Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego"

Transkrypt

1 Jerzy Kisielewicz Jakub Gładysz Karol Puchała Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Zajęcia 1-5 Tydzień INEW002L Semestr 2 Kierunek: Informatyka (INF) Teleinformatyka (TIN) Studium Kształcenia Podstawowego (SKP) Wrocław 2009

2 Zajęcia Laboratoryjne składają się z 15 zajęć po 90 minut każde. Podczas pierwszych zajęć prowadzący winien przeprowadzić szkolenie BHP oraz zapoznać studentów z Regulaminem Pracowni. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest odbycie w/w szkolenia i poświadczenie go czytelnym podpisem. Na każde zajęcia przygotowana będzie instrukcja laboratoryjna z zestawem zadań do zrobienia oraz wskazówkami. Zadania z bieżącego laboratorium powinny być oddane na następne zajęcia. Oddanie zadań po terminie skutkuje obniżeniem oceny za dane laboratorium. Oprócz tego na niektórych zajęciach będzie sprawdzana wiedza Studentów poprzez rozwiązanie zadań testowych w systemie Moodle (w czasie 6 laboratoriów). Tematyka zadań testowych na dane laboratorium znajduje się w Tabeli na następnej stronie. W przypadku oceny niedostatecznej z testu, student dopuszczony jest do laboratorium, przy czym na kolejnych zajęciach będzie zobowiązany do zaliczenia tego testu. Ocena za test będzie wówczas średnią punktów z pierwszego oraz drugiego podejścia. Oprócz list zadań każdy student otrzyma Projekt Indywidualny, który powinien zostać zrealizowany najpóźniej na przedostatnie zajęcia laboratoryjne. Propozycje tematów semestralnych znajdują się w instrukcji nr 4 i zaprezentowane zostaną podczas drugich zajęć laboratoryjnych. Zadania ostatecznie przydzielone powinny zostać do czwartych zajęć laboratoryjnych. Możliwa jest własna propozycja tematu semestralnego, przy czym zawartość Projektu musi pokrywać się z tematyką wykładu oraz laboratorium. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest: 1) Uczęszczanie na zajęcia (możliwe jedynie 2 nieobecności nieusprawiedliwione), 2) Zrealizowanie WSZYSTKICH zadań przewidzianych do zrobienia w czasie laboratorium (w czasie zajęć mogą być zaproponowane dodatkowe zadania na ocenę celującą dla ochotników), 3) Zaliczenie zadań testowych z danej tematyki laboratorium, 4) Zrealizowanie indywidualnego Zadania Projektowego. Szczegółowe zasady zaliczeń i proporcje przedstawia prowadzący. Obowiązująca Platforma Programowa to Visual Studio C Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu!

3 Program laboratorium przedstawia się następująco: Lab. Instrukcja Temat Laboratorium Test 1 1 Wstęp. Uruchomienie prostej aplikacji terminalowej Prosta aplikacja terminalowa. Formatowanie obiektowego wejścia i wyjścia Propozycje programów semestralnych Definicja prostej klasy (punkt, prostokąt, zesp, itp). Obserwacja konstruktorów i destruktorów Aplikacja dialogowa budowa interfejsu użytkownika + przydział tematów semestralnych Rozbudowa aplikacji dialogowej programowanie obsługi wybranych kontrolek Klasa z alokacją pamięci definiowanie konstruktorów, destruktora i operatora przypisania Podstawy C, Wskaźniki i struktury Podstawy C++ Klasy i ich metody 7 2 Przeciążanie operatorów. Definiowanie klas pochodnych, dziedziczenie proste i wielobazowe 8 2 (kontynuacja ćwiczenia 7) Klasy pochodne, Diedziczenie, Polimorfizm 9 2 Funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne 10 3 Aplikacja dialogowa 11 3 Aplikacja SDI Windows (zdarzenia, aplikacje dialogowe i SDI) 12 3 Aplikacja SDI (cd.) 13 4 Program semestralny UML, Wyjątki 14 4 Program semestralny (c.d.) 15 4 Program semestralny (c.d.) i wpisy

4 Ćwiczenie 1. Wstęp. Uruchomienie prostej aplikacji terminalowej. Propozycja programów semestralnych. Celem ćwiczenia jest poznanie środowiska kompilatora Microsoft Visual Studio 2008 Professional C++, sposobu tworzenia aplikacji terminalowych. Zapoznać się z edytorem i kompilatorem. 1. Wybrać z menu File New Projects. Wybrać lokalizację, czyli katalog, w którym automatycznie powstanie podkatalog (przestrzeń robocza tworzonego programu -> ang location). W przestrzeni roboczej będą umieszczone pliki tworzonego programu. Wpisać nazwę projektu (będzie to nazwa podkatalogu i równocześnie programu) -> name. Z listy projektów wybrać: Visual C++ Win32 Win32 Console Application i nacisnąć OK. 2. nacisnąć klawisz Next, następnie wybrać typ aplikacji Console Application i nacisnąć klawisz Finish. 3. W funkcji _tmain wpisać cout << Własny tekst <<endl; 4. Skompilować i uruchomić wybraną aplikację. Wybrać z menu: Build Build..., a następnie po poprawnej kompilacji uruchomić program wybierając: Build Execute.... Wszystkie programy powinno się uruchamiać dopisując do takiego programu kolejne instrukcje i sprawdzając, co pewien czas, czy tworzony niekompletny program się kompiluje i czy prawidłowo się wykonuje. Podstawowa idea polega na tym, aby cały czas pracować z chodzącym programem

5 Ćwiczenie 2. Definicja prostej klasy. Obserwacja konstruktorów i destruktorów. Celem ćwiczenia jest poznanie zasad formatowania obiektowego wejścia i wyjścia. Zadania laboratoryjne (czas realizacji: 1 tydzień) 1.1. Napisz i uruchom program, który wczyta 1 kilka liczb rzeczywistych do tablicy TAB[Max] (Max=1000), następnie wyprowadzi te liczby w wyrównanej kolumnie. W programie kontroluj, aby zadany rozmiar tablicy nie przekroczył maksymalnego W programie z zadania 1.1 zredaguj precyzję wyprowadzanych liczb tak, aby była ona zależna od życzenia użytkownika. Jako dane wprowadzaj liczby o różnej liczbie cyfr po kropce dziesiętnej oraz liczby całkowite Sformatuj wyprowadzane liczby tak, aby miały one jednakową zadaną liczbę cyfr po kropce oraz aby kropki dziesiętne były pisane w jednej kolumnie Wyprowadzaj każdą liczbę dwukrotnie: w notacji zwykłej i naukowej Np. w postaci TAB[7]= E Zaproponuj konwersje wprowadzonych liczb do postaci ósemkowej oraz szesnastkowej Jakie pliki zawiera przestrzeń robocza programu i jaka jest zawartość pliku StdAfx.h? *Do wczytywania liczb należy używać obiektowych operatorów wejścia. Dodatkowo mile widziane będzie wczytywanie danych z pliku (strumienie plikowe). 1 Do wczytywania liczb należy używać obiektowych operatorów wejścia. Dodatkowo mile widziane będzie wczytywanie danych z pliku (strumienie plikowe).

6 Ćwiczenie 3. Definicja prostej klasy. Obserwacja konstruktorów i destruktorów. Zadania laboratoryjne (czas realizacji: 1 tydzień) Celem ćwiczenia jest poznanie zasad definiowania oraz obserwacja konstruktorów i destruktorów poprzez tworzenie prostych obiektów. 1. Napisz w języku obiektowym C++ następujący program: Stwórz klasę definiującą okręg. Każdy okręg składa się ze współrzędnych środka oraz promienia (współrzędne środka x,y powinny być zmiennymi całkowitymi, promień r liczbą rzeczywistą nieujemną). Dokonaj wczytania liczb ze sprawdzeniem poprawności (r>=0). W programie obiektowym użyj konstruktora z parametrami do przypisania wartości początkowych na standardowe współrzędne środka S(0,0) oraz promień r=1. Użyj konstruktora z tzw. listą inicjalizującą. Oprócz konstruktora z parametrami zdefiniuj oraz zbadaj przykład użycia konstruktora bezparametrowego oraz konstruktora z niepełną liczbą parametrów. Wyświetleniem komunikatu na ekran informuj użytkownika który konstruktor został wywołany. Napisz funkcje obliczające Pole oraz Obwód okręgu oraz wyprowadzające wynik z dokładnością do 0,001. Wprowadź dane dwóch okręgów oraz zbadaj czy wprowadzone okręgi mają punkty wspólne. Program powinien poinformować o tym użytkownika w postaci wyprowadzenia komunikatu o ilości punktów wspólnych (zero, jeden, dwa lub nieskończenie wiele). 2. Niech obiektem będzie klasa Student posiadająca następujące pola: Imie (typu String), Nazwisko (String), Nr_albumu (integer), Srednia (float), Przedmioty (dynamiczna tablica typu String). Na początku programu użytkownik podaje liczbę tworzonych obiektów K i zostaje przydzielona pamięć na tablicę K obiektów typu

7 Student. Następnie należy wczytać dane poszczególnego Obiektu z klawiatury. W czasie wczytywania każdego obiektu powinno znaleźć się zapytanie o ilość Przedmiotów N dla danego obiektu Student, a następnie dynamicznie przydzielona pamięć na N Przedmiotów oraz ich wczytanie. Należy stworzyć Menu umożliwiające: a) Dodanie i wprowadzenie danych nowego studenta (zwiększając pamięć o 1 obiekt klasy student), b) Wyświetlenie aktualnego stanu tablicy, c) Zapisanie zawartości bazy do pliku student.txt (średnia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, nr indeksu w notacji szesnastkowej), d) Skasowanie całej zawartości i zakończenie programu. Program powinien działać w pętli a zwiększanie tablicy obiektów klasy student powinno odbywać się dynamicznie z chwilą wprowadzania nowego studenta. Zaproponuj odpowiedni konstruktor, destruktor, do wypisywania danych użyj przeciążonego operatora <<. Czy w zadaniu można użyć destruktora domyślnego czy konieczne będzie użycie konstruktora jawnego?

8 Ćwiczenie 4. Aplikacja dialogowa budowa interfejsu użytkownika Przydział tematów semestralnych Zadania laboratoryjne (czas realizacji: 1 tydzień) Celem ćwiczenia jest poznanie sposobu tworzenia aplikacji windowsowych MFC oraz zasad umieszczania i programowania podstawowych kontrolek w oknie dialogowym. Uruchomić program, który w zależności od wyboru: doda, odejmie, pomnoży lub podzieli dwie liczby. W tym celu należy wykonać poniższe kroki. 1. Wybrać z menu File New Projects. a. Wybrać lokalizację, czyli katalog, w którym automatycznie powstanie podkatalog (przestrzeń robocza tworzonego programu -> ang location). W przestrzeni roboczej będą umieszczone pliki tworzonego programu. b. Wpisać nazwę projektu (będzie to nazwa podkatalogu i równocześnie programu) -> name. c. Z listy projektów wybrać: VisualC++ MFC MFC Application. i nacisnąć OK. 2. Step1 Nacisnąć Next. Wybrać typ aplikacji Dialog based i nacisnąć klawisz Finish. 3. Skompilować i uruchomić wybraną aplikację. Wybrać z menu: Build Build, a następnie po poprawnej kompilacji uruchomić program wybierając: Debug Start Without Debugging.... Powieli się okno z nazwą programu zakończyć program naciskając klawisz OK. lub Cancel. 4. Kliknąć napis TODO: Place dialog controls here. ( kontrolka Static Textt ) Przesunąć okienko z tym tekstem do górnej krawędzi okna programu. Kliknąć prawym klawiszem na ww. tekst i wybrać Properties. W okienku właściwości w linii edycyjnej Appearance Caption wpisać inny dowolny tekst. W zakładce Align Textt można zmienić zmienić położenie tekstu.

9 5. Z okienka Toolbox przeciągnąć myszką ikony Aa (Static Textt) oraz ab (Edit Box) na wybrane miejsca obok siebie w okienku programu. Jak w p. 4 wprowadzić do kontrolki Static Textt tekst z opisem pierwszej danej, która będzie wprowadzana do linii edycyjnej Edit Box. Powtórzyć (dwa razy) czynności z p. 5 dla drugiej danej i dla wyniku. Uruchomić program. 6. We właściwościach linii edycyjnej wyniku wybrać zakładkę Behavior i ustawić opcję Read-only na TRUE. 7. Zdefiniuj obsługę zdarzeń w pierwszej linii edycyjnej. Kliknij jej ikonę prawym klawiszem i wybierz Add Event Handler. W okienku Message type: podświetl EN_KILLFOCUS (zdarzenie wyjścia myszą z obszaru linii edycyjnej). Naciśnij klawisz Add and Edit i zaakceptuj nazwę funkcji. Pojawi się okno do edycji kodu źródłowego w C++. Wpisz następującą zawartość funkcji obsługi zdarzenia (jeśli IDC_EDIT1 identyfikuje tę linię edycyjną sprawdzisz to w jej właściwościach). CEdit* pedit=(cedit*)getdlgitem(idc_edit1); pedit->getwindowtextt(m_text); a=atof(m_text); m_text.format("%.*lf", prec, a); pedit->setwindowtextt(m_text); 8. Aby wrócić do edycji graficznej w lewym oknie (w zakładce Res.. ) rozwiń drzewo i gałąź Dialog oraz wybierz (dwuklik) okno dialogowe programu (IDE_Nazwa_Projektu_DIALOG). Powtórz to samo dla drugiej linii edycyjnej (z identyfikatorem IDC_EDIT2) używając zmiennej b w miejsce zmiennej a. Skompiluj program. Błędy kompilacji wykazują brak definicji zmiennych: m_text, a, prec, b. 9. Zdefiniuj ww. zmienne w klasie okna dialogowego. Kliknij prawym klawiszem nazwę klasy okna dialogowego w zakładce Clas.. i wybierz Add Member Variable. Dodobnie dodaj zmienną prec typu int oraz zmienne a, b typu double. 10. Dodaj zmienną zabezpieczoną (Protected) m_text typu CString do klasy dialogowej. W tym celu przejdź do zakładki Class View. Wykonaj dwuklik na klasę dialogową - przejdziesz do edycji tej funkcji. Po instrukcji double b; dopisz inicjacje zmiennej CString m_text;

10 11. Zmień system kodowania znaków. Przy otwartym projekcie wejdź w Project->Properties->Configuration Properties->General, znajdź pole Character Set i wybierz Use Multi-Byte Character Set. 12. Klikinij na klasę dialogowa. W poniżej ukażą się funkcje tej kasy. Wykonaj dwuklik na funkcji OnInitDialog() przejdziesz do edycji tej funkcji. Przed instrukcją return TRUE; dopisz inicjację zmiennej prec dopisz instrukcję prec=3;. Skompiluj i uruchom program. Spróbuj wpisywać dane. 13. W podobny sposób zainicjuj zmienne a i b oraz linie edycyjne wpisując do funkcji OnInitDialog instrukcje: a=b=1; m_text.format("%.*lf", prec, a); ((CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT1))->SetWindowTextt(m_Text); ((CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT2))->SetWindowTextt(m_Text); 14. Dodaj funkcję obsługi kliknięcia klawisza OK.. W edytorze graficznym kliknij ten klawisz prawym klawiszem myszki i wybierz Add Event Handler., a następnie klawisz Add and Edit i zaakceptuj nazwę funkcji. W edytorze tekstu źródłowego usuń instrukcję OnOK(); i na jej miejsce wpisz instrukcje: CEdit* pedit=(cedit*)getdlgitem(idc_edit3); double wynik=a+b; m_text.format("%.*lf", prec,wynik); pedit->setwindowtextt(m_text); 15. Przetestuj działanie programu. 16. Do okna programu (edycja graficzna) wstaw kontrolkę Group Box i zwiększ jej wymiary. W obszar kontrolki wstaw jeden pod drugim 4 przyciski Radio Button. Zaznacz te przyciski i kliknij prawym klawiszem myszki, a następnie wyrównaj położenie przycisków wybierając Align Left Edges. 17. Podobnie jak w p. 4 zaopatrz przyciski w teksty; Dodaj, Odejmij, Pomnóż i Podziel. W oknie właściwości pierwszego przycisku ( Dodaj ) zaznacz opcję Group -> TRUE Dla tego przycisku stwórz zmienną m_zadanie typu int klikając go prawym klawiszem i wybierając Add Variable. W Add Member Variable Wizard zmień Category na Value.

11 Następnie ustaw Variable Type na typ całkowity int. nadaj nazwę zmiennej w okienku Variable Name i naciśnij OK. 18. W konstruktorze klasy okna dialogowego sprawdź wartość początkową zmiennej m_zadanie. Jeżeli wartość będzie różna od 0, zmień ją na 0. Następnie sprawdź działanie programu. 19. Zmodyfikuj działanie funkcji obsługi naciśnięcia klawisza OK. tak, aby wynik zależał od wartości zmiennej m_zadanie (po wykonaniu funkcji UpdateData(), aktualizowane są wartości zmiennych stowarzyszonych z przyciskami i zmienna m_zadanie otrzymuje wartości: 0 dodawanie, 1 odejmowanie, 2 mnożenie i 3 dzielenie). 20. Umieść w oknie dialogowym tekst statyczny i linię edycyjną do wprowadzenia wymaganej liczby cyfr ułamkowych precyzji. Napisz funkcję obsługi tej kontrolki Edit Control, aby wprowadzoną liczbę całkowitą podstawiać do zmiennej prec zdefiniowanej w klasie okna dialogowego.

12 Ćwiczenie 5..Rozbudowa aplikacji dialogowej programowanie obsługi wybranych kontrolek Wielu kontrolkom ( np.: Edit Control, Button, Check Box, Radio Button, Combo Box, List Box, ) można przypisać zmienne zgodne z typem wprowadzanych danych. Np. linii edycyjnej "Edit Control" można przypisać zmienną tekstową typu CString, aby wprowadzać teksty, zmienną typu int, aby wprowadzać liczby całkowite, zmienną typu double itp. Zmiennym można ograniczać zakres akceptowanych danych. Np. można określić rozmiar zmiennej tekstowej ograniczając długość tekstu. Zmiennym liczbowym można określić minimalną i maksymalną wartość. Aby przekazać dane z kontrolek do przypisanych im zmiennych, należy wywołać funkcję UpdateData() z domyślnym argumentem TRUE. Aby przekazać dane ze zmiennych do przypisanych im kontrolek, należy wywołać funkcję UpdateData(FALSE). Zadania laboratoryjne (czas realizacji: 1 tydzień) Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności posługiwania się kontrolkami. Zadanie 1 1. W programie z ćwiczenia 4 dodać do linii edycyjnej do wprowadzania precyzji zmienną m_prec typu int i ograniczyć zakres wprowadzanych wartości do przedziału od 0 do 8. W tym celu klikając prawym klawiszem na kontrolkę wybieramy Add Variable. W powstałym oknie Add Member Variable Wizard zmieniamy Category na Value. Następnie ustaw Variable Type na typ całkowity int. nadaj nazwę zmiennej w okienku Variable Name. Następnie określamy minimalną i maksymalną wartość. i naciśnij OK. Na koniec zmieniamy zawartość funkcji obsługi kontrolki na: UpdateData(); prec=m_prec;

13 2. We właściwościach klawiszy OK. i Cancel zmień teksty na klawiszach na Oblicz i Koniec. Wstaw początkowy napis 3 do kontrolki wprowadzania precyzji w funkcji OnInitDialog w miejsce linii prec=3; wstaw linie m_prec=prec=3; UpdateData(FALSE); 3. We właściwościach klawisza Oblicz zmień tekst na nim na Dodaj. Do kontrolek Radio Button dodaj funkcje obsługi zdarzenia BN_CLICKED. W każdej funkcji zmieniaj tekst na klawiszu na zgodny z wybranym przyciskiem. Np. aby zmienić tekst na Podziel, należy w funkcji dodanej do przycisku Odejmij wpisać instrukcję ((CEdit*)GetDlgItem(IDOK))->SetWindowText("Podziel"); gdzie IDOK jest identyfikatorem klawisza. 4. Dopisz pokazanie okna klasy CAboutDlg zdefiniowanego automatycznie w Twoim programie. Do tego celu użyj dodatkowego klawisza, któremu nadaj właściwości Caption: O Programie oraz identyfikator IDC_ABOUT. Niech funkcja obsługi zdarzenia BN_CLICKED utworzy obiekt klasy CAboutDlg i wykona na nim funkcję DoModal(). Zadanie 2 1. Stwórz nową aplikację MFC i napisz funkcje realizujące następujące operacje Stwórz 2 pola umożliwiające wprowadzenie dwóch liczb naturalnych n i k z zakresu <0-100> oraz (n>=k) a następnie napisz 4 funkcje liczące: a) silnie podanej liczby n lub k* b) kombinacje (n po k) c) n-tą lub k-tą liczbę pierwszą* d) n k *) Należy użytkownikowi umożliwić wybór 2 Stwórz pole umożliwiające wprowadzenie tekstu (ścieżki do pliku tekstowego - np. dane.txt), w którym będzie zawarta w pierwszej linii ilość elementów tablicy A, a w drugiej i następnych liczby naturalne oddzielone znakiem spacji. Odczytaj ilość liczb, a następnie stwórz dynamiczną tablicę

14 integer wielkości A i wpisz do niej elementy z pliku dane.txt. Na danych z pliku dokonaj następujących operacji: a) znajdź element maksymalny oraz minimalny, b) rozpiętość danych, czyli różnice pomiędzy elementem max a min, c) policz wartość średnią elementów z dokładnością do Następnie zapisz te wartości do pliku wyjściowego wyniki.txt każdą policzoną wartość w osobnej linii.

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium

Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium Programowanie Komputerów 2FD Materiały pomocnicze do laboratorium 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. WPROWADZENIE... 4 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY... 4 Praca w sieci lokalnej... 4 Sposób logowania...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 1 Środowisko programowania

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 1 Środowisko programowania Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 1 Środowisko programowania Przemysław Kobylański Polecenie 1 Zaloguj się do systemu Linux i uruchom okno terminala. Polecenie 2 Utwórz za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić...

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić... Jak zrobić... W tym dziale prezentujemy przepisy "krok po kroku" jak stworzyć różne aplikacje multimedialne w generatorze lekcji learningpanel. APLIKACJA I: Zestaw ćwiczeń i zadań testowych. Przykład aplikacji,

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C#

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Platforma.NET Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Ćwiczenie 1 1. Utwórz nowy projekt a. Z menu File wybierz New/Project b. W oknie dialogowym New Project określ następujące właściwości: typu projektu:

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Krzeszowski

dr inż. Tomasz Krzeszowski Microsoft Robotics Developer Studio dr inż. Tomasz Krzeszowski 2017-05-20 Spis treści 1 Przygotowanie do laboratorium... 3 2 Cel laboratorium... 3 3 Microsoft Robotics Developer Studio... 3 3.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Programowanie Obiektowe. Microsoft Visual Studio 2015

Zaawansowane Programowanie Obiektowe. Microsoft Visual Studio 2015 POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Konspekt do zajęć Zaawansowane Programowanie Obiektowe C++ - moduł MFC Microsoft Visual Studio 2015 Autorzy: dr inż. Łukasz Frącczak inż. Piotr Rakowski Łódź, styczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki zaprojektowany jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych jest to język pozwalający na programowanie zarówno proceduralne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Laboratorium 1 - Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Punkty Na laboratorium można zdobyć 60 punktów. Ocena ogólna z zajęć:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy języka C powtórka

I. Podstawy języka C powtórka I. Podstawy języka C powtórka Zadanie 1. Utwórz zmienne a = 730 (typu int), b = 106 (typu long long), c = 123.45 (typu double) Wypisz następujące komunikaty: Dane sa liczby: a = 730, b = 106 i c = 123.45.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania dr Elżbieta Gawrońska gawronska@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr Elżbieta Gawrońska (ICIS) Podstawy Programowania 14 1 / 9 Plan wykładu 1 Sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator 1.Instalacja środowiska Qt Creator Qt Creator jest wygodnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym do tworzenia projektów, czyli aplikacji zarówno konsolowych, jak i okienkowych z wykorzystaniem biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo klasa powinna mieć destruktor zwalniający pamięć.

Dodatkowo klasa powinna mieć destruktor zwalniający pamięć. Zadanie 1. Utworzyć klasę reprezentującą liczby wymierne. Obiekty klasy powinny przechowywać licznik i mianownik rozłożone na czynniki pierwsze. Klasa powinna mieć zdefiniowane operatory czterech podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ Microsoft Visual C++ Typy aplikacji okna dialogowe Typy aplikacji Multiple Document Obsługa zdarzeń - komunikaty W celu obsługi zdarzeń pochodzących z wielu źródeł funkcja MainLoop odbiera komunikaty systemowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5 Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa 1. Opracuj aplikację realizującą obliczenia na podstawie danych wpisywanych w komponencie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ 1. Na dysku STUDENT we własnym folderze utwórz podfolder o nazwie: WarMax. 2. Uruchom program Delphi. 3. Zapamiętaj w folderze WarMax poszczególne pliki tworzące

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje liczba napis Ćwiczenia 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne Tematyka wykładów 1. Wprowadzenie. Klasy cz. 1 - Język C++. Programowanie obiektowe - Klasy i obiekty - Budowa i deklaracja klasy. Prawa dostępu - Pola i funkcje składowe - Konstruktor i destruktor - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1.1 Jeśli mamy komputer z Windows 8.1 Prof. lub nowszy W takim przypadku potrzebne nam będą tylko aktualne aktualizacje no i oczywiście środowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

learningpanel - logowanie

learningpanel - logowanie Logowanie W tym rozdziale znajdziesz informacje jak dodać do lekcji mechanizm obsługujący procedurę rejestracji nowych użytkowników i ich logowania w lekcji lp. Logowanie umożliwia: - ograniczenie dostępu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo