SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 5. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA I OBSŁUGA PRAWNA W SBM ATEŃSKA 5.1. Statut Spółdzielni 5.2. Regulaminy 6. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ZREALIZOWANY W 2014r. 7. PROGRAM ENERGOOSZCZĘDNY 8. REMONTY I KONSERWACJA ZASOBÓW SBM ATEŃSKA W 2014 r. 9. ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH SPÓŁDZIELNI 10. MONITORING OSIEDLA 11. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 12.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA DK ORION 13. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI W SBM ATEŃSKA NA ROK REALIZACJA WNIOSKÓW Z WALNYCH ZGROMADZEŃ Z ROKU GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU DO WYKONANIA W ROKU 2015

2 WSTĘP W roku 2014 Zarząd SBM Ateńska pracował w składzie: 1. Jarosław Machlewski Prezes Zarządu 2. Bogdan Piasta - Zastępca Prezesa Zarządu. Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych biura Zarządu uległa zmianie w pionie Prezesa Zarządu: - nastąpiła zmiana nazwy stanowiska ze Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radca prawny, - likwidacja stanowiska Pełnomocnik Zarządu ds. odrębnej własności ( 0,25 etatu) i przejęcie tych obowiązków przez radcę prawnego. Zmiany te usprawniły funkcjonowanie Spółdzielni i obsługę prawną Członków. W nowej strukturze organizacyjnej Spółdzielni stan zatrudnienia zmniejszył się o 0,25 etatu i przedstawiał się następująco: Pion Prezesa Zarządu: 1. Dział księgowości 2. radca prawny 3. Inspektor ds. organizacyjno-samorządowych 4. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych 5. Inspektor ds. windykacji 6. Specjalista ds. lokali użytkowych 7. Specjaliści ds. pracowniczych, BHP, p. poż. 8. Dyrektor Domu Kultury Orion Pion Zastępcy Prezesa: 1. Kierownik dz. eksploatacyjno - technicznego 2. Inspektorzy ds. eksploatacji 3. Inspektorzy nadzoru 4. Administratorzy 5. Konserwatorzy 6. Zaopatrzenie Magazynier 7. Gospodarze domów i sprzątaczka. Zarząd kierował zespołem pracowników w składzie: pracownicy umysłowi - 27 osób, w tym: - nadzór techniczny - eksploatacja - Dom Kultury Orion - księgowość 2

3 - pozostali pracownicy umysłowi konserwatorzy - 7 osób, gospodarze domów - 26 osób. sprzątaczka - 1 osoba. Zarząd w 2014 r. podejmował decyzje kolegialnie na odbytych 30 posiedzeniach, w trakcie których organizował i kierował działalnością wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni poprzez podejmowanie uchwał, zarządzeń, podpisywanie umów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych. W 2014 r. Zarząd podjął 54 uchwały, 53 zarządzenia Prezesa Zarządu oraz zaakceptował i podpisał 69 umów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności zleceń różnych prac i robót podmiotom zewnętrznym. Zostało przeprowadzonych 30 przetargów o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Każdy członek naszej Spółdzielni był informowany o wszelkich sprawach bezpośrednio go dotyczących, nie tylko o działaniach organów SBM Ateńska, ale też ich skutkach. Zarząd dbał o funkcjonalność i aktualność strony internetowej naszej Spółdzielni. Dzięki temu każdy z mieszkańców Spółdzielni mógł czuć się współgospodarzem naszych zasobów, a nie tylko petentem. Aktywne uczestnictwo mieszkańców we wszystkich decyzjach bezpośrednio ich dotyczących zwiększyło szansę na to, że wokół nas będzie dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Dążeniem Rady Nadzorczej i Zarządu jest także integracja naszej spółdzielczej społeczności. W tym celu organizowane były imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe i manualne w Domu Kultury Orion, wycieczki tematyczne i krajoznawcze oraz spotkania z władzami m. st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa. W każdy czwartek członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu przyjmowali interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych, ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2014 roku ponad 3240 pism od Członków Spółdzielni. Zarząd udzielił na nie odpowiedzi lub na bieżąco reagował, realizując podnoszone problemy. Priorytetowe znaczenie dla Zarządu ma profesjonalna i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do regulaminów, protokołów i uchwał organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych - zlokalizowanych w poszczególnych budynkach i wolnostojących na osiedlu oraz na stronie internetowej: 3

4 Funkcję informacyjną bieżących działań i realizowanych zadań przez Spółdzielnię pełni również biuletyn Ateńska Informacje, który był wydany w 2014 r. w kwietniu, wrześniu i grudniu. Organy Spółdzielni na bieżąco współpracowały z praskim czasopismem Mieszkaniec. Program Polityki Informacyjnej w SBM Ateńska na 2015 r. L.p. Kierunki polityki Termin 1. Wydawanie biuletynu Trzy razy w roku - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - kolportaż biuletynu w budynkach oraz sklepach i punktach usługowych 2. Współpraca z redakcją pisma Mieszkaniec w zakresie Na bieżąco informacji o działalności SBM Ateńska w tym działalności społeczno - kulturalnej 3. Strona internetowa- Na bieżąco - bieżące informacje dot. działalności SBM Ateńska - umożliwienie członkom stałego kontaktowania się z biurem Spółdzielni poprzez pocztę - kontynuacja podglądu rachunku indywidualnego E- konto lokalu 4. Aktualizowanie danych na 4 tablicach informacyjnych oraz Na bieżąco gablotach wewnętrznych w 56 budynkach z tematyką : - sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej - dyżury Rady Nadzorczej - przetargi na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska - stała informacja z adresem strony internetowej - informacje dot. działalności Domu Kultury Orion harmonogram imprez - stan zadłużeń poszczególnych budynków - zamieszczanie na tablicach wyciągów z regulaminów SBM Ateńska - informacja o dyżurach Policji w biurze Spółdzielni - informacja dla mieszkańców o pomocy społecznej. 5. Współpraca z władzami Dzielnicy Praga Południe Na bieżąco - informacja o wspólnych problemach osiedla oraz ich rozwiązywanie - organizowanie spotkań z władzami Dzielnicy oraz radnymi 6. Rozmowy Zarządu z członkami Spółdzielni w trakcie przeglądu Ciągły terenu osiedla. 7. Okresowe spotkania z przedstawicielami: Raz na dwa miesiące - władz odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni, - Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Pr. Płd. - Policji i Straży Miejskiej. 4

5 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W 2014 r. kontynuowano zawieranie umów ustanawiających odrębną własność lokali położonych w budynkach przy ul. Lotaryńskiej 22, 22A, 24, 26, Afrykańskiej 3, 5, 5A, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, przy ul. Ateńskiej 2, 6 i 8, przy Al. Stanów Zjednoczonych 16, 18, 20, 20B, 26, ul. Arabskiej 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B i 10, ul. Egipskiej 3, 5 i 6, ul. Nubijskiej 1, 3, 6, 8, Lizbońskiej 2 i 4 i Saskiej 2, 4, 4A, 6, 8, 10. Wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali położonych w w/w budynkach w odrębną własność złożone do końca 2014 roku były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono w 2014 r. 20 spółdzielczych własnościowych praw do lokali i 13 spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Po wielu latach starań Zarząd zakończył regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie. Dnia r. Zarząd podpisał w formie aktu notarialnego z m. st. Warszawa umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności naniesień na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną nr 2/3 z obrębu o powierzchni 754 m 2 na której posadowiona jest część budynku Marokańska 18. Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył ww. część nieruchomości i przyłączył ją do księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Marokańskiej 18 w Warszawie (WA6M/ /7). Dnia r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył część nieruchomości - działkę 3/1 z obrębu o powierzchni 258 m 2 stanowiącą pas drogowy i chodnik oraz założył dla niej nową Księgę Wieczystą nrwa6m/ /5. Nieruchomość ta zostanie zbyta na rzecz m. st. Warszawy. Aktualnie trwają prace nad wyłożeniem uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności ww. nieruchomości. Dnia r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 65/11 w sprawie: przyjęcia i wyłożenia do wglądu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Dnia r. Zarząd, przyjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty do podpisywania aktów notarialnych. Spółdzielnia w 2012 roku wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o wydanie kartotek lokali z budynku Egipska 7. Urząd Dzielnicy odmówił wydania kartotek ze względu na przekroczenie granic nieruchomości na działce miejskiej nr 3/1 o 2m 2 przez lokal wynajmowany na Restaurację grecką Santorini (istniejąca dobudowa z lat 90-tych ). Spółdzielnia dąży do nabycia tego gruntu od m. st. Warszawy. W listopadzie 2012r. Zarząd wystąpił z odpowiednim pismem do Prezydenta m.st. Warszawy. W przedmiotowej sprawie Walne Zgromadzenie w 2013 r. i w czerwcu 2014r. nie podjęło uchwały w sprawie nabycia od m. st. Warszawy nieruchomości ze względu na brak kworum. Przedmiotowa uchwała 5

6 została wprowadzona do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na r. W kwietniu 2013 roku Spółdzielnia podpisała z m. st. Warszawa umowę dzierżawy 2m 2 gruntu pod częścią budynku przy ul. Egipskiej 7. Było to konieczne w celu prowadzenia dalszych negocjacji do nabycia tej nieruchomości. W lipcu 2014 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m, st. Warszawy wyraziło zgodę na wykonanie przez SBM,,Ateńska" na własny koszt, dokumentacji geodezyjnej - mapy z podziałem nieruchomości z której ma być przyłączone 2 m 2 gruntu do nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przyśpieszy to nabycie nieruchomości. Spółdzielnia nie posiada praw do nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 20A - działka gruntu zabudowana pawilonem z lokalami użytkowymi. Zarząd Spółdzielni po raz kolejny podjął działania zmierzające do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli będzie przekształcone użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia Mieszkańcy Spółdzielni, muszą wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie, ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie. Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska. Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele pięciu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym Prezes Zarządu SBM Ateńska, wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m. st. Warszawy było poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m. st. Warszawie. Podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie. Od dnia r. do dnia r. były zbierane w Spółdzielni Ateńska podpisy na listach poparcia projektu uchwały. Zebrano około 1800 podpisów. W całej Warszawie zebrano około podpisów, z czego około ważnych. Projekt uchwały wraz z podpisami został złożony do Rady m. st. Warszawy. Czeka na umieszczenie ww. uchwały w porządku obrad i głosowanie Rady m. st. Warszawy. 6

7 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE DOTYCZY Stan ilościowy Lp członków * * 2. wykluczonych 28 * 25 * 3. mieszkańców * * 4. ilość mieszkań ogółem Własnościowych Lokatorskich odrębna własność innych /gospodarze domów/ 1 - najem - pozostałe garaże ogółem z ul. Lotaryńską własnościowe 81 * 80 * odrębna własność 87 * 88 * dla potrzeb Spółdzielni (ul. Saska 4a) miejsca postojowe ( w tym 1 w najmie) własnościowe spółdzielcze odrębna własność najem przekształcenia lokali spółdzielczych lokatorskich w odrębną własność (najem, przetarg, lokatorskie) przekształcenia lokali w odrębną własność: spółdzielczych własnościowych garaży lokali użytkowych 4 4 miejsca postojowe-udział w wielostanowiskowym garażu w budynku przy ul. Libijskiej przetargi na lokale mieszkalne przyjęto w poczet członków właściciele lokali nie będący członkami Sp-ni. 840 * 918 * 11. lokale lokatorskie z nieuregulowanym tytułem prawnym (po zgonie, wykluczeniu i inne) 26 * 29 * * - narastająco Zarząd w 2014 roku wystawił 327 zaświadczeń o stanie prawnym lokali, z czego 32 dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności lokali, pozostałe na wniosek mieszkańców do sądu, notariusza, banku i innych instytucji. Ogółem zawarto w 2014 roku 32 umowy ustanowienia odrębnej własności w tym: 7

8 - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych lokatorskich 12, - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych własnościowych 19, - ustanowienia odrębnej własności garaży Saska 4A 1, - ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych 0. Zarząd w okresie sprawozdawczym przyjął w poczet członków 45 osób, a skreślił z rejestru członków 114 osób. W 2014r. przez Radę Nadzorczą zostało wykreślonych 47 osób. W 2014r. odbyły się 4 (cztery) przetargi na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: 1. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: Afrykańska 10 m 37 - Afrykańska 12 m 71 Ww. lokale zostały sprzedane, jednakże dnia r. oferent, który wygrał przetarg na lokal nr 71 przy ul. Afrykańskiej 12 złożył pisemną rezygnację z jego nabycia. W związku z powyższym zgodnie z 6 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Wadium w kwocie ,00 zł przeszło na rzecz Spółdzielni. 2. Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale: - Afrykańska 8 m 96 - Afrykańska 12 m 71 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 8 m Dnia r. przedmiotem przetargu były 2 lokale : - Afrykańska 12 m 71 - Saska 6 m 89 Został sprzedany 1 lokal Afrykańska 12 m Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal: - Saska 6 m 89 Ww. lokal został sprzedany. Według stanu na dzień r. lokali spółdzielczych lokatorskich z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu było 29, w tym po zgonie 10, po wykluczeniu 10, inne 9 (brak podziału majątku, brak darowizn wkładu mieszkaniowego, brak wniesienia wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców). 8

9 Wykaz ilości lokali w danych budynkach z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu (spółdzielcze lokatorskie) Lp adres budynku z tytułu z tytułu zgonu inne wykluczenia 1. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 12D 1 4. Afrykańska 14F 1 5. Afrykańska Afrykańska Afrykańska 16A 1 8. Afrykańska 16D 1 9. Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych 20B Al. St. Zjednoczonych Arabska Arabska Arabska 8A Lizbońska Nubijska Nubijska Saska Saska Saska 10 1 RAZEM

10 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2014 W LOKALACH MIESZKALNYCH Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w SBM Ateńska według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ,99 zł, z czego kwota ,28 zł stanowi zadłużenie z tytułu zasądzonych, prawomocnych wyroków o zapłatę, podlegających egzekucji komorniczej. Dział Windykacji w 2014 r. wykorzystywał szerokie spektrum dostępnych narzędzi i instrumentów, których celem było przypominanie i aktywizowanie mieszkańców do wywiązywania się z zaległych opłat: poprzez windykację telefoniczną, wysyłanie monitów w sytuacji, gdy zadłużenie osiąga 2 miesiące, z zastrzeżeniem 14 - dniowego terminu na uregulowanie zaległości, monity wezwania do zapłaty, gdy zadłużenie przekracza 3 miesiące, z 7 - dniowym terminem na uregulowanie zaległości wraz z ostrzeżeniem o restrykcyjnym wpisie do Krajowego Rejestru Długów, w końcu przedsądowe wezwania do zapłaty wiążące się ze skierowaniem do Sądu pozwu o odzyskanie należności w przypadku braku jej uregulowania. Powyższe monity i wezwania do zapłaty są również wysyłane do osób posiadających miejsca parkingowe i garaże, bowiem ich również dotyczą procedury windykacyjne obowiązujące w Spółdzielni. Zgodnie z umową podpisaną z Krajowym Rejestrem Długów każdego miesiąca jest zgłaszanych do ich bazy około 5 osób, które pomimo wysłanych monitów uchylają się od regulowania zadłużenia. W roku 2014, zważywszy na wyjątkowo wysokie zadłużenie, w szczególności na permanentny brak współpracy niektórych dłużników, SBM Ateńska wykorzystała uprawnienia do działań ostatecznych i dokonała dwóch wykluczeń lokatorów z grona Członków Spółdzielni, których zadłużenie przekraczało 10 tys. zł. Zestawienie porównawcze zadłużenia lokali mieszkalnych w przestrzeni czasowej pozwala pozytywnie ocenić wskaźnik zadłużenia za rok 2014, który kształtuje się na poziomie 7,03 %. Ogólny poziom zadłużenia w Spółdzielni utrzymuje się od 10 lat na prawie niezmienionym poziomie i na koniec roku oscyluje w granicy 6,99% - 8,48%. 10

11 Procentowy (%) wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w latach kształtował się następująco: I kwartał brak danych 8,01 8,28 7,87 brak danych 7,61 7,05 7,26 7,40 7,26 6,74 II kwartał brak danych 7,80 7,33 7,29 7,52 7,38 7,29 7,62 6,81 7,47 7,51 III kwartał brak danych brak danych 8,23 8,21 8,63 7,28 7,33 7,91 7,57 7,32 7,48 IV kwartał 8,30 8,48 7,99 7,84 7,63 7,05 7,27 7,58 6,99 7,33 7,03 Największe zadłużenie : 36,31 % zadłużenie z tytułu prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę (52 lokale), na kwotę ,28 zł, i powiększa stan zadłużenia o odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze 30,45 % grupa dłużników do 3 miesięcy ( 1248 lokali) na kwotę ,64 zł 18,20 % zadłużenie z tytułu skierowanych pozwów do Sądu o zapłatę (54 lokale) 11,25 % grupa dłużników od 3 6 miesięcy (67 lokali) 3,59 % grupa dłużników od 6 12 miesięcy (16 lokali) 0,19 % grupa dłużników powyżej 12 miesięcy (1 lokal) W roku 2014 skierowano 77 pozwów do Sądu o odzyskanie należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, miejsc postojowych bądź garaży na łączną kwotę ,10 zł. MIESIĄC ILOŚĆ POZWÓW KWOTA OGÓŁEM luty ,31 zł marzec ,43 zł kwiecień ,65 zł 2014 maj ,01 zł rok czerwiec ,90 zł sierpień ,19 zł październik ,58 zł listopad ,78 zł grudzień ,25 zł SUMA ,10 zł oraz złożono 2 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego. 11

12 Dział Windykacji ściśle współpracuje z Kancelarią Prawną Spółdzielni Pani mec. Magdaleny Bodek przekazując na bieżąco informacje o wyrokach, które po uprawomocnieniu można przekazać do Komornika celem egzekucji. W tym kontekście wskazać należy, iż niestety egzekucja nie zawsze jest skuteczna. Zdarzają się przypadki umorzenia w skutek braku ściągalności. W takich okolicznościach, gdy zadłużenie wzrasta, Spółdzielnia występuje do Komornika o licytację mieszkania celem odzyskania należności (dotyczy zadłużonych mieszkań spółdzielczych własnościowych i odrębnej własności). W roku 2014 na spotkanie z Komisją Członkowsko Organizacyjną zaproszonych było 108 osób, z czego przybyło 16 lokatorów, 23 spośród zaproszonych całkowicie spłaciło zadłużenie w stosunku do Spółdzielni, w innych przypadkach dokonywano częściowych spłat lub występowano o rozłożenie zadłużenia na raty, ewentualnie wnoszono o przedłużenie terminu spłaty. W przypadku pozostałych dłużników Komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań windykacyjnych. Zarząd Spółdzielni w 2014 roku rozpatrzył 103 podania naszych mieszkańców dotyczące prolongaty spłaty zadłużenia, możliwości uregulowania zaległości w ratach oraz umorzenia odsetek. Każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie i tylko członkowie Spółdzielni mogą uzyskać zgodę na spłatę zadłużenia w ratach bądź umorzenie odsetek. Warunkiem umorzenia odsetek jest całkowita spłata zadłużenia figurującego na lokalu. W 2014 roku Zarząd Spółdzielni przyznał, na wniosek Komisji Członkowsko Organizacyjnej Rady Nadzorczej, dwie zapomogi finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne, na kwotę łączną 1 272,81 zł, dla Członków Spółdzielni w skrajnie trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Zarząd SBM,, Ateńska w czternastu przypadkach wyraził zgodę na umorzenie odsetek (zgodnie z zasadami windykacyjnymi) powstałych z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 1 131,95 zł oraz w jednym przypadku na umorzenie 50% naliczonych odsetek ustawowych zgodnie z nakazem sądowym 104,51 zł co nam w sumie daje 1 236,46 zł umorzonych odsetek. 12

13 Lp. miesiąc Wysokość umorzonych odsetek w roku styczeń 63,78 zł 2. marzec 2,53 zł 3. czerwiec 44,68 zł 4. lipiec 40,60 zł 278,68 zł 95,96 zł 5. sierpień 89,57 zł 87,53 zł 6. wrzesień 63,15 zł 7. listopad 25,56 zł 28,65 zł 44,14 zł 8. grudzień 104,51 zł 19,06 zł 248,06 zł łącznie 1 236,46 zł Odwołując się do przedstawionej powyżej szczegółowej analizy zadłużenia lokali mieszkalnych w SBM Ateńska na dzień r. stwierdzić należy, iż procedury windykacyjne w Spółdzielni działają prawidłowo, bowiem zadłużenie utrzymuje się od 10 lat na stałym poziomie, co - uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w kraju - jest dobrym wynikiem na tle innych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH SBM "ATEŃSKA" wg stanu na dzień Lp Adresy budynków kwota zadłużenia naliczenie roczne % wskaźnik z wydruków zadłużenia 1 Afrykańska , ,68 6,96% 2 Afrykańska , ,12 1,36% 3 Afrykańska 5A , ,85 15,39% 4 Afrykańska , ,16 1,89% 5 Afrykańska , ,73 6,71% 6 Afrykańska , ,43 3,14% 7 Afrykańska , ,97 3,31% 8 Afrykańska 12A , ,33 7,41% 9 Afrykańska 12B , ,75 9,25% 10 Afrykańska 12C , ,68 22,65% 11 Afrykańska 12D 602, ,50 0,40% 12 Afrykańska 12E 3 007, ,89 1,93% 13 Afrykańska , ,61 7,92% 14 Afrykańska 14B 5 284, ,77 3,25% 15 Afrykańska 14C 1 421, ,59 0,89% 13

14 16 Afrykańska 14D 4 434, ,17 2,78% 17 Afrykańska 14E 1 896, ,44 1,21% 18 Afrykańska 14F 7 157, ,46 4,31% 19 Afrykańska , ,42 36,49% 20 Afrykańska 16A , ,21 22,28% 21 Afrykańska 16B 5 462, ,28 3,42% 22 Afrykańska 16C 6 219, ,80 3,93% 23 Afrykańska 16D , ,41 13,88% 24 Afrykańska 16E 3 644, ,40 2,32% 25 Arabska , ,14 8,03% 26 Arabska , ,11 4,99% 27 Arabska , ,66 7,18% 28 Arabska , ,76 3,77% 29 Arabska 8A 4 932, ,46 3,06% 30 Arabska 8B 5 896, ,08 3,79% 31 Arabska , ,28 1,74% 32 Al. St. Zjednoczonych , ,15 5,03% 33 Al. St. Zjednoczonych , ,13 11,50% 34 Al. St. Zjednoczonych , ,53 3,71% 35 Al. St. Zjednoczonych 20B , ,62 8,76% 36 Al. St. Zjednoczonych , ,07 7,74% 37 Ateńska , ,44 13,22% 38 Ateńska , ,45 6,76% 39 Ateńska , ,34 3,09% 40 Egipska , ,66 8,02% 41 Egipska , ,30 2,71% 42 Egipska , ,49 2,15% 43 Libijska , ,12 20,68% 44 Lizbońska , ,57 10,83% 45 Lizbońska , ,13 2,31% 46 Lotaryńska 4 616, ,00 2,19% 47 Marokańska , ,62 2,07% 48 Nubijska , ,14 9,74% 49 Nubijska , ,69 14,82% 50 Nubijska , ,68 6,18% 51 Nubijska , ,84 4,74% 52 Saska , ,59 5,46% 53 Saska , ,52 2,59% 54 Saska , ,64 7,57% 55 Saska , ,38 5,15% 56 Saska , ,56 0,83% SUMA , ,80 7,03% Kolorem czerwonym zaznaczono budynki mieszkalne, w których zadłużenie jest wyższe od średniej notowanej w Spółdzielni. 14

15 Tab. nr 1 Lp. I. ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH OGÓŁEM Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem Zadłużenie bieżące w Dynamika Struktura czasie oraz na dzień na dzień zadł. w % zadł. w % pozwy i wyroki sądowe r r. liczba lok. liczba lok. kwota w zł do 3 miesięcy ,85 zł ,64 zł 20,88 30, miesięcy ,53 zł ,48 zł 23,04 11, miesięcy ,78 zł ,04 zł -23,09 3,59 4 pow. 12 miesięcy ,52 zł ,47 zł -39,72 0,19 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,68 zł ,63 zł 15,67 roczne naliczenie , ,00 zł zł 10,13 wskaźnik zadłużenia w % 3,04 3,20 0,15 6 Pozwy sądowe ,61 zł ,08 zł 35,32 18,20 7 Wyroki sądowe ,52 zł ,28 zł -13,46 36,31 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,81 zł ,99 zł 5,55 100, , ,00 roczne naliczenie 10,13 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,33 7,03-0,30 * uwzględniono spłacone przez Komornika nakazy sądowe dot. lokalu przy ul. Afrykańskiej 8 m 96 15

16 STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 44,29% do 3 miesięcy 26,59% Pozw y sądow e 14,20 % pow. 12 miesięcy 0,34% 3-6 miesięcy ,65% miesięcy 4,93% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 36,31% do 3 miesięcy 30,45% Pozw y sądow e 18,20 % pow. 12 miesięcy 0,19% 6-12 miesięcy 3,59% 3-6 miesięcy 11,25% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e 16

17 II. ZADŁUŻENIE GARAŻY / MIEJSC POSTOJOWYCH OGÓŁEM Tab. nr 2 Lp. Zadłużenie garaży / miejsc postojowych ogółem Zadłużenie bieżące w na dzień na dzień zadł. w % czasie oraz r r. pozwy i wyroki sądowe liczba garaży kwota w zł liczba garaży kwota w zł Dynamika Struktura zadł. w % do 3 miesięcy ,57 zł ,19 zł 69,97 24, miesięcy ,28 zł ,11 zł 160,63 12, miesięcy ,24 zł ,46 zł 1,44 4,13 4 pow. 12 miesięcy 0 - zł 0 0,00 zł 0,00 0,00 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,09 zł ,76 zł 77, , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 2,77 4,92 2,15 6 Pozwy sądowe ,88 zł ,78 zł 59,38 32,28 7 Wyroki sądowe ,66 zł ,14 zł 16,94 25,94 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,63 zł zł , , ,00 roczne naliczenie -0,28 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,75 11,76 4,02 51,47 100,00 17

18 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska posiada w swoich zasobach 89 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz czterem spółdzielczy własnościowy lokal użytkowy. Ponadto wynajmuje czterem podmiotom gospodarczym grunty pod niewielkie pawilony handlowe a także wynajmuje czterem osobom teren przy ul. Egipskiej 4 z przeznaczeniem na drobny handel. Spółdzielnia zarządza także czterema lokalami użytkowymi o statusie odrębnej własności. Zwalniane lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów. W roku 2014 Spółdzielnia przeprowadziła trzy przetargi: I przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem wózkarni zaadoptowanej na lokal użytkowy zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 16B w Warszawie o powierzchni 13,94 m 2. Brak ofert. Z uwagi na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Afrykańskiej 16B Spółdzielnia jeszcze w lutym 2014 r. przywróciła pierwotny charakter pomieszczenia wózkarnię. II przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w suterenie budynku mieszkalnego przy ul. Afrykańskiej 3 w Warszawie o powierzchni 50,50 m 2. Brak ofert. 18

19 Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na pracownię plastyczną z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal wystawiony w kolejnym przetargu. III przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 4 w Warszawie o powierzchni 77,50 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na sklep rybny z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w patio kompleksu garażowego przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o powierzchni 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn i warsztat dla prowadzenia działalności w zakresie naprawy AGD z pominięciem procedury przetargowej, zgodnie z 11 Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska. Według stanu na dzień r. wszystkie lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni były wynajęte. 19

20 Przychód z lokali użytkowych w roku 2014 wyniósł ,68 zł /w tym reklamy, dzierżawy terenu i inne/. Natomiast koszty tej działalności /eksploatacja bieżąca, materiały eksploatacyjne, energia, koszty ogólne Spółdzielni, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie itp., zimna woda, gospodarowanie odpadami komunalnymi, centralne ogrzewanie, ciepła woda i podatek dochodowy od osób prawnych/ wyniosły ,01 zł. Dochód netto z powyższej działalności wyniósł ,67 zł i po rozliczeniu niedoboru działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj ,72 zł. pozostała kwota, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz z 2013 r.) art. 27 i 77 będzie przeznaczona na cele statutowe Spółdzielni stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie tej kwoty na fundusz remontowy 100 %. Terminowość wnoszenia opłat W ostatnim roku liczba najemców lokali użytkowych, najemców terenów oraz firm wynajmujących grunty i powierzchnie elewacji budynków pod reklamy wielkoformatowe, zalegających z terminowym wnoszeniem opłat za najem uległa zmniejszeniu o siedmiu w stosunku do roku 2013, a zaległość bieżąca uległa zmniejszeniu o 31,24 %, co stanowi kwotę ,90 zł. Łączna liczba spraw spornych i zasądzonych nie uległa zmianie, jednakże kwota objęta tymi sprawami uległa zmniejszeniu o 9,20 % tj ,24 zł. Natomiast ogólne zadłużenie wraz ze sprawami spornymi i zasądzonymi zmalało o 15,81 %, tj. o kwotę ,14 zł. W porównaniu do roku 2013 o cztery podmioty zmalała liczba dłużników w przedziale 0-3 miesięcy, a zadłużenie spadło o 10,43 %, co stanowi kwotę ,43 zł. Wśród 42 dłużników mieszczących się w przedziale zadłużenia 0 3 miesięcy, u trzech zaległość nie przekroczyła kwoty 100,00 zł a u kolejnych szesnastu zaległość wynosiła powyżej 100,00 zł, jednakże nie przekroczyła kwoty 1.000,00 zł. Wielu Najemców będących dłużnikami /w szczególności jednomiesięcznymi/ na koniec roku 2014 uregulowała należności dopiero w pierwszych dniach stycznia 2015 r., co pogorszyło wynik finansowy roku Zmniejszeniu uległa również liczba dłużników w przedziale 3-6 miesięcy z czterech do jednego. Tutaj zadłużenie zmniejszyło się aż o 85,66 %, tj. o kwotę ,47 zł. Dłużnikiem tym jest firma wynajmująca tereny z przeznaczeniem pod reklamy. Bardzo zadowalający jest fakt braku dłużników w przedziale od 6 do 12 miesięcy. Windykacja należności 20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ]

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 10. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Należność główna 49

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie

R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie R E G U L A M I N windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie Rozdział I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały RN Nr84/05/2011 z dnia 16.05.2011 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ SPRAWY SĄDOWE I EKSMISYJNE Zaległości czynszowe to poważny problem Spółdzielni. Spowodowany jest on lekceważeniem przez najemców i członków Spółdzielni podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2011 z dnia r.

Protokół Nr 14/2011 z dnia r. Protokół Nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 05.04.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 47/2010 z dnia r.

Protokół Nr 47/2010 z dnia r. Protokół Nr 47/2010 z dnia 23.11.2010 r. Protokół Nr 47/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 23.11.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU Załącznik do uchwały Nr 51/2012 r. RN Na Skraju z dnia 10. 09. 2012 r. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowa NA SKRAJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne: 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michał, realizując statutowy obowiązek ( 94, ust. 3), przedstawia Członkom SM Michał doroczną

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 27 CZERWCA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU 1 Stosownie do postanowień art. 38 par. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity.

REGULAMIN. zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. REGULAMIN zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania windykacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ Działając na podstawie 98 ust. 1 pkt 10 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: Spółdzielnia), Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 250 Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia 01.07.2014 r. Protokół nr 27/2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 01.07.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/ Zestawienie przekazanych działek: drogi powiatowe i gminne Powierzchnia [ha] Stawka [zł/m 2 ] Odszkodowanie Wartość Do wypłaty ustalona [zł] [zł] Nr działki Ulica Zajęta przez Data wypłaty Starostwo 214/10

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych REGULAMIN postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych I. Postanowienia ogólne 1 1. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/47/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2011r. Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne: Ustawa prawo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie I ",-- -, 9"1. \:.1../ ----",' Załącznik do uchwały RN Nr 5. /03/2014 z dnia 03.03.2014 Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie 1.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 873) Przepisy obowiązujące a nie zawatre w treści usatwy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 1.REALIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Strona1 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE Zatwierdzony Uchwałą Nr 13/2015 Rady

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982 roku -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działu windykacji w okresie X 2014 r. III 2015 r. I. Wezwania do zapłaty w m-cu X-XII 2014 r. lokale mieszkalne

Sprawozdanie z Działu windykacji w okresie X 2014 r. III 2015 r. I. Wezwania do zapłaty w m-cu X-XII 2014 r. lokale mieszkalne Sprawozdanie z Działu windykacji w okresie X 2014 r. III 2015 r. I. Wezwania do zapłaty w m-cu X-XII 2014 r. lokale mieszkalne Liczba Kwota Pozwy Kwota pozwu Piotrkowska 204/210 23 269.090,26 7 117.064,00

Bardziej szczegółowo