REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić finanse. 2. Projekt Polubić finanse realizowany jest przez Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa, oraz partnerów: organizacją skautową Bandalag Islenskra Skat z Reykjaviku w Islandii oraz Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. 3. Projekt jest realizowany od r. do r. na terenie 5 województw: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim. 4. Adres Biura Projektu: ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa. 5. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 6. Projekt Polubić finanse jest skierowany do osób w wieku lat uczniów, studentów, w tym liderów organizacji pozarządowych. 7. Na potrzeby projektu założona została podstrona www na stronie zatytułowana Polubić finanse, na której zamieszczane będą dokumenty do pobrania, niezbędne w procesie rekrutacji oraz informacje na temat bieżącej realizacji projektu. Ilekroć w Regulaminie mowa o: 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pt. Polubić Finanse (realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego a Fundacją im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji). 2. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pt. Polubić Finanse. 3. Kandydacie oznacza to osobą ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie. 4. Uczestniku projektu oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie. 5. Realizatorze projektu należy przez to rozumieć Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa. 6. ZHP należy przez to rozumieć Związek Harcerstwa Polskiego. 7. Biurze projektu należy przez to rozumieć siedzibę Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa. 8. Organizacjach/organizacjach pozarządowych należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2 3 CELE PROJEKTU Celem głównym projektu jest przygotowanie 120 osób w wieku lat do zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz umiejących wpływać na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Celami szczegółowymi projektu są: 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności 200 liderów w zakresie: zarządzania finansami w organizacjach, prowadzenia księgowości, zarządzania projektem oraz pozyskiwania środków. 2. Realizacja działań w zakresie inicjowania oddolnych akcji, aktywizacji społecznej, samoorganizacji. 3. Podniesienie jakości rozliczeń finansowych w organizacjach. 4 ZAKRES WSPRACIA W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia: 1. Warsztaty wprowadzające Zadaniem warsztatów wprowadzających jest pomoc uczestnikom w określeniu swoich zainteresowań związanych z zarządzaniem finansami. Preferencje uczestników, będą miały bezpośrednie odzwierciedlenie w dalszym przebiegu projektu. 2. Projekty lokalne realizowane przy wsparciu tutora Każda grupa zawiązana przez uczestników na potrzeby projektu, będzie znajdowała się pod opieką tutora, który wspólnie z nimi określi specyfikę grupy, stworzy ich indywidualny plan działania oraz wesprze grupę w realizacji projektu. Głównym zadaniem grupy będzie zrealizowanie własnego zadania związanego z finansami w jednym z 3 obszarów proponowanych w projekcie: finanse publiczne, czyli wpływanie na politykę młodzieżową w gminie/powiecie lub tworzenie kampanii dotyczącej budżetu obywatelskiego w miejscowościach, w których jest wprowadzany, bądź już funkcjonuje; zarządzanie finansami w organizacji, czyli pozyskiwanie środków lub prowadzenie księgowości; ekonomizacja działań organizacji lub grupy nieformalnej, czyli działalność odpłatna, gospodarcza, miniprzedsiębiorstwo. 3. Akcja szkoleniowa Akcja szkoleniowa będzie trwać od czerwca 2015 r. do marca 2016 r. Zaplanowano następujące cykle szkoleniowe do wyboru: finanse w organizacji, finanse w samorządzie, ekonomizacja działań organizacji pozarządowych, instrumenty finansowe w życiu prywatnym, prawa konsumenckie. Możliwe są też tematy szkoleń zgłaszane przez samych uczestników, adekwatne do zakresu podejmowanych działań i wynikające z opracowanymi wspólnie z tutorami planami działania. Ukończenie szkolenia i uzyskanie min 60% pkt w teście wiedzy, poświadczone zostanie certyfikatem.

3 4. Wizyta studyjna Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają działania podejmowane przez organizację skautową Bandalag Islenslra Skat w Islandii. 5. Seminaria regionalne z udziałem partnera z Islandii Seminaria regionalne to okazja do podsumowania działań podejmowanych przez grupy. Program seminariów oprze się o trzy elementy: prezentację filmu o działaniach grup lokalnych, dyskusję przy otwartych stolikach (open space) oraz prezentację islandzkich praktyk w zakresie zarządzania finansami w organizacji i wpływu młodzieży na budżet władz samorządowych. 6. Poradnik W ramach projektu zostanie stworzony wirtualny poradnik, w którym dostępna będzie wiedza teoretyczna, dotycząca szeroko pojętych finansów, propozycje działań dla grup pochodzące od islandzkiego partnera oraz opisy działań podjętych przez grupy oraz ich efektów w formie scenariuszy i propozycji aktywności dla innych liderów młodzieżowych. Warunki uczestnictwa w projekcie: 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJKECIE, REKRUTACJA 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która: znajduje się w przedziale wiekowym lat, tzn. w chwili przystąpienie do projektu kandydat musi mieć ukończone 16 lat i jednocześnie nie może mieć ukończone więcej niż 25 lat; zamieszkuje województwo objęte projektem, tzn. województwo dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie lub pomorskie; jest członkiem organizacji pozarządowej, wolontariuszem i/lub radnym w młodzieżowej radzie gminy; chce podnieść swoją wiedzę z zakresu zarządzania finansami; jest otwarta i gotowa na nowe wyzwania; potrafi współpracować w grupie; we wskazanym przez Realizatora terminie, wypełni internetowy formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja uczestników projektu: 1. Podstawą rekrutacji jest wypełnienie, we wskazanym przez Realizatora terminie, internetowego formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci: dobrowolnie podadzą swoje, zgodne ze stanem faktycznym, dane personalne i kontaktowe niezbędne do przeprowadzenia dalszych procesów monitorujących, opiszą swoje, zgodne ze stanem faktycznym, zainteresowania, zaangażowanie społeczne, dotychczasowe doświadczenia oraz plany po zakończeniu udziału w projekcie. 2. Decyzje o zakwalifikowaniu kandydata do projektu oraz grupy projektowej podejmie Zespół Koordynatora Projektu na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym. 3. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 4. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana umowa, określająca zakres działań do wykonania, do których zobowiąże się uczestnik i świadczeń jakie otrzyma w ramach projektu. 5. W każdym z województw objętych projektem, zrekrutowanych zostanie 40 osób. Łącznie 200 osób.

4 6. W każdym z województw objętych projektem, utworzonych zostanie 8 grup projektowych. Łącznie 40 grup. 7. W terminie nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości o utworzeniu grupy, członkowie zobowiązani są wybrać lidera grupy osobę kontaktową. 8. W przypadku, gdy do udziału w projekcie zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Warunki uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia: 1. W poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie, będą mogli wziąć udział wyłącznie uczestnicy projektu. Wyjątek stanowi wizyta studyjna, w której udział wezmą zarówno uczestnicy projektu jak i członkowie zespołu projektowego. 2. Warsztaty wprowadzające w każdym z 5 województw, w których prowadzony jest projekt, zostanie przeprowadzony jeden warsztat trzydniowy. Łączna liczba wszystkich uczestników warsztatów to 120 osób (minimum 3 osoby z każdej grupy). 3. Akcja szkoleniowa w każdym z 5 województw, w których prowadzony jest projekt oraz podczas Letniej Akcji Szkoleniowej ZHP, zostaną przeprowadzone cykle szkoleniowe w formie dwu-trzydniowych zjazdów, każdy dla osób. Łączna liczba wszystkich uczestników akcji szkoleniowej to 100 osób. 4. Wizyta studyjna w wizycie studyjnej będzie uczestniczyć 12 osób: 8 wybranych spośród uczestników oraz 4 wybranych spośród zespołu projektowego. 5. Seminaria regionalne w każdym z 5 województw, w których prowadzony jest projekt, odbędzie się jedno z 5 seminariów podsumowujących. Łączna liczba uczestników wszystkich seminariów to min. 250 osób (uczestnicy projektu, przedstawiciele partnera z Islandii oraz partnera z polski, zaproszeni goście). Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia: 1. Rekrutacja do udziału na poszczególne formy wsparcia będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu uczestników projektu o organizacji wyżej wymienionych form. Działania prowadzone będą poprzez kontakt telefoniczny z uczestnikami, mailing oraz informacje umieszczone na podstronie www zatytułowanej Polubić finanse, na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w wyżej wymienionych formach wsparcia, zobowiązane będą każdorazowo do wypełnienia, we wskazanym przez Realizatora terminie, elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na podstronie www zatytułowanej Polubić finanse, na stronie 3. W przypadku, gdy do udziału w oferowanym wsparciu zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. 4. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 6 ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w projekcie. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do współdziałania z pracownikami projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania projektu.

5 3. Na potrzeby ewaluacji projektu uczestnicy zobowiązani są do współpracy podczas prowadzenia badań ewaluacyjnych. 4. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do: informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania; potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności; potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. materiały dydaktyczne, wsparcie rzeczowe); wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; wyrażenia zgody na fotografowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby kręcenia filmów dokumentujących przebieg projektu. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnik projektu ma prawo do: udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie; wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu; otrzymania materiałów szkoleniowych; otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: przestrzegania niniejszego Regulaminu; wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących procesów rekrutacji; bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu; osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił; dojazdu na wcześniej wskazane miejsce warsztatu we własnym zakresie; poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w 6; bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie; poinformowaniu Realizatora projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; w przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do uczestnictwa, w której się zobowiązał, do poinformowania (mailowo, telefonicznie, osobiście) Realizatora Projektu o planowanej nieobecności: najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym wsparciem. W takiej sytuacji dopuszcza się również wydelegowanie innego przedstawiciela tej samej organizacji pozarządowej do skorzystania ze wsparcia;

6 w przypadku rezygnacji z udziału w działaniu projektowym, do którego się zobowiązał później niż na 5 dni roboczych przed szkoleniem uczestnik ma obowiązek w swoim zastępstwie wydelegować do skorzystania ze wsparcia przedstawiciela tej samej organizacji. W przeciwnym wypadku Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu kosztów ponoszonych w związku z organizowanym działaniem. Nie dotyczy to uzasadnionej nieobecności (np. choroby, wypadku losowego itp.). 3. Małoletni uczestnik projektu, podczas udziału w organizowanych formach wsparcia: jest obowiązany do nieposiadania i niekorzystania z jakichkolwiek używek, w tym alkoholu, nikotyny lub środków o zbliżonym charakterze, pod rygorem natychmiastowego wykluczenia z udziału w projekcie, jest obowiązany do uprzedzania przedstawiciela organizatora o zamiarze każdorazowego wyjścia poza miejsce organizowania warsztatów oraz do zgłoszenia swojego powrotu, pozostaje pod wyłączną pieczą swoich przedstawicieli ustawowych, ponoszących pełną odpowiedzialność za jego zachowanie oraz bezpieczeństwo; odpowiedzialności tej nie ponosi organizator. 8 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIALU W PROJEKCIE 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Realizator może dochodzić zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie od osób, które z własnej winy przerwały udział w nim. Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu należnej kwoty, która będzie ustalana indywidualnie, uzależniona będzie od etapu, na jakim uczestnik przerwał udział w projekcie. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002r. 2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Polubić finanse należeć będzie do Realizatora projektu. 3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu.

7 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu 6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej. 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do r.

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA Definicje Administrator 4Contract.pl Dawid Potapczuk z siedzibą 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41 Lok. 26B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo