UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 65, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez prof. UŁ dr hab. Iwonę Jażdżewską Kierownika Projektu Systemy Informacji Geograficznej (GIS) integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia - innowacyjne studia magisterskie, o nr FSS/2014/HEI/W/0114 finansowany z funduszy norweskich, funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych otrzymanych w ramach realizacji programu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na lata Rozwój Polskich Uczelni, a. z siedzibą, kod pocztowy przy ulicy.. o numerze NIP. REGON - reprezentowaną przez: zwaną dalej DOSTAWCĄ, następującej treści: 1 1. Niniejsza umowa reguluje zasady zakupu i dostawy książek w ramach zapytania ofertowego wystosowanego w dniu..2015r. w poszanowaniu zasady konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Systemy Informacji Geograficznej (GIS) - integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia - innowacyjne studia magisterskie, o nr FSS/2014/HEI/W/0114 finansowanego z funduszy norweskich, funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych otrzymanych w ramach realizacji programu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na lata Rozwój Polskich Uczelni. 2. Dostawca wyłoniony został na podstawie oferty złożonej przez Dostawcę, która została wybrana jako najkorzystniejsza przy zastosowanym kryterium cenowym, w ramach Zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego: geoinformacja.uni.lodz.pl w zakładce Ogłoszenia.

2 3. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz szczegółowymi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym Zamawiającego z dnia r. (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) i w ofercie Dostawcy z dnia (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy). 4. Zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia r. i oferta Dostawcy z dnia. stanowią integralną część niniejszej umowy Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO książek, wymienionych w Zapytaniu Ofertowym oraz w ofercie złożonej przez DOSTAWCĘ, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część. 2. Na mocy niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY nabywa, zaś DOSTAWCA sprzedaje ZAMAWIAJĄCEMU publikacje książkowe zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami zapytania ofertowego oraz ofertą Dostawcy. 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości, odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa. 4. DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać zamówienie obejmujące dostawę określoną powyżej w terminie określonym w 3 ust Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 2 ust. 1, zostanie przekazana do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Kopcińskiego 31, Łódź) do pokoju wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy. 2. Dostawa i odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Datą wykonania umowy jest data podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Wszystkie koszty i ryzyko związane z dostawą wraz z rozładunkiem ponosi wyłącznie DOSTAWCA DOSTAWCA oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania niniejszej umowy. 2. DOSTAWCA oświadcza nadto, że: a. posiada w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczenie usług będących Przedmiotem Umowy, b. zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy z należytą starannością obowiązującą podmioty profesjonalnie zajmujące się świadczeniem usług objętych Umową i w uzgodnionym terminie. c. za działania i zaniechania osób za pomocą, których niniejszą Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza, odpowiada jak za własne działania,

3 d. posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do profesjonalnego wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, e. zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wszelkich norm i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu Umowy, f. został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji Projektu Za przedmiot zamówienia, określony w 2, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY cenę w wysokości netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT); RAZEM =... zł brutto (słownie. zł brutto). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną przez DOSTAWCĘ ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. DOSTAWCA mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty przelewem sumy, o której jest mowa w 5 ust. 1 w terminie 30 dni od daty odbioru dostawy bez zastrzeżeń i wystawienia prawidłowych pod względem rachunkowym i formalnym faktur VAT przez DOSTAWCĘ na konto DOSTAWCY wskazane w fakturze VAT. 4. Podstawą wystawienia faktury i dokonania zapłaty jest podpisany i zaakceptowany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, o której mowa w 3 ust. 2 oraz dostarczenie ewentualnych, stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp. 5. Za dzień zapłaty uznaje się, dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 6. DOSTAWCY nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności DOSTAWCA wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucji Zarządzającej Projektem Operatora (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu Projektu.

4 7 1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy upoważnia się: - ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: Renata Rudnicka nr tel. (42) ze strony DOSTAWCY:.. 2. Zmiana osoby kontaktowej ze strony ZAMAWIAJĄCEGO nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 8 DOSTAWCA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących ZAMAWIAJĄCEGO, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania niniejszej umowy, tak w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, DOSTAWCA jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi DOSTAWCA 10% wartości brutto przedmiotu umowy; 3. Każdorazowo, gdy szkoda wynikająca z niezgodnego z umową działania bądź zaniechania DOSTAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłączona jest w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej, czyli nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec Strony ustalają, iż w przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. O stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, każda ze Stron zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę na piśmie. 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania przez DOSTAWCĘ prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia przez DOSTAWCĘ lub osobę trzecią w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy zostało wszczęte w odniesieniu do DOSTAWCY postępowanie likwidacyjne lub naprawcze.

5 11 1. Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów. 3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy miejscowo względem siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO oraz jeden dla DOSTAWCY DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY Umowę zawarto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie : art.4 pkt. 8 ustawy PZP, Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56, rozdz. VI... PODPIS i pieczątka dysponenta środków/ Zleceniodawcy Zleceniobiorcy spoza UŁ obowiązani są wypełnić Załącznik Nr 10 Zarządzenia * niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo