LIFE RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 LIFE RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1) Program LIFE+ (Wspólnota Europejska) Projekt Nr: Tytuł projektu: Beneficjent koordynujący projekt: Audytor: Firma: 1 Osoby podlegające prawu publicznemu mogą pozostawić audyt wydatków projektowych swym nadzorującym kontrolerom finansowym

2 Spis treści 1. Kontekst Cele audytu Deklaracja kompetecji audytora Metodologia audytu Weryfikacja realizacji projektu w oparciu o badanie spójności między przyznaniem Umowy o dotację (+ ewentualne umowy uzupełniające) oraz dokumentami projektowymi. Działania realizowane i deklarowane wydatki będą porównywane z działaniami określonymi w Umowie o dotację i planowanym budżetem Weryfikacja kwalifikacyjności deklarowanych kosztów na podstawie następujących kryteriów: Weryfikacja deklaracji wszystkich dochodów projektu Weryfikacja źródła finansowania uczestników Ogólne informacje o projekcie ( ) Wyniki audytu Weryfikacja realizacji projektu Weryfikacja kwalifikacyjności deklarowanych kosztów Ogólne Koszty osobowe Koszty podróży Koszty wsparcia zewnętrznego Dobra trwałe Materiały zużywalne Koszty ogólne Koszty niekwalifikowalne Wydatki wyliczone po audycie Zestawienie wydatków i dochodów Wnioski Załączniki: 1. Wzór formularza do wyliczania godzinnych lub dziennych kosztów personelu 2. Szczegóły dotyczące kosztów uznanych za niekwalifikowalne (jeżeli nie wymienione w do 6.3.9)

3 Uwaga: Jeżeli bez dalszej specyfikacji używa się określenia "beneficjent" / "beneficjenci" oznacza ono zarówno beneficjenta koordynującego oraz /lub wszystkich współbeneficjentów.

4 1. Kontekst Celem Rozporządzenia LIFE + (rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.) jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa, w szczególności integracji środowiska do innych polityk UE. Komisja korzysta z tego instrumentu finansowego w celu wspierania projektów wspierających wdrażanie i definiowanie różnych polityk sektorowych. Procedura ubiegania się o pomoc finansową Wspólnoty jest następująca: Wnioskodawca powinien wysłać propozycję i prośbę o pomoc finansową do Komisji Europejskiej, w tym: opis techniczny projektu informacje administracyjne informacje finansowe, w tym dane o wydatkach według kategorii zobowiązania współbeneficjentów i współfinansujących. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony przez Komisję, wnioskodawca otrzyma kopię dokumentu "Umowa Komisji o dofinansowanie", wskazującego: ogólne planowane wydatki dla projetu koszty kwalifikowalne szacunkowy podział kosztów całkowitych oraz kosztów kwalifikowalnych maksymalną kwotę finansowego wsparcia Wspólnoty (kwotę i procentowe wydatki) okres trwania projektu treści działania Postanowienia Wspólne dla projektów LIFE+ (PW). Komisja dokona pierwszej płatności zaliczkowej równoważnej 40% maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty, po której nastąpi druga płatność zaliczkowa. Wielkość drugiej płatności płatności zaliczkowej zmienia się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia projektu, koordynujący beneficjent powinien przedstawić raport końcowy obejmujący: skonsolidowane sprawozdanie z kosztów ponoszonych przez wszystkich uczestników projektu (koordynującego beneficjenta i współbeneficjentów), każdy dochód, odsetki wynikające z płatności zaliczkowej ostateczny plan finansowy wykazujący różne źródła finansowania, certyfikat finansowego raportu z kontroli. Wspólne przepisy przewidują, że biegły rewident, nominowany przez koordynującego beneficjenta, musi zweryfikować zestawienie wydatków i dochodów przedstawione Komisji, gdy maksymalny zestaw wkładu Wspólnoty w szczególnych przepisach przekracza (PW art. 31). Deklaracje wydatków i dochodów muszą zatem podlegać certyfikowanemu audytowi finansowemu. Wsparcie finansowe jest wypłacane po tym, jak Komisja Europejska otrzyma i przyjmie sprawozdanie techniczne i oświadczenia wymienione powyżej, odpowiednio poświadczone przez biegłego rewidenta.

5 2. Cele audytu Celem audytu jest uzyskanie wystarczających dowodów na prawdziwość deklaracji wydatków i dochodów, zgodnie ze wspólnymi przepisami, przepisami rozporządzenia finansowego Unii Europejskiej, oraz w odniesieniu do prognozy dla projektu. Audyt obejmuje wykorzystanie środków ze wszystkich źródeł finansowania. W tym celu biegły rewident musi uzgodnić wszystkie wydatki wymienione w sprawozdaniu z kryteriami wymienionymi w pkt 4.2. Audytor musi również sprawdzić, czy wszystkie dochody projektu zostały zadeklarowane. 3. Deklaracja kompetecji audytora Ja, niżej podpisany,., niezależny audytor ( 2 ), deklaruję niniejszym: (1) iż jestem niezależny od..(nazwa podmiotów audytowanych), które są przedmiotem niniejszego audytu; (2) iż jestem aktywnym członkiem organizacji krajowej zrzeszającej audytorów (nazwa) (nazwa kraju), w którym (nazwa beneficjenta) jest założone. Data :.. Numer członkowski stowarzyszenia:. Podpis: 2 Lub wykonywana rola, jeżeli beneficjent jest osobą prawną podlegająca prawu publicznemu.

6 4. Metodologia audytu 4.1 Weryfikacja realizacji projektu w oparciu o badanie spójności między przyznaniem Umowy o dotację (+ ewentualne umowy uzupełniające) oraz dokumentami projektowymi. Działania realizowane i deklarowane wydatki będą porównywane z działaniami określonymi w Umowie o dotację i planowanym budżetem. 4.2 Weryfikacja kwalifikacyjności deklarowanych kosztów na podstawie następujących kryteriów: Koszty: są identyfikowalne i weryfikowalne zostały przewidziane w budżecie wstępnym projektu lub zostały zatwierdzone poprzez zmianę umowy o dotację są bezpośrednio związane i konieczne dla realizacji projektu są racjonalne i efektywne kosztowo ( 3 ) zostały poniesione w trakcie trwania projektu zostały zapisane na rachunkach beneficjentów lub dokumentach podatkowych zostały opłacone (z wyjątkiem faktury od niezależnego biegłego rewidenta) są zgodne ze Wspólnymi Postanowieniami dla programu LIFE +. Kwoty VAT: są poparte oświadczeniem właściwego organu krajowego lub przez ostatnie oświadczenie VAT. 4.3 Weryfikacja deklaracji wszystkich dochodów projektu Audyt będzie koncentrować się na: odsetkach od płatności zaliczkowych wszystkich źródłach współfinansowania innych przychodach (sprzedaż produktów, usług i publikacji, etc.) Dla organizacji publicznych tylko: jeżeli współfinansowanie i wynagrodzenia urzędników / pracowników długoterminowych są zgodne ze wspólnymi przepisami. 4.4 Weryfikacja źródła finansowania uczestników Sprawdzenie, czy projekt nie korzysta bezpośrednio lub pośrednio ze wsparcia z Funduszy Strukturalnych i innych instrumentów finansowych Wspólnoty. 5. Ogólne informacje o projekcie ( 4 ) Nr referencyjny Umowy o dotację:. Umowy uzupełniające: Beneficjent koordynyjący projekt: Współbeneficjenci projektu: 3 Należy oceniać w szczególności na podstawie przetargów i wyboru procedur dla dostawców lub usługodawców. 4 Zgodnie z Decyzją / Umową zmienioną dowolną umową uzupełniającą

7 Cel projektu: Czas trwania projektu (w miesiącach): Data rozpoczęcia:... Data zakończenia:... Zatwierdzony budżet: Koszty ogółem: Koszty kwalifikowalne: Dotacja jako % kosztów kwalifikowalnych:. Maksymalna dotacja:. Budżet początkowy ( 5 ) zatwierdzony lub poprawiony poprzez umowy uzupełniające Podział na kategorie Koszty ogołem w Koszty kwalifikowalne w Personel Podróże i poniesione koszty pobytu Wsparcie zewnętrzne Dobra trwałe Infrastruktura Sprzęt Prototypy Zakup gruntu/ praw Materiały zużywalne Inne koszty Koszty ogólne OGÓŁEM Jeżeli dotyczy: dla konwersji.na, według kursu na dzień. (PW art. 29.5) Skonsolidowane sprawozdanie z wydatków ( 6 ) przedłożone audytorowi: Podział na kategorie Koszty ogółem w Koszty kwalifikowalne Personel Koszty podróży i poniesione koszty pobytu Wsparcie zewnętrzne Dobra trwałe 5 Na ogół, szacowane koszty całkowite są wyższe od kosztów kwalifikowalnych, ponieważ tylko zamortyzowane koszty trwałe są kwalifikowalne (PW art. 25.6). 6 Wydatki te określono w sekcji o wynikach kontroli.

8 Infrastruktura Sprzęt Prototypy Zakup gruntu/ praw Materiały eksploatacyjne Inne koszty Koszty ogólne OGÓŁEM

9 6. Wyniki audytu 6.1 Weryfikacja realizacji projektu Dostarczone produkty, w porównaniu do produktów zaplanowanych i zatwierdzonych przez Komisję w umowie o dotację i umowach uzupełniających zostały zweryfikowane. Stwierdzono, że:. (opisać w skrócie, czy produkty projektu są identyczne z produktami określonymi dla umowy o dotację i umów dodatkowych, lub czy istnieją inne produkty, które nie zostały dopuszczone zgodnie z zatwierdzonym programem). Dokumentacja: Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy PW Deklaracje beneficjenta 6.2 Weryfikacja systemów rachunkowych beneficjenta Audyt zweryfikował: czy wewnętrzna rachunkowość (analityczny lub inny odpowiedni system wewnętrzny) i procedura audytu umożliwia bezpośrednie uzgodnienie kosztów i przychodów zadeklarowanych w ramach projektu, czy rzeczywiste wydatki / dochody w ramach projektu zostały zapisane systematycznie z użyciem systemu numeracji określonego dla każdego projektu, czy, gdy koszty są dzielone pomiędzy kilka projektów, ustalone zostały odpowiednie klucze podziału, aby odzwierciedlić rzeczywiste obciążenia dla każdego projektu, czy takie klucze podziału były stosowane systematycznie i prawidłowo. Stwierdzono, że:. (opisać w skrócie system rachunkowości, procedurę audytu oraz określone warunki, jak również zaniedbania i ich konsekwencje dla deklarowanych kosztów). 6.3 Weryfikacja kwalifikacyjności deklarowanych kosztów Ogólne Została zweryfikowana spójność arytmetyczna w ramach i pomiędzy tabelami w raporcie końcowym i prawidłowym podziale kosztów. Kontrola sprawdziła także, na podstawie reprezentatywnego badania i wywiadu koordynującego beneficjenta : czy wydatki były bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, czy wydatki zostały przewidziane w budżecie początkowym i zostały poniesione przez beneficjentów, czy koszty te zostały właściwie rozdzielone, czy wydatki są poparte dokumentami księgowymi zgodnie z obowiązującym krajowym prawem rachunkowym, czy wydatki zostały zapisane na rachunkach beneficjentów lub w dokumentach podatkowych, czy wydatki zostały poniesione w trakcie trwania projektu, czy płatności zostały dokonane przez beneficjentów,

10 czy zastosowano właściwe kursy wymiany walut (PW art. 29.5). Stwierdzono, że:. (opisać wydatki poniesione poza okresem umownym lub poniesione przez podmioty, które nie były partnerami i które są zatem nieuprawnione. Faktury między beneficjentami nie są kwalifikowalne. (PW art. 6.5). Poniesione koszty muszą zostać zaksięgowane w księgach rachunkowych danego beneficjenta. W przypadku różnic arytmetycznych i / lub realokacji wydatków, opisać dokonane poprawki). Dokumentacja: Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy PW Deklaracje beneficjenta Inne dokumenty ( ) Koszty osobowe Koszty osobowe ( 7 ) zostały sprawdzone, aby zweryfikować: czy zostały zapłacone i pobierane w odniesieniu do rzeczywistego czasu poświęconego na realizację projektu, i czy zostały obliczone na podstawie rocznego wynagrodzenia lub płacy brutto (plus obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ale bez żadnych innych kosztów) i ogólny roczny czas pracy, czy umowy jednostek pracujących jako usługodawcy w siedzibie beneficjenta są zgodne z odpowiednim prawem krajowym (PW art. 25,2) i czy zadeklarowane koszty są zgodne z umową i czasem poświęconym projektowi, czy prace zostały przeprowadzone w okresie obowiązywania umowy, czy wymagane arkusze czasowe zostały prawidłowo wypełnione i zatwierdzone przez osobę upoważnioną do tego w ramach projektu. Tylko dla organizacji publicznych: czy wkład własny organizacji publicznej przekracza 2% łącznych deklarowanych kosztów określonych wynagrodzeń urzędników służby cywilnej lub stałych / długoterminowych pracowników już pracujących dla beneficjenta (PW art. 25,2) przed datą rozpoczęcia projektu. Organizacja: Beneficjent koordynyjący Współbeneficjent 1 Współbeneficjent 2 Współbeneficjent OGÓŁEM Deklarowane wydatki (D) Audytowane wydatki (A) % A/D Stwierdzono że:..(opisz, czy wydatki zostały obliczone zgodnie z PW art. 25,2 i czy pozostałe koszty zostały uwzględnione. Wszystkie koszty inne niż płaca brutto oraz obowiązkowe ubezpieczenie społeczne powinny być 7 Próbka powinna zawierać wynagrodzenia dla każdej kategorii pracowników i każdej uczestniczącej jednostki (koordynującego beneficjenta i współbeneficjentów). Minimalny procent pozostawiony jest dla uznania audytora, ale powinien być taki, aby zapewnić wystarczające zabezpieczenie, że zadeklarowane koszty są rzeczywiste i zgodne z PW. Patrz aneks 1: Wzór formularza godzinnych lub dziennych kosztów personelu.

11 uznane za niekwalifikowalne, podobnie, jak wszystkie koszty poza czasem umownym lub odnoszące się do osób, które nie są częścią personelu beneficjentów. Wszelkie dotacje otrzymywane dla personelu muszą być odliczone w celu obliczenia poniesionych kosztów osobowych. Koszty, które są niezapłacone w momencie wysyłania sprawozdania końcowego należy uznać za niekwalifikowalne. Określić, czy koszty pracowników zatrudnionych przez podwykonawców zostały prawidłowo naniesione do rubryki "Wsparcie zewnetrzne". Należy ocenić jakość systemu zarządzania i rachunkowości oraz arkusze czasowe zapewniające właściwy podział kosztów personelu projektu). Tylko dla organizacji publicznych: stwierdzić, czy koszty zadeklarowane dla urzędników państwowych i / lub stałych / długoterminowych pracowników wzrosły o 2%, objęte są wkładem własnym podmiotu publicznego i czy deklarowane koszty osobowe są związane z działalnością zwykle nie podejmowaną bez projektu. Dokumentacja: Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy Wydruki wynagrodzenia Karty kontrolne czasu pracy Umowy o pracę PW Deklaracja beneficjenta Inne dokumenty (np. konta personelu, przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, dokumentacja dla całkowitego czasu faktycznie przepracowanego, itp.) Koszty podróży Koszty podróży ( 8 )zostały sprawdzone celem weryfikacji: czy podróż była konieczna w ramach projektu i odbywała się zgodnie z planem w propozycji projektu, czy zostały opłacone i poniesione zgodnie z przepisami wewnętrznymi, beneficjentów, czy nie została zadeklarowana kwota zwrotu podatku VAT (PW art. 30). Organizacja: Beneficjent koordynyjący Współbeneficjent 1 Współbeneficjent 2 Współbeneficjent OGÓŁEM Koszty deklarowane (D) Wydatki audytowane (A) % A/D Stwierdzono, że: (Opisać metodologię / wskaźniki / itp. stosowane do obliczania kosztów podróży. Wszelkie koszty podróży przekraczające limity określone w przepisach wewnętrznych, są niekwalifikowalne. Zwrot VAT również jest uważany za niekwalifikowalny. Rachunki, które są niezapłacone w czasie przekazania sprawozdania końcowego należy uznać za niekwalifikowalne. Nanieść koszty podróży konsultantów zewnętrznych, które powinny być przeniesione do pozycji "Wsparcie zewnętrzne "). Dokumentacja: 8 Według uznania biegłego rewidenta, ale tak, aby zapewnić wystarczającą dokładność zadeklarowanych kosztów.

12 Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy Wewnętrzne przepisy dotyczące podróży Faktury za transport i bilety Deklaracje organu krajowego odnośnie VAT PW Deklaracje beneficjenta Inne dokumenty ( ) Koszty wsparcia zewnętrznego Wszystkie zewnętrzne koszty wsparcia zostały sprawdzone celem weryfikacji: czy były one poparte dokumentami księgowymi, zgodnie z krajowym prawem rachunkowości, czy zostały one zapłacone (z wyjątkiem kosztów niezależnego audytu) ( 9 ), czy dokumenty księgowe zawierają wyraźne odniesienie do numeru projektu LIFE i są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić każdej stronie identyfikację świadczonych usług (PW art. 8.5), czy podwykonawcy nie byli ani beneficjentami ani partnerami (PW art. 6.5 and 8.1), czy beneficjenci publiczni przestrzegali obowiązujące krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych (PW art. 8.4), czy nie publiczni beneficjenci udzielili zamówienia na ofertę najbardziej atrakcyjną cenowo, przestrzegali zasad przejrzystości i równego traktowania oraz unikali konfliktu interesów (PW art. 8.4) że koszty te nie dotyczą sprzętu trwałego, infrastruktury lub materiałów eksploatacyjnych (PW art ), czy kwota zwrotu podatku VAT nie została zadeklarowana (PW art. 30) czy podwykonawstwo zadań projektu nie stanowi więcej niż 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Organizacja: Beneficjent koordynyjący Współbeneficjent 1 Współbeneficjent 2 Współbeneficjent OGÓŁEM Deklarowane wydatki (D) Audytowane wydatki (A) % A/D Stwierdzono, że: (Opisać procedury stosowane przez beneficjentów do przestrzegania art. 8,4 przy wyborze podwykonawców. Jeśli odpowiednie krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nie były stosowane przez instytucje publiczne, koszty muszą być uznane za niekwalifikowalne. Opisać wszystkie koszty niepoparte dokumentami księgowymi zgodnie z przepisami, wszystkie koszty, które nie są wystarczająco szczegółowe w konsekwencji zostają uznane za niekwalifikujące się, oraz wszelkie koszty związane z podwykonawcami prac podejmowanych przez beneficjentów. Koszty prac podejmowanych przez beneficjentów muszą być rozliczane w odpowiednich pozycjach (personel, podróże, itp.) bez zysku (tj. w cenie nabycia). Cały zwrot VAT jest niekwalifikowalny. W przypadku braku oświadczenia od krajowego organu VAT lub aktualnego wyciągu z VAT, VAT należy uznać za niekwalifikowalny. Koszt prac, sprzętu trwałego, infrastruktury lub materiałów eksploatacyjnych musi być umieszczony w odpowiednich liniach budżetowych. Wszystkie koszty, które nie są zapłacone w momencie wysłania raportu końcowego należy uznać za niekwalifikowalne.) 9 Musi być zapłacona przed przekazaniem sprawozdania końcowego do Komisji

13 Dokumentacja: Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy Publiczne zaproszenie do składania ofert Przetargi Uzasadnienie wyboru podwykonawcy Umowy z podwykonawcami Faktury i dowody wpłaty Deklaracje organu krajowego odnośnie VAT PW Inne deklaracje beneficjenta Inne dokumenty: np. Krajowe przepisy dotyczace przetargów, Dyrektywy Wspólnotowe, itp Dobra trwałe Amortyzacja wydatków na dobra trwałe ( 10 ) odpowiada nabyciu / wytworzeniu lub leasingowi sprzętu lub infrastruktury w czasie trwania projektu. Dobra trwałe zostały sprawdzone, aby zweryfikować: czy zostały nabyte w okresie obowiązywania umowy (PW art. 25.5), czy zostały one włączone do asortymentu dóbr trwałych beneficjentów ( 11 ) z (możliwym) wyjątkiem leasingowanych dóbr trwałych (PW art. 25.5), czy są one traktowane jako wydatki kapitałowe zgodnie z przepisami podatkowymi i księgowymi mającymi zastosowanie do beneficjentów projektu (PW art. 25.5), czy zostały zakupione lub wydzierżawione po cenach rynkowych (PW art. 25.5), czy zostały zastosowane wewnętrzne zasady amortyzacji księgowej beneficjentów (PW art. 25.6) czy pułapy były przestrzegane (PW art. 25.6) czy organy publiczne wspólnie (jeśli dotyczy) przestrzegały krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych (PW art. 8.4) czy kwota zwrotu podatku VAT nie została zadeklarowana (PW art. 30), czy koszty zostały zapłacone (PW art. 25.1) Koszty amortyzacji dóbr trwałych nabytych przed rozpoczęciem projektu są niekwalifikowalne. Koszty konserwacji tych dóbr, są brane pod uwagę w kosztach ogólnych (finansowanie ryczałtowe). Jeżeli dotyczy, i tylko dla Polityki Środowiskowej i Zarządzania oraz projektów różnorodności biologicznej LIFE +: Została przeprowadzona kontrola fizyczna prototypów i audyt finansowy kosztów w celu sprawdzenia, czy towary uznane za prototypy odpowiadały definicji w art PW. 10 Wszyscy beneficjenci stosują swoje wewnętrzne standardy rachunkowości do obliczania zamortyzowanej kwalifikowalnej kwoty, biorąc pod uwagę datę zakupu, czas trwania projektu oraz poziom rzeczywistego wykorzystania do celów projektu. Jednakże zmortyzowana kwalifikowalna kwota jest ograniczona do następujących pułapów: 25% całkowitych kosztów zakupu infrastruktury, 50% całkowitych kosztów zakupu sprzętu. LIFE + Kop. i Zarządzanie oraz LIFE + Różnorodność biologiczna: 100% całkowitych kosztów prototypów. LIFE + Przyroda: 100% dla władz publicznych lub organizacji pozarządowych, jeżeli beneficjenci zobowiązują się do dalszego ostatecznego przypisania towarów do działalności ochrony przyrody po zakończeniu projektu. 11 Dla organizacji wymagana inwentaryzacja dóbr trwałych

14 Jeżeli dotyczy, i tylko dla projektów LIFE+ Natura: Koszty poniesione na zakup gruntu / praw zostały zbadane w celu sprawdzenia, że są one nierozerwalnie związane z realizacją projektu, i są wyraźnie przewidziane w projekcie, czy koszt odpowiada wartości rynkowej, i czy umowa sprzedaży i/ lub wpisu do rejestru gruntów obejmuje gwarancję ostatecznego przydziału gruntów do ochrony przyrody (PW art. 35). Organizacja Beneficjent koordynujący Infrastruktura Sprzęt Prototypy (środowisko i różnorodność biologiczna) Zakup gruntu/ praw (Natura) Współbeneficjent 1 Infrastruktura Sprzęt Protoypy (środowisko i różnorodność biologiczna) Zakup gruntu/ praw (Natura) Współbeneficjent Infrastruktura Sprzęt Protoypy (środowisko i różnorodność biologiczna) Zakup gruntu/ praw (Natura) OGÓŁEM Deklarowane całkowite koszty zakupu (D) Amortyzacja Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Wydatki audytowane (A) Stwierdzono, że: (Opisać procedury stosowane przez beneficjentów do przestrzegania art. 8,4 przy wyborze podwykonawców. Jeśli odpowiednie krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nie były stosowane przez instytucje publiczne, koszty muszą być uznane za niekwalifikowalne. Opisać zasady i stawki amortyzacji. Koszty amortyzacji dla dóbr trwałych nabytych przed okresem kontraktu są niekwalifikowalne. Dobra trwałe nie ujęte w wykazie dóbr trwałych beneficjentów, a nie traktowane jako wydatki kapitałowe są niekwalifikowalne. Opisać, które towary zostały zakupione lub wydzierżawione po cenie powyżej normalnej ceny rynkowej, i uznać, że nadwyżka nie kwalifikuje się. Jeśli amortyzacja jest większa niż określona w art. 25,6 i 25,7 PW, amortyzacja, powinna być odpowiednio dostosowana, a nadwyżka uważana za koszty niekwalifikowalne. Jeśli prototypy nie odpowiadają definicji PW, ich koszty powinny być amortyzowane. Jeżeli procedury przetargowe nie były przestrzegane, uprawniona kwota to maksymalna kwota, na którą zaproszenie do składania ofert nie jest konieczne. VAT podlegający zwrotowi jest niekwalifikowalny, jak też koszty, które nie zostały zapłacone w momencie wysłania raportu końcowego). Dokumentacja: Umowy o dotację (odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy

15 Jeżeli dotyczy: publiczne wezwanie do przetargu Przetargi Raporty uzasadniające wybór podwykonawców Faktury i dowody wpłaty Konta kontroli i zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej Deklaracje organu krajowego odnośnie VAT PW Deklaracja beneficjenta Inne: Materiały zużywalne Wydatki na materiały eksploatacyjne zostały sprawdzone (10), aby zweryfikować, że: nie zostały wliczone do asortymentu dóbr trwałych beneficjentów, nie zostały uznane za nakłady inwestycyjne, szczególnie dotyczą realizacji projektu, nie kwalifikują się jako koszty ogólne (PW art ), kwota zwrotu VAT nie została zadeklarowana (PW art. 30), wszystkie koszty zostały zapłacone. Organizacja Deklarowane wydatki (D) Wydatki audytowane (A) % A/D Beneficjent koordynujący Współbeneficjent 1 Współbeneficjent 2 Współbeneficjent OGOŁEM Stwierdzono, że:.(materiał już ujęty w asortymencie dóbr trwałych lub traktowany jako wydatki kapitałowe i nie specjalnie związane z projektem należy uznać za niekwalifikowalne. Ogólne materiały eksploatacyjne / materiały należy uznać za koszty ogólne, i zawrzeć w pozycji "koszty ogólne". Cały zwrot VAT nie jest kwalifikowalny, jak koszty, które nie zostały wypłacone w momencie wysłania raportu końcowego). Dokumentacja: Umowa o dotację (odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy Faktury i dowody wpłaty Konta kontroli i zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej Deklaracje organu krajowego odnośnie VAT PW Deklaracje beneficjenta Inne: Inne koszty

16 Inne koszty zostały sprawdzone ( 12 ), aby zweryfikować: czy nie należą do innej określonej kategorii, czy są one realnymi i wymienionymi kosztami kwalifikowalnymi (PW art. 26), czy kwota zwrotu VAT nie została zadeklarowana (PW art. 30), czy wszystkie koszty zostały opłacone. Organizacja Beneficjent koordynujący Współbeneficjent 1 Współbeneficjent 2 Współbeneficjent OGÓŁEM Deklarowane wydatki (D) Wydatki audytowane (A) % A/D Stwierdzono, że: (Opisać koszty, które były konieczne do realizacji projektu, nie zostały zarejestrowane lub kwoty ryczałtowe i uznać je za niekwalifikowalne. Wydatki wchodzące do innej kategorii budżetowej powinny zostać przeniesione. Cały podatek VAT podlegający zwrotowi nie jest kwalifikowalny, jak koszty, które nie zostały zapłacone w momencie wysłania raportu końcowego). Dokumentacja: Umowa o dotację.(odniesienie.) Umowy uzupełniające (odniesienie.) Raport końcowy Faktury i dowody wpłaty Deklaracje wydane przez krajowy organ VAT Deklaracje beneficjenta PW Inne: Koszty ogólne Koszty ogólne zostały sprawdzone, aby zweryfikować: czy nie przekraczają one zryczałtowanej wysokości 7% wyliczonej z całkowitej kwoty kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów zakupu gruntów. Stwierdzono, że: (Koszty ogólne przekraczające 7% stawki ryczałtowej obliczonej z całkowitej kwoty kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów zakupu gruntów, powinny być uznane za niekwalifikowalne). Dokumetacja: Raport końcowy 12 Według uznania biegłego rewidenta, ale tak, aby zapewnić wystarczającą dokładność zadeklarowanych kosztów, i nie mniej niż 10% całkowitych kosztów zadeklarowanych przez każdego beneficjenta. 13 Według uznania biegłego rewidenta, ale tak, aby zapewnić wystarczającą dokładność zadeklarowanych kosztów, i nie mniej niż 10% całkowitych kosztów zadeklarowanych przez każdego beneficjenta.

17 6.3.9 Koszty niekwalifikowalne Audyt sprawdził, czy istnieją jakieś koszty niekwalifikowalne zgodnie z definicją w PW art. 26. Stwierdzono, że: (wszystkie koszty opisane w art. PW 26 należy uznać za niekwalifikowalne) 6.4 Wydatki wyliczone po audycie Po analizie kosztów niekwalifikowalnych, wydatki zostały obliczone. Koszty niekwalifikowalne zostały potrącone z listy kosztów przedłożonych przez beneficjenta koordynującego. (PW art. 25 and 26). Podział na kategorie Personel Koszty podróży i pobytu Wsparcie zewnętrzne Dobra trwałe Infrastruktura Sprzęt Prototypy Zakup gruntu/ praw Materiały eksploatacyjne Inne koszty Koszty ogólne OGÓŁEM Koszty ogólne deklarowane w projekcie Koszty ogólne poświadczone przez audytora 6.5 Zestawienie wydatków i dochodów Audyt sprawdził: czy wkłady z partnerstwa miały charakter finansowy, czy zostały wylkuczone wszystkie wkłady rzeczowe, czy źródła finansowe są zgodne z umowami zawartymi z współbeneficjentami i współfinansującymi, czy projekt nie otrzymuje żadnej pomocy z Funduszy Strukturalnych i innych instrumentów budżetowych Wspólnoty ( 13 ) (Regulacja (EC) Nr 614/2007 art.??), czy wszystkie inne dochody wygenerowane przez projekt zostały zadeklarowane (PW art. 24.4), czy wszystkie waluty zostały przeliczone na euro, według kursu stosowanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roboczym roku, w którym wydatki zostały wypłacone, czy odsetki od prefinansowania LIFE + zostały również zadeklarowane. 13 Zgodnie z art 6,1 wszyscy beneficjenci muszą przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące wydatków, dochodów i przychodów projektu, które zostały zgłoszone do Komisji.

18 Zestawienie wydatków i dochodów 1a. Personel 1b. Podróże i koszty pobytu 1c. Wsparcie zewnętrzne 1d. Dobra trwałe Infrastruktura Sprzęt Prototypy 1e. Zakup gruntu/ praw 1f. Materiały eksploatacyjne 1g Inne koszty 1h. Inne koszty KOSZTY PROJEKTU OGOŁE = ogółem (1a) do (1h) = (2a) do (2e) 2a. Wkłady uczestników 2b Inne źródła finansowania 2c Zysk wygenerowany przez projekt 2d Wkład otrzymany od LIFE+ 2e Wnioskowany wkład z LIFE + do otrzymania lub zwrotu (*) Odsetki od płatności w ramach prefinansowania LIFE+ (*) Ostateczny wkład zostanie obliczony przez Komisję po ocenie raportu końcowego. 7. Wnioski Na podstawie kontroli finansowej, zgodnie z programem opisanym powyżej, uważamy, że zdobyliśmy wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe projektu nr tytuł:., data rozpoczęcia, data zakończenia., oddaje w sposób prawdziwy oraz rzetelny obraz wydatków, dochodów i inwestycji wynikłych/ dokonanych przez (nazwa beneficjenta koordynującego i współbeneficjentów) w związku z projektem nazwanym powyżej w czasie określonym przez Komisję i zgodnie z Warunkami Ogólnymi Programu LIFE+, z wykluczeniem..(wymienić wszelkie koszty, które były powodem do niepewności)..(audytor) (Numer rejestrowy w stowarzyszeniu audytorów). (Data i podpis) Załączniki: 1. Wzór formularza do wyliczenia godzinnych i dziennych kosztów osobowych 2. Szczegóły dotyczące kosztów, które uznano za niekwalifikowalne (jeżeli nie wymienione w do 6.3.9)

19 ZAŁĄCZNIK 1 Wynagrodzenie pracownika WYLICZENIE KOSZTÓW GODZINNYCH I DZIENNYCH Rok Miesięczne wynagrodzenie brutto Styczeń 0 Luty 0 Marzec 0 Kwiecień 0 Maj 0 Czerwiec 0 Lipiec 0 Sierpień 0 Wrzesień 0 Październik 0 Listopad 0 Grudzień 0 13 miesiąc 0 14 miesiąc 0 A. WYNAGRODZENIE OGÓŁEM Składki na ubezp. społeczne B. OGÓŁEM SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 0 C. KOSZT WYNAGRODZENIA+ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 0 D. Liczba godzin (lub dni roboczych) w roku (opisać metode kalkulacji) 0

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r.

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r. FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 10.07.2014 r. W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty,

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Twój kontrakt Charakterystyka kontraktu Prawa i obowiązki, Pomiędzy EACI i wszystkimi beneficjentami, Jeden z beneficjentów, jako koordynator,

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE

METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH (KOSZTY OGÓLNE) W ramach Programu dla wnioskodawców/beneficjentów zarówno na etapie budżetowania (wniosek aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B)

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) Załącznik V Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) ZAŁĄCZNIK V A FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH RAPORT FINANSOWY DOTYCZĄCY KOSZTÓW WDROŻENIA ZGODNIE Z UMOWĄ WSPARCIA Nr 2003/000-580.06.05-04/kod

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne LIFE 2015

Zasady ogólne LIFE 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Zasady ogólne LIFE 2015 Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej LIFE WCZORAJ LIFE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VII FORMULARZ D ZAKRES ZADAŃ W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZAŁĄCZNIK VII FORMULARZ D ZAKRES ZADAŃ W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FBWIS ZAŁĄCZNIK VII FORMULARZ D ZAKRES ZADAŃ W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI INSTRUKCJE WSTĘPNE... 1 NIEZALEŻNE SPRAWOZDANIE Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

I. KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH (KOSZTY OGÓLNE)

I. KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH (KOSZTY OGÓLNE) ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW POŚREDNICH Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Finansowanie projektów 2 Finansowanie oparte jest na zasadzie podziału kosztów!!!

Bardziej szczegółowo

Akcja 1-Edukacja dorosłych typ umowy: z wieloma beneficjentami-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 1-Edukacja dorosłych typ umowy: z wieloma beneficjentami-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Numer dokumentu: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 13.04.2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Wszystkie dokumenty, które stanowiły koszt realizowanego projektu muszą być właściwie opisane: Wydatek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo