Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2008 r. I. Podstawowe dane makroekonomiczne 1. Wzrost gospodarczy Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego Chin wzrost gospodarczy Chin na koniec pierwszego półrocza 2008 r. osiągnął poziom 10,4% (liczone rok do roku) i był o 1,8% niŝszy niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wielkość wypracowanego PKB osiągnęła mld RMB, czyli około mld USD (przy kursie wymiany 6,85 RMB za 1 USD). Wzrost PKB w ChRL w latach * 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% * Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie danych NBS. * Dane szacunkowe po I półroczu 2008 r. Wzrost wartości dodanej był najwyŝszy w produkcji przemysłowej i budownictwie (tzw. secondary industry) i wyniósł 11,3%. Nieco mniejsza dynamika miała miejsce w usługach 10,5% (tzw. tertiary industry). Rolnictwo i przemysł wydobywczy (tzw. primary industry) zanotowały najmniejszy wzrost (3,5%). Największy udział w PKB ma produkcja przemysłowa i budownictwo (51,6%, 6.741,9 mld RMB), nieco mniejszy usługi (39,4%, mld RMB), a najmniejszy rolnictwo i przemysł wydobywczy (9%, mld RMB). Udział poszczególnych grup przemysłowych w tworzeniu PKB ChRL w I połowie 2008 roku Rolnictwo 9% Produkcja przemysłowa 52% Usługi 39% Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie danych NBS. 2. Inflacja W 2007 r. wzrost indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 4,8%. W samym czerwcu 2008 r. wskaźnik osiągnął wartość 7,1%. Natomiast skumulowana wartość CPI w okresie styczeń 1

2 czerwiec 2008 r. wyniosła 7,9%. NajwyŜszy wzrost wartości wskaźnika CPI odnotowano w kategorii mięso, drób i ich przetwory, 27,3%. Średni wzrost CPI w odniesieniu do Ŝywności wyniósł 17,3%. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w okresie wrzesień 2007 maj 2008 Źródło: NBS. Wzrost cen Ŝywności w Chinach związany jest z rosnącymi cenami na rynkach światowych, a takŝe z trudną sytuacją lokalną spowodowaną tzw. zimą stulecia. Na przełomie stycznia i lutego 2008 r. znaczne obszary na południu Chin zostały nawiedzone przez burze śnieŝne niszcząc uprawy oraz trzebiąc Ŝywy inwentarz. Wzrost cen ma teŝ strukturalne przyczyny: zmniejszające się wielkości areałów ziem uprawnych i coraz większe trudności z dostępem do odpowiedniej jakości wody. Ponadto, coraz odwaŝniejsza polityka karania trucicieli środowiska naturalnego powoduje, Ŝe dodatkowe koszty ponoszone przez firmy na rzecz ochrony środowiska, zostają inkorporowane do cen produktów. 3. Inwestycje Wartość zrealizowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Foreign Direct Investments FDI) od stycznia do połowy 2008 r. wyniosła 52,4 mld USD, co stanowi wzrost o 45,6% (liczone rok do roku). Prawie 61% wszystkich inwestycji pochodzi z krajów Azji, głównie z Hongkongu 44,6%, Singapuru 4,81%, Japonii 4,15%. Od lat te same państwa bądź regiony autonomiczne pozostają głównymi inwestorami. MoŜna je podzielić na trzy grupy: (i) wysoko rozwinięte gospodarki, w tym azjatyckie: Japonia, Korea i USA; (ii) obszary z przewagą ludności etnicznie chińskiej bądź ze znaczącą chińską diasporą: Hongkong, Singapur, Tajwan; oraz (iii) tzw. raje podatkowe, przez które transferowany jest z reguły prywatny kapitał: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Samoa, Kajmany i Mauritius. Ocenia się, Ŝe z tych miejsc pochodzi obecnie 87,81% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach. W w/w okresie odnotowano jednak spadek liczby nowych projektów inwestycyjnych średnio o 22,15%, zarówno z regionu UE (-23,88%), jak równieŝ z USA (-28,16%). Nie ma to przełoŝenia na wartość FDI finansowanych z kapitału pochodzącego z tych dwóch regionów, która wzrosła: z krajów UE o +24,43% oraz z USA o +12,61%. W okresie styczeń czerwiec 2008 r. inwestycje w środki trwałe wzrosły o 26,3% (liczone rok do roku) i wyniosły 6.840,2 mld RMB (ok. 998,6 mld USD). Największe inwestycje poczyniono w sektorze usługowym (3.126,9 mld RMB, wzrost o 26,2%), następnie w przemyśle i budownictwie (2.632,2 mld RMB, wzrost o 26,6%) oraz w rolnictwie (84,6 mld RMB, wzrost o 69,5%). 2

3 4. Produkcja przemysłowa W I połowie 2008 r. wartość dodana w przemyśle 1 wzrosła o 16,3% (liczone rok do roku). W samym czerwcu wskaźnik ten wyniósł 16%. Wzrost w przemyśle cięŝkim wyniósł 17,3%, (2,2% niŝszy niŝ w analogicznym okresie zeszłego roku), natomiast wzrost w przemyśle lekkim osiągnął poziom 13,8% (2,6% niŝszy niŝ w analogicznym okresie zeszłego roku). W głównych gałęziach przemysłu wzrost osiągnął następujące wartości: tekstylny 12,7%, chemiczny 14,2%, maszynowy 21,8%, środków transportu 21,4%, elektryczny 21,3%, telekomunikacyjny oraz sprzętu IT 17,1%. Wskaźnik sprzedaŝy produkcji przemysłowej po I półroczu 2008 r. osiągnął wartość 97,7%, o 0,2% wyŝej niŝ w tym samym okresie poprzedniego roku. 5. SprzedaŜ dóbr konsumpcyjnych W I połowie 2008 r. sprzedaŝ detaliczna dóbr konsumpcyjnych wyniosła 5.104,3 mld RMB (ok. 745,2 mld USD), co oznacza wzrost o 21,4% (liczone rok do roku). Jest to o 6% wyŝej niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość sprzedaŝy na terenach zurbanizowanych wyniosła 3.481,9 mld RMB (ok. 508,3 mld USD, wzrost o 22,1%), natomiast na terenach wiejskich 1.622,4 mld RMB (ok. 236,8 mld USD, wzrost o 20%). W podziale na grupy towarowe wzrost sprzedaŝy artykułów Ŝywnościowych osiągnął średni poziom 25% (w tym m.in. zboŝa i oleje roślinne o 33,1%, mięso, drób i jajka 28,9%), ubrań 25,1%, artykułów codziennego uŝytku 19,2%, sprzętu TV i AGD 18,3%, mebli 32,3%, kosmetyków 21,2%, biŝuterii złotej/srebrnej o 43,9%, natomiast odnotowano spadek sprzedaŝy artykułów budowlanych oraz wykończeniowych o 1,8%. 6. Rolnictwo Z uwagi na zimę stulecia w południowo-środkowych Chinach i związane z tym straty w uprawach oraz trzodzie chlewnej eksperci przewidywali zmniejszenie produkcji. Według wstępnych danych NBS w I półroczu 2008 r. produkcja rolna jednak wzrosła: w przypadku zbóŝ wyniosła 120,4 mln ton (wzrost o 2,6%), natomiast w przypadku mięsa wyniosła 31,92 mln ton (wzrost o 4,8% liczone rok do roku). Wzrastają znacząco ceny produktów rolnych. W przypadku mięsa o 39,8% (w tym m.in. wieprzowiny o 54,9%, wołowiny o 34,4%), ryŝu o 5%, fasoli o 36,3%, ziemniaków o 14,4%, warzyw o 15,4%, owoców o 13,2%, artykułów mleczarskich o 34%. Deficyt Chin w handlu artykułami rolno-spoŝywczymi zwiększył się do 7,57 mld USD w okresie styczeń maj 2008 r. Na koniec maja 2008 r. wartość eksportu zamknęła się kwotą 16,18 mld USD (wzrost o 12,2%), natomiast import wyniósł 23,75 mld USD (wzrost o 59,2% liczone rok do roku). Na skutek regulacji celnych związanych z zimą stulecia gwałtownie zmniejszył się eksport netto zbóŝ. W badanym okresie wyniósł 276 tys. ton, co oznacza spadek o 93,5%. W 1 W obliczeniach wartości tego wskaźnika NBS bierze pod uwagę wyłącznie wyniki przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych o rocznych przychodach przekraczających 5 mln RMB. 3

4 przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego wartość eksportu wyniosła 1,65 mld USD (wzrost o 10%), natomiast wartość importu zamknęła się kwotą 3,28 mld USD (wzrost o 35,9%). Deficyt w handlu wyniósł 1,63 mld USD, co oznacza wzrost o 78,6%. 7. Budownictwo Na koniec I kwartału 2008 r. w sektorze budownictwa działało łącznie przedsiębiorstw (wzrost o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Zatrudniały one ponad 21,7 mln pracowników (wzrost o 8,6%). Wartość podpisanych kontraktów osiągnęła poziom mld RMB (ok. 635,2 mld USD), z czego w 2008 r. podpisano kontrakty o wartości 1.086,1 mld RMB (ok. 158,6 mld USD). Dochody przedsiębiorstw w sektorze wyniosły ponad 812,2 mld RMB (ok.118,6 mld USD). Na koniec I kwartału 2008 r. w budowie pozostawało ponad 2.674,5 mln m 2 przestrzeni uŝytkowej. Do uŝytku oddano ponad 245,6 mln m 2 przestrzeni, z czego z przeznaczeniem na fabryki i magazyny 53,3 mln m 2, budynki mieszkalne 141,3 mln m 2, budynki biurowe 19,8 mln m 2 oraz ośrodki edukacyjne 8,8 mln m Rynek pracy i wielkość dochodu Wskaźnik bezrobocia na terenach zurbanizowanych utrzymuje się na stałym poziomie i na koniec marca 2008 r. wyniósł 4,0%. Statystyki bezrobocia na terenach wiejskich nie są prowadzone, lecz szacuje się, Ŝe problem dotyczy ok. 120 mln osób. W I półroczu 2008 r. stworzono 6,4 mln nowych miejsc pracy na terenach zurbanizowanych (64% zakładanego na 2008 r. poziomu). Ponad 2,8 mln robotników zwalnianych z zakładów państwowych zostało przekwalifikowanych i zatrudnionych w innych gałęziach przemysłu. Dochód do dyspozycji per capita na terenach zurbanizowanych w okresie styczeń czerwiec 2008 r. wyniósł RMB (co oznacza wzrost o 14,4%, liczone rok do roku, natomiast wzrost realny wyniósł 6,3%). Dochód do dyspozycji na terenach wiejskich wyniósł RMB (wzrost o 19,8%, w ujęciu realnym o 10,3%). Obecnie średnia wielkość dochodu do dyspozycji w miastach jest 3,19 razy wyŝsza niŝ na wsiach. Na koniec 2007 r. współczynnik ten wynosił 3,11:1. Wzrastają zatem dysproporcje w dochodach pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi. II. Polityka gospodarcza Chin 1. Finanse publiczne / przychody i wydatki budŝetowe Przychody budŝetu w okresie styczeń maj 2008 r. zamknęły się kwotą 2.906,44 mld RMB (ok. 424,3 mld USD). Oznacza to wzrost przychodów o 33,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody pochodzące z podatków stanowiły 91,3% wszystkich przychodów i wyniosły 2.653,73 mld RMB (ok. 387,4 mld USD, wzrost o 34,2%). Spośród przychodów podatkowych największą część stanowią przychody pochodzące z podatku VAT (769,81 mld RMB, ok. 112,4 mld USD) oraz podatki od dochodów przedsiębiorstw (694,27 mld RMB, ok. 101,4 mld USD). Część przychodów jest zwracana w postaci ulg eksportowych dla podmiotów prowadzących działalność eksportową (235,31 mld RMB, ok. 34,4 mld USD). Wydatki budŝetowe zamknęły się kwotą 1.760,98 mld RMB (ok. 257,1 mld USD), co stanowi wzrost o 31,1%. Do trzech głównych grup płatności z budŝetu naleŝą: (i) usługi publiczne 4

5 309,26 mld RMB (ok. 45,1 mld USD; 17,5% udziału), (ii) edukacja 277,18 mld RMB (ok. 40,5 mld USD; 15,7%), oraz (iii) wydatki w ramach ubezpieczeń społecznych i kwestie związane z zatrudnieniem 221,65 mld RMB (ok. 32,4 mld USD; 12,5%). 2. Polityka monetarna Na przestrzeni ostatniego roku władze chińskie sukcesywnie zacieśniają polityką monetarną. Ma to na celu ograniczanie wzrostu inflacji. W 2007 r. chiński bank centralny sześciokrotnie podwyŝszał stopy procentowe. W I półroczu 2008 r. nie dokonano jednak kolejnych podwyŝek z obawy przed napływem kapitału spekulacyjnego związanego z obniŝką stóp w Stanach Zjednoczonych (wynikających z kryzysu na rynku kredytów hipotecznych). W zamian wielokrotnie podwyŝszano poziom rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych, który osiągnął najwyŝszy od 23 lat poziom 17,5% w czerwcu 2008 r. Wysiłki banku centralnego wydają się przynosić ograniczone efekty. Poziom inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI spadł z 8,5% w kwietniu do 7,1% w czerwcu. Z drugiej strony, zmniejszenie akcji kredytowej spowodowało trudności dla wielu małych i średnich firm, co w połączeniu z gwałtowną aprecjacją RMB bardzo niekorzystnie wpłynęło na eksporterów (wiele mniejszych przedsiębiorstw zbankrutowało). ObniŜenie dynamiki rozwoju gospodarczego (z 11,9% na koniec 2007 r. do 10,4% po I półroczu 2008 r.) jest zgodne z oczekiwaniami władz obawiających się przegrzania gospodarki. Walka z inflacją wciąŝ pozostaje priorytetem, choć wiele czynników pozostaje poza kontrolą Chin (m.in. rosnące gwałtownie ceny surowców energetycznych). W drugiej połowie 2008 r., dopóki dynamika wzrostu gospodarczego pozostanie powyŝej 9%, nie jest spodziewane zasadnicze poluzowanie polityki monetarnej władz chińskich. Niemniej jednak załoŝeniem władz jest utrzymanie stabilności gospodarczej Chin poprzez elastyczne podejście do bieŝącej sytuacji ekonomicznej i właściwe działania skierowane na utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego. III. Międzynarodowa wymiana handlowa 1. Wymiana międzynarodowa Wartość międzynarodowej wymiany handlowej Chin na koniec czerwca 2008 r. oszacowano na poziomie 1.234,17 mld USD, wzrost o 25,7% (liczone rok do roku), w tym eksport 666,6 mld USD i import 567,57 mld USD. Wymiana handlowa ChRL w okresie I-VI 2008 roku (w mld USD) Import; 567,57 Eksport; 666,6 Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie China Customs 5

6 Dynamika wzrostu eksportu była niŝsza (21,9%), niŝ dynamika wzrostu importu (30,6%). NadwyŜka handlowa wyniosła 99,03 mld USD, co oznacza spadek o 11,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spadek nadwyŝki handlowej przypisywany jest kilku czynnikom, m.in.: działaniom regulacyjnym władz (np. redukcja ulg eksportowych i ułatwienia importowe), rosnącym cenom energii i surowców, spowolnieniem gospodarczym na świecie. Z kolei ekonomiści uwaŝają, Ŝe wzrost nominalnej wartości importu do Chin częściowo był spowodowany rosnącymi cenami towarów na rynkach światowych. 2. Najwięksi partnerzy handlowi Chin Kraje UE pozostają największym partnerem handlowym Chin. Wartość dwustronnych obrotów w I półroczu 2008 r. wyniosła 202,14 mld USD, co oznacza wzrost o 27,7%. W przypadku eksportu do krajów UE odnotowano wzrost o 27%. Był on niŝszy od analogicznego okresu poprzedniego roku o 3,2%. Stany Zjednoczone są drugim największym partnerem handlowym Chin. Łączna wartość wymiany wyniosła 158,34 mld USD, co oznacza wzrost o 12,6%. Eksport Chin do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 8,9%, i był niŝszy o 8,9% od wartości w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość nadwyŝki Chin w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniosła 75,3 mld USD (wzrost o 1,84% liczone rok do roku). Japonia pozostaje trzecim największym partnerem handlowym Chin. Wartość obrotów po I półroczu 2008 r. zamknęła się kwotą 129,66 mld USD. W pierwszej dziesiątce krajów o największych wartościach obrotów handlowych z Chinami coraz wyŝszą pozycję zajmują Indie. W okresie styczeń czerwiec 2008 r. wartość obrotów wyniosła 29 mld USD, wzrost o 69%. Eksport Chin do Indii w omawianym okresie wzrósł o 52,9%. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w I połowie 2008 roku UE; 16,4% USA; 12,8% Pozostałe kraje; 60,3% Japonia; 10,5% Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie China Customs Przewiduje się, Ŝe zwalniająca gospodarka światowa będzie oczywiście wpływać negatywnie na dynamikę eksportu Chin. Takie czynniki jak wzrost wartości RMB, zacieśnienie polityki monetarnej, postępujący wzrost cen surowców oraz kosztów pracy juŝ zmusiło wiele chińskich przedsiębiorstw do ograniczania działalności, bądź bankructwa (szczególnie w takich branŝach jak przemysł tekstylny oraz obuwniczy). 6

7 3. Struktura towarowa handlu zagranicznego Chin (dane chińskie za okres styczeń koniec maja 2008 r.) Nazwa sekcji Waluta: mln USD 5 M-CY 2008 Zmiana Udział w Eksport z Chin Import do Chin Eksportu z Chin Importu do Chin eksporcie z Chin w mln USD w % w % imporcie do Chin Artykuły rolno-spoŝywcze , ,9 49,2% 74,0% 3,5% 4,1% Produkty mineralne , ,0 45,8% 84,7% 2,3% 23,1% Wyroby przemysłu chemicznego , ,1 38,8% 19,1% 8,1% 12,4% Skóry 6 536, ,2 10,2% 0,7% 1,2% 0,6% Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 8 513, ,4 11,3% 21,4% 1,6% 2,4% Wyroby przemysłu lekkiego , ,6 15,3% 7,1% 14,1% 2,4% Wyroby ceramiczne , ,0 17,9% 29,5% 2,1% 1,1% Wyroby metalurgiczne , ,6 8,8% 11,5% 9,2% 7,5% Wyroby przemysłu elektromaszynowego , ,1 27,1% 19,4% 52,2% 45,9% Wyroby róŝne ,0 628,3 27,1% 18,2% 5,5% 0,1% OGÓŁEM , ,3 22,9% 30,4% Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie China Customs 4. Wymiana handlowa Polska Chiny Według danych chińskich, w okresie styczeń maj 2008 r. wymiana handlowa Chin z Polską kształtowała się następująco: Eksport z Polski do Chin: 641,4 mln USD, wzrost o 26,9%; Import do Polski z Chin: 3.505,6 mln USD, wzrost o 53,3%; Łączne obroty handlowe: 4.147,0 mln USD, wzrost o 48,5%; Ujemne saldo: 2.864,2 mln USD. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów, importu oraz eksportu do Chin. Import z Chin do Polski stanowi 3,12% całości importu do krajów UE. Natomiast eksport z Polski stanowi 1,19% wartości eksportu wszystkich krajów UE do Chin. Według danych polskich, w okresie styczeń koniec maja 2008 r. wymiana dwustronna przedstawiała się następująco: Eksport z Polski do Chin: 382,9 mln EUR, wzrost o 39,9%; Import z Chin do Polski: 4.115,0 mln EUR, wzrost o 31,5%; Łączne obroty handlowe: 4.497,9 mln EUR, wzrost o 32,1%; Ujemne saldo: 3.732,1 mln EUR. Udział eksportu do Chin w całości eksportu z Polski wyniósł 0,81%. Chiny są na 23 miejscu pod względem wysokości polskiego eksportu. Natomiast udział importu z Chin w stosunku do całości importu do Polski wyniósł 7,37%, co stawia Chiny na 3 miejscu pod względem wysokości 7

8 importu do Polski. Pod względem wysokości ujemnego salda Chiny zajmują 1 miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Polski. PowyŜsze statystyki polskie i chińskie w porównaniu z danymi za 2007 r. sugerują stopniowe eliminowanie pośredników w handlu dwustronnym, co jest pozytywnym trendem. 5. Struktura towarowa wymiany Polska Chiny (dane chińskie za okres styczeń koniec maja 2008 r.) Waluta: mln USD 5 M-CY 2008 Udział w Nazwa sekcji Import Eksport import eksport z do Polski z Polski do Polski Polski w mln USD w % Artykuły rolno-spoŝywcze 118,4 6,6 3,4% 1,0% Produkty mineralne 3,1 32,6 0,1% 5,1% Wyroby przemysłu chemicznego 174,2 91,1 5,0% 14,2% Skóry 41,7 0,1 1,2% 0,0% Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 40,5 6,8 1,2% 1,1% Wyroby przemysłu lekkiego 441,3 7,5 12,6% 1,2% Wyroby ceramiczne 86,0 12,8 2,5% 2,0% Wyroby metalurgiczne 308,0 285,5 8,8% 44,6% Wyroby przemysłu elektromaszynowego 2 088,7 162,0 59,6% 25,3% Wyroby róŝne 202,6 35,6 5,8% 5,6% OGÓŁEM 3 504,6 640,6 Źródło: opracowanie własne WE Pekin na podstawie China Customs 6. Rezerwy walutowe Na koniec I półrocza 2008 r. chińskie rezerwy walutowe wyniosły 1.808,8 mld USD. Wzrost rezerw w porównaniu z końcem 2007 r. wyniósł 280,6 mld USD. Pekin, 1 sierpnia 2008 r. 8

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

w relacjach z Polską Janusz Piechociński

w relacjach z Polską Janusz Piechociński Mongolia, Korea Południowa i Japonia w relacjach z Polską Janusz Piechociński 2 Główne wskaźniki makroekonomiczne POLSKA KOREA JAPONIA MONGOLIA PKB 2012 (mld USD) 489,8 1 129,5 5 960,3 10,3 PKB 2012 (zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Polsce nie grozi kryzys walutowy

Polsce nie grozi kryzys walutowy Polsce nie grozi kryzys walutowy Raport Money.pl o deficycie na rachunku obrotów bieŝących Autor: Arkadiusz Droździel Wrocław, 8 kwiecień 2008 W 2007 roku deficyt na rachunku obrotów bieŝących wyniósł

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co przyniosły inwestycje zagraniczne

Co przyniosły inwestycje zagraniczne Co przyniosły inwestycje zagraniczne Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu Adam Czerniak Główny ekonomista Polityka Insight 1 marca 2017, Ministerstwo Rozwoju Ile jest zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 2 Felietony 1.Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie

Bardziej szczegółowo

Chiny atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich

Chiny atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich Strona1 Chiny atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich Przemysł mleczarki w Chinach jest branżą o szczególnym potencjale i ekspansywnym rozwoju. Najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku .pl https://www..pl Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku Autor: Ewa Ploplis Data: 5 października 2016 W br. produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) ma osiągnąć

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce dr Piotr Szajner Plan prezentacji Przemiany strukturalne w sektorze piwowarskim Tendencje w produkcji piwa Tendencje w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny:

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny: ZADANIA DO ĆWICZEŃ Y produkt krajowy brutto, C konsumpcja, I inwestycje, Y d dochody osobiste do dyspozycji, G wydatki rządowe na zakup towarów i usług, T podatki, Tr płatności transferowe, S oszczędności,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo