Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek"

Transkrypt

1 Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek

2 PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia Różne wymiary ESZ

3 Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) Europejska strategia zatrudnienia (poprzez otwartą metodę koordynacji ) umożliwia krajom UE wymianę informacji, prowadzenie dyskusji i koordynowanie polityki zatrudnienia. ESZ jest corocznym programem planowania, monitorowania, kontrolowania i dostosowania polityk prowadzonych przez kraje członkowskie w celu skoordynowania instrumentów stosowanych m.in. do ograniczania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy.

4 Otwarta metoda koordynacji Otwarta metoda koordynacji odbywa się na poziomie ponadnarodowym, z ograniczonym udziałem instytucji UE i jest praktycznie całkowicie w rękach państw członkowskich. Opiera się w głównej mierze na mechanizmach miękkiego prawa (soft law) takich jak wytyczne, wskazówki, porównywanie do określonych standardów bądź wzorców oraz dzielenie się doświadczeniami i własną praktyką, określanie wspólnych celów (m.in. w postaci wskaźników ekonomicznych i statystycznych). Oznacza to równocześnie, iż metoda ta nie przewiduje oficjalnych sankcji dla państw opóźniających się we wdrażaniu jej założeń. [Marcickiewicz, Otwarta ]

5 Otwarta metoda koordynacji modelowy przebieg 1. Decyzja polityczna, 2. Określenie wytycznych, wskaźników i sposobu oceny, 3. Plany działania, 4. Monitoring i ocena, 5. Korekta działań i wytycznych, propozycje legislacyjne, nowe instrumenty. [Marcickiewicz, Otwarta ]

6 Otwarta metoda koordynacji cechy charakterystyczne a) Komisja - inicjator, koordynator i organizator sieci eksperckich; b) Rada decyzje; c) Parlament informowany; d) Państwa członkowskie realizacja; e) Brak twardego prawa; f) Cykliczność; g) Cel - wzajemne uczenie się państw. [Marcickiewicz, Otwarta ]

7 Ewolucja ESZ 1 Początek ESZ Traktat Amsterdamski, Szczyt luksemburski (1997) ESZ oparta została na 4 filarach: Zatrudnialność - w ramach tego filaru wprowadzono doradztwo zawodowe, ustawiczne kształcenie bezrobotnych, organizowanie kursów podnoszących lub zmieniających ich kwalifikacje tak, aby mieli oni szansę powrotu na rynek pracy. Przedsiębiorczość - zainicjowano zmiany w zasadach zakładania działalności gospodarczej, aby dać obywatelom UE swobodę działania i zwiększyć szansę na powstawanie nowych miejsc pracy. Zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców - filar ten ma na celu propagowanie elastycznych form zatrudnienia, nowoczesnych form zarządzania organizacją, przeprowadzanie szkoleń pracowników w celu podniesienia ich zdolności adaptacyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Równość szans - dążenie do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W obrębie tego filaru postulowano również konieczność przeprowadzania prób pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

8 Ewolucja ESZ 2 Szczyt lizboński (2000) i szczyt sztokholmski (2001) Określone zostały następujące cele, które miały być zrealizowane do 2010 r.: poziom stopy zatrudnienia ogółem równy 70%, poziom stopy zatrudnienia kobiet równy 60%, poziom stopy zatrudnienia osób w wieku lata równy 50%.

9 Ewolucja ESZ nowe cele i wytyczne ESZ (Europejska strategia pełnego zatrudnienia i lepszej pracy dla wszystkich) Cele: pełne zatrudnienie, polepszenie jakości i wydajności pracy, wzmocnienie spójności i integracji społecznej.

10 Ewolucja ESZ nowe cele i wytyczne ESZ (Europejska strategia pełnego zatrudnienia i lepszej pracy dla wszystkich) Wytyczne: Aktywne i prewencyjne działanie na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo, Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość, Promocja adaptacyjności i mobilności na rynku pracy, Promocja rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenia ustawicznego, Wzrost podaży pracy i promowanie aktywnego starzenia się, Polityka równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Rozwijanie finansowych zachęt do podjęcia pracy, Ograniczenie szarej strefy zatrudnienia, Zmniejszenie regionalnych zróżnicowań w zatrudnieniu.

11 Ewolucja ESZ rewizja Strategii Lizbońskiej Przyjęto Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, który połączył Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej z Wytycznymi Zatrudnienia. Wytyczne w zakresie zatrudnienia zostały ukierunkowane przede wszystkim na przyciąganie większej liczby osób do pracy oraz zwiększenie ich zdolności przystosowywania się do zmieniających warunków poprzez inwestycje w kapitał ludzki.

12 ESZ obecnie Pakiet dotyczący zatrudnienia 1 Zainicjowany w 2012 r. przez Komisję Europejską. Pakiet dotyczący zatrudnienia opiera się na Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia w ramach strategii Europa Pakiet ma na celu: wspieranie tworzenia miejsc pracy ograniczenia opodatkowania pracy skutecznego wykorzystywania dotacji przeznaczonych na pomoc w zatrudnianiu wykorzystywania potencjału kluczowych sektorów, takich jak zielona gospodarka, technologie informacyjno-komunikacyjne, czy też sektor zdrowotny i sektor usług opiekuńczych.

13 ESZ obecnie pakiet dotyczący zatrudnienia 2 przywrócenie rynkom pracy dynamiki pomaganie pracownikom w udanej zmianie pracy lub powrocie do pracy mobilizacja wszystkich zainteresowanych podmiotów na rzecz realizacji wymaganych reform inwestowanie w umiejętności oparte na lepszym przewidywaniu i monitorowaniu zapotrzebowania wspieranie swobodnego przepływu pracowników. usprawnienie zarządzania strategiami w zakresie zatrudnienia ściślejsze ich monitorowanie wraz z krajami UE, by problemy socjalne i związane z zatrudnieniem nie były traktowane drugorzędnie w porównaniu z problemami gospodarczymi [Serwis]

14 ESZ obecnie koordynacja polityki zatrudnienia wytyczne dotyczące zatrudnienia: wspólne priorytety i cele polityki zatrudnienia. Są one proponowane przez Komisję, uzgadniane przez rządy krajowe, a następnie przyjmowane przez Radę UE, wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu: oparte na a) ocenie sytuacji w zakresie zatrudnienia w Europie; b) wdrażaniu wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia; c) analizie projektu krajowych programów reform przez Komitet Zatrudnienia. Stanowi ono element rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Jest publikowane przez Komisję, a przyjmowane przez Radę UE, krajowe programy reform: przedkładane przez rządy krajowe i analizowane przez Komisję pod kątem zgodności ze strategią Europa 2020, zalecenia dla poszczególnych krajów: wydawane przez Komisję i oparte na ocenie krajowych programów reform. [Serwis]

15 Aktualne Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia (obowiązujące od 2010) Płaszczyzna odniesienia: Strategia Europa 2020 Wytyczna 7: Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia. Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Wytyczna 9: Poprawa jakości i wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki. Wytyczna 10: Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa. [Decyzja, 2010]

16 ESZ a strategia Europa 2020 Zgodnie ze strategią Europa 2020, ESZ ma na celu stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy w całej UE. Strategia zatrudnienia wspiera działania, które pozwolą do roku 2020 osiągnąć następujące cele główne: * podwyższenie wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej lata do 75 proc. * obniżenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc i podwyższenie odsetka osób w grupie wiekowej kończących uczelnie wyższe do co najmniej 40 proc. * zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

17 Inicjatywy przewodnie w ramach strategii Europa 2020 [Serwis] Podstawowe znaczenie dla realizacji celów strategii Europa 2020 mają działania wymienione w inicjatywie przewodniej Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Jej celem jest przyspieszenie procesu reformowania rynku pracy, tak by obywatele łatwiej mogli podwyższać swoje kwalifikacje i dostosowywać je do przyszłych potrzeb pracodawców, by powstały nowe miejsca pracy, a unijne przepisy w zakresie zatrudnienia zostały zaktualizowane i uproszczone. Istotne są także 2 inne inicjatywy: Mobilna młodzież (zwiększenie szans młodych ludzi na znalezienie pracy poprzez ułatwianie studentom i stażystom zdobywania doświadczenia za granicą), oraz Europejski program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (ograniczanie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

18 Obecne cele strategiczne ESZ impuls do odnowy polityki flexicurity, polegający na zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron we wzmacnianie elementów tej polityki i ulepszanie mechanizmów służących do monitorowania krajowych rozwiązań z zakresu flexicurity, opracowywanie, we współpracy z krajami UE i partnerami społecznymi, nowej koncepcji jakości pracy, badanie wpływu polityki zatrudnienia, a w szczególności płac, opodatkowania i opłacalności pracy, na sytuację makroekonomiczną w poszczególnych krajach członkowskich oraz w całej UE, opracowywanie podstawowych zasad polityki wspierającej tworzenie miejsc pracy, badanie wpływu zmian klimatu na rynki pracy, zatrudnienie wśród młodzieży, praca na własny rachunek. [Serwis]

19 Wykorzystane źródła i polecane opracowania Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. [2010], Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń. Komisja Europejska [2007], Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ), Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Komisja Europejska [2010], Europa 2020 Strategia dla inteligentnego, zrównoważonego i integrującego wzrostu, COM (2010) Marcickiewicz P., Otwarta metoda koordynacji (http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=146). Serwis Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego (http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=pl). Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2010/707/EU).

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 371 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE ISSN 1977-2165 Europa Socjalna Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4, 29.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 247/97 ZALECENIE RADY z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ wydanie X poszerzone i uaktualnione Redaktor wydania: Tadeusz POMIANEK Zespół redakcyjny: Andrzej ROZMUS Barbara PRZYWARA Marta CZYŻEWSKA Barbara

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo