Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"

Transkrypt

1 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 355 ze zm.), 2) ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.), 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zm.), 4) ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zm Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, Szkoły Podstawowej nr 20 z siedzibą w Katowicach przy ulicy Zarębskiego Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu. II. Tworzenie funduszu 3 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów. 2. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy o 6,5% po zaprzestaniu prowadzenia obsługi emerytów i rencistów przez ZOJO. 4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 1) wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków, trwałych służących działalności socjalnej Szkoły Podstawowej nr 20, 4) odsetki od środków funduszu, 5) inne środki określone w przepisach.

2 III. Przeznaczenie funduszu 4 1. Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na pełny etat otrzymują 100% świadczenia urlopowego przysługującego na dany rok, pod warunkiem zatrudnienia od do danego roku szkolnego. Pozostali pracownicy pedagogiczni otrzymują świadczenie urlopowe proporcjonalnie do czasu i wymiaru zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 2. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowe, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 3. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (przedstawicielem pracowników) ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan finansowy Funduszu (załącznik nr 1) oraz roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu (załącznik nr 2). 5. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków. 6. W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej nr 20 organ prowadzący szkołę wskaże inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w danej szkole. 7. Środkami Funduszu administruje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, decyzję podejmuje wicedyrektor szkoły. Decyzję swoją uzgadnia jak w ust. 4. Dyrektor szkoły może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu. 9. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać: 1) dane personalne wnioskodawcy, 2) wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku, 3) wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony. 10. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nieprzyznaniu świadczenia. 11. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii jak w ust. 4. podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

3 IV. Zasady powoływania i działania komisji socjalnej 5 1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna w składzie: 1) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 lub osoba przez niego upoważniona, 2) przewodniczący związków zawodowych działających w szkole lub reprezentanci mający pełnomocnictwa swego związku, 3) członek związku zawodowego mający jego pełnomocnictwo 2. Kadencja Komisji trwa 2 lata. 3. Do zadań Komisji należy: 1) sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu, 2) opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych (zał. 5,6), 3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji, 4) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń, 5) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie. 4. Do zadań dyrektora jako administratora funduszu należy przekazywanie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy pracownika. 5. Za podawanie nieprawdziwych informacji przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na okres jednego roku. 6. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie uzgodnień. 7. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach. 8. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 i Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał. 10. Istnieje możliwość zwołania komisji socjalnej w trybie nadzwyczajnym w przypadku zdarzeń losowych. V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 6 1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, 4) inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli,

4 pracowników administracji i obsługi, na których został dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). 5) członkowie rodzin wymienionych w ust. 1. pkt 1, czyli: a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli kontynuują naukę i nie mają własnego źródła utrzymania, to do czasu jej ukończenia (jednak nie dłużej niż do 25 roku życia), b) współmałżonkowie, c) rodzice prowadzący z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, d) członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeżeli byli na ich utrzymaniu. 6) emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący. 2. Zatrudnienie obojga małżonków w Szkole Podstawowej nr 20 korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie daje podstaw do przyznawania ich rodzinie podwójnych świadczeń z tego tytułu. 3. Emeryci i renciści (byli pracownicy szkoły, ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący) mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu od momentu zaprzestania korzystania ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w ZOJO. 4. Pracownikom prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe podwyższa się próg wysokości dochodu w rodzinie na osobę o 20%. VI. Zasady i warunki przyznawania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 7 1. Środki Funduszu przeznacza się na: 1) wypłaty świadczenia urlopowego, 2) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 3) zakup bonów towarowych dla pracowników lub/i emerytów z okazji świąt i innych uroczystości, 4) zapomogi pieniężne bezzwrotne, 5) zapomogi losowe przyznawane w przypadku takich zdarzeń jak: a) wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, b) wypadki losowe ( pożar, kradzież, trudna sytuacja życiowa, znaczne uszkodzenie mieszkania), c) długotrwała choroba, d) śmierć pracownika (osoby uprawnione: współmałżonek, dzieci, rodzice) e) zgon członka rodziny pracownika (osoby uprawnione: współmałżonek oraz dzieci i rodzice). Tabela bezzwrotnych dopłat stanowi załącznik nr 5. 6) dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej i sportoworekreacyjnej w postaci biletów wstępu na imprezy, 7) dofinansowanie imprez okolicznościowych,

5 8) dofinansowanie wypoczynku letniego krajowego i zagranicznego dla pracowników administracji i obsługi w okresie co najmniej 14 dni kalendarzowych. W przypadku nie wykorzystania urlopu w naturze i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dofinansowanie nie przysługuje 9) dofinansowanie wypoczynkowego wakacyjnego krajowego i zagranicznego dla dzieci i młodzieży wszystkich pracowników, 10) finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników (w wieku od 3 do 14 lat). 11) dofinansowanie wypoczynku w formie wyjazdu śródrocznego zielona szkoła z którego mogą korzystać tylko dzieci klas trzecich. Dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka. 2. Osoby uprawnione ubiegają się o świadczenia z funduszu na podstawie dokumentów: 1) pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 2) oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dochód brutto to wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki odprowadzane do ZUS. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu osoba uprawniona może zostać poproszona o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje. Odmowa dostarczenia takich dokumentów może skutkować nie przyznaniem świadczenia. 3) dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy (np. związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego) Wgląd do powyższych dokumentów mają wyłącznie: komisja socjalna, dyrekcja szkoły. W przypadku ubiegania się o zapomogę losową załączony wniosek wraz z dokumentacją powinien wpłynąć w okresie trzech miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego. 4) w przypadku ubiegania się o zapomogę bezzwrotną wymagane jest zaświadczenie o dochodach. 3. Dochód o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności: 1) składniki wynagrodzenia uwzględnione przy obliczaniu zasiłku chorobowego. 2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego, porodowego i rodzinnego). 3) emerytury i renty z wszystkimi dodatkami ( z wyjątkiem zasiłku rodzinnego oraz dodatku zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego. 4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony dla celów wymiaru podatku 5) alimenty faktycznie otrzymane 6) inne dochody 4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta oraz członków rodziny jest złożony wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, obliczonego od dochodu brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy) załącznik 4.

6 VII. Zasady udzielania zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe 8 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne przeznaczone na: 1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej. Wymagane dokumenty to zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu i konta spółdzielni ( środki finansowe będą przekazywane na konto spółdzielni) 2) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do zajmowanego mieszkania na własnościowe prawo do lokalu. Wymagane dokumenty to zaświadczenie właściciela mieszkania o wysokości wymaganego wkładu wartości kosztorysowej mieszkania. 3) uzupełnienie opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zmianie mieszkania. Wymagane dokumenty to zaświadczenie o wysokości wymaganej opłaty, odpis o przydziale lokalu. 4) remont i modernizacja domu jednorodzinnego wymagane dokumenty to odpis aktu własności domu 5) remont i modernizacja mieszkania, adaptacja mieszkania na cele mieszkaniowe którego pracownik lub współmałżonek jest właścicielem albo najemcą. 2. Osoby ubiegające się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązane są do dostarczenia komisji socjalnej następujących dokumentów. 1) wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z potwierdzeniem zatrudnienia ( data i charakter zatrudnienia) zał. nr 7 2) druki umowy (zał. nr 8), dwóch żyrantów czynnych zawodowo pracujących w Szkole Podstawowej nr 20, żyrantem nie może być współmałżonek osoby ubiegającej się o pożyczkę mieszkaniową oraz osoba zatrudniona na czas określony. 3. Pożyczka z ZFŚS podlega oprocentowaniu w wysokości zależnej od dochodu przypadającego na członka rodziny: a. 1% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższej emerytury brutto za ostatni kwartał roku poprzedniego b. 3% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym najniższego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku poprzedniego c. 5% - dla osób o dochodzie nie przekraczającym dwukrotności najniższego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku poprzedniego. 4. Okres spłaty pożyczki wynosi 1-3 lat. 5. Warunkiem uzyskania nowej pożyczki jest spłata poprzedniej. 6. Do przyznanej pożyczki nie stosuje się dopłat uzupełniających. 7. O przyznaniu pożyczki decyduje wysokość dochodu i kolejność złożenia wniosku.

7 8. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłaconą pożyczkę z ZFŚS pożyczkobiorca zwraca w całości bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę. Wyjatek stanowi rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy przez zakład pracy z przyczyn ekonomicznych, względnie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, kiedy spłata ratalna pożyczki określona umową pożyczki nie ulega zmianie. 9. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez okres dwóch miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, o czym zawiadamia się także poręczycieli i dokonuje się potrąceń niespłaconej pożyczki z ich wynagrodzeń za pracę. 10. W przypadku braku reakcji na wezwanie lub niemożności ściągnięcia niespłaconej pożyczki z wynagrodzeń za pracę poręczycieli, wszczyna się dochodzenie spłaty zadłużenia na drodze sądowej. 11. W szczególnych przypadkach losowych takich jak : kradzież z włamaniem, spalenie, zalanie mieszkania, wadliwa instalacja gazowa, zaległości czynszowe itp. osoba może ubiegać się o skrócenie czasu oczekiwania na pożyczkę mieszkaniowa. 12. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek pożyczkobiorcy można częściowo umorzyć pożyczkę po dokonaniu co najmniej ½ spłaty, ponowne ubieganie się o pożyczkę może nastąpić po upływie czasu spłaty wynikającej z umowy. W razie śmierci pożyczkobiorcy oraz w innych przypadkach losowych powodujących jego zubożenie kwota niespłaconej pożyczki może ulec umorzeniu, na wniosek najbliższej rodziny lub pożyczkobiorcy. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik nr Wysokość świadczeń z funduszu na cele mieszkaniowe jest uzależniona od kwoty określonej w planie finansowym na dany rok VII. Postanowienia końcowe 9 1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa. 3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Zespołu Szkół i przedstawicieli związków zawodowych (przedstawiciela pracowników). Uzgodniono Zatwierdzam (nazwy, pieczątki, nazwiska osób biorących udział w uzgadnianiu, data)... (data, pieczątka i podpis dyrektora)..

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo