Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku."

Transkrypt

1 Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse Asset Management Polska. Był to również najlepszy pod względem wypracowanych wyników inwestycyjnych okres w historii PKO TFI. Po raz pierwszy w historii, w każdej z najważniejszych grup produktowych (pieniężne i gotówkowe, obligacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone oraz akcji polskich i akcji małych spółek) Fundusze PKO znalazły się wśród najlepszych pod względem wyników inwestycyjnych. Łącznie z funduszy posiadających grupę porównawczą (stanowiących 50% aktywów zarządzanych przez PKO TFI) znalazło się w grupie najlepszych funduszy na rynku. Jest to najlepszy wynik w grupie pięciu największych towarzystw funduszy inwestycyjnych (Pioneer Pekao, Arka BZ WBK, Aviva Investors, ING, Union Investment). Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. PKO Skarbowy ze stopą zwrotu na poziomie 6,2% zajął miejsce w kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych PKO Papierów Dłużnych Plus ze stopą zwrotu 8,% uplasował się na miejscu w kategorii polskich funduszy obligacyjnych PKO Stabilnego Wzrostu Plus zwynikiem inwestycyjnym na poziomie 0,52% był na 6 pozycji w kategorii funduszy stabilnego wzrostu PKO Zrównoważony Plus ze stopą zwrotu,%, co dało mu miejsce w grupie funduszy zrównoważonych PKO Zrównoważony zwynikiem inwestycyjnym,80% zajął 6 miejsce w grupie funduszy zrównoważonych PKO Akcji Plus ze stopą zwrotu 20,6% uplasował się na 8 miejscu w kategorii funduszy akcyjnych PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zwynikiem inwestycyjnym 22,52% zajął miejsce w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek Kolejne fundusze, reprezentujące 29% całkowitych aktywów zarządzanych przez PKO TFI, wypracowało wyniki inwestycyjne w II kwartylu, tj. powyżej średniej dla rynku: PKO Stabilnego Wzrostu zwynikiem inwestycyjnym na poziomie 8,% był na 10 miejscu w kategorii funduszy stabilnego wzrostu PKO Akcji ze stopą zwrotu,% zajął 11 miejsce w grupie funduszy akcyjnych PKO Strategicznej Alokacji zwynikiem inwestycyjnym,0% zajął miejsce w grupie funduszy aktywnej alokacji Łącznie 0 z funduszy PKO TFI, dla których ustalono grupy porównawcze, stanowiące 9% aktywów zarządzanych przez PKO TFI osiągnęło wyniki inwestycyjne powyżej mediany stóp zwrotu dla swoich grup porównawczych. W grupie pięciu największych TFI lepszy odsetek funduszy powyżej mediany zanotował tylko Union Investment. Str.

2 Diagram nr 1. Liczba funduszy i udział aktywów funduszy PKO w kwartylach wyników inwestycyjnych w 200. Liczba funduszy w kwartylach w 2010 roku. Udział % aktywów w kwartylu wyników w 2010 roku 1 2% % I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl 16% 29% 50% I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl bez grupy porównawczej Oceniając wyniki inwestycyjne względem stóp zwrotu obliczonych na podstawie deklarowanych w statutach funduszy portfeli wzorcowych (benchmarków), należy zauważyć, iż wszystkie analizowanych funduszy PKO TFI (stanowiących 9% zarządzanych aktywów) uzyskały wynik wyższy niż benchmark deklarowany w statutach. Także relacja zysku do poniesionego ryzyka inwestycyjnego w 200 roku odzwierciedlona we wskaźnikach Sortino Ratio i Calmar Ratio kształtowała się powyżej mediany dla odpowiednich grup porównawczych funduszy. Pod względem obu wskaźników 0 z funduszy znalazło się ponad medianą. Diagram nr 2. Udział ryzyka w portfelach funduszy inwestycyjnych PKO TFI na tle konkurencji w 200 roku. Zastosowane miary ryzyka: downside deviation (DD), Sortino ratio (SR), maximum drawdown (MD) oraz Calmar ratio (CR). W pierwszym kwartylu zgrupowane są fundusze o najniższym ryzyku. 00% 80% % 0% 6 5 0% DD SR MD CR I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl Str. 2

3 Diagram nr. Udział zarządzanych przez PKO TFI aktywów w kwartylach ryzyka w na tle konkurencji w 200 roku. Zastosowane miary ryzyka: downside deviation (DD), Sortino ratio (SR), maximum drawdown (MD) oraz Calmar ratio (CR). W pierwszym kwartylu zgrupowane są fundusze o najniższym ryzyku. 00% 80% 60% 0% 0% 62% 1% 2% 1% 2% 6% % 69% 10% 11% 5% DD SR MD CR I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl bez grupy porownawczej 6% Wartości wskaźników ryzyka i zysku do ryzyka funduszy zarządzanych przez PKO TFI wskazują, że wyniki inwestycyjne 200 roku zostały osiągnięte bez podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego. Pod względem downside deviation 0 na funduszy znajduje się ponad medianą. Pod względem maximum drawdown 8 funduszy jest ponad medianą. Zestawiając powyższą analizę z osiągniętymi wynikami inwestycyjnymi należy uznać, że relacja zysku do poniesionego ryzyka odzwierciedlona we wskaźnikach Sortino Ratio i Calmar Ratio zgodnie z oczekiwaniami kształtuje się lepiej od mediany. Pod względem obu wskaźników 0 z funduszy znalazło się ponad medianą. Dla części funduszy PKO TFI nie ustalono grup porównawczych ze względu na zbyt małą liczbę funduszy charakteryzujących się zbliżoną polityką inwestycyjną oraz na fakt, iż część z nich została wprowadzona na rynek w trakcie 200 roku. W tabeli nr przedstawiono wyniki inwestycyjne za 200 rok dla funduszy PKO TFI dedykowanych poszczególnym regionom na tle porównywalnych funduszy. Fundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku zarobił 25%. Tabela nr. Wyniki inwestycyjne funduszy PKO TFI za 200 rok, dla których nie ustalono wewnętrznie grup porównawczych. Nazwa Funduszu Całkowita stopa zwrotu skorygowana o pobraną przez fundusz opłatę za zarządzanie DWS Rosja 28,80% Allianz Akcji Europejskich (EUR) (Globalny SFIO) 28,6% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 2,0% DWS Turcja 2,% ING Rosja EUR FIO 22,% Pioneer Akcji MiŚ Spółek Rynków Rozwiniętych 2,% Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2,2% Amplico Akcji Rynków Wschodzących,% Amplico Akcji Europejskich 6,9% PKO Akcji Rynku Japońskiego 16,1% PKO Akcji Rynków Wschodzących 15,26% PZU Akcji Rynków Wschodzących 5,% Millennium BRIC,% SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO,28% ING Ameryki Łacińskiej,82% ING Rynków Wschodzących,5% Str.

4 Amplico Akcji Rynków Wschodzących,9% DWS BRIC,% Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) 2,0% ING VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących,5% Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD),% PZU Akcji Rynków Wschodzących,0% ING VIP Globalny Funduszy Akcji 0,0% DWS Ameryka Łacińska 9,9% Allianz Akcji Amerykańskich (USD) (Globalny SFIO) (w likwidacji) 5,88% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) (ŚFW SFIO) 1,5% PKO Akcji Rynku Europejskiego (EUR) (ŚFW SFIO) 1,5% ING Japonia 0,52% Allianz Akcji Strefy EURO (EUR) (Globalny SFIO) (w likwidacji) -2,9% Źródło AnalizyOnline; Fundusze akcji zagranicznych z grupy globalne rynki wschodzące, globalne rynki wschodzące (waluta) i pozostałe; zakres datowy: W tabeli nr 5 ujęto wyniki inwestycyjne subfunduszy wprowadzonych na rynek przez PKO TFI w dniu 8 kwietnia 200. W ramach klasyfikacji według spółki Analizy Online stopy zwrotu wypracowane przez nowe fundusze znajdują się w czołówce na tle konkurencji. Tabela nr 5. Wyniki inwestycyjne funduszy PKO TFI za 200 rok, dla których nie ustalono wewnętrznie grup porównawczych w okresie Nazwa Funduszu Całkowita stopa zwrotu Opera Substantia.pl,2% BPH Globalny Żywności i Surowców 29,% PKO Surowców Globalny 1,89% Skarbiec - Rynków Surowcowych 5,85% Pioneer Surowców i Energii,60% Idea Surowce Plus 2,86% PKO Dóbr Luksusowych Globalny 12,1% PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 12,% ING Sektora Energii 2,0% PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 11,2% DWS Agrobiznes 0,56% ING Sektora Żywnościowego 8,% Arka Energii FIO,96% ING Sektora Użyteczności Publicznej 6,9% ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych -0,50% DWS Zmian Klimatycznych -2,56% ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego -,% ING Sektora Biotechnologii -5,8% Źródło AnalizyOnline; Fundusze akcji zagranicznych z grupy sektorowe, sektorowe pozostałe oraz surowców; zakres datowy: Str.

5 Przyjęta metodologia W celu zachowania spójności i porównywalności wyników do analizy lat wykorzystano benchmarki i grupy porównawcze z roku 200. Pięć największych TFI ustalano na podstawie wartości aktywów zarządzanych przez te TFI w funduszach będących w grupach porównawczych. Grupa porównawcza tworzona jest na podstawie klasyfikacji i opisu charakterystyki funduszy dokonanej przez niezależny ośrodek monitorujący rynek funduszy (Analizy Online). Skład grupy jest następnie modyfikowany w taki sposób, aby: Wykluczyć fundusze, które: działają krócej niż 6 miesięcy lub z innych powodów dostosowują istotnie portfel lokat do założeń inwestycyjnych mają aktywa istotnie odbiegające od innych funduszy w grupie mają założenia inwestycyjne (tj. polityka, benchmark, kryteria doboru lokat), istotnie różniące je od pozostałych funduszy w ramach tej samej klasyfikacji Analiz Online. Włączyć fundusze, które są klasyfikowane przez Analizy Online w innej grupie natomiast mają założenia inwestycyjne (tj. polityka, benchmark, kryteria doboru lokat, etc), bardzo zbliżone do funduszy z tworzonej grupy porównawczej. W przypadku gdy w trakcie roku nastąpią istotne zmiany (np. likwidacja, połączenie lub istotna zmiana polityki inwestycyjnej) dotyczące funduszu należącego do grupy porównawczej, jest on wyłączany z grupy porównawczej ze skutkiem na dzień przedmiotowego zdarzenia. MR jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w funduszach konkurencji i występowanie z wnioskiem do KI o wykluczenie funduszu ze składu grupy. Fundusze PKO TFI nie wchodzą w skład grup porównawczych. Wyniki korygowano o zarządzania na podstawie danych udostępnionych w serwisie Analizy OnLine (ostatnie dostępne sprawozdania finansowe). PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal 00 tys. Klientów. Wysoka wiarygodność PKO TFI wynika z wieloletniego doświadczenia i bycia członkiem stabilnej Grupy Kapitałowej. Firma zalicza się do jednej z najstarszych tego typu instytucji w kraju. Spółka ma w swojej ofercie ponad dwadzieścia pięć rodzajów funduszy i kilka rodzajów programów inwestycyjnych. Różnią się one poziomem ryzyka i czasem inwestowania, dzięki czemu każdy Klient może wybrać portfel najlepiej odpowiadający jego potrzebom. Oferta PKO TFI jest łatwo dostępna poprzez szeroką sieć dystrybucji w całej Polsce (niemal 1200 placówek PKO Banku Polskiego i Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP), za pośrednictwem mbanku, MultiBanku, Inteligo czy Banku Pocztowego oraz dzięki niezależnemu kanałowi Internetowemu. Towarzystwo zostało założone w 199 roku przez PKO Bank Polski i jedną z największych grup finansowych świata Credit Suisse. Od 2009 roku właścicielem PKO TFI jest w stu procentach PKO Bank Polski. Modelowo przeprowadzona transakcja odkupienia aktywów przyczyniła się do znacznego polepszenia wyników inwestycyjnych, sprzedażowych i finansowych. Wiążące się z nią zmiany w zarządzaniu (budowa własnego zespołu zarządzania aktywami) przyniosły również efekt w postaci lepszej oferty produktowej, która stanowi z kolei ważne uzupełnienie oferty depozytowej Banku. Ostatni okres funkcjonowania Towarzystwa przyniósł między innymi rozszerzenie oferty o możliwość inwestowania na rynkach surowców czy biotechnologii (już wcześniej PKO TFI umożliwiało lokowanie oszczędności na rynkach europejskich, azjatyckich, amerykańskich czy tak zwanych wschodzących). Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wyniosła na koniec 2010 roku 9,6 mld zł, co dało Spółce 8,% udziału w rynku funduszy inwestycyjnych i plasowało Spółkę na piątym miejscu wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo