Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A."

Transkrypt

1 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1/24

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna ul. Krucza 16/ Warszawa tel fax Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), zwaną dalej Ustawą lub PZP, o wartości szacunkowej powyŝej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert, tj. usług o charakterze niepriorytetowym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a PZP. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (usługi w zakresie doradztwa prawnego) oraz (usługi reprezentacji prawnej). W ramach świadczenia stałej obsługi prawnej do zadań wykonawcy naleŝeć będzie: a. przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych, b. reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracyjnymi, c. udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniowanie projektów zawieranych przez Spółkę umów, z wyłączeniem umów o udzielenie wsparcia finansowego negocjowanych w ramach otwartych konkursów ofert które zostały ogłoszone po dniu opublikowaniu ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, d. doradztwo prawne dla organów Spółki, e. uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółki, f. informowanie Zarządu o uchybieniach działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, g. zgłaszanie wierzytelności Spółki w postępowaniu upadłościowym i układowym, 2/24

3 h. sporządzanie wniosków do urzędów centralnych w sprawach wymagających uzyskiwania zezwoleń, i. prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej, j. wspieranie zamawiającego w procesie udzielania zamówień publicznych, k. przygotowywanie wystąpień i analiz niezbędnych Spółce a związanych z problematyką pomocy publicznej oraz bieŝące doradztwo podatkowe, l. wykonywanie innych prac i realizowanie zadań stanowiących przedmiot działalności Spółki niewymienionych powyŝej, a przekazanych przez Zarząd Spółki. Wymagane jest, aby w celu świadczenia usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oddelegowana została i rezydowała w siedzibie Spółki osoba za czynności której odpowiadać będzie wykonawca. Osoba ta wykonywała będzie przewidziany zakres prac związanych z bieŝącą obsługą prawną Spółki, w ramach przyjętego przez zamawiającego regulaminowego trybu pracy, tj. 8 godzin dziennie, w dni robocze, w siedzibie zamawiającego (lub innych miejscach wskazanych przez zamawiającego). Osoba ta musi dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i być co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Wykonawca zapewni moŝliwość prowadzenia przez oddelegowaną osobę konsultacji z innymi pracownikami kancelarii w niezbędnym zakresie, a takŝe zapewni prawidłowe świadczenie wyszczególnionych powyŝej zadań, jeŝeli będą wymagały one posiadania uprawnień adwokata lub radcy prawnego. Jednocześnie zamawiający wymaga, aby zadania wymienione w pkt a-l nadzorowane i koordynowane były przez osoby posiadające uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, chyba Ŝe zamawiający uzna w konkretnym przypadku, iŝ czynność moŝe być wykonywana wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w określonym zagadnieniu. W szczególności osobistego udziału adwokata lub radcy prawnego wymagają czynności o których mowa w pkt. a, d, oraz e, chyba Ŝe zamawiający w konkretnym przypadku wyda odmienne dyspozycje. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagane jest świadczenie następujących usług: a. przeprowadzenie due diligence prawnego funduszy wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie uzgodnionym z KFK, b. negocjowanie i opracowanie umów o udzielenie wsparcia przez radcę prawnego lub adwokata. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagany jest udział adwokata lub radcy prawnego zarówno w procesie negocjowania i opracowania umów o udzielenie wsparcia jak i prowadzenia due diligence. Zamawiający jedynie w przypadku due diligence dopuszcza realizację czynności pomocniczych przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W ramach obsługi Otwartych 3/24

4 Konkursów Ofert zamawiający powierzy wykonawcy przeprowadzenie nie więcej niŝ 10 due diligence oraz negocjowanie i opracowanie nie więcej niŝ 10 umów o udzielenie wsparcia. Jednocześnie zamawiający zastrzega moŝliwość powierzenia całości, bądź części obsługi Otwartych Konkursów Ofert podmiotom trzecim. Osoba oddelegowana przez wykonawcę do świadczenia stałej obsługi prawnej moŝe dokonywać czynności w ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wyłącznie poza czasem w którym świadczona jest Stała Obsługa Prawna. Opłata za stałą obsługę prawną będzie miała charakter ryczałtowy płatność raz w miesiącu z dołu, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę, niezaleŝnie od nakładu i czasu pracy prawników. Co oznacza, iŝ w ramach ryczałtu zamawiający będzie miał nielimitowany dostęp do usług świadczonych przez wykonawcę. Wynagrodzenie za obsługę Otwartego Konkursu Ofert będzie wyznaczane w oparciu o wykonaną pracę rozliczaną na podstawie stawek godzinowych. Faktury VAT z tego tytułu będą wystawiane w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie to będzie limitowane w ten sposób, Ŝe koszt usług prawnych, świadczonych w związku z obsługą transakcji z jednym z funduszy (due diligence oraz negocjowanie i przygotowanie umowy o udzielenie wsparcia) nie przekroczy określonej w umowie kwoty, wyznaczonej jako suma 175 stawek godzinowych za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego. 4. Termin wykonania zamówienia. Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia wskazanego w umowie. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadają wiedzę i doświadczenie; c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4/24

5 d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f. Po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwali jako podstawowy podmiot (świadczyli usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej jeden raz reprezentowali klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez wykonawcę. iii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwali pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. g. Dysponują osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana poprzez analizę złoŝonych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 PZP. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. a. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty na załączonym druku - zał. nr 1 do SIWZ b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na załączonym druku - zał. nr 2 do SIWZ c. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) zał. nr 3 do SIWZ d. Dokumenty (oświadczenia podmiotów na rzecz których świadczone były usługi) potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008 r. co najmniej 5/24

6 przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. e. Pisemna informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmująca: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacją na jakiej podstawie wykonawca ma moŝliwość dysponowania tą osobą. f. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom - oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 9 00 do Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa tel.(22) fax (22) Osobą upowaŝnioną do kontaktowania się z wykonawcami, ze strony zamawiającego, jest Pani Dorota Jóźwiak tel.(22) w godz w dni robocze. Zgodnie z art. 38 PZP, wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 6/24

7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w takim przypadku udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść wyjaśnień zostanie równieŝ umieszczona na stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. a. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. b. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia tj. obejmować całość wymaganych usług. c. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. d. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. e. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. f. Oferta i załączniki podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7/24

8 g. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. h. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. i. Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. j. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a całość oferty była złączona w sposób uniemoŝliwiający ewentualną de kompletację oferty. Wszystkie załączniki w ofercie powinny być ułoŝone wg kolejności podanej w niniejszej specyfikacji. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2010 r. o godz Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa w Sekretariacie, w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie. Na kopercie (opakowaniu) naleŝy zamieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta złoŝona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nie otwierać przed dniem 17 marca 2010 r. godz. 12:30. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca moŝe, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzec Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane i muszą być oznaczone klauzulą Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawcy którzy złoŝą oferty po terminie zostaną o tym fakcie niezwłocznie zawiadomieni przez 8/24

9 zamawiającego a ofert zostaną zwrócone po upływie terminu na wniesienie odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Opis sposobu obliczania ceny. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę naleŝy podać w złotych liczbowo i słownie (gdzie wskazano), z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT (gdzie wskazano) zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). Łączna wartość zamówienia będzie limitowana w ten sposób Ŝe jego wartość netto będzie sumą 24 opłat miesięcznych netto za stałą obsługę prawną i 1750 opłat godzinowych netto adwokata lub radcy prawnego za obsługę prawną Otwartych Konkursów Ofert. Zamawiający wymaga aby zarówno miesięczna opłata za stałą obsługę prawną jak i opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert były większe od Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, tj. uzyska najwyŝszą liczbę punktów wyliczonych zgodnie z poniŝszym wzorem. = gdzie: P łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę, wyznaczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wszystkie składowe będą sumowane po wyliczeniu ich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku); C indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych opłat za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej i opłaty za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej w ofercie badanej (wartość opłaty netto za miesięczną obsługę prawną); 9/24

10 H indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych stawek (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert i stawki (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert w ofercie badanej (do obliczeń wykorzystane zostaną wartości stawek netto); S parametr punktowy uzaleŝniony od kwalifikacji osoby która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego (osoba w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (do momentu zdania egzaminu adwokackiego/radcowskiego) 10,00 pkt; osoba z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata (w tym równieŝ osoba spełniająca warunki wpisania na listę adwokatów lub radców prawnych 20,00 pkt). Ocena posiadanych kwalifikacji następuje wg. stanu na dzień złoŝenia oferty przez wykonawcę; U indeks liczby podmiotów (wyłącznie TFI, funduszy typu PE/VC, podmiotów typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze), wyznaczany jako iloraz liczby podmiotów wymaganego typu obsługiwanych i wykazanych w ofercie badanej do najwyŝszej wykazanej w badanych ofertach liczby podmiotów. UWAGA: Oferty w których miesięczna opłata za stałą obsługę prawną albo opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert są mniejsze lub równe od 0 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wykonawcy niezwłocznie po rozstrzygnięciu. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaŝe się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, z zastrzeŝeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 15 dni jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób. 10/24

11 W przypadkach wskazanych w art. 94 ust. 2 PZP zawarcie umowy moŝe nastąpić przed upływem w/w terminów lub teŝ z wykonawcą o którym mowa w art. 94 ust. 3 PZP. Umowa zostanie oznaczona logotypami wskazanymi przez zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (art. 147 PZP). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem Ŝe do umowy wpisane zostaną limity obliczone zgodnie z formularzem oferty dla maksymalnej wartości umowy (zamówienia), zaś dla obsługi transakcji w ramach Otwartych Konkursów Ofert zgodnie z algorytmem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom (osobom), jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11/24

12 22. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie świadczonych usług. Jednocześnie zamawiający Ŝąda od wykonawcy wskazania (poprzez złoŝenie oświadczenia) o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 26. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w następujących przypadkach: a. W przypadku wprowadzenia zmian podatkowych dotyczących składowych ceny, w tym podatku VAT w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. b. W przypadku gdy skumulowana wartość wskaźnika CPI (inflacji) w okresie obowiązywania umowy przekroczy, lub będzie przekraczała 15% - dopuszczalne są jednostkowe zmiany ceny usługi oraz maksymalnych wartości wskazanych w umowie, nie większe jednak niŝ o skumulowane wartości wskaźnika wyliczane na podstawie danych GUS. c. W przypadku zmian dotyczących wykonawcy i zamawiającego w tym przekształceń, zmian siedzib, adresów do doręczeń itp. w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. 12/24

13 załącznik nr 1 formularz oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nazwa i siedziba Wykonawcy (naleŝy podać dokładny adres siedziby wraz z kodem pocztowym).... Dane niezbędne do przekazywania do wykonawcy oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w sposób o którym mowa w art. 27 ust. PZP Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym numer telefonu: numer faksu: adres Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa FORMULARZ OFERTY 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13/24

14 2. Oświadczamy Ŝe oddelegujemy do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego: /IMIĘ NAZWISKO/. /KWALIFIKACJE ZAWODOWE/.... APLIKANT / ADWOKAT /RADCA PRAWNY lub w przypadku niemoŝności wykonywania stałej obsługi prawnej przez w/w osobę, oddelegujemy osobę o nie niŝszych niŝ wskazane kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w wymaganym w SIWZ zakresie. 3. Oświadczamy, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Ŝe po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze na rzecz następującej liczby podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds):.. szt. 4. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych: a. miesięczna opłata (honorarium) za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (bez podatku VAT) -.. zł b. honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert (bez podatku VAT) zł 5. Łączna wartość oferty: Łączna wartość oferty netto wynosi:...zł (wartość netto oferty naleŝy obliczyć jako sumę: 24 miesięcznych opłat za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej /24 x wartość z pozycji 4a formularza oferty / oraz 1750 opłat wskazanych jako honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert) /1750 x wartość z pozycji 4b formularza oferty / (słownie:... zł) + podatek VAT w kwocie... = (łącznie brutto)... zł (słownie:... zł) 14/24

15 6. Wykonamy zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zał. nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmującą: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacja o podstawie do dysponowania tą osobą. (Potwierdzająca spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu). 5. *..... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ *np. w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 15/24

16 załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Data :... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Oświadczam, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), udziału w postępowaniu, a mianowicie: a. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; c. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Jednocześnie oświadczam, Ŝe po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwaliśmy jako podstawowy podmiot (świadczyliśmy usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej raz reprezentowaliśmy klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez nas. iii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwaliśmy pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 16/24

17 Ponadto oświadczamy iŝ dysponujemy osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 17/24

18 załącznik nr 3: wykaz podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze). My (nazwa wykonawcy)..., oświadczamy iŝ przedstawiona poniŝej lista podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) obejmuje podmioty którym, po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze. lp. nazwa podmiotu na rzecz którego świadczone były usługi prawnicze* typ podmiotu (TFI, fundusz PE/VC, fund of funds) okres świadczenia usług prawniczych jako podstawowy podmiot (po 1 stycznia 2008 r.) od do w załączeniu: dokumenty potwierdzające Ŝe usługi na rzecz podmiotów wymienionych powyŝej świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 18/24

19 załącznik nr 4: wzór umowy Umowa Nr /KFK/ /10 W dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) złotych, opłaconym w całości, NIP , REGON , reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy KFK lub zamawiającym, a reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym w treści umowy Kancelarią lub wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz KFK S.A. usług prawniczych: Stałej Obsługi Prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z ofertą oraz SIWZ. 19/24

20 2. Przedmiot umowy jest oznaczony kodem CPV: oraz Przedmiot umowy realizowany jest w okresie od dnia 2010 r. do dnia r. 3 W ramach Stałej Obsługi Prawnej Kancelaria świadczyć będzie następujące usługi: 1. Przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych. 2. Reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracyjnymi. 3. Udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniowanie projektów zawieranych przez Spółkę umów, z wyłączeniem umów o udzielenie wsparcia finansowego negocjowanych w ramach bieŝących konkursów. 4. Doradztwo prawne dla organów Spółki. 5. Uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółki. 6. Informowanie Zarządu o uchybieniach działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień. 7. Zgłaszanie wierzytelności Spółki w postępowaniu upadłościowym i układowym. 8. Sporządzanie wniosków do urzędów centralnych w sprawach wymagających uzyskiwania zezwoleń. 9. Prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej. 10. Wspieranie zamawiającego w procesie udzielania zamówień publicznych. 11. Przygotowywanie wystąpień i analiz niezbędnych Spółce a związanych z problematyką pomocy publicznej oraz bieŝące doradztwo podatkowe. 12. Wykonywanie innych prac i realizowanie zadań stanowiących przedmiot działalności Spółki, a przekazanych przez Zarząd Spółki Stała Obsługa Prawna, o ile nie będzie zachodziła konieczność wykonywania czynności przez radcę prawnego, adwokata lub innego specjalistę, świadczona będzie przez oddelegowanego pracownika kancelarii (ewentualnie osobę pozostającą w stosunku zlecenia z Kancelarią) /imię i nazwisko oddelegowanej osoby oraz kwalifikacje zgodnie z ofertą /aplikant/radca prawny/adwokat/, który wykonywał będzie Stałą Obsługę Prawną w ramach przyjętego przez KFK 20/24

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZAKŁAD BUDśETOWY W BIAŁOBRZEGACH ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko Olecko, 25 września 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , ZNAK: 5/KFK/PN/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 roku na Usługi publikacji ogłoszeń prasowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. p.o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.01.2016... (podpis) data zatwierdzenia: 07.01.2016 Znak sprawy: Z.C. 1/2016 I. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający: ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogłaszający przetarg

Ogłaszający przetarg Ogłaszający przetarg Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6 tel./fax 89 751 4953, 89 751 4906 www.mwik.ketrzyn.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: 498850-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo