Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 1 1. Dopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych (m.in. o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług) z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w tym z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeżeli wykonywane prace: 1) nie wymagają stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu; 2) spełniają warunki, o których mowa w W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących zajęć dydaktycznych: 1) umowy o dzieło zawiera się, jeżeli przedmiotem umowy jest stworzenie utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) o charakterze dydaktycznym (utwór dydaktyczny). W szczególności powyższe odnosi się do zawierania umów, których przedmiotem jest autorskie opracowanie i przygotowanie zajęć dydaktycznych oraz prezentacja opracowanych treści słuchaczom; 2) umowy zlecenia/o świadczenie usług zawiera się w przypadku, jeśli przedmiot umowy cywilnoprawnej dotyczącej zajęć dydaktycznych nie ma charakteru utworu dydaktycznego (np. ćwiczenia, seminaria i inne zajęcia wynikające z programu studiów) W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędącymi nauczycielami akademickimi, bez względu na źródło finansowania, przedmiotem umowy mogą być wyłącznie czynności rodzajowo różne od zakresu obowiązków służbowych pracownika oraz wykonywane poza godzinami pracy pracownika. 2. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego będącymi nauczycielami akademickimi, przedmiotem umowy nie może

2 być prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego danego pracownika pensum dydaktycznego lub godzin ponadwymiarowych. 3. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach działalności statutowej mogą być one zawierane wyłącznie z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach naukowych, inżynieryjno-technicznych oraz naukowo-technicznych Umowa cywilnoprawna zawierana jest po zatwierdzeniu wniosku w sprawie jej zawarcia oraz przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek złożenia wniosku nie dotyczy umów za zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem umów dotyczących specjalnie wydzielonych środków finansowych. 2. Do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy dołączyć wypełnione oświadczenie ZUS, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia. 3. Umowę cywilnoprawną wraz z zatwierdzonym wnioskiem oraz oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia z uwagi na konieczność weryfikacji podlegania obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i dokonania tego zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. 4 Wzory obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim umów cywilnoprawnych, o których mowa w 1 i 2 oraz wzory druków związanych z ich realizacją stanowią załączniki nr 1-13 do niniejszego zarządzenia. W uzasadnionych wypadkach dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej na innych warunkach niż określone we wzorach (np. w przypadku umów zawieranych w projektach, jeżeli projekt wymaga dodatkowych klauzul umownych; w przypadku innego zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich niż określone we wzorach; w przypadku, gdy rezultatem wykonania umowy może być wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy; w przypadku braku zgody osoby zawierającej umowę cywilnoprawną na treść umowy określoną wzorami) Wypłata wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Dział Spraw Osobowych jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności dostarczonych rachunków z wnioskiem i umową. 2. Wypłata wynagrodzenia następuje w całości po wykonaniu czynności określonych umową, na podstawie przedłożonego rachunku, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru i jeżeli wynika to z treści zawartej umowy. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie powinna przekraczać 80% wynagrodzenia określonego w umowie. 4. W przypadku złożenia rachunku w terminie określonym ust. 1 wynagrodzenie wypłacane jest: 1) dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia danego pracownika;

3 2) dla pozostałych osób na 20. dzień miesiąca kalendarzowego. 5. W przypadku złożenia rachunku po terminie określonym w ust. 1 wypłata wynagrodzenia następuje w najbliższym kolejnym terminie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego lub pozostałych osób. 6 Za zasadność wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 5, oraz za zgodność z planem finansowym ponoszą odpowiedzialność osoby podpisujące dokumenty stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzeń, w tym osoba wnioskująca zawarcie umowy, a nadzór w tym zakresie pełnią Dziekani, Prorektorzy, Kanclerz UJ oraz Kwestor UJ w ramach posiadanych kompetencji. 7 Za legalność, kompletność i prawidłowość dokumentów dotyczących wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w 5, ponoszą odpowiedzialność osoby podpisujące dokumenty stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzeń, a za prawidłowość naliczenia podatków i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od tych wynagrodzeń pracownicy Działu Spraw Osobowych. 8 W przypadku realizacji umów, których wartość w skali roku lub w okresie trwania projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro netto, określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), obowiązują przepisy tej ustawy oraz przepisy zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy ww. zarządzenia obowiązują również w przypadku zamówień o niższej wartości. 9 Na zasadach określonych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, w toku wykonania umów cywilnoprawnych Uniwersytet Jagielloński jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art Kodeksu pracy, także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 10 Tracą moc: 1) zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym zmienione zarządzeniem nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 października 2012 roku i zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 października 2012 roku; 2) wszelkie dotychczasowe akty wewnątrzuczelniane określające wzory umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz z nauczycielami akademickimi wykonującymi dodatkowe czynności niezwiązane z procesem dydaktycznym;

4 w szczególności traci moc komunikat Działu Spraw Osobowych z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany wzorów umów zlecenia i umów o dzieło. 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku. Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej) Nr wniosku: Obligo nr dok.: Data obligo:... (podpis i pieczęć imienna osoby weryfikującej) Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło x)1) niezwiązanej z procesem dydaktycznym 1. Proszę o zawarcie z Panią/Panem. (imię i nazwisko Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła x) ) umowy zlecenia/o dzieło x) na: (określić przedmiot umowy) Warunki umowy: a) termin wykonania przedmiotu umowy od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) b) proponowana kwota wynagrodzenia... (słownie złotych: ) c) stawka narzutu... d) wartość narzutu.. e) źródło finansowania... f) źródło finansowania zgodnie z numeracją SAP.... g) oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie nie stanowi dzielenia zamówienia i zostało dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i zasad opisanych w zarządzeniach obowiązujących na Uczelni. Uzasadnienie wniosku: Dane o zatrudnieniu Zleceniodawcy/Wykonawcy x) : a) pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na stanowisku..., (podać nazwę stanowiska pracy i jednostki organizacyjnej UJ, w której jest zatrudniony pracownik) b) pracownik Collegium Medicum, c) Zleceniobiorca/Wykonawca x) niebędący pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna wnioskującego)

6 3. Wykonanie czynności przewidzianych umową nie wymaga stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna wnioskującego) 4. Akceptacja dysponenta środków: Akceptuję/nie akceptuję x) do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji: Kraków, dnia..... (podpis i pieczęć imienna dysponenta środków) Kontrasygnata +).. (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej) 5. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: a) będący nauczycielami akademickimi: przedmiotem umowy nie jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego pensum lub godzin ponadwymiarowych, b) niebędący nauczycielami akademickimi: zlecone czynności są rodzajowo różne od zakresu obowiązków służbowych pracownika jednostki. Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna bezpośredniego przełożonego) Kraków, dnia (podpis i pieczęć imienna pracownika Działu Spraw Osobowych) 6. Kontrasygnata Kwestora... (podpis i pieczęć imienna Kwestora)

7 7. Akceptacja Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej/prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych/kanclerza UJ x) Akceptuję/nie akceptuję x) do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:.. Kraków, dnia.... (podpis i pieczęć imienna ) x) niepotrzebne skreślić +) tylko gdy wymagana 1) w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia należy zaznaczyć zlecenie, w przypadku zawarcia umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub umów licencyjnych należy zaznaczyć dzieło.

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez , (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.... nr... zwanym(ną) dalej Zleceniodawcą a Panią/Panem..., zam...., legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL., zwaną(nym) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: (wymienić jakie) 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie: od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

9 3 1. Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł (słownie:... złotych) 2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 3. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę. 4. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Zleceniobiorcy. 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. *max. 80% 5 Jeżeli wykonane czynności będą wymagać uzupełnień i poprawek, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w 3 niniejszej umowy W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania. 2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę. 7 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

10 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.... Zleceniobiorca... Zleceniodawca

11 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (dotyczy seminariów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych nie mających charakteru utworu) (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez.... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia... nr zwanym(ną) dalej Zleceniodawcą a Panią/Panem..., zam...., legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr posiadającą(cym) nr PESEL., zwaną(nym) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać ćwiczenia, seminaria, inne: x) na studiach. (podać nazwę i rodzaj studiów) z następujących przedmiotów Lp. Nazwa przedmiotu wg planu studiów Rodzaj zajęć Ilość godzin Razem x) wskazać właściwe

12 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy określony w 1 w terminie wynikającym z przyjętego programu i harmonogramu zajęć w okresie od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 3 1. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu zlecenia w terminie, o którym mowa w 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zleceniodawcę. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy innej osobie; 2) zmienić termin wykonania umowy Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł (słownie:..... złotych). 2. Kwota wynagrodzenia wynika z następującego obliczenia:... (podać kalkulację stawek czasu pracy i wysokości wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową) 3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem 5 niniejszej umowy. 4. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę. 5. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Zleceniobiorcy. 6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 5 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. *max. 80%

13 6 1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania. 2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę. 7 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.... Zleceniobiorca... Zleceniodawca

14 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku /pracownik UJ/ Nazwisko Imiona.... Zatrudniony (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od... do... (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) za wykonanie czynności: zgodnie z zawartą umową zlecenia nr... z dnia... na kwotę... słownie: Zlecenie wykonałem(am) osobiście. Zlecenie było wykonane bez stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu.... podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy. Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis Zleceniodawcy... podpis dysponenta środków

15 Nazwisko.. Imiona... data urodzenia.. miejsce urodzenia..... Adres zameldowania: kod pocztowy. miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania): kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania.... Urząd Skarbowy:.. Należność przekazać:* Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (osoba niebędąca pracownikiem UJ) DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA: imię ojca. imię matki. nr paszportu... kraj wydania... nr konta... SWIFT/BIC. nazwa i adres banku... waluta rachunku bankowego nr konta do kasy Banku PKO S.A. *niepotrzebne skreślić Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr.. za okres od. do. (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) Za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową zlecenia nr z dnia.. na kwotę złotych. słownie Zlecenie wykonałem(łam) osobiście. Zlecenie było wykonane bez stałego nadzoru ze strony Uniwersytetu.... podpis Zleceniobiorcy Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie z warunkami zawartej umowy.... podpis Zleceniodawcy Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis dysponenta środków

16 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL..., zamieszkałą(łym) w...., zwaną(nym) w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła: Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w terminie od.. (dzień, miesiąc, rok) do..... (dzień, miesiąc, rok) 3. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w.. (proszę wskazać miejsce wykonania dzieła) 4. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

17 2 Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. złotych brutto (słownie:... złotych brutto) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 2. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 2, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 2 umowy. *max. 80% 5 1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) powierzyć częściowe wykonanie dzieła innej osobie informując o tym Wykonawcę; 3) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 9 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający... Zamawiający Wykonawca

18 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (Pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich) zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr..... zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem zamieszkałą(łym) w..... legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr.., posiadającą(cym) nr PESEL..., zwaną(nym) w dalszej części umowy Autorem, o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła: , dalej zwanego Dziełem. 2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od.. do.. (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 3. Dzieło zostanie wykonane w.... (proszę wskazać miejsce wykonania dzieła)

19 4. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 5. Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następującej formie: Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych. 2. Z chwilą wydania Dzieła Autor przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie do Dzieła. 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji *: 1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową; 2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem; 3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń; 4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja tego Dzieła; 5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet; 6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; 7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 8) możliwość umieszczenia Dzieła lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej; 9).; 10).; 11).. *niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji 4. Autor zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowań Dzieła dokonanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wyraża zgodę, by Autor udostępniał Dzieło w celach badawczych i edukacyjnych na stronach internetowych Zamawiającego.

20 6. Zamawiający wyraża zgodę na publikację wyników badań, w rezultacie których powstało Dzieło lub które zostały zawarte w Dziele pod warunkiem, że ich udostępnienie nie prowadzi do pozbawienia ochrony prawnej Zamawiającego w odniesieniu do ewentualnych rezultatów twórczych (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) powstałych w związku z wykonaniem prac, których rezultatem jest Dzieło. 7. Zamawiający wyraża zgodę na wymienione w ust. 5 i 6 publikacje pod warunkiem, że Autor nie otrzymuje honorarium z tego tytułu oraz umieścił afiliację (pełną nazwę Zamawiającego) obok swojego nazwiska. 8. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego. 3 Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie w wysokości złotych brutto (słownie:... złotych brutto), z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 4 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 3 umowy. *max. 80% 5 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego przyjęcia przez Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

21 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 10 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa Zamawiający... Zamawiający Autor

22 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (utwór dydaktyczny) (pieczęć jednostki zlecającej)... Numer umowy Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP UMOWA O DZIEŁO (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich) zawarta w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) reprezentowanym(ną) przez:... (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ) działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia.. nr zwanym(ną) w dalszej części umowy Zamawiającym a Panią/Panem zamieszkałą(łym) w.... legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr, posiadającą(cym) nr PESEL..., zwaną(nym) w dalszej części umowy Autorem, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła przeznaczonego do celów dydaktycznych na studiach prowadzonych przez Zamawiającego:..., (nazwa i rodzaj studiów) tj. opracowania wykładu/cyklu wykładów* w ramach przedmiotu wg planu studiów o następującej tematyce dalej zwanego Dziełem.

23 2. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 3. Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następujących formach: 1) prezentacja Dzieła słuchaczom Zamawiającego na organizowanych przez niego wykładach zgodnie z ustalonym harmonogramem, z tym że Zamawiający ma prawo utrwalenia prezentacji w formie audio i/lub audiowizualnej dla celów archiwalnych; 2) sylabus, skrypt, prezentacja, materiały dla słuchaczy*, inne:. w formie papierowej, w formie zapisu elektronicznego (CD, DVD, ); 3) inna forma:....* * niepotrzebne skreślić 4. Autor zobowiązany jest do osobistego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 5. Autor oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności do wykonania Dzieła oraz że będzie ono rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich. 6. Zamawiający może nie korzystać z zastrzeżonego prawa utrwalenia prezentacji wykładu w formie audio i/lub audiowizualnej Autor zobowiązuje się wykonać Dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie umożliwiającym jego wykorzystanie przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem w okresie od.. do.. (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) 2. W przypadku ustalenia przedstawienia Dzieła w formie określonej w 1 ust. 3 pkt 1 miejscem prezentacji Dzieła jest wskazane przez Zamawiającego miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza również, że Dzieło zostanie przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych. 2. Z chwilą wydania Dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego, przez co w szczególności należy rozumieć moment jego prezentacji słuchaczom, Autor przenosi na Zamawiającego niewyłączne prawa majątkowe do korzystania z Dzieła i jego przedstawienia (wykonania) na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych oraz nośnikach zapisu dźwięku/obrazu i archiwizacja tego Dzieła*; 2) zwielokrotnienie dowolną techniką, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, w tym na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową*; 3) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym dla celów związanych z dydaktyką, co nie narusza praw Autora do wydania utworu*;

24 4) możliwość zamieszczenia Dzieła lub jego fragmentów w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego*; 5)..*; 6)..*. *niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji 3. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego. 4 Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie w wysokości ryczałtowej:... złotych brutto (słownie:... złotych brutto), z zastrzeżeniem 5 niniejszej umowy. 5 Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4, na podstawie rachunków częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać. %* wynagrodzenia określonego w 4 umowy. *max. 80% 6 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego przyjęcia przez Zamawiającego. 2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Dzieła, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, ulega ograniczeniu w przypadku, gdy Autor wykonał Dzieło jedynie w części. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z 5 zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku. 4. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia Dzieła w terminie, o którym mowa w 2, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

25 8 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia całości lub części dzieła, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, jeżeli zawiera ono dyskwalifikujące wady merytoryczne. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 1) odstąpić od umowy; 2) zażądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Autora Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku wyłączenia z programu zajęć, na potrzeby których Autor wykonuje dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy. Nie uchybia to uprawnieniom określonym w 7 ust W przypadkach określonych w ust. 1 Autor otrzyma wynagrodzenie za już wykonane Dzieło lub jego część, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego zostało dokonane po terminie wykonania Dzieła lub jego części Zamawiający zobowiązuje się, w terminie i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego, do nieodpłatnego użyczenia będących w jego posiadaniu środków koniecznych Autorowi do stworzenia Dzieła, w szczególności sal wykładowych, oraz w miarę możliwości: urządzeń audiowizualnych, komputerowych, środków do utrwalania fonii i wizji, itp. 2. Autor zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zamawiającego uregulowań w zakresie korzystania ze środków wymienionych w ust. 1, a w przypadku ich uszkodzenia, zgubienia lub wyrządzenia innej szkody w mieniu Zamawiającego do jej stosownego wyrównania. Wyrównanie szkody nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Autora przysługującego z tytułu niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości za wyrządzoną przez Autora szkodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy należne Autorowi wynagrodzenie nie pokryje jej wysokości. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 13 Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie. 14 Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa Zamawiający... Zamawiający Autor

26 Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (pracownik UJ) Nazwisko Imiona.... Zatrudniony (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) Dla... (nazwa jednostki organizacyjnej UJ) za wykonanie dzieła zgodnie z zawartą umową o dzieło nr... z dnia... na kwotę... słownie: Dzieło wykonałem(łam) osobiście podpis Wykonawcy/Autora Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy i jednocześnie potwierdzam jego odbiór. Sprawdzono pod względem merytorycznym.... (podpis i pieczęć imienna Zamawiającego)... (podpis i pieczęć dysponenta środków)

27 Nazwisko.. Imiona... data urodzenia.. miejsce urodzenia Adres zameldowania: kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania..... Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania): kod pocztowy miejscowość ulica.... nr domu... nr mieszkania Urząd Skarbowy:... Należność przekazać:* Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (osoba niebędąca pracownikiem UJ) DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA: imię ojca. imię matki. nr paszportu... kraj wydania... nr konta... SWIFT/BIC.. nazwa i adres banku... waluta rachunku bankowego nr konta do kasy Banku PKO S.A. *niepotrzebne skreślić Źródło finansowania: Kraków, dnia... MPK. Nr zlecenia PSP RACHUNEK nr... za okres od. do. (dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok) Dla (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) Za wykonanie dzieła zgodnie z zawartą umową o dzieło nr z dnia... na kwotę złotych. słownie. Dzieło wykonałem(łam) osobiście. podpis Wykonawcy/Autora Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy i jednocześnie potwierdzam jego odbiór.... podpis Zamawiającego Sprawdzono pod względem merytorycznym.... podpis dysponenta środków

28 Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku.. imię i nazwisko stanowisko miejsce zatrudnienia OŚWIADCZENIE (dla celów podatkowych) Oświadczam, że wykonane dzieło: zgodnie z zawartą umową nr z dnia. na kwotę złotych. słownie... Jest chronione postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)* Przysługują mi koszty uzysku w wysokości 50% zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą* Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy, nie przekroczyły 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy*. Kraków, dnia.. podpis składającego oświadczenie *właściwe zaznaczyć X

29 .. Nazwisko i imię OŚWIADCZENIE Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku 1. Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie* (jeśli tak, należy podać nazwę i adres zakładu pracy) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa/wyższa* od minimalnego wynagrodzenia. 3. Przebywam/nie przebywam* na urlopie bezpłatnym w okresie od... do... Potwierdzenie pracodawcy co do pkt 1-3:..... (data, miejsce, pieczęć, podpis i pieczęć imienna osoby potwierdzającej) 4. Prowadzę działalność gospodarczą od dnia Oprócz zawieranej umowy zlecenia mam/nie mam* zawartą umowę zlecenia z innym niż Uniwersytet Jagielloński zleceniodawcą, w okresie od... do Przebywam/nie przebywam* na urlopie macierzyńskim/wychowawczym* w okresie od... do Jestem emerytem, rencistą: tak/nie* Emeryt* Rencista: renta z tytułu niezdolności do pracy (podać stopień:......) renta rodzinna; inne. * w okresie od... do.. 8. Posiadam/nie posiadam* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.. (podać stopień:.) w okresie od. do Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem studiów I lub II stopnia: tak/nie* (jeśli tak, należy podać nazwę szkoły/uczelni wraz z kierunkiem) Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym: tak/nie*. 11. Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem emerytalno- rentowym: tak/nie* Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub niepoinformowanie o wszelkich zmianach mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty powstania tychże zmian obciążają Zleceniobiorcę. DANE OSOBY ZGŁASZANEJ: 1. PESEL.. 2. Nr paszportu i data urodzenia (w przypadku cudzoziemców).. 3. Imię drugie (jeśli posiada) Nazwisko rodowe (jeśli była dokonywana zmiana nazwiska) Obywatelstwo... Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Nr domu/mieszkania Adres zameldowania Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Nr domu/mieszkania Adres zamieszkania (jeśli inny od adresu zameldowania) Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam pracownika Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego do podpisania druku zgłoszeniowego do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnego w moim imieniu. * niepotrzebne skreślić... (data i czytelny podpis Zleceniobiorcy)

30 Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku (dotyczy umów dydaktycznych) Kalkulacja wynagrodzenia do umowy nr zawartej w dniu... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ) a Panią/Panem... Wysokość wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową Ilość jednostek obliczeniowych Kwota brutto wg umowy Rodzaj studiów.. Podstawa prawna.. Zatwierdził:.. Zamawiający

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: podstawowych zasad obowiązujących na Uczelni przy zawieraniu umów zlecenia z osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo