REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18 Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych realizowane jest w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. nr 70, poz. 355 ze zm.), 2. Ustawę z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 ze zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zm.), 4. Zarządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (MP nr 48 z póź. zm.), 5. Obwieszczenie Prezesa GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim (Dz. Urz. MP przed danego roku), 6. Niniejszy regulamin, aneksy i nowelizacje. 1

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem, określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu. 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : a) szkole, rozumie się przez to Gimnazjum nr 18 w Katowicach, b) dyrektorze, rozumie się przez to dyrektora Gimnazjum nr 18 w Katowicach, c) pracowniku, rozumie się przez to pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Gimnazjum nr 18 w Katowicach w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o prace lub mianowania. 3. Funduszem administruje dyrektor Gimnazjum nr 18 w Katowicach przy pomocy Komisji Socjalnej. 4. Skład, tryb powoływania oraz szczegółowe zadania Komisji Socjalnej określa 6 niniejszego regulaminu. 2. ŚRODKI FUNDUSZU 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu naliczanego zgodnie z postanowieniami ustawy z r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.) i ustawy z r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.) 2. Środki Funduszu zwiększają się o: a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1. Pracownicy nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w szkole na podstawie umowy o pracę lub mianowania w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony. 2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub zdrowotnych. 3. Emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, dla których szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę (do czasu ustania scentralizowania) oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których szkoła obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowic. 2

3 4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 3 oraz członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu. 5. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 4 są: a) współmałżonek, b) dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu od 1 roku do ukończenia 18 lat, c) dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania do 26 roku życia, d) dzieci z I lub II grupą inwalidztwa nie mające własnego źródła dochodu bez względu na wiek 6. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w szkole, emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS. 7. Ze świadczeń w zakresie pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w pkt. 1, 2, 3 z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na czas określony. 4. ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Wykorzystanie środków Funduszu odbywa się w oparciu o roczny plan podziału środków pieniężnych, którego projekt opracowuje Komisja Socjalna. Plan zatwierdza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Roczny plan podziału środków Funduszu obejmuje: a) wysokość pomocy finansowej udzielanej pracownikowi w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną, b) tabelę wysokości dopłat do różnych form wypoczynku dla pracowników i członków ich rodzin z uwzględnieniem dochodu uzyskiwanego na jednego członka rodziny pracownika, c) środki niezbędne do wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych, d) wysokość zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, e) maksymalną wysokość dofinansowania do udziału pracownika w imprezach kulturalno - oświatowych i rekreacyjno sportowych. 3. Środki Funduszu przeznaczane są na: a) pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, b) wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli emerytów ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych c) dofinansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku urlopowego (wczasy, leczenie sanatoryjne) pracowników oraz emerytów i rencistów, d) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie przez pracowników, emerytów i rencistów tzw. wczasów pod gruszą, e) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników (kolonie, obozy, zimowiska, wczasy), 3

4 f) dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych tzw. zielonych szkół dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów będących uczniami kl. III szkół podstawowych, g) dofinansowanie udziału w imprezach kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych (bilety wstępu do kina, teatru, filharmonii, opery, na koncerty itp. oraz wycieczki), h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. 4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3 lit. a h określana jest corocznie w rocznym planie podziału środków Funduszu, który stanowi załącznik do regulaminu i jest uzgadniany z zakładowymi organizacjami związkowymi. 5. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, c, d, e, f, h mogą być przyznawane raz w roku. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej (nie dotyczy wypłacanych świadczeń urlopowych). 7. W rocznym planie dochodów i wydatków Funduszu określona zostaje tabela dofinansowania do wypoczynku dla pracowników, emerytów i rencistów oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wysokości dochodu brutto na członka rodziny. 8. Decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom świadczeń podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje prawny pełnomocnik dyrektora w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych. 9. Osoby uprawnione, ubiegają się o świadczenia z Funduszu na podstawie przedstawionych dokumentów wymienionych w lit. a g, do których wgląd ma Komisja Socjalna, dyrektor szkoły i służby księgowe: a) pisemny wniosek zawierający uzasadnienie, wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, b) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, c) inne dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną rodziny, d) faktury potwierdzające udział w zorganizowanych formach wypoczynku pracownika, emeryta lub rencisty lub jego dzieci, e) oświadczenie o zorganizowanym wypoczynku w ramach tzw. wczasów pod gruszą f) zaświadczenie dyrektora szkoły organizującej wyjazd dziecka ucznia kl. III o kosztach zielonej szkoły i udziale dziecka w tym wyjeździe, g) faktury wystawione na szkołę potwierdzające udział w imprezach kulturalno oświatowych lub sportowo - rekreacyjnych 10. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym mowa w pkt. 9 lit. b uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie uprawnionego z uwzględnieniem: a) dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa, c) zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową, d) zasiłku dla bezrobotnych, e) dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 4

5 f) dochodów z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umów cywilno prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), g) świadczeń przyznanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, h) emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego. 11. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 12. Do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się osób zdolnych do pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. 13. Dyrektor szkoły ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9 lit. b. 14. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodu dyrektor szkoły na wniosek Komisji Socjalnej ma prawo pozbawić w/w osobę możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w regulaminie świadczeń socjalnych przez okres roku. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik powiadamiany jest pisemnie przez dyrektora szkoły. 15. Osoba, która odmówi złożenia oświadczenia o dochodach otrzyma świadczenie na najniższym poziomie określonym w tabeli dofinansowania do wypoczynku stanowiącym element planu dochodów i wydatków Funduszu w danym roku. 16. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 17. Decyzję o odmowie przyznania świadczenia przekazuje się osobie ubiegającej się o nie na piśmie wraz z uzasadnieniem. 18. Uprawniony, któremu nie przyznano świadczenia może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania. 19. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie wniosku o świadczenie socjalne winien zawierać: a) dane personalne wnioskodawcy, b) wskazanie świadczenia będącego przedmiotem wniosku, c) wskazanie punktu regulaminu, który zdaniem wnioskodawcy został naruszony. 20. Wniosek, o którym mowa w pkt. 19 powinien być złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 21. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych podejmuje ostateczna decyzję powiadamiając o niej wnioskodawcę na piśmie. 22. Przyznawanie świadczeń z Funduszu odbywa się w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 5

6 5. ZASADY UDZIELNIA ZWROTNYCH POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 1. Środki ZFŚS mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne, przeznaczone na: a) uzupełnienie wkładu spółdzielczego do spółdzielni mieszkaniowej, b) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu, c) uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zamianie mieszkania, d) remont i modernizację domu jednorodzinnego, e) remont i modernizację mieszkania oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkaniowe, 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zwrotną pożyczkę z Funduszu obejmują: a) wniosek o przyznanie pożyczki z potwierdzeniem zatrudnienia, b) umowę udzielenia pożyczki zawierającą oświadczenie dwóch poręczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w szkole na czas nieokreślony, poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 3. Pożyczka z Funduszu podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny: a) 1% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającej najniższej emerytury brutto, b) 2% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku nie przekraczającym minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku c) 3% dla osób o dochodzie wykazanym we wniosku wyższym niż dochód określony w pkt. 3 lit. b) 4. Okres spłaty pożyczki wynosi od 1 roku do 3 lat, 5. Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłata pożyczki zaciągniętej poprzednio. 6. Nie spłacona pożyczka staje się wymagalna natychmiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 7. Na pisemną prośbę pracownika, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu, dyrektor szkoły może w porozumieniu z Komisją Socjalną ustalić inny niż określony w umowie sposób spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Decyzja o innym sposobie spłaty pożyczki stanowi aneks do umowy udzielenia pożyczki. 8. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres 2 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania całości należności, kopie pisma przekazuje się także poręczycielom. 9. W przypadku braku spłaty należności po wezwaniu, o którym mowa w pkt. 8, przez pożyczkobiorcę dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń poręczycieli. 10. W przypadku nie możności spłaty pożyczki przez poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych powodujących drastyczne zubożenie pożyczkobiorcy po spłaceniu przez niego ½ wysokości pożyczki, na jego pisemny, udokumentowany wniosek, dyrektor szkoły może w oparciu o pozytywną opinię Komisji Socjalnej umorzyć dalszą spłatę pożyczki. 12. W razie śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek najbliższej rodziny, dyrektor w porozumieniu z Komisją Socjalną umarza niespłaconą kwotę pożyczki. 6

7 13. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do regulaminu. 14. Wysokość świadczeń określonych w pkt. 1 uzależniona jest od ogólnej kwoty funduszu i określana jest w rocznym planie finansowym. 6. ZASDY POWOŁYWANIA KOMISJI SOCJALNEJ I ZAKRES JEJ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ 1. Komisję Socjalną powołuje dyrektor szkoły. 2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi: a) prawny pełnomocnik dyrektora, b) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających na terenie szkoły c) dwóch przedstawicieli całej załogi. 3. Kadencja Komisji Socjalnej trwa pięć lat. 4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Socjalnej w związku z odejściem z pracy jej członka, skład Komisji zostaje uzupełniany z zachowaniem składu określonego w pkt Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego i sekretarza. 6. Zebrania Komisji odbywają się raz na kwartał i dodatkowo na wniosek dyrektora szkoły, posiedzenia Komisji są protokołowane. 7. Do zadań Komisji należy: a) opracowanie rocznego planu podziału środków finansowych Funduszu z uwzględnieniem zapisów 4 pkt. 2, b) coroczne zebranie dokumentacji w formie oświadczeń o dochodach rodzin pracowników, emerytów i rencistów, niezbędnej do ustalenia przedziałów finansowych dysponowania pomocą socjalną, c) zbieranie i rejestrowanie wniosków, d) opiniowanie wniosków o udzielanie pomocy socjalnej, e) opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu, f) opiniowanie wniosków o umorzenie pożyczki, g) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do obsługi Funduszu, 8. Komisja ma prawo do: a) wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody, b) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie, c) wnioskowanie o pozbawienie pracownika, o którym mowa w 4 pkt. 14 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu, d) wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonanie zmian w zapisach regulaminu. 9. Członkowie Komisji Socjalne zobowiązani są do nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. 7

8 7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU 1. Do obsługi ZFŚS ustala się następujący wykaz załączników: a) plan finansowy ZFŚS na rok kalendarzowy ustalający wysokość środków finansowych i sposób ich podziału, b) preliminarz wydatków z ZFŚS określający progi dochodowe i wysokość przysługujących świadczeń, c) wzór wniosku o objęcie opieką pracownika w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. d) wzór wniosku i umowy o udzielenie zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe, e) wzór wniosku o udzielenie zapomogi pieniężnej. 8. PRZEPISY KOŃCOWE. 1. Regulamin ZFŚS opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Regulamin jest udostępniany do wglądu wszystkim pracownikom i byłym pracownikom emerytom i rencistom na tablicy ogłoszeń szkoły. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uzgodniono: (data, nazwy, pieczątki, nazwiska osób przedstawicieli związków zawodowych biorących udział w uzgadnianiu) Zatwierdzam Katowice (data) (pieczątka i podpis dyrektora) 8

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin obowiązuje w IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 i został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo