SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 5. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA I OBSŁUGA PRAWNA W SBM ATEŃSKA 5.1. Statut Spółdzielni 5.2. Regulaminy 6. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ZREALIZOWANY W 2014r. 7. PROGRAM ENERGOOSZCZĘDNY 8. REMONTY I KONSERWACJA ZASOBÓW SBM ATEŃSKA W 2014 r. 9. ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH SPÓŁDZIELNI 10. MONITORING OSIEDLA 11. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 12.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA DK ORION 13. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI W SBM ATEŃSKA NA ROK REALIZACJA WNIOSKÓW Z WALNYCH ZGROMADZEŃ Z ROKU GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU DO WYKONANIA W ROKU 2015

2 WSTĘP W roku 2014 Zarząd SBM Ateńska pracował w składzie: 1. Jarosław Machlewski Prezes Zarządu 2. Bogdan Piasta - Zastępca Prezesa Zarządu. Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych biura Zarządu uległa zmianie w pionie Prezesa Zarządu: - nastąpiła zmiana nazwy stanowiska ze Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radca prawny, - likwidacja stanowiska Pełnomocnik Zarządu ds. odrębnej własności ( 0,25 etatu) i przejęcie tych obowiązków przez radcę prawnego. Zmiany te usprawniły funkcjonowanie Spółdzielni i obsługę prawną Członków. W nowej strukturze organizacyjnej Spółdzielni stan zatrudnienia zmniejszył się o 0,25 etatu i przedstawiał się następująco: Pion Prezesa Zarządu: 1. Dział księgowości 2. radca prawny 3. Inspektor ds. organizacyjno-samorządowych 4. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych 5. Inspektor ds. windykacji 6. Specjalista ds. lokali użytkowych 7. Specjaliści ds. pracowniczych, BHP, p. poż. 8. Dyrektor Domu Kultury Orion Pion Zastępcy Prezesa: 1. Kierownik dz. eksploatacyjno - technicznego 2. Inspektorzy ds. eksploatacji 3. Inspektorzy nadzoru 4. Administratorzy 5. Konserwatorzy 6. Zaopatrzenie Magazynier 7. Gospodarze domów i sprzątaczka. Zarząd kierował zespołem pracowników w składzie: pracownicy umysłowi - 27 osób, w tym: - nadzór techniczny - eksploatacja - Dom Kultury Orion - księgowość 2

3 - pozostali pracownicy umysłowi konserwatorzy - 7 osób, gospodarze domów - 26 osób. sprzątaczka - 1 osoba. Zarząd w 2014 r. podejmował decyzje kolegialnie na odbytych 30 posiedzeniach, w trakcie których organizował i kierował działalnością wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni poprzez podejmowanie uchwał, zarządzeń, podpisywanie umów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych. W 2014 r. Zarząd podjął 54 uchwały, 53 zarządzenia Prezesa Zarządu oraz zaakceptował i podpisał 69 umów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności zleceń różnych prac i robót podmiotom zewnętrznym. Zostało przeprowadzonych 30 przetargów o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Każdy członek naszej Spółdzielni był informowany o wszelkich sprawach bezpośrednio go dotyczących, nie tylko o działaniach organów SBM Ateńska, ale też ich skutkach. Zarząd dbał o funkcjonalność i aktualność strony internetowej naszej Spółdzielni. Dzięki temu każdy z mieszkańców Spółdzielni mógł czuć się współgospodarzem naszych zasobów, a nie tylko petentem. Aktywne uczestnictwo mieszkańców we wszystkich decyzjach bezpośrednio ich dotyczących zwiększyło szansę na to, że wokół nas będzie dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Dążeniem Rady Nadzorczej i Zarządu jest także integracja naszej spółdzielczej społeczności. W tym celu organizowane były imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe i manualne w Domu Kultury Orion, wycieczki tematyczne i krajoznawcze oraz spotkania z władzami m. st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa. W każdy czwartek członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu przyjmowali interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych, ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2014 roku ponad 3240 pism od Członków Spółdzielni. Zarząd udzielił na nie odpowiedzi lub na bieżąco reagował, realizując podnoszone problemy. Priorytetowe znaczenie dla Zarządu ma profesjonalna i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do regulaminów, protokołów i uchwał organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych - zlokalizowanych w poszczególnych budynkach i wolnostojących na osiedlu oraz na stronie internetowej: 3

4 Funkcję informacyjną bieżących działań i realizowanych zadań przez Spółdzielnię pełni również biuletyn Ateńska Informacje, który był wydany w 2014 r. w kwietniu, wrześniu i grudniu. Organy Spółdzielni na bieżąco współpracowały z praskim czasopismem Mieszkaniec. Program Polityki Informacyjnej w SBM Ateńska na 2015 r. L.p. Kierunki polityki Termin 1. Wydawanie biuletynu Trzy razy w roku - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - kolportaż biuletynu w budynkach oraz sklepach i punktach usługowych 2. Współpraca z redakcją pisma Mieszkaniec w zakresie Na bieżąco informacji o działalności SBM Ateńska w tym działalności społeczno - kulturalnej 3. Strona internetowa- Na bieżąco - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - umożliwienie członkom stałego kontaktowania się z biurem Spółdzielni poprzez pocztę - kontynuacja podglądu rachunku indywidualnego E- konto lokalu 4. Aktualizowanie danych na 4 tablicach informacyjnych oraz Na bieżąco gablotach wewnętrznych w 56 budynkach z tematyką : - sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej - dyżury Rady Nadzorczej - przetargi na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska - stała informacja z adresem strony internetowej - informacje dot. działalności Domu Kultury Orion harmonogram imprez - stan zadłużeń poszczególnych budynków - zamieszczanie na tablicach wyciągów z regulaminów SBM Ateńska - informacja o dyżurach Policji w biurze Spółdzielni - informacja dla mieszkańców o pomocy społecznej. 5. Współpraca z władzami Dzielnicy Praga Południe Na bieżąco - informacja o wspólnych problemach osiedla oraz ich rozwiązywanie - organizowanie spotkań z władzami Dzielnicy oraz radnymi 6. Rozmowy Zarządu z członkami Spółdzielni w trakcie przeglądu Ciągły terenu osiedla. 7. Okresowe spotkania z przedstawicielami: Raz na dwa miesiące - władz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni, - Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Pr. Płd. - Policji i Straży Miejskiej. 4

5 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W 2014 r. kontynuowano zawieranie umów ustanawiających odrębną własność lokali położonych w budynkach przy ul. Lotaryńskiej 22, 22A, 24, 26, Afrykańskiej 3, 5, 5A, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, przy ul. Ateńskiej 2, 6 i 8, przy Al. Stanów Zjednoczonych 16, 18, 20, 20B, 26, ul. Arabskiej 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B i 10, ul. Egipskiej 3, 5 i 6, ul. Nubijskiej 1, 3, 6, 8, Lizbońskiej 2 i 4 i Saskiej 2, 4, 4A, 6, 8, 10. Wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali położonych w w/w budynkach w odrębną własność złożone do końca 2014 roku były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono w 2014 r. 20 spółdzielczych własnościowych praw do lokali i 13 spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Po wielu latach starań Zarząd zakończył regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie. Dnia r. Zarząd podpisał w formie aktu notarialnego z m. st. Warszawa umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności naniesień na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 2/3 z obrębu o powierzchni 754 m 2 na której posadowiona jest część budynku Marokańska 18. Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył ww. część nieruchomości i przyłączył ją do księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie (WA6M/ /7). Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył część nieruchomości - działkę 3/1 z obrębu o powierzchni 258 m 2 stanowiącą pas drogowy i chodnik oraz założył dla niej nową Księgę Wieczystą nrwa6m/ /5. Nieruchomość ta zostanie zbyta na rzecz m. st. Warszawy. Aktualnie trwają prace nad wyłożeniem uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności ww. nieruchomości. Dnia r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 65/11 w sprawie: przyjęcia i wyłożenia do wglądu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Dnia r. Zarząd, przyjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty do podpisywania aktów notarialnych. Spółdzielnia w 2012 roku wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o wydanie kartotek lokali z budynku Egipska 7. Urząd Dzielnicy odmówił wydania kartotek ze względu na przekroczenie granic nieruchomości na działce miejskiej nr 3/1 o 2m 2 przez lokal wynajmowany na Restaurację grecką Santorini (istniejąca dobudowa z lat 90-tych ). Spółdzielnia dąży do nabycia tego gruntu od m. st. Warszawy. W listopadzie 2012r. Zarząd wystąpił z odpowiednim pismem do Prezydenta m.st. Warszawy. W przedmiotowej sprawie Walne Zgromadzenie w 2013 r. i w czerwcu 2014r. nie podjęło uchwały w sprawie nabycia od m. st. Warszawy nieruchomości ze względu na brak kworum. Przedmiotowa uchwała 5

6 została wprowadzona do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na r. W kwietniu 2013 roku Spółdzielnia podpisała z m. st. Warszawa umowę dzierżawy 2m 2 gruntu pod częścią budynku przy ul. Egipskiej 7. Było to konieczne w celu prowadzenia dalszych negocjacji do nabycia tej nieruchomości. W lipcu 2014 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m, st. Warszawy wyraziło zgodę na wykonanie przez SBM,,Ateńska" na własny koszt, dokumentacji geodezyjnej - mapy z podziałem nieruchomości z której ma być przyłączone 2 m 2 gruntu do nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przyśpieszy to nabycie nieruchomości. Spółdzielnia nie posiada praw do nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 20A - działka gruntu zabudowana pawilonem z lokalami użytkowymi. Zarząd Spółdzielni po raz kolejny podjął działania zmierzające do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli będzie przekształcone użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia Mieszkańcy Spółdzielni, muszą wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie, ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie. Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska. Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele pięciu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym Prezes Zarządu SBM Ateńska, wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m. st. Warszawy było poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m. st. Warszawie. Podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie. Od dnia r. do dnia r. były zbierane w Spółdzielni Ateńska podpisy na listach poparcia projektu uchwały. Zebrano około 1800 podpisów. W całej Warszawie zebrano około podpisów, z czego około ważnych. Projekt uchwały wraz z podpisami został złożony do Rady m. st. Warszawy. Czeka na umieszczenie ww. uchwały w porządku obrad i głosowanie Rady m. st. Warszawy. 6

7 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE DOTYCZY Stan ilościowy Lp członków * * 2. wykluczonych 28 * 25 * 3. mieszkańców * * 4. ilość mieszkań ogółem Własnościowych Lokatorskich odrębna własność innych /gospodarze domów/ 1 - najem - pozostałe garaże ogółem z ul. Lotaryńską własnościowe 81 * 80 * odrębna własność 87 * 88 * dla potrzeb Spółdzielni (ul. Saska 4a) miejsca postojowe ( w tym 1 w najmie) własnościowe spółdzielcze odrębna własność najem przekształcenia lokali spółdzielczych lokatorskich w odrębną własność (najem, przetarg, lokatorskie) przekształcenia lokali w odrębną własność: spółdzielczych własnościowych garaży lokali użytkowych 4 4 miejsca postojowe-udział w wielostanowiskowym garażu w budynku przy ul. Libijskiej przetargi na lokale mieszkalne przyjęto w poczet członków właściciele lokali nie będący członkami Sp-ni. 840 * 918 * 11. lokale lokatorskie z nieuregulowanym tytułem prawnym (po zgonie, wykluczeniu i inne) 26 * 29 * * - narastająco Zarząd w 2014 roku wystawił 327 zaświadczeń o stanie prawnym lokali, z czego 32 dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności lokali, pozostałe na wniosek mieszkańców do sądu, notariusza, banku i innych instytucji. Ogółem zawarto w 2014 roku 32 umowy ustanowienia odrębnej własności w tym: 7

8 - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych lokatorskich 12, - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych własnościowych 19, - ustanowienia odrębnej własności garaży Saska 4A 1, - ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych 0. Zarząd w okresie sprawozdawczym przyjął w poczet członków 45 osób, a skreślił z rejestru członków 114 osób. W 2014r. przez Radę Nadzorczą zostało wykreślonych 47 osób. W 2014r. odbyły się 4 (cztery) przetargi na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: 1. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: Afrykańska 10 m 37 - Afrykańska 12 m 71 Ww. lokale zostały sprzedane, jednakże dnia r. oferent, który wygrał przetarg na lokal nr 71 przy ul. Afrykańskiej 12 złożył pisemną rezygnację z jego nabycia. W związku z powyższym zgodnie z 6 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Wadium w kwocie ,00 zł przeszło na rzecz Spółdzielni. 2. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: - Afrykańska 8 m 96 - Afrykańska 12 m 71 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 8 m Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale : - Afrykańska 12 m 71 - Saska 6 m 89 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 12 m Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal: - Saska 6 m 89 Ww. lokal został sprzedany. Według stanu na dzień r. lokali spółdzielczych lokatorskich z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu było 29, w tym po zgonie 10, po wykluczeniu 10, inne 9 (brak podziału majątku, brak darowizn wkładu mieszkaniowego, brak wniesienia wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców). 8

9 Wykaz ilości lokali w danych budynkach z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu (spółdzielcze lokatorskie) Lp adres budynku z tytułu z tytułu zgonu inne wykluczenia 1. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 12D 1 4. Afrykańska 14F 1 5. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 16A 1 8. Afrykańska 16D 1 9. Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych 20B Al. St. Zjednoczonych Arabska Arabska Arabska 8A Lizbońska Nubijska Nubijska Saska Saska Saska 10 1 RAZEM

10 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w SBM Ateńska według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ,99 zł, z czego kwota ,28 zł stanowi zadłużenie z tytułu zasądzonych, prawomocnych wyroków o zapłatę, podlegających egzekucji komorniczej. Dział Windykacji w 2014 r. wykorzystywał szerokie spektrum dostępnych narzędzi i instrumentów, których celem było przypominanie i aktywizowanie mieszkańców do wywiązywania się z zaległych opłat: poprzez windykację telefoniczną, wysyłanie monitów w sytuacji, gdy zadłużenie osiąga 2 miesiące, z zastrzeżeniem 14 - dniowego terminu na uregulowanie zaległości, monity wezwania do zapłaty, gdy zadłużenie przekracza 3 miesiące, z 7 - dniowym terminem na uregulowanie zaległości wraz z ostrzeżeniem o restrykcyjnym wpisie do Krajowego Rejestru Długów, w końcu przedsądowe wezwania do zapłaty wiążące się ze skierowaniem do Sądu pozwu o odzyskanie należności w przypadku braku jej uregulowania. Powyższe monity i wezwania do zapłaty są również wysyłane do osób posiadających miejsca parkingowe i garaże, bowiem ich również dotyczą procedury windykacyjne obowiązujące w Spółdzielni. Zgodnie z umową podpisaną z Krajowym Rejestrem Długów każdego miesiąca jest zgłaszanych do ich bazy około 5 osób, które pomimo wysłanych monitów uchylają się od regulowania zadłużenia. W roku 2014, zważywszy na wyjątkowo wysokie zadłużenie, w szczególności na permanentny brak współpracy niektórych dłużników, SBM Ateńska wykorzystała uprawnienia do działań ostatecznych i dokonała dwóch wykluczeń lokatorów z grona Członków Spółdzielni, których zadłużenie przekraczało 10 tys. zł. Zestawienie porównawcze zadłużenia lokali mieszkalnych w przestrzeni czasowej pozwala pozytywnie ocenić wskaźnik zadłużenia za rok 2014, który kształtuje się na poziomie 7,03 %. Ogólny poziom zadłużenia w Spółdzielni utrzymuje się od 10 lat na prawie niezmienionym poziomie i na koniec roku oscyluje w granicy 6,99% - 8,48%. 10

11 Procentowy (%) wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w latach kształtował się następująco: I kwartał brak danych 8,01 8,28 7,87 brak danych 7,61 7,05 7,26 7,40 7,26 6,74 II kwartał brak danych 7,80 7,33 7,29 7,52 7,38 7,29 7,62 6,81 7,47 7,51 III kwartał brak danych brak danych 8,23 8,21 8,63 7,28 7,33 7,91 7,57 7,32 7,48 IV kwartał 8,30 8,48 7,99 7,84 7,63 7,05 7,27 7,58 6,99 7,33 7,03 Największe zadłużenie : 36,31 % zadłużenie z tytułu prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę (52 lokale), na kwotę ,28 zł, i powiększa stan zadłużenia o odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze 30,45 % grupa dłużników do 3 miesięcy ( 1248 lokali) na kwotę ,64 zł 18,20 % zadłużenie z tytułu skierowanych pozwów do Sądu o zapłatę (54 lokale) 11,25 % grupa dłużników od 3 6 miesięcy (67 lokali) 3,59 % grupa dłużników od 6 12 miesięcy (16 lokali) 0,19 % grupa dłużników powyżej 12 miesięcy (1 lokal) W roku 2014 skierowano 77 pozwów do Sądu o odzyskanie należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, miejsc postojowych bądź garaży na łączną kwotę ,10 zł. MIESIĄC ILOŚĆ POZWÓW KWOTA OGÓŁEM luty ,31 zł marzec ,43 zł kwiecień ,65 zł 2014 maj ,01 zł rok czerwiec ,90 zł sierpień ,19 zł październik ,58 zł listopad ,78 zł grudzień ,25 zł SUMA ,10 zł oraz złożono 2 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego. 11

12 Dział Windykacji ściśle współpracuje z Kancelarią Prawną Spółdzielni Pani mec. Magdaleny Bodek przekazując na bieżąco informacje o wyrokach, które po uprawomocnieniu można przekazać do Komornika celem egzekucji. W tym kontekście wskazać należy, iż niestety egzekucja nie zawsze jest skuteczna. Zdarzają się przypadki umorzenia w skutek braku ściągalności. W takich okolicznościach, gdy zadłużenie wzrasta, Spółdzielnia występuje do Komornika o licytację mieszkania celem odzyskania należności (dotyczy zadłużonych mieszkań spółdzielczych własnościowych i odrębnej własności). W roku 2014 na spotkanie z Komisją Członkowsko Organizacyjną zaproszonych było 108 osób, z czego przybyło 16 lokatorów, 23 spośród zaproszonych całkowicie spłaciło zadłużenie w stosunku do Spółdzielni, w innych przypadkach dokonywano częściowych spłat lub występowano o rozłożenie zadłużenia na raty, ewentualnie wnoszono o przedłużenie terminu spłaty. W przypadku pozostałych dłużników Komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań windykacyjnych. Zarząd Spółdzielni w 2014 roku rozpatrzył 103 podania naszych mieszkańców dotyczące prolongaty spłaty zadłużenia, możliwości uregulowania zaległości w ratach oraz umorzenia odsetek. Każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie i tylko członkowie Spółdzielni mogą uzyskać zgodę na spłatę zadłużenia w ratach bądź umorzenie odsetek. Warunkiem umorzenia odsetek jest całkowita spłata zadłużenia figurującego na lokalu. W 2014 roku Zarząd Spółdzielni przyznał, na wniosek Komisji Członkowsko Organizacyjnej Rady Nadzorczej, dwie zapomogi finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne, na kwotę łączną 1 272,81 zł, dla Członków Spółdzielni w skrajnie trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Zarząd SBM,, Ateńska w czternastu przypadkach wyraził zgodę na umorzenie odsetek (zgodnie z zasadami windykacyjnymi) powstałych z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 1 131,95 zł oraz w jednym przypadku na umorzenie 50% naliczonych odsetek ustawowych zgodnie z nakazem sądowym 104,51 zł co nam w sumie daje 1 236,46 zł umorzonych odsetek. 12

13 Lp. miesiąc Wysokość umorzonych odsetek w roku styczeń 63,78 zł 2. marzec 2,53 zł 3. czerwiec 44,68 zł 4. lipiec 40,60 zł 278,68 zł 95,96 zł 5. sierpień 89,57 zł 87,53 zł 6. wrzesień 63,15 zł 7. listopad 25,56 zł 28,65 zł 44,14 zł 8. grudzień 104,51 zł 19,06 zł 248,06 zł łącznie 1 236,46 zł Odwołując się do przedstawionej powyżej szczegółowej analizy zadłużenia lokali mieszkalnych w SBM Ateńska na dzień r. stwierdzić należy, iż procedury windykacyjne w Spółdzielni działają prawidłowo, bowiem zadłużenie utrzymuje się od 10 lat na stałym poziomie, co - uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w kraju - jest dobrym wynikiem na tle innych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH SBM "ATEŃSKA" wg stanu na dzień Lp Adresy budynków kwota zadłużenia naliczenie roczne % wskaźnik z wydruków zadłużenia 1 Afrykańska , ,68 6,96% 2 Afrykańska , ,12 1,36% 3 Afrykańska 5A , ,85 15,39% 4 Afrykańska , ,16 1,89% 5 Afrykańska , ,73 6,71% 6 Afrykańska , ,43 3,14% 7 Afrykańska , ,97 3,31% 8 Afrykańska 12A , ,33 7,41% 9 Afrykańska 12B , ,75 9,25% 10 Afrykańska 12C , ,68 22,65% 11 Afrykańska 12D 602, ,50 0,40% 12 Afrykańska 12E 3 007, ,89 1,93% 13 Afrykańska , ,61 7,92% 14 Afrykańska 14B 5 284, ,77 3,25% 15 Afrykańska 14C 1 421, ,59 0,89% 13

14 16 Afrykańska 14D 4 434, ,17 2,78% 17 Afrykańska 14E 1 896, ,44 1,21% 18 Afrykańska 14F 7 157, ,46 4,31% 19 Afrykańska , ,42 36,49% 20 Afrykańska 16A , ,21 22,28% 21 Afrykańska 16B 5 462, ,28 3,42% 22 Afrykańska 16C 6 219, ,80 3,93% 23 Afrykańska 16D , ,41 13,88% 24 Afrykańska 16E 3 644, ,40 2,32% 25 Arabska , ,14 8,03% 26 Arabska , ,11 4,99% 27 Arabska , ,66 7,18% 28 Arabska , ,76 3,77% 29 Arabska 8A 4 932, ,46 3,06% 30 Arabska 8B 5 896, ,08 3,79% 31 Arabska , ,28 1,74% 32 Al. St. Zjednoczonych , ,15 5,03% 33 Al. St. Zjednoczonych , ,13 11,50% 34 Al. St. Zjednoczonych , ,53 3,71% 35 Al. St. Zjednoczonych 20B , ,62 8,76% 36 Al. St. Zjednoczonych , ,07 7,74% 37 Ateńska , ,44 13,22% 38 Ateńska , ,45 6,76% 39 Ateńska , ,34 3,09% 40 Egipska , ,66 8,02% 41 Egipska , ,30 2,71% 42 Egipska , ,49 2,15% 43 Libijska , ,12 20,68% 44 Lizbońska , ,57 10,83% 45 Lizbońska , ,13 2,31% 46 Lotaryńska 4 616, ,00 2,19% 47 Marokańska , ,62 2,07% 48 Nubijska , ,14 9,74% 49 Nubijska , ,69 14,82% 50 Nubijska , ,68 6,18% 51 Nubijska , ,84 4,74% 52 Saska , ,59 5,46% 53 Saska , ,52 2,59% 54 Saska , ,64 7,57% 55 Saska , ,38 5,15% 56 Saska , ,56 0,83% SUMA , ,80 7,03% Kolorem czerwonym zaznaczono budynki mieszkalne, w których zadłużenie jest wyższe od średniej notowanej w Spółdzielni. 14

15 Tab. nr 1 Lp. I. ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH OGÓŁEM Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem Zadłużenie bieżące w Dynamika Struktura czasie oraz na dzień na dzień zadł. w % zadł. w % pozwy i wyroki sądowe r r. liczba lok. liczba lok. kwota w zł do 3 miesięcy ,85 zł ,64 zł 20,88 30, miesięcy ,53 zł ,48 zł 23,04 11, miesięcy ,78 zł ,04 zł -23,09 3,59 4 pow. 12 miesięcy ,52 zł ,47 zł -39,72 0,19 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,68 zł ,63 zł 15,67 roczne naliczenie , ,00 zł zł 10,13 wskaźnik zadłużenia w % 3,04 3,20 0,15 6 Pozwy sądowe ,61 zł ,08 zł 35,32 18,20 7 Wyroki sądowe ,52 zł ,28 zł -13,46 36,31 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,81 zł ,99 zł 5,55 100, , ,00 roczne naliczenie 10,13 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,33 7,03-0,30 * uwzględniono spłacone przez Komornika nakazy sądowe dot. lokalu przy ul. Afrykańskiej 8 m 96 15

16 STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 44,29% do 3 miesięcy 26,59% Pozw y sądow e 14,20 % pow. 12 miesięcy 0,34% 3-6 miesięcy ,65% miesięcy 4,93% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 36,31% do 3 miesięcy 30,45% Pozw y sądow e 18,20 % pow. 12 miesięcy 0,19% 6-12 miesięcy 3,59% 3-6 miesięcy 11,25% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e 16

17 II. ZADŁUŻENIE GARAŻY / MIEJSC POSTOJOWYCH OGÓŁEM Tab. nr 2 Lp. Zadłużenie garaży / miejsc postojowych ogółem Zadłużenie bieżące w na dzień na dzień zadł. w % czasie oraz r r. pozwy i wyroki sądowe liczba garaży kwota w zł liczba garaży kwota w zł Dynamika Struktura zadł. w % do 3 miesięcy ,57 zł ,19 zł 69,97 24, miesięcy ,28 zł ,11 zł 160,63 12, miesięcy ,24 zł ,46 zł 1,44 4,13 4 pow. 12 miesięcy 0 - zł 0 0,00 zł 0,00 0,00 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,09 zł ,76 zł 77, , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 2,77 4,92 2,15 6 Pozwy sądowe ,88 zł ,78 zł 59,38 32,28 7 Wyroki sądowe ,66 zł ,14 zł 16,94 25,94 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,63 zł zł , , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,75 11,76 4,02 51,47 100,00 17

18 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska posiada w swoich zasobach 89 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz czterem spółdzielczy własnościowy lokal użytkowy. Ponadto wynajmuje czterem podmiotom gospodarczym grunty pod niewielkie pawilony handlowe a także wynajmuje czterem osobom teren przy ul. Egipskiej 4 z przeznaczeniem na drobny handel. Spółdzielnia zarządza także czterema lokalami użytkowymi o statusie odrębnej własności. Zwalniane lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów. W roku 2014 Spółdzielnia przeprowadziła trzy przetargi: I przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem wózkarni zaadoptowanej na lokal użytkowy zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 16B w Warszawie o powierzchni 13,94 m 2. Brak ofert. Z uwagi na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Afrykańskiej 16B Spółdzielnia jeszcze w lutym 2014 r. przywróciła pierwotny charakter pomieszczenia wózkarnię. II przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. 18

19 Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na pracownię plastyczną z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. III przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na sklep rybny z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn i warsztat dla prowadzenia działalności w zakresie naprawy AGD z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. Według stanu na dzień r. wszystkie lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni były wynajęte. 19

20 Przychód z lokali użytkowych w roku 2014 wyniósł ,68 zł /w tym reklamy, dzierżawy terenu i inne/. Natomiast koszty tej działalności /eksploatacja bieżąca, materiały eksploatacyjne, energia, koszty ogólne Spółdzielni, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie itp., zimna woda, gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie, ciepła woda i podatek dochodowy od osób prawnych/ wyniosły ,01 zł. Dochód netto z powyższej działalności wyniósł ,67 zł i po rozliczeniu niedoboru działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj ,72 zł. pozostała kwota, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz z 2013 r.) art. 27 i 77 będzie przeznaczona na cele statutowe Spółdzielni stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie tej kwoty na fundusz remontowy 100 %. Terminowość wnoszenia opłat W ostatnim roku liczba najemców lokali użytkowych, najemców terenów oraz firm wynajmujących grunty i powierzchnie elewacji budynków pod reklamy wielkoformatowe, zalegających z terminowym wnoszeniem opłat za najem uległa zmniejszeniu o siedmiu w stosunku do roku 2013, a zaległość bieżąca uległa zmniejszeniu o 31,24 %, co stanowi kwotę ,90 zł. Łączna liczba spraw spornych i zasądzonych nie uległa zmianie, jednakże kwota objęta tymi sprawami uległa zmniejszeniu o 9,20 % tj ,24 zł. Natomiast ogólne zadłużenie wraz ze sprawami spornymi i zasądzonymi zmalało o 15,81 %, tj. o kwotę ,14 zł. W porównaniu do roku 2013 o cztery podmioty zmalała liczba dłużników w przedziale 0-3 miesięcy, a zadłużenie spadło o 10,43 %, co stanowi kwotę ,43 zł. Wśród 42 dłużników mieszczących się w przedziale zadłużenia 0 3 miesięcy, u trzech zaległość nie przekroczyła kwoty 100,00 zł a u kolejnych szesnastu zaległość wynosiła powyżej 100,00 zł, jednakże nie przekroczyła kwoty 1.000,00 zł. Wielu Najemców będących dłużnikami /w szczególności jednomiesięcznymi/ na koniec roku 2014 uregulowała należności dopiero w pierwszych dniach stycznia 2015 r., co pogorszyło wynik finansowy roku Zmniejszeniu uległa również liczba dłużników w przedziale 3-6 miesięcy z czterech do jednego. Tutaj zadłużenie zmniejszyło się aż o 85,66 %, tj. o kwotę ,47 zł. Dłużnikiem tym jest firma wynajmująca tereny z przeznaczeniem pod reklamy. Bardzo zadowalający jest fakt braku dłużników w przedziale od 6 do 12 miesięcy. Windykacja należności 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. W 2014 r. Zarząd Spółdzielni działał w składzie: Do dnia 14.01.2014 r. Jerzy Trędowicz Danuta Kuszmider

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo