Umowa uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym SZLAK PRZYGODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym SZLAK PRZYGODY"

Transkrypt

1 Umowa uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym SZLAK PRZYGODY Miejscowość: UMOWA NR: / / Operator: Nazwa Data:.. Partner: Nazwa adres ulica Bałtów 15 adres ulica adres kod pocztowy, miejscowość Bałtów adres kod pocztowy, miejscowość NIP NIP Partner zawiera z Fundacją Szlak Przygody z siedzibą w Bałtowie, adres: Bałtów 15, Bałtów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwaną dalej Operatorem ) Umowę, której przedmiotem jest jego uczestnictwo w Programie Lojalnościowym SZLAK PRZYGODY w okresie od.. do.. Partner poniżej określa wariant uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Szlak Przygody poprzez wybór odpowiedniego abonamentu : Lp Zaznacz Wybrany Abonament (*) Opis 1. Abonament Platynowy Ilość zamieszczanych Ofert (**) bez limitu unikalnych ofert 3. Abonament Złoty Abonament Srebrny Abonament Brązowy 6 * - właściwe zaznaczyć krzyżykiem ** - wpisać maksymalną liczbę ofert zamieszczonych przez Partnera

2 Szczegółowe warunki umowy: 1 Postanowienia ogólne. 1. Poniższe pojęcia użyte w treści niniejszej Umowy mają następujące znaczenie: Karta Uczestnika Konto Partnerskie odpowiednio oznakowana logo Programu Lojalnościowego Szlak Przygody karta dystrybuowana przez Partnera lub Operatora i wydawana Uczestnikom Programu służąca do identyfikacji oraz rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie oraz do wymiany Punktów na Nagrody lub Bony. przypisana Partnerowi i dostępna w sieci Internet przestrzeń na serwerze Portalu, na której publikowane są przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie materiały prezentujące działalność i ofertę Partnera, a także za pomocą którego Partner uzyska dostęp do danych statystycznych opisujących preferencje i zachowania posiadaczy Kart Uczestnika. Operator z siedzibą w Bałtowie, adres: Bałtów 15, Bałtów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Partner Portal Program Regulamin osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest stroną podpisanej z Operatorem Umowy uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym SZLAK PRZYGODY. serwis internetowy o charakterze informatyczno-promocyjnym umieszczony pod adresem współpraca stron (Operatora i Partnerów) na zasadach wynikających z niniejszej Umowy oraz Regulaminu wykorzystująca udostępniane przez Operatora narzędzia służące do nawiązywania i podtrzymywania przez Partnerów pozytywnych relacji z klientami. Regulamin Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY w aktualnie obowiązującej wersji, którego aktualna treść w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Operatora, a w wersji elektronicznej na Portalu. 2. Przedmiotem umowy jest wzajemna współpraca Stron, w ramach której Operator: zapewnia Partnerowi dostęp do narzędzi Programu Lojalnościowego Szlak Przygody poprzez utworzenie Konta Partnerskiego, udostępnienie materiałów promocyjnych Programu oraz koniecznych danych dostępowych do Konta Partnerskiego, na bieżąco będzie zaopatrywał Partnera w Karty Uczestnika, świadczy na rzecz Partnera usługi dodatkowe na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY, z kolei Partner zobowiązuje się do: terminowego uiszczania na rzecz Operatora opłat oraz wykonywania innych obowiązków związanych z uczestnictwem w Programie określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY,

3 bieżącej i efektywnej współpracy z Operatorem w zakresie dystrybucji, obsługi i rejestracji Kart Uczestnika, naliczania Punktów posiadaczom Karty Uczestnika, aktualizowania oferty Bonów i Nagród oraz ich przyznawania posiadaczom Kart Uczestnika, zamieszczenia logo Programu w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych, w szczególności informacji w formie logo na swojej stronie internetowej z przekierowaniem na stronę Portalu. 2 Rejestracja i funkcjonowanie Konta Partnerskiego. 1. Operator zobowiązuje się do utworzenia dla Partnera i utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy Konta Partnerskiego na podstawie dostarczonych przez Partnera materiałów prezentujących jego działalność i ofertę, w formie tekstowej oraz graficznej. Operator tworząc Konto Partnerskie zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie oryginalnymi materiałami Partnera ( bez dokonywania w nich żadnych modyfikacji) lub materiałami uprzednio przygotowanymi i zatwierdzonymi przez Partnera ( jakakolwiek zmiana materiałów podlega uprzedniej akceptacji Partnera ). Operator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wybranych treści lub materiałów, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie ich bezprawności lub gdy są one niezgodne z ideą Programu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do współpracy w celu niezwłocznego usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. 2. Partner zapewnia, że jest uprawniony do udostępniania na Portalu oraz w innych formach, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu, wszelkich materiałów, które będzie przekazywał Operatorowi w związku z współpracą Stron, w tym do dokonywania modyfikacji tych materiałów w zakresie uzgodnionym z Operatorem. Partner ponosić będzie wszelką odpowiedzialność za treści bezprawne, w szczególności naruszające dobra osób trzecich, wizerunek lub prawa autorskie. 3. Poprzez utworzenie Konta Partnerskiego Operator świadczył będzie dla Partnera odpłatne usługi reklamowe promujące działalność i ofertę Partnera poprzez: a) zapewnienie użytkownikom Portalu możliwości generowania i prezentacji ofert Partnera, b) zapewnienie Partnerowi dostępu do danych statystycznych opisujących preferencje i zachowania posiadaczy Kart Uczestnika na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy, c) świadczenie usług dodatkowej promocji Partnera (na Portalu, na profilu w newsletterze, w formie mailingu promocyjnego a także w innych formach z zastosowaniem Internetu bądź innych środków przekazu) na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. 4. Partner będzie na bieżąco zgłaszał Operatorowi aktualne oferty wynikające z prowadzonej przez niego działalności i biorące udział w Programie. Partner wyraża zgodę na umieszczanie na stronie internetowej jego Konta Partnerskiego materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Programu, działalności i oferty Operatora, Partnerów oraz innych podmiotów współpracujących z Operatorem.

4 3 Wzajemne rozliczenia Stron związane z uczestnictwem w Programie. 1. Partner będzie współpracował z Operatorem w zakresie wydawania, rejestrowania i obsługiwania Kart Uczestnika stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu. Udostępnione Partnerowi Karty Uczestnika stanowią własność Operatora. Partner jest zobowiązany do wydania posiadanych przez siebie Kart Uczestnika na każde żądanie Operatora. 2. Partner samodzielnie decyduje, które usługi lub towary oferowane przez niego w ramach prowadzonej działalności objęte będą Programem. Partner ponosi na zasadzie wyłączności wszelką odpowiedzialność za wady lub szkody wyrządzone osobom trzecim przez objęte Programem towary lub usługi. 3. Partner w czasie trwania umowy zobowiązany jest do płacenia Operatorowi rocznej opłaty abonamentowej w kwocie, zł netto (słownie: złotych) za pierwszy okres roczny, a za kolejne okresy roczne według zasad określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Roczna opłata abonamentowa zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. Roczna opłata abonamentowa będzie uiszczana w pierwszym miesiącu każdego rozpoczętego okresu rocznego obowiązywania umowy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 4. Za sprzedaż usług lub towarów biorących udział w Programie Partner naliczał będzie posiadaczom Kart Uczestnika punkty w wysokości 1 punkt za każde pełne 1 zł zapłacone przez nich za towar lub usługę. Ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego generowany będzie przez system informatyczny Operatora raport sprzedaży obejmujący wszystkie punkty przyznane w tym miesiącu posiadaczom Kart Uczestnika przez Partnera. Raport ten będzie podstawą wystawienia przez Operatora dla Partnera faktury VAT. 5. Za zgromadzone przez posiadacza Karty Uczestnika punkty może on nabywać u Partnera Bony lub Nagrody w postaci określonych przez Partnera usług lub towarów biorących udział w Programie. Ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego generowany będzie przez system informatyczny Operatora raport sprzedaży obejmujący wszystkie punkty w ten sposób wykorzystane przez posiadaczy Kart Uczestnika u Partnera w danym miesiącu. Raport ten będzie podstawą wystawienia przez Partnera dla Operatora faktury VAT. 6. Za każdy 1 punkt naliczony posiadaczowi Karty Uczestnika Partner zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Operatora kwoty 0,08 zł netto. Za każdy 1 punkt wykorzystany u Partnera przez posiadacza Karty Uczestnika Operator zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Partnera kwoty: 0,06 zł netto w abonamencie Platynowym, 0,05 zł netto w abonamencie Złotym, 0,04 zł netto w abonamencie Srebrnym, 0,03 zł netto w abonamencie Brązowym. 7. Faktury VAT, o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu, będą wystawiane ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. 8. Faktury wynikające ze współpracy Stron będą wzajemnie doręczane drogą pocztową. Płatność za faktury VAT, o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu, będzie dokonywana w następujących terminach: a) faktury VAT wystawione przez Operatora dla Partnera w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,

5 b) faktury VAT wystawione przez Partnera dla Operatora w terminie 21 dni od daty doręczenia Operatorowi prawidłowo wystawionej faktury. 9. Partner jest obowiązany do naliczania punktów posiadaczom Kart Uczestnika za sprzedaż usług lub towarów biorących udział w Programie, jak również do realizowania bonów lub nagród za zgromadzone przez posiadaczy Kart Uczestnika punkty na zasadach określonych w Regulaminie. 4 Poufność. 1. Partner, a także osoby którym Partner powierzył wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Programie zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich danych otrzymywanych z systemu Programu, jak również danych otrzymywanych w związku ze współpracą z Operatorem. Dotyczy to w szczególności uzyskiwanych z za pośrednictwem Konta Partnerskiego lub od Operatora danych statystycznych opisujących preferencje i zachowania posiadaczy Kart Uczestnika. Partner będzie na bieżąco realizował wszelkie wytyczne Operatora w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadaczy Kart Uczestnika udzielane przez Operatora w celu zapewnienia należytego przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. 2. Operator będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy handlowej w zakresie dotyczącym przygotowywanych przez Partnera akcji promocyjnych i marketingowych w okresie od ich uzyskania do czasu ich publikacji na Portalu. 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Do korzystania z Portalu oraz Programu konieczne jest używanie przez Partnera urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością przeglądania jej zasobów. 6 Okres obowiązywania. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 24 (dwudziestu czterech ) miesięcy. Po zakończeniu tego okresu umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed upływem tego okresu pisemne oświadczenie o braku zgody na przekształcenie umowy. Umowa na czas nieoznaczony będzie mogła zostać pisemnie rozwiązana przez każdą ze Stron w trybie jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie obowiązywania umowy na czas określony będzie ona mogła zostać pisemnie rozwiązana przez każdą ze Stron w trybie jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego po upływie pierwszych 12 miesięcy jej obowiązywania. 7 Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacja Partnera dotycząca usług świadczonych dla niego drogą elektroniczną powinna zawierać imię i nazwisko (firmę) Partnera, adres do doręczeń, datę zawarcia umowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamację zgłasza się w formie pisemnej i przesyła na adres Operatora.

6 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. W razie wezwania Partnera do uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia braków. 3. Decyzja Operatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Partner o decyzji Operatora zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą a, jeśli został on wskazany w dokumentacji dotyczącej zgłoszonej reklamacji. 4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej powyżej. 8 Postanowienia dodatkowe. 1. W przypadku naruszania przez Partnera postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu w zakresie wszelkich obowiązków i świadczeń o charakterze niepieniężnym, Operator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, uprawniony będzie do wykluczenia Partnera z udziału w Programie z zachowaniem prawa do rocznych opłat abonamentowych do końca okresu, na który Umowa została zawarta, a w razie przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony z zachowaniem prawa do rocznej opłaty abonamentowej do końca rozpoczętego okresu rocznego. W takim wypadku Partner jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu wszelkich udostępnionych mu materiałów, w tym Kart Uczestnika. 2. Zarówno uprawnienia Partnera o charakterze niepieniężnym, jak i wierzytelności pieniężne Partnera wobec Operatora wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 9 Postanowienia końcowe. 1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. przez podpisanie niniejszej Umowy Partner kwituje odbiór od Operatora: aktualnej treści Regulaminu, materiałów reklamowych, loginu i hasła do Konta Partnerskiego. 4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: Załącznik nr 1 Charakterystyka abonamentów oferowanych przez Operatora, Załącznik nr 2 Cennik abonamentów.

7 5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Niżej wymienieni reprezentanci Stron zapewniają, że są umocowani do skutecznego zawarcia niniejszej Umowy w imieniu i na rzecz podmiotów, które reprezentują. Osoba reprezentująca Partner Operator Imię i Nazwisko Data i podpis, pieczątka

8 Załącznik nr 1 Charakterystyka abonamentów oferowanych przez Operatora Szlaku Przygody. Abonament Platynowy Złoty Sposób rozliczenia z Fundacją 25% - utrzymanie PL SzP, 75% - pokrycie przez Fundację kosztów za wydane nagrody. 37,5% - utrzymanie PL SzP, 62,5% - pokrycie przez Fundację kosztów za wydane nagrody Liczba ofert generowanych i prezentowanych w systemie Bez limitu 18 Promocja na portalu SzP w pierwszej kolejności po wyświetleniu wszystkich ofert Platynowych Lokowanie w publikacjach medialnych i udział w eventach Promocja na profilu FB Dodatkowe usługi Promocja w newsletterze odpłatnie, w cenie abonamentu wliczona promocja w 4 wydaniach newsletter a - odpłatnie - odpłatnie - odpłatnie Mailing promocyjny odpłatnie, przy czym w cenie abonamentu wliczony mailing do 4000 adresów w przeciągu roku odpłatnie, w cenie abonamentu wliczony mailing do adresów w przeciągu roku Dostęp do badań marketing. 1 (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) Badania skuteczności własnych akcji prom. 2 (dzienny, tygodniowy, dwutygodniow, miesięczny) (tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny) Wysokość rabatu za skorzystanie z odpłatnych usług 30% 20% 1 W nawiasie podano częstotliwość aktualizowania dostępnych badań. 2 W nawiasie podano częstotliwość aktualizowania dostępnych badań.

9 Załącznik nr 1 Charakterystyka abonamentów oferowanych przez Operatora Szlaku Przygody. Srebrny Brązowy 50% - utrzymanie PL SzP, 50% - pokrycie przez Fundację kosztów za wydane nagrody 62,5% - utrzymanie PL SzP, 37,5% - pokrycie przez Fundację kosztów za wydane nagrody 12 6 po wyświetleniu wszystkich ofert Złotych na końcu - odpłatnie odpłatnie - odpłatnie - odpłatnie - odpłatnie - odpłatnie odpłatnie, w cenie abonamentu wliczony mailing do adresów w przeciągu roku odpłatnie (kwartalne, półroczne, roczne) (półroczne, roczne) (dwutygodniow y, miesięczny) (miesięczny) 10% 0%

10 Załącznik nr 2 Cennik - kwoty netto. Abonament I rok II rok Platynowy 2 500,00 zł 5 000,00 zł Złoty 1 750,00 zł 3 500,00 zł Srebrny 1 050,00 zł 2 100,00 zł Brązowy 0,00 zł 170,00 zł Tabela 1. Ceny netto abonamentów. Rodzaj abonamentu Platynowy Złoty Srebrny Brązowy Cena wydanego punktu płacona Operatorowi przez Partnera Programu Lojalnościowego 0,08 zł Cena zrealizowanego punktu płacona Partnerowi Programu Lojalnościowego przez Operatora 0,06 zł 0,05 zł 0,04 zł 0,03 zł Tabela 2. Cenny netto w systemie wzajemnego rozliczania się Partnera z Operatorem.

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX 1. Strony Umowy: pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX AVC Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera maksymalnie 30-dniowy okres, w trakcie, którego Klient Resellera

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy. REGULAMIN EuroTELEFON.eu 1. DEFINICJE 1. EuroTELEFON Sieć telefoniczna realizowana w technologii VoIP (Voice over IP) przez firmę TKSoftware Tadeusz Kowalczyk z siedzibą pod adresem 05-830 Strzeniówka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo