Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 1 1. Dopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych (m.in. o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług) z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w tym z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeżeli wykonywane prace: 1) nie wymagają stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu; 2) spełniają warunki, o których mowa w W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących zajęć dydaktycznych: 1) umowy o dzieło zawiera się, jeżeli przedmiotem umowy jest stworzenie utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) o charakterze dydaktycznym (utwór dydaktyczny). W szczególności powyższe odnosi się do zawierania umów, których przedmiotem jest autorskie opracowanie i przygotowanie zajęć dydaktycznych oraz prezentacja opracowanych treści słuchaczom; 2) umowy zlecenia/o świadczenie usług zawiera się w przypadku, jeśli przedmiot umowy cywilnoprawnej dotyczącej zajęć dydaktycznych nie ma charakteru utworu dydaktycznego (np. ćwiczenia, seminaria i inne zajęcia wynikające z programu studiów) W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędącymi nauczycielami akademickimi, bez względu na źródło finansowania, przedmiotem umowy mogą być wyłącznie czynności rodzajowo różne od zakresu obowiązków służbowych pracownika oraz wykonywane poza godzinami pracy pracownika. 2. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego będącymi nauczycielami akademickimi, przedmiotem umowy nie może

2 być prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego danego pracownika pensum dydaktycznego lub godzin ponadwymiarowych. 3. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach działalności statutowej mogą być one zawierane wyłącznie z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach naukowych, inżynieryjno-technicznych oraz naukowo-technicznych Umowa cywilnoprawna zawierana jest po zatwierdzeniu wniosku w sprawie jej zawarcia oraz przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek złożenia wniosku nie dotyczy umów za zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem umów dotyczących specjalnie wydzielonych środków finansowych. 2. Do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy dołączyć wypełnione oświadczenie ZUS, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia. 3. Umowę cywilnoprawną wraz z zatwierdzonym wnioskiem oraz oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia z uwagi na konieczność weryfikacji podlegania obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i dokonania tego zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. 4 Wzory obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim umów cywilnoprawnych, o których mowa w 1 i 2 oraz wzory druków związanych z ich realizacją stanowią załączniki nr 1-13 do niniejszego zarządzenia. W uzasadnionych wypadkach dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej na innych warunkach niż określone we wzorach (np. w przypadku umów zawieranych w projektach, jeżeli projekt wymaga dodatkowych klauzul umownych; w przypadku innego zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich niż określone we wzorach; w przypadku, gdy rezultatem wykonania umowy może być wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy; w przypadku braku zgody osoby zawierającej umowę cywilnoprawną na treść umowy określoną wzorami) Wypłata wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Dział Spraw Osobowych jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności dostarczonych rachunków z wnioskiem i umową. 2. Wypłata wynagrodzenia następuje w całości po wykonaniu czynności określonych umową, na podstawie przedłożonego rachunku, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru i jeżeli wynika to z treści zawartej umowy. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie powinna przekraczać 80% wynagrodzenia określonego w umowie. 4. W przypadku złożenia rachunku w terminie określonym ust. 1 wynagrodzenie wypłacane jest: 1) dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia danego pracownika;

3 2) dla pozostałych osób na 20. dzień miesiąca kalendarzowego. 5. W przypadku złożenia rachunku po terminie określonym w ust. 1 wypłata wynagrodzenia następuje w najbliższym kolejnym terminie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego lub pozostałych osób. 6 Za zasadność wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 5, oraz za zgodność z planem finansowym ponoszą odpowiedzialność osoby podpisujące dokumenty stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzeń, w tym osoba wnioskująca zawarcie umowy, a nadzór w tym zakresie pełnią Dziekani, Prorektorzy, Kanclerz UJ oraz Kwestor UJ w ramach posiadanych kompetencji. 7 Za legalność, kompletność i prawidłowość dokumentów dotyczących wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w 5, ponoszą odpowiedzialność osoby podpisujące dokumenty stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzeń, a za prawidłowość naliczenia podatków i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od tych wynagrodzeń pracownicy Działu Spraw Osobowych. 8 W przypadku realizacji umów, których wartość w skali roku lub w okresie trwania projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro netto, określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), obowiązują przepisy tej ustawy oraz przepisy zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy ww. zarządzenia obowiązują również w przypadku zamówień o niższej wartości. 9 Na zasadach określonych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, w toku wykonania umów cywilnoprawnych Uniwersytet Jagielloński jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art Kodeksu pracy, także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 10 Tracą moc: 1) zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym zmienione zarządzeniem nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 października 2012 roku i zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 października 2012 roku; 2) wszelkie dotychczasowe akty wewnątrzuczelniane określające wzory umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz z nauczycielami akademickimi wykonującymi dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym;

4 w szczególności traci moc komunikat Działu Spraw Osobowych z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany wzorów umów zlecenia i umów o dzieło. 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku. Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej) Nr wniosku: Obligo nr dok.: Data obligo:... (podpis i pieczęć imienna osoby weryfikującej) Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło x)1) niezwiązanej z procesem dydaktycznym 1. Proszę o zawarcie z Panią/Panem. (imię i nazwisko Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła x) ) umowy zlecenia/o dzieło x) na: (określić przedmiot umowy) Warunki umowy: a) termin wykonania przedmiotu umowy od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) b) proponowana kwota wynagrodzenia... (słownie złotych: ) c) stawka narzutu... d) wartość narzutu.. e) źródło finansowania... f) źródło finansowania zgodnie z numeracją SAP.... g) oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie nie stanowi dzielenia zamówienia i zostało dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i zasad opisanych w zarządzeniach obowiązujących na Uczelni. Uzasadnienie wniosku: Dane o zatrudnieniu Zleceniodawcy/Wykonawcy x) : a) pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na stanowisku..., (podać nazwę stanowiska pracy i jednostki organizacyjnej UJ, w której jest zatrudniony pracownik) b) pracownik Collegium Medicum, c) Zleceniobiorca/Wykonawca x) niebędący pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna wnioskującego)

6 3. Wykonanie czynności przewidzianych umową nie wymaga stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna wnioskującego) 4. Akceptacja dysponenta środków: Akceptuję/nie akceptuję x) do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji: Kraków, dnia..... (podpis i pieczęć imienna dysponenta środków) Kontrasygnata +).. (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej) 5. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: a) będący nauczycielami akademickimi: przedmiotem umowy nie jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego pensum lub godzin ponadwymiarowych, b) niebędący nauczycielami akademickimi: zlecone czynności są rodzajowo różne od zakresu obowiązków służbowych pracownika jednostki. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna bezpośredniego przełożonego) Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna pracownika Działu Spraw Osobowych) 6. Kontrasygnata Kwestora... (podpis i pieczęć imienna Kwestora)

7 7. Akceptacja Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej/prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych/kanclerza UJ x) Akceptuję/nie akceptuję x) do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:.. Kraków, dnia.... (podpis i pieczęć imienna ) x) niepotrzebne skreślić +) tylko gdy wymagana 1) w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia należy zaznaczyć zlecenie, w przypadku zawarcia umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub umów licencyjnych należy zaznaczyć dzieło.

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez , (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.... nr... zwanym(ną) dalej Zleceniodawcą a Panią/Panem..., zam...., legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL., zwaną(nym) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: (wymienić jakie) 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie: od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

9 3 1. Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł (słownie:... złotych) 2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 3. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę. 4. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Zleceniobiorcy. 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. *max. 80% 5 Jeżeli wykonane czynności będą wymagać uzupełnień i poprawek, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w 3 niniejszej umowy W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania. 2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę. 7 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

10 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.... Zleceniobiorca... Zleceniodawca

11 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (dotyczy seminariów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych nie mających charakteru utworu) (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez.... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia... nr zwanym(ną) dalej Zleceniodawcą a Panią/Panem..., zam...., legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr posiadającą(cym) nr PESEL., zwaną(nym) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać ćwiczenia, seminaria, inne: x) na studiach. (podać nazwę i rodzaj studiów) z następujących przedmiotów Lp. Nazwa przedmiotu wg planu studiów Rodzaj zajęć Ilość godzin Razem x) wskazać właściwe

12 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy określony w 1 w terminie wynikającym z przyjętego programu i harmonogramu zajęć w okresie od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 3 1. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu zlecenia w terminie, o którym mowa w 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zleceniodawcę. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy innej osobie; 2) zmienić termin wykonania umowy Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł (słownie:..... złotych). 2. Kwota wynagrodzenia wynika z następującego obliczenia:... (podać kalkulację stawek czasu pracy i wysokości wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową) 3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem 5 niniejszej umowy. 4. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę. 5. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Zleceniobiorcy. 6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 5 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. *max. 80%

13 6 1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania. 2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę. 7 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.... Zleceniobiorca... Zleceniodawca

14 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku /pracownik UJ/ Nazwisko Imiona.... Zatrudniony (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od... do... (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) za wykonanie czynności: zgodnie z zawartą umową zlecenia nr... z dnia... na kwotę... słownie: Zlecenie wykonałem(am) osobiście. Zlecenie było wykonane bez stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu.... podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy. Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis Zleceniodawcy... podpis dysponenta środków

15 Nazwisko.. Imiona... data urodzenia.. miejsce urodzenia..... Adres zameldowania: kod pocztowy. miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania): kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania.... Urząd Skarbowy:.. Należność przekazać:* Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (osoba niebędąca pracownikiem UJ) DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA: imię ojca. imię matki. nr paszportu... kraj wydania... nr konta... SWIFT/BIC. nazwa i adres banku... waluta rachunku bankowego nr konta do kasy Banku PKO S.A. *niepotrzebne skreślić Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr.. za okres od. do. (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) Za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową zlecenia nr z dnia.. na kwotę złotych. słownie Zlecenie wykonałem(łam) osobiście. Zlecenie było wykonane bez stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu.... podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie z warunkami zawartej umowy.... podpis Zleceniodawcy Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis dysponenta środków

16 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL..., zamieszkałą(łym) w...., zwaną(nym) w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła: Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w terminie od.. (dzień, miesiąc, rok) do..... (dzień, miesiąc, rok) 3. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w.. (proszę wskazać miejsce wykonania dzieła) 4. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

17 2 Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. złotych brutto (słownie:... złotych brutto) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 2. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 2, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 2 umowy. *max. 80% 5 1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) powierzyć częściowe wykonanie dzieła innej osobie informując o tym Wykonawcę; 3) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 9 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający... Zamawiający Wykonawca

18 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (Pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich) zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr..... zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem zamieszkałą(łym) w..... legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr.., posiadającą(cym) nr PESEL..., zwaną(nym) w dalszej części umowy Autorem, o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła: , dalej zwanego Dziełem. 2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od.. do.. (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 3. Dzieło zostanie wykonane w.... (proszę wskazać miejsce wykonania dzieła)

19 4. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 5. Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następującej formie: Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych. 2. Z chwilą wydania Dzieła Autor przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie do Dzieła. 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji *: 1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową; 2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem; 3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń; 4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja tego Dzieła; 5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet; 6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; 7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 8) możliwość umieszczenia Dzieła lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej; 9).; 10).; 11).. *niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji 4. Autor zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowań Dzieła dokonanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wyraża zgodę, by Autor udostępniał Dzieło w celach badawczych i edukacyjnych na stronach internetowych Zamawiającego.

20 6. Zamawiający wyraża zgodę na publikację wyników badań, w rezultacie których powstało Dzieło lub które zostały zawarte w Dziele pod warunkiem, że ich udostępnienie nie prowadzi do pozbawienia ochrony prawnej Zamawiającego w odniesieniu do ewentualnych rezultatów twórczych (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) powstałych w związku z wykonaniem prac, których rezultatem jest Dzieło. 7. Zamawiający wyraża zgodę na wymienione w ust. 5 i 6 publikacje pod warunkiem, że Autor nie otrzymuje honorarium z tego tytułu oraz umieścił afiliację (pełną nazwę Zamawiającego) obok swojego nazwiska. 8. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego. 3 Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie w wysokości złotych brutto (słownie:... złotych brutto), z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 3 umowy. *max. 80% 5 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego przyjęcia przez Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

21 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa Zamawiający... Zamawiający Autor

22 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (utwór dydaktyczny) (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich) zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem zamieszkałą(łym) w.... legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL..., zwaną(nym) w dalszej części umowy Autorem, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła przeznaczonego do celów dydaktycznych na studiach prowadzonych przez Zamawiającego:..., (nazwa i rodzaj studiów) tj. opracowania wykładu/cyklu wykładów* w ramach przedmiotu wg planu studiów o następującej tematyce dalej zwanego Dziełem.

23 2. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 3. Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następujących formach: 1) prezentacja Dzieła słuchaczom Zamawiającego na organizowanych przez niego wykładach zgodnie z ustalonym harmonogramem, z tym że Zamawiający ma prawo utrwalenia prezentacji w formie audio i/lub audiowizualnej dla celów archiwalnych; 2) sylabus, skrypt, prezentacja, materiały dla słuchaczy*, inne:. w formie papierowej, w formie zapisu elektronicznego (CD, DVD, ); 3) inna forma:....* * niepotrzebne skreślić 4. Autor zobowiązany jest do osobistego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 5. Autor oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności do wykonania Dzieła oraz że będzie ono rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich. 6. Zamawiający może nie korzystać z zastrzeżonego prawa utrwalenia prezentacji wykładu w formie audio i/lub audiowizualnej Autor zobowiązuje się wykonać Dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie umożliwiającym jego wykorzystanie przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem w okresie od.. do.. (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 2. W przypadku ustalenia przedstawienia Dzieła w formie określonej w 1 ust. 3 pkt 1 miejscem prezentacji Dzieła jest wskazane przez Zamawiającego miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza również, że Dzieło zostanie przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych. 2. Z chwilą wydania Dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego, przez co w szczególności należy rozumieć moment jego prezentacji słuchaczom, Autor przenosi na Zamawiającego niewyłączne prawa majątkowe do korzystania z Dzieła i jego przedstawienia (wykonania) na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych oraz nośnikach zapisu dźwięku/obrazu i archiwizacja tego Dzieła*; 2) zwielokrotnienie dowolną techniką, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, w tym na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową*; 3) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym dla celów związanych z dydaktyką, co nie narusza praw Autora do wydania utworu*;

24 4) możliwość zamieszczenia Dzieła lub jego fragmentów w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego*; 5)..*; 6)..*. *niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji 3. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego. 4 Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie w wysokości ryczałtowej:... złotych brutto (słownie:... złotych brutto), z zastrzeżeniem 5 niniejszej umowy. 5 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 4 umowy. *max. 80% 6 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego przyjęcia przez Zamawiającego. 2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Dzieła, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, ulega ograniczeniu w przypadku, gdy Autor wykonał Dzieło jedynie w części. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia Dzieła w terminie, o którym mowa w 2, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

25 8 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia całości lub części dzieła, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, jeżeli zawiera ono dyskwalifikujące wady merytoryczne. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zażądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Autora Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku wyłączenia z programu zajęć, na potrzeby których Autor wykonuje dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy. Nie uchybia to uprawnieniom określonym w 7 ust W przypadkach określonych w ust. 1 Autor otrzyma wynagrodzenie za już wykonane Dzieło lub jego część, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego zostało dokonane po terminie wykonania Dzieła lub jego części Zamawiający zobowiązuje się, w terminie i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego, do nieodpłatnego użyczenia będących w jego posiadaniu środków koniecznych Autorowi do stworzenia Dzieła, w szczególności sal wykładowych, oraz w miarę możliwości: urządzeń audiowizualnych, komputerowych, środków do utrwalania fonii i wizji, itp. 2. Autor zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zamawiającego uregulowań w zakresie korzystania ze środków wymienionych w ust. 1, a w przypadku ich uszkodzenia, zgubienia lub wyrządzenia innej szkody w mieniu Zamawiającego do jej stosownego wyrównania. Wyrównanie szkody nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Autora przysługującego z tytułu niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości za wyrządzoną przez Autora szkodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy należne Autorowi wynagrodzenie nie pokryje jej wysokości. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 13 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 14 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa Zamawiający... Zamawiający Autor

26 Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pracownik UJ) Nazwisko Imiona.... Zatrudniony (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) Dla... (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) za wykonanie dzieła zgodnie z zawartą umową o dzieło nr... z dnia... na kwotę... słownie: Dzieło wykonałem(łam) osobiście podpis Wykonawcy/Autora Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy i jednocześnie potwierdzam jego odbiór. Sprawdzono pod względem merytorycznym.... (podpis i pieczęć imienna Zamawiającego)... (podpis i pieczęć dysponenta środków)

27 Nazwisko.. Imiona... data urodzenia.. miejsce urodzenia Adres zameldowania: kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania..... Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania): kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania Urząd Skarbowy:... Należność przekazać:* Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (osoba niebędąca pracownikiem UJ) DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA: imię ojca. imię matki. nr paszportu... kraj wydania... nr konta... SWIFT/BIC.. nazwa i adres banku... waluta rachunku bankowego nr konta do kasy Banku PKO S.A. *niepotrzebne skreślić Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od. do. (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) Za wykonanie dzieła zgodnie z zawartą umową o dzieło nr z dnia... na kwotę złotych. słownie. Dzieło wykonałem(łam) osobiście. podpis Wykonawcy/Autora Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy i jednocześnie potwierdzam jego odbiór.... podpis Zamawiającego Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis dysponenta środków

28 Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku.. imię i nazwisko stanowisko miejsce zatrudnienia OŚWIADCZENIE (dla celów podatkowych) Oświadczam, że wykonane dzieło: zgodnie z zawartą umową nr z dnia. na kwotę złotych. słownie... Jest chronione postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)* Przysługują mi koszty uzysku w wysokości 50% zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą* Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy, nie przekroczyły 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy*. Kraków, dnia.. podpis składającego oświadczenie *właściwe zaznaczyć X

29 .. Nazwisko i imię OŚWIADCZENIE Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku 1. Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie* (jeśli tak, należy podać nazwę i adres zakładu pracy) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa/wyższa* od minimalnego wynagrodzenia. 3. Przebywam/nie przebywam* na urlopie bezpłatnym w okresie od... do... Potwierdzenie pracodawcy co do pkt 1-3:..... (data, miejsce, pieczęć, podpis i pieczęć imienna osoby potwierdzającej) 4. Prowadzę działalność gospodarczą od dnia Oprócz zawieranej umowy zlecenia mam/nie mam* zawartą umowę zlecenia z innym niż Uniwersytet Jagielloński zleceniodawcą, w okresie od... do Przebywam/nie przebywam* na urlopie macierzyńskim/wychowawczym* w okresie od... do Jestem emerytem, rencistą: tak/nie* Emeryt* Rencista: renta z tytułu niezdolności do pracy (podać stopień:......) renta rodzinna; inne. * w okresie od... do.. 8. Posiadam/nie posiadam* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.. (podać stopień:.) w okresie od. do Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem studiów I lub II stopnia: tak/nie* (jeśli tak, należy podać nazwę szkoły/uczelni wraz z kierunkiem) Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym: tak/nie*. 11. Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem emerytalno- rentowym: tak/nie* Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub niepoinformowanie o wszelkich zmianach mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty powstania tychże zmian obciążają Zleceniobiorcę. DANE OSOBY ZGŁASZANEJ: 1. PESEL.. 2. Nr paszportu i data urodzenia (w przypadku cudzoziemców).. 3. Imię drugie (jeśli posiada) Nazwisko rodowe (jeśli była dokonywana zmiana nazwiska) Obywatelstwo... Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Nr domu/mieszkania Adres zameldowania Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Nr domu/mieszkania Adres zamieszkania (jeśli inny od adresu zameldowania) Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam pracownika Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego do podpisania druku zgłoszeniowego do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnego w moim imieniu. * niepotrzebne skreślić... (data i czytelny podpis Zleceniobiorcy)

30 Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (dotyczy umów dydaktycznych) Kalkulacja wynagrodzenia do umowy nr zawartej w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) a Panią/Panem... Wysokość wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową Ilość jednostek obliczeniowych Kwota brutto wg umowy Rodzaj studiów.. Podstawa prawna.. Zatwierdził:.. Zamawiający

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2016 roku

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2016 roku 75.0200.118.2016 Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2016 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-117/11 Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi Załącznik Nr 1 UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu..... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, na rzecz której działają: a Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

3 1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w 1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie

3 1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w 1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie NrMPK/PSP/Zlecenia* MPK/PSP/Zlecenia*... Płatne ze środków: Nr Nr rezerwacji środków:... Nr umowy:... Typ Umowy: BR, DYD, I, MRT* BR,BRW, BRW, DYD, I, MRT* Informacja o typach umów. Pieczęć jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 07/2009

Zarządzenie nr 07/2009 Zarządzenie nr 07/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 20.05.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2008 z 02.01.2008r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku ZARZĄDZENIE NR 26/09 Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 28.12.2009 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: UMOWA O DZIEŁO Dnia w.. pomiędzy z siedzibą w.., ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: a. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni,

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni, Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZS.ZAM/6/2016 UMOWA Nr zawarta w dniu. 2016 roku w Żarkach, pomiędzy Powiatem Myszkowskim, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, reprezentowanym przez Dyrektor Panią

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim 1. Wprowadza się do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1.

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1. Dla prac własnych i działalności statutowej dopuszczalna jest tylko umowa-zlecenie. Przy wypłacie z grantów obie formy są możliwe, preferowana jest umowa o dzieło. (O ile są to osoby publikujące). UMOWA

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r.......

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r....... .... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia..... r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy o dzieło, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... Praca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR DP/2310/./11 z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych

UMOWA O DZIEŁO NR DP/2310/./11 z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych UMOWA O DZIEŁO NR DP/2310/./11 z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych Załącznik nr 5 zawarta w Kielcach w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Humanistyczno Przyrodniczym Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul...

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul... ... Łódź, dnia r. (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul.... Praca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* Zawarta dnia... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym (z siedzibą) w Lublinie w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej)

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) Załącznik nr 13 c do ZW 79 /2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawem autorskim) NR... Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE Nr...

UMOWA-ZLECENIE Nr... Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym ... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob.. Zamieszkały/ą w. Praca polega

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r. Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie zasad zawierania umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi w zakresie świadczenia usług na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. ZARZĄDZENIE NR 4/11 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok)

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok) Załącznik nr 5 do SIWZ BZP.243.6.2011.KP Nr umowy:. (Pieczęć jednostki organizacyjnej) Projekt nr: UDA POKL.04.01.01-00-054/10-00 Zadanie 4: Nowy kierunek - Journalism and Social Communication Kategoria:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści:

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 4 Umowa- wzór zawarta w dniu. pomiędzy stronami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice, NIP: 633-10-93-837, REGON: 003457935, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług badawczych / usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych* nr

Umowa o świadczenie usług badawczych / usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych* nr Załącznik do pisma okólnego nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 października 2014 r. Załącznik nr 12 do pisma okólnego nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-102/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Fizyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

3 Zlecenie będzie wykonywane w terminie od.. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

3 Zlecenie będzie wykonywane w terminie od.. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. DA/MB/-232-19/15 UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu.2015 r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620 reprezentowaną przez: prof.zw. dr hab. Jacka

Bardziej szczegółowo

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym ... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w.. Praca polega

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia nr 39 dyrektora I LO z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim

Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Rektora UMK Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim 1. Osoby zatrudnione

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE Załącznik nr 13 b do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE Zawarta z mocy art.4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ . (symbol jednostki/ komórki organizacyjnej) (MPK) (Nr projektu/ nr budżetu) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, w trybie bezprzetargowym,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr. ., legitymującym się dowodem osobistym.., zamieszkałym przy ul.,, numer PESEL.., NIP.., REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Umowa zlecenie nr. ., legitymującym się dowodem osobistym.., zamieszkałym przy ul.,, numer PESEL.., NIP.., REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa zlecenie nr Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu 2015r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 5 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6a do SIWZ ZP-6/2013 UMOWA zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa Omylaka (dalej Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a. W cenie miesięcznego wynagrodzenia brutto-brutto (tj. cenie jaką

OFERTA. a. W cenie miesięcznego wynagrodzenia brutto-brutto (tj. cenie jaką Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA...... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy)...... (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012 mającego

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. legitymującą się dowodem osobistym seria/numer.., zamieszkałym

Umowa zlecenia nr. legitymującą się dowodem osobistym seria/numer.., zamieszkałym Umowa zlecenia nr PROJEKT zawarta w dniu.. 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA Projekt umowy dla Wykonawców osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawarta dnia.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875

Bardziej szczegółowo

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (symbol jednostki/ komórki organizacyjnej) (MPK) (Nr projektu/ nr budżetu) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo