Współpraca nauki i biznesu na rzecz rozwoju innowacyjności: zagroŝenia i moŝliwości w obliczu sytuacji bieŝącej i perspektyw rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca nauki i biznesu na rzecz rozwoju innowacyjności: zagroŝenia i moŝliwości w obliczu sytuacji bieŝącej i perspektyw rozwoju"

Transkrypt

1 Współpraca nauki i biznesu na rzecz rozwoju innowacyjności: zagroŝenia i moŝliwości w obliczu sytuacji bieŝącej i perspektyw rozwoju nauki w regionie i kraju Prof. dr hab. n. wet. Dariusz J. Skarżyński, Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 1

2 ZAGADNIENIA PREZENTACJI 1. Innowacyjność a nauka podstawowe dane 2. Słabe i mocne strony sfery B+R w Polsce, Regionie -badania naukowe na tle dokonań światowych 3. Uregulowania prawne -nowe ustawy dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego 4. Dobre przykłady i nowe inicjatywy lokalne 2

3 KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII TO: w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej. w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu. 3

4 INNOWACJA wdrożenie nowości do praktyki Odkrycie naukowe - samo w sobie nie jest innowacją!!!!! Dopiero wdrożenie nowości do praktyki - jest innowacją!!!!! Badania naukowe NAUKA??? WdroŜenie do praktyki BIZNES, GOSPODARKA Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 4

5 Oddzielić badania od wdroŝeń Prof. W. Cellary NaleŜy oddzielić programy finansowania ze środków publicznych działalności naukowo-badawczej od programów finansowania działalności innowacyjnej Zrozumienie róŝnicy pomiędzy wytworzeniem nowości a innowacją: za innowacyjność ma odpowiadać sektor nauki, szczególnie uczelnie wyŝsze NIEPOROZUMIENIE!!!!! Nauka: tworzenie nowości - dokonywanie odkryć naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych kadr, a nie innowacyjność wdraŝanie w przedsiębiorstwach rozwiązań pozwalających im nadrobić opóźnienia w stosunku do konkurencji Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 5

6 Prof. B. Smólski - Próba diagnozy procesów rozwoju badań stosowanych. Warszawa

7 Sektor nauki nie jest do innowacyjności ani powołany, ani nie jest z działalności innowacyjnej rozliczany - działalność innowacyjna, jako istotnie róŝna od działalności naukowej, jest często przeszkodą w karierze naukowej. Jedynym przypadkiem, w którym dany zespół naukowy jest zainteresowany działalnością innowacyjną, jest moŝliwość wdroŝenia w jakimś przedsiębiorstwie swoich własnych, oryginalnych wyników naukowych, czyli wytworzonej przez siebie nowości. Z makroekonomicznego punktu widzenia suma tego typu działań wszystkich zainteresowanych zespołów badawczych w Polsce ze wszystkich dziedzin nauki to absolutny margines w stosunku do potrzeb wdroŝenia nieoryginalnych, ale innowacyjnych rozwiązań w większości przedsiębiorstw w Polsce w celu nadrobienia przez nie zapóźnień w stosunku do światowej konkurencji. Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 7

8 NaleŜy utworzyć w Polsce osobny sektor innowacyjności. Sektor innowacji (INNOWATORZY) powinien działać na zasadach rynkowych, choć szczególnie w fazie tworzenia powinien być beneficjentem pomocy publicznej. Celem tego Sektora powinny być wyłącznie wdroŝenia, a nie badania. Kluczem do sukcesu jest oddzielenie wdroŝeń od badań. W hybrydzie badawczo-wdroŝeniowej" wdroŝenia padają ofiarą badań i w konsekwencji do wdroŝeń nie dochodzi. W zdrowym sektorze innowacyjności przedmiotem wdroŝeń są cudze wyniki badań. Są one wdraŝane w danym przedsiębiorstwie nie dlatego, Ŝe są własne, ale dlatego, Ŝe najlepiej odpowiadają potrzebom tego przedsiębiorstwa. Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 8

9 Oddzielić badania od wdroŝeń (Prof. W. Cellary) Sektor NAUKI odkrycia naukowe Specjaliści Sektor INNOWACJI GOSPODARKA wdroŝenia Integratorzy Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 9

10 Cykl życia odkrycia naukowego -Od badań... INNOWATORZY... do rynku 10

11 Poziom nakładów OD BADAŃ... Sytuacja globalna... DO RYNKU INNOWATORZY Inwestycje gospodarcze - prywatne Rozwój projektu Badania podstawowe Badania stosowane Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp Prototyp technologiczny Opcja transferu technologii lub start-up Produkcja i sprzedaŝ na rynku 11

12 OD BADAŃ DO RYNKU (PRZYKŁAD) Zastosowanie inteligentnej chemioterapii w profilaktyce i leczeniu nowotworów i. kontroli rozrodu zwierząt (w tym zwierząt towarzyszących człowiekowi: psy, koty) Miedzynarodowe i interdyscyplinarne badania nad peptydem litycznym Hecate, skoniugowanym z hormonem luteinizujacym (Hecate-βLH): Zespół polsko-amerykański: Prof. W. Hansel (Biomedical Research Center, Batton Rouge - BRC, USA), Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN w Olsztynie (zespół kierowany przez prof. A. Zięcika): - dr M. Bogacki (stypendysta w BRC) - dr B. Gawrońska-Kozak (stypendysta w BRC) - dr M. Kaczmarek (stypendysta w BRC) - dr G. Bodek 12

13 OD BADAŃ... Odkrycia naukowe:... DO RYNKU (PRZYKŁAD) Spółka BRC i dużego prywatnego inwestora (typ Spin off/out) BRC & IRZBZ ponad 30 prac wpływ Hecate-LH na: 1. komórki nowotworowe 2. komórki rozrodcze Patent leki przeciwnowotworowe I etap. badań klinicznych II etap. badań klinicznych Prywatny inwestor Patent farmakologiczna kastracja zwierząt brak środków na bad. klin. blokada badań przez lobby lek. wet. (chirurgów) WDROŻENIE FIRMY FARMACEUTYCZNE 13

14 Odkrycia naukowe nie maja narodowości!!!! Innowacyjność - musi uwzględniać interes gospodarczy, społeczny, kraju Sektor innowacyjności musi wdraŝać rozwiązania najlepsze dla polskich przedsiębiorstw (czy zawsze pochodzące z polskich jednostek naukowo-badawczych?), - interes gospodarczy, społeczny jest waŝniejszy niŝ interesy sektora nauki. Polski sektor nauki musi liczyć się z konkurencją światową, tak jak inne sektory. Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 14

15 Odkrycia naukowe nie maja narodowości!!!! Innowacyjność - musi uwzględniać interes gospodarczy, społeczny, kraju Powinności nauki w rozwoju innowacyjności: Wysoka jakość, konkurencyjności i interdyscyplinarność badań naukowych Kształcenie, szczególnie na 3 stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie tylko na potrzeby nauki Uwzględnienie w pracy naukowo-badawczej wdraŝalności wyników (podejście systemowe). Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 15

16 Jakość, interdyscyplinarność, i konkurencyjność nauki polskiej w świecie?!? 16

17 Niski poziom finansowania nauki z budŝetu oraz zła struktura zarządzania nauką powoduje, Ŝe w Polsce nie moŝna osiągnąć efektu progowego, po przekroczeniu którego sektor przemysłowy i prywatny inwestowałby w naukę PL (20-25) LV PL SK CZ SI PT IT IE LU ES BE AT DE UK NL EURO per capita DK FR SE FI Simona Frank, EUROSTAT, EC 2006 NO IS Średni poziom finansowania z budŝetów państw 15 wynosi ok. 180 EURO na mieszkańca ( r.) 17

18 Porównanie finansowania badań w Europie (Europejska Przestrzeń Badawcza - ERA) z innymi krajami w Świecie. Źródło: Biuro PAN przy UE, Bruksela 18

19 19

20 RANKING CYTOWAŃ POLSKICH PRAC W LATACH Fizyka 13 Matematyka 15 Badania przestrzeni kosmicznej 17 Chemia 17 Nauki inŝynierskie 20 Materiałoznawstwo 22 Biologia i Biochemia 23 Neurobiologia 24 Farmakologia & Toksykologia 25 Informatyka (komputer science) 26 Biologia Molekularna & Genetyka 26 Zoologia i Nauki o roślinach 28 Badania multidyscyplinarne 28 Medycyna kliniczna 30 Ekologia 30 Immunologia 30 Nauki rolnicze 31 Geologia 32 Mikrobiologia 34 Psychologia i Psychiatria 36 Ekonomia i Bussines 39 Nauki społeczne 44 Essential Science Indicators, 2006

21 King D.A. (2004) Nature 430, Słaby rozwój dziedzin stojących u podstaw biotechnologii: - biologia - ochrona środowiska - badania przedkliniczne - badania kliniczne Kraje post-socjalistyczne odziedziczyły starą strukturę organizacyjną nauki oraz niesymetryczny rozwój niektórych dziedzin naukowych 21

22 David A. King, Nature 2004 Cytowanie najlepszych prac Dochód narodowy brutto na mieszkańca w tys. USD Względnie wysoki poziom nauki w Polsce uzyskano dzięki wprowadzeniu na początku lat 90-tych konkurencyjnego systemu zdobywania pieniędzy na granty (Prof. M. śylicz, FNP) 22

23 Polska w rankingu "European Innovation Scoreboard 2009" Raport z marca 2010 Państwa zostały podzielone na 4 grupy: 1. liderzy innowacji (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania), 2. naśladowcy (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Holandia, Irlandia, Francja, Luksemburg, Słowenia), 3. umiarkowani innowatorzy (Czechy, Grecja, Hiszpania, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Węgry, Włochy), 4. nadrabiający zaległości (Bułgaria, Łotwa, Rumunia). Raport 2005: 23

24 Nauka jest integralna - nie ma sztywnego podziału na nauki podstawowe i nauki stosowane są tylko RÓśNE POZIOMY NAUKI śyjemy w świecie, w którym główną zasadą nauki jest: publish or die Sektor NAUKI Sektor INNOWACJI Nauka Gospodaraka GOSPODARKA Sektor INNOWACJI 24

25 Jak zmienić tę sytuację? zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką (systemowe i wewnętrzne), wprowadzić zasady konkurencyjności przy pozyskiwaniu środków na naukę, pobudzić mobilność naukowców, stosować kontraktowanie zatrudnienia (otwarte międzynarodowe konkursy, nostryfikacja dyplomów, zwolnienia podatkowe), przesunąć w dół granice uzyskiwania samodzielności naukowej, podwyższyć płace dla najlepszych naukowców, zrestrukturyzować szkolnictwo wyższe, JBR i PAN 25

26 Reforma nauki i szkolnictwa wyŝszego: w 2010 r. weszły w Ŝycie ustawy: 1) o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 2) o Narodowym Centrum Nauki, 3) o instytutach badawczych, 4) o Polskiej Akademii Nauk, 5) o zasadach finansowania nauki, powstanie: - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Narodowego Centrum Nauki W W październiku 2010 r. Parlament RP rozpoczął prace nad Ustawą o szkolnictwie wyŝszym, stopniach naukowych i tytule naukowym 26

27 UWARUNKOWANIA PRAWNE - SYSTEMOWE Ustawa o Polskiej Akademii Nauk Art Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą ministra właściwego do spraw nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. 2.Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych stanowią przychody Akademii lub jej instytutów. 27

28 UWARUNKOWANIA PRAWNE - SYSTEMOWE Ustawa o Instytutach badawczych (Art. 14 ustawy o instytutach badawczych) 4.Minister nadzorujący może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust.3. 5.Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. 6. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust.5, musi być związany z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w art.2 ust

29 UWARUNKOWANIA PRAWNE - SYSTEMOWE Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86) 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. 4. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. 5. Centrum transferu technologii utworzone: 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni; 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. 29

30 UWARUNKOWANIA PRAWNE - WEWNĘTRZNE Uwarunkowania wewnętrzne jednostki Statut jednostki naukowej Regulaminy jednostek transferu technologii Regulamin własności intelektualnej Inne przepisy wewnętrzne Właściwa ochrona własności intelektualnej ma ogromne znaczenie dla sukcesu komercjalizacji nauki i technologii 30

31 Jak nauka Regionu Warmińsko-Mazurski wywiązuje się obowiązku uczestniczenia w rozwoju innowacyjności: Wysoka jakość, konkurencyjności i interdyscyplinarność badań naukowych Kształcenie, szczególnie na 3 stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie tylko na potrzeby nauki Uwzględnienie w pracy naukowo-badawczej wdraŝalności wyników (podejście systemowe). 31

32 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku

33 Wysoka jakość, konkurencyjności i interdyscyplinarność badań naukowych w regionie??? Niesymetryczność rozwoju dziedzin naukowych Silna pozycja w skali kraju dziedzin stojących u podstaw biotechnologii (nauki przyrodnicze): - nauki o Ŝywności - nauki bio-weterynaryjne - ochrona środowiska - biologia -badania przedkliniczne Rozwój Wydz. Medycyny - - badania kliniczne 33

34 Ilość publikacji w bazie SCOPUS - UWM; Lata Agricultural and Biological Sciences (720) Veterinary (397) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (345) Medicine (239) Environmental Science (243) Chemistry (125) Physics and Astronomy (113) Engineering (113) Mathematics (100) Immunology and Microbiology (79) Earth and Planetary Sciences (76) Neuroscience (60) Computer Science (62) Chemical Engineering (57) Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (43) Materials Science (24) Social Sciences (20) Nursing (16) Energy (7) Decision Sciences (6) Opracowanie: prof. J. Kotwica: Referat, Rada Patronacka UWM,

35 Ocena parametryczna jednostek naukowo-badawczych (ocena za lata IX.2010 r.) Kategoria I (tylko jednostki z n. rolniczych i leśnych): 1. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN (2 lokata w n. rolniczych) 2. Wydział BioinŜynierii Zwierząt UWM (4 lokata w n. rolniczych) 3. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (9 lokata w n. rolniczych) 4. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM (14 lokata w n. rolniczych) 5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM (21 lokata w n. rolniczych) 6. Wydział Nauki o śywności UWM (21 lokata w n. rolniczych) 35

36 Rozwój badań w Regionie winien opierać się priorytetach i specjalności naukowej jakim są biologiczne podstawy funkcjonowania Ŝycia i zdrowia człowieka. NaleŜy umocnić i rozwijać: -nauki medyczne i weterynaryjne - prowadzeniu badań na rzecz zdrowia człowieka i zwierząt -podstawowe nauki biologiczne, -nauki o Ŝywności obejmujące zarówno produkcję Ŝywności roślinnej, zwierzęcej, technologie akwakultury oraz nowoczesne technologie wytwarzania Ŝywności z główną koncentracją na produkcji zdrowej Ŝywności. Prof. R. Górecki (65-lecie nauki na Warmii i Mazurach) 36

37 Potrzeba poprawy jakości i efektywności realizowanych badań w Regionie i skupienie się na badaniach słuŝących człowiekowi i gospodarce, poprzez: I) działania na rzecz wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, II) określenie głównych kierunków i priorytetów badań, III) zwiększenie międzynarodowej pozycji i konkurencyjności olsztyńskiego środowiska naukowego, IV) działania na rzecz udoskonalenia systemu organizacji i zarządzania badaniami naukowymi (działania na rzecz zoptymalizowania struktur organizacyjnych nauki), V) udoskonalenia naukowej bazy infrastrukturalnej. Interdyscyplinarność i konsolidacja badań Konsorcjum naukowe Warmińskie Centrum Naukowo-Badawcze w Olsztynie, zawiązane w listopadzie 2009 r. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN (IRZBZ) w Olsztynie 37

38 Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badań Biomedycznych: International - Baltic Biomedical Research Center Celem Centrum będzie: konsolidacja badań z zakresu nauk biomedycznych i bioweterynaryjnych pełne włączenie nauki olszyńskiej w Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA). Główne hasło badawcze Centrum WyŜsza jakość Ŝycia dla przyszłych pokoleń Better quality of life for future generations. Badania naukowe będą prowadzone na trzech poziomach: podstawowym, rozwojowym wdroŝeniowym - klinicznym (translating research for human health) Współpraca ze sferą B+R powinna odbywać się poprzez wspólne inicjatywy z Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną w Olsztynie, Parkiem technologicznym, inkubatorami przedsiębiorczości, itp. 38

39 ZałoŜyciele i podmioty wspierające (partnerzy) Centrum: 1.Jednostki załoŝycielskie: - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (nauka - Instytut Rozrodu Zwierzat i Badań śywności PAN (nauka) - Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie (gospodarka) 2. Partnerzy krajowi: - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 3. Partnerzy z krajów bałtyckich: - Turku University (Finlandia) -Greifswald University (Niemcy) -Kaunas University of Medicine (Litwa), 4. Partnerzy z USA: Baton Rouge Biomedical Research Center (Luizjana), MD Anderson Cancer Center, Houston (Teksas) Miller School of Medicine, University of Miami (Floryda). 39

40 Struktura Centrum (pierwszy okres organizacji) Oddział Biologii i Medycyny Rozrodu Oddział Neuromedycyny i Medycyny Regeneracyjnej Biuro Zarządzające Środowiskowe Studium Doktoranckie Centralne Laboratorium Medycyny i Weterynarii Eksperymentalnej Centralne Laboratorium Badań Genomowych, Proteomicznych i Metabolomicznych Oddział Badań śywności dla Zdrowia Oddział Badań nad Oddział Badań Patogenezą, Środowiska Zapobieganiem i i BioróŜnorodności Terapia Schorzeń Nowotworowych 40

41 Bałtyckie Centrum Biomedyczne w Olsztynie będzie posiadało strukturę rozproszoną na terenie miasta Olsztyna. Poszczególne jednostki badawcze i laboratoria Centrum będą zlokalizowane w kampusach UW-M oraz na terenie IRZBZ PAN. Platforma transferu wiedzy i technologii do interesariuszy umiejscowiona zostanie przy Koordynatorze Centrum, przy udziale Warmińsko- Mazurskiej Strefy Ekonomicznej. Oddział Neuromedycyny i Medycyny Regeneracyjnej (Division for Neuro and Regenerative Medicine): Kampus medyczny UWM przy ul. Warszawskiej Szpital kliniczny (poliklinika przy ul. Wojska Polskiego???) Jednostki partnerskie UWM i i IRZBZ PAN 41

42 Oddział Biologii i Medycyny Rozrodu (Division for Reproductive Biology and Medicine) Budynki IRZBZ PAN w Olsztynie przy ul. Bydgoskiej Szpital kliniczny UW-M, Jednostki partnerskie UW-M (Wydz. Medycyny, Med. Weterynaryjnej, Biologii, BioinŜynierii, ) 42

43 Oddział Badań śywności dla Zdrowia (Division for Food and Health) Budynki IRZBZ PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima, Jednostki partnerskie UW-M (Wydz. Nauk o śywności, BioinŜynierii, ) Szpital kliniczny UW-M Oddział Badań nad Patogenezą, Zapobieganiem i Terapia Schorzeń Nowotworowych Pierwsza inicjatywa - zawiązanie konsorcjum trzech jednostek (UWM, IRZBZ PAN, Poliklinika MSWiA Centrum Onkologii) w celu powołania WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO BIOBANKU TKANEK NOWOTWOROWYCH 43

44 Centrum BioBaldMed w pierwszym okresie działania powinno posiadać strukturę federacyjną, skupiając działalność naukowo-badawczą wybranych jednostek UWM i IRZBZ PAN. Docelowo, gdy dojdzie do odpowiednich zmian formalnoprawnych w funkcjonowaniu i finansowaniu nauki w Polsce, Centrum winno przekształcić się w autonomiczny instytut badawczy PAN i UWM. 44

45 Jak nauka Regionu Warmińsko-Mazurski wywiązuje się obowiązku uczestniczenia w rozwoju innowacyjności: Kształcenie, szczególnie na 3 stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie tylko na potrzeby nauki Powołano wspólny zespół roboczy UWM i IRZBZ PAN w celu powołania Środowiskowego Studium Doktoranckiego w zakresie nauk o Ŝyciu (przygotowanie wniosków na finansowanie do odpowiednich programów UE) 45

46 Czy moŝliwa jest konsolidacja w regionie nauk technicznych, ITC, elektronicznych??? MoŜe czas na odrzucenie mini-lokalnych uprzedzeń i interesów i zainicjowanie powstania obok/wspólnie z UW-M i EWSZ Politechniki z prawdziwego zdarzenia??? 46

47 Innowacyjność nie jest mocną stroną Polski w Europie, a cała Europa, z wyjątkiem jedynie krajów skandynawskich, nie za bardzo ma czym się chwalić na świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest w duŝej mierze złe rozumienie pojęcia innowacyjność. Oczekiwanie od poszczególnych instytucji (jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, instytutów badawczych itp.) jednocześnie badań naukowych i innowacyjności spowodowało, Ŝe ani badania często nie są naukowe, ani nie ma czego i komu wdraŝać. Konieczne jest utworzenie i wzmocnienie w Polsce osobnego sektora innowacyjności oddzielonego od sektora naukowo-badawczego, którego racją bytu byłoby wdraŝanie nieoryginalnych (licencjonowanych) rozwiązań w przedsiębiorstwach. 47 Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy Nauki 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/)

48 BIBLIOGRAFIA 1. Prof. W. Cellary - Innowacyjność i nauka to nie to samo. Sprawy nauki, 2009 (http://www.sprawynauki.edu.pl/) 2. Matusiak KB, Guliński J. (red.) System transferu technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce siły motoryczne i bariery. Warszawa, maj Matusiak KB, Guliński J. (red.) Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa, wrzesień Prof. R. Górecki - Stan obecny, plany rozwoju i wizja przyszłości nauk o Ŝyciu. Konferencja z okazji 60-lecia nauki na Warmii i Maurach, UWM Olsztyn Prof. J. Kotwica - Referat. Posiedzenie Rady Patronackiej UW-M, UWM Olsztyn Kuźniewski D. Tworzenie spółek typu SPIN-OFF/SPIN-OUT sposób komercjalizacji nauki. Konferencja BIOANIREP, Wierzba, wrzesień Markiewicz D (red) Komercjalizacja Wyników badań naukowych krok po kroku. Wyd. Karaków Prof. B. Smólski - Próba diagnozy procesów rozwoju badań stosowanych. Konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość Warszawa Prof. M. śylicz - Jak zwiększyć konkurencyjność polskiej nauki na świecie? Konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. Warszawa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (http://www.nauka.gov.pl) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 48

49 49

50 W pierwszym okresie działalności Centrum planuje się rozwinięcie następujących obszarów badawczych: 1.Biologia i medycyna rozrodu. Badania podstawowe nad regulacją rozrodu człowieka i zwierząt, badania przyczyn niepłodności; badania nad patogenezą i zapobieganiem chorób nowotworowych układu rozrodczego; badania aplikacyjne z zakresu: innowacyjnych metod i strategii zapobiegania oraz terapii niepłodności, biotechnik i biotechnologii rozrodu, modulacji rozrodczości człowieka oraz zwierząt 2. Nauka o Ŝywności i zaburzeniach metabolicznych. Wielokierunkowe badania podstawowe, nurtigenomika i biologia systemowa prowadzone w celu rozwiązywania problemów populacyjnych związanych z nieprawidłowym Ŝywieniem i stylem Ŝycia ukierunkowane na działania profilaktyczne. Badania aplikacyjne Ŝywność funkcjonalna jako element prewencji chorób dietozaleŝnych i poprawy jakości Ŝycia; opracowywanie i testowanie innowacyjnej Ŝywności projektowanej dla grup ryzyka, lub o specyficznych potrzebach ludzie starsi, sportowcy, alergicy. 3. Neurobiologia i neuromedycyna oraz biologia i medycyna regeneracyjna. Wielokierunkowe badania podstawowe i wdroŝeniowo-kliniczne z zakresu priorytetowych obszaru medycyny i zdrowia: (1) Badania funkcji układu nerwowego oraz innowacyjne metody diagnostyki i leczenia chorób psychicznych, naczyniowych, neurodegeneracyjnych i uzaleŝnień; (2) Biologia i medycyna regeneracyjna - zastosowanie komórek macierzystych w odtwarzaniu tkanek i narządów; (3) Badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób oraz poszukiwanie markerów uŝytecznych w diagnostyce oraz w tworzeniu nowych metod leczenia; (4) Badania nad nowymi technologiami dla potrzeb farmakoterapii. 50

51 II etap organizacji - kolejne obszary badawcze: 1.Badania nad patogenezą, profilaktyką i terapią chorób nowotworowych. 2. Badania środowiskowych uwarunkowań Ŝycia i zdrowia człowieka oraz bioróŝnorodności środowiska naturalnego, a w szczególności badania nad ochrona bioróŝnorodności środowiska, rozpoznawaniem nowych zagroŝeń środowiskowych, w tym skaŝeń powietrza, wody i produktów Ŝywnościowych, a takŝe epidemiologia molekularna i weryfikacja standardów i normatywów higienicznych dla potrzeb ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 3.????????????????? 51

52 52

53 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ ZMIANĘ DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA NAUKĘ sukcesywne przesuwanie środków z działalności statutowej do systemów grantowych, zwiększenie środków finansowych na system grantów powiększenie kosztów pośrednich realizowanych projektów badawczych (grantów) 53

54 ZATRUDNIENIE W SEKTORZE NAUKI etatyzacja (określenie minimalnej liczby naukowców zatrudnionych w danej jednostce na czas nieokreślony, lub na zasadzie nominacji), wprowadzenie kontraktów (rolling tenure), zatrudnienie tylko na podstawie otwartych międzynarodowych konkursów (Code of Conduct), uznawanie dyplomów uzyskanych za granicą, unifikacja rozwiązań podatkowych dla osób powracających z zagranicy. 54

55 POBUDZENIE MOBILNOŚCI wprowadzenie na dużą skalę systemu finansowania staży podoktorskich na uczelniach zagranicznych (na wzór programu Marie Curie i KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), zapobieganie zjawisku brain drain poprzez tworzenie systemu zachęt dla polskich i zagranicznych naukowców do otwierania laboratoriów w Polsce w ramach grantów przyznawanych np. przez ERC (na wzór np..programów HOMING/ POWROTY, FOCUS, WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskie), stosować już przyjęte formalnie w Polsce, rekomendowane przez UE, zasady przyznawania wiz dla naukowców (European Research visa) 55

56 UWARUNKOWANIA PRAWNE - SYSTEMOWE Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (art. 54) 4. Zgody Prezesa Akademii wymaga czynność prawna mająca za przedmiot mienie będące własnością instytutu, zaliczone zgodnie z przepisami o rachunkowości do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość w złotych kwoty euro, polegająca na: 1) zbyciu, wydzierżawieniu, wynajmie, przeniesieniu mienia; 2) wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 3) dokonaniu darowizny; 4)nieodpłatnym oddaniu do użytkowania innym podmiotom w drodze umowy cywilnoprawnej. 56

57 PRZYŚPIESZENIE SAMODZIELNOŚCI NAUKOWEJ - ŚWIEŻA KREW W NAUCE Uproszczenie i przesunięcie w dół granicy uzyskiwania samodzielności naukowej, poprzez zmianę struktury klanowej, obecnej na wielu polskich uczelniach i instytutach PAN (struktura ta nie ma nic wspólnego z klasyczną relacją mistrz uczeń) umożliwić doktorom z poważnym dorobkiem naukowym budowanie własnych samodzielnych zespołów naukowych z prawem do podejmowania decyzji finansowych, zatrudniania pracowników i wytyczania kierunków badawczych (Fundacja Nauki Polskiej program Team i inne; projekty dla doktorów NCBR) 57

58 UWARUNKOWANIA PRAWNE - SYSTEMOWE Ustawa o instytutach badawczych (Art. 14 ustawy o instytutach badawczych) 3.Instytut zgłasza ministrowi nadzorującemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość w złotych kwoty euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę do ministra nadzorującego, polegającej na: 1) wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 2) dokonaniu darowizny; 3)nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.

59 Zabezpieczona własność intelektualna pozwala instytucjom naukowym (pracownikom nauki): czerpać korzyści z opracowanych rozwiązań podnosi wartość rozwiązania wraz ze wzrostem ochrony IP (know-how, zgłoszenie patentowe, patent), oraz zakresu terytorialnego (kraj, Europa, świat) daje większe możliwości komercjalizacji technologii uzyskiwać wyższe noty w ocenie parametrycznej 59

60 Zabezpieczona własność intelektualna pozwala przedsiębiorstwom: zapewnić legalny monopol na danym rynku przez co umożliwia wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. wspomaga kreować korzystny wizerunek firmy, produktów i usług pozwala uniknąć nieekonomicznych inwestycji badawczorozwojowych, nieefektywnych działań marketingowych i reklamowych wpływa na zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Zapewnia bezpieczeństwo prawne w zakresie podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych 60

61 61

62 System transferu technologii i komercjalizacji badań 62 Matusiak KB, Gliński (red.) System transferu technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce siły motoryczne i bariery. Warszawa, 2010

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r.

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce? Maciej Żylicz III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Podstawy reformy zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką wprowadzić zasady

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja nt. Instytucje w procesie przemian strukturalnych i

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

15 wydziałów (przyrodnicze, medyczne,

15 wydziałów (przyrodnicze, medyczne, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet źródłem nowatorskich rozwiązań dla biznesu Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Kraków, 12 marca 2008 Potencjał UJ 15 wydziałów

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Bariery

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Trochę faktów z życia Instytutu Struktura i zakres badań IRZiBŻ PAN Zadania Instytutów Badawczych Rola jednostek B+R

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym)

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) Andrzej Szewc WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) I. Dzieła treści ogólnej 1. Guliński J., Zasiadły K. (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW WENDEKER Człowiek

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo