KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program"

Transkrypt

1 KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji języka. W efekcie programista otrzymuje kod źródłowy programu, który jest plikiem tekstowym zawierającym zapis algorytmu. Drugi etap polega na przetłumaczeniu konstrukcji właściwych językowi wyższego poziomu na rozkazy procesora i doprowadzenie programu do postaci wykonywanej przez komputer. Operacja ta składa się z dwóch faz: kompilacji i linkowania czyli łączenia. Edytor Tworzymy program źródłowy i umieszczamy go w pliku test.cpp (test.c) Kompilacja Kompilator sprawdza czy instrukcje są zgodne z regułami języka programowania. Zapisuje instrukcje języka wysokiego poziomu za pomocą instrukcji procesora. Program po kompilacji test.obj (test.o) Kompilator zewnętrzny BCC. Linkowanie Linker to program, który konsoliduje (łączy) pliki.obj i biblioteki. W efekcie konsolidacji powstają dwa pliki.map i.exe. Program po linkowaniu test.exe (test.com) Linker zewnętrzny TLINK. Przykłady programów Program_1 void main() printf ("świat jest piękny tylko ludzie są brzydcy :)"); Program 2 #include<iostream.h> void main()

2 cout<<"gdyby ich nie było byłby jeszcze piękniejszy"; Wykonanie tych programów spowoduje wyświetlenie na ekranie monitora napisu zawartego w cudzysłowiach. Każdy program musi zawierać funkcję zwaną main(). Main() jest nazwą specjalną. Od niej rozpoczyna się wykonywanie programu. Treść tej funkcji (zwana ciałem funkcji), czyli instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji, zawarte są między dwoma nawiasami klamrowymi... W naszych programach funkcja main() ma tylko jedną instrukcję: 1. printf ("świat jest piękny..."); 2. cout<<"gdyby ich nie było..."; średnik jest znakiem końca instrukcji. Każda instrukcja musi być zakończona średnikem. Język C/C++ jest językiem o tzw. wolnym formacie. Wszystko może się znaleźć w każdym miejscu linii, a nawet rozpisane na kilka linii. Poza nielicznymi sytuacjami, w dowolnym miejscu instrukcji można przejść do kolejnej linii i tam kontynuować pisanie, ponieważ koniec instrukcji określa nie koniec linii, ale średnik. Operacje we/wy nie należą do definicji języka C/C++ i umieszczone są w jednej ze standardowych bibliotek, aby można z niej było skorzystać musimy umieścić na początku programu linię: #include<iostream.h> Dyrektywa #include powoduje, że kompilator wstawia do programu plik nagłówkowy, biblioteki stdio lub iostream.zmodyfikujmy nasze programy w instrukcjach odpowiadających za wyświetlenie napisu: 1. printf ( Coś tam \ni coś tu"); 2. cout<<"coś tam \ni coś tu"; Wstawienie w środek tekstu znaku \n powoduje przerwanie wypisywania w bieżącym wierszu i jego kontynuację od początku w nowym wierszu: Coś tam I coś tu Miejsce wstawienia tego znaku zależy od sposobu w jaki chcemy wypisać komunikat. Znak \ informuje ze będzie to znak szczególny i należy go traktować w sposób specjalny. Oprócz znaku \n dostępne są inne znaki formatujące np.: \t - wstawienie zanku tabulacji, \a - wstawienie znaku dzwonka Program 3 #include <stdio.h> /* Program do wyznaczania pola powierzchni kwadratu o boku a */ void main() int bok, pole; printf ("wprowadź długość boku kwadratu bok = "); scanf ("%i", &bok); //pobierz wartość zmiennej bok z klawiatury pole = bok * bok; //instrukcja przypisania, bok * bok - wyrażenie

3 printf ("pole kwadratu o boku %i wynosi %i",bok,pole); Ekran: wprowadź długość boku kwadratu bok =_ //10 <Enter> pole kwadratu o boku 10 wynosi 100 Program 4 /* Program do wyznaczania pola powierzchni kwadratu o boku a */ #include <iostream.h> void main() int bok, pole; // <-32768, 32767> cout<<"wprowadź długość boku kwadratu bok="; cin>>bok; pole = bok * bok; cout << "pole kwadratu o boku "<< bok <<"wynosi "<<pole; Program 5 /* Program do wyznaczania długości okręgu */ #include <stdio.h> float r, obwod, pi; printf("wprowadź długość promienia r = "); scanf ("%f", &r); pi = 3.14; obwod = 2 * pi * r; printf ("Obwód okręgu wynosi %f ",obwod); Program 6 /* Program do wyznaczania długości okręgu */ #include <iostream.h> void main() float r, obwod, pi; cout<<"wprowadź długość promienia r="; cin>>r; pi = 3.14; obwod = 2 * pi *r; cout <<"Obwód okręgu wynosi <<obwod; W języku C++ komentarze moga być umieszczane dwojako: - ograniczenie tekstu znakami /*...*/. Komentarz taki może ciągnąć się przez wiele linijek. - zastosowanie znaków //. Kompilator po napotkaniu takich znaków ignoruje resztę linii do końca. - jest to komentarz charakterystyczny tylko dla C++. Komentarze /* i // moga się zagnieżdżać lub nie, tzn. nie można zapisać: /*.../*...*/...*/,

4 zależy to od kompilatora. W języku C/C++ rozróżnia się duże i małe litery. Słowa kluczowe są zastrzeżone i muszą być pisane małymi literami. Słowami kluczowymi są np.: int, float, for, while itp. są one częścią definicji języka. W języku C/C++ wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed ich użyciem. Deklaracja składa się z nazwy typu i listy zmiennych danego typu. Instrukcje: 1. scanf ("%i", &bok); 2. cin>>bok; odpowiadają za operacje związane ze standardowym urządzeniem wejściowym (C-onsole INput). Umożliwiają one wczytanie z klawiatury liczby, której wartość zostaje przypisana zmiennej bok. Działanie funkcji scanf () opiera się na analizie lańcucha formatującego. "%i" łańcuch formatujący %i dziesiętna postać parametru Musimy pamietać o typie wczytywanej liczby, i o tym czy mamy wpisac znak & czy też nie przed nazwą zmiennej. Znak & jest operatorem pobrania adresu. Po wczytaniu danych następuje część obliczeniowa. Następne instrukcje odpowiadające za wydrukowanie wartości wyniku. 1. printf ("pole kwadratu o boku %i wynosi %i",bok,pole); 2. cout <<"pole kwadratu o boku "<<bok <<" wynosi "<<pole; Instrukcje te spowodują wyświetlenie na ekranie zarówno testów umieszczonych wewnątrz znaków cudzysłowia, jak i wartości zmiennych a i p. Działanie funkcji printf() opiera się na analizie łańcucha formatującego. "pole kwadratu o boku %i wynosi %i" - %i dziesiętna postać parametru bok %i dziesiętna postać parametru pole Ekran: pole kwadratu o boku 8 wynosi 64 łańcuch formatujący W miejscu gdzie został określony typ wyprowadzanej liczby przez znak %i zostanie wyświetlona wartość pierwszego argumentu czyli wartość zmiennej bok w formacie liczb całkowitych oraz w miejscu gdzie został określony typ wyprowadzanej liczby przez znak %i zostanie wyświetlona wartość drugiego argumentu czyli wartość zmiennej pole również w formacie liczb całkowitych.. Struktura programu jednomodułowego tzn. zapisanego w jednym pliku, Struktura programu w języku C/C++ jest następująca: 1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika 2. prototypy funkcji lub definicje funkcji 3. deklaracje zmiennych globalnych

5 4. słowo kluczowe main() 5. klamra 6. deklaracja zmiennych lokalnych 7. treść programu 8. klamra 9. definicje funkcji Znakowe funkcje wejścia/wyjścia Funkcje getchar(); putchar(c); Program 7 char c; c=getchar(); putchar(c); Zadeklarowana w programie zmienna jest typu char. Typ char najlepiej nadaje się do przechowywania i obsługi znaków w komputerze, jest to zwykle 8 bitowy bajt. W C/C++ rozmiary obiektów wyraża się wielokrotnością rozmiaru typu char. Zależnie od sprzętu char jest typem całkowitym bez znaku lub ze znakiem. Zawiera odpowiednio liczby całkowite z zakresu <0, 255> lub <-128, 127 >. Napewniej jest przyjąć zakres <0,127>. Program używa funkcji getchar() do czytania kolejnego znaku ze standardowego strumienia wejściowego(stdin) int getchar(void) i funkcji putchar() do wysyłania znaku do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int putchar(int) Makra getche(); putch(c); Program 8 char c; c = getch (); // bez echa putch (c); c = getche (); // z echem putch (c); Instrukcje wyboru Instrukcja warunkowa if Do sterowania przebiegiem programu służą instrukcje wyboru, które pozwalają lub nie wykonywać pewne fragmenty programu.

6 Wyrażenie. Wyrażenie jest ciągiem operatorów i argumentów które specyfikuje obliczenie. Przykłady wyrażeń: x<=2, a>0, a = = 0, a!= 0, 2*x+5, 2*x, 5 Wartość wyrażenia można testować za pomocą instrukcji if lub switch. Składnia instrukcji if jest następująca: lub if (wyrażenie) instrukcja1; if (wyrażenie) instrukcja1; else instrukcja2; Jeżeli obliczona wartość wyrażenia jest różna od zera to wykonuje się instrukcję1, jeżeli występuje else to instrukcja2 wykonuje się wtedy gdy wartość wyrażenia wynosi zero. W języku C/C++ nie ma osobnego typu logicznego czyli takiego, który przyjmuje wartości prawda i fałsz. Fałsz 0 Prawda 1 Operatory porównania: > < = = >= <=!= dają wartość 1, jeżeli warunek jest prawdziwy i 0 jeżeli warunek jest fałszywy. Program 1 int a; scanf ("%d", &a); if (a>0) // a > 0 - to jest wyrażenie warunkowe printf ("wprowadzono liczbę dodatnią\n"); printf ("Koniec"); Program 2 int a; scanf ("%d", &a); if (a>=0) // a >= 0 - to jest wyrażenie warunkowe printf ("wprowadzono liczbę dodatnią lub zero"); else // else czyli jeżeli a < 0 printf ("wprowadzono liczbę ujemną");

7 Program 2a int a, b; scanf ("%d", &a); if (a>=0) printf ("wprowadzono liczbę dodatnią lub zero"); b=0; else // else czyli jeżeli a < 0 printf ("wprowadzono liczbę ujemną"); b=1; printf ("\n a=%d b=%d", a, b); Przykład 3 int a = 9; if (a) printf (" jestem w if "); else printf ("jestem w else "); instrukcja if (a)...; jest równoważna instrukcji: if (a!= 0)...; Przykład 4 int y, x; x=20; y=4; // x=3; y=4; x=2; y=1; if (y-2*x) printf (" jestem w if "); else printf ("jestem w else "); a jest różne od zera instrukcja if (y-2*x)...; jest równoważna instrukcji: if ( (y-2*x)!= 0)...; y-2*x jest różne od zera Wartości wyrażenia innej niż zero odpowiada stan prawda (true) Wartości wyrażenia zero odpowiada stan fałsz (false)

8 instrukcja w if, if...else i switch nie może być deklaracją. W przypadku zagnieżdżonych instrukcji if... else, else jest wiązana z ostatnią instrukcją if bez else. if (a>0) if (b<0) printf ("a>0, b<0") else printf ("a>0 i b>=0") if (a>0) if (b<0) printf ("a>0, b<0") else printf ("a>0 i b>=0") else printf ("a<=0") użycie nawiasów klamrowych zmienia połączenia if z else if (a>0) if (b<0) printf ("a>0, b<0") //ponieważ użyto nawiasów else printf ("a<=0") Instrukcja switch() Składnia instrukcji: switch (wyrażenie) case wyrażenie_stałe: instr;... default: instr; Instrukcja switch powoduje przekazanie sterowania do jednej z ciągu instrukcji wyznaczonej wartością wyrażenie. wyrażenie musi być typu całkowitego lub musi być klasą dla której istnieje jednoznaczne przekształcenie do typu całkowitego. Najpierw obliczana jest wartość wyrażenie,, a nstępnie wynik porównuje się z kolejnymi stałymi przypadków wyrażenie_stałe. Jeśli któraś ze stałych jest równa wartości wyrażenie to sterowanie przekazuje się do instrukcji która jest poprzedzona tą etykietą. Jeśli wartość wyrażenia nie zgadza sie z żadną z wartości podanych w etykietach case i występuje etykieta default., to sterowanie przekazuje się do instrukcji które ta etykieta poprzedza, jeżeli etykieta default nie występuje, wówczas nie wykona się żadna z instrukcji zawartych w instrukcji switch. Wykonywanie instrukcji kończy się po napotkaniu instrukcji break która jest instrukcją skoku i powoduje opuszczenie bieżącej instrukcji switch. * Miejsce etykiety default jest dowolne, ale może ona wystąpić tylko jeden raz. * Może być tylko jedna etykieta z tą sama wartością

9 * Etykiety wyboru muszą być tego samego co wyrażenie typu całkowitego. Jeśli po etykiecie case nie umieścimy instrukcji break, wtedy będą wykonywane instrukcje umieszczone po kolejnej etykiecie case. Przykład 1 #include<iostream.h> char dzialanie; float w,a,b; dzialanie= cin>>a>>b; switch (dzialanie) case '+': w=a+b; case '-': w=a-b; case ': ': w=a/b; case '* ': w=a*b; default: cout<<"niepoprawny OPERATOR\n"; cout<<w; Przykład 2 #include<iostream.h> int nr, delta; cin>>nr; switch (nr) case 1: case2: case3: delta=1; case 4: delta=12; //brak instrukcji break powoduje wykonanie default default: delta=0; cout<<"delta="<<delta; Instrukcje switch mogą być zagnieżdżone. switch (rok_operacji)

10 case 1997: switch(litera) case a : drukuj_a(); case b : drukuj_b(); case 1998: switch(litera) case a : drukuj_a(); case b : drukuj_b(); default: cout<<" NIEPOPRAWNY ROK OPERACJI\n";

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Kurs Java TI 312[01]

Kurs Java TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 4 2. Instalacja i narzędzia... 4 3. Beta-kod i maszyna wirtualna... 4 4. Struktura programu... 5 5. Pierwszy program... 5 Przykład 5.1. Program Hello... 5

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania Java

Podstawy programowania Java Podstawy programowania Java Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Informacje wprowadzające Pierwszy program Algorytmy, dane, notacje Spojrzenie użytkownika komputer

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo