SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 5. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA I OBSŁUGA PRAWNA W SBM ATEŃSKA 5.1. Statut Spółdzielni 5.2. Regulaminy 6. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ZREALIZOWANY W 2014r. 7. PROGRAM ENERGOOSZCZĘDNY 8. REMONTY I KONSERWACJA ZASOBÓW SBM ATEŃSKA W 2014 r. 9. ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH SPÓŁDZIELNI 10. MONITORING OSIEDLA 11. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 12.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA DK ORION 13. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI W SBM ATEŃSKA NA ROK REALIZACJA WNIOSKÓW Z WALNYCH ZGROMADZEŃ Z ROKU GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU DO WYKONANIA W ROKU 2015

2 WSTĘP W roku 2014 Zarząd SBM Ateńska pracował w składzie: 1. Jarosław Machlewski Prezes Zarządu 2. Bogdan Piasta - Zastępca Prezesa Zarządu. Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych biura Zarządu uległa zmianie w pionie Prezesa Zarządu: - nastąpiła zmiana nazwy stanowiska ze Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radca prawny, - likwidacja stanowiska Pełnomocnik Zarządu ds. odrębnej własności ( 0,25 etatu) i przejęcie tych obowiązków przez radcę prawnego. Zmiany te usprawniły funkcjonowanie Spółdzielni i obsługę prawną Członków. W nowej strukturze organizacyjnej Spółdzielni stan zatrudnienia zmniejszył się o 0,25 etatu i przedstawiał się następująco: Pion Prezesa Zarządu: 1. Dział księgowości 2. radca prawny 3. Inspektor ds. organizacyjno-samorządowych 4. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych 5. Inspektor ds. windykacji 6. Specjalista ds. lokali użytkowych 7. Specjaliści ds. pracowniczych, BHP, p. poż. 8. Dyrektor Domu Kultury Orion Pion Zastępcy Prezesa: 1. Kierownik dz. eksploatacyjno - technicznego 2. Inspektorzy ds. eksploatacji 3. Inspektorzy nadzoru 4. Administratorzy 5. Konserwatorzy 6. Zaopatrzenie Magazynier 7. Gospodarze domów i sprzątaczka. Zarząd kierował zespołem pracowników w składzie: pracownicy umysłowi - 27 osób, w tym: - nadzór techniczny - eksploatacja - Dom Kultury Orion - księgowość 2

3 - pozostali pracownicy umysłowi konserwatorzy - 7 osób, gospodarze domów - 26 osób. sprzątaczka - 1 osoba. Zarząd w 2014 r. podejmował decyzje kolegialnie na odbytych 30 posiedzeniach, w trakcie których organizował i kierował działalnością wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni poprzez podejmowanie uchwał, zarządzeń, podpisywanie umów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych. W 2014 r. Zarząd podjął 54 uchwały, 53 zarządzenia Prezesa Zarządu oraz zaakceptował i podpisał 69 umów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności zleceń różnych prac i robót podmiotom zewnętrznym. Zostało przeprowadzonych 30 przetargów o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Każdy członek naszej Spółdzielni był informowany o wszelkich sprawach bezpośrednio go dotyczących, nie tylko o działaniach organów SBM Ateńska, ale też ich skutkach. Zarząd dbał o funkcjonalność i aktualność strony internetowej naszej Spółdzielni. Dzięki temu każdy z mieszkańców Spółdzielni mógł czuć się współgospodarzem naszych zasobów, a nie tylko petentem. Aktywne uczestnictwo mieszkańców we wszystkich decyzjach bezpośrednio ich dotyczących zwiększyło szansę na to, że wokół nas będzie dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Dążeniem Rady Nadzorczej i Zarządu jest także integracja naszej spółdzielczej społeczności. W tym celu organizowane były imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe i manualne w Domu Kultury Orion, wycieczki tematyczne i krajoznawcze oraz spotkania z władzami m. st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa. W każdy czwartek członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu przyjmowali interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych, ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2014 roku ponad 3240 pism od Członków Spółdzielni. Zarząd udzielił na nie odpowiedzi lub na bieżąco reagował, realizując podnoszone problemy. Priorytetowe znaczenie dla Zarządu ma profesjonalna i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do regulaminów, protokołów i uchwał organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych - zlokalizowanych w poszczególnych budynkach i wolnostojących na osiedlu oraz na stronie internetowej: 3

4 Funkcję informacyjną bieżących działań i realizowanych zadań przez Spółdzielnię pełni również biuletyn Ateńska Informacje, który był wydany w 2014 r. w kwietniu, wrześniu i grudniu. Organy Spółdzielni na bieżąco współpracowały z praskim czasopismem Mieszkaniec. Program Polityki Informacyjnej w SBM Ateńska na 2015 r. L.p. Kierunki polityki Termin 1. Wydawanie biuletynu Trzy razy w roku - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - kolportaż biuletynu w budynkach oraz sklepach i punktach usługowych 2. Współpraca z redakcją pisma Mieszkaniec w zakresie Na bieżąco informacji o działalności SBM Ateńska w tym działalności społeczno - kulturalnej 3. Strona internetowa- Na bieżąco - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - umożliwienie członkom stałego kontaktowania się z biurem Spółdzielni poprzez pocztę - kontynuacja podglądu rachunku indywidualnego E- konto lokalu 4. Aktualizowanie danych na 4 tablicach informacyjnych oraz Na bieżąco gablotach wewnętrznych w 56 budynkach z tematyką : - sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej - dyżury Rady Nadzorczej - przetargi na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska - stała informacja z adresem strony internetowej - informacje dot. działalności Domu Kultury Orion harmonogram imprez - stan zadłużeń poszczególnych budynków - zamieszczanie na tablicach wyciągów z regulaminów SBM Ateńska - informacja o dyżurach Policji w biurze Spółdzielni - informacja dla mieszkańców o pomocy społecznej. 5. Współpraca z władzami Dzielnicy Praga Południe Na bieżąco - informacja o wspólnych problemach osiedla oraz ich rozwiązywanie - organizowanie spotkań z władzami Dzielnicy oraz radnymi 6. Rozmowy Zarządu z członkami Spółdzielni w trakcie przeglądu Ciągły terenu osiedla. 7. Okresowe spotkania z przedstawicielami: Raz na dwa miesiące - władz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni, - Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Pr. Płd. - Policji i Straży Miejskiej. 4

5 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W 2014 r. kontynuowano zawieranie umów ustanawiających odrębną własność lokali położonych w budynkach przy ul. Lotaryńskiej 22, 22A, 24, 26, Afrykańskiej 3, 5, 5A, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, przy ul. Ateńskiej 2, 6 i 8, przy Al. Stanów Zjednoczonych 16, 18, 20, 20B, 26, ul. Arabskiej 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B i 10, ul. Egipskiej 3, 5 i 6, ul. Nubijskiej 1, 3, 6, 8, Lizbońskiej 2 i 4 i Saskiej 2, 4, 4A, 6, 8, 10. Wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali położonych w w/w budynkach w odrębną własność złożone do końca 2014 roku były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono w 2014 r. 20 spółdzielczych własnościowych praw do lokali i 13 spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Po wielu latach starań Zarząd zakończył regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie. Dnia r. Zarząd podpisał w formie aktu notarialnego z m. st. Warszawa umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności naniesień na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 2/3 z obrębu o powierzchni 754 m 2 na której posadowiona jest część budynku Marokańska 18. Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył ww. część nieruchomości i przyłączył ją do księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie (WA6M/ /7). Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył część nieruchomości - działkę 3/1 z obrębu o powierzchni 258 m 2 stanowiącą pas drogowy i chodnik oraz założył dla niej nową Księgę Wieczystą nrwa6m/ /5. Nieruchomość ta zostanie zbyta na rzecz m. st. Warszawy. Aktualnie trwają prace nad wyłożeniem uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności ww. nieruchomości. Dnia r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 65/11 w sprawie: przyjęcia i wyłożenia do wglądu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Dnia r. Zarząd, przyjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty do podpisywania aktów notarialnych. Spółdzielnia w 2012 roku wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o wydanie kartotek lokali z budynku Egipska 7. Urząd Dzielnicy odmówił wydania kartotek ze względu na przekroczenie granic nieruchomości na działce miejskiej nr 3/1 o 2m 2 przez lokal wynajmowany na Restaurację grecką Santorini (istniejąca dobudowa z lat 90-tych ). Spółdzielnia dąży do nabycia tego gruntu od m. st. Warszawy. W listopadzie 2012r. Zarząd wystąpił z odpowiednim pismem do Prezydenta m.st. Warszawy. W przedmiotowej sprawie Walne Zgromadzenie w 2013 r. i w czerwcu 2014r. nie podjęło uchwały w sprawie nabycia od m. st. Warszawy nieruchomości ze względu na brak kworum. Przedmiotowa uchwała 5

6 została wprowadzona do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na r. W kwietniu 2013 roku Spółdzielnia podpisała z m. st. Warszawa umowę dzierżawy 2m 2 gruntu pod częścią budynku przy ul. Egipskiej 7. Było to konieczne w celu prowadzenia dalszych negocjacji do nabycia tej nieruchomości. W lipcu 2014 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m, st. Warszawy wyraziło zgodę na wykonanie przez SBM,,Ateńska" na własny koszt, dokumentacji geodezyjnej - mapy z podziałem nieruchomości z której ma być przyłączone 2 m 2 gruntu do nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przyśpieszy to nabycie nieruchomości. Spółdzielnia nie posiada praw do nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 20A - działka gruntu zabudowana pawilonem z lokalami użytkowymi. Zarząd Spółdzielni po raz kolejny podjął działania zmierzające do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli będzie przekształcone użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia Mieszkańcy Spółdzielni, muszą wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie, ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie. Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska. Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele pięciu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym Prezes Zarządu SBM Ateńska, wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m. st. Warszawy było poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m. st. Warszawie. Podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie. Od dnia r. do dnia r. były zbierane w Spółdzielni Ateńska podpisy na listach poparcia projektu uchwały. Zebrano około 1800 podpisów. W całej Warszawie zebrano około podpisów, z czego około ważnych. Projekt uchwały wraz z podpisami został złożony do Rady m. st. Warszawy. Czeka na umieszczenie ww. uchwały w porządku obrad i głosowanie Rady m. st. Warszawy. 6

7 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE DOTYCZY Stan ilościowy Lp członków * * 2. wykluczonych 28 * 25 * 3. mieszkańców * * 4. ilość mieszkań ogółem Własnościowych Lokatorskich odrębna własność innych /gospodarze domów/ 1 - najem - pozostałe garaże ogółem z ul. Lotaryńską własnościowe 81 * 80 * odrębna własność 87 * 88 * dla potrzeb Spółdzielni (ul. Saska 4a) miejsca postojowe ( w tym 1 w najmie) własnościowe spółdzielcze odrębna własność najem przekształcenia lokali spółdzielczych lokatorskich w odrębną własność (najem, przetarg, lokatorskie) przekształcenia lokali w odrębną własność: spółdzielczych własnościowych garaży lokali użytkowych 4 4 miejsca postojowe-udział w wielostanowiskowym garażu w budynku przy ul. Libijskiej przetargi na lokale mieszkalne przyjęto w poczet członków właściciele lokali nie będący członkami Sp-ni. 840 * 918 * 11. lokale lokatorskie z nieuregulowanym tytułem prawnym (po zgonie, wykluczeniu i inne) 26 * 29 * * - narastająco Zarząd w 2014 roku wystawił 327 zaświadczeń o stanie prawnym lokali, z czego 32 dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności lokali, pozostałe na wniosek mieszkańców do sądu, notariusza, banku i innych instytucji. Ogółem zawarto w 2014 roku 32 umowy ustanowienia odrębnej własności w tym: 7

8 - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych lokatorskich 12, - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych własnościowych 19, - ustanowienia odrębnej własności garaży Saska 4A 1, - ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych 0. Zarząd w okresie sprawozdawczym przyjął w poczet członków 45 osób, a skreślił z rejestru członków 114 osób. W 2014r. przez Radę Nadzorczą zostało wykreślonych 47 osób. W 2014r. odbyły się 4 (cztery) przetargi na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: 1. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: Afrykańska 10 m 37 - Afrykańska 12 m 71 Ww. lokale zostały sprzedane, jednakże dnia r. oferent, który wygrał przetarg na lokal nr 71 przy ul. Afrykańskiej 12 złożył pisemną rezygnację z jego nabycia. W związku z powyższym zgodnie z 6 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Wadium w kwocie ,00 zł przeszło na rzecz Spółdzielni. 2. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: - Afrykańska 8 m 96 - Afrykańska 12 m 71 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 8 m Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale : - Afrykańska 12 m 71 - Saska 6 m 89 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 12 m Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal: - Saska 6 m 89 Ww. lokal został sprzedany. Według stanu na dzień r. lokali spółdzielczych lokatorskich z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu było 29, w tym po zgonie 10, po wykluczeniu 10, inne 9 (brak podziału majątku, brak darowizn wkładu mieszkaniowego, brak wniesienia wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców). 8

9 Wykaz ilości lokali w danych budynkach z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu (spółdzielcze lokatorskie) Lp adres budynku z tytułu z tytułu zgonu inne wykluczenia 1. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 12D 1 4. Afrykańska 14F 1 5. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 16A 1 8. Afrykańska 16D 1 9. Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych 20B Al. St. Zjednoczonych Arabska Arabska Arabska 8A Lizbońska Nubijska Nubijska Saska Saska Saska 10 1 RAZEM

10 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w SBM Ateńska według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ,99 zł, z czego kwota ,28 zł stanowi zadłużenie z tytułu zasądzonych, prawomocnych wyroków o zapłatę, podlegających egzekucji komorniczej. Dział Windykacji w 2014 r. wykorzystywał szerokie spektrum dostępnych narzędzi i instrumentów, których celem było przypominanie i aktywizowanie mieszkańców do wywiązywania się z zaległych opłat: poprzez windykację telefoniczną, wysyłanie monitów w sytuacji, gdy zadłużenie osiąga 2 miesiące, z zastrzeżeniem 14 - dniowego terminu na uregulowanie zaległości, monity wezwania do zapłaty, gdy zadłużenie przekracza 3 miesiące, z 7 - dniowym terminem na uregulowanie zaległości wraz z ostrzeżeniem o restrykcyjnym wpisie do Krajowego Rejestru Długów, w końcu przedsądowe wezwania do zapłaty wiążące się ze skierowaniem do Sądu pozwu o odzyskanie należności w przypadku braku jej uregulowania. Powyższe monity i wezwania do zapłaty są również wysyłane do osób posiadających miejsca parkingowe i garaże, bowiem ich również dotyczą procedury windykacyjne obowiązujące w Spółdzielni. Zgodnie z umową podpisaną z Krajowym Rejestrem Długów każdego miesiąca jest zgłaszanych do ich bazy około 5 osób, które pomimo wysłanych monitów uchylają się od regulowania zadłużenia. W roku 2014, zważywszy na wyjątkowo wysokie zadłużenie, w szczególności na permanentny brak współpracy niektórych dłużników, SBM Ateńska wykorzystała uprawnienia do działań ostatecznych i dokonała dwóch wykluczeń lokatorów z grona Członków Spółdzielni, których zadłużenie przekraczało 10 tys. zł. Zestawienie porównawcze zadłużenia lokali mieszkalnych w przestrzeni czasowej pozwala pozytywnie ocenić wskaźnik zadłużenia za rok 2014, który kształtuje się na poziomie 7,03 %. Ogólny poziom zadłużenia w Spółdzielni utrzymuje się od 10 lat na prawie niezmienionym poziomie i na koniec roku oscyluje w granicy 6,99% - 8,48%. 10

11 Procentowy (%) wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w latach kształtował się następująco: I kwartał brak danych 8,01 8,28 7,87 brak danych 7,61 7,05 7,26 7,40 7,26 6,74 II kwartał brak danych 7,80 7,33 7,29 7,52 7,38 7,29 7,62 6,81 7,47 7,51 III kwartał brak danych brak danych 8,23 8,21 8,63 7,28 7,33 7,91 7,57 7,32 7,48 IV kwartał 8,30 8,48 7,99 7,84 7,63 7,05 7,27 7,58 6,99 7,33 7,03 Największe zadłużenie : 36,31 % zadłużenie z tytułu prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę (52 lokale), na kwotę ,28 zł, i powiększa stan zadłużenia o odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze 30,45 % grupa dłużników do 3 miesięcy ( 1248 lokali) na kwotę ,64 zł 18,20 % zadłużenie z tytułu skierowanych pozwów do Sądu o zapłatę (54 lokale) 11,25 % grupa dłużników od 3 6 miesięcy (67 lokali) 3,59 % grupa dłużników od 6 12 miesięcy (16 lokali) 0,19 % grupa dłużników powyżej 12 miesięcy (1 lokal) W roku 2014 skierowano 77 pozwów do Sądu o odzyskanie należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, miejsc postojowych bądź garaży na łączną kwotę ,10 zł. MIESIĄC ILOŚĆ POZWÓW KWOTA OGÓŁEM luty ,31 zł marzec ,43 zł kwiecień ,65 zł 2014 maj ,01 zł rok czerwiec ,90 zł sierpień ,19 zł październik ,58 zł listopad ,78 zł grudzień ,25 zł SUMA ,10 zł oraz złożono 2 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego. 11

12 Dział Windykacji ściśle współpracuje z Kancelarią Prawną Spółdzielni Pani mec. Magdaleny Bodek przekazując na bieżąco informacje o wyrokach, które po uprawomocnieniu można przekazać do Komornika celem egzekucji. W tym kontekście wskazać należy, iż niestety egzekucja nie zawsze jest skuteczna. Zdarzają się przypadki umorzenia w skutek braku ściągalności. W takich okolicznościach, gdy zadłużenie wzrasta, Spółdzielnia występuje do Komornika o licytację mieszkania celem odzyskania należności (dotyczy zadłużonych mieszkań spółdzielczych własnościowych i odrębnej własności). W roku 2014 na spotkanie z Komisją Członkowsko Organizacyjną zaproszonych było 108 osób, z czego przybyło 16 lokatorów, 23 spośród zaproszonych całkowicie spłaciło zadłużenie w stosunku do Spółdzielni, w innych przypadkach dokonywano częściowych spłat lub występowano o rozłożenie zadłużenia na raty, ewentualnie wnoszono o przedłużenie terminu spłaty. W przypadku pozostałych dłużników Komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań windykacyjnych. Zarząd Spółdzielni w 2014 roku rozpatrzył 103 podania naszych mieszkańców dotyczące prolongaty spłaty zadłużenia, możliwości uregulowania zaległości w ratach oraz umorzenia odsetek. Każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie i tylko członkowie Spółdzielni mogą uzyskać zgodę na spłatę zadłużenia w ratach bądź umorzenie odsetek. Warunkiem umorzenia odsetek jest całkowita spłata zadłużenia figurującego na lokalu. W 2014 roku Zarząd Spółdzielni przyznał, na wniosek Komisji Członkowsko Organizacyjnej Rady Nadzorczej, dwie zapomogi finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne, na kwotę łączną 1 272,81 zł, dla Członków Spółdzielni w skrajnie trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Zarząd SBM,, Ateńska w czternastu przypadkach wyraził zgodę na umorzenie odsetek (zgodnie z zasadami windykacyjnymi) powstałych z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 1 131,95 zł oraz w jednym przypadku na umorzenie 50% naliczonych odsetek ustawowych zgodnie z nakazem sądowym 104,51 zł co nam w sumie daje 1 236,46 zł umorzonych odsetek. 12

13 Lp. miesiąc Wysokość umorzonych odsetek w roku styczeń 63,78 zł 2. marzec 2,53 zł 3. czerwiec 44,68 zł 4. lipiec 40,60 zł 278,68 zł 95,96 zł 5. sierpień 89,57 zł 87,53 zł 6. wrzesień 63,15 zł 7. listopad 25,56 zł 28,65 zł 44,14 zł 8. grudzień 104,51 zł 19,06 zł 248,06 zł łącznie 1 236,46 zł Odwołując się do przedstawionej powyżej szczegółowej analizy zadłużenia lokali mieszkalnych w SBM Ateńska na dzień r. stwierdzić należy, iż procedury windykacyjne w Spółdzielni działają prawidłowo, bowiem zadłużenie utrzymuje się od 10 lat na stałym poziomie, co - uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w kraju - jest dobrym wynikiem na tle innych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH SBM "ATEŃSKA" wg stanu na dzień Lp Adresy budynków kwota zadłużenia naliczenie roczne % wskaźnik z wydruków zadłużenia 1 Afrykańska , ,68 6,96% 2 Afrykańska , ,12 1,36% 3 Afrykańska 5A , ,85 15,39% 4 Afrykańska , ,16 1,89% 5 Afrykańska , ,73 6,71% 6 Afrykańska , ,43 3,14% 7 Afrykańska , ,97 3,31% 8 Afrykańska 12A , ,33 7,41% 9 Afrykańska 12B , ,75 9,25% 10 Afrykańska 12C , ,68 22,65% 11 Afrykańska 12D 602, ,50 0,40% 12 Afrykańska 12E 3 007, ,89 1,93% 13 Afrykańska , ,61 7,92% 14 Afrykańska 14B 5 284, ,77 3,25% 15 Afrykańska 14C 1 421, ,59 0,89% 13

14 16 Afrykańska 14D 4 434, ,17 2,78% 17 Afrykańska 14E 1 896, ,44 1,21% 18 Afrykańska 14F 7 157, ,46 4,31% 19 Afrykańska , ,42 36,49% 20 Afrykańska 16A , ,21 22,28% 21 Afrykańska 16B 5 462, ,28 3,42% 22 Afrykańska 16C 6 219, ,80 3,93% 23 Afrykańska 16D , ,41 13,88% 24 Afrykańska 16E 3 644, ,40 2,32% 25 Arabska , ,14 8,03% 26 Arabska , ,11 4,99% 27 Arabska , ,66 7,18% 28 Arabska , ,76 3,77% 29 Arabska 8A 4 932, ,46 3,06% 30 Arabska 8B 5 896, ,08 3,79% 31 Arabska , ,28 1,74% 32 Al. St. Zjednoczonych , ,15 5,03% 33 Al. St. Zjednoczonych , ,13 11,50% 34 Al. St. Zjednoczonych , ,53 3,71% 35 Al. St. Zjednoczonych 20B , ,62 8,76% 36 Al. St. Zjednoczonych , ,07 7,74% 37 Ateńska , ,44 13,22% 38 Ateńska , ,45 6,76% 39 Ateńska , ,34 3,09% 40 Egipska , ,66 8,02% 41 Egipska , ,30 2,71% 42 Egipska , ,49 2,15% 43 Libijska , ,12 20,68% 44 Lizbońska , ,57 10,83% 45 Lizbońska , ,13 2,31% 46 Lotaryńska 4 616, ,00 2,19% 47 Marokańska , ,62 2,07% 48 Nubijska , ,14 9,74% 49 Nubijska , ,69 14,82% 50 Nubijska , ,68 6,18% 51 Nubijska , ,84 4,74% 52 Saska , ,59 5,46% 53 Saska , ,52 2,59% 54 Saska , ,64 7,57% 55 Saska , ,38 5,15% 56 Saska , ,56 0,83% SUMA , ,80 7,03% Kolorem czerwonym zaznaczono budynki mieszkalne, w których zadłużenie jest wyższe od średniej notowanej w Spółdzielni. 14

15 Tab. nr 1 Lp. I. ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH OGÓŁEM Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem Zadłużenie bieżące w Dynamika Struktura czasie oraz na dzień na dzień zadł. w % zadł. w % pozwy i wyroki sądowe r r. liczba lok. liczba lok. kwota w zł do 3 miesięcy ,85 zł ,64 zł 20,88 30, miesięcy ,53 zł ,48 zł 23,04 11, miesięcy ,78 zł ,04 zł -23,09 3,59 4 pow. 12 miesięcy ,52 zł ,47 zł -39,72 0,19 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,68 zł ,63 zł 15,67 roczne naliczenie , ,00 zł zł 10,13 wskaźnik zadłużenia w % 3,04 3,20 0,15 6 Pozwy sądowe ,61 zł ,08 zł 35,32 18,20 7 Wyroki sądowe ,52 zł ,28 zł -13,46 36,31 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,81 zł ,99 zł 5,55 100, , ,00 roczne naliczenie 10,13 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,33 7,03-0,30 * uwzględniono spłacone przez Komornika nakazy sądowe dot. lokalu przy ul. Afrykańskiej 8 m 96 15

16 STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 44,29% do 3 miesięcy 26,59% Pozw y sądow e 14,20 % pow. 12 miesięcy 0,34% 3-6 miesięcy ,65% miesięcy 4,93% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 36,31% do 3 miesięcy 30,45% Pozw y sądow e 18,20 % pow. 12 miesięcy 0,19% 6-12 miesięcy 3,59% 3-6 miesięcy 11,25% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e 16

17 II. ZADŁUŻENIE GARAŻY / MIEJSC POSTOJOWYCH OGÓŁEM Tab. nr 2 Lp. Zadłużenie garaży / miejsc postojowych ogółem Zadłużenie bieżące w na dzień na dzień zadł. w % czasie oraz r r. pozwy i wyroki sądowe liczba garaży kwota w zł liczba garaży kwota w zł Dynamika Struktura zadł. w % do 3 miesięcy ,57 zł ,19 zł 69,97 24, miesięcy ,28 zł ,11 zł 160,63 12, miesięcy ,24 zł ,46 zł 1,44 4,13 4 pow. 12 miesięcy 0 - zł 0 0,00 zł 0,00 0,00 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,09 zł ,76 zł 77, , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 2,77 4,92 2,15 6 Pozwy sądowe ,88 zł ,78 zł 59,38 32,28 7 Wyroki sądowe ,66 zł ,14 zł 16,94 25,94 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,63 zł zł , , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,75 11,76 4,02 51,47 100,00 17

18 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska posiada w swoich zasobach 89 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz czterem spółdzielczy własnościowy lokal użytkowy. Ponadto wynajmuje czterem podmiotom gospodarczym grunty pod niewielkie pawilony handlowe a także wynajmuje czterem osobom teren przy ul. Egipskiej 4 z przeznaczeniem na drobny handel. Spółdzielnia zarządza także czterema lokalami użytkowymi o statusie odrębnej własności. Zwalniane lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów. W roku 2014 Spółdzielnia przeprowadziła trzy przetargi: I przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem wózkarni zaadoptowanej na lokal użytkowy zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 16B w Warszawie o powierzchni 13,94 m 2. Brak ofert. Z uwagi na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Afrykańskiej 16B Spółdzielnia jeszcze w lutym 2014 r. przywróciła pierwotny charakter pomieszczenia wózkarnię. II przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. 18

19 Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na pracownię plastyczną z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. III przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na sklep rybny z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn i warsztat dla prowadzenia działalności w zakresie naprawy AGD z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. Według stanu na dzień r. wszystkie lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni były wynajęte. 19

20 Przychód z lokali użytkowych w roku 2014 wyniósł ,68 zł /w tym reklamy, dzierżawy terenu i inne/. Natomiast koszty tej działalności /eksploatacja bieżąca, materiały eksploatacyjne, energia, koszty ogólne Spółdzielni, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie itp., zimna woda, gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie, ciepła woda i podatek dochodowy od osób prawnych/ wyniosły ,01 zł. Dochód netto z powyższej działalności wyniósł ,67 zł i po rozliczeniu niedoboru działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj ,72 zł. pozostała kwota, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz z 2013 r.) art. 27 i 77 będzie przeznaczona na cele statutowe Spółdzielni stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie tej kwoty na fundusz remontowy 100 %. Terminowość wnoszenia opłat W ostatnim roku liczba najemców lokali użytkowych, najemców terenów oraz firm wynajmujących grunty i powierzchnie elewacji budynków pod reklamy wielkoformatowe, zalegających z terminowym wnoszeniem opłat za najem uległa zmniejszeniu o siedmiu w stosunku do roku 2013, a zaległość bieżąca uległa zmniejszeniu o 31,24 %, co stanowi kwotę ,90 zł. Łączna liczba spraw spornych i zasądzonych nie uległa zmianie, jednakże kwota objęta tymi sprawami uległa zmniejszeniu o 9,20 % tj ,24 zł. Natomiast ogólne zadłużenie wraz ze sprawami spornymi i zasądzonymi zmalało o 15,81 %, tj. o kwotę ,14 zł. W porównaniu do roku 2013 o cztery podmioty zmalała liczba dłużników w przedziale 0-3 miesięcy, a zadłużenie spadło o 10,43 %, co stanowi kwotę ,43 zł. Wśród 42 dłużników mieszczących się w przedziale zadłużenia 0 3 miesięcy, u trzech zaległość nie przekroczyła kwoty 100,00 zł a u kolejnych szesnastu zaległość wynosiła powyżej 100,00 zł, jednakże nie przekroczyła kwoty 1.000,00 zł. Wielu Najemców będących dłużnikami /w szczególności jednomiesięcznymi/ na koniec roku 2014 uregulowała należności dopiero w pierwszych dniach stycznia 2015 r., co pogorszyło wynik finansowy roku Zmniejszeniu uległa również liczba dłużników w przedziale 3-6 miesięcy z czterech do jednego. Tutaj zadłużenie zmniejszyło się aż o 85,66 %, tj. o kwotę ,47 zł. Dłużnikiem tym jest firma wynajmująca tereny z przeznaczeniem pod reklamy. Bardzo zadowalający jest fakt braku dłużników w przedziale od 6 do 12 miesięcy. Windykacja należności 20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michał, realizując statutowy obowiązek ( 94, ust. 3), przedstawia Członkom SM Michał doroczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU Załącznik do uchwały Nr 51/2012 r. RN Na Skraju z dnia 10. 09. 2012 r. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne: 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 27 CZERWCA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU 1 Stosownie do postanowień art. 38 par. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ Działając na podstawie 98 ust. 1 pkt 10 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: Spółdzielnia), Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE Zatwierdzony Uchwałą Nr 13/2015 Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie I ",-- -, 9"1. \:.1../ ----",' Załącznik do uchwały RN Nr 5. /03/2014 z dnia 03.03.2014 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 1.REALIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/47/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2011r. Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne: Ustawa prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych REGULAMIN postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych I. Postanowienia ogólne 1 1. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warszawa dnia 11.03.2015 r, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6.

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6. R E G U L A M I N Wynajmu lokali użytkowych, powierzchni pod działalność sezonową oraz miejsc pod reklamy w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012 Zgodnie z art.

Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012 Zgodnie z art. Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012 Zgodnie z art.93 1b ustawy Prawo spółdzielcze Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU 241 3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 18 czerwca 2011 r. W Walnym Zgromadzeniu

Protokół nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 18 czerwca 2011 r. W Walnym Zgromadzeniu 1 Protokół nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 18 czerwca 2011 r. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 189 członków Spółdzielni oraz: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów SM WIDOK w Krakowie (tekst jednolity z 24.03.2011 r.) A. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

Rozdział I. Postanowienia wstępne. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania rodzaju i wysokości opłat eksploatacyjnych oraz ich wnoszenia w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska w Warszawie. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wniosek do pobrania w kancelarii, parter, pokój nr 2 lub w Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności Gminy Miejskiej Lubań z tytułu opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Regulamin dotyczący zasad: instalowania reklam, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garażu i miejsc postojowych pozostających

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo