UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)"

Transkrypt

1 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do rejestru spółek pod numerem , reprezentowaną przez: a) [ ] zwaną dalej: Usługodawcą, a 2. 1) w przypadku osoby prawnej (spółki): [ ] z siedzibą w [ ] przy ul. [ ], [ - ], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [(Sąd Rejestrowy, Wydział)] pod numerem KRS: [ ], NIP: [ ], REGON: [ ], kapitał zakładowy: [ ] PLN, reprezentowaną przez: a) [ ] 2) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: ], prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [ ], ul. [ ], [ - ], NIP: [ ], REGON: [ ], PESEL: [ ], zwany dalej: Usługobiorcą, zwani w dalszej części Umowy z osobna Stroną, łącznie: Stronami, o następującej treści: 1 Preambuła Zważywszy, że: 1) w dniu r. wszedł w życie Regulamin świadczenia usług reklamowych (dalej: Regulamin), który znajduje się na stronie regulamin.jetmail.uk, określający ogólne zasady świadczenia przez Usługobiorcę usług objętych Umową, w tym warunki oraz tryb zawarcia i wykonania Umowy, Strona 1 z 7

2 2) użyte w treści Umowy pojęcia i zwroty mają tożsame znaczenie, jakie zostały im przypisane w treści Regulaminu, a ich wykładnia powinna być dokonywana, w zgodzie z treścią Regulaminu, 3) strony Umowy podjęły rokowania poprzedzające zawarcie Umowy w trybie, o którym mowa w 4 ust. 2 Regulaminu, 4) usługobiorca potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i wszystkich załączników do Regulaminu stanowiących jego integralną część, 5) podpisanie Umowy jest jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu świadczenia usług reklamowych. Strony postanowiły zawrzeć Umowę na świadczenie usług reklamowych na poniższych warunkach: 2 Przedmiot Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz i przy niezbędnym udziale Usługobiorcy, na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie, usługi reklamowej, szczegółowo opisanej w postanowieniach 5 Regulaminu. 3 Prawa i Obowiązki Stron 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zapisy Umowy i Regulaminu z należytą starannością. 2. Usługobiorca zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu. 4 Okres obowiązywania Umowy Niniejsza Umowa zostaje zawarta (należy zaznaczyć właściwe pole): 1) - na czas wykonania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jednej usługi reklamowej; 2) - na czas oznaczony 6 (sześciu) miesięcy od dnia jej zawarcia Strona 2 z 7

3 5 Wynagrodzenie Usługodawcy 1. Z tytułu świadczenia usługi reklamowej, szczegółowo opisanej w postanowieniach 5 Regulaminu, w przypadku zawarcia umowy w trybie, o którym mowa w postanowieniu 4 pkt 1 Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się płacić Usługodawcy następujące opłaty (należy zaznaczyć właściwe pola): WYBÓR RODZAJ USŁUGI CENA NETTO Wysyłka [ ] Listów Reklamowych (Opłata za usługę) CPC (wynagrodzenie za kliknięcie w odnośnik (link) w Liście reklamowym (Opłata za usługę) [ ] zł [ ] zł Hosting 0 zł (w ramach Rejestracja i udostępnianie Domeny na potrzeby wykonania usługi reklamowej Przygotowanie treści Listów Reklamowych i projektu graficznego Strony Landing Page (Opłata za LP) 0 zł (w ramach 500,00 zł Materiały graficzne, fotografie 0 zł (w ramach Osobisty Opiekun w całym okresie trwania umowy 0 zł (w ramach Poczta elektroniczna w Domenie (do 1000 MB) 0 zł (w ramach 2. Z tytułu świadczenia usługi reklamowej, szczegółowo opisanej w postanowieniach 5 Regulaminu, w przypadku zawarcia umowy w trybie, o którym mowa w postanowieniu 4 pkt 2 Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się płacić Usługodawcy miesięczną opłatę za jeden z wybranych Pakietów (należy zaznaczyć właściwe pola): Strona 3 z 7

4 WYBÓR RODZAJ PAKIETU CENA NETTO Abonament miesięczny pakiet brązowy wysyłka Listów Reklamowych (Opłata za usługę) Abonament miesięczny pakiet srebrny wysyłka Listów Reklamowych (Opłata za usługę) Abonament miesięczny pakiet złoty wysyłka Listów Reklamowych (Opłata za usługę) [cena ustalana indywidualnie] [cena ustalana indywidualnie] [cena ustalana indywidualnie] Hosting 0 zł (w ramach Rejestracja i udostępnianie Domeny na potrzeby wykonania usługi reklamowej Przygotowanie treści Listów Reklamowych i projektu graficznego Strony Landing Page (Opłata za LP) 0 zł (w ramach 500,00 zł Materiały graficzne, fotografie 0 zł (w ramach Osobisty Opiekun w całym okresie trwania umowy 0 zł (w ramach Poczta elektroniczna w Domenie (do 1000 MB) 0 zł (w ramach Jednorazowa płatność kwoty Abonamentu za cały okres trwania Umowy z góry ( 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu) 10% rabatu 3. Usługobiorca wskazuje sposób doboru adresatów Listów Reklamowych, poprzez dokonanie wyboru: 1) - Bazy Adresatów Nieprofilowanej; 2) - Bazy Adresatów Profilowanej 4. W przypadku wyboru w ust. 3 Bazy Adresatów Profilowanej, Usługobiorca wskazuje ponadto Branżę oraz Kategorię przynależności konkretnych adresatów (należy zaznaczyć właściwe pola): Strona 4 z 7

5 WYBÓR Branża Kategoria 5. Wszystkie faktury VAT lub rachunki, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Usługobiorcy przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, w wybranym przez Usługodawcę formacie elektronicznym, na co Usługobiorca wyraża zgodę (zwaną dalej Akceptacją ). Faktury lub rachunki będą przesyłane drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazany w Umowie lub na adres Osoby Kontaktowej wskazanej przez Usługodawcę. Usługobiorcy przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Usługodawca traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur lub rachunków w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji. Po upływie tego terminu Usługodawca będzie przesyłał Usługobiorcy faktury VAT lub rachunki listownie na adres Usługobiorcy wskazany w Umowie. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Usługobiorcę w formie pisemnej na dane Usługodawcy wskazane w Regulaminie. 6. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania przez Usługobiorcę Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP określa Regulamin. 6 Zwolnienie od odpowiedzialności 1. Usługodawca gwarantuje, iż zwolni Usługobiorcę od wszelkiej odpowiedzialności cywilnej w tym roszczeń kierowanych do Usługobiorcy od adresatów Listów Reklamowych wynikającej z naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących procedur wysyłki Listów Reklamowych oraz pozostającej w bezpośrednim związku ze świadczeniem usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach 5 Regulaminu, przy czym Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o jakichkolwiek roszczeniach zgłaszanych Usługobiorcy przez podmioty trzecie, w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach 5 Regulaminu, bądź uzasadniających groźbę zgłoszenia takich roszczeń. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Strony niezwłocznie uzgodnią niezbędne działania lub sposób postępowania, przy poszanowaniu interesów każdej ze Stron. Strona 5 z 7

6 7 Dane osobowe 1. Usługodawca informuje Klienta o: 1) tym, że Usługodawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.) będzie przetwarzał dane osobowe Usługobiorcy w zbiorze danych w celu wykonywania Umowy; 2) dobrowolności podania danych z tym, że podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy; 3) prawie dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie Usługodawcy oraz podmiotom współpracującym z Usługodawcą, jego danych osobowych oraz wszelkich otrzymanych od Usługobiorcy dokumentów i informacji lub samodzielnie uzyskanych przez Usługodawcę informacji dotyczących Usługobiorcy, związanych z Umową, niezbędnych do realizacji Umowy. 3. Usługobiorca wyraża / nie wyraża* zgody na przetwarzane jego danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą. 4. Usługobiorca wyraża / nie wyraża* zgody na otrzymywanie od Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o produktach i usługach Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, w trakcie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, na adres elektronicznej skrzynki pocztowej lub numer telefonu wskazany przez Usługobiorcę w Umowie lub na adres elektronicznej skrzynki pocztowej lub numer telefonu Osoby Kontaktowej, 5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Usługobiorcy lub adres elektronicznej skrzynki pocztowej Osoby Kontaktowej wskazane w Umowie oraz wiadomości SMS na numer telefonu Usługobiorcy lub numer telefonu Osoby Kontaktowej wskazane w Umowie, bądź inny numer użytkowany przez Usługobiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczących w szczególności informacji o zbliżającym się terminie płatności faktur VAT lub rachunków wystawianych przez Usługodawcę, w związku z wykonywaniem Umowy lub o zaległościach Usługobiorcy w płatnościach wynikających z Umowy. 8 Postanowienia szczegółowe 1. Usługobiorca wyznacza następujące Osoby Kontaktowe: 1) [ ] Strona 6 z 7

7 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawo autorskie i ustawy o ochronie baz danych. 3. W celu umożliwienia składania przez Usługodawcę oświadczeń wskazanych w treści Umowy lub Regulaminu, Usługobiorca wskazuje następujące dane kontaktowe: a) dane teleadresowe Osoby Kontaktowej: [ ], adres elektronicznej skrzynki pocztowej: [ ] b) dane teleadresowe Usługobiorcy: [ ], adres elektronicznej skrzynki pocztowej: [ ]. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy. 6. Do Umowy dołączono regulamin świadczenia usług udostępniania danych wraz z załącznikami. Usługodawca Usługobiorca * niewłaściwe skreślić. Strona 7 z 7

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) Załącznik 4.3 do Instrukcji UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Miliczu ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICZENIA W REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ ORAZ OBSŁUDZE ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ DOMENY INTERNETOWEJ PRZEZ IQ PL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH w serwisie internetowym www.polisowo.pl. 1. Definicje

UMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH w serwisie internetowym www.polisowo.pl. 1. Definicje UMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH w serwisie internetowym www.polisowo.pl zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy : POLISOWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnomorska 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne)

UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne) UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne) NINIEJSZA UMOWA, dalej zwana Umową", została zawarta w Warszawie, w dniu roku MIĘDZY: Panią/Panem. zamieszkałą / ym* w Warszawa, kod., przy ul.., legitymującą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 1 Postanowienia Wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WARSAWDANCE.COM

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WARSAWDANCE.COM REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WARSAWDANCE.COM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, a także dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu szybkafaktura.pl (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo