Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A."

Transkrypt

1 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1/24

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna ul. Krucza 16/ Warszawa tel fax Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), zwaną dalej Ustawą lub PZP, o wartości szacunkowej powyŝej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert, tj. usług o charakterze niepriorytetowym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a PZP. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (usługi w zakresie doradztwa prawnego) oraz (usługi reprezentacji prawnej). W ramach świadczenia stałej obsługi prawnej do zadań wykonawcy naleŝeć będzie: a. przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych, b. reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracyjnymi, c. udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniowanie projektów zawieranych przez Spółkę umów, z wyłączeniem umów o udzielenie wsparcia finansowego negocjowanych w ramach otwartych konkursów ofert które zostały ogłoszone po dniu opublikowaniu ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, d. doradztwo prawne dla organów Spółki, e. uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółki, f. informowanie Zarządu o uchybieniach działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, g. zgłaszanie wierzytelności Spółki w postępowaniu upadłościowym i układowym, 2/24

3 h. sporządzanie wniosków do urzędów centralnych w sprawach wymagających uzyskiwania zezwoleń, i. prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej, j. wspieranie zamawiającego w procesie udzielania zamówień publicznych, k. przygotowywanie wystąpień i analiz niezbędnych Spółce a związanych z problematyką pomocy publicznej oraz bieŝące doradztwo podatkowe, l. wykonywanie innych prac i realizowanie zadań stanowiących przedmiot działalności Spółki niewymienionych powyŝej, a przekazanych przez Zarząd Spółki. Wymagane jest, aby w celu świadczenia usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oddelegowana została i rezydowała w siedzibie Spółki osoba za czynności której odpowiadać będzie wykonawca. Osoba ta wykonywała będzie przewidziany zakres prac związanych z bieŝącą obsługą prawną Spółki, w ramach przyjętego przez zamawiającego regulaminowego trybu pracy, tj. 8 godzin dziennie, w dni robocze, w siedzibie zamawiającego (lub innych miejscach wskazanych przez zamawiającego). Osoba ta musi dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i być co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Wykonawca zapewni moŝliwość prowadzenia przez oddelegowaną osobę konsultacji z innymi pracownikami kancelarii w niezbędnym zakresie, a takŝe zapewni prawidłowe świadczenie wyszczególnionych powyŝej zadań, jeŝeli będą wymagały one posiadania uprawnień adwokata lub radcy prawnego. Jednocześnie zamawiający wymaga, aby zadania wymienione w pkt a-l nadzorowane i koordynowane były przez osoby posiadające uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, chyba Ŝe zamawiający uzna w konkretnym przypadku, iŝ czynność moŝe być wykonywana wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w określonym zagadnieniu. W szczególności osobistego udziału adwokata lub radcy prawnego wymagają czynności o których mowa w pkt. a, d, oraz e, chyba Ŝe zamawiający w konkretnym przypadku wyda odmienne dyspozycje. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagane jest świadczenie następujących usług: a. przeprowadzenie due diligence prawnego funduszy wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie uzgodnionym z KFK, b. negocjowanie i opracowanie umów o udzielenie wsparcia przez radcę prawnego lub adwokata. W ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wymagany jest udział adwokata lub radcy prawnego zarówno w procesie negocjowania i opracowania umów o udzielenie wsparcia jak i prowadzenia due diligence. Zamawiający jedynie w przypadku due diligence dopuszcza realizację czynności pomocniczych przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W ramach obsługi Otwartych 3/24

4 Konkursów Ofert zamawiający powierzy wykonawcy przeprowadzenie nie więcej niŝ 10 due diligence oraz negocjowanie i opracowanie nie więcej niŝ 10 umów o udzielenie wsparcia. Jednocześnie zamawiający zastrzega moŝliwość powierzenia całości, bądź części obsługi Otwartych Konkursów Ofert podmiotom trzecim. Osoba oddelegowana przez wykonawcę do świadczenia stałej obsługi prawnej moŝe dokonywać czynności w ramach obsługi prawnej Otwartych Konkursów Ofert wyłącznie poza czasem w którym świadczona jest Stała Obsługa Prawna. Opłata za stałą obsługę prawną będzie miała charakter ryczałtowy płatność raz w miesiącu z dołu, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę, niezaleŝnie od nakładu i czasu pracy prawników. Co oznacza, iŝ w ramach ryczałtu zamawiający będzie miał nielimitowany dostęp do usług świadczonych przez wykonawcę. Wynagrodzenie za obsługę Otwartego Konkursu Ofert będzie wyznaczane w oparciu o wykonaną pracę rozliczaną na podstawie stawek godzinowych. Faktury VAT z tego tytułu będą wystawiane w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie to będzie limitowane w ten sposób, Ŝe koszt usług prawnych, świadczonych w związku z obsługą transakcji z jednym z funduszy (due diligence oraz negocjowanie i przygotowanie umowy o udzielenie wsparcia) nie przekroczy określonej w umowie kwoty, wyznaczonej jako suma 175 stawek godzinowych za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego. 4. Termin wykonania zamówienia. Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia wskazanego w umowie. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadają wiedzę i doświadczenie; c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4/24

5 d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f. Po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwali jako podstawowy podmiot (świadczyli usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej jeden raz reprezentowali klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez wykonawcę. iii. Świadczyli usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwali pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. g. Dysponują osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana poprzez analizę złoŝonych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 PZP. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. a. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty na załączonym druku - zał. nr 1 do SIWZ b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na załączonym druku - zał. nr 2 do SIWZ c. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) zał. nr 3 do SIWZ d. Dokumenty (oświadczenia podmiotów na rzecz których świadczone były usługi) potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008 r. co najmniej 5/24

6 przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. e. Pisemna informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmująca: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacją na jakiej podstawie wykonawca ma moŝliwość dysponowania tą osobą. f. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom - oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 9 00 do Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa tel.(22) fax (22) Osobą upowaŝnioną do kontaktowania się z wykonawcami, ze strony zamawiającego, jest Pani Dorota Jóźwiak tel.(22) w godz w dni robocze. Zgodnie z art. 38 PZP, wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 6/24

7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w takim przypadku udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść wyjaśnień zostanie równieŝ umieszczona na stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. a. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. b. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia tj. obejmować całość wymaganych usług. c. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. d. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. e. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. f. Oferta i załączniki podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7/24

8 g. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. h. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. i. Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. j. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a całość oferty była złączona w sposób uniemoŝliwiający ewentualną de kompletację oferty. Wszystkie załączniki w ofercie powinny być ułoŝone wg kolejności podanej w niniejszej specyfikacji. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2010 r. o godz Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa w Sekretariacie, w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie. Na kopercie (opakowaniu) naleŝy zamieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta złoŝona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nie otwierać przed dniem 17 marca 2010 r. godz. 12:30. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca moŝe, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzec Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane i muszą być oznaczone klauzulą Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawcy którzy złoŝą oferty po terminie zostaną o tym fakcie niezwłocznie zawiadomieni przez 8/24

9 zamawiającego a ofert zostaną zwrócone po upływie terminu na wniesienie odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŝe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Opis sposobu obliczania ceny. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę naleŝy podać w złotych liczbowo i słownie (gdzie wskazano), z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT (gdzie wskazano) zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). Łączna wartość zamówienia będzie limitowana w ten sposób Ŝe jego wartość netto będzie sumą 24 opłat miesięcznych netto za stałą obsługę prawną i 1750 opłat godzinowych netto adwokata lub radcy prawnego za obsługę prawną Otwartych Konkursów Ofert. Zamawiający wymaga aby zarówno miesięczna opłata za stałą obsługę prawną jak i opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert były większe od Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona wyboru oferty która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, tj. uzyska najwyŝszą liczbę punktów wyliczonych zgodnie z poniŝszym wzorem. = gdzie: P łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę, wyznaczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wszystkie składowe będą sumowane po wyliczeniu ich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku); C indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych opłat za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej i opłaty za jeden miesiąc stałej obsługi prawnej w ofercie badanej (wartość opłaty netto za miesięczną obsługę prawną); 9/24

10 H indeks ceny wyznaczany jako iloraz najniŝszej spośród zaoferowanych stawek (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert i stawki (opłaty) za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert w ofercie badanej (do obliczeń wykorzystane zostaną wartości stawek netto); S parametr punktowy uzaleŝniony od kwalifikacji osoby która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego (osoba w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (do momentu zdania egzaminu adwokackiego/radcowskiego) 10,00 pkt; osoba z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata (w tym równieŝ osoba spełniająca warunki wpisania na listę adwokatów lub radców prawnych 20,00 pkt). Ocena posiadanych kwalifikacji następuje wg. stanu na dzień złoŝenia oferty przez wykonawcę; U indeks liczby podmiotów (wyłącznie TFI, funduszy typu PE/VC, podmiotów typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze), wyznaczany jako iloraz liczby podmiotów wymaganego typu obsługiwanych i wykazanych w ofercie badanej do najwyŝszej wykazanej w badanych ofertach liczby podmiotów. UWAGA: Oferty w których miesięczna opłata za stałą obsługę prawną albo opłata za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert są mniejsze lub równe od 0 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wykonawcy niezwłocznie po rozstrzygnięciu. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaŝe się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, z zastrzeŝeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 15 dni jeŝeli zostanie przesłane w inny sposób. 10/24

11 W przypadkach wskazanych w art. 94 ust. 2 PZP zawarcie umowy moŝe nastąpić przed upływem w/w terminów lub teŝ z wykonawcą o którym mowa w art. 94 ust. 3 PZP. Umowa zostanie oznaczona logotypami wskazanymi przez zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (art. 147 PZP). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem Ŝe do umowy wpisane zostaną limity obliczone zgodnie z formularzem oferty dla maksymalnej wartości umowy (zamówienia), zaś dla obsługi transakcji w ramach Otwartych Konkursów Ofert zgodnie z algorytmem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom (osobom), jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11/24

12 22. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie świadczonych usług. Jednocześnie zamawiający Ŝąda od wykonawcy wskazania (poprzez złoŝenie oświadczenia) o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 26. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w następujących przypadkach: a. W przypadku wprowadzenia zmian podatkowych dotyczących składowych ceny, w tym podatku VAT w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. b. W przypadku gdy skumulowana wartość wskaźnika CPI (inflacji) w okresie obowiązywania umowy przekroczy, lub będzie przekraczała 15% - dopuszczalne są jednostkowe zmiany ceny usługi oraz maksymalnych wartości wskazanych w umowie, nie większe jednak niŝ o skumulowane wartości wskaźnika wyliczane na podstawie danych GUS. c. W przypadku zmian dotyczących wykonawcy i zamawiającego w tym przekształceń, zmian siedzib, adresów do doręczeń itp. w zakresie niezbędnym do uwzględnienia tych zmian. 12/24

13 załącznik nr 1 formularz oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Nazwa i siedziba Wykonawcy (naleŝy podać dokładny adres siedziby wraz z kodem pocztowym).... Dane niezbędne do przekazywania do wykonawcy oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w sposób o którym mowa w art. 27 ust. PZP Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym numer telefonu: numer faksu: adres Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/ Warszawa FORMULARZ OFERTY 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13/24

14 2. Oświadczamy Ŝe oddelegujemy do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego: /IMIĘ NAZWISKO/. /KWALIFIKACJE ZAWODOWE/.... APLIKANT / ADWOKAT /RADCA PRAWNY lub w przypadku niemoŝności wykonywania stałej obsługi prawnej przez w/w osobę, oddelegujemy osobę o nie niŝszych niŝ wskazane kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w wymaganym w SIWZ zakresie. 3. Oświadczamy, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Ŝe po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze na rzecz następującej liczby podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds):.. szt. 4. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych: a. miesięczna opłata (honorarium) za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (bez podatku VAT) -.. zł b. honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert (bez podatku VAT) zł 5. Łączna wartość oferty: Łączna wartość oferty netto wynosi:...zł (wartość netto oferty naleŝy obliczyć jako sumę: 24 miesięcznych opłat za świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej /24 x wartość z pozycji 4a formularza oferty / oraz 1750 opłat wskazanych jako honorarium (opłata) za jedną godzinę zegarową pracy adwokata lub radcy prawnego z tytułu obsługi Otwartego Konkursu Ofert) /1750 x wartość z pozycji 4b formularza oferty / (słownie:... zł) + podatek VAT w kwocie... = (łącznie brutto)... zł (słownie:... zł) 14/24

15 6. Wykonamy zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zał. nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz podmiotów (wyłącznie: TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze) (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzające Ŝe usługi wymienione w zał. nr 3 do SIWZ świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja dotycząca osoby którą wykonawca oddeleguje do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego obejmującą: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nią czynności wraz z informacja o podstawie do dysponowania tą osobą. (Potwierdzająca spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu). 5. *..... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ *np. w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 15/24

16 załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Data :... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Oświadczam, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), udziału w postępowaniu, a mianowicie: a. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; c. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Jednocześnie oświadczam, Ŝe po 1 stycznia 2008 r.: i. Co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwaliśmy jako podstawowy podmiot (świadczyliśmy usługi prawnicze) na rzecz TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds. ii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych i co najmniej raz reprezentowaliśmy klientów przed KIO w sprawach w których wydano orzeczenie na korzyść klienta reprezentowanego przez nas. iii. Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego związanego z problematyką pomocy publicznej. iv. Obsługiwaliśmy pomiot będący beneficjentem jednego z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 16/24

17 Ponadto oświadczamy iŝ dysponujemy osobą (która zostanie oddelegowana do świadczenia stałej obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego) która dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie Private Equity/Venture Capital i w okresie od 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy realizowała zadania związane z obsługą spraw prowadzonych przez wykonawcę, w obszarze działalności inwestycyjnej, na rzecz: TFI i/lub funduszy typu PE/VC i/lub podmiotów typu fund of funds oraz posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub jest co najmniej w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 17/24

18 załącznik nr 3: wykaz podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) które wykonawca, po 1 stycznia 2008 r. co najmniej przez 12 miesięcy obsługiwał jako podstawowy podmiot (świadczył usługi prawnicze). My (nazwa wykonawcy)..., oświadczamy iŝ przedstawiona poniŝej lista podmiotów (wyłącznie TFI i/lub fundusze typu PE/VC i/lub podmioty typu fund of funds) obejmuje podmioty którym, po 1 stycznia 2008 r. przez co najmniej przez 12 miesięcy jako podstawowy podmiot świadczyliśmy usługi prawnicze. lp. nazwa podmiotu na rzecz którego świadczone były usługi prawnicze* typ podmiotu (TFI, fundusz PE/VC, fund of funds) okres świadczenia usług prawniczych jako podstawowy podmiot (po 1 stycznia 2008 r.) od do w załączeniu: dokumenty potwierdzające Ŝe usługi na rzecz podmiotów wymienionych powyŝej świadczone były po 1 stycznia 2008r. co najmniej przez 12 miesięcy (a wykonawca świadczył usługi prawnicze jako podstawowy podmiot) i zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie.... /podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy/ 18/24

19 załącznik nr 4: wzór umowy Umowa Nr /KFK/ /10 W dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) złotych, opłaconym w całości, NIP , REGON , reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy KFK lub zamawiającym, a reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym w treści umowy Kancelarią lub wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz KFK S.A. usług prawniczych: Stałej Obsługi Prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych Konkursów Ofert na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z ofertą oraz SIWZ. 19/24

20 2. Przedmiot umowy jest oznaczony kodem CPV: oraz Przedmiot umowy realizowany jest w okresie od dnia 2010 r. do dnia r. 3 W ramach Stałej Obsługi Prawnej Kancelaria świadczyć będzie następujące usługi: 1. Przygotowywanie opinii, analiz i informacji prawnych. 2. Reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracyjnymi. 3. Udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniowanie projektów zawieranych przez Spółkę umów, z wyłączeniem umów o udzielenie wsparcia finansowego negocjowanych w ramach bieŝących konkursów. 4. Doradztwo prawne dla organów Spółki. 5. Uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółki. 6. Informowanie Zarządu o uchybieniach działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień. 7. Zgłaszanie wierzytelności Spółki w postępowaniu upadłościowym i układowym. 8. Sporządzanie wniosków do urzędów centralnych w sprawach wymagających uzyskiwania zezwoleń. 9. Prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej. 10. Wspieranie zamawiającego w procesie udzielania zamówień publicznych. 11. Przygotowywanie wystąpień i analiz niezbędnych Spółce a związanych z problematyką pomocy publicznej oraz bieŝące doradztwo podatkowe. 12. Wykonywanie innych prac i realizowanie zadań stanowiących przedmiot działalności Spółki, a przekazanych przez Zarząd Spółki Stała Obsługa Prawna, o ile nie będzie zachodziła konieczność wykonywania czynności przez radcę prawnego, adwokata lub innego specjalistę, świadczona będzie przez oddelegowanego pracownika kancelarii (ewentualnie osobę pozostającą w stosunku zlecenia z Kancelarią) /imię i nazwisko oddelegowanej osoby oraz kwalifikacje zgodnie z ofertą /aplikant/radca prawny/adwokat/, który wykonywał będzie Stałą Obsługę Prawną w ramach przyjętego przez KFK 20/24

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZAKŁAD BUDśETOWY W BIAŁOBRZEGACH ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) OPRACOWANA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ogłaszający przetarg

Ogłaszający przetarg Ogłaszający przetarg Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6 tel./fax 89 751 4953, 89 751 4906 www.mwik.ketrzyn.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu na świadczenie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu nieograniczonego Rok załoŝenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań, testów, do kontroli procesów sterylizacji oraz akcesorii eksploatacyjnych dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łódź: Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi Numer ogłoszenia: 352880-2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2010-04-12 ZATWIERDZAM DYREKTOR... Prof. dr hab. Janusz CISEK oznaczenie sprawy: ZP-4 /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z16.2014 Otwock, dnia 27 sierpnia 2014 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje: Warszawa,20.07.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt badawczy pt. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-109-KS/07 na wykonanie oraz dostawę artykułów promujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, spawacz TIG/MIG, operator obrabiarek CNC w ramach projektu Powrócę do pracy!

Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, spawacz TIG/MIG, operator obrabiarek CNC w ramach projektu Powrócę do pracy! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Prowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo