INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 1 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZACEJ II STOPNIA (ARP S.A.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 1 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZACEJ II STOPNIA (ARP S.A.)"

Transkrypt

1 IPOC.I.AD /10 INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 1 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZACEJ II STOPNIA (ARP S.A.) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Jednostka kontrolowana Adres Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli Cel/temat kontroli Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/ A3, Gdańsk r r. Weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania pisemnych procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli planowej pismem o sygn. IPOC.I.AD /10 z dnia r. Na wniosek jednostki kontrolowanej zmieniono termin kontroli na maja 2010 r. O nowym terminie kontroli poinformowano pismem o sygn. IPOC.I.AD /10 z dnia r. Kontrolę wpisano pod numerem 70 w ksiąŝce kontroli Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 1.1 Skład zespołu kontrolującego Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Oddział 1 Agnieszka Dzięciołowska Inspektor wojewódzki Kontroli 2 Maria Mizgalska Inspektor wojewódzki Kontroli 3 Jarosław Kolaska Inspektor wojewódzki Kontroli 4 Roman Zanewycz Inspektor wojewódzki Kontroli 1.2 Osoby udzielające informacji/wyjaśnień Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 1 Jacek Zwolak Dyrektor RIF 2 Ewa Szmelter Kierownik sekcji kontroli 3 Karolina Ossowska Kierownik sekcji kontraktowania RPO 4 Kamil Radziszewski Koordynator Zespołu ds. wyboru projektów 1.1 i 1.2 RPO 5 Bartosz Wietrzykowski Koordynator Zespołu ds. umów 1.1. RPO 6 Aleksandra Tylza Koordynator Zespołu ds. płatności i sprawozdań RPO 7 Marcin Latuszek Koordynator Zespołu ds. płatności i sprawozdań RPO 8 Miłosz Mociewicz Koordynator Zespołu ds. sprawozdawczości i analiz 1

2 Wykaz uŝywanych skrótów KE IC IPOC Komisja Europejska Instytucja Certyfikująca Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji IZ RPO WP Instytucja Zarządzająca RPO WP IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której rolę pełni Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ARP S.A. UKS IK NSRO MRR Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SWP ZWP RPO WP OP 1 RPO WP (bez Dz. 1.3) URPO WP OSZiK RPO WP IW IP II IW IPOC UM WP DPR KSI DEKLARACJA Samorząd Województwa Pomorskiego Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , zatwierdzony przez KE w dniu 4 września 2007 r. Oś Priorytetowa 1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata (bez Działania 1.3.) Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Osi Priorytetowej 1 (bez Działania 1.3) RPO Województwa Pomorskiego na lata Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych UMWP Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność RPK Roczny Plan Kontroli na 2010 r. RPI SION LSI - ARP Regionalna Pomoc Inwestycyjna System Informowania o Nieprawidłowościach Lokalny System Informatyczny dla RPO WP 1.3 Zakres kontroli Poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w oparciu o deklarację wydatków nr RPPM.IW.ARPSA_-D04/09-02 za okres do r., KSI SIMIK 07-13, realizacja obowiązków kontrolnych, prowadzenie rejestru obciąŝeń i odzyskiwanie kwot, system weryfikacji wydatków. Wyboru deklaracji wydatków dokonano spośród 4 deklaracji ARP S.A., które znalazły się w 2

3 deklaracjach IZ RPO WP do IC i zostały zaakceptowane: RPPM.IW.ARPSA_-D01/09-03 kwota wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji ,15 PLN, RPPM.IW.ARPSA_-D02/09-01 kwota wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji ,15 PLN, RPPM.IW.ARPSA_-D03/09-02 kwota wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji ,62 PLN, RPPM.IW.ARPSA_-D04/09-02 kwota wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji ,45 PLN. Do kontroli wybrano deklarację o najwyŝszej kwocie wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji. Ww. deklaracja zawierała 10 wniosków o płatność: RPPM / ,76 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,05 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,00 RPPM / ,12 RPPM / ,52 Razem ,45 Kontroli poddano wnioski o płatność o numerach: RPPM / ,00 PLN, RPPM / ,00 PLN. 2. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 2.1. Wykonanie zaleceń z wizyty sprawdzającej nr 1/09 Ustalenia i wnioski Pismem z dnia r. o sygnaturze KP/DIF/1384/09 oraz pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1994/09 IP II przekazała IPOC informację o wdroŝeniu zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej wizyty sprawdzającej nr 1/2009 w IP II w dniach r. Poinformowano, iŝ większość zaleceń została wykonana. Natomiast w kilku przypadkach, w których zrealizowanie zaleceń było niekompletne dokonano weryfikacji dokumentów: 1. Zalecenie 2.2 pkt.1.- NaleŜy dokonać stosownej korekty zapisów zawartych w KSI SIMIK, odnośnie daty złoŝenia wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPM /08. Data rejestracji wniosku jest niezgodna z datą przyjęcia wprowadzoną do KSI SIMIK. Wykonanie: Data złoŝenia wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPM /08 została skorygowana w KSI SIMIK. W czasie kontroli został okazany wydruk z systemu z poprawioną datą. 3

4 2. Zalecenie 2.2 pkt. 3 oraz 2.8 pkt. 1.- NaleŜy dokonać starań, aby zapisy na Listach złoŝonych wniosków w sekretariacie ARP S.A. były zgodne i kompletne. Wykonanie: Weryfikacja spójności zapisów w Rejestrze złoŝonych wniosków z informacjami zawartymi na Listach złoŝonych wniosków sekretariacie ARP S.A. została sprawdzona w czasie czynności kontrolnych na podstawie wydruków z ww. dokumentów z dnia r., r., r. oraz r. Zapisy były spójne i prawidłowe. 3. Zalecenie 2.9 pkt.2. Zaleca się uwzględnienie w liście sprawdzającej załącznik 3.13_4 pytania odnośnie zgodności projektów z przepisami o ochronie środowiska. Wykonanie: W załączniku nr 3.13_4 do IW IP II zostały zawarte pytania odnośnie zgodności projektów z przepisami o ochronie środowiska i odnośnie oddziaływania projektu na obszary Natura Zalecenie Zaleca się sporządzanie dokumentacji w zakresie sprawozdawczości w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zawierający daty oraz parafy/podpisy osób je sporządzających, weryfikujących i akceptujących oraz zatwierdzających, będzie przechowywany w aktach sprawy, natomiast drugi będzie przekazywany do adresata. W przypadku korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej zaleca się umieszczenie w aktach sprawy wydruku zgodnie z zapisami IW IP II wraz z towarzyszącymi załącznikami. Wykonanie: PowyŜsze zostało wykonane przez IP II. Realizację zaleceń sprawdzono na podstawie weryfikacji dokumentacji dot. informacji miesięcznej. Informacja miesięczna IP II została sporządzona zgodnie z zapisami podprocesu 5.1 (Sporządzanie informacji miesięcznej/sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z realizacji Działań i Poddziałań w ramach OP 1RP OWP /(bez Dz.1.3). W aktach sprawy, w przypadku korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej został umieszczony wydruk zgodnie z zapisami IW IP II. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/PZ/1497/10 została wysłana informacja miesięczna IP II we wdraŝaniu OP 1 Rozwój i innowacje w MŚP RPO WP dla Województwa Pomorskiego na lata (bez Dz.1.3) za miesiąc kwiecień 2010 r. W załączeniu jest przechowywany dowód nadania dokumentacji do IZ RPO przesyłką poleconą w dniu r. 5. Zalecenie 2.3 pkt.2 Zaleca się umieszczenie na dokumentach imienia i nazwiska osoby sporządzającej oraz weryfikującej i akceptującej wraz z oznaczeniem zajmowanego stanowiska i daty. Metoda stosowana przez IP II w chwili obecnej nie pozwala na stwierdzenie, kto sporządził, zweryfikował oraz zaakceptował dany dokument oraz w jakim terminie. IP II powinna rozwaŝyć moŝliwość sporządzenia karty wzoru podpisów, która zawierałaby takie informacje jak: imię i nazwisko, stanowisko oraz wzór podpisu i parafę. UmoŜliwiłoby to umieszczanie na dokumentach tylko podpisu lub parafy osoby odpowiedzialnej za daną czynność wraz z oznaczeniem daty. Wykonanie: Zgodnie z informacją IP II przekazaną do IPOC pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1384/09 Sporządzenie karty wzorów podpisów nie jest zasadne, poniewaŝ sposób przygotowania i weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenia dokumentów /pism określa Instrukcja Wykonawcza IP II. Podpis osoby zatwierdzającej dokument/pismo poświadcza zachowanie odpowiednich procedur. 4

5 W celu weryfikacji ww. zapisów w czasie kontroli zweryfikowano sporządzenie dokumentacji dot. przygotowania listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych w ramach konkursu a Promowanie atrakcyjności regionu przygotowanych pod obrady ZWP. IP II pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/SIKP/MKP/1520/10 przekazała listę projektów ocenianych przez Grupę Strategiczną i przekazywanych pod obrady ZWP w ramach działania /poddziałania RPO WP podpisaną przez Prezesa Zarządu. Lista wniosków o dofinansowanie projektów została zaparafowana z oznaczeniem daty i podpisana przez Z-cę Dyrektora RIF ds. Kontraktowania zgodnie z zapisami podprocesu 2b.4 (Wybór projektów do dofinansowania w ramach działania RPO ) Poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w oparciu o deklarację wydatków Ustalenia i wnioski Zgodnie z zapisami pkt. 1.3 Zakres kontroli, do weryfikacji wybrano deklarację o najwyŝszej kwocie wydatków kwalifikowalnych - podstawa certyfikacji w wielkości: ,45 PLN. Poświadczenie i deklaracja wydatków nr RPPM.IW.ARPSA_-D04/09-02, data wpływu dokumentu do IZ RPO WP r., data wprowadzenia do KSI w dniu r. Przedmiotowe poświadczenie zarejestrowano w Wykazie Poświadczeń i Deklaracji Wydatków w IP II pod nr 12. Zakres przedmiotowy poświadczenia obejmuje: a) deklaracja za okres do r. b) wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji ,45 PLN c) odpowiadający wkład publiczny ,00 PLN d) w tym wkład UE ,78 PLN Przedmiotowa deklaracja zawierała 10 wniosków o płatność: Wydatki Wartość dofinansowania Lp. Wniosek o płatność: kwalifikowalne podstawa Ogółem w tym wkład UE certyfikacji 1 RPPM / , , ,98 2 RPPM / , , ,70 3 RPPM / , , ,71 4 RPPM / , , ,01 5 RPPM / , , ,00 6 RPPM / , , ,50 7 RPPM / , , ,00 8 RPPM / , , ,00 9 RPPM / , , ,99 10 RPPM / , , ,89 RAZEM , , ,78 Na podstawie wylosowanej próby wniosków o płatność, wyszczególnionych w pkt. 1.3, niniejszej informacji pokontrolnej (wnioski nr: WNP-RPPM /08-01 i WNP- RPPM /08-01) stwierdzono, iŝ przedmiotowe poświadczenie zostało sporządzone w oparciu o istniejące wnioski o płatność oraz dowody źródłowe, składające się na dany wniosek o płatność. Potwierdzono równieŝ, iŝ w systemie KSI zostały zarejestrowane odpowiednie dokumenty, a dane w nich zawarte są zgodne z wersją papierową wniosków 5

6 o płatność, składających się na deklarację wydatków przedłoŝoną do IZ RPO WP, a następnie od IZ RPO WP do IC (IPOC) oraz dokumentami źródłowymi składającymi się na dany wniosek o płatność. W trakcie badania wybranych wniosków o płatność potwierdzono, iŝ stosowane są do weryfikacji nw. listy sprawdzające: a) Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania zał. 3a16_3 do IW IP II; b) Formularz weryfikacji finansowej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3b.16_3 do IW IP II. W ramach badanego poświadczenia nie wystąpiły zaliczki dla Beneficjentów, ani kwoty odzyskane lub wycofane. Weryfikację deklaracji przeprowadzono w oparciu o wylosowaną próbę wniosków o płatność, a w szczególności o badanie dokumentów źródłowych, będących podstawą sporządzenia wniosków o płatność. Ponadto weryfikacji poddano równieŝ procesy od momentu złoŝenia wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursu 1.1.1_1, do momentu zawarcia umowy. Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPPM /08 Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08-00 W wyniku przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, iŝ wniosek aplikacyjny pt. WdroŜenie we wsi Kolbudy przez firmę śak zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego i technicznego poprzez unowocześnienie majątku trwałego koniecznego do prowadzenia działalności podstawowej Beneficjent, tj. Zakład Produkcyjno-Handlowy Chemii Gospodarczej śak, złoŝył w dniu r. Wniosek został zarejestrowany w Rejestrze złoŝonych wniosków pod nr 13. IP II wystawiła potwierdzenie złoŝenia wniosku aplikacyjnego zgodnie z zał. Nr 2.2_2 do IW IP II. Termin składania wniosków w ramach konkursu 1.1.1_1 został określony do dnia r. Wniosek nie został zgodnie z pkt. 5 podprocesu 2.2 Nabór i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach OP 1 RPO ( bez. Dz. 1.3) wprowadzony do LSI ARP S.A. z uwagi na niewdroŝenie lokalnego systemu informatycznego. W odpowiedzi na złoŝone w dniu 21 maja 2010 r. zapytanie, IP II, pismem Kp/DIF/1509/10 złoŝonym do IPOC w dniu 31 maja 2010 r., wyjaśnia: Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego pisma Lokalny System Informatyczny nie został jeszcze ukończony. Zmianie uległ wykonawca oraz harmonogram wykonywania systemu. Planowany termin ukończenia LSI-ARP w zakresie przewidzianym umową to sierpień Po ukończeniu tworzenia systemu będzie moŝliwe jego wdroŝenie. Na chwilę obecną, LSI ARP ukończony został oraz wdroŝony w zakresie Etapu I (generowanie plików inicjujących do aplikacji Generator Wniosków o Płatność, która jest uŝytkowana przez Beneficjentów RPO WP oraz Etapu 1A ( Generator wniosku o Płatność). Przedmiotowe pismo IP II stanowi ww. załącznik nr 10 do niniejszej informacji pokontrolnej. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona w dniu r. w oparciu o Kartę oceny formalnej dla działań 1.1 i 1.2 zał. 2a3_1, zgodnie z zasadą dwóch par oczu. W trakcie oceny IP II pismem Kp/DIF/ZK/JS/89/08 z dnia r. wezwała Beneficjenta do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie z podwodów formalnych. 6

7 Dnia r. Beneficjent złoŝył uzupełnienia wniosku. Ponowna ocena formalna wniosku o dofinansowanie została zakończona pozytywnie w dniu r. Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację sumy kontrolnej oraz kryteriów dopuszczalności i kryteriów administracyjnych. Osoby dokonujące oceny złoŝyły ponownie deklarację bezstronności i poufności, będącą częścią karty oceny formalnej dla działań 1.1 i 1.2. Zgodnie z zapisami IW IP II Beneficjent pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/ZK/JS/165/08 został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej złoŝonego wniosku oraz o przekazaniu wniosku do kolejnej oceny wykonalności i strategicznej. PowyŜsza informacja, zgodnie z podprocesem 2a.3 IW IP II, została równieŝ przekazana drogą elektroniczną ( em). W trakcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie potwierdzono, iŝ Beneficjent został zweryfikowany w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Zgodnie z posiadaną wiedzą odnośnie prowadzenia rejestru podmiotów wykluczonych przez IZ RPO WP przedmiotowa weryfikacja była moŝliwa od dnia r. Wniosek o dofinansowanie został wprowadzony do KSI w dniu r., co stanowi uchybienie zapisom IW IP II - podproces 2a.3 pkt. 18, w którym wprowadzenie danych z oceny formalnej wniosków do LSI-ARP oraz KSI SIMIK następuje: Niezwłocznie po ocenie wniosku. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę wykonalności, natomiast w ramach oceny strategicznej uzyskał od członków ZE, dokonującego oceny tego projektu, odpowiednio 63 i 67,5 pkt. Z połączonej oceny wykonalności i strategicznej została sporządzona w dniu r. zbiorcza karta oceny wykonalności i strategicznej. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie połączoną ocenę wykonalności i strategiczną z łączną ilością (średnią) 65 punktów na 100 moŝliwych. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1464/08 Beneficjent został poinformowany o ilości zdobytych punktów. Informacja ta została przekazana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu r. oraz em w dniu r. Weryfikacja powyŝszej informacji wykazała niezawarcie pouczenia o moŝliwości złoŝenia protestu, co jest niezgodne z zapisami Przewodnika Beneficjenta RPO WP dla Działań w Podrozdziale 5.5 wersja z dnia r. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej na kaŝdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Istotne z punktu widzenia Beneficjenta jest to, Ŝe rozpoczęcie procedury odwoławczej na kaŝdym etapie oceny wniosku nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych wniosków złoŝonych w danym konkursie. Pismem Kp/DIF/1739/10 z dnia r. IP II złoŝyła wyjaśnienie odnośnie ww. uwagi, tj. braku pouczenia o moŝliwości złoŝenia protestu, w którym stwierdza się, iŝ uchybienie wytycznym zostało uzupełnione w zmienionym formularzu - zał. 2b.3_17, wraz z zatwierdzoną IW IP II z dnia r. Pismem z dnia r., sygnatura Kp/DIF/2507/08, wnioskodawca został poinformowany o uzyskaniu dofinansowania na podstawie uchwały ZWP nr 1159/161/08 z dnia r., która zatwierdziła listę projektów otrzymujących dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.1_1. Na przedmiotowej liście znalazł się wniosek o dofinansowanie projektu Beneficjenta - Zakład Produkcyjno-Handlowy Chemii Gospodarczej śak. 7

8 Informacja ta została równieŝ przekazana faksem w dniu r. Jednocześnie pismem z dnia r. o sygn. Kp/DIF/BW/1422/08 wnioskodawca został poinformowany o konieczności złoŝenia dodatkowych dokumentów przed podpisaniem umowy wraz z informacją dot. wyboru przez wnioskodawcę formy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Wyznaczony termin na uzupełnienie dokumentów określono do dnia r. i jest on zgodny z procedurą opisaną w IW IP II. Ww. informacja została przekazana do Beneficjenta takŝe faksem w dniu r. Wymagane dokumenty zostały złoŝone przez Beneficjenta w siedzibie IP II w dniu: r. Ww. dniu Beneficjent zwrócił się równieŝ z prośbą o zmianę terminu realizacji projektu pkt 9 pisma prośba o zmianę terminu realizacji projektu, z dnia r. do dnia r. PowyŜsza prośba została uwzględniona podczas weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i zatwierdzona w dniu r. Na etapie oceny dodatkowej dokumentacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent został zweryfikowany w Rejestrze podmiotów wykluczonych, co potwierdza wydruk z rejestru z dnia r. Dostarczone przez Beneficjenta dodatkowe dokumenty zostały poddane weryfikacji formalno prawnej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów za pomocą listy: Lista sprawdzająca kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu - zał. Nr 3.2_3 do IW IP II. Przedmiotowa lista została zatwierdzona w dniu r., jednocześnie dokonano weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, dostarczonego przez Beneficjenta. Lista sprawdzająca ww. harmonogram została zatwierdzona w dniu r. Projekt umowy został parafowany przez radcę prawnego, (stwierdzono brak daty parafowania) oraz zatwierdzony przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu ARP S.A. Projekt umowy został zweryfikowany zgodnie z zasadą dwóch par oczu na podstawie listy sprawdzającej: Lista sprawdzająca kompletność i poprawność przygotowanej umowy o dofinansowanie projektu zał. Nr 3.4_1. Ww. lista została zatwierdzona w dniu r. W dniu r. Wnioskodawca został zaproszony do IP II (zgodność z podprocesem 3.4 pkt. 4 IW IP II) w celu podpisania umowy, w terminie do dnia r. Pismo do Beneficjenta przekazano pocztą, listem poleconym (stwierdzono brak karty potwierdzenia odbioru) oraz faxem, wraz z informacją o nowo obowiązującym wzorem deklaracji wystawcy weksla in blanco. W oparciu o ww. uchwałę ZWP nr 1159/161/08 w dniu r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP o numerze UDA-RPPM /08-00 pomiędzy ZWP a Zakładem Produkcyjno-Handlowym Chemii Gospodarczej śak, której integralną część stanowi wniosek o dofinansowanie, o sumie kontrolnej Wartość projektu i źródła finansowania zostały ustalone w następującej wysokości: a) całkowita wartość projektu ,00 PLN b) całkowite wydatki kwalifikowalne ,00 PLN c) całkowite wydatki niekwalifikowane ,00 PLN c) dofinansowanie w ze środków publicznych (60%) ,00 PLN - ze środków funduszu (EFRR - 51,00%) ,00 PLN - ze środków budŝetu państwa (9,00%) ,00 PLN 8

9 d) wkład własny Beneficjenta ( 40,00%) ,00 PLN Termin realizacji projektu: a) rozpoczęcie realizacji projektu r. b) zakończenie realizacji r. Termin zakończenia określony pierwotnie na dzień r., zgodnie z wcześniejszą prośbą Beneficjenta został zmieniony na r. Termin kwalifikowalności wydatków w umowie zgodnie z 6 ust. 6 pkt. 3) został określony od dnia r. W ramach projektu załoŝono osiągnięcie następujących wskaźników: Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Planowane Osiągnięte od początku realizacji projektu (wynikające z badanego wniosku o płatność) Produktu Liczba nabytych środków trwałych szt Liczba nabytych maszyn i urządzeń szt Rezultatu 1 Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc etat 2 1 pracy (etat) Liczba nowych produktów szt Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych (wydatki kwalifikowalne): Lp. Nazwa wydatku 1 Zakład i instalacja środków trwałych zespół pakowania półautomatycznego 2 Zakład i instalacja środków trwałych zszywacz pneumatyczny 3 Zakład i instalacja środków trwałych prasa hydrauliczna 8 gniazdowa 4 Zakład i instalacja środków trwałych przenośnik próŝniowy 5 Zakład i instalacja środków trwałych urządzenie dozujące 2 szt. 6 Zakład i instalacja środków trwałych urządzenie dozujące 7 Zakład i instalacja środków trwałych topialnik parafiny- 2 szt. Kwota zaplanowana we wniosku o dofinansowanie (zgodnie z umowa) w PLN brutto W tym wydatki kwalifikowalne w PLN brutto (VAT niekwalifikowalny ) Wydatki kwalifikowalne w ramach weryfikowanego wniosku o płatność Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9

10 8 Zakład i instalacja , , , ,00 środków trwałych spieniarka parafiny. RAZEM , , , ,00 Informacje zawarte w karcie informacyjnej umowy projektu w KSI są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08-00 z dnia r., za wyjątkiem wskaźników produktu. PowyŜsze wynika z niewprowadzenia do KSI wskaźników produktu wymienionych w pozycji nr 1 i 2. Przyczyną tego jest brak odpowiednich wskaźników na liście wskaźników kluczowych przechowywanych w KSI, stanowiących załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia r. Biorąc pod uwagę przekazaną w dniu r., w odpowiedzi na pismo kontrolujących, listę zmapowanych wskaźników, naleŝy uznać, iŝ wszystkie moŝliwe do wprowadzenia do KSI wskaźniki zostały ujęte na karcie informacyjnej umowy o dofinansowanie projektu. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/ZK/EK/74/09 IP II przekazała Beneficjentowi jeden egzemplarz umowy wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis. W dniu r. Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w formie weksla in blanco, do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania. W oparciu o złoŝone zabezpieczenie sporządzono: Listę sprawdzającą zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu - zał. 3.6_1 do IW IP II. Ww. lista została sporządzona dnia r. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zostało takŝe sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. Weksel in blanco został wpisany do Rejestru zabezpieczeń do umów o dofinansowanie Projektu pod poz. 1. zał. nr 3.6_4 do IW IP II. W dniu r. zabezpieczenie zostało odebrane przez pracownika Działu Księgowości oraz zdeponowane w szafie pancernej. Wniesione zabezpieczenie zostało zaksięgowane na koncie 900-IP , w wysokości wynikającej z zawartej umowy, tj ,00 PLN. W dniu r. wystawiono dla Beneficjenta zaświadczenie o pomocy de minimis o wartości brutto PLN, stanowiącej równowartość ,30 EUR (wg średniego kursu NBP z dnia r.) Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zostało złoŝone na etapie dostarczenia dodatkowych dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu r. Weryfikacja dostarczonej dokumentacji wykazała sporządzenie notatki słuŝbowej z dn r. dot. niespójności numeru umowy w wersji papierowej UDA-RPPM /08-00 z numerem generowanym przez system KSI: RPPM / Przedstawiona w dniu r. korespondencja IP II z IZ RPO WP (pismo IP II o sygn. Kp/DIF/ZK/KO/454/2009 z dnia r. oraz pismo IZ RPO WP o sygn. DPR.OK /09 z dn r.) w sprawie postępowania w przypadku niespójności numeracji umów stanowi dokumentację z przeprowadzonej kontroli. Pismem Kp/DIF/ZW/EW/385/09 z dnia r. IP II zwróciła się do Beneficjenta o przesłanie dokumentacji związanej z badaniem zgodności projektu z przepisami dot. ochrony środowiska: 10

11 1) wypełnionego załącznika nr 4 Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ, 2) dokumentacji zebranej w trakcie przeprowadzonego postępowania OOŚ, jeśli było prowadzone. Dostarczenie ww. dokumentów określono na dzień do r. Ww. informacja została równieŝ przesłana do Beneficjenta droga mailową w dniu r. Weryfikacja przedstawionej do kontroli dokumentacji wykazała, iŝ w dacie dostarczenia korekty wniosku o płatność, tj. w dniu r., dostarczono równieŝ nw. pisma: - pismo o sygnaturze RDOŚ-22-PN.I /09/jg z dn r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru Natura 2000 dla projektu WdraŜanie we wsi Kolbudy przez firmę śak zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego i technologicznego poprzez unowocześnienie majątku trwałego koniecznego do prowadzenia działalności podstawowej, w którym stwierdzono nw. zapis: Projekt obejmuje m.in.: zakup maszyn i urządzeń do produkcji zniczy. Inwestycja ta wiąŝe się z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa, poprzez unowocześnienie posiadającego wyposaŝenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Inwestycja nie stanowi zamierzenia budowlanego. Inwestycja nie ingeruje w sposób uŝytkowania terenu, projektowane działania pozostają bez wpływu na sieć obszarów Natura W związku z tym w opinii tut. organu wydanie zaświadczenia jest zbyteczne, - opinia Urzędu Gminy Kolbudy - pismo o sygn. GK /09 z dn r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w której stwierdzono: Przedmiotowa inwestycja wiąŝe się z unowocześnieniem posiadanego wyposaŝenia niezbędnego do rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i ma charakter nieinfrastrukturalny nie stanowi zamierzenia budowlanego, nie wprowadza zmian w otoczeniu naturalnym i krajobrazie (nie ingeruje w sposób uŝytkowania terenu). W ocenie tut. organu planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega zakresowi w/w Dyrektywy, dlatego uznano, Ŝe inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek o płatność nr WNP-RPPM /08-01 Pierwsza wersja przedmiotowego wniosku o płatność została złoŝona pismem w dniu r. a) okres, którego dotyczy wniosek b) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem ,00 PLN c) wnioskowana kwota refundacji ,85 PLN d) wnioskowana kwota do refundacji z budŝetu państwa ,15 PLN Weryfikacja wniosku o płatność została przeprowadzona zgodnie z zasadą dwóch par oczu za pomocą formularza: Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3a.16_2 do IW IP II, który został zaakceptowany w dniu r. Ww. formularz zawiera równieŝ deklaracje bezstronności i poufności osób weryfikujących. Stwierdzono brak zapisu dot. weryfikacji Beneficjenta w Rejestrze podmiotów wykluczonych o ubieganie się o dofinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniem IP II (pismo Kp/DIF/1739/10 z dnia r.) Weryfikacja wniosku o płatność została dokonana przy uŝyciu formularza obowiązującego w dniu zatwierdzenia wniosku o płatność, zaakceptowanego przez IZ RPO WP, stanowiącego załącznik do IW IP II, zatem weryfikacja wniosku została dokonana zgodnie z procedurą 11

12 obowiązującą w danym czasie. Jednocześnie naleŝy dodać, iŝ kolejna weryfikacja wniosku o płatność odbyła się w oparciu o formularz: Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3a.16_3 do IW IP II, zawierający w pkt. 1 wymaganą weryfikację w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Wynikiem weryfikacji było wezwanie Beneficjenta do złoŝenia dodatkowych wyjaśnień/korekt. PowyŜsza informacja została przekazana Beneficjentowi pismem o sygnaturze Kp/DIF/ZW/Or/342/09 z dn r., z wyznaczeniem terminu na złoŝenie korekty wniosku o płatność do dnia r. Ww. pismo zostało podpisane przez koordynatora sekcji ds. płatności i sprawozdań. W przedstawionej dokumentacji stwierdzono nadanie ww. pisma tylko em w dniu r., co jest zgodne z procedurą podproces pkt. 9 IW IP II. Druga poprawiona wersja wniosku o płatność wraz z wyjaśnieniami do uwag zgłoszonych przez IP II została złoŝona pismem w dniu r. a) okres, którego dotyczy wniosek : b) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem ,00 PLN c) wnioskowana kwota refundacji z EFRR ,71 PLN d) wnioskowana kwota do refundacji z budŝetu państwa ,89 PLN Ponowna weryfikacja wniosku o płatność została przeprowadzona za pomocą ww. formularza: Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania zał. 3a.16_3, który został zaakceptowany w dniu r. Przedmiotowy formularz zawierał równieŝ deklaracje bezstronności i poufności osób weryfikujących. Wynikiem weryfikacji złoŝonej korekty było ponowne wezwanie Beneficjenta do złoŝenia dodatkowych wyjaśnień/korekt. Informację przekazano Beneficjentowi pismem o sygnaturze Kp/DIF/PW/1.1.1/AK/045/09 z dn r., z wyznaczeniem terminu na złoŝenie korekty wniosku o płatność do dnia r. Ww. pismo zostało podpisane przez koordynatora sekcji ds. płatności i sprawozdań oraz wysłane em w dniu r. Trzecia poprawiona wersja wniosku o płatność wraz z wyjaśnieniami do uwag zgłoszonych przez IP II została złoŝona pismem w dniu r. a) okres, którego dotyczy wniosek : b) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem ,00 PLN c) wnioskowana kwota refundacji z EFRR ,71 PLN d) wnioskowana kwota do refundacji z budŝetu państwa ,89 PLN Kolejna, tj. trzecia weryfikacja wniosku o płatność została przeprowadzona równieŝ za pomocą formularza zawierającego deklaracje bezstronności i poufności osób weryfikujących: Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3a.16_3, który został zaakceptowany w dniu r. Wynikiem weryfikacji było ponowne wezwanie Beneficjenta do złoŝenia dodatkowych wyjaśnień/korekt. Przedmiotowa informacja została przekazana Beneficjentowi pismem o sygnaturze Kp/DIF/PW/1.1.1/AK/09/09 z dn r., z wyznaczeniem terminu na złoŝenie korekty wniosku o płatność do dnia r. Ww. pismo zostało podpisane przez koordynatora sekcji ds. płatności i sprawozdań. Pismem Kp/DIF/1739/10 z dnia r. IP II przedstawiła potwierdzenie wysłania przedmiotowego pisma, tj. z 12

13 dnia r. Czwarta poprawiona wersja wniosku o płatność wraz z wyjaśnieniami do uwag zgłoszonych przez IP II została złoŝona pismem w dniu r. a) okres, którego dotyczy wniosek: b) kwota wydatków kwlifikowalnych objętych wnioskiem ,00 PLN c) wnioskowana kwota refundacji z EFRR ,71 PLN d) wnioskowana kwota do refundacji z budŝetu państwa ,89 PLN Ostatnia, czwarta weryfikacja wniosku o płatność została przeprowadzona takŝe za pomocą formularza, zawierającego deklaracje bezstronności i poufności osób weryfikujących: Formularz oceny merytorycznej i formalnej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3a.16_3, który został zaakceptowany w dniu r. Przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera równieŝ wydruk z dnia r. z Rejestru podmiotów wykluczonych województwa pomorskiego, w którym stwierdzono zapis: brak danych w rejestrze podmiotów wykluczonych. Zgodnie ze złoŝonym wyjaśnieniem w trakcie kontroli do Wydziału Księgowości ARP S.A. zaakceptowany wniosek o płatność przekazano zgodnie z IW IP II, bez szczegółowej pisemnej procedury w dniu r. Weryfikację finansową przeprowadzono zgodnie z zapisami podprocesu 3.16 IW IP II Weryfikacja wniosków o opłatność okresową/końcową i wypłata środków Beneficjentowi w ramach OP 1 RPO WP (bez Dz. 1.3), w oparciu o: Formularz weryfikacji finansowej wniosku o płatność dla Działania 1.1 zał. 3b.16_3. Wniosek o płatność zweryfikowano zgodnie z zasadą dwóch par oczu w dniu r. przez merytorycznych pracowników IP II. Wniosek został zaakceptowany oraz zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu dyrektora finansowego w dniu r. W treści ww. formularza, w pkt. 8 stwierdzono nw. zapis: Brak numeru rachunku bankowego we wniosku o płatność. Wynikiem weryfikacji zgodnie z pkt. 16 podprocesu było poinformowanie Beneficjenta o zaakceptowaniu złoŝonego wniosku o płatność pismem Kp./DIF/PW/1.1.1/ZA/231/09 z dnia r. (data wysłania r.). Kwota kosztów kwalifikowanych objętych wnioskiem: ,00 PLN, kwota do wypłaty: ,60 PLN. PowyŜsze pismo zostało podpisane przez koordynatora sekcji ds. płatności i sprawozdań. Pismem Kp/DIF/1739/10 z dnia r. IP II przedstawiła potwierdzenie wysłania przedmiotowego pisma, tj. z dnia r. Wniosek o płatność do systemu KSI wprowadzono w dniu r., co jest niezgodne z podprocesem 3.16 pkt. 31 IW IP II. Zapisy IW IP II stanowią, iŝ: Rejestracja wniosku o płatność w KSI (SIMIK 07-13) następuje w: Terminie do 3 dni roboczych od daty płatności (jednakŝe nie później niŝ w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano płatności). Wniosek do KSI wprowadzono przed przelaniem środków do Beneficjenta. Zgodnie z wyjaśnieniem IP II zawartym w piśmie z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1739/10 Wniosek o płatność wprowadzono zgodnie z zapisami Instrukcji UŜytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, dokumentu nadrzędnego nad IW IP II, po zatwierdzeniu wniosku o płatność. W kolejnej wersji Instrukcji Wykonawczej (z 13

14 2010 roku) dostosowano jej zapisy do zapisów Instrukcji Wykonawczej Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK w tym zakresie. Informacje zawarte w karcie informacyjnej wniosku o płatność w KSI są zgodne z zapisami przedmiotowego wniosku o płatność złoŝonego pierwotnie w dniu r. oraz z dnia ostatniej korekty prócz zapisów dotyczących wskaźników produktu. Przyczyna rozbieŝności została opisana w informacji pokontrolnej, w części dotyczącej zgodności umowy o dofinansowanie projektu z informacjami ujętymi w KSI. W dniu r. koordynator zespołu ds. płatności i sprawozdawczości RPO zwrócił się drogą ową do kierownika sekcji kontroli o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego projektu. Analiza przedstawionych do kontroli dokumentów wykazała, iŝ kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dniu r. Jednostka kontrolowana została poinformowana o kontroli pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/PW/ZK/JG/65/09, co stanowi niezgodność z podprocesem 3.13 pkt. 8 Kontrola na miejscu realizacji projektu wraz z kontrolą ex post dokumentacji związanej z procedurami udzielania zamówień publicznych w projekcie w ramach OP 1 RPO WP ( bez Dz. 1.3) IW IP II, zgodnie z którą poinformowanie Beneficjenta o kontroli określone jest na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna do IP II wpłynęła w dniu r. bez pisma przewodniego Beneficjenta. W przedmiotowej Informacji Pokontrolnej nr 21/1.1.1/DIF/09, zaakceptowanej w dniu r. przez dyrektora RIF oraz podpisanej przez Beneficjenta w dniu r. w części Wnioski i rekomendacje, stwierdzono: W związku z niezrealizowaniem wskaźników rezultatu: liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy oraz liczba nowych produktów zobowiązuje się Beneficjenta do osiągnięcia tych wskaźników do końca 2009 r. oraz do poinformowania ARP S.A. w Gdańsku o w/w fakcie. Nieosiągnięcie wskaźników moŝe skutkować wezwaniem do zwrotu części wypłaconej dotacji. W pozostałym zakresie projekt został zrealizowany prawidłowo. W ramach przeprowadzonej kontroli weryfikacji projektu dokonano w oparciu o: Listę sprawdzającą do kontroli projektów w ramach osi priorytetowej 1 RPO WP Rozwój i innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3) - zał. 3.13_4 do IW IP II. W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem rzeczowym oraz terminem określonym w umowie o dofinansowanie. Przedmiotowe dane, zawarte w informacji pokontrolnej, do KSI zostały wprowadzone w dniu r., co jest zgodnie z zapisami ww. podprocesu 3.13 pkt. 20 IW IP II. Dnia r. w związku z akceptacją wniosku o płatność końcową IP II pismem Kp/DIF/ZK/GS/3384/09 przesłała Beneficjentowi skorygowane zaświadczenie o pomocy de minimis na kwotę ,60 PLN, stanowiącej równowartość ,62 euro (wg średniego kursu NBP z dnia r.) z jednoczesnym stwierdzeniem o utracie waŝności poprzedniego zaświadczenia o pomocy de minimis z dnia r. o wartości brutto PLN, stanowiącej równowartość ,30 euro. Ww. zaświadczenie podpisane 14

15 zostało przez dyrektora RIF w dniu r. Dnia r. (pismo z dn r.) koordynator zespołu ds. płatności i sprawozdań RPO WP RIF przekazał pismo do Działu Finansowo-Księgowego ARP S.A. o przekazanie na konto Beneficjenta kwoty zaakceptowanej do wypłaty: ,60 PLN, w tym EFRR ,71 PLN, budŝet państwa ,89 PLN, w ramach złoŝonego wniosku o płatność WNP-RPPM / W dniu r. IP II pismem Kp/DIF/PW/1.1.1/AM/254/09 poinformowała Beneficjenta, iŝ dnia r. IP II dokonała na wskazany rachunek bankowy przelewu środków w kwocie ,60 PLN tytułem refundacji kosztów kwalifikowanych zatwierdzonych w ww. wniosku o płatność. Informacje do Beneficjenta przekazano równieŝ drogą ową w dniu r. Do kontroli przedstawiono potwierdzenie realizacji przelewu (ibre BANKING) wydruk z dn r. potwierdzający dokonanie przelewu w dniu r. na konto Beneficjenta kwoty ,60 PLN. Dnia r. IP II pismem Kp/DIF/PW/1.1.1/AK/628/09, w związku ze zrealizowaniem i rozliczeniem projektu WND-RPPM /08, przesłała dla Beneficjenta formularz deklaracji zamknięcia pomocy, zatwierdzony w dniu r. przez z-cę dyrektora RIF ds. WdraŜania. Ww. deklarację IP II przesłała Beneficjentowi, takŝe drogą ową w dniu r. W ramach weryfikacji dowodów księgowych i innych dokumentów potwierdzających poniesione przez beneficjenta wydatki, stwierdzono nw. kopie: 1. Faktura VAT nr M/140/2008 z dn. 2008/10/03, wystawiona przez firmę Graso Zenon Sobiecki, Starogard Gdański, Krąg 4 A, na kwotę netto PLN, kwotę brutto PLN. Faktura dot. dostawy zespołu pakowania półautomatycznego ZPP Faktura VAT nr FM1608/10/08 z dn wystawiona przez firmę DAMET sp.j. Dańko, Jaksina Tuchom BB, Chwaszczyno, na kwotę netto 4 431,00 PLN, podatek VAT 22% 947,82 PLN, kwota brutto 5 405, 82 PLN, dotycząca dostawy: zszywacz pneumatyczny wraz zszywkami. 3. Faktura VAT nr 00047/2008 r. została wystawiona przez firmę ENERGO Sławomir Hartwich, Trzemeszno, Dąbrowskiego 41, w dniu r., data sprzedaŝy r. na kwotę netto PLN, podatek VAT 22% 3 872,00 PLN, kwota brutto ,00 PLN, dotyczy dostawy: Lp.1. Spieniarka parafin, Lp. 2. Topielnik do parafiny. 4. Faktura VAT nr 0126/10/2008 r. została wystawiona prze firmę DOLECKI Arkadiusz Dolecki, Bernardyńska 50/3, Gliwice, w dniu r., data sprzedaŝy r. na kwotę netto PLN, podatek VAT 22% ,40 PLN, kwota brutto ,40 PLN, dotyczy dostawy: Lp.1. Prasa hydrauliczna automatyczna 8-gn., Lp 2. Przenośnik próŝniowy 800 kg/h, Lp.3. Topialnik parafiny 600 l, Lp. 4. Urządzenie dozujące automatyczne. Weryfikacja faktur wykazała, iŝ wszystkie kopie faktur zostały opatrzone na pierwszej stronie informacją o wniosku o płatność, w którym faktury zostały ujęte i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budŝetu państwa w ramach RPO WP na lata Na odwrocie dokumentu podano nr umowy o dofinansowanie, tytuł projektu, 15

16 opis związku wydatku z projektem - tj. podano nr działania, informację o poprawności formalnej i merytorycznej, sporządzono opis w zakresie stosowania ustawy Pzp oraz informację IP II o dokonaniu sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz zgodności z przepisami o rachunkowości i podatkowymi, jak równieŝ podano zatwierdzoną kwotę do wypłaty. Do wniosku o płatność Beneficjent załączył dokumenty potwierdzające dokonanie płatności: wyciągi bankowe oraz dyspozycje kredytobiorcy wypłaty środków z kredytu celowego, potwierdzenia wykonania dyspozycji płatności z rachunku bankowego Beneficjenta oraz dowody przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania OT, jak równieŝ inne dokumenty (noty korygujące ) oraz oświadczenia. W przypadku dostaw powyŝej PLN, zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta Rozdział 9 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu w sprawie uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne Beneficjent we wniosku o płatność przedstawił oferty wraz z oświadczeniem z dnia r. dot. prowadzenia negocjacji z firmą DOLECKI Arkadiusz Dolecki oraz oświadczeniem z dnia r. dot. braku podpisania umowy z ww. firmą, określającą m.in. sporządzanie protokołów odbioru-dostaw, jak równieŝ uzasadnienie z dnia r. o dokonaniu wyboru oferty firmy DOLECKI. Weryfikacja zgodności danych pomiędzy KSI a systemem księgowym IP II zgodnie z pismem z dnia r. o sygn.: Kp/DIF/1509/10 stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej jest dokonywana: IP II dokonuje weryfikacji zgodności danych pomiędzy KSI SIMIK a systemem księgowym IP II, zgodnie z podprocesem 3.16 Instrukcji Wykonawczej IP II w terminie do 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Weryfikacja danych odbywa się na podstawie wydruków z systemu księgowego IP II, sporządzonego przez Dział Księgowości ARP S.A. Pracownicy poszczególnych Zespołów Sekcji Płatności i Sprawozdań dokonują weryfikacji zgodności danych pomiędzy KSI SIMIK a otrzymanym wydrukiem z ksiąg, w zakresie projektów dotyczących danego zespołu. Akceptacja formularza weryfikacji dokonuje Główna Księgowa ARP S.A. Dnia r. Beneficjent pismem z dnia r. oświadczył o wywiązaniu się z zaleceń pokontrolnych dot. wprowadzenia nowych produktów w ilości 45 oraz utworzenia nowego stanowiska pracy. W dniu r. Beneficjent przesyła pismem z dn r. poprawnie sporządzoną umowę dot. utworzenia nowego miejsca pracy. W odpowiedzi na a IP II z dnia r. dot. wywiązania się z osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz powiadomienia o tym fakcie ARP S.A. Beneficjent pismem w dniu r. przesyła brakujące dokumenty potwierdzające zrealizowanie w pełni wymogów zaleceń pokontrolnych dot. dokumentów ZUS RCA. NaleŜy podkreślić, iŝ w ramach połączonej oceny wykonalności i strategicznej wniosek z uwagi na przewidywany wskaźnik zatrudniania 2 osób, otrzymał 8 pkt. W wyniku analizy zapisów karty kontroli w KSI dot. przedmiotowego projektu stwierdzono niezamieszczenie zapisów wywiązania się z zaleceń pokontrolnych, co jest niezgodne z zapisem Instrukcji uŝytkownika KSI SIMIK Cykl Ŝycia projektu z r., gdzie w polu < zalecenia pokontrolne > naleŝy wprowadzić krótką informację na temat zaleceń pokontrolnych oraz dokonać ich ewentualnej aktualizacji/ uzupełnienia po uzyskaniu odpowiednich działań. O powyŝszym poinformowano pracownika sekcji kontroli IP II. Ponowna weryfikacja karty 16

17 kontroli przedmiotowego projektu wykazała uzupełnienie danych dot. wywiązania się Beneficjenta z zaleceń pokontrolnych. Wydruk z dn r. stanowi dokumentację z przeprowadzonej kontroli. Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPPM /08 Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08 Ocena formalna wniosku o dofinansowanie została zakończona w dniu r. Zgodnie z IW IP II Beneficjent został poinformowany, iŝ wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych - PKD Projektu nie znalazł się w KSR wnioskodawcy, co przemawiało za rozszerzeniem działalności. PowyŜsza informacja została równieŝ przekazana faksem. W odpowiedzi na ww. pismo Beneficjent dnia r. złoŝył protest do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem IP II- odwołanie od negatywnej oceny wniosku. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1327/08 Beneficjent został poinformowany, iŝ protest jego został uznany za zasadny i wniosek został przywrócony do oceny formalnej. Beneficjent został równieŝ wezwany do korekty wniosku o aktualny PKD, aby był zgodny z wpisem w KRS. Pismem z dnia r. Beneficjent przekazał pełny odpis KRS wg stanu na dzień r. Ponowna ocena formalna wniosku o dofinansowanie została zakończona w dniu r. Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację sumy kontrolnej oraz kryteriów dopuszczalności i kryteriów administracyjnych. Beneficjent został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/ZK/AB/729/08. PowyŜsza informacja została równieŝ przekazana faksem w dniu r. Wniosek o dofinansowanie został wprowadzony do KSI SIMIK w dniu r. Z wynikiem pozytywnym wniosek został przekazany do połączonej oceny wykonalności i strategicznej. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę wykonalności, natomiast w ramach oceny strategicznej uzyskał 82 pkt. od pierwszego eksperta dokonującego oceny oraz 46 pkt. od drugiego. Ocena trzeciego Eksperta była decydująca, poniewaŝ róŝnica punktowa w ocenach dwóch ekspertów pozwalała na uzyskanie punktów powyŝej 60 punktów lub poniŝej 60 punktów. Trzeci ekspert nie dokonywał oceny wykonalności, gdyŝ nie wystąpiły rozbieŝności między pierwszym i drugim ekspertem i wykonał tylko ocenę strategiczną- przyznając 46 punktów. Zgodne z regulaminem Zespołu Ekspertów 1.1 i pkt.15 Ostateczną oceną strategiczną w takim przypadku będzie ocena trzeciego członka ZE. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1891/08 Beneficjent został poinformowany o ilości zdobytych punktów. Informacja ta została przekazana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu r. W informacji tej brak pouczenia o moŝliwości złoŝenia protestu. W odpowiedzi na ww. pismo Beneficjent dnia r. złoŝył protest do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem IP II- odwołanie od przeprowadzonej oceny strategicznej wniosku. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/2117/08 Beneficjent został poinformowany, iŝ protest jego został uznany za zasadny i wniosek został przywrócony do oceny strategicznej. W wyniku ponownej oceny strategicznej wniosek o dofinansowanie uzyskał 82 pkt. od pierwszego eksperta oraz 82 pkt. od drugiego eksperta dokonującego oceny. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną z ilością 82 pkt. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/2165/08 Beneficjent został poinformowany o ilości zdobytych punktów. Informacja ta została przekazana listem faksem w dniu r. 17

18 Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/GS/1376/08 wnioskodawca został poinformowany o uzyskaniu dofinansowania. ZWP Uchwałą nr 91/180/09 z dnia r. zatwierdził listę projektów otrzymujących dofinansowanie w ramach konkursu _1 Na przedmiotowej liście znalazł się wniosek o dofinansowanie projektu firmy HYDROTEST S.A. pt. Zakup wycinarki laserowej w przedsiębiorstwie HYDROTEST Sp. z o.o. w miejscowości Wocławy a) wartość projektu , 00 PLN b) dofinansowanie ze środków EFRR ( 42,50% ) ,00 PLN c)współfinansowanie ze środków budŝetu państwa ,00 PLN (nie więcej niŝ 7,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych) Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/2487/08 Beneficjent został poinformowany o wyborze wniosku do dofinansowania. Ww. informacja została wysłana listem poleconym w dniu r. Jednocześnie pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/BW/1376/08, Wnioskodawca został poinformowany o konieczności złoŝenia dodatkowych dokumentów przed podpisaniem umowy. Wyznaczono termin na uzupełnienie dokumentów do dnia r. i jest on zgodny z procedurą opisaną w IW IP II. W dniu r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przedłuŝenie okresu realizacji projektu do r. (data wpływu do IP II r.). PowyŜsza prośba została uwzględniona podczas weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na etapie oceny dodatkowej dokumentacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent został zweryfikowany w rejestrze podmiotów wykluczonych, co potwierdzają wydruki z ww. rejestru z dnia r. Dostarczone przez Beneficjenta dodatkowe dokumenty zostały poddane weryfikacji formalno prawnej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów za pomocą listy sprawdzającej kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Ww. lista została zatwierdzona w dniu r. Jednocześnie dokonano weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostarczonego przez Beneficjenta. Lista sprawdzająca w/w harmonogram (zał.3.2_4) została zatwierdzona w dniu r. Projekt umowy został parafowany przez radcę prawnego w dniu r. Projekt umowy został zweryfikowany zgodnie z zasadą dwóch par oczu na podstawie listy sprawdzającej kompletność i poprawność przygotowanej umowy o dofinansowanie projektu (zał.3.2_3). Ww. lista została zatwierdzona w dniu r. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Beneficjent nie został zweryfikowany w rejestrze podmiotów wykluczonych. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1739/10 IP II przekazała kserokopię listy sprawdzającej kompletność i poprawność przygotowanej umowy o dofinansowanie projektu oraz wydruk z rejestru podmiotów wykluczonych z dnia r. Uwzględniając przedmiotową datę stwierdza się, Ŝe Beneficjent został poprawnie zweryfikowany w rejestrze podmiotów wykluczonych na etapie podpisywania umowy, poniewaŝ umowa została podpisana w dniu r. W dniu r. wnioskodawca został zaproszony do IP II w celu podpisania umowy w terminie do dnia r. pismo o sygnaturze Kp/DIF/ZK/GS/1790/08. Informacja ta została przekazana mailem oraz listem poleconym. W dniu r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP o numerze UDA-RPPM / Wartość projektu wynosi ,00 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne ,00 PLN, dofinansowanie ze środków 18

19 Funduszu oraz ze środków budŝetu państwa wynosi łącznie ,00 PLN, wydatki niekwalifikowalne ,00 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu określono na r., zakończenia realizacji na r., zgodnie z wcześniejszą prośbą Beneficjenta o przedłuŝenie terminu realizacji. Ponadto umowa określa datę kwalifikowania wydatków od r. Przy piśmie z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/ZK/GS/5/09 przekazano Beneficjentowi jeden egzemplarz umowy wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis. Umowa zakłada, iŝ czynności związane z odzyskaniem środków nieprawidłowo wydatkowanych przez IP II prowadzić będzie IZ RPO WP. Ponadto IZ RPO WP będzie wskazywać termin oraz rachunek bankowy, na który Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków w przypadku ich nieprawidłowego wykorzystania. RównieŜ decyzje o zwrocie środków, o których mowa w art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, będą wydawane przez IZ RPO WP i to IZ RPO WP będzie podejmowała czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania wraz z odsetkami. W oparciu o ww. Uchwałę została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA- RPPM /08-00 pomiędzy ZWP a firmą HYDROTEST S.A., której integralną część stanowi wniosek o płatność. Wartość projektu i źródła finansowania zostały ustalone w następującej wysokości: a) wartość projektu ,00 PLN b) całkowite wydatki kwalifikowalne ,00 PLN c) dofinansowanie ze środków EFRR (42,50%) ,00 PLN d) dofinansowanie z budŝetu państwa ,00 PLN Termin realizacji projektu: a) rozpoczęcie realizacji projektu: r. b) zakończenie realizacji projektu: r. W ramach projektu załoŝono osiągnięcie następujących wskaźników: Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Planowane Osiągnięte od początku realizacji projektu (wynikające z badanego wniosku o płatność) Produktu Liczba nabytych środków trwałych szt Liczba wdroŝonych nowych szt. 1 1 rozwiązań technologicznych Rezultatu 1 Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy etat (KSI) Liczba nowych usług szt Liczba nowych produktów szt. 1 0 przewozach towarowych Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych (wydatki kwalifikowalne): 19

20 Lp. Nazwa wydatku Kwota zaplanowana we wniosku o dofinansowanie (zgodnie z aneksem nr 1) Wydatki kwalifikowalne w ramach weryfikowanego wniosku o płatność Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu 1 Zakup uŝywanej , , ,00 wycinarki laserowej RAZEM , , ,00 Informacje zawarte w karcie informacyjnej umowy projektu w KSI są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08-00 z dnia r. za wyjątkiem wskaźników produktu i rezultatu. PowyŜsze wynika z niewprowadzenia do KSI wskaźników produktu wymienionych w pozycji nr 1. Przyczyną tego jest brak odpowiednich wskaźników na liście wskaźników kluczowych przechowywanych w KSI, stanowiących załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia r. Biorąc pod uwagę przekazaną w dniu r., w odpowiedzi na pismo kontrolujących, listę zmapowanych wskaźników, naleŝy uznać, iŝ wszystkie moŝliwe do wprowadzenia do KSI wskaźniki zostały ujęte na karcie informacyjnej umowy o dofinansowanie projektu. W systemie KSI wskaźnik rezultatu liczba nowych produktów/usług jest wprowadzany pod jedną pozycją, natomiast we wniosku o dofinansowanie oba składniki zostały oddzielnie zdefiniowane i oznaczone: (KSI) liczba nowych usług (szt.), liczba nowych produktów. Pismem z dnia r. o sygnaturze Kp/DIF/1739/10 IP II przekazała kserokopię korespondencji mailowej z dnia r. od IZ RPO WP w sprawie stosowania ww. wskaźników. IP II po konsultacji z IZ RPO WP otrzymała wytyczne jeŝeli w wyniku realizacji projektu powstanie zarówno nowy produkt i nowa usługa to do KSI (SIMIK 07-13) naleŝy oba te wskaźniki wpisywać łącznie tzn. zsumować w jeden wskaźnik liczba nowych produktów/usług. W dniu r. Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w formie weksla in blanco, do wysokości ,00 PLN. W oparciu o złoŝone zabezpieczenie sporządzono listę sprawdzającą zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z zał. 3.6_1 do IW IP II. W/w lista została sporządzona dnia r. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zostało równieŝ sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego w dniu r. Weksel in blanco został wpisany do Rejestru zabezpieczeń do umów o dofinansowanie Projektu pod poz. 24. W dniu r. zabezpieczenie zostało odebrane przez pracownika Działu Księgowości oraz zdeponowane w szafie pancernej. Wniesione zabezpieczenie zostało zaksięgowane na koncie 900-IP , w wysokości wynikającej z zawartej umowy tj ,00 PLN. W dniu r. wystawiono dla Beneficjenta zaświadczenie o pomocy de minimis o wartości brutto ,00 PLN, stanowiącej równowartość ,01 EUR (wg średniego kursu NBP z dnia r. wynosiła 4,1848 PLN). Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zostało złoŝone na etapie dostarczenia dodatkowych dokumentów przed 20

INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 3/12 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA

INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 3/12 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA Znak sprawy: IPOC-I.804.1.3.2012.MM INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 3/12 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA 1. Część ogólna Jednostka kontrolowana Adres Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 2/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA

INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 2/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA Znak sprawy: IPOC-I.804.1.2.2011.JK INFORMACJA POKONTROLNA KOŃCOWA NR 2/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA 1. Część ogólna Jednostka kontrolowana Adres Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Bartosz Wietrzykowski Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 26.08.2010 r. Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin, miejsce i sposób składania wniosków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 OśPriorytetowa 1 Rozwój i innowacje MŚP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2010-01-01 do 2010-01-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r.

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. 1. Złożenie wniosku w terminie Beneficjent jest zobowiązany złożyć WoP (Wniosek o Płatność) w terminie

Bardziej szczegółowo

Karta zmian. Zał. 1.4_1

Karta zmian. Zał. 1.4_1 Zał. 1.4_1 Karta zmian Nazwa dokumentu: Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007 2013 dla Działań 1.4 1.6 Poprzednia wersja dokumentu: z dnia 08-08-2008 r. Aktualna wersja dokumentu: z dnia 18-08-2008 r. Strona/punkt

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 16 89 fax: 0-41 342 11 93; e-mail: ipoc00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Tabela zmian wzorów umów o anie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Lp. 1. Część umowy 4. Stan na maj 2009 r. Stan na czerwiec 2009r. Cecha zmiany Ogólne zmiany

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, lipiec 2016 Zgodnie z 9 Regulaminu konkursu: Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. SPRAWDZIŁ: Imię i nazwisko

PROCEDURA. SPRAWDZIŁ: Imię i nazwisko PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/10 z dnia 17.12.2010 roku Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Toruniu TYTUŁ: PROCEDURA ZAWARCIA, REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 16 89 fax: 0-41 342 11 93; e-mail: ipoc00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

3 Okres wydatkowania dotacji

3 Okres wydatkowania dotacji Załącznik nr 14.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo