KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007

2 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2006 R., Z UWZGLĘDNIENIEM POJAWIAJĄCYCH SIĘ TENDENCJI W ZAKRESIE NOWYCH PRODUKTÓW. Rok 2006 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. W roku 2005 wartość aktywów netto zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne przekroczyła poziom 61 mld PLN, co stanowiło ponad 64% wzrost aktywów netto w porównaniu do roku Zgodnie z danymi szacunkowymi 1, w 2006 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wzrosły do około 99 mld PLN, co stanowiło około 61% zwyżkę względem roku W ciągu całego 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego (do 18 września 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) wydała łącznie 63 zezwolenia na utworzenie funduszy inwestycyjnych, w tym 18 na utworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), 9 na utworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), 36 na utworzenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) oraz 3 zezwolenia na utworzenie towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Do dnia 31 grudnia 2006 r. 15 funduszy inwestycyjnych, które w 2006 r. uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nie zostało zarejestrowanych, a 2 fundusze inwestycyjne zostały zarejestrowane po uzyskaniu zezwolenia w 2005 r. W trakcie roku 2006 r. doszło do likwidacji 2 funduszy inwestycyjnych (KBC SIGMA FIZ oraz Skarbiec Kasa Plus SFIO) oraz połączenia z innymi funduszami 2 funduszy inwestycyjnych (UniGlobal FIO przejął UniXXI Wiek FIO, a KBC Papierów Dłużnych FIO przejął KBC Obligacyjny FIO). Poniższa tabela dotyczy najczęściej udzielanych przez KNF zezwoleń dotyczących funduszy inwestycyjnych: Tabela 1. Najczęściej udzielane zezwolenia w latach LP Rodzaje zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, w tym: 1. funduszy inwestycyjnych otwartych 2. specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 3. funduszy inwestycyjnych zamkniętych na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na zmiany w statutach funduszy inwestycyjnych na dokonywanie lokat na rynkach zorganizowanych poza OECD na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w fundusz z - 2 wydzielonymi subfunduszami 6. na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności na połączenie funduszy inwestycyjnych 1 2 W wyniku udzielonych w 2006 r. zezwoleń struktura rynku funduszy inwestycyjnych (uwzględniająca ilość i rodzaje funduszy inwestycyjnych oraz ich udział rynku) przedstawia się następująco: 1 dane szacunkowe serwisu internetowego Analizy Online raport Aktywa funduszy inwestycyjnych. Grudzień 2006, 2

3 Tabela 2. Ilość zarejestrowanych funduszy inwestycyjnych w roku 2005 i 2006, z podziałem na rodzaje i z wyszczególnieniem funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami. FIO SFIO FIZ SUMA ogółem w tym funduszy z subfunduszami ogółem w tym funduszy z subfunduszami ogółem w tym funduszy z subfunduszami ogółem w tym funduszy z subfunduszami rok rok Wykres 1. Procentowy udział rodzajów funduszy inwestycyjnych w ogólej liczbie funduszy inwestycyjnych w 2005 r. Wykres 2. Procentowy udział rodzajów funduszy inwestycyjnych w ogólnej liczbie funduszy inwestycyjnych w 2006 r. 19% 11% FIO SFIO FIZ 29% FIO SFIO FIZ 59% 70% 12% Wykres 3. Najczęściej tworzone fundusze inwestycyjne (wg. rodzaju) w 2006 r. 57% 29% 14% FIO SFIO FIZ 3

4 Wykres 4. Procentow y w zrost liczby funduszy w 2006 r. (względem 2005 r.) 100,00% 91,70% 80,00% 60,00% 40,00% 40% FIO SFIO FIZ 20,00% 0,00% 7,50%* * przy podanej wartości należy uwzględnić fakt dokonania przekształcenia 10 istniejących w 2005 r. funduszy inwestycyjnych (5 funduszy Commercial Union TFI S.A. i 5 funduszy SEB TFI S.A.) w 2 fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami Wykres 5. Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w latach Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne Powstawanie nowych funduszy inwestycyjnych w roku 2006 odbywało się w drodze: a) zezwolenia na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego oraz b) przekształcenia istniejących już funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Możliwość utworzenia funduszu inwestycyjnego określona w pkt b) wynika z art. 240 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym fundusze FIO albo 4

5 SFIO zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Z tej możliwości w 2006 r. skorzystały 2 TFI Commercial Union Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (przekształcając 5 FIO) oraz SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (przekształcając 5 FIO). Ponadto, z wnioskiem o przekształcenie funduszy w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami wystąpiły w 2006 r. jeszcze 3 TFI. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami (tzw. fundusze parasolowe) umożliwiają swobodny przepływ środków pieniężnych uczestników pomiędzy poszczególnymi subfunduszami, w zależności od przyjętej przez nich strategii inwestycyjnej, z jednoczesnym zwolnieniem podatkowym od zysków kapitałowych. Stąd też w roku 2006 odnotowano wyraźne zainteresowanie i tendencje do tworzenia takiego typu funduszy, zarówno na drodze wspomnianego już przekształcania jak i poprzez tworzenie nowych funduszy, przy czym najczęściej tworzone były fundusze z wydzielonymi subfunduszami w oparciu o konstrukcję SFIO i FIO. Przykładem takiego funduszu był utworzony w 2006 r fundusz ING Parasol SFIO. W skład przedmiotowego funduszu wchodzi pięć podstawowych kategorii subfunduszy (gotówkowy, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcji), prowadzących standardową politykę inwestycyjną. Fundusz ING Parasol SFIO był jednocześnie produktem innowacyjnym, gdyż oprócz w/w kategorii subfunduszy posiada jeszcze jeden subfundusz (ING Selektywny Plus), którego strategia inwestycyjna opiera się na wyszukiwaniu i doborze spółek atrakcyjnych, których walory są niedowartościowane. Wzrostowa tendencja w roku 2006 dotyczyła również tworzenia funduszy typu zamkniętego. W tym przypadku liczba funduszy zamkniętych w 2006 r. uległa niemal dwukrotnemu wzrostowi. W 2006 r. zezwolenie na utworzenie uzyskało 36 funduszy FIZ, z czego 13 funduszy emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne oraz 23 funduszy emitujących certyfikaty niepubliczne. Zainteresowanie TFI tworzeniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych wynika z faktu, iż fundusze te mają znacznie większe możliwości inwestycyjne niż fundusze otwarte (np. w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości lub wierzytelności) oraz umożliwiają swobodniejsze dopasowanie polityki inwestycyjnej do preferencji konkretnego inwestora. Dlatego też fundusze inwestycyjne zamknięte są coraz częściej produktami dedykowanymi. Przykładami funduszy zamkniętych dedykowanych są m.in. Copernicus FIZ Nieruchomości 1 oraz City Living Polska FIZ Aktywów Niepublicznych. Istotną grupą tworzonych w 2006 r. funduszy FIZ, nowego typu, były fundusze sekurytyzacyjne, które były tworzone jako fundusze niestandaryzowane. Fundusze te charakteryzuje możliwość kreowania elastycznego portfela inwestycyjnego z wieloma, zróżnicowanymi pulami wierzytelności. Duże zainteresowanie funduszami sekurytyzacyjnymi tego typu wynika przede wszystkim z uaktywnienia się banków, jako instytucji zbywających wierzytelności. Ustawodawca umożliwił bowiem bankom uzyskanie odpowiednich ulg z tytułu zbycia wierzytelności funduszowi inwestycyjnemu. Należy podkreślić, że nie powstał dotychczas fundusz sekurytyzacyjny standaryzowany, zapewne z uwagi na obowiązujące ograniczenia ustawowe w zakresie konstrukcji takiego funduszu. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokowania co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytułu jednej puli wierzytelności. Może co prawda dokonywać lokat w kilka pul wierzytelności lub w prawa do świadczeń z tytułu kilku pul wierzytelności, jednak pod warunkiem, że inicjatorem 5

6 sekurytyzacji jest bank krajowy lub instytucja kredytowa oraz że wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są wyłącznie tego samego rodzaju. Główną zaporą w tworzeniu funduszy standaryzowanych jest więc wymóg nabywania wierzytelności przynoszących stały dopływ kapitału, a jak obecnie pokazuje rynek, banki nie są zainteresowane zbywaniem takich wierzytelności, ponieważ właśnie takie wierzytelności są dla nich samych najbardziej atrakcyjne. Największą innowacją produktową roku 2006 było pojawienie się na rynku funduszy inwestycyjnych funduszy podstawowych i powiązanych. Idea funduszy podstawowych i powiązanych polega na utworzeniu przez dane TFI jednego funduszu inwestycyjnego (podstawowego), który będzie zbywał jednostki uczestnictwa albo emitował certyfikaty inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym (powiązanym) utworzonym przez to samo towarzystwo. Fundusze podstawowe i powiązane mogą być funduszami typu FIO, SFIO lub FIZ, przy czym fundusze podstawowe i powiązane mogą być funduszami różnego rodzaju. Niewątpliwymi zaletami przedmiotowej konstrukcji, jest możliwość tworzenia funduszy powiązanych różniących się sposobem i wysokością pobieranych opłat czy wypłaty dochodów, co umożliwia kierowanie takich produktów do określonych grup inwestorów. Możliwe jest również, aby fundusze FIO lub SFIO, utworzone jako fundusze powiązane, czerpały zyski z inwestycji w nieruchomości lub wierzytelności, których dokonywałby fundusz zamknięty podstawowy. Pierwszymi funduszami o konstrukcji podstawowy-powiązane były EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ oraz EGB-Skarbiec Powiązany FIZ i EGB-Skarbiec BIS Powiązany FIZ utworzone przez Skarbiec TFI S.A. W przedmiotowej konstrukcji celem funduszu podstawowego jest nabywanie wierzytelności nieregularnych od banków, firm telekomunikacyjnych oraz ubezpieczeniowych w oparciu o aktywa wniesione przez fundusze powiązane. Kolejnym TFI, które zdecydowało się wykorzystać zalety funduszy podstawowych i powiązanych był Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W tym przypadku funduszem podstawowym jest fundusz Superfund Trend Podstawowy SFIO, inwestujący do 100% swoich aktywów w fundusze zagraniczne Quadriga B oraz Quadriga C, inwestujące w najbardziej płynne kontrakty terminowe notowane na światowych rynkach finansowych i towarowych. Fundusz ten jest więc jednocześnie przykładem tzw. funduszu funduszy, o czym mowa będzie poniżej. Funduszami powiązanymi są Superfund Trend Bis Powiązany FIO oraz Superfund Trend Plus Powiązany FIO, inwestujące swoje aktywa w jednostki uczestnictwa w/w funduszu podstawowego. Wśród tworzonych w 2006 r. funduszy, znaczną grupę stanowiły fundusze inwestujące 100% lub do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innych funduszy (tzw. fundusze funduszy). Takie fundusze utworzył m.in. KBC TFI S.A. (KBC Elita II FIZ, KBC Plus FIZ, KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ, KBC Finansowy FIZ) oraz TFI PZU S.A. (PZU SFIO Funduszy Zagranicznych). Fundusze KBC Elita II FIZ i KBC Plus FIZ lokują aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, którego inwestycje będą nakierowane na 30 wybranych spółek (tzw. blue chipów). Z kolei KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, którego inwestycje skierowane będą na spółki rynku nieruchomości w Europie i krajów azjatyckich, a KBC Finansowy FIZ lokuje swoje aktywa w tytuły funduszu zagranicznego, który inwestował będzie w portfel 20 dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych. W przypadku funduszy KBC TFI S.A. dodatkowym atutem jest bankowa gwarancja zwrotu kapitału, przy czym jest to gwarancja dla funduszu, jako uczestnika subfunduszu funduszu zagranicznego Fund Partners, który w przypadku spadku wartości zainwestowanego kapitału poniżej 100% 6

7 otrzymuje jego zwrot. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji również uczestnicy funduszu uzyskują zabezpieczenie swoich inwestycji. Natomiast fundusz PZU SFIO Funduszy Zagranicznych ma konstrukcję funduszu z subfunduszami, z których każdy stosuje inną politykę inwestycyjną - od lokowania w fundusze zagraniczne typu obligacyjnego do lokowania w fundusze typu akcyjnego, a nawet fundusze inwestujące w aktywa alternatywne (tj. nieruchomości, towary giełdowe, tytuły uczestnictwa funduszy hedgingowych). Wyraźną tendencją w roku 2006 było również tworzenie funduszy inwestycyjnych stosujących strategię zabezpieczania portfela. Strategia ta polega na odpowiednim doborze do portfela inwestycyjnego funduszu instrumentów finansowych, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, w celu ochrony aktywów funduszu przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu. Wśród tego typu funduszy znajdowały się zarówno fundusze FIO i SFIO (np. UniStoProcent Bis FIO i Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO) jak i fundusze FIZ (tj. BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 oraz PKO/CS Bezpieczna Lokata FIZ). O niemałej popularności w/w produktów może świadczyć fakt, iż oferowany przez BPH TFI S.A. fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 zebrał około 750 mln zł w drodze subskrypcji, a po tym sukcesie również fundusze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 i BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 pozyskały z rynku znaczne aktywa. Z uwagi na bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą w 2006 r. wiele spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MSP), notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), okazało się podmiotami, w których walory warto było inwestować, głównie z uwagi na spore niedoszacowanie względem ich rynkowej wartości. Dochodziły do tego częste w 2006 r. debiuty nowych spółek z sektora MSP i w efekcie wzrosło zainteresowanie inwestycjami w ten segment rynku. W ślad za tym można było zaobserwować tworzenie się funduszy inwestycyjnych FIO, nakierowanych na inwestycje w spółki MSP. Przykładami takich funduszy były np. PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO oraz AIG FIO Małych i Średnich Spółek. W roku 2006 r. miało również miejsce pierwsze w historii polskiego rynku skorzystanie przez fundusze z prawa zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa. Pierwszym funduszem, który zawiesił zbywanie swoich jednostek był fundusz ING FIO Średnich i Małych Spółek, kolejnymi były odpowiednio Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek oraz Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO. Główną przyczyną zawieszania przez w/w fundusze zbywania jednostek uczestnictwa była konieczność ochrony uczestników przed wzrostem ryzyka inwestycyjnego spowodowanego duża popularnością spółek MSP (jako źródła inwestycji) połączoną z ich niską kapitalizacją i niewielką płynnością w obliczu dysponowania przez przedmiotowe fundusze aktywami netto znacznej wartości. Wartym zaznaczenia jest również, że w roku 2006 r. wśród ofert banków pojawiały się coraz częściej tzw. oferty mieszane tj. lokaty bankowe powiązane z funduszem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne coraz częściej były też celem firm ubezpieczeniowych, gdzie kwoty pochodzące ze składek ubezpieczeniowych były inwestowane w znacznej części w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 7

8 Nowym produktem, który pojawił się na rynku funduszy inwestycyjnych w 2006 r. był fundusz Opera NGO SFIO. Fundusz ten jest funduszem przeznaczonym wyłącznie dla organizacji pozarządowych, tj. osób prawnych działających na rzecz dobra społecznego, w tym w szczególności fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych, osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, izb rzemieślniczych oraz szkół wyższych. Fundusz Opera NGO SFIO dysponuje szerokim wachlarzem możliwych inwestycji. Przedmiotem lokat funduszu mogą być bowiem są instrumenty finansowe takie jak akcje notowane na GPW, akcje niepubliczne, zagraniczne rynki akcji, waluty obce, instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne. Nietypową ofertę stworzyło KBC TFI S.A. wprowadzając na rynek produkt łączący w sobie zarządzanie aktywami na zlecenie z funduszem inwestycyjnym. Mowa tu o funduszu KBC Portfel VIP SFIO z wydzielonymi trzema subfunduszami (KBC Portfel Pieniężny, KBC Portfel Obligacyjny, KBC Portfel Akcyjny), którego uczestnikami mogą być wyłącznie inwestorzy, którzy podpisali umowę o zarządzanie cudzym pakietem na zlecenie i powierzyli w zarządzanie środki pieniężne o wartości minimum zł. Środki te są lokowane w w/w subfundusze funduszu, zgodnie z wybraną przez inwestora strategią inwestycyjną. Nowym produktem był również fundusz Investors Gold FIZ, o którym można powiedzieć, że jest pierwszym w Polsce stricte surowcowym funduszem. Dotychczas fundusze inwestowały jedynie część swoich aktywów w instrumenty udziałowe firm surowcowych lub instrumenty pochodne oparte na surowcach. W przypadku Investors Gold FIZ, do 100 % aktywów tego funduszu może być lokowanych w akcje spółek surowcowych oraz instrumenty pochodne notowane na rynkach zachodnich, których bazą są np. metale szlachetne. W 2006 r. rynek funduszy inwestycyjnych poszerzył się o przedstawione poniżej fundusze: 8

9 Tabela 3. Fundusze FIO, które uzyskały zezwolenie KNF w 2006 r. 1. AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek 2. Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4. Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (powstały z przekształcenia 5 FIO) Subfundusz CU Polskich Akcji Subfundusz CU Stabilnego Inwestowania Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Depozyt Plus 5. DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 6. KBC Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7. Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Skarbowy Noble Fund Mieszany Noble Fund Akcji 8. OPERA Universa Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 10. PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11. SEB - Fundusz Inwestycyjny Otwarty (powstały z przekształcenia 6 FIO) SEB Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEB Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEB Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEB Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEB Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEB Euro Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty 12. Skarbiec - Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty 13. Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty 14. Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty 15. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek 16. UniStoProcent Bis Fundusz Inwestycyjny Otwarty 17. UniAktywnaAlokacja(95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty 18. UniAkcje: Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9

10 Tabela 4. Typy funduszy SFIO, które uzyskały zezwolenie KNF w 2006 r. 1. AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych AIG Subfundusz Akcji AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu AIG Subfundusz Obligacji AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AIG Subfundusz Akcji Światowych AIG Subfundusz Pieniężny AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 2. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus ING Subfundusz Akcji Plus ING Subfundusz Zrównoważony Plus ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ING Subfundusz Obligacji Plus ING Subfundusz Gotówkowy Plus ING Subfundusz Selektywny Plus 3. KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Pieniężny Subfundusz KBC Portfel Akcyjny Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny 4. Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 6. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7. Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 8. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 9. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Zrównoważony Zagraniczny PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów PZU Subfundusz Stabilnego Wzrostu Zagraniczny 10

11 Tabela 5. Typy funduszy FIZ, które uzyskały zezwolenie KNF w 2006 r. szczególne typy funduszy fundusze sekurytyzacyjne fundusze aktywów niepublicznych fundusze publiczne 1. Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych fundusze niepubliczne 1. Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2. EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3. GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 4. Allianz - Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5. Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6. BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7. Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 8. Focus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9. Purple 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusze sektora nieruchomości: 1. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 1 2. City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 3. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Fundusze venture capital: 4. Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5. Sezam VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 6. St. Paul's Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7. Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8. CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fundusze funduszy zagranicznych: 1. KBC Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. EGB - Skarbiec BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2. EGB - Skarbiec Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3. Opera Aida Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4. Opera II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5. Opera III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6. Sezam V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostałe Fundusze ze strategią zabezpieczania portfela: 7. PKO/CREDIT SUISSE Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8. BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 9. BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców 11. BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 Fundusze surowcowe: 12. Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11

12 Analizując udział poszczególnych TFI w rynku funduszy inwestycyjnych należy zauważyć, że mimo stale rosnącej liczby towarzystw funduszy inwestycyjnych rynek ten, podobnie zresztą jak europejski rynek funduszy inwestycyjnych, jest mocno skoncentrowany. Pomimo iż udział trzech największych towarzystw w całym rynku (PIONEER PEKAO TFI S.A., BZ WBK AIB TFI S.A. oraz ING TFI S.A.) z roku na rok sukcesywnie maleje, ciągle kształtuje się on na wysokim poziomie 53,67% (dla porównania w III kw roku sięgał on ponad 55,53%). Można zaobserwować wyraźną dominację jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych - PIONEER PEKAO TFI S.A., którego udział w rynku na koniec III kw r. wyniósł 24,89%. Tak znaczący udział w rynku wynika z tego, że towarzystwo ma największe doświadczenie na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, gdyż istnieje od początku istnienia tego rynku w Polsce, a także dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji. Udział poszczególnych TFI mierzony wartością aktywów netto (na koniec III kw roku) prezentuje poniższy wykres. Wykres 6. Udział poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce w III kwartale 2006 r. (w%) GTFI S.A. 0,295% ING TFI S.A. 12,374% Millennium TFI S.A. 3,025% PKO TFI S.A. 7,985% Skarbiec TFI S.A. 3,919% TFI Allianz Polska S.A. 1,156% DWS Polska TFI S.A. 2,586% CU Polska TFI S.A. 1,767% Legg Mason TFI S.A. 3,234% TFI SKOK S.A. 0,434% Union Investment TFI S.A. 4,290% BZ WBK AIB TFI S.A. 16,410% Opera TFI S.A. 0,629% Inne 5,926% Superfund TFI S.A. 0,059% Investors TFI S.A. 0,068% BPH TFI S.A. 7,442% AIG TFI S.A. 0,953% SEB TFI S.A. 2,051% KBC TFI S.A. 4,383% Pioneer Pekao TFI S.A. 24,888% Copernicus Capital TFI S.A. 0,441% Intrum Justitia TFI S.A. 0,005% TFI PZU S.A. 1,607% GE Debt Management TFI S.A. 0,001% 12

13 II. Główne przedmioty lokat funduszy inwestycyjnych. Tabela 6. Lokaty funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2006 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM FIO SFIO FIZ w mln zł Akcje , , ,8 887,5 Prawa do akcji 72,9 66,2 2,7 4,0 Prawa poboru 181,0 160,6 8,4 12,0 Kwity depozytowe 172,3 169,4 2,9 - Listy zastawne 795, ,3 - Dłużne papiery wartościowe , , , ,9 Obligacje, w tym: skarbowe polskie samorządów terytorialnych korporacyjne Bony skarbowe Bony pieniężne Inne dłużne papiery wartościowe , ,0 137, , ,3 714,0 768, , ,6 50, , ,2 714,0 584, , ,7 86, ,4 29,4-183, , ,7-92,4 Instrumenty pochodne 79,2 62,9 2,3 14,0 Udziały w spółkach z o.o. 218, ,1 Certyfikaty inwestycyjne Jednostki uczestnictwa 59,8-59,8 - Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 18, ,1 8,3 481, ,2 Wierzytelności 310, ,0 Weksle 10, ,2 Depozyty 524,6 230,4 132,3 161,9 Waluty 8,1 7,2 0,8 0,1 Pozostałe lokaty 200,9 200,9 - - LOKATY RAZEM , , , ,9 Źródło: Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku, GUS, 25 październik 2006, Głównym przedmiotem lokat funduszy inwestycyjnych są niezmiennie dłużne papiery wartościowe (a wśród nich obligacje skarbowe polskie) oraz akcje, przy czym w przypadku funduszy FIZ fundusze te inwestowały również znaczne środki w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. W porównaniu do I półrocza 2005 r. fundusze FIO zwiększyły wartość swoich lokat w akcje (o około 180 %), listy zastawne (o około 80%) i dłużne papiery wartościowe (o około 40%) oraz znacznie w kwity depozytowe (o ponad 2 120%), a bardzo znacznie w prawa poboru (o ponad %). Fundusze SFIO z kolei zwiększyły wartość swoich lokat w akcje (o około 49%), dłużne papiery wartościowe (o ponad 19%) i listy zastawne (wzrost o około 15%) oraz bardzo znacznie w prawa poboru (wzrost o około 840%). Zarówno fundusze FIO jak i SFIO zwiększyły wartość swoich lokat w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a zmniejszyły wartość swoich lokat w prawa do akcji. W odniesieniu do funduszy FIZ należy zauważyć, mając na względzie lata 13

14 ubiegłe, iż fundusze te rozpoczęły dokonywanie lokat w wierzytelności i weksle. Natomiast żaden fundusz nie dokonał lokat w certyfikaty inwestycyjne. III. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych. Na koniec I półrocza 2006 r. fundusze zarejestrowały 2816,4 mln certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa (1647,3 mln sztuk przed rokiem). Przychody z lokat wzrosły do 1598,9 mln zł, tj. o 52,0 %. Koszty funduszy zwiększyły się blisko 2-krotnie i osiągnęły wartość 1046,7 mln zł. Po uwzględnieniu wartości kosztów pokrywanych przez towarzystwo (1,4 mln zł) przychody z lokat netto funduszy wyniosły 553,6 mln zł (wzrost o 9,5%). W I półroczu 2006 r. fundusze zrealizowały 390,5 mln zł zysku ze zbycia lokat (spadek o 30,5%) i osiągnęły 1281,4 mln zł zysku z wyceny lokat (wzrost o 25,9%). W efekcie fundusze wypracowały 2225,5 mln zł zysku z operacji wobec 2084,8 mln zł przed rokiem. Na wynik ten złożył się zysk wykazany przez 176 funduszy (2456,8 mln zł) i strata poniesiona przez 44 fundusze (231,3 mln zł). Udział funduszy inwestycyjnych otwartych w zysku wypracowanym przez wszystkie fundusze łącznie wzrósł o 3,6 pkt do 87,2%. Udział funduszy specjalistycznych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych w zysku z operacji zmniejszył się odpowiednio o 1,3 pkt (do 10,2%) i 2,3 (do 2,6%). IV. Aktywa funduszy inwestycyjnych. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno pod względem liczby podmiotów na nim działających, jak i wartości aktywów przez nie zarządzanych. Wartość aktywów oraz wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach 1999 III kwartał 2006 przedstawia poniższy wykres. Wykres 7. Aktywa ogółem oraz aktywa netto (w mln PLN) funduszy inwestycyjnych w latach III kw , , , ,59 wartość aktywów , , , , , , , , , , , , III kw aktywa netto (w mln PLN) aktywa ogółem (w mln PLN) rok Z powyższego wykresu wynika, że wartość aktywów netto zgromadzona przez polskie fundusze inwestycyjne na koniec III kwartału 2006 roku wyniosła tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku oznacza ponad 59% wzrost wartości tych 14

15 aktywów. Rozpatrując to pod względem formy prawnej funduszy inwestycyjnych, warto wskazać, iż największym przyrostem aktywów netto charakteryzowały się fundusze inwestycyjne zamknięte (wzrost o 138,94%), następnie specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (76,22%), a najmniejszy przyrost aktywów netto odnotowały fundusze inwestycyjne otwarte (52,55%). Analizując z kolei, strukturę aktywów netto, którą przedstawia poniższy wykres, można stwierdzić, że największy udział w rynku funduszy inwestycyjnych (81,70% na koniec III kw roku oraz 85,17% na koniec III kw roku) posiadały fundusze inwestycyjne otwarte, mimo iż odnotowały w tym okresie najmniejszy procentowy wzrost aktywów netto. Tak znaczący udział tego typu funduszy wynika przede wszystkim z szerokiego grona inwestorów, do których kierowany jest ten rodzaj funduszu oraz, że jednostki uczestnictwa tych funduszy charakteryzują się wysoką płynnością, a same fundusze inwestycyjne otwarte cechują się w najwyższym spośród wszystkich rodzajów funduszy poziomem bezpieczeństwem inwestycji. Zdecydowanie mniejsze aktywa posiadają nadal w rozpatrywanych latach specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, które na koniec III kw roku zgromadziły odpowiednio tys. zł oraz tys. zł. Wykres 8. Struktura aktywów netto funduszy inwestycyjnych (w %) w Polsce według kryterium formy prawej w latach ,00% wartość aktywów netto (w %) 80,00% 60,00% 40,00% 85,17% 81,70% 20,00% 0,00% 10,09% 11,18% 4,74% III kw III kw ,12% FIO SFIO FIZ 15

16 VI. Dystrybutorzy. Tabela 7. Liczba podmiotów prowadzących dystrybucję funduszy inwestycyjnych w 2006 r. Forma prawna podmiotów prowadzących dystrybucję Ilość podmiotów prowadzących dystrybucję bank 75 biuro/dom maklerski 19 S.A.* 6 Sp. z o.o. 24 os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 1 SUMA 125 * spółki akcyjne niebędące bankami lub domami maklerskimi Wśród ogólnej liczby dystrybutorów znacznie wyróżniają się banki, które posiadają najwięcej zezwoleń na prowadzenie tej działalności oraz spółki z o.o., które wykazywały w roku 2006 rosnące zainteresowanie pośredniczeniem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Znaczna część podmiotów posiadających zezwolenie na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to podmioty, które zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa tylko kilku lub kilkunastu funduszy inwestycyjnych. Jedynie takie podmioty jak BRE Bank S.A., Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Investment Fund Managers Sp. z o.o., Expander Sp. z o.o., Open Finance Sp. z o.o. pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa ponad 60 funduszy inwestycyjnych. Ponadto można stwierdzić, że sieć dystrybucyjna na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych ma raczej strukturę zamkniętą, a to z uwagi na fakt, iż TFI oferują swoje fundusze za pośrednictwem podmiotów z grupy (banków, domów maklerskich). Bardzo często spotyka się sytuację, w której w danym banku dostępne są jednostki uczestnictwa funduszy tylko jednego TFI, pochodzącego z danej grupy kapitałowej. Stanowi to znaczną barierę dostępności funduszy innych TFI, co szczególnie jest widoczne w mniejszych miejscowościach, gdzie działa np. tylko jeden lub dwa banki. W efekcie potencjalni inwestorzy mają ograniczone możliwości inwestycyjne. Wykres 9. Dystrybutorzy (udział w rynku wg. liczby dystrybuowanych funduszy) 12% 5% do 20 funduszy od funduszy 12% od funduszy powyżej 60 funduszy 71% 16

17 VI. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle UE. Na koniec III kwartału 2006 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych krajów zrzeszonych w European Fund and Asset Management Association (EFAMA) wyniosła mln euro, dla porównania na koniec III kwartału 2005 roku wartość tych aktywów wyniosła mln euro. Należy w tym miejscu wskazać, że przy prezentacji danych dotyczących rynku europejskiego uwzględniono fundusze klasyfikowane jako UCITS oraz non-ucits. Poniższa tabela zawiera wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w poszczególnych państwach europejskich w latach Tabela 8. Wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Europie w latach (wg. przyrostu WAN). Miejsce Kraj WAN w III kw (w mln euro) WAN w III Kw (w mln euro) Przyrost WAN (w %) Udział w III kw (w %) 1. Polska ,69 0,29 2. Szwajcaria ,02 2,00 3. Szwecja ,74 1,76 4. Finlandia ,40 0,76 5. Irlandia ,33 9,45 6. Norwegia ,84 0,49 7. Wielka Brytania ,72 9,99 8. Luxemburg ,74 23,85 9. Węgry ,26 0, Lichtenstein ,94 0, Dania ,47 1, Belgia ,91 1, Czechy ,12 0, Francja ,24 19, Holandia ,72 1, Hiszpania ,76 3, Portugalia ,05 0, Słowacja ,68 0, Niemcy ,93 13, Austria ,54 2, Włochy ,74 5, Grecja ,33 0, Turcja ,56 0,19 Źródło: Trends in the European Investment Fund Industry in the Third Quarter of 2005, EFAMA, December 2005, No 27, s. 7 oraz Trends in the European Investment Fund Industry in the Third Quarter of 2006, EFAMA, December 2006, No 27, s. 7, Aktywa netto polskich funduszy inwestycyjnych stanowiły na koniec III kwartału 2006 roku 0,29% całkowitej wielkości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Europie. Dla porównania w analogicznym okresie 2005 roku udział ten kształtował się na poziomie 0, 21%. Mimo niewielkiego udziału rynku polskiego w rynku europejskim, należy wskazać iż Polska odnotowała w rozpatrywanym okresie największy przyrost aktywów netto wynoszący 17

18 56,69%. Dla porównania aktywa netto wszystkich rozpatrywanych funduszy europejskich wzrosły jedynie o 14,56%. Europejski rynek funduszy inwestycyjnych cechuje się stosunkowo silną koncentracją udział w rynku trzech państw o największej wartości aktywów netto, tj. Luksemburga, Francji oraz Niemiec wyniósł na koniec III kwartału 2006 roku 57,51%. Poziom ten utrzymuje się na zbliżonym (wysokim) poziomie, o czym świadczy poziom tego udziału w analogicznym okresie roku poprzedniego na poziomie 57,73%. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu do Rejestru funduszy zagranicznych, prowadzonego przez KNF na podstawie art. 263 Ustawy, wpisane były 34 fundusze zagraniczne oraz 290 subfunduszy działających w ramach większości z w/w funduszy. VI. Prognozy na Biorąc pod uwagę występującą w 2006 r. tendencję do tworzenia funduszy typu parasolowego oraz aktualnie złożone w KNF wnioski TFI, można przypuszczać, że w 2007 r. przybędzie tego typu funduszy na rynku. W roku 2007 należy się również spodziewać wzrostu liczba funduszy FIZ (emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne) i SFIO, głównie z uwagi na niesłabnące zainteresowanie inwestorów funduszami dedykowanymi. Jednocześnie rok 2006 pokazał, że na rynku funduszy inwestycyjnych jest duży popyt na fundusze z ochroną kapitału (tak o konstrukcji FIZ jak FIO i SFIO) i że fundusze tego typu są w stanie zgromadzić znaczne aktywa. Można założyć więc, że w 2007 roku będzie przybywać funduszy o takiej konstrukcji. 18

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl KBC Globalny Ochrony 90 Listopad mbank.pl 801 300 800 Zmienność rynków ryzyko straty ale także szansa na wysoki zysk Grupa KBC stawia na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału,

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 2 3 4 5 AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju Agenda 1. Profil IDEA TFI 2. Historia Spółki 3. Rozwój IDEA TFI 4. Model biznesu 5. Strategia rozwoju 6. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich 7. Finanse Spółki 8. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo