Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI""

Transkrypt

1 REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania wysokości i sposobu wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz zasad uzupełniania wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub we własność lokalu, a także zasady rozliczania się Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale. 2.Regulamin uzupełnia stosowne przepisy Statutu Spółdzielni oraz stosowne przepisy prawa to jest: Kodeksu Cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali Wkładem mieszkaniowym jest kwota stanowiąca część wartości lokalu, wniesiona przez członka Spółdzielni, w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztami budowy przypadającym na lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy lokali). ' 2.Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa a ust. 1.,rozumie się część kosztów inwestycji, przypadających na przydzielony członkowi lokal mieszkalny. 3.Członek jest zobowiązany wnieść wkład mieszkaniowy przed oddaniem mu lokalu. 4.Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty tego kredytu przypadającego na jego lokal wraz z odsetkami. 5.Koszty budowy lokalu i związaną z tym wysokość wkładu mieszkaniowego ustala się dwuetapowo: - wstępnie po podpisaniu umowy - ostatecznie po rozliczeniu budowy. 3 l.wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, stanowiska postojowego w garażu, stanowiska postojowego na parkingu wielopoziomowym w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do wyżej wymienionych nieruchomości lub w celu uzyskania prawa własności.

2 2.Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. L,rozumie się część kosztów inwestycji, przypadających na przydzielony członkowi lokal, garaż lub stanowisko postojowe. W skład tych kosztów wchodzi także wartość przypadającego na członka prawa do gruntu. 3.Członek jest obowiązany wnieść wkład budowlany w terminach określonych w umowie. 4.Dopuszcza się wniesienie części wkładu budowlanego, nie więcej niż 75%,po oddaniu stanowiska postojowego na parkingu, w równych ratach miesięcznych, w wysokościach gwarantujących całkowite uzupełnienie wkładu budowlanego w terminie określonym przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku niedotrzymania terminów wnoszenia trzech kolejnych rat uzupełniających wkład budowlany Zarząd Spółdzielni może odstąpić od umowy o ustanowieniu spółdzielczego prawa do stanowiska postojowego. 5. Koszty budowy lokalu i związaną z tym wysokość wkładu budowlanego ustala się dwuetapowo: wstępnie po podpisaniu umowy ostatecznie po rozliczeniu budowy. 6.Wkład budowlany związany z odrębną własnością musi być wniesiony w całości przed ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu. 7.W przypadku odrębnej własności lokalu, na członku Spółdzielni spoczywa obowiązek poniesienia kosztów związanych z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia własności lokalu (odrębnej własności lokalu) oraz poniesienia stosownych wpisów związanych z założeniem i wpisaniem prawa do księgi wieczystej. 8. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może na swój koszt dokonać wpisu tego prawa do księgi wieczystej. 4. W związku z niekompletną dokumentacją księgową dotyczącą spłat kredytu na wkład mieszkaniowy dokonywanych przez osoby posiadające prawo do lokalu, uniemożliwiającą ustalenie stanu faktycznego ustala się jednorazową spłatę tego kredytu w wysokości 0,01 zł/m 2 p.u. /m-c, obliczoną w sposób następujący: -początek spłaty kredytu ilość rat kredytu ilość rat spłaconych do r ilość rat do spłaty kredytu kwota kredytu przypadająca do spłacenia przypadająca na Im 2 p.u.- 5 3,62 zł 1. Warunkiem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność lokalu jest dokonanie przez członka: 1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w 61 ust. 2 lit. a Statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,

3 2)spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, 3)spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w 108 ust. l Statutu. 2. Nominalną kwotę umorzenia kredytu ustala się w sposób następujący: a)ustala się nominalną wartość pierwotnych kosztów budowy Im 2 powierzchni użytkowej w Spółdzielni ( dla lokali oddanych do użytkowania w latach koszt budowy Im 2 p.u. wynosi zł), b)ustala się procent umorzenia kredytu dla lokali o prawie spółdzielczym lokatorskim (dla lokali wybudowanych w Spółdzielni w latach , przyjmuje się 30,64 % umorzenia kredytu). c)ustala się wartość nominalną umorzonego kredytu przypadającego na l m 2 p.u., d)oblicza się wartość umorzonego kredytu dla powierzchni danego lokalu i dla lokali oddanych do użytkowania w latach , dokonuje się jego denominacji na nowe złote (PLN). 3.Spłata kwot podanych w ust.l, _w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe, powinna być dokonana w formie jednorazowej wpłaty do Spółdzielni, w terminie określonym przez Zarząd. 4.Zasady uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu zabudowanych części wspólnych, określa załącznik nr l do niniejszego Regulaminu. 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i założenia oraz wpisu prawa do księgi wieczystej ponosi wnioskujący. 1. Warunkiem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, z członkiem Spółdzielni posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jest dokonanie przez tego członka: 1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w 61 ust. 2) lit. a Statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2, 6. 3) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, 3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w 108 ust. l Statutu.

4 2. Nominalną kwotę umorzenia kredytu ustala się w sposób następujący: a)ustala się nominalną wartość pierwotnych kosztów budowy Im 2 powierzchni użytkowej w Spółdzielni (dla lokali oddanych do użytkowania w latach koszt budowy Im 2 p.u. wynosi zł), b)ustala się procent umorzenia kredytu dla lokali o prawie spółdzielczym lokatorskim( dla lokali wybudowanych w Spółdzielni w latach , przyjmuje się 30,64 % umorzenia kredytu). c)ustala się wartość nominalną umorzonego kredytu przypadającego na l m p.u., d)oblicza się wartość umorzonego kredytu dla powierzchni danego lokalu i dla lokali oddanych do użytkowania w latach , dokonuje się jego denominacji na nowe złote (PLN). 3. Spłata kwot podanych w ust.l, _w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokału na prawo odrębnej własności lokalu powinno być dokonane w formie jednorazowej wpłaty do Spółdzielni w terminie określonym przez Zarząd. 4. Zasady uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu zabudowanych części wspólnych określa załącznik nr l do niniejszego Regulaminu. 5.Koszty zawarcia aktu notarialnego, założenia oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi wnioskujący Warunkiem zawarcia z członkiem spółdzielni posiadającym własnościowe prawo do lokalu umowy przeniesienia własności lokalu jest dokonanie przez tego członka : - spłaty zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, przypadających na jego lokal (w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami). - spłaty zadłużeń z tytułu eksploatacji i innych opłat. 2. Koszty zawarcia aktu notarialnego i założenia oraz wpisu prawa do księgi wieczystej ponosi wnioskujący W przypadku wygaśnięcia własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej (członkowi, byłemu członkowi albo spadkobiercy członka) równowartość rynkową tego prawa do lokalu po potrąceniu należności z tytułu: - nie wniesionej części wkładu budowlanego ; -nie spłaconego kredytu wraz z odsetkami; - ewentualnych zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych. 2. Przysługująca uprawnionemu wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od

5 obejmującego dany lokal Spółdzielnię. w trybie przetargu przeprowadzonego przez 3. Wypłaty z tytułu zwrotu członkowi, byłemu członkowi, albo spadkobiercom członka równowartości spółdzielczego prawa do lokalu, powinny być dokonane nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ustania członkostwa. 4. W razie ustania członkostwa zwrot udziałów powinien być dokonany równocześnie ze zwrotem, równowartości własnościowego prawa do lokalu albo sum wpłaconych na wkład budowlany. 5. Warunkiem wypłaty wartości wkładu jest opróżnienie lokalu 6. W razie nie dotrzymania terminów podanych w ust. 3, 4, 5 wymagane będą odsetki ustawowe. 9. l W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal cześć zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. 3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy nie może być wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. 4.W razie ustania członkostwa zwrot udziałów powinien być dokonany równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, albo sum wpłaconych na wkład mieszkaniowy, w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa do lokalu i opróżnienia lokalu. 5.W razie nie dotrzymania terminu podanego w ust. 3, wymagane będą odsetki ustawowe 10 Do rozliczenia wkładów budowlanych na lokale użytkowe, garaże i stanowiska postojowe na parkingu stosuje się przepisy dotyczące rozliczenia wkładów budowlanych na lokale mieszkalne.

6 Uzupełnienie wkładu budowlanego w przypadku zwiększenia powierzchni lokalu (zabudowa powierzchni wspólnej, nadbudowa itp.) jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie przez Spółdzielnie (stosowna uchwała Zebrania Przedstawicieli) i wszystkie osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali w danej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na stosowną zmianę aktów własności w części dotyczącej udziałów we współwłasności. 2.W przypadku zmian powierzchni lokali zasady rozliczeń z tego tytułu i kosztów ponoszenia opłat związanych ze zmianą aktów notarialnych i związanych ze zmianą wpisów do ksiąg wieczystych określi stosowna umowa zawarta pomiędzy zainteresowanym, Spółdzielnią, i wszystkimi osobami posiadającymi prawa odrębnej własności lokali w danej nieruchomości. 3.W przypadku zwiększenia powierzchni lokalu mieszkalnego w nieruchomości będącej w całości własnością Spółdzielni, zasady rozliczeń z tego tytułu - wysokość i termin uzupełnienia wkładu - ustala Zarząd, stosując odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu o wkładach mieszkaniowych lub budowlanych. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. uchwałą nr 11/2007 Traci moc regulamin dotyczący Zasad wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych" uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18 listopada 2003 r.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w SMLW ROZŁOGI" Zasady uzupełniania należności z tytułu nie wniesionego wkładu budowlanego z tytułu zabudowy korytarzy. 1.Umarza się nie wniesione należności z tytułu zabudowanych części korytarza, przyjętych protokolarnie przez Spółdzielnię i włączonych do powierzchni użytkowej mieszkania do dnia r. 2.W przypadku nieuregulowanych należności z tytułu przekazanych protokolarnie do użytkowania zabudowanych części korytarza w okresie od ustala się zryczałtowaną wpłatę wkładu budowlanego z tytułu zabudowy korytarzy w wysokości 100zł/m 2 powierzchni zabudowanej. 3. Wkład budowlany za zabudowy przekazane do użytkowania po dniu r ustalany jest na podstawie operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34/2008 z dnia 2008-10-29 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Iwaszkiewicza 41/29 10-089 Olsztyn Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Zasady rozliczania kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo