R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1

2 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012 r. R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu Rozdział 1 1. Podstawa prawna opracowania regulaminu Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 4 marca1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592) 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z późn. zm.). 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. o wykonaniu niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173), 5. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). II. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przyznawania świadczeń z Funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej wraz z zasadami i warunkami korzystania z uprawnień i świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej,,regulaminem oraz wszelkie jego zmiany wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi. 2

3 3. Podstawą gospodarki środkami funduszu jest preliminarz tj. roczny plan rzeczowo finansowy ustalany na rok kalendarzowy, zatwierdzany przez Dyrektora SOSW w Lublińcu do końca stycznia każdego roku, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, stanowiący zmienny załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: pracodawcy należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka komisji socjalnej należy przez to rozumieć organ opiniodawczy pracodawcy, którą tworzą wybrani przez Radę Pedagogiczną przedstawiciele pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Rozdział II I. Tworzenie funduszu 1. Odpis podstawowy dla nauczycieli tworzy się w oparciu o postanowienia art.53 ust.1 Karty Nauczyciela. 2. Odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. 3. Dla pracowników nie będących nauczycielami 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku poprzednim lub w II półroczu poprzedniego roku, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą na jednego zatrudnionego 4. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami 6,25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej 5. Środki Funduszu zwiększa się o: wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, odsetki od środków funduszu, spłacane raty pożyczek na cele mieszkaniowe, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, inne środki określone w odrębnych przepisach. 3

4 Rozdział III I. Osoby uprawnione do świadczeń 1. Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowanych z Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z Funduszu nadał przepis zawarty w art. 2 ust. 5 ustawy oraz osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał pracodawca. Są to w szczególności: - pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, urlopach dla poratowania zdrowia oraz pozostający w stanie nieczynnym, - emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy, dla których był on ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, - niepracujący członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów, - niepracujący członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach, byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i nie osiągają dochodów. 2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w regulaminie zalicza się: - współmałżonków pozostających na wyłącznym utrzymaniu drugiego małżonka (pracownika jednostki), - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, pod warunkiem pozostawania na wyłącznym utrzymaniu rodziców, - dzieci niepełnosprawne w umiarkowanym lub znacznym stopniu bez ograniczenia wieku, - dzieci w wieku do 25 r.ż. zmarłego pracownika lub emeryta albo rencisty,które były na jego utrzymaniu i nie osiągają dochodów Rozdział IV I. Przeznaczenie funduszu 1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych 4

5 rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy, a zwłaszcza na: - wypoczynek pracownika i jego rodziny (wczasy, kolonie, zimowiska, obozy), - pomoc finansową, w tym bezzwrotne zapomogi losowe, - pomoc materialną w formie rzeczowej - działalność kulturalno oświatową, - działalność sportowo rekreacyjną, - pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Dofinansowanie usług i świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym mogą obejmować: 1) W zakresie wypoczynku: świadczenie urlopowe dla nauczycieli (na podstawie art. 53 ustawy Karta Nauczyciela), dopłatę do wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi tzw.,,wczasy pod gruszą dla osób korzystających w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. dopłatę do wypoczynku dla emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu pracy dopłatę do wypoczynku dzieci pracowników i emerytów oraz rencistów. 2) W zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo - turystycznej: dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, imprezy sportowe, dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalno - oświatowych, sportowo - rekreacyjnych, dopłaty do wycieczek krajoznawczych i innych form turystycznych i rekreacyjnych inne. 3) W zakresie pomocy materialnej : indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pracownika i śmierci osób najbliższych na podstawie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie, szczególnie trudnej sytuacji życiowej, pomoc materialna rzeczowa lub finansowej dla osób uprawnionych, 4) Pożyczki mieszkaniowe na: Budowa lub zakup domu (mieszkania), w tym spółdzielczego. Adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny. Zamianę domu lub mieszkania. Remont i modernizację domu lub mieszkania. 5

6 Rozdział V Zasady przyznawania świadczeń 1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 2. Kryteria socjalne, o których mowa w pkt. 1 stanowią podstawę do zróżnicowania świadczeń przyznawanych z Funduszu. 3. Świadczenia socjalne finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie nie ubiegały, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu. 4. Negatywnie załatwione wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenie z Funduszu wymagają uzasadnienia. Decyzja pracodawcy odmawiająca świadczenia jest ostateczna. 5. Środkami Funduszu administruje Dyrektor SOSW. 6. Wysokość i częstotliwość przyznawanych świadczeń z funduszu uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje fundusz. 7. W przypadku wystąpienia trudności finansowych Dyrektor Ośrodka może określić, które wypłaty z działalności świadczeń socjalnych zostaną zawieszone albo przejściowo obniżone, względnie może zaostrzyć warunki przyznawania pewnych świadczeń. 8. Świadczenia z Funduszu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 1993, Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). 9. Środki funduszu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 10. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń z Funduszu powinna złożyć do końca maja każdego roku oświadczenie o przeciętnym dochodzie brutto na osobę w gospodarstwie domowym uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym. Oświadczenie należy poprzeć zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego. 11. Nie złożenie w/w zaświadczenie o dochodach powoduje automatyczne zakwalifikowanie pracownika do grupy osób o najwyższych dochodach. 12. Świadczenie z tyt. wypoczynku przyznawane jest dzieciom do 25 roku życia, jeśli się uczą i nie osiągają dochodów (w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. należy dołączyć zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły,) 6

7 13. Świadczenie z tyt. wypoczynku przyznawane jest dzieciom, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez względu na wiek po dostarczeniu ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 14. Wysokość świadczeń jest przyznawana według corocznie ustalanych tabel. 15. Tabele odpłatności są ustalane na podstawie dochodów osób uprawnionych wykazanych w zaświadczeniu o dochodach. 16. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu udzielane są na wniosek osoby uprawnionej, a pożyczka na cele mieszkaniowe dodatkowo na podstawie umowy udzielania pożyczki, którą w imieniu pracodawcy podpisuje Dyrektor Ośrodka. W przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest Dyrektor Ośrodka umowę pożyczki podpisuje osoba posiadający pełnomocnictwo z Organu prowadzącego. W szczególnych przypadkach z wnioskiem o pomoc materialną może wystąpić też z własnej inicjatywy pracodawca lub grupa pracowników. Rozdział VI Pomoc na cele mieszkaniowe 1. Ogólnozakładowy fundusz przeznaczony na pożyczki na cele mieszkaniowe jest integralną częścią Funduszu Socjalnego. Środki funduszu mieszkaniowego zwiększają się o zwroty pożyczek i oprocentowanie. 2. Pożyczki z Zakładowego Funduszu mieszkaniowego przyznawane są przez Zakładową Komisję Socjalną wyłącznie aktualnie zatrudnionym na czas nieokreślony. 3. Aby otrzymać pożyczkę należy spełnić następujące warunki: być pracownikiem SOSW zatrudnionym na czas nieokreślony złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę. w razie ubiegania się o pożyczkę na budowę domu, zakup domu lub mieszkania należy dostarczyć kopię pozwolenia na budowę lub umowę kupna. zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób pracowników pożyczkodawcy zatrudnionych na czas nieokreślony w SOSW w Lublińcu. 4. Pożyczkę przyznaję się w wysokości: do kwoty z przeznaczeniem na remont, modernizację mieszkania lub domu, do kwoty na budowę domu, zakup domu lub mieszkania. 5. Pożyczkę na budowę domu, zakup mieszkania lub domu można otrzymać tylko jeden raz. 6. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w sekretariacie SOSW, gdzie zostanie wpisany do rejestru. 7

8 7. Pożyczki będą przyznawane i wypłacane sukcesywnie, według daty złożenia wniosku, w miarę posiadanych środków na koncie ZFŚS, zgodnie z w/w rejestrem. 8. Poza kolejnością komisja będzie uwzględniać tylko udokumentowane przypadki losowe, np. pożar, zalanie. 9. Każdy następny wniosek może być złożony i przyjęty po całkowitej spłacie pożyczki wcześniej pobranej. 10. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje z najbliższego wynagrodzenia zasadniczego po udzieleniu pożyczki 11. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi do 36 miesięcy. Na wniosek pożyczkobiorcy okres spłaty pożyczki może być wydłużony do 60 miesięcy, 12. Od kwoty udzielonej pożyczki mieszkaniowej będą naliczane odsetki w wysokości 2 % bez względu na długość okresu spłaty. 13. Odsetki będą obliczane zgodnie z wzorem: O = Kp x 2 % 14. Odsetki będą płatne wraz z I ratą pożyczki. 15. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z należnego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymywanymi nagrodami, premiami, zasiłkiem chorobowym, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 91 ustawy kodeks pracy. 16. Na wniosek pożyczkobiorcy pożyczka może być spłacona w krótszym terminie, lecz bez roszczenia sobie prawa do zwrotu naliczonych wcześniej odsetek. 17. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w terminie krótszym niż to przewiduje regulamin w pkt.11 również bez roszczenia sobie prawa do zwrotu naliczonych wcześniej odsetek, wówczas jednak można ubiegać się o następną pożyczkę nie wcześniej niż po upływie okresu spłaty, na który ostatnia pożyczka została przyznana w umowie (3 lub 5 lat). 18. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: - porzucenia pracy przez pracownika, - rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 K.p. (wypowiedzenie z winy pracownika). 19. W przypadku innego sposobu rozwiązania stosunku pracy, sposób i tryb spłacania pożyczki określa pracodawca. 20. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę pożyczka podlega spłacaniu przez poręczycieli. 21. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli; pozostałej kwoty zadłużenia należy się dochodzić u spadkobiercy zmarłego. 8

9 W szczególnie uzasadnionym przypadku po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego niespłaconą kwotę pożyczki można umorzyć. 22. Pracodawca na wniosek pożyczkobiorcy może zmieniać warunki spłaty pożyczek w trakcie trwania umowy zawierając aneks do umowy. 23. Pożyczkobiorcy można zawiesić spłaty rat pożyczki w wyjątkowych losowych sytuacjach pod warunkiem przedłożenia stosownego podania oraz dokumentacji potwierdzającej losową sytuację. Rozdział VII Postanowienia końcowe 1. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 2. Pracownicy mają prawo wglądu do regulaminu, którego tekst znajduje się w sekretariacie oraz u przedstawicieli Komisji Socjalnej na poszczególnych placówkach SOSW. 3. Wnioski w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu składa się w sekretariacie SOSW. 4. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. 5. Dyrektorowi przydziela środki osoba posiadająca pełnomocnictwo z Organu Prowadzącego. 6. Pracodawca sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Socjalnej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Ewidencję korzystania z funduszu socjalnego prowadzi dział księgowości. 8. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy określone w postanowieniach ogólnych regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. 9. Zmiany w regulaminie dokonuje się w trybie takim samym jak jego zatwierdzenie. 10.Regulamin oraz wszystkie załączniki wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników SOSW. 11. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są: a) roczny plan rzeczowo - finansowy b) tabele dopłat z Funduszu do różnych rodzajów usług socjalnych, c) oświadczenie o dochodach d) wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. e) wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku f) wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży g) wniosek o udzielenie pomocy materialnej z ZFŚS h) wniosek o przyznanie zapomogi losowej. 9

10 i) wniosek i umowa o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe. 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi Zatwierdził

11 1 1

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KAMPUS TORUŃSKI TORUŃ 2012 r. SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Zasady tworzenia Funduszu

Bardziej szczegółowo