SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE"

Transkrypt

1 SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE ISSN Europa Socjalna

2 Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Progress ( ). Program ten jest realizowany przez Komisję Europejską. Został ustanowiony w celu finansowego wspierania realizacji celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans i przyczynia się tym samym do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w tych dziedzinach. Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów i polityki w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych w całej UE-27, na obszarze EFTA-EOG oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do UE. Więcej informacji można uzyskać na stronie:

3 SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Dział D1 Tekst ukończono w marcu 2011 r.

4 Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Okładka: Unia Europejska Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: * Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe oraz streszczenie znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 ISBN doi: /37433 Unia Europejska, 2011 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium WYDRUKOWANO NA PAPI ERZE BIAŁYM BEZ CHLORU PIERWIASTKOWEGO (ECF)

5 Spis treści Wprowadzenie 5 Cel w zakresie zmniejszenia ubóstwa i poprawy integracji społecznej 6 Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE stan obecny i najnowsze tendencje 7 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 8 Poważna deprywacja materialna 9 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy 9 Kto jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem? 9 Poprawa pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego 10 Polityka zapobiegania ubóstwu i zmniejszania go 12 Promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 12 Aktywne strategie włączania podstawą środków zwiększania zatrudnienia 12 Wykształcenie i kwalifikacje wyznacznikami włączenia społecznego 13 Trwała i odpowiednia ochrona socjalna 14 Polityka integracji społecznej 15 Instrumenty finansowe UE przeznaczone do zwalczania ubóstwa 16 Postulaty na przyszłość główne przesłania 17 Więcej informacji 20 3

6 Komitet Ochrony Socjalnej Komitet Ochrony Socjalnej działa od 2000 r., skupiając przedstawicieli państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej. Jest to forum polityczne wysokiego szczebla, które umożliwia państwom członkowskim i Komisji Europejskiej współpracę i wymianę poglądów w ramach otwartej metody koordynacji w polityce społecznej (OMK w polityce społecznej). Komitet przygotowuje sprawozdania, formułuje opinie i podejmuje inne prace w zakresie swoich kompetencji, na wniosek Rady lub Komisji bądź z własnej inicjatywy. Od 2011 r. opracowuje także roczne sprawozdanie, w którym ocenia aspekty społeczne strategii Europa Otwarta metoda koordynacji w polityce społecznej Unijne podejście do polityki społecznej opiera się na OMK. Jest to mechanizm służący do koordynowania polityk społecznych państw członkowskich. Jego celem jest dążenie do osiągnięcia wspólnych europejskich celów dzięki procesowi wymiany koncepcji politycznych i wzajemnego uczenia się, a jednocześnie umożliwienie państwom członkowskim określania własnej polityki prowadzącej do osiągnięcia tych celów. W ramach OMK w polityce społecznej państwa członkowskie opracowują krajowe plany działania, określając priorytety i planowane działania. Komisja Europejska wspiera i monitoruje postępy na podstawie wspólnych celów, wskaźników i norm. w 2011 r. cele i metody pracy OMK w polityce społecznej zostaną dostosowane tak, aby współgrały z celami wyznaczonymi w strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 4

7 Wprowadzenie Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie, stymulująca rozwój inteligentnego i zrównoważonego systemu gospodarczego UE sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jej powodzenie zależy od wzajemnie wspierających się działań we wszystkich priorytetowych obszarach. Powinno to umożliwić UE i jej państwom członkowskim uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Unia Europejska wyznaczyła sobie pięć ambitnych celów w dziedzinie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu i energii które należy osiągnąć do 2020 r. Państwa członkowskie dostosują do tego własne cele krajowe w każdym z tych obszarów. U podstaw tej strategii znajdą się konkretne działania na poziomie unijnym i krajowym. Komitet Ochrony Socjalnej opublikował sprawozdanie, w którym ocenia społeczne aspekty strategii Europa Niniejsza broszura jest streszczeniem sprawozdania z 2011 r. 5

8 Cel w zakresie zmniejszenia ubóstwa i poprawy integracji społecznej Co piąta osoba w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tak duża liczba ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa osłabia spójność społeczną i ogranicza potencjał mieszkańców Europy. Jest to szczególnie szkodliwe w okresie, kiedy państwa członkowskie pracują nad wyjściem z kryzysu gospodarczego i finansowego. Szefowie państw i rządów UE zobowiązali się do wydźwignięcia co najmniej 20 mln osób z sytuacji zagrożenia ubóstwem i wykluczenia społecznego do 2020 r. Aby tak się stało, państwa członkowskie muszą wyznaczyć cele na szczeblu krajowym zgodne z celami UE i przyjąć środki umożliwiające ich osiągnięcie. Dzięki temu zwalczanie ubóstwa stanie się ważną częścią ogólnej strategii wyjścia z kryzysu. 6

9 Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE stan obecny i najnowsze tendencje Sztandarowy cel w kwestii ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie określono na podstawie trzech połączonych wskaźników: liczba osób zagrożonych ubóstwem, poziom poważnej deprywacji materialnej oraz liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych w znacznym stopniu dotkniętych niepełnym zatrudnieniem. Wskaźniki te pokazują różne oblicza ubóstwa i wykluczenia w całej Europie oraz zróżnicowanie sytuacji i priorytetów w poszczególnych państwach członkowskich. Te trzy wskaźniki ujęte razem odzwierciedlają cel strategii Europa 2020, jakim jest zapewnienie szerokiego udziału w korzyściach ze wzrostu oraz możliwości odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie przez osoby pozostające obecnie na marginesie. 114 mln osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem (2009) Osoby Menacées zagrożone par la pauvreté, ubóstwem, dotknięte deprywacją, vivant dans le niepozostające dénuement, avec bez emploi, pracy Osoby Menacées zagrożone par la ubóstwem pauvreté (80 millions) mln) 48,7 Osoby zagrożone ubóstwem, niedotknięte deprywacją, pozostające bez pracy Osoby zagrożone ubóstwem, niedotknięte deprywacją, niepozostające bez pracy 12,8 12,1 18,8 6,7 2,3 12,5 Osoby niezagrożone ubóstwem, niedotknięte deprywacją, pozostające bez pracy Osoby niezagrożone ubóstwem, dotknięte deprywacją, niepozostające bez pracy Osoby żyjące w poważnej deprywacji materialnej (40 mln) Osoby zagrożone ubóstwem, dotknięte deprywacją, pozostające bez pracy Osoby niezagrożone ubóstwem, dotknięte deprywacją, pozostające bez pracy Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy (34 mln) Źródło: EU-SILC (2009) rok odniesienia dochodu Uwaga: dane dotyczące dochodu i dane dotyczące małej intensywności pracy odnoszą się do roku poprzedzającego (2008), z wyjątkiem Irlandii ( ) i Zjednoczonego Królestwa (2009). Dane dotyczące deprywacji materialnej odnoszą się do roku przeprowadzenia badania (2009). 7

10 Odsetek osób zagrożonych ubóstwem; dotkniętych poważną deprywacją materialną, ale niezagrożonych ubóstwem; oraz żyjących w gospodarstwie domowym o zerowej lub bardzo małej intensywności pracy, ale ani niezagrożonych ubóstwem, ani niedotkniętych poważną deprywacją materialną (2009) % of całej total populacji population Osoby żyjące w gospodarstwie domowym o zerowej lub bardzo małej intensywności pracy, niezagrożone ubóstwem i niedotknięte poważną deprywacją materialną Osoby dotknięte poważną deprywacją materialną, niezagrożone ubóstwem Osoby zagrożone ubóstwem 10 0 EU-27 CZ NL SE FI AT SI DK LU FR SK DE BE MT UK CY EE ES IT PT IE EL PL LT HU LV RO BG Źródło: EU-SILC (2009) rok odniesienia dochodu 2008, z wyjątkiem Irlandii ( ) i Zjednoczonego Królestwa (2009). Podstawą do monitorowania postępów w dążeniu do tego celu będą wcześniejsze tendencje pod względem liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, zarówno w całej populacji, jak i w najważniejszych zagrożonych grupach. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Za zagrożone ubóstwem uważa się osoby, których dochód jest mniejszy niż 60% mediany dla danego kraju. Jest to relatywna miara ubóstwa, powiązana z dystrybucją dochodu i uwzględniająca wszystkie źródła dochodów pieniężnych. Wobec tego zatrudnienie na poziomie kraju, edukacja i polityka społeczna ukierunkowane na zwalczanie ubóstwa mogą w znacznym stopniu wpływać na poziom zagrożenia. 8

11 Różnice w poziomie zagrożenia ubóstwem wiążą się z różnym standardem życia na obszarze UE. Próg ubóstwa w Holandii, Austrii i na Cyprze jest cztery do pięciu razy wyższy niż w Rumunii czy Bułgarii. Poważna deprywacja materialna Wskaźnik ten opisuje sytuację osób, które nie mogą sobie pozwolić na dobra uważane za niezbędne do życia na godziwym poziomie w Europie. Odzwierciedla on zarówno dystrybucję zasobów w obrębie kraju oraz różnice w standardach życia, jak i PKB per capita w całej Europie. Przeciętnie 8% mieszkańców Europy doświadcza poważnej deprywacji materialnej, ale wskaźniki dla niektórych krajów dochodzą do 30%. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy Wskaźnik ten opisuje sytuację osób żyjących w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje (lub członkowie gospodarstwa domowego pracują w bardzo małym zakresie), ale które niekoniecznie utrzymują się z bardzo niskich dochodów. Praca stanowi najlepszą gwarancję zabezpieczenia przed ubóstwem i wykluczeniem. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym pozostające bez pracy są pięć razy bardziej zagrożone ubóstwem niż osoby pracujące (44% w porównaniu z 8%), natomiast osoby nieaktywne zawodowo (z wyłączeniem emerytów) trzykrotnie bardziej niż zatrudnione (27% w porównaniu z 8%). Wykorzystanie tego wskaźnika odzwierciedla starania państw członkowskich zmierzające do przezwyciężenia wykluczenia z rynku pracy. Kto jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem? Najbardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem są dzieci, osoby starsze, samotne kobiety, samotni rodzice, osoby słabo wykwalifikowane, bezrobotni, osoby w wieku produkcyjnym nieaktywne zawodowo, w tym niepełnosprawne, osoby zamieszkujące obszary wiejskie i migranci. Mniejszości etniczne, w tym Romowie, nie są ujmowane w oficjalnych statystykach UE, ale niektóre źródła krajowe wskazują, że one również są narażone na duże ryzyko wykluczenia. 9

12 Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem w najważniejszych zagrożonych grupach oraz udział tych grup w całej populacji osób zagrożonych (UE-27, 2009) Total Cała population populacja Non-EU Imigranci migrants spoza UE Samotni Single mężczyźni male Gospodarstwa Single domowe parent samotnych households rodziców Osoby Unemployed bezrobotne Samotne Single female kobiety Children Dzieci Zagrożenie Risk ubóstwem of poverty lub wykluczeniem or w exclusion konkretnych for podgrupach specific population populacji (%) sub-groups, % Odsetek Share populacji in population zagrożonej ubóstwem at risk lub of wykluczeniem poverty (%) or exclusion, % Osoby Working pracujące 22 Inactive Osoby nieaktywne (not zawodowo retired, (niebędące emerytami not children) ani dziećmi) Źródło: EU-SILC (2009) rok odniesienia dochodu 2008, z wyjątkiem Irlandii ( ) i Zjednoczonego Królestwa (2009). Uwaga: 63% osób bezrobotnych jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i stanowią one 10,5% populacji zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem. Poprawa pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego Niezbędne jest ciągłe doskonalenie wskaźników, aby w pełni odzwierciedlały wielowymiarowy charakter ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz pozwalały na lepszą ocenę roli i skuteczności polityki ukierunkowanej na zwalczanie tych zjawisk. Konieczne jest dokładniejsze mierzenie ubóstwa, wykluczenia z rynku pracy oraz wpływu systemu podatkowego i systemu świadczeń. 10

13 Uczenie się od innych: wykorzystanie przez Belgię budżetów odniesienia W przygotowanym niedawno opracowaniu zatytułowanym Minibudżety: jaki dochód jest niezbędny do godnego życia w Belgii? określono realistyczny miesięczny koszyk produktów i usług, który ma służyć do ustalania niezbędnego budżetu dla poszczególnych typów gospodarstw domowych. Badacze skupili się na produktach i usługach uważanych za istotne dla zdrowia i niezależnego życia. Interesującym aspektem badania było umożliwienie osobom żyjącym w ubóstwie wyrażenia opinii o wynikach uzyskanych przy zastosowaniu metodologii naukowej. Opracowanie budżetu odniesienia może pomóc w ocenie adekwatności poziomu minimalnych dochodów i mogłoby stanowić wsparcie poradnictwa w sprawach społecznych i finansowych. Aby zapewnić dokładność, budżet odniesienia należy określać na podstawie danych naukowych uzyskanych z szerokiego zakresu grup społecznych, w tym osób żyjących w ubóstwie. Taki budżet może pokazywać próg ubóstwa mającego źródło w dochodach oraz przyczyniać się do lepszego poznania poziomu włączenia społecznego w różnych państwach członkowskich. 11

14 Polityka zapobiegania ubóstwu i zmniejszania go Europa 2020 to zintegrowana strategia, której powodzenie zależy od wszystkich wzajemnie uzupełniających się działań podejmowanych w jej ramach. Jest to szczególnie ważne w obszarach zatrudnienia, edukacji i ubóstwa. Wzrost gospodarczy oraz opracowanie skutecznych rozwiązań politycznych w obszarze zatrudnienia i edukacji ma ogromne znaczenie dla zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zmniej - szenie ubóstwa poprawi szanse na znalezienie zatrudnienia przez pracowników, a także szanse dzieci na lepsze postępy w nauce. Promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Pomimo istnienia systemów zabezpieczenia społecznego kryzys finansowy uderzył najmocniej w osoby najsłabsze, zwiększając tym samym nierówności. Pomijając konieczność wzmocnienia finansów publicznych, zwłaszcza w warunkach starzenia się społeczeństwa, należy zapewnić jak najszerszy udział w korzyściach z ożywienia gospodarczego. Aktywne strategie włączania podstawą środków zwiększania zatrudnienia Kraje o wysokim wskaźniku zatrudnienia charakteryzują się zwykle mniejszym poziomem ubóstwa i wykluczenia. Jednak praca nie zawsze jest gwarancją zabezpieczenia przed ubóstwem i osoby zatrudnione stanowią w UE 24% zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W 2009 r. 8,4% zatrudnionych żyło poniżej progu ubóstwa i odsetek ten nie uległ poprawie od 2005 r. W związku z tym ważne jest, by polityka zatrudnienia zapewniała osobom pracującym godziwe zarobki przez zajęcie się problemami segmentacji rynku pracy, niskich płac i niepełnego zatrudnienia oraz pomagała osobom młodym, samotnym rodzicom i drugim żywicielom w uzyskaniu dostępu do rynku pracy. 12

15 Uczenie się od innych: fiński krajowy program zmniejszenia bezdomności długookresowej W lutym 2008 r. rząd fiński przyjął program mający na celu skrócenie do 2011 r. o połowę długookresowej bezdomności. Odpowiednie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uważa się za warunek wstępny rozwiązania innych problemów społecznych i zdrowotnych. Program pomógł bezdomnym w zapewnieniu sobie stałego zakwaterowania na podstawie umowy najmu, a jego elementem było przekształcenie schronisk dla bezdomnych w lokale do wynajęcia. W ramach programu zapewniono doradztwo w sprawach mieszkaniowych oraz wsparcie finansowe mające zapobiegać eksmisjom, a także wskazówki dotyczące korzystania z ochrony socjalnej. Opracowano także plany resocjalizacji osób bezdomnych i świadczenia dla nich usług. Przy pierwszej ocenie programu okazało się, że przyniósł on oszczędności w wysokości euro na osobę, tj. ponad 50% średnich całkowitych kosztów ponoszonych przez rząd z powodu bezdomności. Rząd fiński ocenia, że osiągnięcie celu programu, jakim jest stworzenie 1250 nowych mieszkań i mieszkań z zapewnionym wsparciem lub miejsc opieki dla osób długookresowo bezdomnych, mogłoby przynieść oszczędności w wysokości 17,5 mln euro rocznie. Wykształcenie i kwalifikacje wyznacznikami włączenia społecznego Podniesienie poziomu wykształcenia i zapewnienie dostępu do uczenia się przez całe życie pomoże w średniej lub dłuższej perspektywie zmniejszyć ubóstwo. Jak pokazano na rysunku poniżej, osoby słabo wykwalifikowane są o 10 punktów procentowych bardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem niż osoby ze średnim wykształceniem, a w porównaniu z osobami o wysokich kwalifikacjach zagrożenie to jest większe o ponad 20 punktów procentowych. 13

16 Osoby w wieku 18 lat i więcej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem wg poziomu wykształcenia (%); (UE-27, 2009) % populacji w wieku 18+ (w wieku lat % of population w przypadku aged 18+ małej (aged intensywności for pracy) low work intensity) HIGH: WYSOKI: Tertiary wykształcenie education wyższe MEDIUM: ŚREDNI: wykształcenie Upper secondary średnie and II stopnia oraz wykształcenie uzyskane post-secondary ukończeniu szkoły non-tertiary średniej inne education niż wyższe NISKI: wykształcenie niższe od podstawowego, wykształcenie LOW: podstawowe Pre-primary, lub wykształcenie primary and średnie lower secondary i stopnia education All Wszystkie (18 years (18 and lat i więcej) over) 0 Osoby zagrożone ubóstwem lub At wykluczeniem risk of poverty społecznym or social exclusion Źródło: EU-SILC (2009). Osoby zagrożone At risk ubóstwem of poverty Osoby dotknięte poważną Gospodarstwa domowe deprywacją Severe material materialną Households o bardzo małej with deprivation very intensywności low work intensity pracy Trwała i odpowiednia ochrona socjalna Ochrona socjalna zabezpiecza ludzi przed ryzykiem społecznym i pomaga zmniejszyć ubóstwo. Równocześnie zasadnicze znaczenie ma przyjęcie takich systemów zabezpieczenia społecznego, które będą zachęcały do aktywności i integracji. Powinny temu towarzyszyć strategie sprzyjające wzrostowi oraz większa liczba lepszych miejsc pracy. 14 Rozwiązania przyjęte w systemie podatkowym i systemie świadczeń określają sposób i zakres wpływu tych systemów na nierówność dochodów i pomoc dla osób biednych. Ważne cechy, które należy wziąć pod uwagę, to progresywny charakter podatków i świadczeń oraz skierowanie ich do odpowiednich osób, a także warunki przyznawania świadczeń, ponieważ mogą one zniechęcać do pracy, jeśli są niewłaściwie pomyślane. Zaobserwowano duże zróżnicowanie państw członkowskich pod względem wsparcia pieniężnego netto gospodarstw domowych o niskich dochodach.

17 W UE wydatki na emerytury stanowią średnio 43% wydatków brutto na świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wraz z ogólnymi programami powiązanymi z zarobkami zapewnienie minimalnych dochodów osobom starszym odgrywa zasadniczą rolę w zmniejszaniu ubóstwa wśród tej grupy osób. W wielu państwach członkowskich dokonuje się obecnie rewizji systemów emerytalno-rentowych. Najważniejsze tendencje w tej reformie dotyczą wzmocnienia powiązania składek ze świadczeniami, podniesienia ustawowego i rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę, ustanowienia automatycznych mechanizmów dostosowawczych uwzględniających oczekiwaną długość życia i wzrost PKB oraz poszerzenia roli prywatnych programów emerytalnych. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, istotne znaczenie dla zwiększenia jej skuteczności ma uświadamianie korzyści płynących ze zdrowia oraz zapobieganie chorobom somatycznym i psychicznym, a także zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki. Stabilne finansowanie tego sektora, efektywne kosztowo wykorzystanie opieki, korzystanie w szerszym zakresie z chirurgii jednego dnia, połączenie usług szpitalnych z innowacyjnym podejściem do sprawowania opieki to elementy, które również mogłyby pomóc w skuteczniejszym jej świadczeniu. Polityka integracji społecznej Olbrzymie znaczenie ma przełamywanie międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa i zapewnienie wszystkim sprawiedliwych szans. Działania w tym obszarze należy rozpocząć od rodzin i dzieci. Należy zwiększyć interwencję we wczesnym wieku dziecięcym w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna i edukacja. Istotne jest zapewnienie właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym i propagowanie obecności rodziców na rynku pracy. Instrumentami o podstawowym znaczeniu w tej kwestii są dostępność i wysoka jakość usług opieki nad dziećmi oraz odpowiednie wsparcie finansowe dla rodzin o niskich dochodach w postaci połączenia ulgi podatkowej z dobrze pomyślanymi i ukierunkowanymi świadczeniami powszechnymi. Aktywne włączenie jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia unijnego celu w zakresie zmniejszenia ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwego udziału w korzyściach ze wzrostu i zatrudnienia. Polega ono na zastosowaniu strategii łączących odpowiednie wsparcie finansowe dla rodzin o niskich dochodach, dostęp do rynku pracy, zwłaszcza dla osób żyjących na marginesie społeczeństwa, i wysokiej jakości usługi. Jest to konieczne, jeśli chce się zapobiegać długotrwałemu wykluczeniu i zwiększyć efektywność wydatków na cele społeczne. Należy poprawić dostępność sieci bezpieczeństwa socjalnego przez zapewnienie stabilnego finansowania opieki społecznej, a także podnieść jakość interwencji. 15

18 Instrumenty finansowe UE przeznaczone do zwalczania ubóstwa Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem finansowym na szczeblu UE, który ma promować zatrudnienie, włączenie społeczne i równe szanse oraz pomagać ludziom w zdobywaniu umiejętności i kwalifikacji. EFS, który dysponuje budżetem 76 mld euro na lata , bezpośrednio wspiera działania skierowane na osiągnięcie celów strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, a także ma udział w pracach służących celom badawczo-rozwojowym. Program Progress wspiera projekty pomagające osiągnąć cele UE i poszerzające wiedzę w zakresie polityki zatrudnienia, integracji społecznej, reform zabezpieczenia społecznego oraz równych szans, a także wdrażania unijnej polityki społecznej. Europejski instrument mikrofinansowy Progress ma przyczynić się do zapewnienia około 500 mln euro na kredyty dla małych przedsiębiorstw w okresie do 2020 r. Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zmniejszenie nierówności między regionami i zwalczanie utrzymujących się wysokich poziomów ubóstwa. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) finansuje się rozwój infrastruktury społecznej i edukacyjnej oraz usług w tych dziedzinach, a bardziej ogólnie działania służące poprawie jakości życia i zarządzania działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich. Program ramowy w zakresie badań wspiera zaawansowane europejskie badania społeczno-ekonomiczne, w szczególności przez opracowywanie nowych metodologii i wskaźników postępu oraz rozwój infrastruktury badawczej. 16

19 Postulaty na przyszłość główne przesłania Poniższe przesłania zostały opracowane na podstawie ustaleń zawartych w rocznym sprawozdaniu Komitetu Ochrony Socjalnej i przyjęte przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów na posiedzeniu w dniu 7 marca 2011 r. 1. Co piąta osoba w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 40 mln ludzi żyje w warunkach skrajnego ubóstwa. Szefowie państw i rządów UE zobowiązali się do wydźwignięcia w ciągu najbliższej dekady co najmniej 20 mln osób z sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego. Aby tak się stało, należy wyznaczyć ambitne cele na szczeblu krajowym oraz ustanowić środki umożliwiające ich osiągnięcie, a walka z ubóstwem powinna stać się częścią ogólnej strategii wyjścia z kryzysu. Należy również zmobilizować wszystkie zainteresowane podmioty. Szybki powrót na ścieżkę wzrostu oraz dobrze przygotowana polityka w dziedzinie zatrudnienia i edukacji to najważniejsze czynniki ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne. Jednocześnie należy sprawić, aby czynniki te były trwałe i adekwatne dzięki wysiłkom na rzecz przywrócenia zdrowych finansów publicznych oraz zreformowania systemów zabezpieczenia społecznego. Pomoże to również zachować ważną rolę wspomnianych czynników jako automatycznych stabilizatorów. Działania państw członkowskich w tej dziedzinie powinny koncentrować się na łączeniu skuteczności, sprawności i sprawiedliwości. Należy chronić osoby w najtrudniejszej sytuacji przed skutkami działań konsolidacyjnych. W ramach dążenia państw członkowskich do wyjścia z kryzysu niezbędne są strategie aktywnego włączenia, będące połączeniem wsparcia dochodów z dostępem do rynku pracy i do usług zdrowotnych oraz społecznych, co pozwoli na uniknięcie długofalowego wyłączenia i zwiększy efektywność wydatków socjalnych. W związku z tym należy ułatwiać uczestnictwo w rynku pracy wszystkim, w szczególności kobietom i młodzieży; łączyć pomoc społeczną ze środkami aktywizu

20 jącymi oraz z dostępem do usług pomagających rozwinąć umiejętności; oraz w razie potrzeby zwiększać zakres i adekwatność siatek bezpieczeństwa socjalnego. Ważne jest również zapewnienie zrównoważonego finansowania wysokiej jakości usług społecznych. 25 mln dzieci w UE jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Aby przełamać międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa, państwa członkowskie muszą potraktować priorytetowo interwencję we wczesnym wieku dziecięcym w takich dziedzinach, jak zdrowie i edukacja, zwiększyć dostępność wysokiej jakości usług opieki nad dzieckiem i usług pomagających rozwijać umiejętności, propagować uczestnictwo rodziców na rynku pracy oraz gwarantować odpowiednie wsparcie dochodów rodzinom z dziećmi dzięki łączeniu dobrze zaplanowanych świadczeń ogólnych i wyspecjalizowanych. Najbardziej uporczywe i skrajne formy ubóstwa wymagają zastosowania polityki łączącej podejście uniwersalne i ukierunkowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie i zwalczanie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, a także na problem ubóstwa energetycznego i wykluczenia finansowego. Propagowanie włączenia społecznego i zapobieganie dyskryminacji grup zagrożonych powinno być zasadniczym elementem polityki społecznej. Zwiększanie liczby lat zatrudnienia i minimalizacja skutków przerw w karierze zawodowej to kluczowe czynniki zapewniające adekwatność przyszłej emerytury i długoterminową stabilność finansowania systemów emerytalnych. Wiąże się to z podnoszeniem stopy zatrudnienia i zwiększaniem ochrony emerytalnej w szczególności w odniesieniu do młodzieży i kobiet na przykład przez uznawanie przymusowych przerw w karierze zawodowej i podnoszenie rzeczywistego wieku emerytalnego, w tym przez ograniczanie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę oraz stwarzanie dla starszych pracowników warunków i zachęt do dłuższej pracy, a także przez znalezienie sposobu na dostosowanie uprawnień emerytalnych do wydłużonego średniego trwania życia. 18

21 Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki będzie wymagało wznowienia wysiłków w celu utrzymania sprawnego sektora zdrowia. Niezbędne będzie zwiększanie skuteczności, stabilności i zdolności dostosowania się opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej w kontekście kryzysu i starzenia się, między innymi przez innowacyjne i skoordynowane świadczenie usług opieki zdrowotnej i społecznej, takich jak zintegrowane możliwości leczenia chorób przewlekłych. Inwestowanie w promocję zdrowia i zapobieganie chorobom (w tym problemom ze zdrowiem psychicznym) może przynieść bardzo duże korzyści zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Powodzenie strategii Europa 2020 zależy od zintegrowanego i spójnego podejścia między wszystkimi odpowiednimi obszarami polityki, w szczególności polityki społecznej, zatrudnienia i gospodarczej, a także od ścisłej współpracy między wszystkimi szczeblami władz publicznych, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim. Powiązanie funduszy UE z priorytetami strategii Europa 2020 i wspieranie innowacji społecznych przyczyni się do zwiększenia skuteczności. Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć potrzebę zwiększenia swoich zdolności do oceny społecznych skutków głównej polityki i decyzji dotyczących wydatków w ramach ogólnej oceny skutków, zgodnie z art. 9 TFUE oraz w kontekście europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ważna jest również poprawa terminowości statystyk społecznych i zwiększenie zdolności analitycznej. Komitet Ochrony Socjalnej przedstawi swój wkład dotyczący zapewnienia spójności między celami i metodami pracy otwartej metody koordynacji w polityce społecznej, nowym kontekstem strategii Europa 2020 oraz zarządzaniem w jej ramach, wykorzystując wnioski płynące z pierwszego europejskiego semestru tej strategii 2. 2 Europejskie semestry mają obowiązywać co roku od 2011 r. są to sześciomiesięczne okresy, podczas których dokonuje się oceny polityki budżetowej i strukturalnej państw członkowskich w celu wykrycia niespójności i nierównowagi. 19

22 Więcej informacji Komitet Ochrony Socjalnej Strategia Europa Ochrona socjalna i włączenie społeczne Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny 20

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en)

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EM 375 ECOFIN 837 EDUC 302 PISMO PRZEWODNIE Od: Komitet Ochrony Socjalnej Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) /

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa Polityka zwalczania ubóstwa, włączenie społeczne i rozwój usług społecznych: oczekiwania polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Unii Europejskiej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) P7_TA(2014)0043 Strategia UE na rzecz osób bezdomnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP)) Parlament

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu www.eapn.org.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie MEMO / 23 maja 2012 r. Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie W sprawozdaniu Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE zaprezentowano pierwsze najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NA OBSZARACH O RÓŻNYM STOPNIU URBANIZACJI

POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NA OBSZARACH O RÓŻNYM STOPNIU URBANIZACJI STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 3 265 Aneta Mikuła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Wykład 9,

Wykład 9, Wykład 9, 12.01.2015 Sytuacja demograficzna w świetle przewidywań stanu i struktur ludności - świat, Europa, Polska. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian struktur wieku ludności Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA C 247/144 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.7.2014 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA NOTA WYJAŚNIAJĄCA Dokument wyjaśniający do zaleceń

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Komisja Europejska Niniejsza broszura jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Wojciech Roszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jabłonowo, 29.03.2012; Współczesne środowisko gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne. Towarzyszący dokumentowi:

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne. Towarzyszący dokumentowi: KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2017 r. SWD(2017) 200 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Co rozumiemy przez deinstytucjonalizację Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

KI-78-09-820-PL-C. Tajemnica słońca

KI-78-09-820-PL-C. Tajemnica słońca KI-78-09-820-PL-C Tajemnica słońca Tajemnica słońca Urząd Publikacji ISBN 978-92-79-12502-7 NOTA PRAWNA Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

E U R O P A Prezentacja J. M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej - nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 11 lutego 2010

E U R O P A Prezentacja J. M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej - nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 11 lutego 2010 KOMISJA EUROPEJSKA E U R O P A 2 0 2 0 Prezentacja J. M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej - nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 11 lutego 2010 Spis treści 1. Kryzys zniweczył wynik

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdraŝania unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej Kraków, 11 października 2012 r. Doświadczenia Programu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące inwestycji EFS

Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące inwestycji EFS Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące inwestycji EFS 1. Wspólne wskaźniki produktu - dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu: bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni;

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Wniosek Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA POLITYKA ZATRUDNIENIA Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020. Europejska strategia zatrudnienia wraz z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne)

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 1. Struktury demograficzne WYKŁAD 6 22.04.2016 2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 3. Starzenie się

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR IP /17 w ramach PO WER

Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR IP /17 w ramach PO WER Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 w ramach PO WER 2014-2020 Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna Unii Europejskiej dr Aleksandra Borowicz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Polityka społeczna Unii Europejskiej Polityki społeczne Unii Europejskiej Polityka w dziedzinie zatrudnienia Polityka społeczna Polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura EURYDICE Informacja prasowa Polskiego Biura Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo