z siedzibą w Skierniewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą w Skierniewicach"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji JHM DEVELOPMENT S.A. wiąże się z określonymi ryzykami, które charakteryzują tego rodzaje inwestycje i instrumenty finansowe, jak również z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta, jego Grupy Kapitałowej oraz otoczeniem rynkowym w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Części II Prospektu. Oferujący: Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 31 grudnia 2014 roku

2 "$ & $'($)*( + ' ', -.$ / ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$3 =? + A ' ', (4 $ 7894'6$*:4&$,,&* 4,6,647;$* 4(9*3 ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,:3 ' ', (4 $,6,64(<$"' $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*':: ' ', (4 $,,6*:4 ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 ' ', (4 $ <$,&B$$('&78($('*> (; $'*>; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ =? + A - / 3 = ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8(56'&$= ' ', (4 $ $$,*':)*4$9 * 789)* ('<& (B$)*(:9,$9 $*: = ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9,? ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; &; $B8(6*>&)*? ' ', (4 $ 7;)*49$8(('*':'*> 6&(4;;$766(6"',($ (* '? ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*>+ ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ + ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8(A ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*>A ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4- ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9*- ' ', (4 $, ''& &$$&*($)*768($ 6 ',$$ (9$ <6;(9$7 " '&" $,B$;$ && /? ' ',$7B'*> &$*&,$C / + A - / 3 ' ', (4 $ $ 4; $&>$9$&>$;9('&('$:&&( *>,&*':: ;& 3 ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$?? 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE = ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= = 2

3 =? + A - / 3 = = = == =? =+ ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $,6; 9$$,;'8(>* '*>;9$,66:4*'*>9,$9&,$(;9$;(98(= ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56'= ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7= ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*>= ' ', (4 $ ',('(B$ * ('($' $*':= ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$= ' ', (4 $ * $&(<*&$ '6B6<6;(' ;$"'9,$9$ 6; 9& 7($$*: $B$' $<'<6;(9$= ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*>6&8( ;('*>96<;(9,*>$ $9"''&(','($&,98(&$:7 56'6&8( ;('*>96<;(9,*>== ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $== ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'&== ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*>=? ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' =? ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('&=? ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(=+ ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 '=+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,&8(&; '* B,$&$ 4;6(',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> =+ = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$&=+ = = == =? =+ ' ', (4 $ ;&(4;6 * $6&8(.$('*>;<67B;(7=+ ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6=A ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$($C=A ' ',($>$C,66,*:B')*<6=A ' ', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$& ;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& =A =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8(96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<*=- =- =/ ' ', (4 $ $( &<6,*:$&=/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7=/ =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: =3 2D 1D1? = 1GH D2? )($;* &$? )($;*.6:4*7? )($;* $;*'$(7? 5G?= 79(;*&$?=.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$?= = 1H DH?=? 12112?? + H D?A 3

4 = +? ++ E$ (8:&$?A $($I$6($J>$;9($$ ($&$?A :*:$*:&$$ :76&:$*':'?A $$6( $&$$ * $$:$, $B6( '?A ; 7;,8'&; $B$ <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7&:*$($; $ ; <$J?- ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756'?- + 1 D B8(('*:&$ $,$";',<('(,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('&;$',6 + ('*:($; $$,69$($$ ' <(4 $$ += A 15LG1MG +? A $B$9)K;$(($ +? A 7B8(* ',*>$$,' 6:4*;$((< $'; $B$9)*+? A ;6&($ +? A $B$9)K;(9,$ ++ A= '*:$&$A A? $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: A A+ ($7,,6*':A? AA $7$ A+ A- 5B8(,9*;$(*' A/ A/ (;6,'6B67 A/ A 5B8(', A/ A A A= A? A+ AA A- A/ A3 ($; A/ $&$,,&* A3 ',;(98((9* - ;$"9,$9&,$('*>- 2*$*:$$,'()*;(98((,8B$:(, '*>$79&$*:&:,*>-? 2 $B($ &6*9,$9&,$('*>$9,&',6-? ',,;'8(>* '*>(9*-+ 6,6$($96($,;'8(>* '*>6; 9$'*>(9*-A B$$<'(* $96;)*9,(6,6; $<8(&,$('*>-- A 5B8(,,6*(<$"';(9,:-- A $"$ $ 4; $$>$9$&>$;9('&('$:&6( *>,&*'::-/ A $"$*:$( *>>$;9(:(>$9$*>$7('*>-3 A= >$$,'',$;&8(('$:&6:4*'*>$(,$(>$9$*>>$;9('*>-3 A? *:$9 $*:$<$"($-3 A+ 2 '$:&6/ AA G,$9 $*:$/ A- 29*/ A/ *>,6$/ A3 >$$,'',$9,7',6*$>$9>$;9('*> / 4

5 A E'* ' (8:',6/ A,'(' (:6',6('$:&6( *>,&*'::(>$9$*>>$;9('*> /= A= ',$; ('* $:&$:4*(B'($; $B$9)K',/? A? A? A? A?= A+ ;('*>*8(;6,*':'*>/? &('<'<6;(9$7$9(',$((/+ &('$<'*$6*>&)*// &('$:&696<; "$('6*>&)* // $B"$( 9,*>)($;* C&$;'* 4*'*>:7 '*:,,6*':: 3-6,6$56'&$$ 76',$$B(:$$, ,76';,8:$9"'& 3 ',$ '*>;&8( $9"'*> 3= / 2M 3= /.&$*:;'* 4*:6":4*'*>96<9$($'*> $* 4*'*> * ; "$('*>6*>&)*$ :$,*>,9(,<*4"C6$('*>$'*>$,'($*>3= / 6*>&)* 3= / 6*>&)* 3= /= / = =? + = 9$8(('*':'*>&$();,($B? $7$;C('&78( (4 $'*> '$ &$ * ('*>$,'(8(($B'*>? 5GN1 D 1DDHD A '6$*:$.$($&$ 794; A ',$*':'.&$*:;'* 4*'*>* ;$ C$; ('* $:'*>96<$;'* '*>96<('*> (4 $B$9)*$*'::($ (,$ :$,&&$B'(B'($(', &8( '* ' $* 4*'*> &$( ;$"'96< $( ;$$.$((',$ 6:4$, &$'?.&$*:;'* 4*:$,*>,9(,9&8(9', 9'* :$ * );96<);&K '(B'($; $B$9)K$*':4 + 12M -.&$*:;'* 4*F8;B,$$B6&$I,8,;B67&(7J - ':$)F8;B,($ B'(8();,8("'*>&$ ==.&$*:$&$ <,;'('*>$ 6,6'.$($$&$ =+.&$*:$&$:$,*>,9(,7$* C((', ''($6 &7B'<'&K< );96<);'(B'($; $B$9)K$*':4&$ =A (;'($F8;B$.6;6 ' <'*>; $9 ($$ <(4 $C ;$('*>(6,* O('*:($; $$,69$($$ ' B)KPQI+=J$ O9$8( ('*':'*>&$();,($BQI/=J =- D =/ $7$<$;$(* 0 (:($&$ $$=9$$<( =/ $'9**:$;$ &$ =/ $,($( =/ H D D E =3 5

6 =?? + A A A A A A= A? $:: ;$"' $$$*>$, $*>*$*> ;$"' $,;;$' $,C* $$7,6<(7;;$';,6&6:$*':7 =3.&$*:$&$:$,*>,9(, <(4 $C96< ;$ 9,7$(;;<C($&74&K $* 4*'(B'($,'(' '$:&:;,C*$<"4*7,6<(7? 5112LG12 2? 51? $ 4; $:4*'*>$; * '*>$ ()8;8< $ 4; $:4*'*>('" 7 * <9$ += 15 += DN 5 +? $$ $,C* :$,* $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$(($9(:.6,*: +? $ 4; +? $;$$; * $ +?.&$*:6&($*>)($;* 6B67* $ 4; $:4*'*> $; 6:4*'*> &&96<,8'&,9(, :7;&8( $ ('B$*$(*>(9 (4 $$6,6$*' ++.&$*:,&:;$6;'6,&:;('$7; ;6&($ $$;.6,*:($$'*>,&: ++ )($;* $&$($$ &$*;6B$;6,$*':7 +A 1 +- G* <$$*(,8((,<:'&>'* '&.&$*:$&.$('& +- $*(*'(;&$*> $9"'*>;&$ +/.&$*:$;$'*> * B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; 6:4*'*>$,*:$*>*:$*>$ $,*:&$ +3 - $ 4;&$ +3 - $;$$; * $&$ +3 -= ( 9,*>6$9C;'* 4*'*>6* *($$*(,8((,$$9&$ +3 / 2 D +3 / / /= /? = $, B,(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * );96<);&$:46; $B'(,$$9&$96<$($7B6;97$:4* 7B 6$&*'$($,$:(7&$ +3.&$*:'*>$($*>7B6(;6;&$ A,$ && A ( 9,*> $*:$( ' B)*&"(;($K &$'( <,9&$ A 2 DN1 A $)K$$,*: ;&$&(4 $'& A '$7; $* B,8($ 4;6$;'$; * :$ )($;* $ A $)K$$,*: ;&$&(4 $'&'&"* B,($ 4;6$;'$; * : A $$,*:&$ $($ :;,$;&6:4*$ A? ;('" $,$$B6 $,B$;(7 A? &('6< * $ A? * $7($$*: A? 6

7 3? 3+ 3= 3? 3+ 3A 3- =? &('(',$<8<6;(9$0&$"('*> A+ &('"'*, A/ $$,*: $($ 8B,4$'(9,$??:;,$ $9"$ A3 $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE:;,$ $9"$ - $$,*: $($ 8B,4DE=:;,$ $9"$ -+ $$,*:&$ $($ $&D '&7(* &$ 4;6 -- H DH1 N DHD 12L -/ E'*.&$*:.$( -/.&$*:.$(.&$ -/ $;$>'* '*>* '*>.&$*:.$('*> -/ 8;*.&$*:.$( -/ + 9',&$;)('B$';'(;;'$ ( 9,*>7$* C('& $, -3 A $)K;'(;;'$$,*: $,$";',<(',6<:7>'* '&.&$*:$& -3-9',$;'(;;' -3 / ($$4;($<$"( -3 3 $* 4* &$'('6$*:.$(:96<>$;9(:&$ -3 H D2 /.&$*:;'* 4*,$$B6 $,B$;(7&$ / 9,)K('&($7,$$B6 $,B$;(7 6:4,$$B6 / $9"'*> &$ /? ($$$& / + 9,$($$<'*$96< <(4 $$(;6;,$$B6;*9(796< <(4 $$; ;('" $,$$B6 / A ;&&*:96<(<*,87 $B6 7;($6,(96< < ;&&*: / - $>'* $&$,$$B6 $,B$;(7 $,<:'>'* '&.&$*:$&.$('& /.&$*:;'* 4*$66&$ /= ;&6*96; $B$9)*&$ (,$ /= 4*'*>;* B,8(7$8( $ 4; $:4*'*>$; * '*> /+ $;$$; * $$($$668B, /+ $ 4;$($$668B, 3 = '(9:8(7$* C (4 $'*>,$";'&; $:&:4*'*>$,*: 3? ; $B$C <;'*>; &$'$($;$* (,$ $&'*> : $* 4*' $,":('&$7$ $&$($ 3 + $$;,)9$:4*'*>8< (B'($$('* $:'*>$9'*>7&$; C$ $; ('* $:'*> $9'*>7&$; $$;$&6* *($(*> 3 A 96<6&"9( &$',9$;&& 3? 7

8 -,$ 6,8:,* :;$$6$;$$$,*: $,*:$6 $ 3? / ($6,8($B"'*> &$',$$B6 ( $$;'4<$; :'7''* ",)9('&7$&<(4 6:4*7$($ 3? 1 3? $($(&$9'&,6; $,;(8*>9$< ); ; $:4*'*>;$6<9,$*:;,6&6:$*':7 3? $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* &$ 3+ = $$,*: $($ $&$9'&,&; $B$9)* 8B, $9"4&$0 $'(9,$?? 3A H DL E R2L D22G2 5S 3/ =$',8( 3/ =.&$*:;8< **> 33? + 215GN 33 H DM E1 E E T2H1 1G = H D = = == =? )($;*,$$9<('& 2$$9 $*:$ $;B6" '8<. '* '*>$('*> $$7$"($'*>(&:96<. B$,.'(', '$$(B'(8("'*> =? H D E 1 EH1 E =???=???+?+?+?A?-?/?/ '6; $:6.($'*>96<;6 * '$;('6&;'.,$*':'$8($)*('*>J96<'&;<'&,;&;'.,$*':'&$8(($)*('*> = $B'6( $'($)*( =,$ '"$,$ * '4 ;&$$9 ($ '$;,6.&' ;&$$9 $ ($;;&6;(; $97 $($; :6$8(($)*('*> = $96$&($'*>$8(($)*('*>? ( ',&*>7$* (4 $'*> *;6'(','($$'*>$(? $($&$:4,( (4 $ $,*:$&8B,? $($,$*': (4 $ $,*:$&8B, - '$;,6('*>&:$9"'(,$ (9$96< $B' 96< $46( 96<('&($($'($)*( = '$;,6('*>&:$9"'(,$ $K (;'($4;$&:$8(($)*('*> = 7$* C((<; $$8(($)*('*> = 7$* $(',$:4* $66 = 8

9 ?/?/=?/? <(4,7$* $(',$:4* $('.*6<9* :$ $('<*6&$& H$('& = <(4, (4 $ $<'($&$,*:(',$:4* $('*>2,6*:26&8( A 7$* $(',$:4* 4; $$;'IJ=3U? ;$'* $?,6($(,9,*$*: ;<( 3?3,$ $<(4 6:4*'*>769$*:;'* 4*'*><(4,('*>. :*$96< '&6(7 (',66IV6 06J;,66I9906J(;6;$8(($)*('*> ==???,$ $6<9* '*>. <' * (*476$7,6<(7<"4*7,6<(7 == ;6;,$:6; ($; $$:.$96<(,8'*>;:&6:$$$;6 * ;<6W.&$*:4*$'*>6F8;B$;$,$*> ;;*>;66 ',($7 '&< ;(; $9)K $ 4*$;$,8(6F8;B$ == ;$,($;*>;8( ;'(;;' ;$"'$,*: =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;'(;;' =?? ;$,;*>;(';;*>;66 ',$7 ;$"'$,*: =A? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(;$,*:IJ =-? ;$,($;*>;8( ;B$7 <'*$$(<6 =-?= ;$,;* ')**'(9$('*> =/?? ;(; $9)KB$,$ =/?+ ;$,;$;,8(;$( =/ + H D2 EH1 =/ A A L 1 E =/ ',769($' =/,*:<;4 ;&&(,6;6 * (($; ;<6$',68(97B'& =3 A * ;<6,*:8B, =3 A= ' ;$"96<9$($*>$$, '($'&96< 6<9* '& =3 A? );*'(<*$',6(8'& =3 A+ $B$$$<9 $*': =3 - H DM GL 1 ED1 ESN =3 / 21 =3 3 =?? H D2? $,6; $B$C;$;*8( (4 $'*> &:4?,$ $B' <$;$96< : $ 6$('*><7B'*> (;8($ (;6;,8'*> 4; 9$? $$&$,$? ',$;8< **> $B';,B$;(8 X8;B$'*>.&$*:? MN 2W? MN 2.*:,8'? MN 2$6DETG?A MN 2=0*>($B'7$8(&$;'* 4*(($; $,*:;<6$5 +? MN 2?$' $*6,( +- MN 2+',$ ;B$C 3 9

10 = "$ "W " $ 7;$&$ 96< <' ;(; $9: $ 4;,6&':7$(', '$,6&':7; *98(8F: :; ;$"'$8(($)*('*>96<*>$* 79$($$ );,8(.$('*>,$ ;* $,87 );*'.$(&74;,'($K 8F: : ; ;$"' $8( ($)*('*> 96< *> $* 7 9$($$ $ * $,87 6; 9$$ : 7;$ $ (', ''($,6 &':7 9, :$ ;,8'*> 6 $9"$: $($;(', ''($$,6&':7 '8"$('B6 * 9$K.&$*: $&$($6,8(.'(*>(9,B$;$$ 7:.' & $ & $($I$6($J>$;9($$ ($&$ & ' () *+,-./.01,.&2 & ) *+,-./.01,.&234 ; 7;,8'&&($; (:4; <'&$ 3) 3 5 ) 6) B8( * ', *>$$,' 6:4* ;$(( < $' <"4*: ; $B$9)* &$ $ ; $: ($; : &$ ; $B$9)* (,$ $& 7B8('*>,$7 ;$($'*> ;6,8( 96<)($;* '*> (,$ $& $:($": (:4; $B$9)K -7. ).*+, -./.01,.&234 $ *+,83 ), 993*+,:3*+,;3 6 7 $B$9)K;(9,$ - 7 *+, -./.01,.&2 34 *+, 8 3 ) 10

11 " " ) " &-." :8 :< => ':8?:=<; ;AA<;A:9 B+ 21B+." - )3 B, C DD 6 $B$9)K97$:4*$$ $ 4; $6>$9$&>$;9('&('$:&( *>,&*':: 376., 99, 3 E 3, 99 F, 99 G*.H 3 -.&- :89I >8 ; 3*+,: 9AAA ; 3 &1,J 'G-1H( 3*+,; DD :IAA ; DJ.-B1&64 &-7.?$.&$*:$$ &$$:<$; : $* 4*'*> ;*: $7,6&$:4*'*>(B'($&$ $ $ & ($; ; $B$9)K ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' (B'($B'<' $ $,B$;$' <7; $B$9)*&$:756',C*6=B(?,6('4B'* (4 $ 6 ',$48(($74$',6$ <$,&('*>9,$9$ ;$" B"'B$9,,( *( ( $( '*>$ 9$($('*>('*: ;<($ ;(9, <(($ : 9: "'( ( 7&* &,$C ( 79;6 $ * * $9 $*: 4;(77$&6O,$;9$B;'*>Q $$,,$*,8(;9$(, )*('*:&,$('*>$4B$(9*6;7* $6<'B: '*>,,* ;$"'9,$98B,$6:$&$9$'* 49',6; 9$'*>$<$8(6 $9"'*>;'6$*:',(:*'.,,,'*> '$;,8( ;$"' ;*: ( <$"' ('$:&6 ( *> 6B67(0>$;9('*> 6 $9" 4 ;,6,6' 7;$* ( $&, *>$$,' &2, ; ;$' $,C* $ $7,6 <(7 ; ;$',6 &':7 ('4B' &$' * ('$:&6 ( &$'*<8<6;(9$'*> + 76',$$B(:&$$ &:*$&$(:76( *+,-./.01,.&234 11

12 A B3 6B3) AAAA;=A8<I <;9?;IA'.( *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.( D -, B 3 6B3)AAAA:;>?:9 4 -, 3,4'6( IAAAAA'6L2( *. E76. *+,-./.01,.& B3 6B3)AAAA8=;=I8 :=8AAAAAA'.(, 99 3 E 6 B 3 6B3)AAAA8I?;>I =AAAAAAA'.( *+,:3 3 6 B3 6B3)AAAA8?>I<< I9AA'.( *+,;3 3 6 B3 6B3)AAAA9:I88I :A8AA'.( *+, B3 6B3)AAAA9;??AI >IAA'.( &-.:AAK 3 $, (,$I$ $B'(,$$9&$ 96<$($7B6;97$:4* 7B ;$&(9,)*6; $B6,$";: $,*>8< 1 IK *, $ /- =3A/? ++/+=/3 $ & $9"'(,$ ' $* $,*:$6 $($ L. ( :$,& $ : $9"' * ' & : < ); 96< ); ;&& $;$'& 96<,9($'&$ (,$ '<$$:($": >'*.&$*:.$(;'* <(7,6 <:7 >'* :$, 8(" ;9$ $6:4*7 &,6 )8;* ($ 8('($9'& ;$'& $ $&, ;7,6<(7 $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( ' * =3? =3= =A? =A= 0 == 0 = 0 = >I=<? 99;>>?/3-3A/ >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; =-+- +? 98I<; I9<9I 9<AAA LM :><I< :9;A9? 3+A? :?;>8 :?9;A ;;=?? 12

13 LM LM??=9 <:<? A3A ++= :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A??-- =/A =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? LM "$ $& '( )*+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(- &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($<( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$ =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK + :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A A AAK A AAK A AAK L'( A N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B'(B$ $ & 9?99 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ ('$ <(4 $$ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 13

14 / 3 ('$ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( E E <(4 $$,8,&( E E 9* $ &; ',( <(4 $$ ('$ <(4 $$$ & I?< A;K ==?3 +?- =A/? +A+ -- A AAAK ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K 8A89? <:AK =-/- 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 A+==A A/+=/ A+A= II?>< :>;K 989A :;AK =3 ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK 8<I8> :A8AK +3?+ I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K ;><8 A<K =AA/ ++ 3/== :<:A;: I;IK $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 14 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'('" ; $B$9)*$*':: E E B'('" ; $B$9)*('*':: E E B'('" ; $B$9)*.$(: B'('" $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$ $& '( ) *+ '(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- '<$ (,$ $& *> *>$$,6 ' ('<$'*> $:($": '*>.&$*:$*>.$('*>.&$ $9"' ('$F (; " ( 79;6 $ *> ;'* 4 '6$*: >'* ;$($:4 * '(:'6$*:.$(:8B,$::(',8( &3 '$;,67 ($$96< $*($$ ',8($9"';$K(9,)K9* <(4 &3

15 *>$$,6( ',*> $ "C $($'*>($*<7B7(;$(;6;>'* '*>.&$*:.$('*> &D " " 3;A::N;A:8 '$;,67;' &,$$B6<(7&$('$* $$,'*:7<*'*> $B4* 'K(':$) 3 =? $'($)*( '6,9$'$8(($)*('*>$(4*'*> ;&.'96<;6 * ;'.,$*':'$8(($)*('*> $ ;$( : 7,6 8B,$ $& $ 6<7$K ;6 * (($; ; <6 $ ',6 769($'&?-+ $,*: (',B'*>$,$ *9$ B,$";$ $,*:$ B4* :($)* &$9:?+A+ B 8B,$ $( 2 ;&& <; :$*:$,*: :$*:$,*: <; :; $* $ $;$&&,;6;'*>* $96$&:$8(($)*('*> 4 '0&( G* <$$,*:('&($'*>(BB$*'*>$ ('&($'*>B$*'*>(B $)K&$9$$,*:96<(,$ $ C,6,$$B $,B$;('8B,('-= B'*>; BIK; 47 -?3-+$,*: (',B'*>$,$ (',B'*>$,$ ',$,*:( 4*,$$B $,B$;('8B, $B'(BB$* $( (4 $'*> $$&($)*('& &/012$0 3 EL ' ( P " ' (P 3 P P P &$132+&&0 &4 EL'9:;63+( EL'9::Q :63+(P & E L 3'8??Q863+(P & EL 3'9AAQ:63+(P E L 3'9A:Q:63+(P E L E L'9:AQ;63+(P L E L EL '9A=Q:63+(P E L L 15

16 + A - '9;:Q863+(P EL'9;AQ;63+(P EL 9;;N9;=63+P B&'8<IQ863+(P ' (P 3 9;< 63+'9;?63+(P '8;<Q>63+( L 3 B& $EL' 8?IQ963+(P 3 9<> 9<= P 3 IAIQ:63+' ( I9AQ:63+' 3( I>:Q: 63+' 3(P '89:Q=63+(P 3 '>Q963+( 5$12&5$&+"&15$"&6+007$0 P P P ' ( ( ',*>7$* C;'* 4*'*>(<;: <'($9)*$8(($)*('*> L L *&$12& ++ 3 " 4 *&$12&5$"&6+007$05$&+"&1 P B P P P P )'( :AKIK EL'(88K EL'(>>K EL,$ * '.($ $' ($)*( 4 96< <;4 ;&& (,6 ;6 * ; <6 $ ',6 769($'&$ (,$ $( ;&& <6 L 4 3 4: 3 7 E E 34* L3 434; 7E' ( 9',;'(;;' L L. L 3 16

17 = L. 3 E L & L E L ' ', $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$&$96<:7<$"' 3 3 " ) 7. ", 99, 99 *+,: *+,; *+,8 7 J. 3 " 3L4 $:($":.&$*:7B8('*>* ',$*>' ',$*>$$,''* '*>;9$$8(($)*('*>. " ) P P P $ 434; P 434;P 17

18 $ =? "434; P "434; P 3 P 43P.$ B'(' " 78B&$ $*6,(, '&: 96<.' '& $*6,(, ' <$ ; ($ &$96<.6:4*7 L 3 434; =9A '* $*6,($($)K(B'(8("'*> &. ($6,8(.' &&. $* 6;9$&:96<.' & -,DD334. -,DD ;. 6 B 0 B. 6 B 0B 4. L D77,43. " ; 4 4; 44; + A - &$ (,I$ ($J<'96<;&6.6:4*7$($)*('; ;$"' & 9,)K($)K*($$'*>&$(7 (;$(;($7.4 L '$;,6.'6<,'*:,($:;;'*>* $('*>$,*:$6 $'*>&$(7 &&. $*6,(, '<$;($ &$96<.6:4*7.1 J. 1 18

19 &0 1&/ &$1 $&$1$&/ $&2&$&/ &1, $ +9:9$:091&$$$0&1 &.: ;+$ <1 0, 11 $+&1 $.& *$ 0*2 *: *$$0 00 $+ 91 $&/ &$ $$ 9 $& $2 $ 9$&/ &$ $$, ", 1 2&+ $0 &$0 $$ +" &.&0,&$&109+&"9+,$0*2+&:&8.:+" &.:$&/. =$$$.&991,$0 9,$&/01"&.0$+"+90*29 $2:1*.:,$+&182,$.&+":+.& &1 <1.:, 11 $ 9 &$ $$, 1 2&&/.&,">&8+"&1*$+.:0+"1*;+$<1 6$,$01212.&&0&1$&/&, &*.& $&/ 1$0, 8*2: 1* 0, &$ *, * +" * 60&1 & 29122,10*2+:0$$0$91 ',' ',$ (4 $ * &',('&56'&$ ' ', (4 $ 7894 '6$*:4&$,,&* 4,6,64 7;$* 4( 9* E & 7. N $ ) 6D ". $ 7. ' ', (4 $,6,64(<$"';(9,: 7. N E. 7 6 & 19

20 E " E 7. = ' ', (4 $,6,64 ( <$"' $ 4; $$ >$9$& >$;9('& ('$:&6 ( *>,&*':: , 99*+,:*+,; E 7.? ' ', (4 $,,6*:4 $B$9)K;(9,$ B.N ". L. E. " $.L. & " E. &

21 $B$9)K 97$:4*$ $ $ 4; $6 >$9$& >$;9('& ('$:& ( *>,&*':: +, 99,3E, 99 + E & E 6 -, 99,3E &.)*+,: 3 *+,;3 &. 7 + ' ', (4 $ &$$& * 789)*$($;$,(7 E E ". 7 A ' ', (4 $ <$,& B$$ ('&78( $('*> (; $'*> ; * *$('*:$ $&$('&6*>&)* B. 7 E. & " 1 E " ' ( - $. 3 7 $ $ & $ - & 21

22 ".. " " E.7 ',' ',$ (4 $ ; $B$9)*456'&$ ' ', (4 $ $9 $*:4$7 (:656'&$ B E.. - $ ' (. ). 3 7 'G,,H(. "7. 22

23 ' ', (4 $ 6 $9"&;,$;'&;",:,96* ('*>$*(,8( 56'&$ -7. J B 1 7. $ 7. = ' ', (4 $ $$,*':)*4 $9 ($'*> :,8( ( * 789)* ('<&(B$)*(:9,$9 $*: 7 ".. ".. &. E. E 7 23

24 ? ' ', (4 $ $<'($&768(;(:,';(9, -. L. ) " ' ( E. " ' ', (4 $ $& (4 $'& ($; & ; $B8( 6*>&)* E..E ". $ 1.. A ' ', (4 $ 7;)*4 9$8( ('*':'*> 6&(4 ;;$ 766(6"',($(* '. 7 3 ". 7 L E 24

25 " ". E. 7 - ' ', (4 $ $9 $*:4:,8(('*':'*> B "7& ) " $ 3 E 7 / ' ', (4 $ ;&$&(',6:4*'&$*<6;(9$ 6 " 3 & $ " -. 25

26 7 2 G H E $ " 7 3 ' ', (4 $ ( &, 8($9 $*::,8( L & 6 J 7... E 7 ' ', (4 $ >$&7$&&$9 $*::,8(;(9,*> 6 7. B ; 8 3 " " E $ F $ E " * $ 3 E $) 26

27 & ' ( 1$ $ $ 1$ 1$ 1$. E $ 7 ' ', (4 $.$6,64<6;(9$4 L" D. F $ $E $ $,. 1 E $ 7 ' ', (4 $ *$&&$$B8(6B67<6;(9$'*>(9* & F L.. 27

28 . E. 7 = ' ', (4 $, ''& &$$&* ($)* 768( $ 6 ',$$ (9$<6;(9$7 " '&" $,B$;$ && 3 L. 4 &. " 7? ' ',$7B'*> &$*&,$C 7 " L " F. E. " E ". 7 28

29 + ' ', (4 $ $ 4; $& >$9$& >$;9('& ('$:&& ( *>,&*':: ;& 1 ;; $ ; A 9$;$?,6: ('B4* '&(B$)**9&, 99,3E + ;A:A -, & E 7 A ' ', (4 $ <6;(4>$9>$;9('*> 8B,$'(9,$??., 993>< 2 ", 99 ;A:9 E " ;AAA ; " >IAAA ; *. E ". 7, ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3*+,:. L. E. *+, : G- 1H 3 9AAA R &1,JJ " ;?:A;A:; &1,J 1 *+, : G- 1H 3 :A *+,: & *+, : " 29

30 ". 7 / ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE 3 *+, ;. *+, :. E.*+,; ) J DND L J. *+,; 3. DND :IAAR1 *+,; *, 34D1*+,; ;A:9 *+,; & D *+,; " "E.7 3 ' ', (4 $ ; $B$9)*4DE= E. *+,8 1 *+, 8 1 C 1 E *+, 8 E *+,8.7 ' ', (4 $ 7$* * 789)*( $, 6; 9$$,;'8( >* '*> ;9$,66:4*'*> 9,$9 &,$( ;9$ ;(98( L. " G,,H 30

31 E " 7 ' ', &: $ ;9)*,;'(:*:$9'*>,98(56' & " 3 L.. 7 ' ', (4 $, &<B67.$($$ ( 7 B. -. $ 1-3 EJD1B8,. EJD1B8, J 7 = ' ', (4 $ '*>$ <$ ;$'*> J 7 " E 7 31

32 ? ' ', (4 $ ($;$& $('& ' ', ('(B$ * ( '($' $*': &." " 3". E " ' ', (4 $ ;(; $9)*4 $$6 8(*>');(,$ & $ $ E. &-. $ &. $ " E.7 A ' ', (4 $ * $&(<* &$ '6B6 <6;(' ;$"' 9,$9 $ 6; 9&7($$*: $B$' $<'<6;(9$ *. - E. " & ' ( ". E. &. $ ".. "2 " 8 >9? : >9? I 6. 32

33 ' ( E "..7 - ' ', (4 $ ;4&,98(&$:756'; $($'*> 6&8( ;('*> 96< ;(9,*> $ $9"''& (','($&,98(&$:756'6&8( ;('*>96<;(9,*> E ". 7 $ ". 7. $. 7 " E.7 / ' ', (4 $ '&,;$& ('" $:4*'&9' '6B66< * $ E. E ). E " $. E.7 3 ' ', (4 $ $($& 8B,$$,*: ;&$&(4 $'& E *. F E

34 E.7 = ' ', (4 $ ($&; (9'*>$(C6&('*> 7. * L ' ( L B " E - &. E. " E E.. E.7 = ' ', (4 $ $9 ($&9',;'(;;' E. &... L. &. 4 = ' ', (4 $.$($& (:6,;'$&<$,('& E. 7, 7. " E. " E. 34

35 E. 7 E. " == ' ', (4 $ ($>$$&,68(($96 &$$&'*(:,;'8(. 7 & E 'JB3( " =? ' ', (4 $ (B'(&$8B, $* '*>$,*:$6 ' 34 N <>;<K E L 4. E L 4 3 E L =+ ' ', (4 $ *:$9'&,.9,& 8( &; '* B,$& $ 4;6 (',$:4*'& :4*'*>(4 $C; '*> L *, +, +, *, *,. B +,. L +, L *, L. = ',' ',$ (4 $ (($; $'&,*:$& = ' ', (4 $ ;&(4 ;6 * $ 6&8(.$('*> ; <6 7B;(7-7E " 3 7E Q:?B7E * Q;8B7EL7 35

36 > = ' ', (4 $ 8F&((($; $66&8(.$('*>;<6 4 7E '( 6-E. 7E 6-E 4. 3 $ == ' ',( '&$$;6 * $6&8(.$('*>;<696< * *$ ($C 1J5 " 7E 6 "4.:A E 4 3 " 7E6 E 3 =? ' ',($>$C,66,*:B')*<6 6 7E " & 3 & 4 =+ B', (4 $ $6 &96<;: &$6 $ 8($($( (4,6 6<7$&;6 *,*:.($'*>;<6$',6769($'& L 3 4 ) L 1 3 $ 3 6&5) :A 36

37 &5 := 6&5 ) '3( =A ' ', (4 $ <$,&(','($$96<$9"''&(','($&<(4,8( 96<$,$ 8(,)9'*>($3A$('.*$ ($-A$('<* 1 :$ 6&5 ) :AAAAAA 0& D :I= :I<:>A 6&5) :AAAAAAAA0& 37

38 L " $ &' "($ )*+, -- &.//////+ =- ' ', (4 $ $( &<6,*:$& L Q 8A B 7 L 7E ) " 7 Q8A;B7L7 6&5 ;A 1 J 5 " E ;A " 4 =/ ' ',(',96* $,*: <67B;(7 L Q 8: B 7 L 7 ) 1J5 L7 ) 38

39 " 8 & 1 " 6&5 7E 6 E 4. 7E =3 ' ',($ ' 4*(($6(,*: J 4 E 6 4 ). 4 7E N 4 L J 4 " 4 39

40 2D 1D1 1GH D2.) )($;* &$ *+,-./.01,.&234 7 ) S9<'9>(<88?I<? & ) S9<'9>(<88>:;< 3 ) T 1.) +,L *,EL )($;* &$0DETG *+, -./.01,.&2 34 MNM UUUUUUUUUUUUU +, L /-/ Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarzdu 40

41 )($;*.6:4*7 3 -,DD <:AAN<99E 7 ) S9<';;(I8?IIII & ) S9<';;(I8?III> 4N) V 3 ) 1 1 ) FJ " NL, NEL 1. ) FBN E-B):;89I;>:>;>8>I=?:A:;;A=;A? ;8;9;I -1 ):;89:98999>9=I>=<?:A )($;*.6:4*70&$,9,$, /-/ /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU FJ ", L EL 41

42 = )($;* $;*'$(7 5 6B N0B 4 E88?:A:N?>8E 7 ) S9<';;(9A::8:= & ) S9<';;(9:;8I8> 4N) VN 3 ) N 1 - ) 0BB -. ) FB -B)I:>9<:::9:I:>:=:<:?;A<;:;;;9;I -1 )9= )($;* $;*'$(72$*9$$$;*'$(7NG,' /-/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 0BB 42

43 5G 79(;*&$ 3 ) NA:A:;A::8AA>;A::A:A:;A::8::;;A:: NA:A:;A:;8AA>;A:;A:A:;A:;8::;;A:; NA:A:;A:88AA>;A:8A:A:;A:88::;;A:8 NA:A:;A:98AA>;A: *+, -./.01,.&2 76 *+,-./.01,.&2 6 7" 9>>:M:IID77,43 E B :: " 6 J D B 89<?.&$*:$$&$ (9$96< &$'<7B7(;$ E ;A:: ;A:; ;A:8 A:A:;A:9 8AA?;A:9. ". = 1H DH + : ;A::8A ;A:9 ) :;A::8:;A:: :;A:;8:;A:; :;A:88:;A:8 1 :;A:88A ;A:8 :;A:98A ;A:9 3 : ;A:: 8: ;A:: : ;A:; 8: ;A:; : ;A:8 8: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 : ;A:9 8A ;A:9, 33 3 :;A::8: ;A:::;A:;8:;A:;:;A:88: ;A:8 : ;A:8 8A ;A:8 DB 3 : ;A:: 8: ;A::, 993*+,:3 43

44 3 : ;A:; 8: ;A:; :;A:88:;A:8 :;A:9 8A ;A:9., 993*+,:3*+,;3 *+,83 '<$;$.$($*':56'2$$B(:DETG $<9$WE 76 *+,-./.01,.&234' 0&( 0 0 ' * 789 =3? =3= =A? =A= == 6 0 = 0 = >I=<? 99;>> 9;<?= ;?>:< >;<9I =9;>I =A=?? 9<?8: 8AA>; 8:=I= ;AAI9 98I<; I9<9I 9<AAA LM LM LM :><I< :9;A9 :::9A?I>9 :?;>8 :?9;A ;;=????=9 <:<? >?;> II;8 :;=A< :>;I= :A?>A >?:; I9A? 9==; 8:<> =?=? ::8>= >=<: I;>= 98;< 8<8? ;I>I >8=>?:I: I;?? LM "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$ &$$&'(- )(.'(- $<9$W4 '0&( =( )$? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$,'($($B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B E B & J -,'($ ($B $ & A 9 AAK :; AAK A AAK :9?<A 9AAK :<<< AIK :I9=? 8?K ;A<II >AK :A8A; <=88 ;;K =<8= ;AK ;<<? A<K :I8A:I 9A?AK :>=:=8 9;8K :9?>9= 8<:K :A<I=> 8:IK II< A:AK ==9 A;K 9>8 A:K 888 A:K :=<<II 9=<AK =A+= $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B L :=9IAI 9>>AK ;A>=<I I;9K ;A>=98 I;>K ;A8I:> I?AK & :>A:= 98AK 9>I? :;K I8:8 :9K I99; :>K J 8>A> :AAK 9;8: ::K >I?A :=K ;?8I A?K 6 :;<> A8AK >AI A;K =A< A;K ;<9 A:K,'($ <( :?I9:9 I;;AK +3++ A/ 3=+? -- $ & & "$ $& '( ) *+ '(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 44

45 $<9$W '0&( =( C? =* (*$? =76;$= =76;$ =76;$ 2$$B(B$' $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B 6 :=8AAA 9>;AK :;IAAA 8;8K :;IAAA 8:=K :;IAAA 8:<K :;IAAA 8>;K 6 ::8=?: 8A9AK 9?>8= :;<K 98I8> ::AK 89I=: <<K ;?9;9 <IK A AAAK A AAK A AAK A AAK A AAK L '( A AAAK A AAK N8 AAK A AAK A AAK L'( IA:< :8AK 8>=8 A?K >:A9 :IK <?>I ;8K 9?9< :9K 6 2$$B' (B$ $ & 9?99 :8AK 9<>: :8K 9>?I :;K 99;8 ::K 998= :8K 3A-+= <(4 $$ (' $ $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B $)K ; $B <(4 $$ (' $ <(4 $$ <(4 $$ ;B67&( ==?3 +?- =A/? +A+ -- E A AAAK <<;<9 ;;<K?A?:8 ;8AK?<9=A ;I:K?;:;? ;>=K E 8A89? <:AK 8=:<=?>K 9I?A: ::>K I8:<A :8IK ;?>98 <>K <(4 A+==A A/+=/ A+A= ++3A/ E 989A :;AK :;8?: 8;K???; ;IK =9=9 :?K :8><> 9AK E 8<I8> :A8AK I;?9I :8=K I<I9> :9<K I=I<? :9=K 9;;<; :;8K 9* $ &; ',( :I9< A9AK?=<8 ;IK =;;< :<K :8:> A8K ;><8 A<K <(4 $$ (' $ =AA/ ++ 3/== / <(4 $$$ & $'($$ & =??/= Y "$$&'( )*+'(, "$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(),&$ $&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(- 45

46 $<9$W3 '0&( ' * =3? 0 =3= 0 =A? 0 =A= 0 == 0 = 0 = LM I;>= 98;< =/=3 +A+ >8=>?:I: I;?? 6 >><?I;A = +3/? :::?? ':;=?A( '<II;:( B'(' " ; $B$9)*$*':: E E B'(' " ; $B$9)*('*':: E E B'(' " ; $B$9)*.$(: B'(' " $ & +3=+ =/?/?- /+? I=A=3J I/J ;A?=9 8A:8 A = =:=? 9< :89 ':8=<;( '8<9( I?+=J =+ '<>=<( ';?=9?( '=I99( -3 A3 ++?- I/J I?33J I3-J I-?J ::?>88 ;:?>9?+= 33A 8=>AI =>?>: ::=AA; ':888<I( '9AA8<( I--+J I==A?J 'I>A9A( '8??>>( '8A<:8( I=-+J I/-?J I+/J IA/J I/?=+J =A33+ /A/3 IA+J I+-3J =-3A I3J I0=+3J =A++ I?+=J O 9;8: >I?A?= A+3 >I?A ;?8I 98<< ;,$,*,6 =AA?33= /- =A/3?= A+3 3=+ "$$&'( )*+'(,"$$&'(' )*+'(' "$$&'() )*+'(), &$$&'(- )(&&'(-&$$&'(- )(.'(-? F FJJGFBH + H D + E$ (8:&$ + $($I$6($J>$;9($$ ($&$. *+, -./.01,.& *+,-./.01,.&234 + :*:$*:&$$ :76&:$*':' W. 6 B 3 6B3) AAAA8=;=I8 E 3 B XN O XYYE76 B3. *+,-./.01,.&2 3 '6B3AAAA8A=>8:( II:6 += $$6( $&$$ * $$:$, $B6( ' 3 & LE *+,-./.01,.&2 3 ;9::;A:A & D 5 6 & 3 B4>8<=M;A:A 46

47 3 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 :A:;;A:A F 3 +? ; 7;,8'&; <'$ $;6&9.6:7; <'I96<7B8(7 &:*$($; $; <$J "0) S9<9><88?I<? 7? S9<9><88>:;< : 7E ++ ;$ $( (:6; $B$9)*7;$* :&$:756' 3 ;=AI;AA< D 5 6 & 3 B48;??M;AA< Q> ;;A>;AA<B489:8M;AA< 3 )*+,-./.01,.& B 3 3 B XNO X YY E 7 6 B3 >A>;AA<AAAA8A=>8: &. L L N +, E :?A>;A:; L*, EL 3 ;=AI;AA< E;9::;A:A& LE :?M;A:A 3 *+, -./.01,.&2 3 *+, -./.01,.&2 34 'B 4 >8<=M;A:A(* 3 3 *+, -./.01,.&2 34 'B4>8<AM;A:A( E :A:;;A:A 3 B XNO X YY E 7 6 B 3 6 B3 AAAA8=;=I8 E ;;:;;A:A. I9:<AA, 99 IA ;=A?AAAA?A K 47

48 E ;? ;A:: 6 & 5. ) N?I>=AAAA' (4 N;?88AAAA' (D L 7 E E 34 A<A<;A:: :A9:M;A:: A?A<;A:: E;AA?;A:: 3B XNO X.) *+, : 3 3 6B3 AAAA8?>I<<6 3 " I9AA.3 G- 1H 3 &1,J L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E;;A8;A:; 3B XNO X*+,-./.01,.&234N*+,;3 3 6B3 AAAA9:I88I 6 3 " :A8AA. 3 LJDDB DJ.-B1&64 *,34 6L3 L +, 3 *+, -./.01,.&2 E :?A>;A:; B & *+, -./.01,.&2 34 L 3 E E L *, 1 L. ) L +, E L*, E :?A>;A:; E L 4 *+, -./.01,.&2 34 B &. E B& * 6" E:9A<;A:;3B XNO X.)*+,83 3 6B3AAAA9;??AI3 *+, " >IAA. L 3 L +, 3 *+,-./.01,.&2 E B&. ;IA?;A:; 643 <>8= " E 6 4 ) E D 6 4 * 6" F 644*$ ',( 48

49 E ;<A=;A:9 & L E, 99 :, 99 8IAAA =AAAA IA&. A;A?;A:9 'B 4 ;=:?M;A:9( E ;9::;A:9 3 B E E YJJJE76 B3 B 6B3 E ;9A?;A:9 & E L 4... :=8AAA 3 : AIA) N;A<I:;IAAF AIA N:;9<=IAA- AIA E :8:A;A:9 L 6 - E 34 <><M:9 6 - E :;9<=IAA - E:=:A;A:9L7 E E 34 ::>8M;A:9 ;:$;A:9 -. E;::A;A:9-6-E E :=::;A:9 & E L 4. 8M::M;A:9 '( L '( 3 L E L 4: 3 4 D - 4; 3 F 3 4: 4; ;IA 3 AIA -. 89>AAAAAA >?;AAAAA 3 E ;:::;A:9 3 B XNO YY E 7 6 B 3. B 6B3 E ;>::;A:9 L, 99 6 E, 99 >A;AA IAAA 8A:AAAAAA 'B 4 IA89M;A:9( E ;>::;A:9 & L E, 99'B4IA9AM;A:9( : 3& >A;AA ' 6E ( 8A:AAAA 49

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Statut. Betomax Polska Spółka Akcyjna

Statut. Betomax Polska Spółka Akcyjna Statut Betomax Polska Spółka Akcyjna (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dn. 20 czerwca 2013r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity ( 1) (1) Zawiązuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych

Bardziej szczegółowo

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi MFO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie MFO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH: 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Uboat Line Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA 1 W celu dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity Statutu Hutmen S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 31 października 2014 r. wpisane w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo