Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A."

Transkrypt

1 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1/24

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna ul. Krucza 16/ Warszawa tel fax Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), zwaną dalej Ustawą lub PZP, o wartości szacunkowej powyŝej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert, tj. usług o charakterze niepriorytetowym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a PZP. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (usługi w zakresie doradztwa prawnego) oraz (usługi reprezentacji prawnej). W ramach świadczenia stałej obsługi prawnej do zadań wykonawcy naleŝeć będzie: a. przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych, b. reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracyjnymi, c. udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniowanie projektów zawieranych przez Spółkę umów, z wyłączeniem umów o udzielenie wsparcia finansowego negocjowanych w ramach otwartych konkursów ofert które zostały ogłoszone po dniu opublikowaniu ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, d. doradztwo prawne dla organów Spółki, e. uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółki, f. informowanie Zarządu o uchybieniach działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, g. zgłaszanie wierzytelności Spółki w postępowaniu upadłościowym i układowym, 2/24

3 h. sporządzanie wniosków do urzędów centralnych w sprawach wymagających uzyskiwania zezwoleń, i. prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej, j. wspieranie zamawiającego w procesie udzielania zamówień publicznych, k. przygotowywanie wystąpień i analiz niezbędnych Spółce a związanych z problematyką pomocy publicznej oraz bieŝące doradztwo podatkowe, l. wykonywanie innych prac i realizowanie zadań stanowiących przedmiot działalności Spółki niewymienionych powyŝej, a przekazanych przez Zarząd Spółki. Wymagane jest, aby w celu świadczenia usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oddelegowana została i rezydowała w siedzibie Spółki osoba za czynności której odpowiadać będzie wykonawca. Osoba ta wykonywała będzie przewidziany zakres prac związanych z bieŝącą obsługą prawną Spółki, w ramach przyjętego przez zamawiającego regulaminowego trybu pracy, tj. 8 godzin dziennie, w dni robocze, w siedzibie zamawiającego (lub innych miejscach wskazanych przez zamawiającego). Osoba ta musi dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i być co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Wykonawca zapewni moŝliwość prowadzenia przez oddelegowaną osobę konsultacji z innymi pracownikami kancelarii w niezbędnym zakresie, a takŝe zapewni prawidłowe świadczenie wyszczególnionych powyŝej zadań, jeŝeli będą wymagały one posiadania uprawnień adwokata lub radcy prawnego. Jednocześnie zamawiający wymaga, aby zadania wymienione w pkt a-l nadzorowane i koordynowane były przez osoby posiadające uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, chyba Ŝe zamawiający uzna w konkretnym przypadku, iŝ czynność moŝe być wykonywana wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w określonym zagadnieniu. W szczególności osobistego udziału adwokata lub radcy prawnego wymagają czynności o których mowa w pkt. a, d, oraz e, chyba Ŝe zamawiający w konkretnym przypadku wyda odmienne dyspozycje. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagane jest świadczenie następujących usług: a. przeprowadzenie due diligence prawnego funduszy wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie uzgodnionym z KFK, b. negocjowanie i opracowanie umów o udzielenie wsparcia przez radcę prawnego lub adwokata. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagany jest udział adwokata lub radcy prawnego zarówno w procesie negocjowania i opracowania umów o udzielenie wsparcia jak i prowadzenia due diligence. Zamawiający jedynie w przypadku due diligence dopuszcza realizację czynności pomocniczych przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W ramach obsługi Otwartych 3/24

4 Konkursów Ofert zamawiający powierzy wykonawcy przeprowadzenie nie więcej niŝ 10 due diligence oraz negocjowanie i opracowanie nie więcej niŝ 10 umów o udzielenie wsparcia. Jednocześnie zamawiający zastrzega moŝliwość powierzenia całości, bądź części obsługi Otwartych Konkursów Ofert podmiotom trzecim. Osoba oddelegowana przez wykonawcę do świadczenia stałej obsługi prawnej moŝe dokonywać czynności w ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wyłącznie poza czasem w którym świadczona jest Stała Obsługa Prawna. Opłata za stałą obsługę prawną będzie miała charakter ryczałtowy płatność raz w miesiącu z dołu, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę, niezaleŝnie od nakładu i czasu pracy prawników. Co oznacza, iŝ w ramach ryczałtu zamawiający będzie miał nielimitowany dostęp do usług świadczonych przez wykonawcę. Wynagrodzenie za obsługę Otwartego Konkursu Ofert będzie wyznaczane w oparciu o wykonaną pracę rozliczaną na podstawie stawek godzinowych. Faktury VAT z tego tytułu będą wystawiane w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie to będzie limitowane w ten sposób, Ŝe koszt usług prawnych, świadczonych w związku z obsługą transakcji z jednym z funduszy (due diligence oraz negocjowanie i przygotowanie umowy o udzielenie wsparcia) nie przekroczy określonej w umowie kwoty, wyznaczonej jako suma 175 stawek godzinowych za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego. 4. Termin wykonania zamówienia. Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia wskazanego w umowie. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadają wiedzę i doświadczenie; c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4/24

5 d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f. Po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwali jako podstawowy podmiot (świadczyli usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej jeden raz reprezentowali klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez wykonawcę. iii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwali pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. g. Dysponują osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana poprzez analizę złoŝonych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 PZP. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. a. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty na załączonym druku - zał. nr 1 do SIWZ b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na załączonym druku - zał. nr 2 do SIWZ c. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) zał. nr 3 do SIWZ d. Dokumenty (oświadczenia podmiotów na rzecz których świadczone były usługi) potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008 r. co najmniej 5/24

6 przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. e. Pisemna informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmująca: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacją na jakiej podstawie wykonawca ma moŝliwość dysponowania tą osobą. f. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom - oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 9 00 do Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa tel.(22) fax (22) Osobą upowaŝnioną do kontaktowania się z wykonawcami, ze strony zamawiającego, jest Pani Dorota Jóźwiak tel.(22) w godz w dni robocze. Zgodnie z art. 38 PZP, wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 6/24

7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w takim przypadku udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść wyjaśnień zostanie równieŝ umieszczona na stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. a. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. b. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia tj. obejmować całość wymaganych usług. c. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. d. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. e. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. f. Oferta i załączniki podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7/24

8 g. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. h. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. i. Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. j. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a całość oferty była złączona w sposób uniemoŝliwiający ewentualną de kompletację oferty. Wszystkie załączniki w ofercie powinny być ułoŝone wg kolejności podanej w niniejszej specyfikacji. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2010 r. o godz Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa w Sekretariacie, w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie. Na kopercie (opakowaniu) naleŝy zamieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta złoŝona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nie otwierać przed dniem 17 marca 2010 r. godz. 12:30. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca moŝe, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzec Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane i muszą być oznaczone klauzulą Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawcy którzy złoŝą oferty po terminie zostaną o tym fakcie niezwłocznie zawiadomieni przez 8/24

9 zamawiającego a ofert zostaną zwrócone po upływie terminu na wniesienie odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Opis sposobu obliczania ceny. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę naleŝy podać w złotych liczbowo i słownie (gdzie wskazano), z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT (gdzie wskazano) zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). Łączna wartość zamówienia będzie limitowana w ten sposób Ŝe jego wartość netto będzie sumą 24 opłat miesięcznych netto za stałą obsługę prawną i 1750 opłat godzinowych netto adwokata lub radcy prawnego za obsługę prawną Otwartych Konkursów Ofert. Zamawiający wymaga aby zarówno miesięczna opłata za stałą obsługę prawną jak i opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert były większe od Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, tj. uzyska najwyŝszą liczbę punktów wyliczonych zgodnie z poniŝszym wzorem. = gdzie: P łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę, wyznaczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wszystkie składowe będą sumowane po wyliczeniu ich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku); C indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych opłat za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej i opłaty za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej w ofercie badanej (wartość opłaty netto za miesięczną obsługę prawną); 9/24

10 H indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych stawek (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert i stawki (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert w ofercie badanej (do obliczeń wykorzystane zostaną wartości stawek netto); S parametr punktowy uzaleŝniony od kwalifikacji osoby która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego (osoba w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (do momentu zdania egzaminu adwokackiego/radcowskiego) 10,00 pkt; osoba z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata (w tym równieŝ osoba spełniająca warunki wpisania na listę adwokatów lub radców prawnych 20,00 pkt). Ocena posiadanych kwalifikacji następuje wg. stanu na dzień złoŝenia oferty przez wykonawcę; U indeks liczby podmiotów (wyłącznie TFI, funduszy typu PE/VC, podmiotów typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze), wyznaczany jako iloraz liczby podmiotów wymaganego typu obsługiwanych i wykazanych w ofercie badanej do najwyŝszej wykazanej w badanych ofertach liczby podmiotów. UWAGA: Oferty w których miesięczna opłata za stałą obsługę prawną albo opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert są mniejsze lub równe od 0 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wykonawcy niezwłocznie po rozstrzygnięciu. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaŝe się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, z zastrzeŝeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 15 dni jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób. 10/24

11 W przypadkach wskazanych w art. 94 ust. 2 PZP zawarcie umowy moŝe nastąpić przed upływem w/w terminów lub teŝ z wykonawcą o którym mowa w art. 94 ust. 3 PZP. Umowa zostanie oznaczona logotypami wskazanymi przez zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (art. 147 PZP). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem Ŝe do umowy wpisane zostaną limity obliczone zgodnie z formularzem oferty dla maksymalnej wartości umowy (zamówienia), zaś dla obsługi transakcji w ramach Otwartych Konkursów Ofert zgodnie z algorytmem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom (osobom), jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11/24

12 22. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie świadczonych usług. Jednocześnie zamawiający Ŝąda od wykonawcy wskazania (poprzez złoŝenie oświadczenia) o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 26. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w następujących przypadkach: a. W przypadku wprowadzenia zmian podatkowych dotyczących składowych ceny, w tym podatku VAT w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. b. W przypadku gdy skumulowana wartość wskaźnika CPI (inflacji) w okresie obowiązywania umowy przekroczy, lub będzie przekraczała 15% - dopuszczalne są jednostkowe zmiany ceny usługi oraz maksymalnych wartości wskazanych w umowie, nie większe jednak niŝ o skumulowane wartości wskaźnika wyliczane na podstawie danych GUS. c. W przypadku zmian dotyczących wykonawcy i zamawiającego w tym przekształceń, zmian siedzib, adresów do doręczeń itp. w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. 12/24

13 załącznik nr 1 formularz oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nazwa i siedziba Wykonawcy (naleŝy podać dokładny adres siedziby wraz z kodem pocztowym).... Dane niezbędne do przekazywania do wykonawcy oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w sposób o którym mowa w art. 27 ust. PZP Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym numer telefonu: numer faksu: adres Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa FORMULARZ OFERTY 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13/24

14 2. Oświadczamy Ŝe oddelegujemy do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego: /IMIĘ NAZWISKO/. /KWALIFIKACJE ZAWODOWE/.... APLIKANT / ADWOKAT /RADCA PRAWNY lub w przypadku niemoŝności wykonywania stałej obsługi prawnej przez w/w osobę, oddelegujemy osobę o nie niŝszych niŝ wskazane kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w wymaganym w SIWZ zakresie. 3. Oświadczamy, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Ŝe po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze na rzecz następującej liczby podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds):.. szt. 4. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych: a. miesięczna opłata (honorarium) za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (bez podatku VAT) -.. zł b. honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert (bez podatku VAT) zł 5. Łączna wartość oferty: Łączna wartość oferty netto wynosi:...zł (wartość netto oferty naleŝy obliczyć jako sumę: 24 miesięcznych opłat za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej /24 x wartość z pozycji 4a formularza oferty / oraz 1750 opłat wskazanych jako honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert) /1750 x wartość z pozycji 4b formularza oferty / (słownie:... zł) + podatek VAT w kwocie... = (łącznie brutto)... zł (słownie:... zł) 14/24

15 6. Wykonamy zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zał. nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmującą: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacja o podstawie do dysponowania tą osobą. (Potwierdzająca spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu). 5. *..... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ *np. w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 15/24

16 załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Data :... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Oświadczam, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), udziału w postępowaniu, a mianowicie: a. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; c. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Jednocześnie oświadczam, Ŝe po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwaliśmy jako podstawowy podmiot (świadczyliśmy usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej raz reprezentowaliśmy klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez nas. iii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwaliśmy pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 16/24

17 Ponadto oświadczamy iŝ dysponujemy osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 17/24

18 załącznik nr 3: wykaz podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze). My (nazwa wykonawcy)..., oświadczamy iŝ przedstawiona poniŝej lista podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) obejmuje podmioty którym, po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze. lp. nazwa podmiotu na rzecz którego świadczone były usługi prawnicze* typ podmiotu (TFI, fundusz PE/VC, fund of funds) okres świadczenia usług prawniczych jako podstawowy podmiot (po 1 stycznia 2008 r.) od do w załączeniu: dokumenty potwierdzające Ŝe usługi na rzecz podmiotów wymienionych powyŝej świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 18/24

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług medycznych na rzecz Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. strona 1/16 I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo