z siedzibą w Skierniewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą w Skierniewicach"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji JHM DEVELOPMENT S.A. wiąże się z określonymi ryzykami, które charakteryzują tego rodzaje inwestycje i instrumenty finansowe, jak również z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta, jego Grupy Kapitałowej oraz otoczeniem rynkowym w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Części II Prospektu. Oferujący: Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 31 grudnia 2014 roku

2 "$ & $'($)*( + ' ', -.$ / ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$3 =? + A ' ', (4 $ 7894'6$*:4&$,,&* 4,6,647;$* 4(9*3 ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,:3 ' ', (4 $,6,64(<$"' $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*':: ' ', (4 $,,6*:4 ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 ' ', (4 $ <$,&B$$('&78($('*> (; $'*>; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ =? + A - / 3 = ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8(56'&$= ' ', (4 $ $$,*':)*4$9 * 789)* ('<& (B$)*(:9,$9 $*: = ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9,? ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; &; $B8(6*>&)*? ' ', (4 $ 7;)*49$8(('*':'*> 6&(4;;$766(6"',($ (* '? ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*>+ ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ + ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8(A ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*>A ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4- ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9*- ' ', (4 $, ''& &$$&*($)*768($ 6 ',$$ (9$ <6;(9$7 " '&" $,B$;$ && /? ' ',$7B'*> &$*&,$C / + A - / 3 ' ', (4 $ $ 4; $&>$9$&>$;9('&('$:&&( *>,&*':: ;& 3 ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$?? 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE = ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= = 2

3 =? + A - / 3 = = = == =? =+ ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $,6; 9$$,;'8(>* '*>;9$,66:4*'*>9,$9&,$(;9$;(98(= ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56'= ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7= ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*>= ' ', (4 $ ',('(B$ * ('($' $*':= ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$= ' ', (4 $ * $&(<*&$ '6B6<6;(' ;$"'9,$9$ 6; 9& 7($$*: $B$' $<'<6;(9$= ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*>6&8( ;('*>96<;(9,*>$ $9"''&(','($&,98(&$:7 56'6&8( ;('*>96<;(9,*>== ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $== ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'&== ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*>=? ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' =? ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('&=? ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(=+ ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 '=+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,&8(&; '* B,$&$ 4;6(',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> =+ = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$&=+ = = == =? =+ ' ', (4 $ ;&(4;6 * $6&8(.$('*>;<67B;(7=+ ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6=A ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$($C=A ' ',($>$C,66,*:B')*<6=A ' ', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$& ;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& =A =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8(96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<*=- =- =/ ' ', (4 $ $( &<6,*:$&=/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7=/ =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: =3 2D 1D1? = 1GH D2? )($;* &$? )($;*.6:4*7? )($;* $;*'$(7? 5G?= 79(;*&$?=.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$?= = 1H DH?=? 12112?? + H D?A 3

4 = +? ++ E$ (8:&$?A $($I$6($J>$;9($$ ($&$?A :*:$*:&$$ :76&:$*':'?A $$6( $&$$ * $$:$, $B6( '?A ; 7;,8'&; $B$ <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7&:*$($; $ ; <$J?- ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756'?- + 1 D B8(('*:&$ $,$";',<('(,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('&;$',6 + ('*:($; $$,69$($$ ' <(4 $$ += A 15LG1MG +? A $B$9)K;$(($ +? A 7B8(* ',*>$$,' 6:4*;$((< $'; $B$9)*+? A ;6&($ +? A $B$9)K;(9,$ ++ A= '*:$&$A A? $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: A A+ ($7,,6*':A? AA $7$ A+ A- 5B8(,9*;$(*' A/ A/ (;6,'6B67 A/ A 5B8(', A/ A A A= A? A+ AA A- A/ A3 ($; A/ $&$,,&* A3 ',;(98((9* - ;$"9,$9&,$('*>- 2*$*:$$,'()*;(98((,8B$:(, '*>$79&$*:&:,*>-? 2 $B($ &6*9,$9&,$('*>$9,&',6-? ',,;'8(>* '*>(9*-+ 6,6$($96($,;'8(>* '*>6; 9$'*>(9*-A B$$<'(* $96;)*9,(6,6; $<8(&,$('*>-- A 5B8(,,6*(<$"';(9,:-- A $"$ $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*'::-/ A $"$*:$( *>>$;9(:(>$9$*>$7('*>-3 A= >$$,'',$;&8(('$:&6:4*'*>$(,$(>$9$*>>$;9('*>-3 A? *:$9 $*:$<$"($-3 A+ 2 '$:&6/ AA G,$9 $*:$/ A- 29*/ A/ *>,6$/ A3 >$$,'',$9,7',6*$>$9>$;9('*> / 4

5 A E'* ' (8:',6/ A,'(' (:6',6('$:&6( *>,&*'::(>$9$*>>$;9('*> /= A= ',$; ('* $:&$:4*(B'($; $B$9)K',/? A? A? A? A?= A+ ;('*>*8(;6,*':'*>/? &('<'<6;(9$7$9(',$((/+ &('$<'*$6*>&)*// &('$:&696<; "$('6*>&)* // $B"$( 9,*>)($;* C&$;'* 4*'*>:7 '*:,,6*':: 3-6,6$56'&$$ 76',$$B(:$$, ,76';,8:$9"'& 3 ',$ '*>;&8( $9"'*> 3= / 2M 3= /.&$*:;'* 4*:6":4*'*>96<9$($'*> $* 4*'*> * ; "$('*>6*>&)*$ :$,*>,9(,<*4"C6$('*>$'*>$,'($*>3= / 6*>&)* 3= / 6*>&)* 3= /= / = =? + = 9$8(('*':'*>&$();,($B? $7$;C('&78( (4 $'*> '$ &$ * ('*>$,'(8(($B'*>? 5GN1 D 1DDHD A '6$*:$.$($&$ 794; A ',$*':'.&$*:;'* 4*'*>* ;$ C$; ('* $:'*>96<$;'* '*>96<('*> (4 $B$9)*$*'::($ (,$ :$,&&$B'(B'($(', &8( '* ' $* 4*'*> &$( ;$"'96< $( ;$$.$((',$ 6:4$, &$'?.&$*:;'* 4*:$,*>,9(,9&8(9', 9'* :$ * );96<);&K '(B'($; $B$9)K$*':4 + 12M -.&$*:;'* 4*F8;B,$$B6&$I,8,;B67&(7J - ':$)F8;B,($ B'(8();,8("'*>&$ ==.&$*:$&$ <,;'('*>$ 6,6'.$($$&$ =+.&$*:$&$:$,*>,9(,7$* C((', ''($6 &7B'<'&K< );96<);'(B'($; $B$9)K$*':4&$ =A (;'($F8;B$.6;6 ' <'*>; $9 ($$ <(4 $C ;$('*>(6,* O('*:($; $$,69$($$ ' B)KPQI+=J$ O9$8( ('*':'*>&$();,($BQI/=J =- D =/ $7$<$;$(* 0 (:($&$ $$=9$$<( =/ $'9**:$;$ &$ =/ $,($( =/ H D D E =3 5

6 =?? + A A A A A A= A? $:: ;$"' $$$*>$, $*>*$*> ;$"' $,;;$' $,C* $$7,6<(7;;$';,6&6:$*':7 =3.&$*:$&$:$,*>,9(, <(4 $C96< ;$ 9,7$(;;<C($&74&K $* 4*'(B'($,'(' '$:&:;,C*$<"4*7,6<(7? 5112LG12 2? 51? $ 4; $:4*'*>$; * '*>$ ()8;8< $ 4; $:4*'*>('" 7 * <9$ += 15 += DN 5 +? $$ $,C* :$,* $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$(($9(:.6,*: +? $ 4; +? $;$$; * $ +?.&$*:6&($*>)($;* 6B67* $ 4; $:4*'*> $; 6:4*'*> &&96<,8'&,9(, :7;&8( $ ('B$*$(*>(9 (4 $$6,6$*' ++.&$*:,&:;$6;'6,&:;('$7; ;6&($ $$;.6,*:($$'*>,&: ++ )($;* $&$($$ &$*;6B$;6,$*':7 +A 1 +- G* <$$*(,8((,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('& +- $*(*'(;&$*> $9"'*>;&$ +/.&$*:$;$'*> * B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$,*:$*>*:$*>$ $,*:&$ +3 - $ 4;&$ +3 - $;$$; * $&$ +3 -= ( 9,*>6$9C;'* 4*'*>6* *($$*(,8((,$$9&$ +3 / 2 D +3 / / /= /? = $, B,(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * );96<);&$:46; $B'(,$$9&$96<$($7B6;97$:4* 7B 6$&*'$($,$:(7&$ +3.&$*:'*>$($*>7B6(;6;&$ A,$ && A ( 9,*> $*:$( ' B)*&"(;($K &$'( <,9&$ A 2 DN1 A $)K$$,*: ;&$&(4 $'& A '$7; $* B,8($ 4;6$;'$; * :$ )($;* $ A $)K$$,*: ;&$&(4 $'&'&"* B,($ 4;6$;'$; * : A $$,*:&$ $($ :;,$;&6:4*$ A? ;('" $,$$B6 $,B$;(7 A? &('6< * $ A? * $7($$*: A? 6

7 3? 3+ 3= 3? 3+ 3A 3- =? &('(',$<8<6;(9$0&$"('*> A+ &('"'*, A/ $$,*: $($ 8B,4$'(9,$??:;,$ $9"$ A3 $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE=:;,$ $9"$ -+ $$,*:&$ $($ $&D '&7(* &$ 4;6 -- H DH1 N DHD 12L -/ E'*.&$*:.$( -/.&$*:.$(.&$ -/ $;$>'* '*>* '*>.&$*:.$('*> -/ 8;*.&$*:.$( -/ + 9',&$;)('B$';'(;;'$ ( 9,*>7$* C('& $, -3 A $)K;'(;;'$$,*: $,$";',<(',6<:7>'* '&.&$*:$& -3-9',$;'(;;' -3 / ($$4;($<$"( -3 3 $* 4* &$'('6$*:.$(:96<>$;9(:&$ -3 H D2 /.&$*:;'* 4*,$$B6 $,B$;(7&$ / 9,)K('&($7,$$B6 $,B$;(7 6:4,$$B6 / $9"'*> &$ /? ($$$& / + 9,$($$<'*$96< <(4 $$(;6;,$$B6;*9(796< <(4 $$; ;('" $,$$B6 / A ;&&*:96<(<*,87 $B6 7;($6,(96< < ;&&*: / - $>'* $&$,$$B6 $,B$;(7 $,<:'>'* '&.&$*:$&.$('& /.&$*:;'* 4*$66&$ /= ;&6*96; $B$9)*&$ (,$ /= 4*'*>;* B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * '*> /+ $;$$; * $$($$668B, /+ $ 4;$($$668B, 3 = '(9:8(7$* C (4 $'*>,$";'&; $:&:4*'*>$,*: 3? ; $B$C <;'*>; &$'$($;$* (,$ $&'*> : $* 4*' $,":('&$7$ $&$($ 3 + $$;,)9$:4*'*>8< (B'($$('* $:'*>$9'*>7&$; C$ $; ('* $:'*> $9'*>7&$; $$;$&6* *($(*> 3 A 96<6&"9( &$',9$;&& 3? 7

8 -,$ 6,8:,* :;$$6$;$$$,*: $,*:$6 $ 3? / ($6,8($B"'*> &$',$$B6 ( $$;'4<$; :'7''* ",)9('&7$&<(4 6:4*7$($ 3? 1 3? $($(&$9'&,6; $,;(8*>9$< ); ; $:4*'*>;$6<9,$*:;,6&6:$*':7 3? $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* &$ 3+ = $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* 8B, $9"4&$0 $'(9,$?? 3A H DL E R2L D22G2 5S 3/ =$',8( 3/ =.&$*:;8< **> 33? + 215GN 33 H DM E1 E E T2H1 1G = H D = = == =? )($;*,$$9<('& 2$$9 $*:$ $;B6" '8<. '* '*>$('*> $$7$"($'*>(&:96<. B$,.'(', '$$(B'(8("'*> =? H D E 1 EH1 E =???=???+?+?+?A?-?/?/ '6; $:6.($'*>96<;6 * '$;('6&;'.,$*':'$8($)*('*>J96<'&;<'&,;&;'.,$*':'&$8(($)*('*> = $B'6( $'($)*( =,$ '"$,$ * '4 ;&$$9 ($ '$;,6.&' ;&$$9 $ ($;;&6;(; $97 $($; :6$8(($)*('*> = $96$&($'*>$8(($)*('*>? ( ',&*>7$* (4 $'*> *;6'(','($$'*>$(? $($&$:4,( (4 $ $,*:$&8B,? $($,$*': (4 $ $,*:$&8B, - '$;,6('*>&:$9"'(,$ (9$96< $B' 96< $46( 96<('&($($'($)*( = '$;,6('*>&:$9"'(,$ $K (;'($4;$&:$8(($)*('*> = 7$* C((<; $$8(($)*('*> = 7$* $(',$:4* $66 = 8

9 ?/?/=?/? <(4,7$* $(',$:4* $('.*6<9* :$ $('<*6&$& H$('& = <(4, (4 $ $<'($&$,*:(',$:4* $('*>2,6*:26&8( A 7$* $(',$:4* 4; $$;'IJ=3U? ;$'* $?,6($(,9,*$*: ;<( 3?3,$ $<(4 6:4*'*>769$*:;'* 4*'*><(4,('*>. :*$96< '&6(7 (',66IV6 06J;,66I9906J(;6;$8(($)*('*> ==???,$ $6<9* '*>. <' * (*476$7,6<(7<"4*7,6<(7 == ;6;,$:6; ($; $$:.$96<(,8'*>;:&6:$$$;6 * ;<6W.&$*:4*$'*>6F8;B$;$,$*> ;;*>;66 ',($7 '&< ;(; $9)K $ 4*$;$,8(6F8;B$ == ;$,($;*>;8( ;'(;;' ;$"'$,*: =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;'(;;' =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;$"'$,*: =A? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(;$,*:IJ =-? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(<6 =-?= ;$,;* ')**'(9$('*> =/?? ;(; $9)KB$,$ =/?+ ;$,;$;,8(;$( =/ + H D2 EH1 =/ A A L 1 E =/ ',769($' =/,*:<;4 ;&&(,6;6 * (($; ;<6$',68(97B'& =3 A * ;<6,*:8B, =3 A= ' ;$"96<9$($*>$$, '($'&96< 6<9* '& =3 A? );*'(<*$',6(8'& =3 A+ $B$$$<9 $*': =3 - H DM GL 1 ED1 ESN =3 / 21 =3 3 =?? H D2? $,6; $B$C;$;*8( (4 $'*> &:4?,$ $B' <$;$96< : $ 6$('*><7B'*> (;8($ (;6;,8'*> 4; 9$? $$&$,$? ',$;8< **> $B';,B$;(8 X8;B$'*>.&$*:? MN 2W? MN 2.*:,8'? MN 2$6DETG?A MN 2=0*>($B'7$8(&$;'* 4*(($; $,*:;<6$5 +? MN 2?$' $*6,( +- MN 2+',$ ;B$C 3 9

10 = "$ "W " $ 7;$&$ 96< <' ;(; $9: $ 4;,6&':7$(', '$,6&':7; *98(8F: :; ;$"'$8(($)*('*>96<*>$* 79$($$ );,8(.$('*>,$ ;* $,87 );*'.$(&74;,'($K 8F: : ; ;$"' $8( ($)*('*> 96< *> $* 7 9$($$ $ * $,87 6; 9$$ : 7;$ $ (', ''($,6 &':7 9, :$ ;,8'*> 6 $9"$: $($;(', ''($$,6&':7 '8"$('B6 * 9$K.&$*: $&$($6,8(.'(*>(9,B$;$$ 7:.' & $ & $($I$6($J>$;9($$ ($&$ & ' () *+,-./.01,.&2 & ) *+,-./.01,.&234 ; 7;,8'&&($; (:4; <'&$ 3) 3 5 ) 6) B8( * ', *>$$,' 6:4* ;$(( < $' <"4*: ; $B$9)* &$ $ ; $: ($; : &$ ; $B$9)* (,$ $& 7B8('*>,$7 ;$($'*> ;6,8( 96<)($;* '*> (,$ $& $:($": (:4; $B$9)K -7. ).*+, -./.01,.&234 $ *+,83 ), 993*+,:3*+,;3 6 7 $B$9)K;(9,$ - 7 *+, -./.01,.&2 34 *+, 8 3 ) 10

11 " " ) " &-." :8 :< => ':8?:=<; ;AA<;A:9 B+ 21B+." - )3 B, C DD 6 $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: 376., 99, 3 E 3, 99 F, 99 G*.H 3 -.&- :89I >8 ; 3*+,: 9AAA ; 3 &1,J 'G-1H( 3*+,; DD :IAA ; DJ.-B1&64 &-7.?$.&$*:$$ &$$:<$; : $* 4*'*> ;*: $7,6&$:4*'*>(B'($&$ $ $ & ($; ; $B$9)K ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' (B'($B'<' $ $,B$;$' <7; $B$9)*&$:756',C*6=B(?,6('4B'* (4 $ 6 ',$48(($74$',6$ <$,&('*>9,$9$ ;$" B"'B$9,,( *( ( $( '*>$ 9$($('*>('*: ;<($ ;(9, <(($ : 9: "'( ( 7&* &,$C ( 79;6 $ * * $9 $*: 4;(77$&6O,$;9$B;'*>Q $$,,$*,8(;9$(, )*('*:&,$('*>$4B$(9*6;7* $6<'B: '*>,,* ;$"'9,$98B,$6:$&$9$'* 49',6; 9$'*>$<$8(6 $9"'*>;'6$*:',(:*'.,,,'*> '$;,8( ;$"' ;*: ( <$"' ('$:&6 ( *> 6B67(0>$;9('*> 6 $9" 4 ;,6,6' 7;$* ( $&, *>$$,' &2, ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' &$' * ('$:&6 ( &$'*<8<6;(9$'*> + 76',$$B(:&$$ &:*$&$(:76( *+,-./.01,.&234 11

12 A B3 6B3) AAAA;=A8<I <;9?;IA'.( *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.( D -, B 3 6B3)AAAA:;>?:9 4 -, 3,4'6( IAAAAA'6L2( *. E76. *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.(, 99 3 E 6 B 3 6B3)AAAA8I?;>I =AAAAAAA'.( *+,:3 3 6 B3 6B3)AAAA8?>I<< I9AA'.( *+,;3 3 6 B3 6B3)AAAA9:I88I :A8AA'.( *+, B3 6B3)AAAA9;??AI >IAA'.( &-.:AAK 3 $, (,$I$ $B'(,$$9&$ 96<$($7B6;97$:4* 7B ;$&(9,)*6; $B6,$";: $,*>8< 1 IK *, $ /- =3A/? ++/+=/3 $ & $9"'(,$ ' $* $,*:$6 $($ L. ( :$,& $ : $9"' * ' & : < ); 96< ); ;&& $;$'& 96<,9($'&$ (,$ '<$$:($": >'*.&$*:.$(;'* <(7,6 <:7 >'* :$, 8(" ;9$ $6:4*7 &,6 )8;* ($ 8('($9'& ;$'& $ $&, ;7,6<(7 $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( ' * =3? =3= =A? =A= 0 == 0 = 0 = >I=<? 99;>>?/3-3A/ >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; =-+- +? 98I<; I9<9I 9<AAA LM :><I< :9;A9? 3+A? :?;>8 :?9;A ;;=?? 12

13 LM LM??=9 <:<? A3A ++= :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A??-- =/A =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? LM "$ $& '( )*+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(- &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($<( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$ =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK + :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A A AAK A AAK A AAK L'( A N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B'(B$ $ & 9?99 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ ('$ <(4 $$ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 13

14 / 3 ('$ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( E E <(4 $$,8,&( E E 9* $ &; ',( <(4 $$ ('$ <(4 $$$ & I?< A;K ==?3 +?- =A/? +A+ -- A AAAK ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K 8A89? <:AK =-/- 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 A+==A A/+=/ A+A= II?>< :>;K 989A :;AK =3 ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK 8<I8> :A8AK +3?+ I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K ;><8 A<K =AA/ ++ 3/== :<:A;: I;IK $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 14 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'('" ; $B$9)*$*':: E E B'('" ; $B$9)*('*':: E E B'('" ; $B$9)*.$(: B'('" $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$ $& '( ) *+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- '<$ (,$ $& *> *>$$,6 ' ('<$'*> $:($": '*>.&$*:$*>.$('*>.&$ $9"' ('$F (; " ( 79;6 $ *> ;'* 4 '6$*: >'* ;$($:4 * '(:'6$*:.$(:8B,$::(',8( &3 '$;,67 ($$96< $*($$ ',8($9"';$K(9,)K9* <(4 &3

15 *>$$,6( ',*> $ "C $($'*>($*<7B7(;$(;6;>'* '*>.&$*:.$('*> &D " " 3;A::N;A:8 '$;,67;' &,$$B6<(7&$('$* $$,'*:7<*'*> $B4* 'K(':$) 3 =? $'($)*( '6,9$'$8(($)*('*>$(4*'*> ;&.'96<;6 * ;'.,$*':'$8(($)*('*> $ ;$( : 7,6 8B,$ $& $ 6<7$K ;6 * (($; ; <6 $ ',6 769($'&?-+ $,*: (',B'*>$,$ *9$ B,$";$ $,*:$ B4* :($)* &$9:?+A+ B 8B,$ $( 2 ;&& <; :$*:$,*: :$*:$,*: <; :; $* $ $;$&&,;6;'*>* $96$&:$8(($)*('*> 4 '0&( G* <$$,*:('&($'*>(BB$*'*>$ ('&($'*>B$*'*>(B $)K&$9$$,*:96<(,$ $ C,6,$$B $,B$;('8B,('-= B'*>; BIK; 47 -?3-+$,*: (',B'*>$,$ (',B'*>$,$ ',$,*:( 4*,$$B $,B$;('8B, $B'(BB$* $( (4 $'*> $$&($)*('& &/012$0 3 EL ' ( P " ' (P 3 P P P &$132+&&0 &4 EL'9:;63+( EL'9::Q :63+(P & E L 3'8??Q863+(P & EL 3'9AAQ:63+(P E L 3'9A:Q:63+(P E L E L'9:AQ;63+(P L E L EL '9A=Q:63+(P E L L 15

16 + A - '9;:Q863+(P EL'9;AQ;63+(P EL 9;;N9;=63+P B&'8<IQ863+(P ' (P 3 9;< 63+'9;?63+(P '8;<Q>63+( L 3 B& $EL' 8?IQ963+(P 3 9<> 9<= P 3 IAIQ:63+' ( I9AQ:63+' 3( I>:Q: 63+' 3(P '89:Q=63+(P 3 '>Q963+( 5$12&5$&+"&15$"&6+007$0 P P P ' ( ( ',*>7$* C;'* 4*'*>(<;: <'($9)*$8(($)*('*> L L *&$12& ++ 3 " 4 *&$12&5$"&6+007$05$&+"&1 P B P P P P )'( :AKIK EL'(88K EL'(>>K EL,$ * '.($ $' ($)*( 4 96< <;4 ;&& (,6 ;6 * ; <6 $ ',6 769($'&$ (,$ $( ;&& <6 L 4 3 4: 3 7 E E 34* L3 434; 7E' ( 9',;'(;;' L L. L 3 16

17 = L. 3 E L & L E L ' ', $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$&$96<:7<$"' 3 3 " ) 7. ", 99, 99 *+,: *+,; *+,8 7 J. 3 " 3L4 $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$$8(($)*('*>. " ) P P P $ 434; P 434;P 17

18 $ =? "434; P "434; P 3 P 43P.$ B'(' " 78B&$ $*6,(, '&: 96<.' '& $*6,(, ' <$ ; ($ &$96<.6:4*7 L 3 434; =9A '* $*6,($($)K(B'(8("'*> &. ($6,8(.' &&. $* 6;9$&:96<.' & -,DD334. -,DD ;. 6 B 0 B. 6 B 0B 4. L D77,43. " ; 4 4; 44; + A - &$ (,I$ ($J<'96<;&6.6:4*7$($)*('; ;$"' & 9,)K($)K*($$'*>&$(7 (;$(;($7.4 L '$;,6.'6<,'*:,($:;;'*>* $('*>$,*:$6 $'*>&$(7 &&. $*6,(, '<$;($ &$96<.6:4*7.1 J. 1 18

19 &0 1&/ &$1 $&$1$&/ $&2&$&/ &1, $ +9:9$:091&$$$0&1 &.: ;+$ <1 0, 11 $+&1 $.& *$ 0*2 *: *$$0 00 $+ 91 $&/ &$ $$ 9 $& $2 $ 9$&/ &$ $$, ", 1 2&+ $0 &$0 $$ +" &.&0,&$&109+&"9+,$0*2+&:&8.:+" &.:$&/. =$$$.&991,$0 9,$&/01"&.0$+"+90*29 $2:1*.:,$+&182,$.&+":+.& &1 <1.:, 11 $ 9 &$ $$, 1 2&&/.&,">&8+"&1*$+.:0+"1*;+$<1 6$,$01212.&&0&1$&/&, &*.& $&/ 1$0, 8*2: 1* 0, &$ *, * +" * 60&1 & 29122,10*2+:0$$0$91 ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$ ' ', (4 $ 7894 '6$*:4&$,,&* 4,6,64 7;$* 4( 9* E & 7. N $ ) 6D ". $ 7. ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,: 7. N E. 7 6 & 19

20 E " E 7. = ' ', (4 $,6,64 ( <$"' $ 4; $$ >$9$& >$;9('& ('$:&6 ( *>,&*':: , 99*+,:*+,; E 7.? ' ', (4 $,,6*:4 $B$9)K;(9,$ B.N ". L. E. " $.L. & " E. &

21 $B$9)K 97$:4*$ $ $ 4; $6 >$9$& >$;9('& ('$:& ( *>,&*':: +, 99,3E, 99 + E & E 6 -, 99,3E &.)*+,: 3 *+,;3 &. 7 + ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 E E ". 7 A ' ', (4 $ <$,& B$$ ('&78( $('*> (; $'*> ; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* B. 7 E. & " 1 E " ' ( - $. 3 7 $ $ & $ - & 21

22 ".. " " E.7 ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ B E.. - $ ' (. ). 3 7 'G,,H(. "7. 22

23 ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8( 56'&$ -7. J B 1 7. $ 7. = ' ', (4 $ $$,*':)*4 $9 ($'*> :,8( ( * 789)* ('<&(B$)*(:9,$9 $*: 7 ".. ".. &. E. E 7 23

24 ? ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9, -. L. ) " ' ( E. " ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; & ; $B8( 6*>&)* E..E ". $ 1.. A ' ', (4 $ 7;)*4 9$8( ('*':'*> 6&(4 ;;$ 766(6"',($(* '. 7 3 ". 7 L E 24

25 " ". E. 7 - ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*> B "7& ) " $ 3 E 7 / ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ 6 " 3 & $ " -. 25

26 7 2 G H E $ " 7 3 ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8( L & 6 J 7... E 7 ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*> 6 7. B ; 8 3 " " E $ F $ E " * $ 3 E $) 26

27 & ' ( 1$ $ $ 1$ 1$ 1$. E $ 7 ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4 L" D. F $ $E $ $,. 1 E $ 7 ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9* & F L.. 27

28 . E. 7 = ' ', (4 $, ''& &$$&* ($)* 768( $ 6 ',$$ (9$<6;(9$7 " '&" $,B$;$ && 3 L. 4 &. " 7? ' ',$7B'*> &$*&,$C 7 " L " F. E. " E ". 7 28

29 + ' ', (4 $ $ 4; $& >$9$& >$;9('& ('$:&& ( *>,&*':: ;& 1 ;; $ ; A 9$;$?,6: ('B4* '&(B$)**9&, 99,3E + ;A:A -, & E 7 A ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$??., 993>< 2 ", 99 ;A:9 E " ;AAA ; " >IAAA ; *. E ". 7, ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3*+,:. L. E. *+, : G- 1H 3 9AAA R &1,JJ " ;?:A;A:; &1,J 1 *+, : G- 1H 3 :A *+,: & *+, : " 29

30 ". 7 / ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 *+, ;. *+, :. E.*+,; ) J DND L J. *+,; 3. DND :IAAR1 *+,; *, 34D1*+,; ;A:9 *+,; & D *+,; " "E.7 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= E. *+,8 1 *+, 8 1 C 1 E *+, 8 E *+,8.7 ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $, 6; 9$$,;'8( >* '*> ;9$,66:4*'*> 9,$9 &,$( ;9$ ;(98( L. " G,,H 30

31 E " 7 ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56' & " 3 L.. 7 ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7 B. -. $ 1-3 EJD1B8,. EJD1B8, J 7 = ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*> J 7 " E 7 31

32 ? ' ', (4 $ ($;$& $('& ' ', ('(B$ * ( '($' $*': &." " 3". E " ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$ & $ $ E. &-. $ &. $ " E.7 A ' ', (4 $ * $&(<* &$ '6B6 <6;(' ;$"' 9,$9 $ 6; 9&7($$*: $B$' $<'<6;(9$ *. - E. " & ' ( ". E. &. $ ".. "2 " 8 >9? : >9? I 6. 32

33 ' ( E "..7 - ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*> 6&8( ;('*> 96< ;(9,*> $ $9"''& (','($&,98(&$:756'6&8( ;('*>96<;(9,*> E ". 7 $ ". 7. $. 7 " E.7 / ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $ E. E ). E " $. E.7 3 ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'& E *. F E

34 E.7 = ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*> 7. * L ' ( L B " E - &. E. " E E.. E.7 = ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' E. &... L. &. 4 = ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('& E. 7, 7. " E. " E. 34

35 E. 7 E. " == ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(. 7 & E 'JB3( " =? ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 ' 34 N <>;<K E L 4. E L 4 3 E L =+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,& 8( &; '* B,$& $ 4;6 (',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> L *, +, +, *, *,. B +,. L +, L *, L. = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$& = ' ', (4 $ ;&(4 ;6 * $ 6&8(.$('*> ; <6 7B;(7-7E " 3 7E Q:?B7E * Q;8B7EL7 35

36 > = ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6 4 7E '( 6-E. 7E 6-E 4. 3 $ == ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$ ($C 1J5 " 7E 6 "4.:A E 4 3 " 7E6 E 3 =? ' ',($>$C,66,*:B')*<6 6 7E " & 3 & 4 =+ B', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$&;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& L 3 4 ) L 1 3 $ 3 6&5) :A 36

37 &5 := 6&5 ) '3( =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8( 96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<* 1 :$ 6&5 ) :AAAAAA 0& D :I= :I<:>A 6&5) :AAAAAAAA0& 37

38 L " $ &' "($ )*+, -- &.//////+ =- ' ', (4 $ $( &<6,*:$& L Q 8A B 7 L 7E ) " 7 Q8A;B7L7 6&5 ;A 1 J 5 " E ;A " 4 =/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7 L Q 8: B 7 L 7 ) 1J5 L7 ) 38

39 " 8 & 1 " 6&5 7E 6 E 4. 7E =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: J 4 E 6 4 ). 4 7E N 4 L J 4 " 4 39

40 2D 1D1 1GH D2.) )($;* &$ *+,-./.01,.&234 7 ) S9<'9>(<88?I<? & ) S9<'9>(<88>:;< 3 ) T 1.) +,L *,EL )($;* &$0DETG *+, -./.01,.&2 34 MNM UUUUUUUUUUUUU +, L /-/ Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarzdu 40

41 )($;*.6:4*7 3 -,DD <:AAN<99E 7 ) S9<';;(I8?IIII & ) S9<';;(I8?III> 4N) V 3 ) 1 1 ) FJ " NL, NEL 1. ) FBN E-B):;89I;>:>;>8>I=?:A:;;A=;A? ;8;9;I -1 ):;89:98999>9=I>=<?:A )($;*.6:4*70&$,9,$, /-/ /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU FJ ", L EL 41

42 = )($;* $;*'$(7 5 6B N0B 4 E88?:A:N?>8E 7 ) S9<';;(9A::8:= & ) S9<';;(9:;8I8> 4N) VN 3 ) N 1 - ) 0BB -. ) FB -B)I:>9<:::9:I:>:=:<:?;A<;:;;;9;I -1 )9= )($;* $;*'$(72$*9$$$;*'$(7NG,' /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 0BB 42

43 5G 79(;*&$ 3 ) NA:A:;A::8AA>;A::A:A:;A::8::;;A:: NA:A:;A:;8AA>;A:;A:A:;A:;8::;;A:; NA:A:;A:88AA>;A:8A:A:;A:88::;;A:8 NA:A:;A:98AA>;A: *+, -./.01,.&2 76 *+,-./.01,.&2 6 7" 9>>:M:IID77,43 E B :: " 6 J D B 89<?.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$ E ;A:: ;A:; ;A:8 A:A:;A:9 8AA?;A:9. ". = 1H DH + : ;A::8A ;A:9 ) :;A::8:;A:: :;A:;8:;A:; :;A:88:;A:8 1 :;A:88A ;A:8 :;A:98A ;A:9 3 : ;A:: 8: ;A:: : ;A:; 8: ;A:; : ;A:8 8: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 : ;A:9 8A ;A:9, 33 3 :;A::8: ;A:::;A:;8:;A:;:;A:88: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 DB 3 : ;A:: 8: ;A::, 993*+,:3 43

44 3 : ;A:; 8: ;A:; :;A:88:;A:8 :;A:9 8A ;A:9., 993*+,:3*+,;3 *+,83 '<$;$.$($*':56'2$$B(:DETG $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( 0 0 ' * 789 =3? =3= =A? =A= == 6 0 = 0 = >I=<? 99;>> 9;<?= ;?>:< >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; 8:=I= ;AAI9 98I<; I9<9I 9<AAA LM LM LM :><I< :9;A9 :::9A?I>9 :?;>8 :?9;A ;;=????=9 <:<? >?;> II;8 :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A? 9==; 8:<> =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< 8<8? ;I>I >8=>?:I: I;?? LM "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$ &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($ ($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($ <( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 44

45 $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK :;IAAA 8;8K :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 8A9AK 9?>8= :;<K 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A AAAK A AAK A AAK A AAK A AAK L '( A AAAK A AAK N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK 8>=8 A?K >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B' (B$ $ & 9?99 :8AK 9<>: :8K 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ (' $ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B <(4 $$ (' $ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( ==?3 +?- =A/? +A+ -- E A AAAK <<;<9 ;;<K?A?:8 ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K E 8A89? <:AK 8=:<=?>K 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 <>K <(4 A+==A A/+=/ A+A= ++3A/ E 989A :;AK :;8?: 8;K???; ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK E 8<I8> :A8AK I;?9I :8=K I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K 9* $ &; ',( :I9< A9AK?=<8 ;IK =;;< :<K :8:> A8K ;><8 A<K <(4 $$ (' $ =AA/ ++ 3/== / <(4 $$$ & $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 45

46 $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'(' " ; $B$9)*$*':: E E B'(' " ; $B$9)*('*':: E E B'(' " ; $B$9)*.$(: B'(' " $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(-? F FJJGFBH + H D + E$ (8:&$ + $($I$6($J>$;9($$ ($&$. *+, -./.01,.& *+,-./.01,.&234 + :*:$*:&$$ :76&:$*':' W. 6 B 3 6B3) AAAA8=;=I8 E 3 B XN O XYYE76 B3. *+,-./.01,.&2 3 '6B3AAAA8A=>8:( II:6 += $$6( $&$$ * $$:$, $B6( ' 3 & LE *+,-./.01,.&2 3 ;9::;A:A & D 5 6 & 3 B4>8<=M;A:A 46

47 3 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 :A:;;A:A F 3 +? ; 7;,8'&; <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7 &:*$($; $; <$J "0) S9<9><88?I<? 7? S9<9><88>:;< : 7E ++ ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756' 3 ;=AI;AA< D 5 6 & 3 B48;??M;AA< Q> ;;A>;AA<B489:8M;AA< 3 )*+,-./.01,.& B 3 3 B XNO X YY E 7 6 B3 >A>;AA<AAAA8A=>8: &. L L N +, E :?A>;A:; L*, EL 3 ;=AI;AA< E;9::;A:A& LE :?M;A:A 3 *+, -./.01,.&2 3 *+, -./.01,.&2 34 'B 4 >8<=M;A:A(* 3 3 *+, -./.01,.&2 34 'B4>8<AM;A:A( E :A:;;A:A 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 6 B3 AAAA8=;=I8 E ;;:;;A:A. I9:<AA, 99 IA ;=A?AAAA?A K 47

48 E ;? ;A:: 6 & 5. ) N?I>=AAAA' (4 N;?88AAAA' (D L 7 E E 34 A<A<;A:: :A9:M;A:: A?A<;A:: E;AA?;A:: 3B XNO X.) *+, : 3 3 6B3 AAAA8?>I<<6 3 " I9AA.3 G- 1H 3 &1,J L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E;;A8;A:; 3B XNO X*+,-./.01,.&234N*+,;3 3 6B3 AAAA9:I88I 6 3 " :A8AA. 3 LJDDB DJ.-B1&64 *,34 6L3 L +, 3 *+, -./.01,.&2 E :?A>;A:; B & *+, -./.01,.&2 34 L 3 E E L *, 1 L. ) L +, E L*, E :?A>;A:; E L 4 *+, -./.01,.&2 34 B &. E B& * 6" E:9A<;A:;3B XNO X.)*+,83 3 6B3AAAA9;??AI3 *+, " >IAA. L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E B&. ;IA?;A:; 643 <>8= " E 6 4 ) E D 6 4 * 6" F 644*$ ',( 48

49 E ;<A=;A:9 & L E, 99 :, 99 8IAAA =AAAA IA&. A;A?;A:9 'B 4 ;=:?M;A:9( E ;9::;A:9 3 B E E YJJJE76 B3 B 6B3 E ;9A?;A:9 & E L 4... :=8AAA 3 : AIA) N;A<I:;IAAF AIA N:;9<=IAA- AIA E :8:A;A:9 L 6 - E 34 <><M:9 6 - E :;9<=IAA - E:=:A;A:9L7 E E 34 ::>8M;A:9 ;:$;A:9 -. E;::A;A:9-6-E E :=::;A:9 & E L 4. 8M::M;A:9 '( L '( 3 L E L 4: 3 4 D - 4; 3 F 3 4: 4; ;IA 3 AIA -. 89>AAAAAA >?;AAAAA 3 E ;:::;A:9 3 B XNO YY E 7 6 B 3. B 6B3 E ;>::;A:9 L, 99 6 E, 99 >A;AA IAAA 8A:AAAAAA 'B 4 IA89M;A:9( E ;>::;A:9 & L E, 99'B4IA9AM;A:9( : 3& >A;AA ' 6E ( 8A:AAAA 49

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku ZWZ Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej sporządzony na dzień 12 czerwca 2015 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI PROJEKT CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Tekst jednolity I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Założycielem spółki

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Statut ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2007 r., zmieniony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Statut Elektrim S.A.

Statut Elektrim S.A. Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: a. Tomasz Grabiak, b. Przemysław Biłozor, c. LMB Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne

STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka działa pod firmą GEO TERM POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy GEO TERM POLSKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity --------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity Jerzy Gębicki, Konrad Palka, Anna Sysa-Jędrzejowska i Jan Adamus działający w imieniu własnym, Jacek Jankowski

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ WISTIL Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu został sporządzony na podstawie: 1. Tekstu Jednolitego opracowanego przez Radę Nadzorczą i przyjętego Uchwałą Nr 16/2001 z dn. 24.10.2001

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu uchwalonym w dniu 9 marca 2015 roku STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Płock. 3. Spółka zostaje zawarta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Letus Capital Spółki Akcyjnej. tekst jednolity na dzień 4 lutego 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Letus Capital Spółki Akcyjnej. tekst jednolity na dzień 4 lutego 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą: ULMA CONSTRUCCION POLSKA Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi NETMEDIA Spółka Akcyjna. ----------------------------------- 2. Spółka może używać firmy skróconej NETMEDIA S.A., jak również wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo