z siedzibą w Skierniewicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą w Skierniewicach"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji JHM DEVELOPMENT S.A. wiąże się z określonymi ryzykami, które charakteryzują tego rodzaje inwestycje i instrumenty finansowe, jak również z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta, jego Grupy Kapitałowej oraz otoczeniem rynkowym w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Części II Prospektu. Oferujący: Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 31 grudnia 2014 roku

2 "$ & $'($)*( + ' ', -.$ / ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$3 =? + A ' ', (4 $ 7894'6$*:4&$,,&* 4,6,647;$* 4(9*3 ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,:3 ' ', (4 $,6,64(<$"' $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*':: ' ', (4 $,,6*:4 ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 ' ', (4 $ <$,&B$$('&78($('*> (; $'*>; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ =? + A - / 3 = ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8(56'&$= ' ', (4 $ $$,*':)*4$9 * 789)* ('<& (B$)*(:9,$9 $*: = ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9,? ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; &; $B8(6*>&)*? ' ', (4 $ 7;)*49$8(('*':'*> 6&(4;;$766(6"',($ (* '? ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*>+ ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ + ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8(A ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*>A ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4- ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9*- ' ', (4 $, ''& &$$&*($)*768($ 6 ',$$ (9$ <6;(9$7 " '&" $,B$;$ && /? ' ',$7B'*> &$*&,$C / + A - / 3 ' ', (4 $ $ 4; $&>$9$&>$;9('&('$:&&( *>,&*':: ;& 3 ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$?? 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE = ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= = 2

3 =? + A - / 3 = = = == =? =+ ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $,6; 9$$,;'8(>* '*>;9$,66:4*'*>9,$9&,$(;9$;(98(= ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56'= ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7= ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*>= ' ', (4 $ ',('(B$ * ('($' $*':= ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$= ' ', (4 $ * $&(<*&$ '6B6<6;(' ;$"'9,$9$ 6; 9& 7($$*: $B$' $<'<6;(9$= ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*>6&8( ;('*>96<;(9,*>$ $9"''&(','($&,98(&$:7 56'6&8( ;('*>96<;(9,*>== ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $== ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'&== ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*>=? ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' =? ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('&=? ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(=+ ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 '=+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,&8(&; '* B,$&$ 4;6(',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> =+ = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$&=+ = = == =? =+ ' ', (4 $ ;&(4;6 * $6&8(.$('*>;<67B;(7=+ ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6=A ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$($C=A ' ',($>$C,66,*:B')*<6=A ' ', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$& ;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& =A =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8(96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<*=- =- =/ ' ', (4 $ $( &<6,*:$&=/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7=/ =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: =3 2D 1D1? = 1GH D2? )($;* &$? )($;*.6:4*7? )($;* $;*'$(7? 5G?= 79(;*&$?=.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$?= = 1H DH?=? 12112?? + H D?A 3

4 = +? ++ E$ (8:&$?A $($I$6($J>$;9($$ ($&$?A :*:$*:&$$ :76&:$*':'?A $$6( $&$$ * $$:$, $B6( '?A ; 7;,8'&; $B$ <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7&:*$($; $ ; <$J?- ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756'?- + 1 D B8(('*:&$ $,$";',<('(,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('&;$',6 + ('*:($; $$,69$($$ ' <(4 $$ += A 15LG1MG +? A $B$9)K;$(($ +? A 7B8(* ',*>$$,' 6:4*;$((< $'; $B$9)*+? A ;6&($ +? A $B$9)K;(9,$ ++ A= '*:$&$A A? $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: A A+ ($7,,6*':A? AA $7$ A+ A- 5B8(,9*;$(*' A/ A/ (;6,'6B67 A/ A 5B8(', A/ A A A= A? A+ AA A- A/ A3 ($; A/ $&$,,&* A3 ',;(98((9* - ;$"9,$9&,$('*>- 2*$*:$$,'()*;(98((,8B$:(, '*>$79&$*:&:,*>-? 2 $B($ &6*9,$9&,$('*>$9,&',6-? ',,;'8(>* '*>(9*-+ 6,6$($96($,;'8(>* '*>6; 9$'*>(9*-A B$$<'(* $96;)*9,(6,6; $<8(&,$('*>-- A 5B8(,,6*(<$"';(9,:-- A $"$ $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*'::-/ A $"$*:$( *>>$;9(:(>$9$*>$7('*>-3 A= >$$,'',$;&8(('$:&6:4*'*>$(,$(>$9$*>>$;9('*>-3 A? *:$9 $*:$<$"($-3 A+ 2 '$:&6/ AA G,$9 $*:$/ A- 29*/ A/ *>,6$/ A3 >$$,'',$9,7',6*$>$9>$;9('*> / 4

5 A E'* ' (8:',6/ A,'(' (:6',6('$:&6( *>,&*'::(>$9$*>>$;9('*> /= A= ',$; ('* $:&$:4*(B'($; $B$9)K',/? A? A? A? A?= A+ ;('*>*8(;6,*':'*>/? &('<'<6;(9$7$9(',$((/+ &('$<'*$6*>&)*// &('$:&696<; "$('6*>&)* // $B"$( 9,*>)($;* C&$;'* 4*'*>:7 '*:,,6*':: 3-6,6$56'&$$ 76',$$B(:$$, ,76';,8:$9"'& 3 ',$ '*>;&8( $9"'*> 3= / 2M 3= /.&$*:;'* 4*:6":4*'*>96<9$($'*> $* 4*'*> * ; "$('*>6*>&)*$ :$,*>,9(,<*4"C6$('*>$'*>$,'($*>3= / 6*>&)* 3= / 6*>&)* 3= /= / = =? + = 9$8(('*':'*>&$();,($B? $7$;C('&78( (4 $'*> '$ &$ * ('*>$,'(8(($B'*>? 5GN1 D 1DDHD A '6$*:$.$($&$ 794; A ',$*':'.&$*:;'* 4*'*>* ;$ C$; ('* $:'*>96<$;'* '*>96<('*> (4 $B$9)*$*'::($ (,$ :$,&&$B'(B'($(', &8( '* ' $* 4*'*> &$( ;$"'96< $( ;$$.$((',$ 6:4$, &$'?.&$*:;'* 4*:$,*>,9(,9&8(9', 9'* :$ * );96<);&K '(B'($; $B$9)K$*':4 + 12M -.&$*:;'* 4*F8;B,$$B6&$I,8,;B67&(7J - ':$)F8;B,($ B'(8();,8("'*>&$ ==.&$*:$&$ <,;'('*>$ 6,6'.$($$&$ =+.&$*:$&$:$,*>,9(,7$* C((', ''($6 &7B'<'&K< );96<);'(B'($; $B$9)K$*':4&$ =A (;'($F8;B$.6;6 ' <'*>; $9 ($$ <(4 $C ;$('*>(6,* O('*:($; $$,69$($$ ' B)KPQI+=J$ O9$8( ('*':'*>&$();,($BQI/=J =- D =/ $7$<$;$(* 0 (:($&$ $$=9$$<( =/ $'9**:$;$ &$ =/ $,($( =/ H D D E =3 5

6 =?? + A A A A A A= A? $:: ;$"' $$$*>$, $*>*$*> ;$"' $,;;$' $,C* $$7,6<(7;;$';,6&6:$*':7 =3.&$*:$&$:$,*>,9(, <(4 $C96< ;$ 9,7$(;;<C($&74&K $* 4*'(B'($,'(' '$:&:;,C*$<"4*7,6<(7? 5112LG12 2? 51? $ 4; $:4*'*>$; * '*>$ ()8;8< $ 4; $:4*'*>('" 7 * <9$ += 15 += DN 5 +? $$ $,C* :$,* $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$(($9(:.6,*: +? $ 4; +? $;$$; * $ +?.&$*:6&($*>)($;* 6B67* $ 4; $:4*'*> $; 6:4*'*> &&96<,8'&,9(, :7;&8( $ ('B$*$(*>(9 (4 $$6,6$*' ++.&$*:,&:;$6;'6,&:;('$7; ;6&($ $$;.6,*:($$'*>,&: ++ )($;* $&$($$ &$*;6B$;6,$*':7 +A 1 +- G* <$$*(,8((,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('& +- $*(*'(;&$*> $9"'*>;&$ +/.&$*:$;$'*> * B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$,*:$*>*:$*>$ $,*:&$ +3 - $ 4;&$ +3 - $;$$; * $&$ +3 -= ( 9,*>6$9C;'* 4*'*>6* *($$*(,8((,$$9&$ +3 / 2 D +3 / / /= /? = $, B,(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * );96<);&$:46; $B'(,$$9&$96<$($7B6;97$:4* 7B 6$&*'$($,$:(7&$ +3.&$*:'*>$($*>7B6(;6;&$ A,$ && A ( 9,*> $*:$( ' B)*&"(;($K &$'( <,9&$ A 2 DN1 A $)K$$,*: ;&$&(4 $'& A '$7; $* B,8($ 4;6$;'$; * :$ )($;* $ A $)K$$,*: ;&$&(4 $'&'&"* B,($ 4;6$;'$; * : A $$,*:&$ $($ :;,$;&6:4*$ A? ;('" $,$$B6 $,B$;(7 A? &('6< * $ A? * $7($$*: A? 6

7 3? 3+ 3= 3? 3+ 3A 3- =? &('(',$<8<6;(9$0&$"('*> A+ &('"'*, A/ $$,*: $($ 8B,4$'(9,$??:;,$ $9"$ A3 $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE=:;,$ $9"$ -+ $$,*:&$ $($ $&D '&7(* &$ 4;6 -- H DH1 N DHD 12L -/ E'*.&$*:.$( -/.&$*:.$(.&$ -/ $;$>'* '*>* '*>.&$*:.$('*> -/ 8;*.&$*:.$( -/ + 9',&$;)('B$';'(;;'$ ( 9,*>7$* C('& $, -3 A $)K;'(;;'$$,*: $,$";',<(',6<:7>'* '&.&$*:$& -3-9',$;'(;;' -3 / ($$4;($<$"( -3 3 $* 4* &$'('6$*:.$(:96<>$;9(:&$ -3 H D2 /.&$*:;'* 4*,$$B6 $,B$;(7&$ / 9,)K('&($7,$$B6 $,B$;(7 6:4,$$B6 / $9"'*> &$ /? ($$$& / + 9,$($$<'*$96< <(4 $$(;6;,$$B6;*9(796< <(4 $$; ;('" $,$$B6 / A ;&&*:96<(<*,87 $B6 7;($6,(96< < ;&&*: / - $>'* $&$,$$B6 $,B$;(7 $,<:'>'* '&.&$*:$&.$('& /.&$*:;'* 4*$66&$ /= ;&6*96; $B$9)*&$ (,$ /= 4*'*>;* B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * '*> /+ $;$$; * $$($$668B, /+ $ 4;$($$668B, 3 = '(9:8(7$* C (4 $'*>,$";'&; $:&:4*'*>$,*: 3? ; $B$C <;'*>; &$'$($;$* (,$ $&'*> : $* 4*' $,":('&$7$ $&$($ 3 + $$;,)9$:4*'*>8< (B'($$('* $:'*>$9'*>7&$; C$ $; ('* $:'*> $9'*>7&$; $$;$&6* *($(*> 3 A 96<6&"9( &$',9$;&& 3? 7

8 -,$ 6,8:,* :;$$6$;$$$,*: $,*:$6 $ 3? / ($6,8($B"'*> &$',$$B6 ( $$;'4<$; :'7''* ",)9('&7$&<(4 6:4*7$($ 3? 1 3? $($(&$9'&,6; $,;(8*>9$< ); ; $:4*'*>;$6<9,$*:;,6&6:$*':7 3? $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* &$ 3+ = $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* 8B, $9"4&$0 $'(9,$?? 3A H DL E R2L D22G2 5S 3/ =$',8( 3/ =.&$*:;8< **> 33? + 215GN 33 H DM E1 E E T2H1 1G = H D = = == =? )($;*,$$9<('& 2$$9 $*:$ $;B6" '8<. '* '*>$('*> $$7$"($'*>(&:96<. B$,.'(', '$$(B'(8("'*> =? H D E 1 EH1 E =???=???+?+?+?A?-?/?/ '6; $:6.($'*>96<;6 * '$;('6&;'.,$*':'$8($)*('*>J96<'&;<'&,;&;'.,$*':'&$8(($)*('*> = $B'6( $'($)*( =,$ '"$,$ * '4 ;&$$9 ($ '$;,6.&' ;&$$9 $ ($;;&6;(; $97 $($; :6$8(($)*('*> = $96$&($'*>$8(($)*('*>? ( ',&*>7$* (4 $'*> *;6'(','($$'*>$(? $($&$:4,( (4 $ $,*:$&8B,? $($,$*': (4 $ $,*:$&8B, - '$;,6('*>&:$9"'(,$ (9$96< $B' 96< $46( 96<('&($($'($)*( = '$;,6('*>&:$9"'(,$ $K (;'($4;$&:$8(($)*('*> = 7$* C((<; $$8(($)*('*> = 7$* $(',$:4* $66 = 8

9 ?/?/=?/? <(4,7$* $(',$:4* $('.*6<9* :$ $('<*6&$& H$('& = <(4, (4 $ $<'($&$,*:(',$:4* $('*>2,6*:26&8( A 7$* $(',$:4* 4; $$;'IJ=3U? ;$'* $?,6($(,9,*$*: ;<( 3?3,$ $<(4 6:4*'*>769$*:;'* 4*'*><(4,('*>. :*$96< '&6(7 (',66IV6 06J;,66I9906J(;6;$8(($)*('*> ==???,$ $6<9* '*>. <' * (*476$7,6<(7<"4*7,6<(7 == ;6;,$:6; ($; $$:.$96<(,8'*>;:&6:$$$;6 * ;<6W.&$*:4*$'*>6F8;B$;$,$*> ;;*>;66 ',($7 '&< ;(; $9)K $ 4*$;$,8(6F8;B$ == ;$,($;*>;8( ;'(;;' ;$"'$,*: =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;'(;;' =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;$"'$,*: =A? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(;$,*:IJ =-? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(<6 =-?= ;$,;* ')**'(9$('*> =/?? ;(; $9)KB$,$ =/?+ ;$,;$;,8(;$( =/ + H D2 EH1 =/ A A L 1 E =/ ',769($' =/,*:<;4 ;&&(,6;6 * (($; ;<6$',68(97B'& =3 A * ;<6,*:8B, =3 A= ' ;$"96<9$($*>$$, '($'&96< 6<9* '& =3 A? );*'(<*$',6(8'& =3 A+ $B$$$<9 $*': =3 - H DM GL 1 ED1 ESN =3 / 21 =3 3 =?? H D2? $,6; $B$C;$;*8( (4 $'*> &:4?,$ $B' <$;$96< : $ 6$('*><7B'*> (;8($ (;6;,8'*> 4; 9$? $$&$,$? ',$;8< **> $B';,B$;(8 X8;B$'*>.&$*:? MN 2W? MN 2.*:,8'? MN 2$6DETG?A MN 2=0*>($B'7$8(&$;'* 4*(($; $,*:;<6$5 +? MN 2?$' $*6,( +- MN 2+',$ ;B$C 3 9

10 = "$ "W " $ 7;$&$ 96< <' ;(; $9: $ 4;,6&':7$(', '$,6&':7; *98(8F: :; ;$"'$8(($)*('*>96<*>$* 79$($$ );,8(.$('*>,$ ;* $,87 );*'.$(&74;,'($K 8F: : ; ;$"' $8( ($)*('*> 96< *> $* 7 9$($$ $ * $,87 6; 9$$ : 7;$ $ (', ''($,6 &':7 9, :$ ;,8'*> 6 $9"$: $($;(', ''($$,6&':7 '8"$('B6 * 9$K.&$*: $&$($6,8(.'(*>(9,B$;$$ 7:.' & $ & $($I$6($J>$;9($$ ($&$ & ' () *+,-./.01,.&2 & ) *+,-./.01,.&234 ; 7;,8'&&($; (:4; <'&$ 3) 3 5 ) 6) B8( * ', *>$$,' 6:4* ;$(( < $' <"4*: ; $B$9)* &$ $ ; $: ($; : &$ ; $B$9)* (,$ $& 7B8('*>,$7 ;$($'*> ;6,8( 96<)($;* '*> (,$ $& $:($": (:4; $B$9)K -7. ).*+, -./.01,.&234 $ *+,83 ), 993*+,:3*+,;3 6 7 $B$9)K;(9,$ - 7 *+, -./.01,.&2 34 *+, 8 3 ) 10

11 " " ) " &-." :8 :< => ':8?:=<; ;AA<;A:9 B+ 21B+." - )3 B, C DD 6 $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: 376., 99, 3 E 3, 99 F, 99 G*.H 3 -.&- :89I >8 ; 3*+,: 9AAA ; 3 &1,J 'G-1H( 3*+,; DD :IAA ; DJ.-B1&64 &-7.?$.&$*:$$ &$$:<$; : $* 4*'*> ;*: $7,6&$:4*'*>(B'($&$ $ $ & ($; ; $B$9)K ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' (B'($B'<' $ $,B$;$' <7; $B$9)*&$:756',C*6=B(?,6('4B'* (4 $ 6 ',$48(($74$',6$ <$,&('*>9,$9$ ;$" B"'B$9,,( *( ( $( '*>$ 9$($('*>('*: ;<($ ;(9, <(($ : 9: "'( ( 7&* &,$C ( 79;6 $ * * $9 $*: 4;(77$&6O,$;9$B;'*>Q $$,,$*,8(;9$(, )*('*:&,$('*>$4B$(9*6;7* $6<'B: '*>,,* ;$"'9,$98B,$6:$&$9$'* 49',6; 9$'*>$<$8(6 $9"'*>;'6$*:',(:*'.,,,'*> '$;,8( ;$"' ;*: ( <$"' ('$:&6 ( *> 6B67(0>$;9('*> 6 $9" 4 ;,6,6' 7;$* ( $&, *>$$,' &2, ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' &$' * ('$:&6 ( &$'*<8<6;(9$'*> + 76',$$B(:&$$ &:*$&$(:76( *+,-./.01,.&234 11

12 A B3 6B3) AAAA;=A8<I <;9?;IA'.( *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.( D -, B 3 6B3)AAAA:;>?:9 4 -, 3,4'6( IAAAAA'6L2( *. E76. *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.(, 99 3 E 6 B 3 6B3)AAAA8I?;>I =AAAAAAA'.( *+,:3 3 6 B3 6B3)AAAA8?>I<< I9AA'.( *+,;3 3 6 B3 6B3)AAAA9:I88I :A8AA'.( *+, B3 6B3)AAAA9;??AI >IAA'.( &-.:AAK 3 $, (,$I$ $B'(,$$9&$ 96<$($7B6;97$:4* 7B ;$&(9,)*6; $B6,$";: $,*>8< 1 IK *, $ /- =3A/? ++/+=/3 $ & $9"'(,$ ' $* $,*:$6 $($ L. ( :$,& $ : $9"' * ' & : < ); 96< ); ;&& $;$'& 96<,9($'&$ (,$ '<$$:($": >'*.&$*:.$(;'* <(7,6 <:7 >'* :$, 8(" ;9$ $6:4*7 &,6 )8;* ($ 8('($9'& ;$'& $ $&, ;7,6<(7 $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( ' * =3? =3= =A? =A= 0 == 0 = 0 = >I=<? 99;>>?/3-3A/ >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; =-+- +? 98I<; I9<9I 9<AAA LM :><I< :9;A9? 3+A? :?;>8 :?9;A ;;=?? 12

13 LM LM??=9 <:<? A3A ++= :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A??-- =/A =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? LM "$ $& '( )*+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(- &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($<( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$ =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK + :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A A AAK A AAK A AAK L'( A N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B'(B$ $ & 9?99 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ ('$ <(4 $$ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 13

14 / 3 ('$ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( E E <(4 $$,8,&( E E 9* $ &; ',( <(4 $$ ('$ <(4 $$$ & I?< A;K ==?3 +?- =A/? +A+ -- A AAAK ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K 8A89? <:AK =-/- 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 A+==A A/+=/ A+A= II?>< :>;K 989A :;AK =3 ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK 8<I8> :A8AK +3?+ I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K ;><8 A<K =AA/ ++ 3/== :<:A;: I;IK $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 14 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'('" ; $B$9)*$*':: E E B'('" ; $B$9)*('*':: E E B'('" ; $B$9)*.$(: B'('" $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$ $& '( ) *+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- '<$ (,$ $& *> *>$$,6 ' ('<$'*> $:($": '*>.&$*:$*>.$('*>.&$ $9"' ('$F (; " ( 79;6 $ *> ;'* 4 '6$*: >'* ;$($:4 * '(:'6$*:.$(:8B,$::(',8( &3 '$;,67 ($$96< $*($$ ',8($9"';$K(9,)K9* <(4 &3

15 *>$$,6( ',*> $ "C $($'*>($*<7B7(;$(;6;>'* '*>.&$*:.$('*> &D " " 3;A::N;A:8 '$;,67;' &,$$B6<(7&$('$* $$,'*:7<*'*> $B4* 'K(':$) 3 =? $'($)*( '6,9$'$8(($)*('*>$(4*'*> ;&.'96<;6 * ;'.,$*':'$8(($)*('*> $ ;$( : 7,6 8B,$ $& $ 6<7$K ;6 * (($; ; <6 $ ',6 769($'&?-+ $,*: (',B'*>$,$ *9$ B,$";$ $,*:$ B4* :($)* &$9:?+A+ B 8B,$ $( 2 ;&& <; :$*:$,*: :$*:$,*: <; :; $* $ $;$&&,;6;'*>* $96$&:$8(($)*('*> 4 '0&( G* <$$,*:('&($'*>(BB$*'*>$ ('&($'*>B$*'*>(B $)K&$9$$,*:96<(,$ $ C,6,$$B $,B$;('8B,('-= B'*>; BIK; 47 -?3-+$,*: (',B'*>$,$ (',B'*>$,$ ',$,*:( 4*,$$B $,B$;('8B, $B'(BB$* $( (4 $'*> $$&($)*('& &/012$0 3 EL ' ( P " ' (P 3 P P P &$132+&&0 &4 EL'9:;63+( EL'9::Q :63+(P & E L 3'8??Q863+(P & EL 3'9AAQ:63+(P E L 3'9A:Q:63+(P E L E L'9:AQ;63+(P L E L EL '9A=Q:63+(P E L L 15

16 + A - '9;:Q863+(P EL'9;AQ;63+(P EL 9;;N9;=63+P B&'8<IQ863+(P ' (P 3 9;< 63+'9;?63+(P '8;<Q>63+( L 3 B& $EL' 8?IQ963+(P 3 9<> 9<= P 3 IAIQ:63+' ( I9AQ:63+' 3( I>:Q: 63+' 3(P '89:Q=63+(P 3 '>Q963+( 5$12&5$&+"&15$"&6+007$0 P P P ' ( ( ',*>7$* C;'* 4*'*>(<;: <'($9)*$8(($)*('*> L L *&$12& ++ 3 " 4 *&$12&5$"&6+007$05$&+"&1 P B P P P P )'( :AKIK EL'(88K EL'(>>K EL,$ * '.($ $' ($)*( 4 96< <;4 ;&& (,6 ;6 * ; <6 $ ',6 769($'&$ (,$ $( ;&& <6 L 4 3 4: 3 7 E E 34* L3 434; 7E' ( 9',;'(;;' L L. L 3 16

17 = L. 3 E L & L E L ' ', $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$&$96<:7<$"' 3 3 " ) 7. ", 99, 99 *+,: *+,; *+,8 7 J. 3 " 3L4 $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$$8(($)*('*>. " ) P P P $ 434; P 434;P 17

18 $ =? "434; P "434; P 3 P 43P.$ B'(' " 78B&$ $*6,(, '&: 96<.' '& $*6,(, ' <$ ; ($ &$96<.6:4*7 L 3 434; =9A '* $*6,($($)K(B'(8("'*> &. ($6,8(.' &&. $* 6;9$&:96<.' & -,DD334. -,DD ;. 6 B 0 B. 6 B 0B 4. L D77,43. " ; 4 4; 44; + A - &$ (,I$ ($J<'96<;&6.6:4*7$($)*('; ;$"' & 9,)K($)K*($$'*>&$(7 (;$(;($7.4 L '$;,6.'6<,'*:,($:;;'*>* $('*>$,*:$6 $'*>&$(7 &&. $*6,(, '<$;($ &$96<.6:4*7.1 J. 1 18

19 &0 1&/ &$1 $&$1$&/ $&2&$&/ &1, $ +9:9$:091&$$$0&1 &.: ;+$ <1 0, 11 $+&1 $.& *$ 0*2 *: *$$0 00 $+ 91 $&/ &$ $$ 9 $& $2 $ 9$&/ &$ $$, ", 1 2&+ $0 &$0 $$ +" &.&0,&$&109+&"9+,$0*2+&:&8.:+" &.:$&/. =$$$.&991,$0 9,$&/01"&.0$+"+90*29 $2:1*.:,$+&182,$.&+":+.& &1 <1.:, 11 $ 9 &$ $$, 1 2&&/.&,">&8+"&1*$+.:0+"1*;+$<1 6$,$01212.&&0&1$&/&, &*.& $&/ 1$0, 8*2: 1* 0, &$ *, * +" * 60&1 & 29122,10*2+:0$$0$91 ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$ ' ', (4 $ 7894 '6$*:4&$,,&* 4,6,64 7;$* 4( 9* E & 7. N $ ) 6D ". $ 7. ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,: 7. N E. 7 6 & 19

20 E " E 7. = ' ', (4 $,6,64 ( <$"' $ 4; $$ >$9$& >$;9('& ('$:&6 ( *>,&*':: , 99*+,:*+,; E 7.? ' ', (4 $,,6*:4 $B$9)K;(9,$ B.N ". L. E. " $.L. & " E. &

21 $B$9)K 97$:4*$ $ $ 4; $6 >$9$& >$;9('& ('$:& ( *>,&*':: +, 99,3E, 99 + E & E 6 -, 99,3E &.)*+,: 3 *+,;3 &. 7 + ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 E E ". 7 A ' ', (4 $ <$,& B$$ ('&78( $('*> (; $'*> ; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* B. 7 E. & " 1 E " ' ( - $. 3 7 $ $ & $ - & 21

22 ".. " " E.7 ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ B E.. - $ ' (. ). 3 7 'G,,H(. "7. 22

23 ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8( 56'&$ -7. J B 1 7. $ 7. = ' ', (4 $ $$,*':)*4 $9 ($'*> :,8( ( * 789)* ('<&(B$)*(:9,$9 $*: 7 ".. ".. &. E. E 7 23

24 ? ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9, -. L. ) " ' ( E. " ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; & ; $B8( 6*>&)* E..E ". $ 1.. A ' ', (4 $ 7;)*4 9$8( ('*':'*> 6&(4 ;;$ 766(6"',($(* '. 7 3 ". 7 L E 24

25 " ". E. 7 - ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*> B "7& ) " $ 3 E 7 / ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ 6 " 3 & $ " -. 25

26 7 2 G H E $ " 7 3 ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8( L & 6 J 7... E 7 ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*> 6 7. B ; 8 3 " " E $ F $ E " * $ 3 E $) 26

27 & ' ( 1$ $ $ 1$ 1$ 1$. E $ 7 ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4 L" D. F $ $E $ $,. 1 E $ 7 ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9* & F L.. 27

28 . E. 7 = ' ', (4 $, ''& &$$&* ($)* 768( $ 6 ',$$ (9$<6;(9$7 " '&" $,B$;$ && 3 L. 4 &. " 7? ' ',$7B'*> &$*&,$C 7 " L " F. E. " E ". 7 28

29 + ' ', (4 $ $ 4; $& >$9$& >$;9('& ('$:&& ( *>,&*':: ;& 1 ;; $ ; A 9$;$?,6: ('B4* '&(B$)**9&, 99,3E + ;A:A -, & E 7 A ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$??., 993>< 2 ", 99 ;A:9 E " ;AAA ; " >IAAA ; *. E ". 7, ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3*+,:. L. E. *+, : G- 1H 3 9AAA R &1,JJ " ;?:A;A:; &1,J 1 *+, : G- 1H 3 :A *+,: & *+, : " 29

30 ". 7 / ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 *+, ;. *+, :. E.*+,; ) J DND L J. *+,; 3. DND :IAAR1 *+,; *, 34D1*+,; ;A:9 *+,; & D *+,; " "E.7 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= E. *+,8 1 *+, 8 1 C 1 E *+, 8 E *+,8.7 ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $, 6; 9$$,;'8( >* '*> ;9$,66:4*'*> 9,$9 &,$( ;9$ ;(98( L. " G,,H 30

31 E " 7 ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56' & " 3 L.. 7 ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7 B. -. $ 1-3 EJD1B8,. EJD1B8, J 7 = ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*> J 7 " E 7 31

32 ? ' ', (4 $ ($;$& $('& ' ', ('(B$ * ( '($' $*': &." " 3". E " ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$ & $ $ E. &-. $ &. $ " E.7 A ' ', (4 $ * $&(<* &$ '6B6 <6;(' ;$"' 9,$9 $ 6; 9&7($$*: $B$' $<'<6;(9$ *. - E. " & ' ( ". E. &. $ ".. "2 " 8 >9? : >9? I 6. 32

33 ' ( E "..7 - ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*> 6&8( ;('*> 96< ;(9,*> $ $9"''& (','($&,98(&$:756'6&8( ;('*>96<;(9,*> E ". 7 $ ". 7. $. 7 " E.7 / ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $ E. E ). E " $. E.7 3 ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'& E *. F E

34 E.7 = ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*> 7. * L ' ( L B " E - &. E. " E E.. E.7 = ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' E. &... L. &. 4 = ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('& E. 7, 7. " E. " E. 34

35 E. 7 E. " == ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(. 7 & E 'JB3( " =? ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 ' 34 N <>;<K E L 4. E L 4 3 E L =+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,& 8( &; '* B,$& $ 4;6 (',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> L *, +, +, *, *,. B +,. L +, L *, L. = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$& = ' ', (4 $ ;&(4 ;6 * $ 6&8(.$('*> ; <6 7B;(7-7E " 3 7E Q:?B7E * Q;8B7EL7 35

36 > = ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6 4 7E '( 6-E. 7E 6-E 4. 3 $ == ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$ ($C 1J5 " 7E 6 "4.:A E 4 3 " 7E6 E 3 =? ' ',($>$C,66,*:B')*<6 6 7E " & 3 & 4 =+ B', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$&;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& L 3 4 ) L 1 3 $ 3 6&5) :A 36

37 &5 := 6&5 ) '3( =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8( 96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<* 1 :$ 6&5 ) :AAAAAA 0& D :I= :I<:>A 6&5) :AAAAAAAA0& 37

38 L " $ &' "($ )*+, -- &.//////+ =- ' ', (4 $ $( &<6,*:$& L Q 8A B 7 L 7E ) " 7 Q8A;B7L7 6&5 ;A 1 J 5 " E ;A " 4 =/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7 L Q 8: B 7 L 7 ) 1J5 L7 ) 38

39 " 8 & 1 " 6&5 7E 6 E 4. 7E =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: J 4 E 6 4 ). 4 7E N 4 L J 4 " 4 39

40 2D 1D1 1GH D2.) )($;* &$ *+,-./.01,.&234 7 ) S9<'9>(<88?I<? & ) S9<'9>(<88>:;< 3 ) T 1.) +,L *,EL )($;* &$0DETG *+, -./.01,.&2 34 MNM UUUUUUUUUUUUU +, L /-/ Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarzdu 40

41 )($;*.6:4*7 3 -,DD <:AAN<99E 7 ) S9<';;(I8?IIII & ) S9<';;(I8?III> 4N) V 3 ) 1 1 ) FJ " NL, NEL 1. ) FBN E-B):;89I;>:>;>8>I=?:A:;;A=;A? ;8;9;I -1 ):;89:98999>9=I>=<?:A )($;*.6:4*70&$,9,$, /-/ /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU FJ ", L EL 41

42 = )($;* $;*'$(7 5 6B N0B 4 E88?:A:N?>8E 7 ) S9<';;(9A::8:= & ) S9<';;(9:;8I8> 4N) VN 3 ) N 1 - ) 0BB -. ) FB -B)I:>9<:::9:I:>:=:<:?;A<;:;;;9;I -1 )9= )($;* $;*'$(72$*9$$$;*'$(7NG,' /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 0BB 42

43 5G 79(;*&$ 3 ) NA:A:;A::8AA>;A::A:A:;A::8::;;A:: NA:A:;A:;8AA>;A:;A:A:;A:;8::;;A:; NA:A:;A:88AA>;A:8A:A:;A:88::;;A:8 NA:A:;A:98AA>;A: *+, -./.01,.&2 76 *+,-./.01,.&2 6 7" 9>>:M:IID77,43 E B :: " 6 J D B 89<?.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$ E ;A:: ;A:; ;A:8 A:A:;A:9 8AA?;A:9. ". = 1H DH + : ;A::8A ;A:9 ) :;A::8:;A:: :;A:;8:;A:; :;A:88:;A:8 1 :;A:88A ;A:8 :;A:98A ;A:9 3 : ;A:: 8: ;A:: : ;A:; 8: ;A:; : ;A:8 8: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 : ;A:9 8A ;A:9, 33 3 :;A::8: ;A:::;A:;8:;A:;:;A:88: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 DB 3 : ;A:: 8: ;A::, 993*+,:3 43

44 3 : ;A:; 8: ;A:; :;A:88:;A:8 :;A:9 8A ;A:9., 993*+,:3*+,;3 *+,83 '<$;$.$($*':56'2$$B(:DETG $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( 0 0 ' * 789 =3? =3= =A? =A= == 6 0 = 0 = >I=<? 99;>> 9;<?= ;?>:< >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; 8:=I= ;AAI9 98I<; I9<9I 9<AAA LM LM LM :><I< :9;A9 :::9A?I>9 :?;>8 :?9;A ;;=????=9 <:<? >?;> II;8 :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A? 9==; 8:<> =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< 8<8? ;I>I >8=>?:I: I;?? LM "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$ &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($ ($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($ <( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 44

45 $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK :;IAAA 8;8K :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 8A9AK 9?>8= :;<K 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A AAAK A AAK A AAK A AAK A AAK L '( A AAAK A AAK N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK 8>=8 A?K >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B' (B$ $ & 9?99 :8AK 9<>: :8K 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ (' $ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B <(4 $$ (' $ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( ==?3 +?- =A/? +A+ -- E A AAAK <<;<9 ;;<K?A?:8 ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K E 8A89? <:AK 8=:<=?>K 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 <>K <(4 A+==A A/+=/ A+A= ++3A/ E 989A :;AK :;8?: 8;K???; ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK E 8<I8> :A8AK I;?9I :8=K I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K 9* $ &; ',( :I9< A9AK?=<8 ;IK =;;< :<K :8:> A8K ;><8 A<K <(4 $$ (' $ =AA/ ++ 3/== / <(4 $$$ & $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 45

46 $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'(' " ; $B$9)*$*':: E E B'(' " ; $B$9)*('*':: E E B'(' " ; $B$9)*.$(: B'(' " $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(-? F FJJGFBH + H D + E$ (8:&$ + $($I$6($J>$;9($$ ($&$. *+, -./.01,.& *+,-./.01,.&234 + :*:$*:&$$ :76&:$*':' W. 6 B 3 6B3) AAAA8=;=I8 E 3 B XN O XYYE76 B3. *+,-./.01,.&2 3 '6B3AAAA8A=>8:( II:6 += $$6( $&$$ * $$:$, $B6( ' 3 & LE *+,-./.01,.&2 3 ;9::;A:A & D 5 6 & 3 B4>8<=M;A:A 46

47 3 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 :A:;;A:A F 3 +? ; 7;,8'&; <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7 &:*$($; $; <$J "0) S9<9><88?I<? 7? S9<9><88>:;< : 7E ++ ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756' 3 ;=AI;AA< D 5 6 & 3 B48;??M;AA< Q> ;;A>;AA<B489:8M;AA< 3 )*+,-./.01,.& B 3 3 B XNO X YY E 7 6 B3 >A>;AA<AAAA8A=>8: &. L L N +, E :?A>;A:; L*, EL 3 ;=AI;AA< E;9::;A:A& LE :?M;A:A 3 *+, -./.01,.&2 3 *+, -./.01,.&2 34 'B 4 >8<=M;A:A(* 3 3 *+, -./.01,.&2 34 'B4>8<AM;A:A( E :A:;;A:A 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 6 B3 AAAA8=;=I8 E ;;:;;A:A. I9:<AA, 99 IA ;=A?AAAA?A K 47

48 E ;? ;A:: 6 & 5. ) N?I>=AAAA' (4 N;?88AAAA' (D L 7 E E 34 A<A<;A:: :A9:M;A:: A?A<;A:: E;AA?;A:: 3B XNO X.) *+, : 3 3 6B3 AAAA8?>I<<6 3 " I9AA.3 G- 1H 3 &1,J L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E;;A8;A:; 3B XNO X*+,-./.01,.&234N*+,;3 3 6B3 AAAA9:I88I 6 3 " :A8AA. 3 LJDDB DJ.-B1&64 *,34 6L3 L +, 3 *+, -./.01,.&2 E :?A>;A:; B & *+, -./.01,.&2 34 L 3 E E L *, 1 L. ) L +, E L*, E :?A>;A:; E L 4 *+, -./.01,.&2 34 B &. E B& * 6" E:9A<;A:;3B XNO X.)*+,83 3 6B3AAAA9;??AI3 *+, " >IAA. L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E B&. ;IA?;A:; 643 <>8= " E 6 4 ) E D 6 4 * 6" F 644*$ ',( 48

49 E ;<A=;A:9 & L E, 99 :, 99 8IAAA =AAAA IA&. A;A?;A:9 'B 4 ;=:?M;A:9( E ;9::;A:9 3 B E E YJJJE76 B3 B 6B3 E ;9A?;A:9 & E L 4... :=8AAA 3 : AIA) N;A<I:;IAAF AIA N:;9<=IAA- AIA E :8:A;A:9 L 6 - E 34 <><M:9 6 - E :;9<=IAA - E:=:A;A:9L7 E E 34 ::>8M;A:9 ;:$;A:9 -. E;::A;A:9-6-E E :=::;A:9 & E L 4. 8M::M;A:9 '( L '( 3 L E L 4: 3 4 D - 4; 3 F 3 4: 4; ;IA 3 AIA -. 89>AAAAAA >?;AAAAA 3 E ;:::;A:9 3 B XNO YY E 7 6 B 3. B 6B3 E ;>::;A:9 L, 99 6 E, 99 >A;AA IAAA 8A:AAAAAA 'B 4 IA89M;A:9( E ;>::;A:9 & L E, 99'B4IA9AM;A:9( : 3& >A;AA ' 6E ( 8A:AAAA 49

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku ZWZ Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej sporządzony na dzień 12 czerwca 2015 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

#9 # #127# 1# 7## 3 & # ' !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# 512. 6 7# 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 7? @**+,-.-/- #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21 Załcznik

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu

JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporzdzony w oparciu o akty notarialne: 1. Rep. A nr 133/93r. 2. Rep. A nr 953/94r. 3. Rep. A nr

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Uchwała Nr V/2011 Zarządu JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 3 marca 2011 roku. Zarząd, działając na podstawie art. 446 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z podjęciem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BUDOPOL-WROCŁAW S.A. w upadłości układowej we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Część I STATUT 1 Firma Spółki brzmi BUDOPOL-WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółki

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI PROJEKT CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Tekst jednolity I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Założycielem spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej sporządzony na dzień 19 lipca 2013r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej sporządzony na dzień 19 lipca 2013r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej sporządzony na dzień 19 lipca 2013r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jerzy Mirgos i Halina Mirgos oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo