OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, r. Ul. 3-go Maja 22/ Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice"

Transkrypt

1 OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, r. Ul. 3-go Maja 22/ Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty euro Dotyczy: wyboru Trenera prowadzącego zajęcia szkoleniowe nt. Marketing w przedsiębiorstwie spin off/spin out w ramach projektu: Naukowa Akademia Biznesu. 1. Zamawiający Otawa Group Sp. j., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie kompleksowej usługi, szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania opis przedmiotu zapytania. 2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do do godz. 16:00 w Biurze Projektu w Krakowie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście oraz drogą elektroniczną na Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Biuro Projektu Naukowa Akademia Biznesu OTAWA GROUP Sp. j. ul. Beliny-Prażmowskiego 15A/ Kraków 3. Oferta powinna zawierać: a) CV z opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem załącznik nr 3) b) Referencje (zgodnie ze wzorem załącznik nr 4) c) Kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów itp. 4. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: a) doświadczenie (udokumentowane) w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie - 60% (0-60 pkt) str. 1

2 Powyższy element będzie ważony w następujący sposób: Udokumentowane doświadczenie szkoleniowe z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie - od 0 do 20 pkt Ilość udokumentowanych, przeprowadzonych godzin szkoleniowych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie w ramach szkoleń prowadzonych dla grupy docelowej projektu (opis grupy docelowej projektu w załączniku nr 1) - od 0 do 40 pkt b) posiadanie przez Trenera certyfikatu ukończenia akademii trenerów - 20% Powyższy element będzie ważony w następujący sposób: Trener posiada certyfikat 20 pkt Trener nie posiada certyfikatu 0 pkt c) cena netto oferty - 10% W cenie należy uwzględnić wartość usługi netto (koszt za godzinę szkoleniową). Punkty za kryterium cena netto zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 20 = ilość punktów d) umiejętności interpersonalne Trenera (ocena podczas prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej) 10% (0-10 pkt) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w Biurze Projektu w Krakowie. 6. Wykaz wymagań wobec oferenta: a) min. dwuletnie doświadczenie b) minimum 50 godzin przeprowadzonych w ramach w/w tematu c) Oferent nie może zatrudniać pracowników. 7. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub elektroniczną lub telefonicznie... ( podpis osoby upoważnionej) str. 2

3 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania jest usługa prowadzenia zajęć szkoleniowych nt. Marketing w przedsiębiorstwie spin off/spin out w ramach projektu Naukowa Akademia Biznesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy nauki i biznesu przez przekazanie w okresie 18 miesięcy trwania projektu wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia firm spin off/spin out. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy/czki naukowi/e jednostek naukowych, pracownicy/czki naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni woj. małopolskiego; doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów) i studenci/tki zainteresowani/e otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/spin out, zamieszkujący i/lub pracujący i/lub uczący się na terenie woj. małopolskiego. Okres realizacji projektu: Kod CPV: Liczba godzin szkolenia: 16 h dydaktycznych Liczba grup szkoleniowych: 6 grup Okres realizacji szkolenia: edycja I (IV-VII 2011), edycja II (VII-X 2011), edycja III (X I 2012); harmonogram szkoleń zostanie podany najpóźniej 21 dni przed datą rozpoczęcia szkoleń w ramach danej edycji. Miejsce realizacji szkolenia: Kraków oraz dodatkowo min. 1 miasto woj. małopolskiego (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie dokładne miejsce szkolenia zostanie określone po zakończeniu procesu rekrutacji). Zajęcia powinny kłaść nacisk na poznanie przez uczestników szkolenia możliwości prowadzenia marketingu w przedsiębiorstwie spin off/spin out, a w szczególności zdobycia wiedzy nt. prowadzenia stron WWW, mass-mailingu, reklamy w Internecie itp. str. 3

4 Metoda prowadzenia zajęć: burza mózgów, gry strategiczne, publiczne prezentacje, casy study, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, mini-wykłady z prezentacją itp. Każdy oferent, z którym zostanie podpisana umowa na realizację szkolenia będzie zobowiązany do: a) osobistego prowadzenia szkoleń w ustalonym terminie (zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego) b) dbania o odpowiednią informację uczestników szkolenia o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego c) dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dniu od zakończenia szkolenia d) opracowania i sprawdzenie testów (pre i post) e) opracowania materiałów dydaktycznych (podręcznik) i prezentacji Power Point dla uczestników; opracowany podręcznik dla uczestników (min 25 str. i max 30 str) wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia f) zapewnienia dojazdu do miejsca szkolenia noclegu i wyżywienia na własny koszt g) zapewnienia własnego laptopa h) przedstawienia ramowego programu zajęć do akceptacji Zamawiającego w terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia i) w przypadku rozliczeń za pomocą faktury przedstawienia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). str. 4

5 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) OFERTA Do: Otawa Group Sp. j. ul. 3-go Maja 22/ Katowice Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Trenera prowadzącego zajęcia szkoleniowe nt. Marketing w przedsiębiorstwie spin off/spin out w ramach projektu Naukowa Akademia Biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Ilość godzin szkolenia 1 h dydaktyczna Przedmiot zamówienia Szkolenie: Marketing w przedsiębiorstwie spin off/spin out Cena netto za 1 h dydaktyczną szkolenia str. 5

6 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Proponowane stanowisko w projekcie: 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Narodowość: 5. Wykształcenie: ŻYCIORYS ZAWODOWY - WZÓR Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 6. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 7. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 8. Inne umiejętności: 9. Doświadczenie zawodowe: Data Miejscowość Firma Stanowisko Data Miejscowość Firma Stanowisko 10. Inne informacje: str. 6

7 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO REFERENCJE (WZÓR) Termin realizacji Ilość godzin trenerskich Zakres/temat przeprowadzonych szkoleń Odbiorca szkolenia - nazwa, dane kontaktowe IMIĘ I NAZWISKO TRENERA str. 7

8 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW Ja niżej podpisany/a. (imię i nazwisko) PESEL:. NIP: zamieszkały/a świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie zatrudniam pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Miejscowość, dnia (czytelny podpis) Podstawa prawna: art. 7ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz ze zm. str. 8