CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r."

Transkrypt

1 CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r.

2 CRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SkoDsolidowane sprawozda[ie linansowe za okres od 0l stycznia 2013r, do 3l grudnia 2013 SPIS TRESCI OSWIADCZENIE ZARZADU WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEC,O SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHLNEK ZYSKoW I STRAT ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITATE WLASNYM skonsolrdowany RACHTNEK DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNENIA przeplywow plenipznych 3 4 t7 2t '.1

3 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skonsolidowane sprswozdsnie finoosowe zs okres od 01 stycznio 2013r. do 3l grudtrir 2013r. OSWIADCZENIE ZARZ4DU JEDNOSTKI DOMINUJ4CEJ Zgodnie z wymogami art. 55 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. tj. z2013 r. poz. 330) Zap4d Spolki Grupa Exorigo-Upos S.A. pzedstawia z.lqczone skonsolidowane spmwozdanie finansowe, na k6re sklada sig: 1) 2) 3) 4) 5) wprowadzenie do skonsolidowanego spr&wozdania finansowego; slonsolidowany bilans sporz4dmny na dzieh3l grudnia 2013 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg ,9 tys. zlotych; skonsolidowany rachun k zysk6w i strat za okres od I srycznia 2013 r. do 3l grudnia 2013 r. wykazujecy zysk nefto w kwocie ,E tys. zlotych; zestawienie znian w skonsolido$,/anym kapilale wlasnym z. okes od I stycatia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj4ce zwigkszenie skonsolidowanego kapitalu wlasnego o kwotf 6.431,E tys. zlotych; skonsolidow.ny rschunek przeplyw6w pieni*nych za okres od I styczria 2013 r. do 3l Srudnia 2013 r. wykazuj4cy zwigkzenie stanu Srodk6w pienigznych netto na sum ,0 tys. zlotych; 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Prezes Zarzqdu Osobo, ktdrej powierrono prowadzenie ksiqgruch nkowych Wars:awa, 30 maja 2011 r.

4 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowauego sprawozdadia linaosowego (sz)s*ic darc liebow puds6*lono w q.iqc&h,oiyrh) l. Dsne ideotyfikujqce jedrostkt dominujqc{ oruz CrupQ Kapitalowq l. I Nozwa jednosl*i dominajqcej Grupa Exorigo-Upos S.A. (,,Spdlka",,,Emitent") l. 2 Siedztba jednostld doninujqcej ul. Kolejowa 5/7 0l-217 Wa6zawa I. 3 ReJesracja w KroJox,lm ReJe 4. Sqdoh,lm Sad Rejono*y dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wy&ial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Datar 30 lipca 2012 r. Numer rejestru: KRS E347 Siedziba sdu: l. 1 Podgo*ory Nudmiot i czas datalalnotci jednoaki dominujqccj lub zracz4c.go inte.ttota Przrdmiotem dzialalnosci Grupy Kapital6wej Exorigo-Upos S.A. (,,Grupa",,,crupa Kapitalowa,,) jest dziahlnosd holdingo*a. Exorigo-Upos sp z o.o. (sp6lka zalear4 skupiajaca dzialalnosd operacyjnq crupy) prowadzi dzialalnosa w nastepujqcym zakresie: - Dzialalnosd w zakresie produkcji urzqdzefi fiskalnych, - Dzialalnosd zwiqzana z doradztwem w zakrcsie informatyki, - Dziahlnosd zwiqzana z oprogmmowaniem. - Dzislalnosd zwiqzana z usfugami wdrozeniowymi, serwiso\almi i wspierania techriczrego, - Dzialalnoit z\glqzna z zzrzqdzaniem urz4dzeniami informatycaymi, - Przgn'ttz^ e darych, zarz dz&ie stronami inemetowymi (hostnig) i podobna dzialalnosa. Obydwie sp6&i zostaty utworzone na czas nieoanaczony.

5 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprordsdzetrie do skonsolidolvanego sprawozdrdia fi natrsowego (Bzynll. de.lrczb.*. w ry!!.eh zlorych) L 5 lednosl*i, ktdrych dane *y*azane sq h, skonsolidowanym spruh)ozdaniemjinonsowlm Szczeg6lowe informacje na temat innych niz Grupa Exorigo-Upos S.A. jednostek, l16rych dane wykazane se w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedslawiono ponizej : Krpitrl Si.d2ibr dzirlrhosci akl.do*v Udzi.l % w krpltil! r. dzbn ".kldowyd 31.t Jednoslki zalezne l. Exorigo-Upos sp. z o.o. DzialalnoJ6 w Wa$zawa zlklesie lt r 00,0% Udzial procento\r] jednostki dominuj4cej w pra\xach glosu na zgromadzeniu wsp6lnik6w jednostki odpowiada udzialo\yi crupy Exorigo-Upos S.A. w kapitale zakladowym rejjednostki. danej t.6 tedhosl*i podpotzqdkoi,one skonsolidot)anego spra\)ozdanls frnai:tohiego Nastgpuj4cejednostki zostaly wylaczone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Siedzibi Rodzi dzirl!lnoici Udziil./o rr krpitrl! zrkl.dowyrd nr dzilf 3r J Jednostki zalezne L Exorigo Ukraina CO Lm. Krj6w 2. UPOS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Cadca uslugi IT uslugi IT 100,0% 100,00/0 Wyl4czenie sprawozda6 finansowych wymienionych powyzej jednostek ze skonsolidowanego spmwozdania finansowego nast4pilo na podslawie pflepis6\y art. 57 oraz an. 58 ust. I ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa o rachunkowosci").

6 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXOzuGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (*s4{l,e dlne liczbo$e prcd a*'ono B n.lr4crh?lor}.h) I. 7 Olnesobj tys*onsolidoh,anlmspru*ozdaniemfiiansovym Skonsolidowane spmwozdanie finansowe zostalo spoz4dzone za okes od 0l stycaia 2Ol3 r. i koriczqcy sig 3l gudnia 2013 r. Spmwozdaria finansowe jednostek zalezxly(,h zastaly spor{dzone r6wnie2 za len sain okes, t.8 Z o lo 2e n ie *o it! n t acj i dda I a I n o lc i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Crupy Kapilalowej Grupa Exorigo-Upos S.A. oraz sprawozdania finansowe stanowi4ce podsta*9 sporz4dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaly sporz4dmne Wy?aloaani]u kontynuowrmia dzialalnolci w daj4cej sip przewidzied przyszlosci. Zarzqd jednostki dominujecej nie stwierdza na dziei podpisania sfawozdania finansowego isdnych okolicznosci wskazujqcych na zagrozenie konqnuacji dzialalnosci przez jednostki powi?zane Lqcurrie te spdle* W trakcie okresu obj$ego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nastqpilo polqczenie sp6lek zalearych: Sp6lki Exorigcupos Sp. z o.o. ordz Spdlki Exorigo-Upos Services Sp. z o.o. (poprzednio Relpol2 Sp. z o.o.). Polqczlnie sp6lek zostalo przeprowadzone w trybie art I pkt. I Kod ku Sp6lek Handlo*ych tj. przez przeniesienie calego majqtku sp6lki przejmowanej na sp6lk9 przejmujacq. polqczenie nasl4pilo poprzez podwyzsz nie kapilatu zakladowego sp6lki przejrnljqcej do kwory l7 729,4 tys.?.,jotlch poprzez utworzenie 40 udzial6w o wartoaci nominalnej 51,5 tys. zlotych kazdy. Nowo utworzone udzialy w sp6lce przejmujqcej zoslaly objgte przez dotychcz2sowego jedynego udzialowca sp6lki Grupg Exorigo-Upos S.A. Pol?czenie zostalo zarejestro\rane w Krajowym Rejestrze Sqdo*ym w dniu 2 gudnia 2013 r. W zwi4zku z tym, ze pol4czenie sp6lek die spowodowalo utraty konroli nad nimi przez dotychcz.sowego udzialowc4 rozliczenie pol4czenia dokonano melod4 lqczenia udzial6w. Poniewa2 obie l4cz4ce si9 sp6lki byty objgte konsolidacjq w 2012 roku, lo poleczenie nie nystqpilo na prezenlowanych danych?a.ok ZnrczQce z$!dy rachutrkowosci Skonsolidowane spmwozdanie finansowe sporzldzono slosuj?c ponizej opisane zrsady mchunkowosci: P o d slat a s p o nq du n io s ko n so I i tlow a d ego s p ra vozd a n ia f i n a aso e qo Skonsolidowane spmwozdanie finansowe zostalo sporz{dmne zgodzie z zasadarr.i mchunlowo&i obowiqzujqcymi na terylo um R"fcrypospolitej Polskiej okre(lonymi w ustawie o mchunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi najej podstawie przepisami wykonawc?-ymi. Przyjgle przez jednostkf dominuj?c4 zassdy rachunkowosci dla Grupy Kapiialowej stosowane byly w spos6b ciegty i sq zgodne z z.sadami mchunkowosci stosowanyhi $, poprzednim roku obrotow).m.

7 GRUPA KAPITALOWA GRUPA f,xorigo-upos S.A. Wprowadzenie do skonsolidowatrego sprawozd!nis linadsowego ($s^ik. dm. l'.rbow. pu.dsh*rono $ ryraclch zlotvch) Pt}lchodt I *oszjy Przychody i koszty sq ujmowane zgodnie z zasada demorialu, tj. w roku obrotowym, k6rego dotycz4, niezale2nie od terminu otrzymania lub dokonania platnosci. Grupa Kapitalowa sporzqdza rachunek rysk6w i strat w wariancie kalkulacyjnln. Przychod! ze sprzeda4l Prqchdy E sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w ujmuje sie * rachunku zysk6w i s!,a! gdy Crupa Kapitalowa przekazala nab,.rrcy m azqce kozyici wynikajqc z praw wlasnosci do tych ako.w6w oraz przestala byd trwale zaangazowan^ w zzfladz ie przekaz nymi aklwami, ani tez nie sprawuje nad nirhi efektywnej kontroli. Kontrakty na ushgi, w tym budo\alane, o o*resie realizdcji dh2szry nii 6 niesigcy Ptzychody i koszty z wykonania uslug o okresie rcaliz.cji dtuzszym niz 6 miesigcy ustala sil na dziei bilansowy proporcjonalnie do ich stopnia zaawanso*rnia. Slan zaawansowania realizacji uho$y uslala sif udzialem kosa6\ry lub roboczogodzin poniesionych od dnia zawarcia umo\*y do dnia ustatenia przychodu w calkowitych kosztach wykonania uslugi lub odpowiednio calkowitej ilosci roboczogodzin, licz4c przepracowane godziny bezposr dniego wykonania uslugi na dstawie obmia4 wykonanych prac. Przewidlf,ana strala zwiqzana z wykonaniem uslugi ujmowana jest bezz\ locznie jako kosa wynxorzenia sprzedanych produkdw w dzialalnosci operacyjnej. 2.3 P.4lchod! odsethowc Przychody odsetkowe sq ujmowane pr4l zastosowaniu efekty*nej stopy procentowej. 2. I Ptqchod! z Enlh! dlwd.nd Przychody z t,tulu dywidend zalicza sif do przychod6w finansowych na dzie6 powzi$cia przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w sp6lki, w k6r4 jednostka zainwestowala, uchwaly o podziale zysku, chyba 2e w uchwale okreslono inny dziei prawa do dywidendy. 2.5 R a c h u e * p 4ept! * d p p L n iqrn! c h Rachunek przeplr.w6w pienig2tych sporzqdzono metodq posredni4.

8 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. Wprowadzetrie do skotrsolidowanego sprawozd!nia tinansowego (qszyike doe lr. zbow. poedsla*iono * O s qclc h zlowc h ) 2.6 Warlolci nledakritlrre i pruwne Wanosci niematerialne i prawne ujmuje sil w ksiigach wedlug cen ich nabycia lub kosz6w poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a lak2! opisy z tytulu trwalej utmty wartosci. Warlosci niematerialne i prawne umarza sig melodq liniowq pzy?astosowaniu nastgpujqcych stawek amortyzacyjnych: Koszty zskof czonych prac rozwojowych Licencje Koncesje, patenty i maki lowarowe Oprogramowanie Inne 200/0 500/. 50% 50% 250/. Poprawno(d stosowanych okres6w i stawek amortyzacji jest przez Crupl Kapitatow? werytrkowan4 powodujec odpowiedniq korektg dokonywanych w nasrgpnych lalach odpis6w amortyzacyjnych Srudkt rruale Srodki tnvale wykazuje siq w kiegach wedlug ceny nabycia lub kosru r?tworzenia (wartosd poc?4tkowa) z uwzgl?dnieniem skutk6w przeszaco*rnia (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a lr.k2e o odpisy z tytulu tn,alej utaty ich wartosci. Cena nabycia i kosz qytworzenia Srodk6w trwalych oraz Srodk6w trrvalych w budowie obejmuje 0g6l ich koszt6w poniesionych przez jednostkg za okes budowy, mont!2u, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjgcia do uzf,\rani4 w tym r6wnie2: kosa obsfugi zobowiqzai zaci{gniitych w celu ich finansowania i zwiqzane z nimi r6rtice kursowe, pomniejszony o przychody z tego D,rulu. Wartosd pocz4lkow? lrodka trwalego powilkzaja koszty jego ulepszenia, polegajqcego na przebudowie, rozbudowie, rnodemizacji lub rekonstukcji, powodujqcego, 2e wartosd uz)lkowa tego Srodka po zakoiczeniu ulepszenia prze\ry2sza posiadan4 przy przyj9ciu do uar,vania wartold u4,tkowe. Srodki trwale amortyzowane sq metod4 liniow4. Rozpoczgcie amortyzacji nastgpuje w nastfpnym niesiqcu po przyjfciu Srodka tn alego do u1),wania. Stawki smortyzacyjne sq nastgpujqc : Budynki Obiekty in-zynierii ledowej i wodnej Urz{dzmia technicae i maszyry Srodti transportu 2,5% 4,5Vo r0-30% 20400/. Poprawnosd stosowanych okes6w i stawek amortyzacji jest przez weryfikowana, powodujqc odpowiedni4 korektq dokon),wanych w amortyzacyj nych. Grup9 Kapitalowa okrcsowo nast9pnych latach odpis6w

9 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXOR]GO-UPOS S.A. WprowsdzeDie do skonsolidowancgo sprawozdrni! fi nansowego (*szrnkedan hczb.*. pr(t3lluono w rynq.&h ztoe.ch) 2-8 InDesl!cle Inwestycje obejmuj4 akt),\,a posiadane w celu osiagnigcia korry6ci ekonomicaych wynikajecych z przyrostu wafiosci tych akt}1e6w, uryskania z nich prrychod6w w formie odsetek, dlridend (udzial6w w zyskach) lub innych po4 k6w, w q.m rdwnie2 z!-ansalcji handlowej, a w szczeg6lnojci alg,\rya finansowe oraz te nieruchomosci i wartosci niematerialne i prawne, kt6re nie s4 u4tkowane przez jednos*q, lecz s{ posiadane w celu osiqgni9cia tych korzysci. 2.9 T tah utrala x'otlo'cl a*tlaa,6x, Na kazdy dzieh bilansowy ocenia si9, cry istniej4 obiekg$,ne przeslanki wskazujqce na mozliw4 trwalq utratp wartosci skladnika bqdz grupy akq.w6w. JeSli tskie pelslanki istniej$ uslala sig szacowan mozliwq do odzyskania wartosa skladnika at$p6w i dokonuje sig odpisu al:tualizujqcego z qtutu ueaty wartosci w kwocie rownej r6znicy mi9dzy wanolciq mozliwq do odzyskania i wartoftiq bilansowq. Strata wlrikaj?ca z utraty \ anosci jest ujmo\xana w rachunku rysk6w i stral. W przypadku gdy skulti uprzednio dokonanego przeszacowania aktyw6w ujlto jalo kapital z aktualizacji \*yceny! to strata pomniejsza wysokosa lego kapitatu, a pozostala czgsci straty jest odnoszona na rachunek zfsk6w i strat. 2. t0 Leasittg lidansot! W przr?adku um6w leasingowych, na podstawie kldrych crupa Kapit lowa przyjqla do uzywania obce Srodki fwale i wartosci niematerialne i pmwne, na mocy k6rych nastqpuje przeniesienie?.?sadniczo calego ryzyka i po4nkdw wfikajecych z qlutu posiadania akt),w6w bfdqcych przedmiotem umo*y, przldmiot leasingu jesl ujmowany w bilansie. Prredmiot lersingu jesl pocz{*owo ujmowany wedlug nizszej z dw6ch \eanosci: wartosci godzi*ej lub w.itosci bie2qcej minimalnych oplai leasingo*ych. Zapasy Zapasy wyceniane sq wedlug cen ich nabycia lub kosr6w wlt*orzenia nie *yzszych od ich cen sprzedazj netto na dziei bilansowy. WartoSd?apas6w uslala sig w oparciu o: Materialy i towary - cenq zakupu, przy czym rozch6d wycenia sig metod4 pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo oraz w drodze szczeg6lnej idenmkacji ceny (koszt6w) tych skladnik6w aktyw6w, h6rc dotyczq jcisle okreslonych przedsigwzi*, nie zaleznie od d.ty ich zakupu. WFoby gotowe - koszty wytworzeni4 kt6re ob jmujq koszty pozostaj{ce w be4olrednim zwiqzku z danym Foduklerh lj. kosry zuzytch malerial6w. Produkty w toku produkcji - koszty matedal6w bezpo6rednich. Zapasy ujmowane sq w bilansie w wartolci netto, tj. pomniejszone o wartold odpis6vj aktualizujqcych. Odpisy aktualizuj4ce ujmuje si9 \tr pozostalych kosrach operacyjnych.

10 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprordadzenie do skonsolidowarego sprawozdanis Iinrrsowego iwszynkr. dane l'.zbowc p.z.dna*mno r ry$q.eh zlorych) 2-12 Nala^olcl, toszcunio i zobo*lqzania, inie ni za*las!rt*o$ane ja*o atrytta I zobowiqzanit Naleaosci wykazuje si9 w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem za*dy ostiornej wyceny. Wartosd naleznosci aktualizuje sig uwzglgdniaj4c stopiei prawdopodobietist\f,a ich zaplaty poprzez dokonanie odpisu akualizuj4cego, zaliczanego odpo\f,iednio do pozostalych kosa6w operacyjnych lub do kosadw finansowych - zalealie od rodzaju naleznosci, k6rej dotyczy odpis akualizujqcy. Zobowiqzania ujmuje sig w ksifgach w kwocie wymagajqcej zaplaty. Nalehosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wykazuje sig na rnohent ich powstania wedlug Sredniego kursu Narcdowego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia poprzedzajqcego ten dziefi. Na dziei bilansowy naleznosci i zobowiqzania wymzone w walutach obcych *Tcenia sil po obowiqzujqcym na len dzie6 Srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski. 2. r3 Kapilol zo*hdoby Kapital zakladowy jest ujmowany w wysokosci okreslonej w wpisanej w rejestrze s4dowym. R6znice pomiqdzy warrosci4 nominaln4 akcjis4 ujmowane w kapitale zapasowyrn. statucie sp6lki jednostki dominujqcej i godziwq uzyskanej zaplaty i waaoscie 2. tl R ozl ic ze d ia rnic d q o k.e s o xre Sp6lka dokonuje czlmnych rozliczefi mildzyokesowych kosa6w, jezeli dotyczq one przyszlych okes6w sprawozdawczych. Bieme rozliczenia migdzyokresowe koszt6w dokonyr,rrane s4 w wysokosci prawdopodobnych zobowiqari ptzypadaj?cych na bie24ry okres sprawozdawczy Rez.n+y na zobol,lqzahl!, Rezer*y slanowi4 zobowiqzani4 kt6rych termin wymagalnosci lub kwota nie s4 pewne. Gwarancje Rezenry na gwamncje uzraje sif, gdy produh lub usluga zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone sq \p oparciu o dane historycme dotyczqce poniesionych koszt6w gwarancji. Odpraty emerytalne ZSodnie z zakladowym regulaminem wynagodzefi pracownicy Grupy sq upmwnieni do odpew emerylalnych. Wycena zobowiqzah z tltulu odpmw emerytalnych zostala dokonana przy zastosowaniu wiarygodnych szacunkdw. Rotacja pmcownik6w jest szzcowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu?atrudnienia w przyszlosci. l0

11 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORICO-UPOS S.A. Wprowsdzetrie do skonsolidowanego sprapozdstria fi nansowego (ss4s&,. d.n. Iicrbo* purtrlrwiom w Wado$firriy I Woflotl llrn! Jedrroste* podporzqdkoxrorrlch Waltosd firmy stanowi nadwyzk? ceny nabycia nad wanoscie godzi*q mozliwych do zidend.fikowania ak0ry6w netto jednostki zareznej rub slowar4/szonej na azieri obigcia kontroli rub mzpoczgcia wywierania aacz4cego wplywu. Wartold firmy anortyzo$rna jest przez okres 5 lat UJcm^a wadosc ftriy Ujernna wanosd firmy slanowi nad*yzk9 vanosci godziwej mozliwych do zidenq.fikowania akg,\f,6w netlo jednoslki zaleznej lub stowarzyszonej nad cen4 nabycia na dzieli objpcia kontroli lub rozpocz9cia \aywiennia araczecego $?rywu. Ujemna wartos6 firmy do wysoko3ci nieprzekraczajecej wartosci godziwej nab),tych aktyu6w trwalych, z.*yl4czeniem dlugotermino$ych odpisuje sip w skonsolido*any rachunek zysldw i sti-at przez otres Ugaacy JtEdni4 waron? olqesu ekononicaej u44ecznosci nab),tych i podlegaj4cych amortyzacji. ffidw. Naawyzka u.yemne.1 wanosci lirmy nad wartosd godziwq ak01v6w tnratyctr, z wyticzeniem dtugorermino*ych alqvdw finansowych notowarych na rynkach regulolvanych, zaticzana lesiao przycha"ow na dziei pohczenia.. aktyw6w finansowych,oti*_y"t na rcgulowanych rynkach, Metoda honsolldacji/r,yccrujednosle*podporzqdhowanlch,ednostki zalehe podlesaj4 konsolidarji melodq peln? w okresie od objecia nad nimi kontroli przez jednostkl dominujqcq do czasu ustania tej kontroli. Alcr,tva i zobowiq;ia sp6lki zaleznej na dziefr wl4czenia jej do skonsolidowa.nego spmwozdania finansowego ujrnowane sq welfug wartosci godziwej. R6znica rnigdzy warrosciq godziw4 tych aktywdw i zobowiqzari oraz cenq nabycia po*oduje powsranie \trnosci fi.my lub ujemnej wartosci firmy, kt6re sn *ykazrr/ane w oarpbnej pozycji w skonsolidowanym bilansie. r zwiezh z przljgciem odwrctnym,.kt6rc mialo miejsce lf, 2012 roku, udzialy jakie posiada crupa Exorigo-Upos S.A. lv kapitale zaklado*ym ExorigG.Upos Sp. z o.o. lnauyrvcy z punktu widzenia ksi9gowego) zostaty wylqczone w korcspondencji zeitratarni z iat utiegtyctr. ' ll

12 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego spmwozdanis fi natrsowcgo ({s4i[e dm. lrzbo]. p-!dse*rono "!sqc&h zlo!.h) 2. t8 Podole* dochodoey Podatek dochodowy r.r7kazany w achunku zysk6w i str.t obejmuje cz$sa bie2qca i czgsa odroczonq. Biezqce zobowiqzanie z qlulu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykarywana w rachunk'u rysk6w i seat czg(a odroczona stanowi r62nica pomiedry stanem rezerw i at1}.w6w z qrufu podalku odroczonego na koniec i na poczqtek okresu spravrczdawczrgo. Rezenry i akqlva z O4ulu odroczonego podatku dochodowego, dotycz4ce operacji tozlicz tych z kapitalem wlasnym, odnosi si9 na kapital wlasny. Akry,wa z tltutu odroczonego podatku dochodowego ustala siq w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi r6hicami przejsciowymi oraz straty podalkowej mozliwej do odliczenia, uslalonej przy uwzgl9dnieniu zasady ostro2noaci. RezerwQ z qtulu odroczonego podatku dochodowego twotzy si9 w wysokosci kwoty podatku dochodowego, *ymagaj4cej w prryszlosci zaplaty, w zwi4zlu z wystfpowaniem dodamich r62nic przejjciowych, to jest r62nic, k16rc spowodujq zwilkszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszlosci. Wysokosd rezer*y i aktyw6w z qtulu odroczonego podatku dochodowego ustala sil przy uwzglldnieniu slawek podatku dochodowego obowiqzuj4cych w roku powsiania otrowiezlu podalkowego, przy uwzglgdnieniu pzepis6w podatko\+ych obowiezuj?cych na dzieri bilansor+t. Rezerwa i aktfva z gtulu odroczonego podatku dochodowego sq kompensowane dla potrzeb prezentacji w spmwozdaniu finansowym. 2. t9 Rdlnlc. lurto*e R62nice kursowe wynikajqce z \ryceny na dziefi bilansowy akb\r6w i pas) f,6w wrazonych w walutach obcych z qjq&iem inwestycji dlugoterminowych oraz powstale w zwiezku z zaplat4 nalerrosci i zobowiezah w walutach obcych, jak r6wnte2 pr4 sprzedazy wa,u! zalicz. si9 odpowiednio do przychod6w lub kosa6w finansowych, a w uzasadnionych przrpadkach - do kosztu wltworzenia produkl6w lub ceny nabycia towar6w, a talze ceny nabycia lub kosztu \rylworzenia Srodk6w trwalych, Srodk6w lrwalych w budowie lub wafiosci niematerialnych i pla\anych. l2

13 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprswozdrnia fi natrsowego (trs4-n['. duc hczbo]. pudsrr*'ono tr rtsq.4hztolch) Do wyceny pozfcji bilansq rachunlu zfsk6w i strat wyazonych w walutach obcych, przyjllo naslgpuj4ce kursy (w zl): EUR USD CZK Skonsolido*any bilans 3t , ,0120 3,0996 0,lJl3 0,t630 3t.t CZK Skonsolidowany mchunek zysk6w i strat 0t.0t ,1620 0, I Instrurrunt! fuanowe Xloslf*acja instruma 6w finqnsoxrlch Instrumenty finanso\re ujmovrane s4 oraz wyceniane zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Finansdw z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczeg6lowych zasad uabwania, metod wyceny, zak esu ujawniania i sposobu prezentacji instrument6w finansowych. Zasady wyceny i ujawniania akt,.w6w finansowych opisane w ponizszej nocie nie dotyczq instrument6w finamowych wyl4czonych z Rozporz dzenia w szczeg6lnosci: praw i zobo\ ieun wynikajqcych z um6w leasingowych i utezpieczenio*ych, nalearcsci i zobowiqzad z q,tulu doslaw i usfug olrz instrumenl6w finanso*ych wyemitowanych przez Crupl Kapitalow{ slanowi4cych jej instrumenty kapilalowe. Akq,wa finansowe dzieli sig na:. ako.wa finansowe przeznaczone do obrotu,. pozyczki udzielone i nalealosci wlasne,. al1),vra finansowe utrzymr,u/ane do terminu wymagalnosci,. aktywa finansowe dostgpne do sprzedazy. Zobowiqzznia finansowe dzieli sig na:. zobowi?zania finansowe przrzlaczone do obrotu, ' pozoslale zobowiqzania fi nansowe Zasady ujrno 9adin I *!cet! insttumoidn) Jinonsowlch Aktywa finansowe wprowadza sif do kiag rachunkowych na dziei z.warcia kontraktu w cenie nabyci4 to jest w wanosci godziwej f,oniesionych wlda&6w lub przekaz nych w z.mian innych skladnik6w majqtko\rtch, zal zobowiqzania finansowe w wanojci godziwej uzysksnej kwoty lub \ryartosci otrzymanych innych skladnikdw majqtkowych. Przy ustalaniu wanoaci godziwej na ten dziei tuwzglqdnia siq poniesione przez Grupf Kapitalow4 koszty transakcji. I]

14 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. wpror sdzeoie do skonolidowanego sprawozdanir fi nansoweso (ws4$krc du lrzbo* prdstr$rono w tysi{.rh zlorych) Transakcje kupna i sprzedazy instrument6w finansoraych dokonane w obrocie rcgulowanym wprowadza si9 do k;qg rachunkowych w dniu ich zawarcia A*tywa lidonsoxre pneznaczone do obroau Do aktyw6w finansowych przlma.zonych do obrotu zaliczs si9 akq$/a nab)4e w celu osiqgnilcia korzysci ekonomicaych wynikajqcych z k6lkoteminowych znian cen or.z wahai innych crynnik6w rytkowych albo kr6tkiego czasu trwania nabyteso instrumentu, a takze inne sktywa finansow, bez wzglqdu na zamiary, jakimi kierowano siq przy zawieraniu ko laktu jezeli stanowiq one skladnik portfela podobnych aktywdw finansowych, co do ktdreso jesl duze prawdopodobiefstwo realizacji w k6tkim terminie zakladanych korzysci ekonomicznych. Do akty*6\.v finansowych przeaaczonych do obrctu zalicza si9 pochodne instsumenty finansowe, z wyjetkiem pr4?adku gdy Grupa Kapilalowa uznaje zawane kontrakty za immrmenty zsbezpieczajqce. Aktf{a finansowe Wzgznaczone do obrotu wycenia sif w wartosci godziwej, natomiast skulki okesowej wyceny z.licz. si9 odpowiednio do prrychod6w lub kosa6w finansowych okresu sprawozdawczego, w kt6rym nastepilo przeszacowanie A*tyh/a llna6oxte utr4lmyeane do leminu bymagalaotci Do aktyur6w finanso*ych utrzymlnvanych do lerminu wymagalnosci zalicza siq nieakwalilikowane do poryczek udzielonych i naleaosci wlasnych alq.wa finansowe, dla kt6rych za\varte koneakty uslalaje termin wymagalnoaci splaty warlosci nominalnej oraz okeslajq plawo do otr4mania w ustalonych terminach korzysci ekonomicanych, na przyklad oprocentowania, w shlej lub mozliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem 2e Grupa Kapitalowa zamierz i motu $rzymac le aktln,a do czasu, 8dy stanq sig one wymasalne. AkD,wa finansowe utrzymlvane do termin! wymagalnojci \rycenia sil wedlug zamortyzowanego kosru przy zastosowaniu metody efektywnej stopy pocentowei , 5 Poocz*i udzielone i nalelnolci t+,lasne Do pozyczek udzielonych i naleznosci wlasnych zalicza sif, niezalehie od terminu ich wymagalnosci (zaplaty), aktywa finansowe powstale na skutek wydania bezposrednio drugiej stronie kontmktu lrodk6w pieni*nych. Do po4czek udzielonych i naleznosci wlasnych zalicza sil takze obligacje i inne dluale inst umenry finansowe nab,.te r, zamian za \rldane bezposrednio drugiej sronie kontrahr srodki pieni9zne, jezeli z za,wafiego kontraktu jednoaacmie wynika, 2! zb,'waj4cy nie un-acil konlroli nad wydanymi instrumentami fi nansowymi (transakcje odkupu). 1.1

15 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO.UPOS S.A. Wprowadzelie do skodsolidowrnego sprawozdanir linansowego (aszyrkic du. Ii.zbo*. pu cdsewio.o w tysirfth zloty.h) Do po4czek udzielonych i naleznosci wlasnych nie zalicza sig nabytych W4czEk ani nale2nosci, a tak2e wplat dokonanych przez Grupg Kapitalow4 celem nabycia insrument6w kapilalowych no*ych emisji, r6*1rie2 Medy, gdy nabycie nastfpuje w pierr+szlj ofercie publicmej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - tat2e w obrocie M6mym. Pozyczki udzielone i nale2nosci wlasne \rlcenia sig w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efekq$,nej stopy procenlowej. 2, 20, 6 A*t!i'o lirransove dostpne do sptzcdaa) Ako,\ a finansowe nie zakwalifikowane do powy2szych kategorii zaliczane sa do atty\p6w finansowych dostqpnych do spnedazy. Aktywa finansowe dostlpne do sprzedazy wycenia sif w wartosci godzi\xej zas skutki prz szacowania zalicza sif odpowiednio do przychod6w lub kosa6w finanso*ych okresu splrw ozdaw.zego. Al(lll,va finansowe dostlpne do sprzedazy, l(drych wartojci godziwej nie mozna ustalid w wiarygodny spos6b, wyceniane s? w cenie nabycia. 2, 20.7 Ptu*Dalilikov'ania a*owdw /lno&ovych Aktywa finansowe przezl.1cz,)ne do obrotu *ycenia si9 w wartodci godziwej na dziefi pzekwalifikowania do innej kategorii akqry6w finansowych. Wanoj6 godziwa na dziei przekwalifikowania staje sig odr,o\r,iednio nowo uslalonq cen4 nabycia lub skorygowan4 cenq nabycia. Zyski lub sfaty z ptzeszacowania ak0,\,6w finansowych poddanych przekwrlifikowaniu ujlte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostajq w rachunku zysk6w i strat. Aktywa finansowe zaliczone do urzfm,,\ ranych do teminu wymagalnosci, na dzie6 przckwalifikowania ich w calosci lub cztjci do kategorii aktywdw finansowych dostgpnych do sprzdszy, wycenia si9 w wanolci godziwej. Skulki przeszacowania uslalone jako r6atica mildzy wynikaj4cq z ksieg rachunloeych wafioscie lv skorygowanych cenach nabyci4 a wanoscia godziwq zalicza sif odpowiednio do przychod6\x lub koszt6w finansowych okresu sprawozdawczego. 2, 20.8 Zoboqtiq,a a finansoh'e Zobowiqzrnia finansowe przezraczone do obrotu, w qm instrumenty pochodne, h6rc nie zostaly wyaaczone jako instrumenty zabezpiec?rjqce, wykazywane sq w wartosci godziwej, zal zyski i stmty r+ynikaj4ce z ich wyceny ujmowane sq bezposrednio w rachuntu zysk6w i srat. I5

16 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. Wprowadzenie do skonsolidowanego splawozdania fi nansowego (wsz!*ltr dmc hczbo*. pz.dsewrono w tys{cach,lo\ch) Do zobowiqzafl finansowych przezraczonych do obrotu zalicza sig rd\rrniez zobowiqzanie do dostarczenia pozycmnych papier6w wanojciowych oraz innych instrument6w finanso*ych, w przypadku za*trcia przez Grupf Kapilalow4 umo\+y sprzrdazy kr6lkiej. Pozostale zobowi4zania finansowe wycenia sig w skorygowanej cenie nabyci4 wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Opb merod i itlohfch ulolet prejclych do arlolenia wanosci goddgel ordjwd i zoboelqurt Jinansoelch Wcerrianlch h, to*iej *artoici 7a vlutol,c godziwl pr4jmuje si9 kwol$, za jak4 dafly skladnik aktywdw m6glby zosrad wymieniony, a zobowi4zanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomigdzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Wanosd godziwa ustalana jest w drodze wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na akq,wnym rynku regulowanym, na k6rym naslgpuje publiczly obr6t insrumenlami finansowymi, zrj informacje o tej cenie sq og6lnie dostgpne.,t-*,1-. Teresa Brojek Osoba, ktfuej powienono prowadzenie *siqg rachunkorrych Wars2awa, 30 maja 20!4 r. 16

17 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SkonsolidowrDy bilans (wszys*i. da liczlo*c przcn$wom w rrsi!.&n dych) AKTYWA r t2 268,0 t3 278,5 wlnosci trl.mrt.ri.lm i pr.wd. Koszty zakonczonych prac rozwojo\rlch Innc wadosci nicmalerialnc i pmwne I 301,2 467,8 I qx,l 2 673,1 465, ,t I 285,3 Rzcczow. rkrywr trwcle Srodki tnvalc Srunty (w tym prb\ro wicczyslego u4*owania gunru) budynki, lokal i obiekty inzynicni ledow.j i wodn.j urz4dzcnia t chnicae i maszlly 6rodki t'ansportu inne Srodki trwal Smdki trwal. w budowi 2. 4 E39,t 62,3 I 465,9 1033, ,6 t49,6 ul, ,9 62,J I t40,5 13t3,2 I 8E2,4 117,5 114, ldrlltycj. dlutot.rnlrop. Dlugo&rminow. aktywa linansow w jednostkach zalehych i wsp6lz:lcarych ni wyccnianych m rodq konsolidacji p lncj lub mctodq proporcjonalnq - udziaty lub skcic w jednostkach powi4zanych - udziclon. pozyc*i 634,5 142,7 142,1 491,8 491, ,5 \42,1 t42, ,t 3 t02, J Dhgotlrutlow. rorlic2.trl. dhdzyolrdowc Aktywa z tytulu odrccmn go podalku dochodowcgo l6.l 3 279,6 1417, l 900,J ztp.ry Matcrisly P6lprodukty i produkty w loku Produkty gotow Z.liczli na dost.wy 956,6 36,4 321,0 I 427, , ,9 92,5 4t2.1 I164, ,2 Skonolidossy bilur nslczy ualiew.d h ai. z dona*owymi infomsjmi i onjrantnimi, kt6t 3h.owia im.galni c2aia slomldnmso sposozdri. finlllsn3o t7

18 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skoosolldowrny bilans (wszyslkic dln liczboq p%ditowono v tysi4.4h zlorycn) AKTYWA Nrl.hoacl k6lkot rmlnos. NalcznoSci od jcdnost k powiqznych z tlrulu dostaw i uslug Naleaosci od pozoslafych jcdnosr.k z tlrulu dosraw i uslug 2 t,iulu podatk6w, dolacji, c I, ub zpicczcn spotccarych i 11.12, ,2012 'to o ,9 1, , ,6 45,8 64,7 52,7 't2,o l9 980,9 t7 719,r I t50,4 112,5 I Itrw.r0cl. lr6tkot rrlmwc k6&oterm;nowe akqrya fi nansowe w.jednostkach powiqzrnych - udzi.lone pozyczti w pozrsratych jednosrkach - udziclone pozyczti - inn. kr6tkoterminow. aktl a finansowc Srodki picnitarc i inn. ak$,wa pienirzn. - (rodki pien ifzr. w kasie ina rachunkach 6.t I I I35,1 1548;l I 546,? 2 290,4 I t9e.6 I 09 t,e 5 296, ,5 454,2 13,5 8, ll B5.r 7 3{8.5 Kr6tlot rdirow. rodlc2.oh nidzyoki..ow. 7 t 440,9 '185,0 AKTYI A RAZEM l7e.e Sto.slidovuy biles nal.4 uhama lq.ai. z dodarlo*,yn DromejD, r objalnkmar. hoe 3bDowi4 inl.selnt.4at skomldo*mgo 5pB*ozdei! l8

19 GRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGGUPOS S.A. Skotrsolidowroy bil.rs (pszynti. d!rc liczbow * ty!i4.&h zloilch) PASYWA Noli Jt.t K.pitil wb.ny KapiLl zakladowy r.apital zlpesow] Kapital z akualiacji *yceny Pozosral kapitaty rczemowe Slraia z l8t ubiesrych Zysk netto Odpisy z zysku nclto w c;qgu roku obrclowego Zobowtr.rh I r.zrry r. robowtenl. 8.t 7l E00,0 l4 099,0 (4,3) llt,0 (60 049,8) t0 614,8 (2 700,0) 15 E90, ,2 73 E00, t,2 (t.3) llt,0 (61 945,8) 5 823, ,9 t5 719,9 R.z.rrvy n. zobowhzrol. RezcM! na iwiadczenia ner),t6lne i podobne 9.t 33,4 35, E, r 6 581,5 35, ,0 4 7<)9.0 4 t34,6 Zobowhzrnl. dlryot rnirow. wob c pozosralych j.dnostek inn. zobowiez.ania ft nonsowe l0.l 492,1_ 921,t 927.t 9:7.1 Zoborhrrrtt hirto&rdirow. Wob.c jedno6tek powiqz&ych z lylulu dostaw i uslug Wobcc pozoslalych jednosrek inne zobowiezinia fi nansowe z O,rulu dostaw i uslug z tfulu podatk6w, cel, ub zpieczen i imych $isdczen z t)4ulu "Fagrodzei Fuduszc spccjalne I l.l lt.2 6,E 6,E 9 66r,1 6 01E,6 2 t34,4 5l,7 233,5 122,6 9 7m,5 79,4 79,4 7 E71,2 5Er, ,7 744,E 34,E 685,3 t22,7 E 073,3 StdEol'&rry bibe Ekty r.liae.a hdi. z dodlrtoryni inftujhi i odj.6i6iei, h6e tr.eir i.grli. eca rla!&lidoee o t..rd&i. l9

20 GRUPA KA}ITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Skonrclidowrtry bil.ds (*rzynkic dm li.zbow. pecdsta*rono w lyr$ach,lorrch) t.t Rozllcz.i. Didzyokr.$w. lnne rozliczenia mif dzyokresowe t2.t 12.2, rrr.i I 6E4, t37e,3 I E84,9 PASYWA RAZEM '15 ltll ll.t,^"1--- Teresa Brojek Otoba, h6rej powiezono prowa&enie kiqg rachunkowych Warszavi'a, 30 naja 2011 t. Stdelido*u, bild idcrt rtr lida trai. z doddowyd infnrxjmi i oar.tlcn,mi, tr6a tlwii i.l8t ba s4l. spewozdai! 20

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo