UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt nr: WND-POKL /08 pt. Kapitał dla przedsiębiorczych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą 1 o dofinansowanie projektu: UDA-POKL /08-00 zawarta w...w dniu... pomiędzy: <pełne dane Beneficjenta zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:.... na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do umowy a.. <pełne dane Beneficjenta pomocy> zwanym dalej Beneficjentem pomocy 1 Rolę Instytucji Pośredniczącej Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie podkarpackim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 1

2 Strony uzgodniły, co następuje: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia finansowego na rozwój działalności, zwanym dalej dotacją. 2. Dotacja, polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy jednorazowego wsparcia finansowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umoŝliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta pomocy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z 31 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U.Nr 90,poz. 557), zwanym dalej rozporządzeniem. 4. Beneficjent pomocy otrzymuje dotację na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy. 5. Beneficjent pomocy przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji będącej przedmiotem Wniosku Beneficjenta pomocy nr..., tytuł przedsięwzięcia:.., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w zakresie zaakceptowanym przez uprawnionego przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej. 6. Beneficjent pomocy ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich w związku z realizowaną inwestycją. 2 Finansowanie dotacji i płatności 1. Całkowite wydatki inwestycyjne zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wynoszą brutto..pln (słownie:... PLN) w tym kwota dotacji wynosi nie więcej niŝ..pln (słownie: PLN). 2. Beneficjent wypłaci Beneficjentowi pomocy kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 w następujący sposób: 1. zaliczka w wysokości 80% kwoty dotacji, tj....pln (słownie:...pln), zostanie przekazana w terminie... dni od dnia złoŝenia zabezpieczenia o którym mowa 4 ust.2 pkt płatność końcowa w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, o których mowa w 2 ust.1 w wysokości nie większej niŝ 20% kwoty dotacji, tj....pln (słownie:... PLN), dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta całościowego rozliczenia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją. 3. Wydatkowanie dotacji musi być realizowane przez Beneficjenta pomocy, który zarejestrował działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj.dz.u.z 2007r. Nr. 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr. 223, poz. 1655). 4. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 2

3 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U.Nr 53,poz.354). 5. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 6. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w złotych polskich na rachunek Beneficjenta pomocy prowadzony w złotych polskich. 7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Beneficjenta pomocy nr... prowadzony w banku... 3 Okres wydatkowania dotacji 1. Okres realizacji inwestycji objętej dotacją ustala się następująco: a) rozpoczęcie realizacji...r. b) zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji... r. 2. Beneficjent pomocy zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą nie później niŝ 2 miesiące od dnia rejestracji działalności gospodarczej. Terminem rozpoczęcia działalności jest dzień zgłoszenia działalności w ZUS. 3. Beneficjent pomocy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji. 4. Termin zakończenia realizacji inwestycji określony w ust. 1 pkt b moŝe zostać przedłuŝony na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta pomocy, złoŝony nie później niŝ w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść w Ŝycie. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent pomocy zobowiązany jest dołączyć dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Beneficjent pomocy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Beneficjenta oraz przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Beneficjent moŝe rozwiązać Umowę zgodnie z W przypadku, nie rozwiązania przez Beneficjenta Umowy, na zasadach o których mowa w ust. 7, Beneficjent pomocy jest uprawniony do wznowienia realizacji inwestycji po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 5, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Beneficjenta. 4 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia finansowego na rozwój działalności 1. Beneficjent pomocy zobowiązuje się realizować inwestycję będącą przedmiotem Wniosku, o którym mowa w 1 ust. 5, w zakresie zaakceptowanym przez uprawnionego przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej z najwyŝszym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą umową. 2. Warunkiem wypłaty zaliczki, o której mowa w 2 ust.2 pkt 1 jest: 1. uczestniczenie i ukończenie przez Beneficjenta pomocy bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach Projektu, zgodnie z indywidualnym programem uczestnictwa, 3

4 2. wniesienie przez Beneficjenta pomocy zabezpieczenia całej kwoty wsparcia jakie udzielone zostanie na podstawie niniejszej Umowy w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem wekslowym, w terminie do 14 dni od dnia popisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent pomocy moŝe zostać wezwany do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia. O rodzaju zabezpieczenia decyduje Beneficjent w drodze negocjacji z Beneficjentem pomocy. 3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 zwracane jest Beneficjentowi pomocy po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia wydatków przez Beneficjenta zgodnie z ust. 4 oraz po upływie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy; 4. Warunkiem wypłaty płatności końcowej, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 2 jest: 1) zrealizowanie w całości inwestycji objętej wsparciem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji oraz w okresie o którym mowa w 3 ust. 1; 2) złoŝenie w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji inwestycji wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki, wraz dokumentami potwierdzającymi realizację w całości inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, takimi jak: a) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równowaŝnej wartości dowodowej, b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń, z podaniem ich miejsca składowania, d) w przypadku zakupu uŝywanych środków trwałych oświadczenie sprzedawcy, Ŝe w okresie 7 lat poprzedzających złoŝenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie, Ŝe cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŝsza od ceny nowego środka trwałego; oświadczenie, Ŝe środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; e) potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, f) kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację całości inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji; 3) przeprowadzenie przez Beneficjenta kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w 1 ust. 5, w zakresie zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą; 4) akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Beneficjenta pomocy wniosku o płatność wraz dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację całości inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji; 5) dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta. 5. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 muszą spełniać następujące warunki: 1) muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta pomocy za zgodność z oryginałem; 4

5 2) data sprzedaŝy, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niŝ data rozpoczęcia realizacji inwestycji i późniejsze niŝ data zakończenia inwestycji, zgodnie z 3 ust. 1; 3) dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty PLN. Do przeliczenia kwot naleŝy przyjąć kurs sprzedaŝy walut z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji. W przypadku gdy transakcja została dokonana poza granicami Polski w banku który nie prowadzi tabel kursów walut przeliczanych na złoty, jako kurs przeliczeniowy, naleŝy przyjąć kurs sprzedaŝy walut ogłoszony przez NBP dniu dokonania transakcji zapłaty, jeŝeli NBP nie prowadzi tabel, naleŝy zastosować kurs średni NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji zapłaty. 4) Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta pomocy. Płatności realizowane gotówkowo będą uznane za niekwalifikowane. 6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złoŝonym wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Beneficjent wzywa Beneficjenta pomocy do jego uzupełnienia lub złoŝenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 7. NiezłoŜenie przez Beneficjenta pomocy wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 lub nieusunięcie braków powoduje wstrzymanie przekazania płatności. 8. Uporczywe uchylanie się Beneficjenta pomocy od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem wsparcia stanowi przesłankę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia. Nierozliczoną, pobraną przez Beneficjenta pomocy, kwotę wsparcia traktuje się jako kwotę pobraną nienaleŝnie. 9. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Beneficjenta pomocy działalności gospodarczej do czasu otrzymania płatności końcowej, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 2, Beneficjent pomocy ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Beneficjent pomocy zobowiązany jest zwrócić otrzymaną zaliczkę, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1, na rachunek bankowy Beneficjenta nr... prowadzony w banku...w terminie 7 dni od dnia poinformowania Beneficjenta o zawieszeniu działalności. 11. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezaleŝnych od Beneficjenta, Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 12. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 2 i 4, przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Beneficjenta pomocy, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności. 13. Beneficjent pomocy, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe, jeŝeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub gdy wydatkował je niezgodnie z umową. Odsetki naleŝy naliczyć od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu włącznie. 14. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta faktu, Ŝe wartość udzielonej Beneficjentowi pomocy pomocy de minimis jest inna niŝ wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, Beneficjent w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu wydaje Beneficjentowi pomocy nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę waŝności poprzedniego zaświadczenia. 5 Obowiązki kontrolne 5

6 1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji. 2. JeŜeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, Ŝe Beneficjent pomocy wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienaleŝny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot, o którym mowa w ust Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranej w sposób nienaleŝny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 2, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji do dnia zwrotu włącznie. 6 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem ust. 2 i JeŜeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Beneficjenta pomocy, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niŝ w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w Ŝycie. 3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezaleŝnych od Beneficjenta pomocy lub niezachowanie terminu zostało zaakceptowane przez Beneficjenta. 4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 7 Rozwiązanie umowy 1. Beneficjent pomocy moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, z zastrzeŝeniem ust. 3 w kaŝdym momencie. 2. Beneficjent moŝe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Beneficjent pomocy: 1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień; 2) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania dotacji; 6

7 3) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy od dnia uruchomienia (rozpoczęcia) działalności gospodarczej; 4) zmieni swoją formę prawną, chyba Ŝe wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę; 5) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; 6) dopuści się nieprawidłowości finansowych. 3. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, nastąpi po otrzymaniu zaliczki, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1. Beneficjent pomocy zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymaną zaliczkę wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia otrzymania dotacji do dnia zwrotu włącznie, na rachunek bankowy Beneficjenta nr... prowadzony w banku... w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy 4. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjentowi pomocy nie przysługuje wypłata środków z tytułu płatności końcowej, o której mowa w 2 ust. 2 pkt W przypadku gdy Beneficjent pomocy nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz w 5 ust. 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania naleŝnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji obciąŝają Beneficjenta pomocy. 6. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 5, Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności. 7. Umowa obowiązuje na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności oraz do czasu zatwierdzenia końcowego rozliczenia wydatków przez Beneficjenta pomocy. 8 Prawo właściwe i właściwość sądów 1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Beneficjentem pomocy związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Beneficjenta pomocy. 4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w Ŝadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 9 Korespondencja Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniŝsze adresy: Do Beneficjenta: 7

8 <nazwa i adres Beneficjenta> Do Beneficjenta pomocy: <adres Beneficjenta pomocy > 10 Załączniki. Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 1) Załącznik 1: Pełnomocnictwo Beneficjenta 2 ; 2) Załącznik 2: Wniosek/kopia wniosku Beneficjenta pomocy o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami; Beneficjent pomocy Beneficjent [ Imię i nazwisko, podpis, data] Osoba upowaŝniona do podpisania umowy [ podpis,data] 2 Jeśli dotyczy 8

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr..

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź, reprezentowanym przez. (Koordynatora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych : współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo