Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE Andrzej Muter Wydział ds. Programu LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Dokumenty programowe Porozumienie z Ministrem Środowiska, podpisane 28 lutego 2014 r. Program priorytetowy Współfinansowanie programu LIFE (Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej (PP) Metodyka oceny efektywności kosztowej przedsięwzięć zgłoszonych w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 Założenia do PP (od 2014 r) Wsparcie zobowiązań Polski wynikających z Priorytetowych Ram Działań (PAF) PAF to narzędzie planowania, które ma na celu identyfikację kluczowych priorytetów dla sieci Natura 2000 oraz zapewnienie zintegrowanej oceny i sposobu ich osiągnięcia, uwzględniając różne dostępne instrumenty finansowe Zmniejszenie intensywności dofinansowania dotacyjnego NFOŚiGW Zaoferowanie wsparcia pożyczkowego

4 Założenia do PP (PAF) Nakierowanie na realizację zobowiązań Polski wynikających z Priorytetowych Ram Działań (PAF) Strategiczne priorytety ochrony sieci NATURA 2000 na lata F1 Na lata zaplanowano osiągnięcie właściwego stanu ochrony lub jego poprawę w odniesieniu do grupy 30 typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, w tym: 14 typów siedlisk przyrodniczych (1150*, 1340*, 2130*, 2140*, 4070*, 6120*, 6210*, 6230*, 7110*, 7210*, 7220*, 91D0*, 91E0*, 91I0*), 6 gatunków roślin ( ), 10 gatunków zwierząt ( ) występujących w obszarach Natura 2000, które wymagają ochrony czynnej.

5 Założenia do PP (PAF) W efekcie zrealizowanych kluczowych działań: 26 tys. ha siedlisk nieleśnych (solniska, murawy napiaskowe, torfowiska) i leśnych (dąbrowy świetliste) podlegających sukcesji na skutek zaniechania tradycyjnych, ekstensywnych form użytkowania rolniczego lub nadmiernego przesuszenia zostanie odtworzonych poprzez usunięcie roślinności takiej jak trzciny, krzewy i drzewa, które przekształcają niekorzystnie strukturę roślinności chronionych siedlisk. na 13,6 tys. ha siedlisk przyrodniczych priorytetowych solnisk, torfowisk i borów bagiennych oraz łęgów, zostaną odtworzone warunki hydrologiczne poprzez przywrócenie zasilania wodami słonymi, przywrócenie warunków zalewowych, podniesienie poziomu wody.

6 PP wskaźniki (1/2) Nazwa wskaźnika 1: liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne bądź opracowano programy ochrony (szt.) co najmniej 43 szt. Nazwa wskaźnika 2: powierzchnia siedlisk uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) wspartych w zakresie co najmniej ha Nazwa wskaźnika 3: liczba przetestowanych rozwiązań innowacyjnychpilotażowych lub demonstracyjnych w rozumieniu LIFE (szt.) co najmniej 11 szt. Nazwa wskaźnika 4: zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno promocyjnych oraz informacyjnych (mln osób) co najmniej 24 mln osób

7 PP budżet Lata Budżet dotacyjny: ok. 200 mln zł Budżet pożyczkowy: ok. 120 mln zł )

8 PP- terminy dotacja: terminy składania wniosków będą każdorazowo określane przez Zarząd NFOŚiGW w oparciu o planowane terminy składania wniosków do LIFE podane przez KE, po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE wnioskodawca składa do NFOŚiGW aktualizację wniosku uwzględniającą uzgodnione z KE zmiany do wniosku, nie później niż dwa tygodnie od przekazania przez wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. pożyczka: terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

9 PP intensywność (1/3) 1) dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem pkt 2-5; 2) dotacja do 15% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych w przypadku spółek prawa handlowego albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

10 PP intensywność (2/3) 3) dotacja do 35% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych, w przypadku: A) LIFE przyroda i różnorodność biologiczna w których 50% budżetu przeznaczonego na konkretne działania ochronne w rozumieniu LIFE służy ochronie: - gatunków albo siedlisk o których mowa w punkcie F. 1 PAF; - gatunków ptaków traktowanych jako priorytetowe do finansowania ze środków LIFE; - gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej oraz w załączniku I Dyrektywy ptasiej i wymienionych równocześnie w Polskiej czerwonej księdze / liście roślin lub zwierząt o statusie wyższym niż VU; B) przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie przez podmioty sektora finansów publicznych (jako Beneficjent Koordynujący LIFE) i spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy czym partnerzy z sektora prywatnego powinni być łącznie odpowiedzialni za realizację zadań o budżecie stanowiącym min. 20% kosztów kwalifikowanych; C) przedsięwzięć realizowanych przez tzw. zielone gminy jako Beneficjent koordynujący;

11 PP intensywność (3/3) 4) do 40% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych - w przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w projektach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego; 5) Beneficjent dofinansowania określonego w pkt. 1 2 może również otrzymać pożyczkę na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w wysokości, która łącznie z dotacją KE i NFOŚiGW pozwoli na sfinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych; W przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, wielkość pomocy musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej

12 PP - warunki dofinansowania Ogólne warunki dofinansowania (najistotniejsze postanowienia): dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich; warunkiem podpisania umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE; pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego; pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została podpisana umowa dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach niniejszego programu; kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji.

13 PP - warunki dofinansowania 2) Dofinansowanie w formie dotacji: wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest przez Wnioskodawcę na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; przy określaniu wartości dofinansowania bierze się pod uwagę ograniczenia poziomu kosztów jednostkowych wynikające z tabeli standaryzowanych kosztów jednostkowych publikowanej wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków, zarówno w odniesieniu do ogólnej kwoty dofinansowania jak i poszczególnych pozycji wyspecyfikowanych w niniejszej tabeli.

14 PP - kryteria wyboru ( ) Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku!!!

15 PP - kryteria wyboru

16 PP - kryteria wyboru

17 PP - kryteria wyboru

18 PP - kryteria wyboru Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku!!!

19 PP - kryteria wyboru

20 PP - kryteria wyboru

21 PP postępowanie Dotacja (1/2) 1. Ocena wniosku: Kryteria dostępu, Kryteria jakościowe punktowe, Kryteria jakościowe dopuszczające, Kryteria horyzontalne. 2. Przedsięwzięcia, które uzyskały wymaganą liczbę punktów umieszczane są na liście przedstawianej Zarządowi NFOŚiGW do akceptacji. 3. Umieszczenie przedsięwzięcia na zaakceptowanej przez Zarząd NFOŚiGW liście wiąże się z podpisaniem przez NFOŚiGW formularza do wniosku LIFE, stanowiącego zobowiązanie niepotwierdzone (nie dotyczy PJB). 4. Ocena zaktualizowanych wniosków, po uzyskaniu od KE zaproszenia do złożenia zaktualizowanej wersji wniosku LIFE. 5. Przedsięwzięcia pozytywnie ocenione umieszczane są na liście przedstawianej Zarządowi NFOŚiGW do akceptacji

22 PP postępowanie Dotacja (2/2) 6. Wnioski spełniające kryteria dostępu przedstawiane są do akceptacji Zarządowi/Radzie Nadzorczej, który podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania. 7. Podjęcie uchwały o dofinansowaniu przez NFOŚiGW wiąże się z podpisaniem przez NFOŚiGW formularza do wniosku LIFE, stanowiącego zobowiązanie potwierdzone (nie dotyczy PJB). 8. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia jest zawierana po podjęciu przez odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą NFOŚiGW uchwały o udzieleniu dofinansowania.

23 PP - załącznik 3 (1/3) Preferencje finansowania przez NFOŚiGW kosztów ponoszonych w projektach LIFE Preferencja 1 stopnia - Koszty finansowane przez NFOŚiGW w pierwszej kolejności. Preferencja 2 stopnia - Koszty możliwe do sfinansowania przez NFOŚiGW. Preferencja 3 stopnia - Koszty, które mogą być sfinansowane przez NFOŚiGW jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji uznania finansowania kosztów, które należą do pozostałych grupach preferencji za pomoc publiczną.

24 PP - załącznik 3 (2/3)

25 PP - załącznik 3 (3/3)

26 Nowości w naborze 2015 r. Wnioski składane w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski składane na podstawie Regulaminu Naboru Wniosków. Preferencje dla zielonych gmin Kryteria dostępu brak możliwości uzupełnienia Punktowa ocena wniosków Ustanowienie minimalnego progu kwalifikacji: 60% max. punktacji Tworzenie listy rankingowej wniosków uwzględniającej uzyskaną punktację. Budżet ustalony dla danego naboru. Konieczność uzyskiwania opinii GDOŚ w przypadku projektów dotyczących planów ochrony gatunku.

27 Nabory wniosków DOFINANSOWANIE KE Przewidywany termin ogłoszenia naboru 1 czerwiec 2015 r. Termin składania wniosków r. WSPÓŁFINANSOWANIE NFOŚiGW Termin składania wniosków 22 czerwiec 2015 r.

28 Punkt Kontaktowy LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Wydział ds. Programu LIFE

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie Programu LIFE ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Geologia i górnictwo ZAKRES OGÓLNY Cel programu 1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 95 Mg/rok. Zmniejszenie emisji PM2,5

PROGRAM PRIORYTETOWY. w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 95 Mg/rok. Zmniejszenie emisji PM2,5 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa jakości powietrza ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo