CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r."

Transkrypt

1 CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r.

2 CRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SkoDsolidowane sprawozda[ie linansowe za okres od 0l stycznia 2013r, do 3l grudnia 2013 SPIS TRESCI OSWIADCZENIE ZARZADU WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEC,O SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHLNEK ZYSKoW I STRAT ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITATE WLASNYM skonsolrdowany RACHTNEK DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNENIA przeplywow plenipznych 3 4 t7 2t '.1

3 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skonsolidowane sprswozdsnie finoosowe zs okres od 01 stycznio 2013r. do 3l grudtrir 2013r. OSWIADCZENIE ZARZ4DU JEDNOSTKI DOMINUJ4CEJ Zgodnie z wymogami art. 55 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. tj. z2013 r. poz. 330) Zap4d Spolki Grupa Exorigo-Upos S.A. pzedstawia z.lqczone skonsolidowane spmwozdanie finansowe, na k6re sklada sig: 1) 2) 3) 4) 5) wprowadzenie do skonsolidowanego spr&wozdania finansowego; slonsolidowany bilans sporz4dmny na dzieh3l grudnia 2013 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg ,9 tys. zlotych; skonsolidowany rachun k zysk6w i strat za okres od I srycznia 2013 r. do 3l grudnia 2013 r. wykazujecy zysk nefto w kwocie ,E tys. zlotych; zestawienie znian w skonsolido$,/anym kapilale wlasnym z. okes od I stycatia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj4ce zwigkszenie skonsolidowanego kapitalu wlasnego o kwotf 6.431,E tys. zlotych; skonsolidow.ny rschunek przeplyw6w pieni*nych za okres od I styczria 2013 r. do 3l Srudnia 2013 r. wykazuj4cy zwigkzenie stanu Srodk6w pienigznych netto na sum ,0 tys. zlotych; 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Prezes Zarzqdu Osobo, ktdrej powierrono prowadzenie ksiqgruch nkowych Wars:awa, 30 maja 2011 r.

4 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowauego sprawozdadia linaosowego (sz)s*ic darc liebow puds6*lono w q.iqc&h,oiyrh) l. Dsne ideotyfikujqce jedrostkt dominujqc{ oruz CrupQ Kapitalowq l. I Nozwa jednosl*i dominajqcej Grupa Exorigo-Upos S.A. (,,Spdlka",,,Emitent") l. 2 Siedztba jednostld doninujqcej ul. Kolejowa 5/7 0l-217 Wa6zawa I. 3 ReJesracja w KroJox,lm ReJe 4. Sqdoh,lm Sad Rejono*y dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wy&ial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Datar 30 lipca 2012 r. Numer rejestru: KRS E347 Siedziba sdu: l. 1 Podgo*ory Nudmiot i czas datalalnotci jednoaki dominujqccj lub zracz4c.go inte.ttota Przrdmiotem dzialalnosci Grupy Kapital6wej Exorigo-Upos S.A. (,,Grupa",,,crupa Kapitalowa,,) jest dziahlnosd holdingo*a. Exorigo-Upos sp z o.o. (sp6lka zalear4 skupiajaca dzialalnosd operacyjnq crupy) prowadzi dzialalnosa w nastepujqcym zakresie: - Dzialalnosd w zakresie produkcji urzqdzefi fiskalnych, - Dzialalnosd zwiqzana z doradztwem w zakrcsie informatyki, - Dziahlnosd zwiqzana z oprogmmowaniem. - Dzislalnosd zwiqzana z usfugami wdrozeniowymi, serwiso\almi i wspierania techriczrego, - Dzialalnoit z\glqzna z zzrzqdzaniem urz4dzeniami informatycaymi, - Przgn'ttz^ e darych, zarz dz&ie stronami inemetowymi (hostnig) i podobna dzialalnosa. Obydwie sp6&i zostaty utworzone na czas nieoanaczony.

5 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprordsdzetrie do skonsolidolvanego sprawozdrdia fi natrsowego (Bzynll. de.lrczb.*. w ry!!.eh zlorych) L 5 lednosl*i, ktdrych dane *y*azane sq h, skonsolidowanym spruh)ozdaniemjinonsowlm Szczeg6lowe informacje na temat innych niz Grupa Exorigo-Upos S.A. jednostek, l16rych dane wykazane se w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedslawiono ponizej : Krpitrl Si.d2ibr dzirlrhosci akl.do*v Udzi.l % w krpltil! r. dzbn ".kldowyd 31.t Jednoslki zalezne l. Exorigo-Upos sp. z o.o. DzialalnoJ6 w Wa$zawa zlklesie lt r 00,0% Udzial procento\r] jednostki dominuj4cej w pra\xach glosu na zgromadzeniu wsp6lnik6w jednostki odpowiada udzialo\yi crupy Exorigo-Upos S.A. w kapitale zakladowym rejjednostki. danej t.6 tedhosl*i podpotzqdkoi,one skonsolidot)anego spra\)ozdanls frnai:tohiego Nastgpuj4cejednostki zostaly wylaczone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Siedzibi Rodzi dzirl!lnoici Udziil./o rr krpitrl! zrkl.dowyrd nr dzilf 3r J Jednostki zalezne L Exorigo Ukraina CO Lm. Krj6w 2. UPOS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Cadca uslugi IT uslugi IT 100,0% 100,00/0 Wyl4czenie sprawozda6 finansowych wymienionych powyzej jednostek ze skonsolidowanego spmwozdania finansowego nast4pilo na podslawie pflepis6\y art. 57 oraz an. 58 ust. I ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa o rachunkowosci").

6 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXOzuGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (*s4{l,e dlne liczbo$e prcd a*'ono B n.lr4crh?lor}.h) I. 7 Olnesobj tys*onsolidoh,anlmspru*ozdaniemfiiansovym Skonsolidowane spmwozdanie finansowe zostalo spoz4dzone za okes od 0l stycaia 2Ol3 r. i koriczqcy sig 3l gudnia 2013 r. Spmwozdaria finansowe jednostek zalezxly(,h zastaly spor{dzone r6wnie2 za len sain okes, t.8 Z o lo 2e n ie *o it! n t acj i dda I a I n o lc i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Crupy Kapilalowej Grupa Exorigo-Upos S.A. oraz sprawozdania finansowe stanowi4ce podsta*9 sporz4dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaly sporz4dmne Wy?aloaani]u kontynuowrmia dzialalnolci w daj4cej sip przewidzied przyszlosci. Zarzqd jednostki dominujecej nie stwierdza na dziei podpisania sfawozdania finansowego isdnych okolicznosci wskazujqcych na zagrozenie konqnuacji dzialalnosci przez jednostki powi?zane Lqcurrie te spdle* W trakcie okresu obj$ego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nastqpilo polqczenie sp6lek zalearych: Sp6lki Exorigcupos Sp. z o.o. ordz Spdlki Exorigo-Upos Services Sp. z o.o. (poprzednio Relpol2 Sp. z o.o.). Polqczlnie sp6lek zostalo przeprowadzone w trybie art I pkt. I Kod ku Sp6lek Handlo*ych tj. przez przeniesienie calego majqtku sp6lki przejmowanej na sp6lk9 przejmujacq. polqczenie nasl4pilo poprzez podwyzsz nie kapilatu zakladowego sp6lki przejrnljqcej do kwory l7 729,4 tys.?.,jotlch poprzez utworzenie 40 udzial6w o wartoaci nominalnej 51,5 tys. zlotych kazdy. Nowo utworzone udzialy w sp6lce przejmujqcej zoslaly objgte przez dotychcz2sowego jedynego udzialowca sp6lki Grupg Exorigo-Upos S.A. Pol?czenie zostalo zarejestro\rane w Krajowym Rejestrze Sqdo*ym w dniu 2 gudnia 2013 r. W zwi4zku z tym, ze pol4czenie sp6lek die spowodowalo utraty konroli nad nimi przez dotychcz.sowego udzialowc4 rozliczenie pol4czenia dokonano melod4 lqczenia udzial6w. Poniewa2 obie l4cz4ce si9 sp6lki byty objgte konsolidacjq w 2012 roku, lo poleczenie nie nystqpilo na prezenlowanych danych?a.ok ZnrczQce z$!dy rachutrkowosci Skonsolidowane spmwozdanie finansowe sporzldzono slosuj?c ponizej opisane zrsady mchunkowosci: P o d slat a s p o nq du n io s ko n so I i tlow a d ego s p ra vozd a n ia f i n a aso e qo Skonsolidowane spmwozdanie finansowe zostalo sporz{dmne zgodzie z zasadarr.i mchunlowo&i obowiqzujqcymi na terylo um R"fcrypospolitej Polskiej okre(lonymi w ustawie o mchunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi najej podstawie przepisami wykonawc?-ymi. Przyjgle przez jednostkf dominuj?c4 zassdy rachunkowosci dla Grupy Kapiialowej stosowane byly w spos6b ciegty i sq zgodne z z.sadami mchunkowosci stosowanyhi $, poprzednim roku obrotow).m.

7 GRUPA KAPITALOWA GRUPA f,xorigo-upos S.A. Wprowadzenie do skonsolidowatrego sprawozd!nis linadsowego ($s^ik. dm. l'.rbow. pu.dsh*rono $ ryraclch zlotvch) Pt}lchodt I *oszjy Przychody i koszty sq ujmowane zgodnie z zasada demorialu, tj. w roku obrotowym, k6rego dotycz4, niezale2nie od terminu otrzymania lub dokonania platnosci. Grupa Kapitalowa sporzqdza rachunek rysk6w i strat w wariancie kalkulacyjnln. Przychod! ze sprzeda4l Prqchdy E sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w ujmuje sie * rachunku zysk6w i s!,a! gdy Crupa Kapitalowa przekazala nab,.rrcy m azqce kozyici wynikajqc z praw wlasnosci do tych ako.w6w oraz przestala byd trwale zaangazowan^ w zzfladz ie przekaz nymi aklwami, ani tez nie sprawuje nad nirhi efektywnej kontroli. Kontrakty na ushgi, w tym budo\alane, o o*resie realizdcji dh2szry nii 6 niesigcy Ptzychody i koszty z wykonania uslug o okresie rcaliz.cji dtuzszym niz 6 miesigcy ustala sil na dziei bilansowy proporcjonalnie do ich stopnia zaawanso*rnia. Slan zaawansowania realizacji uho$y uslala sif udzialem kosa6\ry lub roboczogodzin poniesionych od dnia zawarcia umo\*y do dnia ustatenia przychodu w calkowitych kosztach wykonania uslugi lub odpowiednio calkowitej ilosci roboczogodzin, licz4c przepracowane godziny bezposr dniego wykonania uslugi na dstawie obmia4 wykonanych prac. Przewidlf,ana strala zwiqzana z wykonaniem uslugi ujmowana jest bezz\ locznie jako kosa wynxorzenia sprzedanych produkdw w dzialalnosci operacyjnej. 2.3 P.4lchod! odsethowc Przychody odsetkowe sq ujmowane pr4l zastosowaniu efekty*nej stopy procentowej. 2. I Ptqchod! z Enlh! dlwd.nd Przychody z t,tulu dywidend zalicza sif do przychod6w finansowych na dzie6 powzi$cia przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w sp6lki, w k6r4 jednostka zainwestowala, uchwaly o podziale zysku, chyba 2e w uchwale okreslono inny dziei prawa do dywidendy. 2.5 R a c h u e * p 4ept! * d p p L n iqrn! c h Rachunek przeplr.w6w pienig2tych sporzqdzono metodq posredni4.

8 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. Wprowadzetrie do skotrsolidowanego sprawozd!nia tinansowego (qszyike doe lr. zbow. poedsla*iono * O s qclc h zlowc h ) 2.6 Warlolci nledakritlrre i pruwne Wanosci niematerialne i prawne ujmuje sil w ksiigach wedlug cen ich nabycia lub kosz6w poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a lak2! opisy z tytulu trwalej utmty wartosci. Warlosci niematerialne i prawne umarza sig melodq liniowq pzy?astosowaniu nastgpujqcych stawek amortyzacyjnych: Koszty zskof czonych prac rozwojowych Licencje Koncesje, patenty i maki lowarowe Oprogramowanie Inne 200/0 500/. 50% 50% 250/. Poprawno(d stosowanych okres6w i stawek amortyzacji jest przez Crupl Kapitatow? werytrkowan4 powodujec odpowiedniq korektg dokonywanych w nasrgpnych lalach odpis6w amortyzacyjnych Srudkt rruale Srodki tnvale wykazuje siq w kiegach wedlug ceny nabycia lub kosru r?tworzenia (wartosd poc?4tkowa) z uwzgl?dnieniem skutk6w przeszaco*rnia (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a lr.k2e o odpisy z tytulu tn,alej utaty ich wartosci. Cena nabycia i kosz qytworzenia Srodk6w trwalych oraz Srodk6w trrvalych w budowie obejmuje 0g6l ich koszt6w poniesionych przez jednostkg za okes budowy, mont!2u, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjgcia do uzf,\rani4 w tym r6wnie2: kosa obsfugi zobowiqzai zaci{gniitych w celu ich finansowania i zwiqzane z nimi r6rtice kursowe, pomniejszony o przychody z tego D,rulu. Wartosd pocz4lkow? lrodka trwalego powilkzaja koszty jego ulepszenia, polegajqcego na przebudowie, rozbudowie, rnodemizacji lub rekonstukcji, powodujqcego, 2e wartosd uz)lkowa tego Srodka po zakoiczeniu ulepszenia prze\ry2sza posiadan4 przy przyj9ciu do uar,vania wartold u4,tkowe. Srodki trwale amortyzowane sq metod4 liniow4. Rozpoczgcie amortyzacji nastgpuje w nastfpnym niesiqcu po przyjfciu Srodka tn alego do u1),wania. Stawki smortyzacyjne sq nastgpujqc : Budynki Obiekty in-zynierii ledowej i wodnej Urz{dzmia technicae i maszyry Srodti transportu 2,5% 4,5Vo r0-30% 20400/. Poprawnosd stosowanych okes6w i stawek amortyzacji jest przez weryfikowana, powodujqc odpowiedni4 korektq dokon),wanych w amortyzacyj nych. Grup9 Kapitalowa okrcsowo nast9pnych latach odpis6w

9 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXOR]GO-UPOS S.A. WprowsdzeDie do skonsolidowancgo sprawozdrni! fi nansowego (*szrnkedan hczb.*. pr(t3lluono w rynq.&h ztoe.ch) 2-8 InDesl!cle Inwestycje obejmuj4 akt),\,a posiadane w celu osiagnigcia korry6ci ekonomicaych wynikajecych z przyrostu wafiosci tych akt}1e6w, uryskania z nich prrychod6w w formie odsetek, dlridend (udzial6w w zyskach) lub innych po4 k6w, w q.m rdwnie2 z!-ansalcji handlowej, a w szczeg6lnojci alg,\rya finansowe oraz te nieruchomosci i wartosci niematerialne i prawne, kt6re nie s4 u4tkowane przez jednos*q, lecz s{ posiadane w celu osiqgni9cia tych korzysci. 2.9 T tah utrala x'otlo'cl a*tlaa,6x, Na kazdy dzieh bilansowy ocenia si9, cry istniej4 obiekg$,ne przeslanki wskazujqce na mozliw4 trwalq utratp wartosci skladnika bqdz grupy akq.w6w. JeSli tskie pelslanki istniej$ uslala sig szacowan mozliwq do odzyskania wartosa skladnika at$p6w i dokonuje sig odpisu al:tualizujqcego z qtutu ueaty wartosci w kwocie rownej r6znicy mi9dzy wanolciq mozliwq do odzyskania i wartoftiq bilansowq. Strata wlrikaj?ca z utraty \ anosci jest ujmo\xana w rachunku rysk6w i stral. W przypadku gdy skulti uprzednio dokonanego przeszacowania aktyw6w ujlto jalo kapital z aktualizacji \*yceny! to strata pomniejsza wysokosa lego kapitatu, a pozostala czgsci straty jest odnoszona na rachunek zfsk6w i strat. 2. t0 Leasittg lidansot! W przr?adku um6w leasingowych, na podstawie kldrych crupa Kapit lowa przyjqla do uzywania obce Srodki fwale i wartosci niematerialne i pmwne, na mocy k6rych nastqpuje przeniesienie?.?sadniczo calego ryzyka i po4nkdw wfikajecych z qlutu posiadania akt),w6w bfdqcych przedmiotem umo*y, przldmiot leasingu jesl ujmowany w bilansie. Prredmiot lersingu jesl pocz{*owo ujmowany wedlug nizszej z dw6ch \eanosci: wartosci godzi*ej lub w.itosci bie2qcej minimalnych oplai leasingo*ych. Zapasy Zapasy wyceniane sq wedlug cen ich nabycia lub kosr6w wlt*orzenia nie *yzszych od ich cen sprzedazj netto na dziei bilansowy. WartoSd?apas6w uslala sig w oparciu o: Materialy i towary - cenq zakupu, przy czym rozch6d wycenia sig metod4 pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo oraz w drodze szczeg6lnej idenmkacji ceny (koszt6w) tych skladnik6w aktyw6w, h6rc dotyczq jcisle okreslonych przedsigwzi*, nie zaleznie od d.ty ich zakupu. WFoby gotowe - koszty wytworzeni4 kt6re ob jmujq koszty pozostaj{ce w be4olrednim zwiqzku z danym Foduklerh lj. kosry zuzytch malerial6w. Produkty w toku produkcji - koszty matedal6w bezpo6rednich. Zapasy ujmowane sq w bilansie w wartolci netto, tj. pomniejszone o wartold odpis6vj aktualizujqcych. Odpisy aktualizuj4ce ujmuje si9 \tr pozostalych kosrach operacyjnych.

10 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprordadzenie do skonsolidowarego sprawozdanis Iinrrsowego iwszynkr. dane l'.zbowc p.z.dna*mno r ry$q.eh zlorych) 2-12 Nala^olcl, toszcunio i zobo*lqzania, inie ni za*las!rt*o$ane ja*o atrytta I zobowiqzanit Naleaosci wykazuje si9 w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem za*dy ostiornej wyceny. Wartosd naleznosci aktualizuje sig uwzglgdniaj4c stopiei prawdopodobietist\f,a ich zaplaty poprzez dokonanie odpisu akualizuj4cego, zaliczanego odpo\f,iednio do pozostalych kosa6w operacyjnych lub do kosadw finansowych - zalealie od rodzaju naleznosci, k6rej dotyczy odpis akualizujqcy. Zobowiqzania ujmuje sig w ksifgach w kwocie wymagajqcej zaplaty. Nalehosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wykazuje sig na rnohent ich powstania wedlug Sredniego kursu Narcdowego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia poprzedzajqcego ten dziefi. Na dziei bilansowy naleznosci i zobowiqzania wymzone w walutach obcych *Tcenia sil po obowiqzujqcym na len dzie6 Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski. 2. r3 Kapilol zo*hdoby Kapital zakladowy jest ujmowany w wysokosci okreslonej w wpisanej w rejestrze s4dowym. R6znice pomiqdzy warrosci4 nominaln4 akcjis4 ujmowane w kapitale zapasowyrn. statucie sp6lki jednostki dominujqcej i godziwq uzyskanej zaplaty i waaoscie 2. tl R ozl ic ze d ia rnic d q o k.e s o xre Sp6lka dokonuje czlmnych rozliczefi mildzyokesowych kosa6w, jezeli dotyczq one przyszlych okes6w sprawozdawczych. Bieme rozliczenia migdzyokresowe koszt6w dokonyr,rrane s4 w wysokosci prawdopodobnych zobowiqari ptzypadaj?cych na bie24ry okres sprawozdawczy Rez.n+y na zobol,lqzahl!, Rezer*y slanowi4 zobowiqzani4 kt6rych termin wymagalnosci lub kwota nie s4 pewne. Gwarancje Rezenry na gwamncje uzraje sif, gdy produh lub usluga zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone sq \p oparciu o dane historycme dotyczqce poniesionych koszt6w gwarancji. Odpraty emerytalne ZSodnie z zakladowym regulaminem wynagodzefi pracownicy Grupy sq upmwnieni do odpew emerylalnych. Wycena zobowiqzah z tltulu odpmw emerytalnych zostala dokonana przy zastosowaniu wiarygodnych szacunkdw. Rotacja pmcownik6w jest szzcowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu?atrudnienia w przyszlosci. l0

11 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORICO-UPOS S.A. Wprowsdzetrie do skonsolidowanego sprapozdstria fi nansowego (ss4s&,. d.n. Iicrbo* purtrlrwiom w Wado$firriy I Woflotl llrn! Jedrroste* podporzqdkoxrorrlch Waltosd firmy stanowi nadwyzk? ceny nabycia nad wanoscie godzi*q mozliwych do zidend.fikowania ak0ry6w netto jednostki zareznej rub slowar4/szonej na azieri obigcia kontroli rub mzpoczgcia wywierania aacz4cego wplywu. Wartold firmy anortyzo$rna jest przez okres 5 lat UJcm^a wadosc ftriy Ujernna wanosd firmy slanowi nad*yzk9 vanosci godziwej mozliwych do zidenq.fikowania akg,\f,6w netlo jednoslki zaleznej lub stowarzyszonej nad cen4 nabycia na dzieli objpcia kontroli lub rozpocz9cia \aywiennia araczecego $?rywu. Ujemna wartos6 firmy do wysoko3ci nieprzekraczajecej wartosci godziwej nab),tych aktyu6w trwalych, z.*yl4czeniem dlugotermino$ych odpisuje sip w skonsolido*any rachunek zysldw i sti-at przez otres Ugaacy JtEdni4 waron? olqesu ekononicaej u44ecznosci nab),tych i podlegaj4cych amortyzacji. ffidw. Naawyzka u.yemne.1 wanosci lirmy nad wartosd godziwq ak01v6w tnratyctr, z wyticzeniem dtugorermino*ych alqvdw finansowych notowarych na rynkach regulolvanych, zaticzana lesiao przycha"ow na dziei pohczenia.. aktyw6w finansowych,oti*_y"t na rcgulowanych rynkach, Metoda honsolldacji/r,yccrujednosle*podporzqdhowanlch,ednostki zalehe podlesaj4 konsolidarji melodq peln? w okresie od objecia nad nimi kontroli przez jednostkl dominujqcq do czasu ustania tej kontroli. Alcr,tva i zobowiq;ia sp6lki zaleznej na dziefr wl4czenia jej do skonsolidowa.nego spmwozdania finansowego ujrnowane sq welfug wartosci godziwej. R6znica rnigdzy warrosciq godziw4 tych aktywdw i zobowiqzari oraz cenq nabycia po*oduje powsranie \trnosci fi.my lub ujemnej wartosci firmy, kt6re sn *ykazrr/ane w oarpbnej pozycji w skonsolidowanym bilansie. r zwiezh z przljgciem odwrctnym,.kt6rc mialo miejsce lf, 2012 roku, udzialy jakie posiada crupa Exorigo-Upos S.A. lv kapitale zaklado*ym ExorigG.Upos Sp. z o.o. lnauyrvcy z punktu widzenia ksi9gowego) zostaty wylqczone w korcspondencji zeitratarni z iat utiegtyctr. ' ll

12 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego spmwozdanis fi natrsowcgo ({s4i[e dm. lrzbo]. p-!dse*rono "!sqc&h zlo!.h) 2. t8 Podole* dochodoey Podatek dochodowy r.r7kazany w achunku zysk6w i str.t obejmuje cz$sa bie2qca i czgsa odroczonq. Biezqce zobowiqzanie z qlulu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykarywana w rachunk'u rysk6w i seat czg(a odroczona stanowi r62nica pomiedry stanem rezerw i at1}.w6w z qrufu podalku odroczonego na koniec i na poczqtek okresu spravrczdawczrgo. Rezenry i akqlva z O4ulu odroczonego podatku dochodowego, dotycz4ce operacji tozlicz tych z kapitalem wlasnym, odnosi si9 na kapital wlasny. Akry,wa z tltutu odroczonego podatku dochodowego ustala siq w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi r6hicami przejsciowymi oraz straty podalkowej mozliwej do odliczenia, uslalonej przy uwzgl9dnieniu zasady ostro2noaci. RezerwQ z qtulu odroczonego podatku dochodowego twotzy si9 w wysokosci kwoty podatku dochodowego, *ymagaj4cej w prryszlosci zaplaty, w zwi4zlu z wystfpowaniem dodamich r62nic przejjciowych, to jest r62nic, k16rc spowodujq zwilkszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszlosci. Wysokosd rezer*y i aktyw6w z qtulu odroczonego podatku dochodowego ustala sil przy uwzglldnieniu slawek podatku dochodowego obowiqzuj4cych w roku powsiania otrowiezlu podalkowego, przy uwzglgdnieniu pzepis6w podatko\+ych obowiezuj?cych na dzieri bilansor+t. Rezerwa i aktfva z gtulu odroczonego podatku dochodowego sq kompensowane dla potrzeb prezentacji w spmwozdaniu finansowym. 2. t9 Rdlnlc. lurto*e R62nice kursowe wynikajqce z \ryceny na dziefi bilansowy akb\r6w i pas) f,6w wrazonych w walutach obcych z qjq&iem inwestycji dlugoterminowych oraz powstale w zwiezku z zaplat4 nalerrosci i zobowiezah w walutach obcych, jak r6wnte2 pr4 sprzedazy wa,u! zalicz. si9 odpowiednio do przychod6w lub kosa6w finansowych, a w uzasadnionych przrpadkach - do kosztu wltworzenia produkl6w lub ceny nabycia towar6w, a talze ceny nabycia lub kosztu \rylworzenia Srodk6w trwalych, Srodk6w lrwalych w budowie lub wafiosci niematerialnych i pla\anych. l2

13 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprswozdrnia fi natrsowego (trs4-n['. duc hczbo]. pudsrr*'ono tr rtsq.4hztolch) Do wyceny pozfcji bilansq rachunlu zfsk6w i strat wyazonych w walutach obcych, przyjllo naslgpuj4ce kursy (w zl): EUR USD CZK Skonsolido*any bilans 3t , ,0120 3,0996 0,lJl3 0,t630 3t.t CZK Skonsolidowany mchunek zysk6w i strat 0t.0t ,1620 0, I Instrurrunt! fuanowe Xloslf*acja instruma 6w finqnsoxrlch Instrumenty finanso\re ujmovrane s4 oraz wyceniane zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Finansdw z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczeg6lowych zasad uabwania, metod wyceny, zak esu ujawniania i sposobu prezentacji instrument6w finansowych. Zasady wyceny i ujawniania akt,.w6w finansowych opisane w ponizszej nocie nie dotyczq instrument6w finamowych wyl4czonych z Rozporz dzenia w szczeg6lnosci: praw i zobo\ ieun wynikajqcych z um6w leasingowych i utezpieczenio*ych, nalearcsci i zobowiqzad z q,tulu doslaw i usfug olrz instrumenl6w finanso*ych wyemitowanych przez Crupl Kapitalow{ slanowi4cych jej instrumenty kapilalowe. Akq,wa finansowe dzieli sig na:. ako.wa finansowe przeznaczone do obrotu,. pozyczki udzielone i nalealosci wlasne,. al1),vra finansowe utrzymr,u/ane do terminu wymagalnosci,. aktywa finansowe dostgpne do sprzedazy. Zobowiqzznia finansowe dzieli sig na:. zobowi?zania finansowe przrzlaczone do obrotu, ' pozoslale zobowiqzania fi nansowe Zasady ujrno 9adin I *!cet! insttumoidn) Jinonsowlch Aktywa finansowe wprowadza sif do kiag rachunkowych na dziei z.warcia kontraktu w cenie nabyci4 to jest w wanosci godziwej f,oniesionych wlda&6w lub przekaz nych w z.mian innych skladnik6w majqtko\rtch, zal zobowiqzania finansowe w wanojci godziwej uzysksnej kwoty lub \ryartosci otrzymanych innych skladnikdw majqtkowych. Przy ustalaniu wanoaci godziwej na ten dziei tuwzglqdnia siq poniesione przez Grupf Kapitalow4 koszty transakcji. I]

14 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. wpror sdzeoie do skonolidowanego sprawozdanir fi nansoweso (ws4$krc du lrzbo* prdstr$rono w tysi{.rh zlorych) Transakcje kupna i sprzedazy instrument6w finansoraych dokonane w obrocie rcgulowanym wprowadza si9 do k;qg rachunkowych w dniu ich zawarcia A*tywa lidonsoxre pneznaczone do obroau Do aktyw6w finansowych przlma.zonych do obrotu zaliczs si9 akq$/a nab)4e w celu osiqgnilcia korzysci ekonomicaych wynikajqcych z k6lkoteminowych znian cen or.z wahai innych crynnik6w rytkowych albo kr6tkiego czasu trwania nabyteso instrumentu, a takze inne sktywa finansow, bez wzglqdu na zamiary, jakimi kierowano siq przy zawieraniu ko laktu jezeli stanowiq one skladnik portfela podobnych aktywdw finansowych, co do ktdreso jesl duze prawdopodobiefstwo realizacji w k6tkim terminie zakladanych korzysci ekonomicznych. Do akty*6\.v finansowych przeaaczonych do obrctu zalicza si9 pochodne instsumenty finansowe, z wyjetkiem pr4?adku gdy Grupa Kapilalowa uznaje zawane kontrakty za immrmenty zsbezpieczajqce. Aktf{a finansowe Wzgznaczone do obrotu wycenia sif w wartosci godziwej, natomiast skulki okesowej wyceny z.licz. si9 odpowiednio do prrychod6w lub kosa6w finansowych okresu sprawozdawczego, w kt6rym nastepilo przeszacowanie A*tyh/a llna6oxte utr4lmyeane do leminu bymagalaotci Do aktyur6w finanso*ych utrzymlnvanych do lerminu wymagalnosci zalicza siq nieakwalilikowane do poryczek udzielonych i naleaosci wlasnych alq.wa finansowe, dla kt6rych za\varte koneakty uslalaje termin wymagalnoaci splaty warlosci nominalnej oraz okeslajq plawo do otr4mania w ustalonych terminach korzysci ekonomicanych, na przyklad oprocentowania, w shlej lub mozliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem 2e Grupa Kapitalowa zamierz i motu $rzymac le aktln,a do czasu, 8dy stanq sig one wymasalne. AkD,wa finansowe utrzymlvane do termin! wymagalnojci \rycenia sil wedlug zamortyzowanego kosru przy zastosowaniu metody efektywnej stopy pocentowei , 5 Poocz*i udzielone i nalelnolci t+,lasne Do pozyczek udzielonych i naleznosci wlasnych zalicza sif, niezalehie od terminu ich wymagalnosci (zaplaty), aktywa finansowe powstale na skutek wydania bezposrednio drugiej stronie kontmktu lrodk6w pieni*nych. Do po4czek udzielonych i naleznosci wlasnych zalicza sil takze obligacje i inne dluale inst umenry finansowe nab,.te r, zamian za \rldane bezposrednio drugiej sronie kontrahr srodki pieni9zne, jezeli z za,wafiego kontraktu jednoaacmie wynika, 2! zb,'waj4cy nie un-acil konlroli nad wydanymi instrumentami fi nansowymi (transakcje odkupu). 1.1

15 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzelie do skodsolidowrnego sprawozdanir linansowego (aszyrkic du. Ii.zbo*. pu cdsewio.o w tysirfth zloty.h) Do po4czek udzielonych i naleznosci wlasnych nie zalicza sig nabytych W4czEk ani nale2nosci, a tak2e wplat dokonanych przez Grupg Kapitalow4 celem nabycia insrument6w kapilalowych no*ych emisji, r6*1rie2 Medy, gdy nabycie nastfpuje w pierr+szlj ofercie publicmej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - tat2e w obrocie M6mym. Pozyczki udzielone i nale2nosci wlasne \rlcenia sig w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efekq$,nej stopy procenlowej. 2, 20, 6 A*t!i'o lirransove dostpne do sptzcdaa) Ako,\ a finansowe nie zakwalifikowane do powy2szych kategorii zaliczane sa do atty\p6w finansowych dostqpnych do spnedazy. Aktywa finansowe dostlpne do sprzedazy wycenia sif w wartosci godzi\xej zas skutki prz szacowania zalicza sif odpowiednio do przychod6w lub kosa6w finanso*ych okresu splrw ozdaw.zego. Al(lll,va finansowe dostlpne do sprzedazy, l(drych wartojci godziwej nie mozna ustalid w wiarygodny spos6b, wyceniane s? w cenie nabycia. 2, 20.7 Ptu*Dalilikov'ania a*owdw /lno&ovych Aktywa finansowe przezl.1cz,)ne do obrotu *ycenia si9 w wartodci godziwej na dziefi pzekwalifikowania do innej kategorii akqry6w finansowych. Wanoj6 godziwa na dziei przekwalifikowania staje sig odr,o\r,iednio nowo uslalonq cen4 nabycia lub skorygowan4 cenq nabycia. Zyski lub sfaty z ptzeszacowania ak0,\,6w finansowych poddanych przekwrlifikowaniu ujlte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostajq w rachunku zysk6w i strat. Aktywa finansowe zaliczone do urzfm,,\ ranych do teminu wymagalnosci, na dzie6 przckwalifikowania ich w calosci lub cztjci do kategorii aktywdw finansowych dostgpnych do sprzdszy, wycenia si9 w wanolci godziwej. Skulki przeszacowania uslalone jako r6atica mildzy wynikaj4cq z ksieg rachunloeych wafioscie lv skorygowanych cenach nabyci4 a wanoscia godziwq zalicza sif odpowiednio do przychod6\x lub koszt6w finansowych okresu sprawozdawczego. 2, 20.8 Zoboqtiq,a a finansoh'e Zobowiqzrnia finansowe przezraczone do obrotu, w qm instrumenty pochodne, h6rc nie zostaly wyaaczone jako instrumenty zabezpiec?rjqce, wykazywane sq w wartosci godziwej, zal zyski i stmty r+ynikaj4ce z ich wyceny ujmowane sq bezposrednio w rachuntu zysk6w i srat. I5

16 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego splawozdania fi nansowego (wsz!*ltr dmc hczbo*. pz.dsewrono w tys{cach,lo\ch) Do zobowiqzafl finansowych przezraczonych do obrotu zalicza sig rd\rrniez zobowiqzanie do dostarczenia pozycmnych papier6w wanojciowych oraz innych instrument6w finanso*ych, w przypadku za*trcia przez Grupf Kapilalow4 umo\+y sprzrdazy kr6lkiej. Pozostale zobowi4zania finansowe wycenia sig w skorygowanej cenie nabyci4 wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Opb merod i itlohfch ulolet prejclych do arlolenia wanosci goddgel ordjwd i zoboelqurt Jinansoelch Wcerrianlch h, to*iej *artoici 7a vlutol,c godziwl pr4jmuje si9 kwol$, za jak4 dafly skladnik aktywdw m6glby zosrad wymieniony, a zobowi4zanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomigdzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Wanosd godziwa ustalana jest w drodze wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na akq,wnym rynku regulowanym, na k6rym naslgpuje publiczly obr6t insrumenlami finansowymi, zrj informacje o tej cenie sq og6lnie dostgpne.,t-*,1-. Teresa Brojek Osoba, ktfuej powienono prowadzenie *siqg rachunkorrych Wars2awa, 30 maja 20!4 r. 16

17 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SkonsolidowrDy bilans (wszys*i. da liczlo*c przcn$wom w rrsi!.&n dych) AKTYWA r t2 268,0 t3 278,5 wlnosci trl.mrt.ri.lm i pr.wd. Koszty zakonczonych prac rozwojo\rlch Innc wadosci nicmalerialnc i pmwne I 301,2 467,8 I qx,l 2 673,1 465, ,t I 285,3 Rzcczow. rkrywr trwcle Srodki tnvalc Srunty (w tym prb\ro wicczyslego u4*owania gunru) budynki, lokal i obiekty inzynicni ledow.j i wodn.j urz4dzcnia t chnicae i maszlly 6rodki t'ansportu inne Srodki trwal Smdki trwal. w budowi 2. 4 E39,t 62,3 I 465,9 1033, ,6 t49,6 ul, ,9 62,J I t40,5 13t3,2 I 8E2,4 117,5 114, ldrlltycj. dlutot.rnlrop. Dlugo&rminow. aktywa linansow w jednostkach zalehych i wsp6lz:lcarych ni wyccnianych m rodq konsolidacji p lncj lub mctodq proporcjonalnq - udziaty lub skcic w jednostkach powi4zanych - udziclon. pozyc*i 634,5 142,7 142,1 491,8 491, ,5 \42,1 t42, ,t 3 t02, J Dhgotlrutlow. rorlic2.trl. dhdzyolrdowc Aktywa z tytulu odrccmn go podalku dochodowcgo l6.l 3 279,6 1417, l 900,J ztp.ry Matcrisly P6lprodukty i produkty w loku Produkty gotow Z.liczli na dost.wy 956,6 36,4 321,0 I 427, , ,9 92,5 4t2.1 I164, ,2 Skonolidossy bilur nslczy ualiew.d h ai. z dona*owymi infomsjmi i onjrantnimi, kt6t 3h.owia im.galni c2aia slomldnmso sposozdri. finlllsn3o t7

18 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skoosolldowrny bilans (wszyslkic dln liczboq p%ditowono v tysi4.4h zlorycn) AKTYWA Nrl.hoacl k6lkot rmlnos. NalcznoSci od jcdnost k powiqznych z tlrulu dostaw i uslug Naleaosci od pozoslafych jcdnosr.k z tlrulu dosraw i uslug 2 t,iulu podatk6w, dolacji, c I, ub zpicczcn spotccarych i 11.12, ,2012 'to o ,9 1, , ,6 45,8 64,7 52,7 't2,o l9 980,9 t7 719,r I t50,4 112,5 I Itrw.r0cl. lr6tkot rrlmwc k6&oterm;nowe akqrya fi nansowe w.jednostkach powiqzrnych - udzi.lone pozyczti w pozrsratych jednosrkach - udziclone pozyczti - inn. kr6tkoterminow. aktl a finansowc Srodki picnitarc i inn. ak$,wa pienirzn. - (rodki pien ifzr. w kasie ina rachunkach 6.t I I I35,1 1548;l I 546,? 2 290,4 I t9e.6 I 09 t,e 5 296, ,5 454,2 13,5 8, ll B5.r 7 3{8.5 Kr6tlot rdirow. rodlc2.oh nidzyoki..ow. 7 t 440,9 '185,0 AKTYI A RAZEM l7e.e Sto.slidovuy biles nal.4 uhama lq.ai. z dodarlo*,yn DromejD, r objalnkmar. hoe 3bDowi4 inl.selnt.4at skomldo*mgo 5pB*ozdei! l8

19 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGGUPOS S.A. Skotrsolidowroy bil.rs (pszynti. d!rc liczbow * ty!i4.&h zloilch) PASYWA Noli Jt.t K.pitil wb.ny KapiLl zakladowy r.apital zlpesow] Kapital z akualiacji *yceny Pozosral kapitaty rczemowe Slraia z l8t ubiesrych Zysk netto Odpisy z zysku nclto w c;qgu roku obrclowego Zobowtr.rh I r.zrry r. robowtenl. 8.t 7l E00,0 l4 099,0 (4,3) llt,0 (60 049,8) t0 614,8 (2 700,0) 15 E90, ,2 73 E00, t,2 (t.3) llt,0 (61 945,8) 5 823, ,9 t5 719,9 R.z.rrvy n. zobowhzrol. RezcM! na iwiadczenia ner),t6lne i podobne 9.t 33,4 35, E, r 6 581,5 35, ,0 4 7<)9.0 4 t34,6 Zobowhzrnl. dlryot rnirow. wob c pozosralych j.dnostek inn. zobowiez.ania ft nonsowe l0.l 492,1_ 921,t 927.t 9:7.1 Zoborhrrrtt hirto&rdirow. Wob.c jedno6tek powiqz&ych z lylulu dostaw i uslug Wobcc pozoslalych jednosrek inne zobowiezinia fi nansowe z O,rulu dostaw i uslug z tfulu podatk6w, cel, ub zpieczen i imych $isdczen z t)4ulu "Fagrodzei Fuduszc spccjalne I l.l lt.2 6,E 6,E 9 66r,1 6 01E,6 2 t34,4 5l,7 233,5 122,6 9 7m,5 79,4 79,4 7 E71,2 5Er, ,7 744,E 34,E 685,3 t22,7 E 073,3 StdEol'&rry bibe Ekty r.liae.a hdi. z dodlrtoryni inftujhi i odj.6i6iei, h6e tr.eir i.grli. eca rla!&lidoee o t..rd&i. l9

20 GRUPA KA}ITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skonrclidowrtry bil.ds (*rzynkic dm li.zbow. pecdsta*rono w lyr$ach,lorrch) t.t Rozllcz.i. Didzyokr.$w. lnne rozliczenia mif dzyokresowe t2.t 12.2, rrr.i I 6E4, t37e,3 I E84,9 PASYWA RAZEM '15 ltll ll.t,^"1--- Teresa Brojek Otoba, h6rej powiezono prowa&enie kiqg rachunkowych Warszavi'a, 30 naja 2011 t. Stdelido*u, bild idcrt rtr lida trai. z doddowyd infnrxjmi i oar.tlcn,mi, tr6a tlwii i.l8t ba s4l. spewozdai! 20

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 "!3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 !3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A, Sprawozdanie finansowe dotyczy: Stowarzyszenie Os6b Z siedzib4 w :.Pogoda" 83-206

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe Warszawa, 14 listopada 2016 roku 1. Skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 198/2015 (4829) poz

MSIG 198/2015 (4829) poz MSIG 198/2015 (4829) poz. 15423 15423 Poz. 15423. Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Import-Eksport we Łysych. [BMSiG-11590/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 R. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

MSIG 91/2013 (4208) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 91/2013 (4208) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 91/2013 (4208) poz. 6480 Poz. 6480. Import- -Eksport w Łysych. [BMSiG-5987/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Import-Eksport 07-437 Łyse, ul. Hutnicza 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo