KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI"

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych, internatów i burs szkolnych). Zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i wychowawczych nie należy do zadań nałożonych przepisami prawa na Policję. Jednakże w celu poprawy stanu bezpieczeństwa społeczeństwa Policja wspólnie z przedstawicielami władz oświatowych, organami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dobra dziecka intensywnie wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do ograniczania przestępczości nieletnich i zapobiegające demoralizacji wśród małoletnich także na terenie tych placówek. Działania te w głównej mierze ukierunkowane są na uświadamianie małoletnim o grożących im konsekwencjach prawnych związanych z popełnianymi przez nich czynami karalnymi, jak również w jaki sposób uniknąć zagrożenia stania się ofiarą przestępstwa. Dane statystyczne dotyczące przestępczości pozyskano z opracowanego przez Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji Biuletynu za okres - styczeń grudzień 2011 roku. Dane prezentowane w nawiasach dotyczą roku I. Przestępczość nieletnich w skali kraju. W roku 2011 Policja ustaliła podejrzanych tj. o więcej niż w 2010 r. ( osoby podejrzane), oraz stwierdziła przestępstwa tj. o więcej niż w 2010 r. ( ). Wśród ogólnej liczby ujawnionych osób podejrzanych było nieletnich sprawców, którzy dokonali czynów karalnych. W porównaniu do 2010 roku, odnotowano spadek liczby nieletnich sprawców o osób i wzrost o 601 czynów karalnych. Wskaźnik udziału nieletnich sprawców czynów karalnych w ogólnej liczbie ustalonych osób podejrzanych wyniósł 9,5 % (9,9 %), natomiast czyny karalne stanowiły 8,7 % (8,7 %) ogółu stwierdzonych przestępstw. Należy stwierdzić, że w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. nastąpił spadek 0,4 p.p. (punktu procentowego) wskaźnika nieletnich sprawców, natomiast wskaźnik liczby czynów karalnych pozostał na tym samym poziomie. 1

2 Spośród wszystkich stwierdzonych przestępstw, dominowały te o charakterze kryminalnym. W analizowanym okresie odnotowano ich w skali kraju (liczba ta wzrosła o w porównaniu z rokiem 2010), z czego czyny karalne stanowiły tj. 12,2 % ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw w tej kategorii ( czynów, tj. 12,0 % w 2010 roku). W ogólnej liczbie czynów karalnych, te o charakterze kryminalnym stanowiły 96,0 % (93,4 %). Ogólna liczba osób podejrzanych w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym, to ( ). Nieletnich sprawców ujawniono , stanowili oni 16,6 % ogółu podejrzanych w tej kategorii (48 805, tj. 17,5 %), natomiast w odniesieniu do liczby ogółem ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych, stanowili oni 95,1 % (95,4 %). Wśród czynów karalnych o charakterze kryminalnym dominowały: - rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze czynów, co stanowiło 47,4 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (11 547, tj. 42,4 %); - kradzież cudzej rzeczy czynów, co stanowiło 5,0 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (11 248, tj. 5,1 %); - kradzież z włamaniem czynów, co stanowiło 6,9 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (9 813, tj. 7,0 %); - uszkodzenie mienia czynów, co stanowiło 7,7 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (4 865, tj. 7,0 %); - uszczerbek na zdrowiu czynów, co stanowiło 33,4 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (5 591, tj. 35,6 %); - udział w bójce lub pobiciu czynów, co stanowiło 29,8 % ogółu stwierdzonych przestępstw w tej kategorii (3 158, tj. 26,6 %). Ujawniono (4 119) nieletnich sprawców, którzy popełnili (20 279) czynów karalnych z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Nieletni sprawcy stanowili 15,2 % (15,3 %) ogółu podejrzanych w tej kategorii a dokonane czyny karalne stanowiły 27,6 % ogółu stwierdzonych przestępstw z tej ustawy (28,0 %). Dokonujących czynu karalnego i będących jednocześnie po spożyciu alkoholu ujawniono (2 338) nieletnich sprawców. Natomiast 29 (49) nieletnich sprawców dokonało czynów karalnych będąc pod wpływem działania narkotyków lub innych środków odurzających. W 2011 roku ujawniono (2 854) małoletnich poniżej 13 roku życia, którzy dopuścili się czynu zabronionego w rozumieniu art. 1 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Liczba popełnionych przez nich czynów zabronionych to (1 763). Należy pamiętać, że czyny zabronione dokonane przez małoletnich poniżej 13 roku życia, nie są uwzględniane w zestawieniu przestępczości ogółem. 2

3 WOJEWÓDZTWO KRAJ DOLNOŚLĄSKIE Zestawienie porównawcze dotyczące przestępczości w Polsce, w latach PRZESTĘPSTWA SPRAWCY ROK Ogółem przestępstw stwierdzonych W tym: czyny karalne nieletnich % czynów karalnych do ogółu przestępstw Osoby podejrzane ogółem W tym: nieletni sprawcy , , , , KUJAWSKO , POMORSKIE , LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE , , , , , , , , MAZOWIECKIE , (bez KSP) , OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE , , , , , , , , , , , , WARMIŃSKO , MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , , ZACHODNIO , POMORSKIE , KSP , ,

4 II. Przestępczość na terenie placówek oświatowych i wychowawczych. Do różnego typu szkół uczęszczało nieletnich sprawców, tj. 98,4 % ogólnej liczby nieletnich sprawców czynów karalnych ujawnionych w 2011 r. ( tj. 98,4 %). Z danych statystycznych wynika, że na terenie placówek oświatowych i wychowawczych stwierdzono ogółem przestępstw, tj. o więcej niż w roku 2010 (30 293), w tym na terenie: - szkół podstawowych i gimnazjów przestępstw (26 197); - szkół średnich i zawodowych przestępstwa (2 486); - internatów i burs szkolnych przestępstwa (1 610). Na terenie wszystkich wymienionych placówek w wybranych kategoriach przestępstw stwierdzono m.in.: - kradzież cudzej rzeczy (3 941); - rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze (6 583); - kradzież z włamaniem 957 (1 046); - spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (3 185); - bójki lub pobicia (1 429); - zgwałcenia - 23 (34); - naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (991); - przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu (3 025). Przestępczość w szkołach i internatach w wybranych kategoriach przestępstw, (liczba przestępstw stwierdzonych), w latach WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA SZKOŁY ŚREDNIE I ZAWODOWE INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2011 rok 2010 rok 2011 rok 2010 rok 2011 rok 2010 rok Ogółem przestępstw stwierdzonych kryminalne, w tym: Uszczerbek na zdrowiu Udział w bójce lub pobiciu Zgwałcenie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze Narkotykowe Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu

5 Liczba przestępstw stwierdzonych w szkołach i internatach, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, w latach WOJEWÓDZTWO SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM SZKOŁA ŚREDNIA, ZAWODOWA INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE (bez KSP) OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIO-POMORSKIE KSP KRAJ Największa liczba przestępstw miała miejsce w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W 2011 r. odsetek ten wyniósł 88,7 % ogółu przestępstw popełnionych w jednostkach oświatowych i wychowawczych, co oznacza wzrost o 2,2 p.p. w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy w szkołach średnich i zawodowych zmniejszył się o 1,7 p.p. (do 6,5 %) ogółu przestępstw. Α) Szkoły podstawowe i gimnazja. W porównaniu danych statystycznych z 2011 r. do 2010 r., na terenie szkół podstawowych i gimnazjów nastąpił wzrost o ogółem stwierdzonych przestępstw tj. o 7,0 %. Liczba przestępstw kryminalnych wzrosła o 1 907, tj. o 7,4 %. Największy wzrost liczby przestępstw stwierdzono w kategoriach: rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze o przestępstw, tj. 21,8 %; udział w bójce lub pobiciu o 196 przestępstw, tj. 15,0 %; narkotykowych o 149 przestępstw, tj. 28,7 %. Natomiast największy spadek liczby przestępstw nastąpił w kategoriach: przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu o 468 przestępstw, tj. 16,7 %; uszczerbek na zdrowiu o 340 przestępstw, tj. 11,5 %; kradzież cudzej rzeczy o 114 przestępstw, tj. 4,1 %. Analizując dane dotyczące przestępstw stwierdzonych na terenie szkół podstawowych i gimnazjów, należy zwrócić uwagę na procentowy wzrost w 2011 r., w stosunku do ogółu stwierdzonych przestępstw, liczby przestępstw w kategoriach rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze o 3,3 p.p. do poziomu 27,1 %. Natomiast spadek odnotowano w kategorii - przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 5

6 o 2,4 p.p. do poziomu 8,4 % oraz uszczerbek na zdrowiu o 2,0 p.p. do poziomu 9,3 % w stosunku do ogólnie stwierdzonych przestępstw w tych placówkach. W roku 2011 najczęściej występującymi kategoriami przestępstw w szkołach podstawowych i gimnazjach były: - rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze czynów zabronionych co stanowiło 27,1 % ogółu przestępstw stwierdzonych w tych placówkach (6 221, 23,8 %); - kradzież cudzej rzeczy czyny co stanowiło 9,5 % (2 778, 10,6 %); - uszczerbek na zdrowiu czynów co stanowiło 9,3 % (2 953, 11,3 %); - przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu czyny co stanowiło 8,4 % (2 810, 10,8 %); - udział w bójce lub pobiciu czyny co stanowiło 5,4 % (1 307, 5,0 %). Liczba przestępstw stwierdzonych na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, w latach SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWO w 2010 roku w 2010 roku w 2011 roku DOLNOŚLĄSKIE , ,5 KUJAWSKO-POMORSKIE , ,2 LUBELSKIE , ,1 LUBUSKIE , ,5 ŁÓDZKIE , ,3 MAŁOPOLSKIE , ,7 MAZOWIECKIE (bez KSP) , ,7 OPOLSKIE , ,2 PODKARPACKIE , ,4 PODLASKIE , ,9 POMORSKIE , ,9 ŚLĄSKIE , ,0 ŚWIĘTOKRZYSKIE , ,7 WARMIŃSKO-MAZURSKIE , ,7 WIELKOPOLSKIE , ,0 ZACHODNIOPOMORSKIE , ,5 KSP , ,3 KRAJ , ,8 Β) Szkoły średnie i zawodowe. W 2011 r. ogółem stwierdzono przestępstwa na terenie ww. placówek, czyli o 443 mniej niż w 2010 roku co stanowiło spadek o 17,8 %, a liczba przestępstw kryminalnych spadła o 346 tj. o 15,1 %. Na terenie szkół średnich i zawodowych odnotowano wzrost liczby przestępstw w kategorii - narkotykowe o 52, tj. 26,7 %. Największy spadek liczby przestępstw nastąpił w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy - o 144, tj. 15,2 %; udział w bójce lub pobiciu - o 38, tj. 47,5 %; 6

7 kradzież z włamaniem - o 38, tj. 25,5 %. Dominującymi kategoriami przestępstw,, popełnianych w szkołach średnich i zawodowych były: - kradzież cudzej rzeczy 801 czynów zabronionych, które stanowią 39,2 % ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych w ww. placówkach (945, tj. 38,0 %); - narkotykowe 247 czynów, które stanowią 12,1 % (195, tj. 7,9 %); - uszczerbek na zdrowiu 115 czynów, które stanowią 5,6 % (135, tj. 5,4 %); - kradzież z włamaniem 111 czynów, które stanowią 5,4 % (149, tj. 6,0 %); - rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze 103 czyny, które stanowią 5,1 % (125, tj. 5,0 %). Liczba przestępstw stwierdzonych na terenie szkół średnich i zawodowych, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, w latach SZKOŁA ŚREDNIA, ZAWODOWA WOJEWÓDZTWO w 2010 roku w 2010 roku DOLNOŚLĄSKIE , ,5 KUJAWSKO-POMORSKIE , ,2 LUBELSKIE , ,7 LUBUSKIE , ,9 ŁÓDZKIE , ,9 MAŁOPOLSKIE , ,4 MAZOWIECKIE (bez KSP) , ,8 OPOLSKIE , ,6 PODKARPACKIE , ,7 PODLASKIE 68 61, ,7 POMORSKIE , ,2 ŚLĄSKIE , ,1 ŚWIĘTOKRZYSKIE 54 49, ,1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 77 62, ,6 WIELKOPOLSKIE , ,9 ZACHODNIOPOMORSKIE , ,6 KSP , ,6 KRAJ , ,2 C) Internaty i bursy szkolne. W roku 2011 odnotowano przestępstwa, czyli o 76 mniej niż w 2010 r. (1 610), co stanowiło spadek o 4,7 %. Liczba przestępstw kryminalnych spadła o 15 tj. o 1,0 %. W internatach i bursach szkolnych, w 2011 r., stwierdzono wzrost liczby przestępstw w kategoriach: udział w bójce lub pobiciu o 155, tj. 369,1 % w stosunku do 2010 r.; rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze o 99, tj. 41,8 % w stosunku do 2010 r.; uszczerbek na zdrowiu o 21, tj. 21,7 % w stosunku do 2010 r. Największy spadek liczby przestępstw odnotowano w kategoriach: narkotykowych o 167, tj. 60,5 % w stosunku do 2010 roku; 7

8 przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu o 39, tj. 31,0 % w stosunku do 2010 r.; kradzież z włamaniem o 21, tj. 25,6 % w stosunku do 2010 r. Analizując dane dotyczące przestępstw stwierdzonych na terenie internatów i burs szkolnych, należy zwrócić uwagę na procentowy wzrost w 2011 r., w stosunku do ogółu stwierdzonych przestępstw, liczby przestępstw w kategoriach: udział w bójce lub pobiciu o 10,3 p.p. do poziomu 12,9 % w stosunku do 2010 r.; rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze o 7,2 p.p. do poziomu 21,9 % w stosunku do 2010 r. Największy spadek nastąpił w kategorii przestępstw narkotykowych o 10,1 p.p. do poziomu 7,1 % w porównaniu do danych z 2010 roku. Liczba przestępstw stwierdzonych na terenie internatów i burs szkolnych, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, w latach INTERNATY I BURSY SZKOLNE WOJEWÓDZTWO W 2010 roku w 2010 roku DOLNOŚLĄSKIE , ,4 KUJAWSKO-POMORSKIE 37 51, ,4 LUBELSKIE 39 71, ,8 LUBUSKIE 55 87, ,0 ŁÓDZKIE 66 83, ,7 MAŁOPOLSKIE , ,6 MAZOWIECKIE (bez KSP) 74 97, ,3 OPOLSKIE 30 40, ,9 PODKARPACKIE 31 83, ,4 PODLASKIE 27 74, ,0 POMORSKIE 73 87, ,1 ŚLĄSKIE , ,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE 39 90, ,8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 28 79, ,0 WIELKOPOLSKIE 73 80, ,2 ZACHODNIOPOMORSKIE , ,1 KSP , ,9 KRAJ , ,3 III. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczania przestępczości nieletnich. Realizując ustawowe zadania Policja uczestniczy między innymi w przedsięwzięciach zmierzających do rozpoznania występujących zagrożeń, skutecznego i szybkiego reagowania na zaistniałe zdarzenia jak również ujawnia sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją oraz oddziaływuje poprzez profilaktykę na symptomy niedostosowania społecznego w środowisku dzieci i młodzieży. Prowadzone działania profilaktyczne mające na celu wpływanie na postawę młodych ludzi zgodną z prawem, wskazywanie właściwej reakcji na naganne zachowania jak również szeroko rozumiana współpraca oraz wszelkiego rodzaju szkolenia dla kadry pedagogicznej prowadzone przez policjantów, na których poruszana jest kwestia praw i obowiązków dyrekcji szkół i nauczycieli w przypadku 8

9 zaistnienia na terenie ich placówki czynu zabronionego znacząco wpływa na ilość ujawnionych czynów karalnych i ich sprawców. Policja współpracując z innymi podmiotami działa spójnie i systemowo czego potwierdzeniem jest m.in. realizowanie już od wielu lat działań pn. Patrol Szkolny mających na celu systematyczne kontrole szkół i ich okolic jak również reagowanie na zakłócenia porządku w ich rejonie. Celem patroli jest nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek i w ich okolicy, współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych w aspekcie wymiany informacji na temat zdiagnozowanych zagrożeń ale przede wszystkim ukazanie wizerunku policjanta w mundurze jako tego, który pomaga a nie tylko surowo egzekwuje przepisy prawa. Policja inicjuje i angażuje się na terenie całego kraju w realizację programów prewencyjnych w placówkach oświatowych i wychowawczych, mających na celu rozwijanie świadomości społecznej i prawnej, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Współpracuje z dyrekcjami placówek oświatowych, gronem pedagogicznym szkół, pedagogami szkolnymi, rodzicami oraz kuratorami sądowymi dla nieletnich. Inicjuje spotkania z kadrą pedagogiczną podczas których wypracowywane są formy współpracy oraz przypominane Procedury postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. W dniu 12 listopada 2010 r. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odstąpiła od dalszej realizacji Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, z którego wynikały przedmiotowe Procedury. Jednakże z uwagi na fakt, że stosowanie ich przynosi wymierne efekty zasugerowano aby w ramach realizacji działań profilaktycznych nadal je stosowano. Na prośby skierowane ze szkół policjanci organizują spotkania z uczniami a także prowadzą rozmowy profilaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą sprawiającą kłopoty wychowawcze. Policjanci realizują przedsięwzięcia w zakresie zwalczania alkoholizmu oraz narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Osiągnięcie w tym obszarze jak najlepszych wyników uwarunkowane jest inicjowaniem oraz prowadzeniem różnorodnych i wielokierunkowych działań. Tradycyjnie już funkcjonariusze policji angażują się aktywnie w prowadzenie festynów i spotkań w ramach promowania zdrowego stylu życia. Rokrocznie policjanci ze wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczą w pracach zespołów interdyscyplinarnych, powoływanych na terenie działania Komend. Ponadto policjanci realizują nałożone na nich zadania w programach profilaktycznych takich jak: - Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej ; - Program Przeciwdziałania Narkomanii na Lata ; - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Lata ; - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 9

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Rozdział IV ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Osoby nietrzeźwe stanowią często źródło zagrożenia dla otoczenia. Przybiera ono różne formy: od łagodniejszych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Rozdział VII ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 7.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Statystyki policyjne i praktyka pokazuje, że alkohol jest jednym z podstawowych czynników kryminogennych.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz Warszawa, 2010 r. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Raport. o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 roku. wersja 1.1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Raport. o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 roku. wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 28 roku wersja 1.1 Zagrożenie przestępczością kryminalną W niniejszym rozdziale zostały opisane informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Dane dotyczą przestępstw popełnionych na terenie szkół podstawowych i gimanazjum 2009 2010 2011 2012 Uszczerbek na 2 208 2 953 2 613 1 894 Udział

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przestępczość nieletnich Czerwiec 1994 Jolanta Szymańczak Informacja Nr 220 W ostatnich latach odnotowuje się stały

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Edukacja prawna młodzieży

Edukacja prawna młodzieży Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu Program działań edukacyjno-profilaktycznych Edukacja prawna młodzieży Autorzy programu: Edyta Jeżyk, Małgorzata Kaliszewska-Kubacka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel. Raport końcowy z 16 wojewódzkich konferencji regionalnych: Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć Warszawa 2013 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu opracowaną w Wydziale ds.

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM Ogólnopolska ilość odnotowanych zdarzeń kradzieży i usiłowań kradzieży porównanie rok do roku. 1600 1400 1200 1000 800 600 798 634 865 561 997 724 939 780

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Policyjne Studium Bezpieczeństwa.

Policyjne Studium Bezpieczeństwa. Policyjne Studium Bezpieczeństwa. Policyjne Studium Bezpieczeństwa to projekt realizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie we współpracy z Fundacją Razem Bezpieczniej w

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE

LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE LGD-4101-023-02/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/094 Profilaktyka narkomanii w szkołach Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE

EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE ZAPOBIEGANIE prewencja kryminalna ZDROWE I BEZPIECZNE DZIECKO RODZICE SZKOŁA POLICJA TYLKO ZROZUMIENIE PROBLEMU I WSPÓŁPRACA Obowiązujące przepisy Ustawa o postępowaniu w sprawach

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Zespołu Szkół nr 4 z Policją z sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem

STRATEGIA. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem STRATEGIA działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkolowych na 2006 r.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkolowych na 2006 r. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkolowych na 2006 r. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkolowych na 2006 r. U C H W A Ł A Nr LXXIII/418/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2005

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY I SKUTKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY I SKUTKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY PRZYCZYNY I SKUTKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY przestępstwa ogółem czyny karalne Przestępczość nieletnich W 2010 na ogólną liczbę stwierdzonych 6844 przestępstw nieletni dokonali 492 czynów

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna

Informacja statystyczna Informacja statystyczna dotycząca przemocy w rodzinie wg danych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji z realizacji procedury Niebieskiej karty w latach 2003 2007 i I półrocze 2008 oraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH DLA DZIEWCZĄT W POLSCE Dziewczęta stanowią około 10% ogółu wychowanków przebywających

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji

Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji Dr hab. prof. UR Ryszrad Pęczkowski Wydział Pedagogiczny UR ryszard@ur.edu.pl Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji W polskim systemie edukacji, a dokładniej rzec ujmując, w jego podstawowym

Bardziej szczegółowo

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości, agresji i narkomanii, - realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, - zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Drygałach dnia 13 listopada 2007r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METOD WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-08-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-08-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-08-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-419/2013 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2015-2018 Wstęp Charakterystyka ogólna powiatu Powiat Wałecki leży w południowowschodniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Częstochowie Rok szkolny 2010/2011 Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości,

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie to wiedzieć i znać! Policyjny program edukacyjny dla dzieci

Bezpiecznie to wiedzieć i znać! Policyjny program edukacyjny dla dzieci Bezpiecznie to wiedzieć i znać! Policyjny program edukacyjny dla dzieci Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole.

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka WYNIKI BADAŃ Opracowanie Katarzyna Kwapińska Rodzice w szkole ziemia niczyja administracja oświatowa administracja samorządowa

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo