UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz oraz poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, poz. 1066, poz. 1045, poz. 1217, poz. 1890, poz. 2281, poz. 1268, z 2016 r. poz Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXV/112/2016 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu Informacja o Stanie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na Terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Golub-Dobrzyń, styczeń 2016 r. Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 1

3 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego W 2015 roku Policja na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji uwzględniając priorytety i zadania priorytetowe zawarte w Strategii Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na lata , oraz zadania wynikające z programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata Podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu działania przyczyniły się do ograniczenia przestępczości ogólnej, w tym również spadku przestępczości najbardziej dokuczliwej społecznie. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to kolejny rok z rzędu, w którym odnotowano spadek przestępczości ogólnej. Utrzymany został również wysoki, jeden z najwyższych w województwie, poziom skuteczności wykrywczej popełnionych przestępstw ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw. Analiza uzyskanych efektów pozwala uznać, że w 2015 r. nastąpiła dalsza poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, czego dowodzą również badania opinii społecznej oraz spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych wskazujące na wysoką ocenę działań Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu wszczęła łącznie 501 postępowania przygotowawcze tj. o 11 postępowań mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik wykrywalności ogólnej ukształtował się na poziomie 84,89 % ( śr. dla województwa 67,09 %). W ubiegłym roku ustalono łącznie 330 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, w tym 20 nieletnich sprawców czynów karalnych. Wobec 4 osób podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Łączna wartość strat poniesionych przez osoby poszkodowane popełnieniem przestępstw wyniosła zł. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze odzyskali mienie na łączną kwotę zł. Tytułem zabezpieczenia wykonania orzeczenia sądu dokonano na mieniu osób podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę zł. Odnotowany został również spadek o 3, 93% liczby wszczętych postępowań przygotowawczych w obrębie przestępczości kryminalnej; w ub. r. wszczęto w tej kategorii 269 postępowania. Zmalała także ilość wszczętych postępowań przygotowawczych uznawanych za najbardziej dokuczliwe społecznie (17x7) - spadek o 3,35 %, w tej kategorii wszczęto bowiem 173 postępowania przygotowawcze. Wskaźniki wykrywalności dla omawianych kategorii przestępstw kształtowały się odpowiednio na poziomie 75,2 % ( śr. dla województwa 58,93 %)- dla przestępstw kryminalnych oraz 56,18 % (śr. dla województwa- 38,49 %)- dla kategorii przestępstw 17x7. W zakresie zdarzeń uznawanych za najbardziej dokuczliwe społecznie godne podkreślenia jest ; niewielka ilość zdarzeń przeciwko życiu lub zdrowiu oraz mieniu o największym ciężarze gatunkowym ; w 2015 r. odnotowano wyłącznie 4 wszczęte postępowania przygotowawcze dotyczące uszczerbku na zdrowiu, nie odnotowano żadnego przestępstwa w postaci rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub kradzieży rozbójniczej Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 2

4 oraz bójki lub pobicia (wszczęte 3 postępowania przygotowawcze w tej kategorii nie potwierdziły zaistnienia przestępstwa), spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych w zakresie kradzieży cudzej rzeczy o 11,24 % ( wszczęto 79 postępowania), oraz kradzieży pojazdu- o 33,3 % (wszczęto 4 postępowania); wskazać również należy,że o 9,18 % zmalała także ilość kradzieży cudzej rzeczy klasyfikowana jako, gdzie w analizowanym okresie odnotowano 257 zdarzeń tego typu, wzrost liczby wszczętych postępowań przygotowawczych w zakresie kradzieży z włamaniem-o 14,29 % ( wszczęto 56 postępowania) oraz nieznacznie uszkodzenia rzeczy- o 3,23 % ( wszczęto 32 postępowania); wskazać również należy,że o 2,7 % spadła ilość uszkodzeń rzeczy klasyfikowanych jako, gdzie w analizowanym okresie odnotowano 36 zdarzeń tego typu. W 2015 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu wszczęli łącznie 104 ( wzrost o 1,96 %) postępowania przygotowawcze w kategorii przestępstw gospodarczych, w wyniku czego ujawnili popełnienie 301 przestępstw gospodarczych oraz ustalili 47 osób podejrzanych. Wskaźnik skuteczności wykrywczej tej kategorii przestępstw ukształtował się na poziomie 94,68 % (śr. dla województwa 83,16%). Wśród przestępstw gospodarczych zauważalny jest wzrastający trend tzw. oszustw internetowych czemu niewątpliwie sprzyja coraz większa powszechność zawierania umów cywilnoprawnych za pośrednictwem internetu oraz stosunkowo niski poziom świadomości kontrahentów w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w internecie, w tym elektronicznych form płatności. W analizowanym okresie wszczęto również 6 postępowań przygotowawczych p-ko obrotowi gospodarczemu oraz 16 postępowań karno-skarbowych. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w wyniku prowadzonych działań zabezpieczyli 128, 5 kg suszu tytoniowego, 321,5 kg krajanki tytoniowej, szt. papierosów oraz 832,5 litra alkoholu etylowego 95% bez polskich znaków akcyzy. Łączna wartość uszczuplenia Skarbu Państwa w związku z popełnionymi przestępstwami karnoskarbowymi wyniosła zł. W analizowanym okresie wszczęto 38 postępowań w kategorii przestępczości narkotykowej tj. o 1 postępowanie mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. W efekcie prowadzonych działań funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu ujawnili 177 przestępstw narkotykowych, w tym 10 popełnionych przez osoby nieletnie oraz ustalili 46 osób podejrzanych, w tym 4 nieletnich sprawców czynów karalnych. W efekcie podjętych działań zabezpieczono 110,39 g. marihuany oraz 179,3 g. amfetaminy. Nastąpił dość znaczny spadek ilości zabezpieczonych narkotyków w porównaniu z latami wcześniejszymi. Zestawienie wybranych danych statystycznych obrazujący rozmiar przestępczości na terenie powiatu oraz poziom skuteczności wykrywczej w wybranych kategoriach przestępstw zawiera poniższa tabela. Jednocześnie do przedmiotowej informacji załączono statystykę naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w poszczególnych gminach powiatu golubsko-dobrzyńskiego zawierającą dane dotyczące liczby ujawnionych przestępstw (przestępstwa stwierdzone) oraz wybrane kategorie aktywności Policji w obszarze służby prewencyjnej. Kategoria przestępstwa Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrywalności 2015 r. Zmiana WD Średnia wojewódzka 2015 r. Średnia wojewódzka Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 3

5 Przestępstwa ogółem ,04 95,02 84,89 67,09 Przestępstwa kryminalne ,07 93,62 75,2 58,93 Przestępstwa gospodarcze ,96 101,33 94,68 83,16 Przestępstwa narkotykowe 38 97,44 99,03 97,18 97,01 Prowadzenie pojazdu w stanie 78 95,12 86, ,79 nietrzeźwości Przestępstwa w kat. 17x ,65 88,12 56,18 38,49 w tym Rozboje lub wymuszenia rozbójnicze 95,1 81,97 Bójka lub pobicie , ,42 cudzej 79 88,76 89,31 56,56 34,28 rzeczy pojazdu 4 66,67 73,37 33,33 27,16 z włamaniem ,29 86,87 57,78 37,51 rzeczy ,23 92,43 44,12 30,84 Uszczerbek na zdrowiu 4 66,67 93, ,44 Zasadniczym priorytetem Policji jest utrzymanie jak najwyższego poziomu policjantów skierowanych do służby zewnętrznej ( patrolowej i obchodowej), w tym zwłaszcza stała obecność patroli w miejscach zagrożonych. W 2015 r. liczba wykonanych służb wzrosła blisko o 77 służb i wyniosła 6943,8 (ub. r. 6866). Wzrost liczby policjantów skierowanych do służby zewnętrznej nastąpił pomimo braku obsady dwóch stanowisk policyjnych (wakatów). Należy podkreślić, iż jest to kolejny z rzędu rok wzrostu liczby policjantów skierowanych do służby zewnętrznej. Wpływ na powyższy korzystny trend ma niewątpliwie ograniczenie absencji policjantów oraz racjonalizacja wykorzystania posiadanych zasobów osobowych. W minionym roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzili ogółem 3205 interwencji, nastąpił nieznaczny, niespełna 1 % spadek liczby przeprowadzonych interwencji (ub.r. 3235). Jak wykazują przeprowadzone badania opinii społecznej jednym z najistotniejszych elementów oceny sprawności działania Policji jest czas podjęcia interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie jest również jednym z zadań priorytetowych Policji. W ubiegłym roku w odniesieniu do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu średni czas reakcji na zgłoszenie w obszarze miejski wyniósł- 3,42 min ( średnia dla województwa - 8,5 min)., a w obszarze wiejskim- 5,12 min ( średnia dla województwa 10,49 min). Zaakcentować należy,że osiągnięte czasy są jednymi z lepszych w województwie. Natomiast czas reakcji na zdarzenie w ruchu drogowym ukształtował się na poziomie 7,55 min ( średni czas dla województwa 11,49 min) Miarą skuteczności działania służby zewnętrznej jest liczba sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu. W minionym roku funkcjonariusze służby zewnętrznej dokonali zatrzymania ogółem 141 sprawców przestępstw ( 2014 r. -139), w tym 20 sprawców przestępstw uznawanych za najbardziej dokuczliwe społecznie ( 2014 r.-20). Biorąc pod uwagę kilkuprocentowy spadek dynamiki przestępczości ogólnej oraz przestępczości w siedmiu podstawowych kategoriach przestępstw należy stwierdzić, że uzyskane efekty świadczą o nieznacznym wzroście skuteczności działań Policji w omawianym obszarze. Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 4

6 W 2015 r. funkcjonariusze KPP w Golubiu-Dobrzyniu ujawnili ogółem wykroczeń tj. o 3, 46 % więcej aniżeli w 2014 r. Odnotowano wzrost liczby ujawnionych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu wykroczenia tj. o 108, 6% więcej, przeciwko bezpieczeństwu osób i wykroczeń tj. o 124, 6 % więcej, przeciwko urządzeniom użytku publicznego- 289 wykroczeń tj. o 35 % więcej oraz przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 348 wykroczeń tj. o 4,8 % więcej. Nieznaczne spadki odnotowano natomiast w przypadku ilości ujawnionych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji wykroczeń tj. o 3,6 % mniej, przeciwko mieniu- 296 wykroczeń tj. o 11,9 % mniej oraz obyczajności publicznej 80 wykroczeń tj. 23,1 % mniej. Struktura ujawnianych wykroczeń wskazuje, że aktywność funkcjonariuszy Policji w coraz większym zakresie koncentruje się na ujawnianiu innych kategorii wykroczeń, aniżeli wyłącznie związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli ogółem mandatów karnych, wobec 4862 osób zastosowano środki oddziaływania pozakarnego np. pouczenia, natomiast w 428 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Nazwa Wykroczenia ogółem WD Poziom represji 2015 Poziom represji 2014 Zmiana KPP , 46 65,89 % 59, 83% + 6,06 Dzielnicowi ,03 33,81 % 36,20 % - 2,39 OPI ,86 48,41 % 41,39 % + 7,02 Ruch Drogowy ,5 88, 14 % 78,46 % + 9,68 Kategoria wykroczenia KPP WD Pozio m Repres ji 2015 Poziom Represji 2014 Z m ia n a Wykroczenia w ruchu drogowym ,4 71,2 61,4 +9,8 Pozostałe kategorie wykroczeń ,8 45,6 50,1-4,5 W tym Porządkowe ,6 24,8 38,2-13,4 Bezp. osób i ,6 67,4 28,8 +38, 6 Mieniu , Obyczajność publ , ,4-14,6 Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 5

7 Urządzeniom użytku ,6 +13, publicznego 4 Ustawa o WTiPA ,8 93,4 88,9 +4,5 Powyżej przedstawione tabele przedstawiają dane obrazujące aktywność poszczególnych rodzajów służb w ujawnianiu wykroczeń ogółem oraz w wybranych kategoriach, a także poziomy represyjności ( relacje postępowania mandatowego względem zastosowania środków oddziaływania pozakarnego). W szczególnym zainteresowaniu Policji pozostaje problematyka przemocy w rodzinie, w tym zwłaszcza zapewnienie ofiarom przemocy bezpieczeństwa oraz niezbędnej pomocy ze strony instytucji publicznych. W okresie objętym sprawozdawczością Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu na ogólną liczbę 771 interwencji domowych w 103 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty ( wzrost o 27, 1 %) ; w przeważającej większości przypadków główną przyczyną interwencji był nadmiar spożywanego alkoholu. W 79 przypadkach rodzina po raz pierwszy objęta była procedurą Niebieskiej Karty, a w 24 przypadkach procedura była wszczynana w trakcie już trwającej. Z posiadanych przez Policję danych wynika, iż 42 interwencje domowe zakończone wszczęciem procedury Niebieskiej Karty miały miejsce w mieście, a w 61 na terenie wiejskim. Wśród osób dotkniętych przemocą w rodzinie było 95 kobiet, 11 mężczyzn oraz 7 osób małoletnich. Natomiast sprawcami przemocy w rodzinie w zdecydowanej większości przypadków byli mężczyźni 96 osób, a w 8 kobiety. W 61 przypadkach sprawcy przemocy w rodzinie zostali odizolowani od ofiar przemocy ( 2 sprawców zatrzymano, 59 osadzono do wytrzeźwienia). W 7 przypadkach wszczęto również postępowanie przygotowawcze w związku z uzasadnionym przypuszczeniem popełnienia przestępstwa znęcania się. Sytuacja rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie jest również szczegółowo omawiana w ramach funkcjonujących w poszczególnych gminach powiatu zespołów interdyscyplinarnych. Policjanci z KPP w Golubiu- Dobrzyniu wspólnie z kuratorami sądowymi oraz pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach utworzonych zespołów interdyscyplinarnych dokonywali kontroli rodzin dotkniętych przemocą, w szczególności tam, gdzie zaistniał problem alkoholu, w celu wypracowania wspólnych form pomocy dla tych rodzin i osób dotkniętych problemem alkoholizmu. W dalszym ciągu jednym z ważniejszych problemów społecznych, będącym źródłem degradacji społecznej mieszkańców powiatu pozostaje alkoholizm. Na stosunkowo wysokim poziomie cały czas utrzymuje się liczba osób zatrzymanych przez Policję do wytrzeźwienia- 242 osoby ( 2014 r.- 345) oraz wzrosła liczba ujawnianych wykroczeń za naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy wskazać,że dowożenie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu lub osadzanie w PDOZ w KPP w Golubiu- Dobrzyniu generuje po stronie Policji dość znaczne koszty osobowe oraz rzeczowe.. W zakresie profilaktyki społecznej funkcjonariusze KPP w Golubiu-Dobrzyniu współpracowali z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie poszczególnych gmin oraz prowadzili kontrole przestrzegania warunków sprzedażny alkoholu. W okresie objętym sprawozdaniem na terenie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu nie ujawniono żadnego przypadku sprzedażny alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz nie odnotowano przypadków sprzedażny alkoholu bez zezwolenia. W ramach Narodowego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych policjanci uczestniczyli także w pracach punktów konsultacyjnych dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Działania wpisujące się w założenia przedmiotowego programu, realizowane były m. in. w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Pozory mylą, dowód nie oraz Nigdy nie Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 6

8 jeżdżę po alkoholu. Przeprowadzono także szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, jak również z nauczycielami, pedagogami oraz dyrektorami szkół, gdzie omawiano szkodliwość alkoholu oraz obowiązujące przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Funkcjonariusze Policji w analizowanym okresie sprawozdawczym wykazywali się także znaczą aktywnością w zakresie rozpoznawania oraz pracy profilaktycznej na rzecz zapobiegania przestępczości oraz demoralizacji nieletnich. W 2015 r. ustalono ogółem 20 nieletnich sprawców czynów karalnych, którzy dopuścili się popełnienia 29 czynów karalnych głównie przestępstw narkotykowych ( 4 sprawców, 10 czynów) oraz przestępstw w kategorii 17x7 (9 sprawców, 11 czynów). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost ustalonych nieletnich sprawców czynów karalnych- o 22,2 % oraz popełnionych czynów karalnych klasyfikowanych jako przestępstwa- o 31,82 %. Ujawniono również 8 nieletnich pod wpływem alkoholu. W związku z ujawnionymi przejawami demoralizacji nieletnich w 61 przypadkach powiadomiono sądy rodzinne, w 5 skierowano zawiado do szkół i innych placówek oświatowych, a w pozostałych 4 przypadkach skierowano powiado do innych instytucji. W ramach działalności na rzecz profilaktyki społecznej funkcjonariusze Policji przeprowadzili 132 spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, oraz 261 spotkań z nauczycielami i pedagogami oraz dyrektorami szkół, gdzie omawiano szkodliwość narkotyków i wszelkich substancji psychoaktywnych oraz obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. W części spotkań z młodzieżą udział brali przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu- Dobrzyniu, którzy przedstawiali zdrowotny aspekt zagrożeń jakie niosą z sobą dopalacze. Realizując założenia Narodowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii funkcjonariusze KPP w Golubiu-Dobrzyniu policjanci przy okazji wywiadówek szkolnych jak również odwiedzin rodzin w domu informowali rodziców o charakterystycznych cechach w zachowaniu i wyglądzie małoletniego, który zażywa narkotyki i inne substancje psychoaktywne, wskazywali możliwości przeciwdziałania takiemu zjawisku jak również informowali, gdzie w sytuacjach istniejącego już problemu uzależnienia szukać pomocy i wsparcia. W ramach inicjatywy przeciwdziałania uzależnieniom funkcjonariusze włączyli się w program profilaktyczny pt. Sztuka Wyboru m. in. podczas pogadanek organizowanych w szkołach zaprezentowano płytę edukacyjną o taj samej nazwie, której 38 kopi DVD przekazano dziewięciu szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym do dalszego wykorzystania na zajęciach wychowawczych. Priorytetowo jest traktowane przez Policję zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie organizowanych imprez sportowych i rozrywkowych oraz przejazdu kibiców przez teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W 2015 r. funkcjonariusze Policji uczestniczyli przy zabezpieczeniu 99 imprez sportowych (meczów piłkarskich), 4 wyścigów kolarskich i biegów ulicznych oraz 2 imprez kulturalno-oświatowych ( Dni Wsi oraz Pohulanki obydwie w gminie Ciechocin). W minionym roku nie zorganizowano imprezy o charakterze masowym. Łącznie do zabezpieczenia wszystkich imprez zorganizowanych na terenie powiatu zaangażowano 248 funkcjonariuszy realizując 98 służb. W trakcie zabezpieczanych imprez nie odnotowano poważnych zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu uczestników. Nie odnotowano także żadnych incydentów związanych z przejazdami kibiców przez teren powiatu. Podkreślić należy,że właściwe zabezpieczenie zorganizowanych imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych było możliwe także dzięki właściwej współpracy z organizatorami jak również lokalnymi społecznościami. Strategicznym celem Policji jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego. Niestety w 2015 r. na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego odnotowano znaczący % Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 7

9 wzrost liczby wypadków drogowych 19 zdarzeń tego typu ( 2014 r.- 9), w których dwie osoby poniosły śmierć (2014 r.-0), a 20 osób zostało rannych ( 2014 r.- 14). W analizowanym okresie sprawozdawczym na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgłoszono 403 kolizje drogowe ( 2014 r. 433). Większość wypadków następowała z winy kierującego wskutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu lub nieprawidłowego cofania. Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu poddali badaniu na zawartość alkoholu osoby ( 2014 r ). W podjętych czynności kontrolnych ujawniono mniejszą ilość nietrzeźwych kierujących 72 ( 2014 r.- 89). Wzrosła natomiast liczba osób kierujących po użyciu alkoholu 83 osoby, wobec 70 w 2014 r. Ogółem w 2015 r. przeprowadzono kontroli kierujących i pieszych; wobec 7099 osób( 2014 r.-7064) popełniających wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zastosowano przewidziane prawem środki, w tym 826 osoby pouczono, a wobec 6140 zastosowano postępowania mandatowe. Realizując założenia Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata Policjanci ruchu drogowego ujawnili 439 przypadków naruszenia przez kierujących przepisów o zachowaniu się wobec pieszych oraz 482 wykroczenia popełnione przez pieszych. W efekcie prowadzonych kontroli drogowych zatrzymano 43 uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 511 dowodów rejestracyjnych. Na podstawie ujawnionych przez funkcjonariuszy ruchu drogowego okoliczności w 108 przypadkach zostało sporządzone do właściwych zarządców dróg wystąpienie w sprawie bezpieczeństwa ruchu, stanu dróg oraz ich oznakowania. Realizując priorytet uspołeczniania działań Policji w 2015 r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono 2 debaty społeczne z mieszkańcami powiatu oraz przedstawicielami władz samorządowych, których tematami było bezpieczeństwo młodzieży (gmina Kowalewo Pomorskie) oraz bezpieczeństwo seniorów (Miasto Golub-Dobrzyń). Na terenie powiatu zorganizowano również 23 spotkania sołeckie, w czasie których poruszane były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej zaproszono do współpracy lokalne samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, przedstawicieli dóbr kultury, przedstawicieli innych służb, jak Państwowa Straż Pożarna, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, Straż Leśna oraz Straż Miejska. Prowadzenie licznych spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji zaowocowało zwiększeniem zgłoszeń mieszkańców na temat zauważanych nieprawidłowości. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z sołtysami, właścicielami placówek handlowych, obsługą stacji paliw, proboszczami parafii oraz lokalnymi mediami w celu powiado mieszkańców powiatu o występujących zagrożeniach.. W ramach programu podejmowano szereg inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, m. in. przez systematyczne prowadzenie spotkań z uczniami, rodzicami, personelem szkoły oraz tzw. patrole przyszkolne. W trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną omawiano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz rozdawano elementy odblaskowe. Działania wpisujące się w założenia przedmiotowego programu, realizowane były m. in. w projektach krypt. Szkoła bez zagrożeń ; Bezpieczne drogi powiatu, Bezpieczne wakacje 2015, Bezpieczne Ferie 2015 oraz kampanii edukacyjnych o przestępstwach popełnianych metodą na wnuczka. W ramach profilaktyki społecznej, podczas zajęć edukacyjnych zapoznawano dzieci i młodzież szkolną z pracą policjantów m. in. poprzez zaproszenie do siedziby KPP i zapoznanie z pracą policjanta, zaprezentowanie Niebieskiego Pokoju, pokaz tresury psów służbowych Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 8

10 oraz prezentację możliwości zabezpieczania i zbierania śladów przez technika kryminalistyki oraz omawiano zasady bezpieczeństwa na drodze. Ponadto podczas festynów organizowanych przez lokalną społeczność m. in. Integracji i Współpracy Bezpiecznych Wakacji w Golubiu- Dobrzyniu, Integracji i Współpracy Bezpiecznych Wakacji w Kowalewie Pomorskim oraz pikników rodzinnych prowadzono akcje znakowania rowerów. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego odbywa się również przez pryzmat udzielonego Policji wsparcia finansowego. Poniżej przedstawiam w wersji tabelarycznej wysokość środków wyasygnowanych przez poszczególne samorządy na Fundusz Wsparcia Policji. Lp. Nazwa jednostki samorządowej Kwota Cel/Przeznaczenie 1 Gmina Golub-Dobrzyń 5000 zł Remont pomieszczeń 2 Gmina Radomin 3000 zł Remont pomieszczeń 3 Gmina Zbójno 2000 zł Remont pomieszczeń Ogółem zł Ponadto Wójt Gminy Ciechocin wyasygnował 600 zł. Na dodatkowe służby. Pozyskane środki finansowe umożliwiły m. in. dostosowanie stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu do obowiązujących standardów. Działalność Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w następnym okresie ukierunkowana będzie na realizację zadań i priorytetów wynikających z przyjętych strategii oraz programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ogólny poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w mojej ocenie, należy uznać za zadowalający. Konieczne jest współdziałanie ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz dążenie do sukcesywnej poprawy sytuacji, w tym zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 9

11 Gmina Ciechocin (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem Przestępstwa w kategorii 17x ,7 w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu , , , ,3 Wypadki i kolizje drogowe ,16 Osoby zabite lub ranne Liczba interwencji policyjnych ,9 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 10

12 Gmina Zbójno (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem ,52 Przestępstwa w kategorii 17x ,6 w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Wykroczenie Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu , , Wypadki i kolizje drogowe 24 ( 3 wypadki) Osoby zabite lub ranne 4 ( 1 os. zabita) Liczba interwencji policyjnych ,9 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia ,5 Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 11

13 Gmina Kowalewo Pomorskie (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem ,7 Przestępstwa w kategorii 17x w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu , , , , ,1 Wypadki i kolizje drogowe 118 (6 wypadków) 141 (5 wypadków) -16,31 Osoby zabite lub ranne 7 ( 1 os. zabita) 8-12,5 Liczba interwencji policyjnych ,57 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia ,7 Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 12

14 Gmina Radomin (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem Przestępstwa w kategorii 17x w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu Wypadki i kolizje drogowe (2 wypadki) -38 Osoby zabite lub ranne Liczba interwencji policyjnych ,13 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia ,6 Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 13

15 Golub-Dobrzyń Miasto (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem ,34 Przestępstwa w kategorii 17x w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Wykroczenie Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu , , , Wypadki i kolizje drogowe 127( 5 wypadków) ,43 Osoby zabite lub ranne Liczba interwencji policyjnych ,06 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia , Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 14

16 Golub-Dobrzyń Gmina Wiejska (Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 r.) Kategoria zdarzenia 2015 r r. Zmiana (%) Przestępczość ogółem ,16 Przestępstwa w kategorii 17x ,3 w tym Rozbój lub wymuszenie rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu z włamaniem Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości Osoby kierujące po użyciu alkoholu , , , , Wypadki i kolizje drogowe 104(5 wypadków) 100 (2 wypadki) 4 Osoby zabite lub ranne ,6 Liczba interwencji policyjnych ,14 Liczba wszczętych procedur Niebieska karta Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia , ,7 Przestępstwa w kategorii 17x7- przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie ( kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, uszkodzenie, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 15

17 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komendanci Policji składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom, a także radom powiatu i radom gmin. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu. W związku z przedłożeniem Radzie Powiatu przez Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu sprawozdania rocznego z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Id: DAFAB1A8-23D7-4CBE-92A6-CB3089F Podpisany Strona 1

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

wyłącznie przez Policję

wyłącznie przez Policję PRZEMOC W RODZINIE Od 2012 roku zmienił i się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, stąd też inna forma prezentacji danych. oniższe liczby dotyczą działań podjętych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POLICJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

POLICJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr XII/111/2016 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2016 r. Hrubieszów, dnia 17 lutego 2016 r. L. dz. ED 637/16 INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2017 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo