Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach"

Transkrypt

1 Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. nr 70 z 1996 poz. 335, zm.: Dz.U. z 1996 r., Nr 118, poz. 561; Dz.U. z 1996 r., Nr 139, poz. 647; Dz.U. z 1996 r., Nr 147, poz. 686; Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770; Dz.U. z 1997 r., Nr 82, poz. 518; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1998 r., Nr 75, poz. 486; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1656; Dz.U. z 2008 r., Nr 86, poz. 522; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, Dz.U art.4, Dz.U art.21, Dz.U art.3, Dz.U art.81, zm.wyn.z Dz.U ogólne, Dz.U art.3, Dz.U art.5, Dz.U art.3) 3. Ustawa z dnia r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy, a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki niniejszego regulaminu. 2. Roczny plan rzeczowo finansowy opracowuje Dyrektor Zespołu z pomocą Komisji Socjalnej. Opracowany plan w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zatwierdza Dyrektor Zespołu. 3. Środki Funduszu pochodzą z: 1) corocznego odpisu podstawowego. 2) darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych, 3) odsetek od środków funduszu, 4) niewykorzystanych w poprzednim roku środków Funduszu, 4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 5. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 1

2 2 1. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr Decyzję o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia i o jego wysokości podejmuje dyrektor Zespołu. 3. Dyrektor Zespołu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję przyznającą wyższą od regulaminowej kwotę świadczenia socjalnego, o ile pozwala na to stan środków Funduszu. 4. Z utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystają osoby wymienione w 3 ust Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych, z wyjątkiem świadczeń urlopowych nauczycieli, uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 7. Załatwiane odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają pisemnego uzasadnienia, a decyzja dysponenta Funduszu odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 8. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem odpowiada dyrektor Zespołu. II. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ 3 1. Ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać: 1) Pracownicy - nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami, zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony. 2) Pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych i wychowawczych. 3) Emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których zakład pracy wymieniony w 1 ust.1 był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę. 4) Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3 wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z funduszu. 2. Członkami rodzin osób, o których mowa wyżej są: 2

3 1) współmałżonkowie, jeśli zamieszkują razem z osobą uprawniona i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, wnuki i rodzeństwo do ukończenia 18-go roku życia, a jeśli się uczą do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3) dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania, do 25 roku życia lub dzieci z orzeczeniem inwalidztwa I lub II grupy bez względu na wiek. 3. W przypadku ubiegania się o świadczenie na rzecz dzieci studiujących konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni. 4. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w Zespole, emeryci i renciści wymienieni w ust.1 pkt 3) uprawnieni są tylko do jednego - korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem Funduszu. 5. Ze świadczeń z zakresu pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w ust.1 pkt. 1, 2 i 3. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony czas spłaty pożyczki nie może być dłuższy od czasu trwania stosunku pracy. III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ FINANSOWY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 4 1. Środki funduszu Socjalnego są przeznaczone na: 1) Pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2) Wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących emerytów nauczycieli ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. 3) Dofinansowanie kosztów wypoczynku urlopowego pracowników obsługi i administracji w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych oraz wypoczynku emerytów i rencistów nauczycieli i nie nauczycieli: a) wczasów, leczenia sanatoryjnego, zakupionych indywidualnie przez pracownika, emeryta rencistę lub b) wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, emeryta i rencistę we własnym zakresie potwierdzonego jego oświadczeniem tzw. wczasy pod gruszą. W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dofinansowanie nie przysługuje. 3

4 4) Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży (dofinansowanie do kolonii, obozów, zimowisk lub wczasów). 5) Dofinansowanie tzw. zielonej Szkoły wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III szkoły podstawowej. 6) Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo -rekreacyjnej (np. bilety wstępu na imprezy np. kino, teatr, itp. oraz wycieczki, rajdy, zloty, spływy), dla ogółu uprawnionych. 7) Paczki świąteczne dla dzieci od 1 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 13 rok życia. Wartość paczek różnicowana jest ze względu na wysokość dochodów w rodzinie pracownika (emeryta). 8) Zakup paczek okolicznościowych dla chorych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni. 9) Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. 2. Świadczenia określone w ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5, 7, mogą być przyznawane raz w roku. 3. Wysokość powyższych świadczeń podana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, który modyfikowany jest corocznie w zależności od preliminarza Funduszu opracowywanego do końca marca. 4. W przypadku posiadania wystarczających rezerw dyrektor może w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi podjąć decyzję o dodatkowych świadczeniach socjalnych dla pracowników. IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU - PREFERENCJE 5 1. Środki Funduszu są przeznaczone przede wszystkim na pomoc materialną, finansowanie świadczeń i opłat dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, których dochód na członka rodziny nie przekracza: 1) 180% najniższej emerytury brutto za ostatnie 3 miesiące wg publikacji w Monitorze Polskim, 2) 210% najniższej emerytury brutto w przypadku osób samotnych. 2. W drugiej kolejności środki Funduszu mogą być przeznaczone: 1) na pomoc materialną, świadczenia i dopłaty dla ogółu uprawnionych osób wymienionych w 3 Regulaminu przy uwzględnieniu ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 2) oraz jednorazowo w ciągu roku na pomoc zdrowotną dla pracowników obsługi i administracji bez względu na dochód, związaną z długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu. 4

5 3. O wysokości pomocy świadczonej w wypadkach losowych oraz dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej decyduje dyrektor Zespołu. 4. Pomoc materialna jest przyznawana w formie rzeczowej lub pieniężnej na wniosek stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 1. Osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ubiegają się o świadczenia z Funduszu na podstawie przedstawionych dokumentów: 1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 2) oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, 3) dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy. 2. Ww. wnioski składa się w sekretariacie zespołu osobiście lub za pośrednictwem poczty. 3. Dochód o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności: 1) składniki wynagrodzenia uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego (pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne), 2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego, porodowego i rodzinnego), 3) emerytury i renty z wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem zasiłku rodzinnego oraz dodatku zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego), 4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony dla celów wymiaru podatku, 5) alimenty faktycznie otrzymane, 6) inne dochody. 4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta oraz członków rodziny jest wniosek (Załącznik nr 2) złożony wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, obliczonego od dochodu brutto (średnia z ostatnich 3 m-cy). 5. Wgląd do powyższych dokumentów ma wyłącznie dyrektor Zespołu. 6. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości złożonego uprawnione osoby oświadczenia o sytuacji materialno-rodzinnej, dyrektor Zespołu może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku braku wyjaśnienia wątpliwości pracownik otrzyma świadczenie przysługujące 5

6 z najwyższego progu dochodowego. Podobnie w przypadku niezłożenia oświadczenia o dochodach. 7. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z ZFŚS w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodów, Dyrektor ma prawo pozbawić ww. osobę możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie przez okres od 1 roku do 3 lat. VI. ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 7 1. Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej udzielanie uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialne wnioskodawcy oraz jego warunków mieszkaniowych. 2. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne, przeznaczone na: 1) Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu i numer konta spółdzielni (środki finansowe będą przekazywane bezpośrednio na konto spółdzielni). 2) Pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu. Wysokość pożyczki określa plan wydatków Funduszu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściciela mieszkania o wysokości wymaganego wkładu wartości kosztorysowej mieszkania i numer konta, na które zostaną przelane środki. 3) Uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zmianie mieszkania, w wysokości zależnej od posiadanych przez Fundusz środków. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości wymaganej opłaty i odpis o przydziale lokalu. 4) Remont i modernizację domu jednorodzinnego w wysokości zależnej od posiadanych przez Fundusz środków. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu własności domu. 5) Remont i modernizację mieszkania, w tym dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, adaptację lokalu, którego pracownik lub współmałżonek jest właścicielem lub najemcą, na cele mieszkaniowe, 3. Osoby ubiegające się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów: 1) wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej; wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, 6

7 2) druki umowy ze wskazaniem dwóch żyrantów pracowników Zespołu; żyrantem nie może być współmałżonek osoby ubiegającej się o pożyczkę mieszkaniową ani osoba zatrudniona na czas określony; wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 4. Wysokość pożyczki określa plan wydatków Funduszu. 5. Pożyczkę na cele określone w ust.2 przyznaje się z następującą częstotliwością: 1) na cele określone w pkt 1-4 raz w okresie zatrudnienia, 2) na cele określone w pkt 5 nie częściej niż co dwa lata licząc od daty spłaty pożyczki Pożyczka z ZFŚS podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny: 1) 1% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższej emerytury brutto, za ostatni kwartał roku poprzedniego, 2) 3% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku poprzedniego, 3) 5% - dla pozostałych osób. 2. Okres spłaty pożyczki wynosi 2-3 lat. 3. Warunkiem uzyskania nowej pożyczki jest spłata poprzedniej. 4. Do przyznanej pożyczki nie stosuje się dopłat uzupełniających Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłaconą pożyczkę wraz z odsetkami pożyczkobiorca zwraca w całości bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę. 2. Wyjątek stanowi rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy przez Zakład pracy z przyczyn ekonomicznych, względnie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, kiedy spłata ratalna pożyczki określona Umową pożyczki nie ulega zmianie. 3. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, o czym zawiadamia się także poręczycieli, a jeżeli poręczyciele są pracownikami Zespołu dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z ich wynagrodzeń za pracę. 4. W przypadku braku reakcji na wezwanie lub niemożliwości ściągnięcia niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń za pracę poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. 5. W przypadku wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami także podlega natychmiastowej spłacie. 7

8 10 1. W szczególnych przypadkach losowych takich jak: kradzież z włamaniem, spalenie, zalanie mieszkania, wadliwa instalacja gazowa, zaległości czynszowe itp., osoba może ubiegać się o skrócenie czasu oczekiwania na pożyczkę mieszkaniową W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek pożyczkobiorcy można częściowo umorzyć pożyczkę po dokonaniu co najmniej 1/2 jej spłaty. Ponowne ubieganie się o pożyczkę, może nastąpić po upływie czasu spłaty wynikającej z umowy. 2. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dyrektor Zespołu może dochodzić od spadkobierców zmarłego, może też to zadłużenie na ich uzasadniony wniosek umorzyć. 3. Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik nr 4. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zatrudnienie obojga małżonków w Zespole nie daje podstaw do przyznawania ich rodzinie podwójnych świadczeń z Funduszu Wysokość świadczeń z Funduszu na cele określone w 7 jest uzależniona od globalnej kwoty Funduszu, określonej w planie finansowym na dany rok Rachunki będące podstawą do starania się o dopłatę ze środków Funduszu są ważne przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zostały opłacone Regulamin jest udostępniony do wglądu pracownikom, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz byłym pracownikom - emerytom i rencistom przez umieszczenie na stronie internetowej Gimnazjum i Liceum. 2. Do udzielania wyjaśnień w sprawie uprawnień wynikających z postanowień niniejszego regulaminu zobowiązany jest Dyrektor Zespołu. 8

9 16 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Treść niniejszego Regulaminu została uzgodniona z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i wchodzi w życie z dniem podpisania....małgorzata Cibis... dyrektor zespołu Uzgodniono: 9

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo