GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

2 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4 BILANS 11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 13 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 14 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 16 2

3 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z późniejszymi zmianami) Zarząd GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ("Spółka") przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,47 złotych; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,80 złotych; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,80 złotych; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę ,78 złotych; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r 3

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane identyfikujące Spółkę 1. 1 Nazwa Spółki GRUPA EXORIGO-UPOS S.A ("Spółka") jest spółką akcyjną Siedziba Spółki ul.kolejowa 5/ Warszawa 1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Data: r Numer rejestru: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Spólki jest działalności holdingowa. Spółka została utworzona na czas nieokreślony Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 12 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 2. Znaczące zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 4

5 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym Przychody i koszty Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli Przychody odsetkowe Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Przychody z tytułu dywidend Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Licencje 50 % Oprogramowanie 50 % Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 5

6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. 7 Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis Trwała utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 6

7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy Rezerwy na zobowiązania Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 7

8 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Różnice kursowe Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Na 31 grudzień 2013r w bilansie Spółki brak pozycji wyrażonych w walutach obcych Instrumenty finansowe Klasyfikacja instrumentów finansowych Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pozostałe zobowiązania finansowe Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia. 8

9 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej Pożyczki udzielone i należności własne Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu). Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 9

10 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenynabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej Rachunkowość zabezpieczeń Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r 10

11 Bilans AKTYWA Nota Aktywa trwałe , ,51 Wartości niematerialne i prawne 1 Inne wartości niematerialne i prawne 4 929, , , ,85 Inwestycje długoterminowe 2 Długoterminowe aktywa finansowe , ,66 w jednostkach powiązanych , , , ,66 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,44 - Aktywa obrotowe , ,26 Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych , ,00 z tytułu dostaw i usług , ,86 inne , ,14 Należności od pozostałych jednostek , ,50 z tytułu dostaw i usług ,50 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , ,50 Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,76 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,76 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 921,44 - AKTYWA RAZEM , ,77 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 11

12 Bilans PASYWA Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,99 Zysk netto , ,78 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( ,00) , ,77 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 4 305,00 - z tytułu dostaw i usług ,00 - Wobec pozostałych jednostek , ,00 z tytułu dostaw i usług , ,00 z tytułu wynagrodzeń , , ,00 Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00 - krótkoterminowe , , , ,00 PASYWA RAZEM , ,77 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 12

13 Rachunek zysków i strat Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 - w tym od jednostek powiązanych ,00 - Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,00 - Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży ,00 - Koszty ogólnego zarządu ( ,86) (62 962,66) Strata ze sprzedaży ( ,86) (62 962,66) Strata z działalności operacyjnej ( ,86) (62 962,66) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach , ,00 - w tym od jednostek powiązanych , ,00 Odsetki , w tym od jednostek powiązanych , , ,00 Koszty finansowe Odsetki 11 - (5 337,86) - w tym dla jednostek powiązanych - - Strata ze zbycia inwestycji - (3 916,70) - (9 254,56) Zysk brutto , ,78 Podatek dochodowy ,44 - Zysk netto , ,78 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 13

14 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu ,77 - Kapitał własny na początek okresu po korektach ,77 - Kapitał zakładowy na początek okresu ,00 - Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia ,00 - emisja akcji ,00 Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,00 Kapitał zapasowy na początek okresu ,99 - Zmiany kapitału zapasowego zwiększenia , ,99 - emisja akcji powyżej wartości nominalnej ,99 - z podziału zysku ,78 - Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,99 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,78 - zmniejszenia ( ,78) - - wypłata dywidendy ( ,00) - - zasilenie kapitału zapasowego ( ,78) - Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - Wynik netto zysk netto , ,78 odpisy z zysku ( ,00) - Kapitał własny na koniec okresu , ,77 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty , ,77 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r Zestawienie zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 14

15 Rachunek przepływów pieniężnych Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto , ,78 Korekty razem: Amortyzacja 5 914,84 985,81 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ( ,78) 5 337,86 Strata z działalności inwestycyjnej ,70 Zmiana stanu należności (72 505,24) ( ,36) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,00 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,88) ,00 ( ,16) ( ,99) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,36) (18 689,21) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ,14 - Z aktywów finansowych, w tym: ,14 - w jednostkach powiązanych ,14 - Wydatki - (11 829,66) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (11 829,66) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,14 (11 829,66) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,63 154,63 Kredyty i pożyczki ,00 Wydatki ( ,00) ( ,00) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ,00) - Inne wydatki finansowe - ( ,00) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ,00) ,63 Przepływy pieniężne netto razem , ,76 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ,78 - Środki pieniężne na początek okresu ,76 - Środki pieniężne na koniec okresu , ,76 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Teresa Brojek Za podmiot,któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa, 14 marca 2014r Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 15

16 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Wartości niematerialne i prawne Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto , , , ,66 Umorzenie (985,81) - (985,81) Zwiększenia (5 914,84) (5 914,84) (6 900,65) - (6 900,65) Wartość netto , , , ,01 16

17 Dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Inwestycje długoterminowe 2. 1 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych Długoterminowe aktywa finansowe Razem Wartość brutto , ,66 Zwiększenia , , , ,20 Wartość netto , , , ,20 Ostatnia niezależna wycena inwestycji długoterminowych tj.udziałów w jednostkach powiązanych była przeprowadzona przez "AVCS" sp. z o.o. i zweryfikowana na dzień 01 marca 2012r przez PKF Audyt sp. z o.o. Skutki wyceny zostały ujęte w wartości udziałów na dzień 31 grudnia 2012r.W 2013r nie nastąpiła zmiana wartości udziałów. W dniu 2 grudnia 2013r nastapiło połączenie spółek Exorigo-Upos Services sp. z o.o.(spółka przejmująca) oraz Exorigo-Upos sp. z o.o.(spółka przejmowana). Ze względu na fakt, że obie łączące spółki znajdują się pod wspólną i wyłączną kontrolą Grupy Exorigo-Upos S.A., która to posiada 100% udziałów w obu spółkach stosunek wymiany udziałów Exorigo-Upos sp. z o.o. na nowe udziały Exorigo-Upos Services sp. z o.o. został określony na podstawie nominalnej wartości kapitałów podstawowych obu spółek. W związku z tym w ramach połączenia jedyny wspólnik Grupa Exorigo-Upos S.A. otrzymała jeden nowy udział w kapitale zakładowym Exorigo-Upos Services sp. z o.o. jako spółki przejmującej za każde dotychczasowe 93,775 udziały w kapitale zakładowym Exorigo-Upos sp. z o.o. jako spółki przejmowanej co daje łącznie 40 nowych udziałów Exorigo-Upos Services sp. z o.o. o wartości nominalnej ,97 zł każdy o łącznej wartości nominalnej ,80 zł. Spółka Grupa Exorigo-Upos S.A. jest jedynym udziałowcem spólki Exorigo-Upos Services sp. z o.o., która to spółka wraz z połączeniem zmieniła nazwę na Exorigo-Upos sp. z o.o. Zwiększenia długoterminowych aktywów finansowych dotyczą pożyczki udzielonej przez Grupę Exorigo- Upos S.A. do Exorigo-Upos sp. z o.o w kocie ,00 z terminem spłaty na dzień 31 grudnia 2015r wraz z należnymi odsetkami. W związku z wyceną pożyczki na dzień bilansowy jej wartość wzrosła o kwotę ,54 zł Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Udziały lub akcje Udzielone pożyczki , , , , , Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych Nazwa Spółki Siedziba % posiadanych udziałów/ akcji % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Zysk/(Strata) netto za rok obrotowy 2013 Kapitał własny na dzień bilansowy Exorigo-Upos * sp. z o.o. Warszawa 100,0% 100,0% , ,26 * dane finansowego spółki nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta 17

18 Dodatkowe informacje i objaśnienia 3. Należności krótkoterminowe 3. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych O okresie spłaty: Do 12 miesięcy Stan należności brutto Odpis aktualizujący wartość należności Stan należności netto , , , , , , , , Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek O okresie spłaty: Do 12 miesięcy Stan należności brutto Odpis aktualizujący wartość należności Stan należności netto , , , ,50 4. Inwestycje krótkoterminowe 4. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , ,76 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Opłata za uczestnictwo emitenta 921,44-921,44-18

19 Dodatkowe informacje i objaśnienia 6. Kapitał własny 6. 1 Kapitał Zakładowy Ilość Wartość Akcje serii A Akcje serii B , , , , , ,00 Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 7,38 złotych na akcję Struktura własności kapitału zakładowego Udziałowiec / Akcjonariusz Ilość udziałów/akcji Wartość nominalna Udział % Jonitaco Holdings Limited * Impera Capital S.A. Pozostali , ,50 86,35% , ,42 6,77% , ,08 6,88% , ,00 100,0% *Stan posiadania akcji przez Jonitaco Holdings Limited z uwzglednieniem zawiadomienia osoby zarządzającej z dnia 31 stycznia 2014r (posiadajacej pośrednio ponad 50% udziałów w w/w podmiocie),objętego raportem bieżącym przekazanym systemem ESP1 nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014r Prawa akcjonarjuszy Akcje wszystkich serii mają jednakowe uprawnienia w stosunku do głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału. Akcje serii A są imienne, a serii B na okaziciela Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Poza złotych wypłaconych jako zaliczka na poczet dywidendy z zysku za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć dodatkowo złotych z zysku za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku na wypłatę dywidendy. 7. Zobowiązania krótkoterminowe 7. 1 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.305,00 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.120,00 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego. 19

20 Dodatkowe informacje i objaśnienia 8. Inne rozliczenia międzyokresowe 8. 1 Rozliczenia krótkoterminowe rezerwa na badanie bilansu , , , ,00 9. Struktura przychodów ze sprzedaży Struktura terytorialna Przychody ze sprzedaży produktów Kraj , , Przychody odsetkowe w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Pożyczki udzielone i należności własne Pozostałe aktywa 11. Koszty odsetkowe w okresie od 12 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności powyżej 12 miesięcy Razem , , , , , , ,98 Pozostałe Odsetki zrealizowane Razem 5 337, , , , Podatek dochodowy od osób prawnych Struktura podatku dochodowego od osób prawnych Podatek dochodowy bieżący Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - - (76 774,44) - (76 774,44) - 20

21 Dodatkowe informacje i objaśnienia Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Zysk/(Strata) brutto Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania reprezentacja zawiazanie rererwy na 2013r rozwiazanie rezerwy z 2012r wynagr.rn za 2013r wypłacone w 2014r ubezpieczenie OC Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania naliczone odsetki -dywidenda Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy , , , , ,00 (46 000,00) ,90-460,71 - (9 828,99) , , , , , ,00 ( ,41) (26 217,20) Odroczony podatek dochodowy Ujemne różnice przejściowe: strata podatkowa wynagr.rn wypł.w późniejszym okresie rezerwa na badanie bilansu Inne , , , ,53 - Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku Dodatnie różnice przejściowe: Naliczone, a nie otrzymane odsetki od pożyczki Inne Wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , , Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu odroczonego ,44 - Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat ,44-21

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo