Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za rok 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za rok 2013 za okres r. CZŁUCHÓW, r.

2 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn Przedmiot i zakres działania Organy Spółek grupy kapitałowej istotne informacje Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej RADPOL S.A Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej RADPOL S.A. w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach RADPOL S.A WIRBET S.A FINPOL ROHR Sp. z o.o Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mającym znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej RADPOL S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy kapitałowej RADPOL S.A Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa RADPOL S.A. jest na nie narażona Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji: Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym Rury i osprzęt termokurczliwy (wykonane z uszlachetnionego polietylenu) Osprzęt kablowy: Przewody i linki elektroenergetyczne: Izolatory Rury z polietylenu i polipropylenu Wyroby budowlane z betonu Rury i kształtki preizolowane Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupą kapitałową Rynek energetyki Rynek energetyki cieplnej Rynek budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, kanalizacji itp Rynek energetyki zawodowej Informacje o źródłach zaopatrzenia Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy kapitałowej RADPOL S.A., w tym znanych Grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Umowy zawarte z mbank S.A Umowa zawarta z DALKIA Warszawa S.A Umowy ramowe Umowy ubezpieczenia Informacja o posiadanych przez emitenta oddziałach (zakładach) Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych jednostek grupy kapitałowej RADPOL S.A. z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

3 inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Informacja o przewidywanym rozwoju grupy kapitałowej Ważniejsze osiągnięcia w dziadzinie badań i rozwoju Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej RADPOL S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności grupy co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem strategii rynkowej przez niego wypracowanej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były ona zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych W przypadku spółek kapitałowych określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie) Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

4 36. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wskazanych w sprawozdaniu finansowym Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta Informacje w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia i sposobu w jaki emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

5 Informacje zawarte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej RADPOL S.A. obejmują okres sprawozdawczy od do r. i zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33, poz. 259, wraz z późniejszymi zmianami) jak i przepisami rachunkowości z dnia r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223, wraz z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn Spółką nadrzędną w grupie kapitałowej RADPOL S.A. jest RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie wpisana dnia r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. RADPOL S.A. prowadzi działalność w trzech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych: 1) w Człuchowie - prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów termokurczliwych, przewodów elektrycznych oraz osprzętu kablowego, 2) w Kolonii Prawiedniki k. Lublina produkowane są wyroby przeznaczone do przesyłu mediów, 3) w Ciechowie k. Środy Śląskiej zajmuje się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego i oświetleniowego. Spółką zależną w grupie kapitałowej RADPOL S.A. jest WIRBET S.A. ( WIRBET ) i FINPOL ROHR Sp. z o.o. ( FINPOL ). Dnia 5 kwietnia 2012 roku Emitent nabył akcji WIRBET, które są akcjami imiennymi o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł. Akcje są uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedna akcję), a także co do podziału majątku w likwidacji (w ten sposób, że 60% majątku zostanie podzielone pomiędzy właścicieli akcji serii A proporcjonalnie do liczby obejmowanych przez każdego z nich akcji tej serii, a pozostałe 40% zostanie podzielone pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, w tym właścicieli akcji serii A, proporcjonalnie do liczby akcji wszystkich serii obejmowanych przez każdego z akcjonariuszy), jak również co do dywidendy (każda akcja serii A daje jej właścicielowi prawo do dywidendy wyższej o połowę od dywidendy do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych). W wyniku nabycia wskazanych akcji, RADPOL stał się akcjonariuszem WIRBET posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym WIRBET oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu WIRBET (łącznie głosów na Walnym Zgromadzeniu). RADPOL stał się spółką Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

6 dominującą wobec WIRBET. RADPOL traktuje wskazany pakiet 100 % akcji WIRBET jako inwestycję długoterminową. Dnia 27 czerwca 2013 roku RADPOL nabył udziałów FINPOL o wartości nominalnej zł każdy i łącznej wartości nominalnej zł. W wyniku nabycia wskazanych udziałów, RADPOL stał się udziałowcem FINPOL posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym FINPOL oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników FINPOL. RADPOL stał się spółką dominującą wobec FINPOL. Emitent traktuje wskazany pakiet 100 % udziałów FINPOL jako inwestycję długoterminową. Schemat organizacyjny grupy kapitałowej RADPOL S.A. RADPOL S.A. 100% WIRBET S.A. 100% FINPOL ROHR SP. Z O.O. 2. Przedmiot i zakres działania 2.1. RADPOL S.A. a) Zakład w Człuchowie Specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych, przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, wykonywane z polietylenu wyroby posiadają tzw. pamięć kształtu. RADPOL jako jedyna firma w Polsce posiada dwa, wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów. Produkty RADPOL znajdują zastosowanie przede wszystkim w energetyce zawodowej, kolejnictwie i ciepłownictwie. b) Zakład w Kolonii Prawiedniki Zajmuje się produkcją rur z polietylenu i polipropylenu, dla energetyki, ciepłownictwa, przesyłu wody i gazu. W ofercie znajdują się również rury polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów. Wykorzystanie polietylenu PE 100 (polietylen bimodalny wytwarzany w katalitycznym procesie Zieglera) otwiera drogę do nowych zastosowań dla systemów PE. Materiały wykorzystywane w produkcji rur z polietylenu klasy PE 100 są bardzo wytrzymałe, mają Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

7 wyjątkowo wysoką odporność na uszkodzenia. Oznacza to, że oprócz zachowania własności rur z polietylenu o wysokiej gęstości, takich jak zgrzewalność, giętkość, odporność na czynniki chemiczne i odporność na ścieranie, rury z PE 100 przynoszą znaczną poprawę tak istotnych własności jak pełzanie, odporność na wpływ karbu oraz odporność na szybką propagację pęknięć. c) Zakład w Ciechowie Oferta handlowa zakładu w Ciechowie obejmuje przede wszystkim szeroki asortyment elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, w tym izolatorów średniego i niskiego napięcia. Do najważniejszych produktów należą izolatory liniowe, stacyjne (wsporcze i przepustowe), trakcyjne oraz aparatowe (przepusty transformatorowe i osłony ceramiczne). Ponadto w portfolio produktów znajduje się osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym gniazda bezpiecznikowe czy oprawki WIRBET S.A. WIRBET S.A. jest producentem rozwiązań z zakresu napowietrznych linii przesyłowych. W ofercie Spółki znajdują się słupy energetyczne, trakcyjne, oświetleniowe oraz reklamowe, a także szeroka gama elementów konstrukcyjnych. We wszystkich obszarach działalności WIRBET posiada rozpoznawalną na terenie całego kraju silną markę. Od 2012 r. WIRBET wchodzi w skład grupy kapitałowej RADPOL. Dzięki budowie wspólnej oferty RADPOL oraz WIRBET możliwe jest wykorzystanie synergii produktowych i dostarczanie kompletnie uzbrojonych słupów linii średniego napięcia FINPOL ROHR Sp. z o.o. FINPOL jest producentem systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów o temperaturze do 161 C. W ofercie firmy znajdują się rury preizolowane z osłoną z polietylenu, blachy ocynkowanej typu SPIRO. Stosowane są rury przewodowe ze stali ze szwem i bez szwu, ze stali specjalnych, z miedzi lub z odpowiednich tworzyw sztucznych. Firma zajmuje się również produkcją rur preizolowanych do przesyłu pary technologicznej o temperaturze do 300 C, z dwuwarstwową izolacją o odpowiednio dobranych grubościach warstw. Od czerwca 2013 roku FINPOL jest częścią grupy kapitałowej RADPOL. Synergia produktowa z grupą RADPOL oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie w wytwarzaniu rur preizolowanych stawia FINPOL na pozycji jednego z liderów produkcji systemów dla ciepłownictwa. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

8 3. Organy Spółek grupy kapitałowej istotne informacje RADPOL S.A. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki RADPOL S.A. w 2013 roku działała w składzie: Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w RN Od Do Grzegorz Jan Bielowicki Przewodniczący nadal Zbigniew Janas Zastępca Przewodniczącego Tomasz Firczyk Sekretarz nadal Leszek Iwaniec Członek RN nadal Krzysztof Kurowski Członek RN nadal Jerzy Markiewicz Członek RN nadal Jacek Tomasik Członek RN nadal Dnia 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. powołało Pana Marcina Wysockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji na stanowisko Członka Rady. Zarząd Działalność w 2013 roku Zarządu RADPOL S.A. przebiegała: - do dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 14 sierpnia 2013 roku w 4-osobowym składzie, - od dnia 15 sierpnia 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku w 3-osobowym składzie, od dnia 1 października 2013 roku w 4-osobowym składzie. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Zarządzie Od Do Krzysztof Pióro Prezes Zarządu nadal Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu nadal Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu nadal Andrzej Sielski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu nadal WIRBET S.A. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od 3 7 członków. Rada wykonuje swoje obowiązki w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej, postanowienia Statutu i kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

9 W 2013 roku Rada Nadzorcza pracowała w trzyosobowym składzie i działała w następującym składzie: Nazwisko i imię Pełniona funkcja od - do Sielski Andrzej Przewodniczący Schwann Mirosław Przewodniczący nadal Bielowiecki Grzegorz Z-ca przewodniczącego nadal Firczyk Tomasz Sekretarz nadal Zarząd Zarząd WIRBET S.A. w 2013 roku w okresach: a) Od dnia do dnia oraz od dnia do dnia pracował w dwuosobowym składzie. b) Od dnia do dnia pracował w trzyosobowym składzie. Skład Zarządu był następujący: Nazwisko i imię Pełniona funkcja od - do Pasik Paweł Prezes Zarządu nadal Oziemblewski Zbigniew Członek Zarządu nadal Dombrowski Adam Członek Zarządu FINPOL ROHR Sp. z o.o. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza powołana jest zgodnie z Umową Spółki przez Zgromadzenie wspólników. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji. Na przestrzeni 2013 roku skład Rady Nadzorczej FINPOL SP. Z O.O. ulegał zmianie. Członkowie Rady Nadzorczej działali w następujących okresach: Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w RN Od Do Beata Sieńko Kowalska Wiceprzewodnicząca r r. Cezary Żuk Członek r r. Andrzej Szymanek Przewodniczący r r. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w RN Od Do Krzysztof Pióro Przewodniczący r. nadal Andrzej Sielski Przewodniczący Wiceprzewodniczący r r r nadal Adam Dombrowski Wiceprzewodniczący r r Andrzej Pożarowszczyk Członek r. nadal Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

10 Zarząd Na przestrzeni 2013 roku skład Zarządu FINPOL SP. Z O.O. ulegał zmianie. Członkowie Zarządu działali w następujących okresach: Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Zarządzie Zbigniew Skrzypkiewicz Prezes Zarządu r r. Marcin Rusiecki Prezes Zarządu r. nadal Zarząd powołany jest zgodnie z Umową Spółki przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd może liczyć od 1-3 członków. Członkowie Zarządu powołani są na okres wspólnej kadencji. 4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu Wzrosty sumy bilansowej grupy kapitałowej RADPOL S.A. spowodowany jest nabyciem spółki FINPOL ROHR Sp. z o.o. w czerwcu 2013 r. Aktywa trwałe stanowią 58,19% sumy bilansowej, a w ich strukturze główną pozycją są rzeczowe aktywa trwałe (88,70% wartości pozycji). Największą część majątku obrotowego stanowią należności z tytułu dostaw i usług (42,25%) oraz zapasy (32,11%). Po stronie pasywów dominującą pozycją są kapitały własne stanowiące 43,94% sumy bilansowej. Wzrost wielkości kredytów o 41,31% w stosunku do roku ubiegłego był głównie wynikiem zaciągnięcia kredytu na nabycie 100% udziałów spółki FINPOL i na rozbudowę zakładu w Kolonii Prawiedniki. Udział zobowiązań krótkoterminowych w sumie pasywów wyniósł 27,99% na koniec roku Największą pozycję stanowią tu zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których udział w zobowiązaniach krótkoterminowych wyniósł 47,81% oraz kredyty krótkoterminowe z udziałem 30,30% w sumie zobowiązań krótkoterminowych. Udział zadłużenia w finansowaniu aktywów Grupy jest na bezpiecznym poziomie. Od Do Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

11 Stan na Stan na Wskaźnik AKTYWA zmian PLN'000 PLN'000 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe % Nieruchomości inwestycyjne - - Wartości niematerialne % Wartość firmy % Akcje i udziały 4 4 0% Należności długoterminowe 47 - Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % Pozostałe aktywa trwałe % Aktywa trwałe razem % Aktywa obrotowe Zapasy % Należności z tytułu dostaw i usług % Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Pozostałe należności % Pozostałe aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Rozliczenia międzyokresowe % Aktywa obrotowe razem % Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży razem AKTYWA RAZEM % Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

12 Stan na Stan na Wskaźnik PASYWA zmian PLN'000 PLN'000 Kapitał własny Kapitał podstawowy % Udziały / Akcje własne (2 330) (2 211) 5% Kapitał zapasowy z emisji akcji / udziałów % Zyski zatrzymane % Pozostałe kapitały rezerwowe % Inne całkowite dochody % Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % Kapitały przypadające udziałom nie sprawującym kontroli - Kapitał własny razem % Zobowiązania długoterminowe i rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne % - w tym: długoterminowe % Pozostałe rezerwy % - w tym: długoterminowe - - Oprocentowane kredyty i pożyczki % Inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - Zobowiązania długoterminowe i rezerwy razem % Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki % Inne zobowiązania finansowe % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Pozostałe zobowiązania % Przychody przyszłych okresów % Zobowiązania krótkoterminowe razem % Zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - PASYWA RAZEM % Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

13 5. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej RADPOL S.A. RADPOL S.A. RADPOL S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej RADPOL. Podmiotem zależnym od RADPOL S.A. jest WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (na dzień 31 grudnia 2013 roku RADPOL posiadał 100% akcji spółki WIRBET i 100% głosów na walnym zgromadzeniu) oraz FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (na dzień 31 grudnia 2013 roku RADPOL posiadał 100% udziałów spółki FINPOL i 100% głosów na jego zgromadzeniu). WIRBET S.A. W 2013 roku nie było takich lokat i inwestycji kapitałowych. FINPOL ROHR Sp. z o.o. W 2013 roku nie było takich lokat i inwestycji kapitałowych. 6. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej RADPOL S.A. w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach 6.1. RADPOL S.A Przyjęcie założeń planu rozwoju działalności grupy kapitałowej RADPOL na lata W marcu 2013 roku Zarząd przyjął założenia planu rozwoju działalności grupy kapitałowej RADPOL na lata , którego celem jest zapewnienie wzrostu wartości RADPOL S.A. i jej grupy kapitałowej. Kluczowym założeniem RADPOL jest wejście do grona czołowych europejskich dostawców pełnych systemów do przesyłu mediów, dzięki budowie kompletnej oferty zaawansowanych technologicznie rozwiązań infrastrukturalnych. W ramach poszczególnych obszarów działalności przyjęty plan rozwoju zakłada: 1) Wykorzystanie zaawansowanej technologii termokurczliwej zbudowanie pozycji jednej z najważniejszych w Europie firm dostarczających produkty termokurczliwe; 2) Rozwój ofert dla ciepłownictwa osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy kompletnych systemów z barierą dyfuzyjną w pełnym zakresie średnic; 3) Sprzedaż dla energetyki zawodowej osiągnięcie silnej pozycji w przetargach ogłaszanych przy realizacji projektów rozwoju sieci dystrybucyjnych; 4) Sprzedaż w obszarze gazownictwo oraz woda i kanalizacja zwiększenie udziału w rynku rur do instalacji gazowych i do instalacji wodociągowych. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań rocznych, przyjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2012, udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. niżej wymienione uchwały: 1) uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A., 2) uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia roku do dnia roku, 3) uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do dnia roku, 4) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia roku do dnia roku, 5) uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia roku do dnia roku, 6) uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, 7) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 8) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku Nabycie udziałów Spółki FINPOL ROHR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( FINPOL ) Dnia 27 czerwca 2013 roku RADPOL S.A. nabyła udziałów o wartości nominalnej 1.425,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 zł spółki FINPOL za łączną cenę ,00 zł (2.187,70 zł za jeden udział). W wyniku nabycia wskazanych udziałów, RADPOL stał się udziałowcem FINPOL posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym FINPOL oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników (łącznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników). RADPOL stał się spółką dominującą wobec FINPOL. RADPOL traktuje wskazany pakiet 100% udziałów jako długoterminową lokatę kapitałową. Źródłem finansowania nabycia akcji FINPOL był udzielony przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie kredyt w wysokości 10 mln złotych Przystąpienie FINPOL ROHR Sp. z o.o. do długu Dnia 9 lipca 2013 roku Spółka FINPOL, spółka zależna od Emitenta, bezwarunkowo i nieodwołalnie przystąpiła jako dłużnik solidarnie do długu z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 4 września 2012 roku przez RADPOL S.A. i Spółki zależne z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązała się, jako dłużnik główny, solidarnie z Kredytobiorcami i pozostałymi Dłużnikami do: 1) Spłaty Wpłaty, 2) Zapłaty wszelkich pozostałych kwot należnych Bankowi na podstawie Dokumentów Finansowania, 3) Wykonania wszystkich pozostałych zobowiązań Kredytobiorców określonych w umowie kredytu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

15 Przedmiotem Umowy kredytu było udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych następujących kredytów: 1) kredytu terminowego na rzecz RADPOL w wysokości ,00 PLN, którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów FINPOL, 2) kredytu terminowego na rzecz RADPOL, RURGAZ (obecnie RADPOL) i WIRBET w wysokości ,00 PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta, 3) kredytu terminowego na rzecz RURGAZ (obecnie RADPOL) w wysokości ,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji RURGAZ (obecnie RADPOL), 4) kredytu obrotowego na rzecz RADPOL w wysokości ,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną, 5) kredytu obrotowego na rzecz WIRBET w wysokości ,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną, 6) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz RADPOL, WIRBET i FINPOL w wysokości ,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w celu podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, dokonania zmian w Statucie Spółki oraz zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęto m.in. uchwały: 1) uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki RADPOL S.A. z siedzibę w Człuchowie, 2) uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki (art i art ), 3) uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Program motywacyjny uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma obowiązywać przez trzy lata (od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku). W ramach tego programu uczestnicy mogą nabyć łącznie akcji po cenie 10,63 zł za 1 akcję pod warunkiem spełnienia określonych w programie przesłanek (treść uchwały wraz z programem motywacyjnym została opublikowana raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku). Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

16 Realizacja programu skupu akcji własnych Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 sierpnia 2011 roku Emitent kontynuował w 2013 roku Program Skupu Akcji Własnych Spółki. Na dzień podpisania sprawozdania Spółka posiada łącznie akcji własnych, co stanowi 1,107% udziału w kapitale własnym. 6.2 WIRBET S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2013 roku. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013r. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku, rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, przyjęcia uchwały o podziale zysku za 2012 roku, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok, a także podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu (w zakresie zmiany nazwy spółki z: Przedsiębiorstwa Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET Spółka Akcyjna na WIRBET Spółka Akcyjna. Nazwa skrócona Spółki nie uległa zmianie Spółka może posługiwać się skrótem nazwy firmy: WIRBET S.A. oraz wyróżniającymi ją znakami graficznymi) FINPOL ROHR Sp. z o.o Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 kwietnia 2013r. Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w celu rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku, rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, przyjęcia uchwały o podziale zysku za 2012 roku, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 6 czerwca 2013r. Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w celu rozpatrywania i wyrażenia zgody na zbycie udziałów FINPOL. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

17 7. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mającym znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej RADPOL S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym W 2013 roku grupa kapitałowa RADPOL istotnie zwiększyła poziom przychodów, które wzrosły o 14,73% w stosunku do roku 2012 i wyniosły tys. zł. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł tys. zł (wzrost o 14,56% w stosunku do 2012 roku) a zysk netto tys. zł. (wzrost o 22,54% w stosunku do 2012 roku). Władze RADPOL obecnie koncentrują się na zwiększeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Konsekwentnie realizowanym celem grupy jest także umocnienie pozycji na rynku krajowym, a m.in. dzięki zrealizowanemu w czerwcu 2013 roku przejęciu spółki FINPOL, jednego z czołowych w Polsce producentów systemów ciepłowniczych, sprzedaż grupy w kraju w minionym roku wzrosła o 17,23%. W 2013 roku RADPOL koncentrowała się na rozwoju sprzedaży na perspektywicznych rynkach energetyki zawodowej i ciepłownictwa. grupa utrzymuje pozycję wiodącego producenta rozwiązań do przesyłu energii i mediów i chce zwiększać sprzedaż w oparciu o nowe innowacyjne produkty. Dzięki zrealizowanemu w czerwcu 2013 roku przejęciu spółki FINPOL możliwe było uzupełnienie oferty dla ciepłownictwa, natomiast inwestycja polegająca na rozbudowie zakładu w Kolonii Prawiedniki i wprowadzenie do portfolio zupełnie nowych innowacyjnych produktów pozwoli na oferowanie kompletnych i zaawansowanych systemów także dla ciepłownictwa. Plany grupy kapitałowej RADPOL S.A. zakładają m.in.: a) Intensyfikację sprzedaży na kolejnych rynkach. grupa pozyskuje coraz więcej zamówień z regionu Europy; b) Zwiększanie sprzedaży nowoczesnych produktów do budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej, szczególnie na rynki zagraniczne; c) Zwiększanie sprzedaży wyrobów dla energetyki zawodowej produkowanych w znacznie większych ilościach i asortymencie dzięki dociążaniu drugiego akceleratora o mocy 4,5 MeV, także w oparciu o sieciowanie usługowe; d) Istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakładzie w Kolonii Prawiedniki oraz wprowadzenie zupełnie nowych innowacyjnych dla branży produktów dzięki rozbudowie Zakładu; e) Dopełnienie oferty do budowy sieci ciepłowniczych. Grupa chce rozwijać systemy dla sieci preizolowanych w oparciu o rury z płaszczem antydyfuzyjnym; f) Rozbudowanie nowego asortymentu rur PE wraz ze zwiększeniem średnicy produkowanych rur do wymiaru 1000 mm, na których możliwe jest osiągnięcie najwyższych marży; g) Zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładów w Człuchowie i Ciechowie; Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

18 h) Rozwój sprzedaży kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej w oparciu o produkty zakładów w Człuchowie, Ciechowie oraz spółki WIRBET; i) Dalszą integrację operacyjną Spółek/Zakładów wchodzących w skład grupy, która wzmocni istniejące synergie zakupowe, logistyczne oraz sprzedażowe; j) Kontynuację i rozwój prowadzonej obecnie działalności badawczo rozwojowej celem stałego podnoszenia jakości i trwałości oferowanych produktów. Poniższa tabela przedstawia rachunek zysków i strat grupy kapitałowej RADPOL S.A. za 2013 rok. Okres zakończony Okres zakończony Wskaźnik zmian PLN'000 PLN'000 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 18% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży % Koszty sprzedaży (10 909) (9 008) 21% Koszty ogólnego zarządu (15 209) (12 819) 19% Inne (podać jakie) (74) (229) -68% Zysk (strata ze sprzedaży) % Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne (2 879) (2 472) 16% Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Przychody finansowe % Koszty finansowe (2 878) (3 196) -10% Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy (3 137) (3 361) -7% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej % Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - ZYSK (STRATA) NETTO % w tym zysk (strata) akcjonariuszy / udziałowców nie sprawujących kontroli ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMUNUJĄCEJ % EBITDA % Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

19 8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy kapitałowej RADPOL S.A. Grupa kapitałowa RADPOL w 2013 roku wypracowała tys. zł zysku netto (wzrost o 22,54% w stosunku do roku 2012). Grupa w 2013 roku osiągnęła przychody na poziomie tys. zł, co stanowiło wzrost o 14,73% wobec tys. zł rok wcześniej. Miniony rok wykorzystany został na umocnienie rynkowej pozycji, m.in. poprzez rozszerzanie oferty i pozyskiwanie kolejnych certyfikatów i dopuszczeń do udziału w największych projektach infrastrukturalnych w kraju i zagranicą. W 2013 roku najdynamiczniej rozwijającym się segmentem działalności w całej grupie kapitałowej była sprzedaż wyrobów do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej, która wzrosła o 13,93% do tys. zł. Poprawa marży w tym segmencie spowodowała wzrost zysku brutto na sprzedaży wyrobów do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej o 22,66% w stosunku do wyniku z zeszłego roku. W minionym roku grupa koncentrowała się na maksymalizacji synergii występujących między spółkami m.in. poprzez budowę wspólnej kompleksowej oferty oraz rozwój sprzedaży i aktywizację działań marketingowych. RADPOL konsekwentnie zwiększa sprzedaż wysokomarżowego asortymentu termokurczu i specjalistycznych systemów rurowych. Wysokie marże utrzymywane są dzięki zastosowaniu unikalnych technologii. RADPOL posiada przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu dwóch akceleratorów elektronowych. Spółka dysponuje tego typu technologią jako jedyna w Polsce i jedna z trzech w Europie. Zaawansowane technologicznie moce wytwórcze stawiają RADPOL w jednym szeregu ze światowymi branżowymi liderami. Spółka prowadzi działania ukierunkowane na poszerzanie oferty produktów sieciowanych radiacyjnie, budowanie dalszych przewag konkurencyjnych i zwiększanie rentowności w tym obszarze. Pod koniec 2013 r. RADPOL wdrożył w zakładzie w Człuchowie technologię umożliwiającą produkcję muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zabudowy złącz w systemie rur preizolowanych o średnicy płaszcza osłonowego 710mm i 800mm. W konsekwencji RADPOL stał się jedynym w Europie wytwórcą produktów sieciowanych radiacyjnie o tak dużych średnicach. W ocenie Spółki produkty te mają szansę stać się jednym z głównych jej produktów eksportowych w kolejnych latach. Celem zwiększenia rentowności RADPOL zamierza także uruchomić sieciowanie usługowe, oferując wykorzystanie akceleratorów elektronowych na zlecenie. W ramach realizacji strategii rozwoju w zakresie poszerzania oferty produktowej dla perspektywicznych sektorów przemysłu, takich jak energetyka, ciepłownictwo czy gazownictwo, w 2013 r. RADPOL nabyła spółkę FINPOL ROHR Sp. z o.o., będącą jednym z największych krajowych producentów rur preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów, jak woda chłodząca, para, amoniak itp. Przychody z segmentu systemów ciepłowniczych produkowanych przez FINPOL w 2013 roku od dnia przejęcia kontroli wyniosły tys. zł, a zysk na sprzedaży brutto w tym segmencie to tys. zł, przy rentowności na sprzedaży brutto na poziomie 17,22%. Przejęcie to - dzięki wykorzystaniu synergii między zakładami FINPOL, RURGAZ i zakładem w Człuchowie - umożliwiło stworzenie kompletnej oferty dla ciepłownictwa oraz wzmocnienie pozycji Spółki w ogłaszanych przetargach i będzie miało wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach. RADPOL kontynuowała także proces inwestycyjny w zakładzie RURGAZ, którego celem jest rozwój oferty - powiększenie zakresu średnic produkowanych rur PE i PP do średnicy 1000 mm, istotny wzrost mocy produkcyjnych oraz wprowadzenie całkowicie nowych innowacyjnych dla branży produktów. W rezultacie w pierwszej połowie 2014 r. zostanie uruchomiona produkcja unikatowych rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną w pełnym Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

20 zakresie średnic. Pozwoli to grupie na umocnienie pozycji w branży ciepłowniczej w kraju i zwiększenie wysokomarżowej sprzedaży eksportowej w tej grupie produktowej. Wpływ na wzrost sprzedaży grupy w branży ciepłowniczej na terenie Polski ma również zawarty w 2013 r. 4,5-letni kontrakt handlowy z Dalkią Warszawa o wartości 82 mln zł. Produkty grupy stają się obecnie jednym z podstawowych komponentów nowoczesnych ciepłociągów i nieodłącznym elementem specyfikacji przetargowych. Silna pozycja RADPOL w sektorach energetycznym i ciepłowniczym pozwoliła grupie kolejny już rok znaleźć się w gronie branżowych liderów. Zgodnie z planem rozwoju przyjętym przez grupę kapitałową RADPOL na lata , do końca 2015 roku grupa chce znaleźć się w europejskiej czołówce firm oferujących zaawansowane rozwiązania dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej. RADPOL zakłada, że podwoje przychodów w tym okresie będzie możliwe dzięki poszerzeniu oferty oraz wejściu w nowe obszary działalności w termokurczu. Zdaniem Zarządu Spółki dominującej, wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań umożliwi grupie oferowanie kompletnych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Celem RADPOLu jest też zwiększenie wolumenu sprzedaży rur do instalacji gazowych o ok. 50% do końca 2015 r. i osiągnięcie 24% udziału w rynku (przy zakładanym wzroście rynku o 4% rocznie) oraz wzrost o ok. 50% wolumenu sprzedaży rur do instalacji wodociągowych w tym okresie i osiągnięcie 11% udziału w rynku (przy zakładanym wzroście rynku o 4% rocznie). Grupa nie wyklucza też kolejnych akwizycji, jeśli miałyby one zapewnić synergie produktowe na obsługiwanych rynkach. RADPOL zakłada dalszą ekspansję zagraniczną poprzez dywersyfikację odbiorców, wejście na nowe rynki oraz sprzedaż eksportową produktów dla ciepłownictwa (w 2015 r. ma ona stanowić ponad 30% eksportu). Jednocześnie celem Emitenta jest pełna integracja wszystkich spółek z grupy kapitałowej w ramach spółki RADPOL, co ma przełożyć się na jak najpełniejsze wykorzystanie synergii pomiędzy poszczególnymi zakładami i zwiększenie efektywności operacyjnej grupy. Będzie ono realizowane przy zachowaniu rozpoznawalnych marek poszczególnych zakładów działających w ramach grupy kapitałowej RADPOL. Wskazane założenia w planie rozwoju grupy kapitałowej RADPOL w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Emitenta ani jego grupy kapitałowej. Podawane liczby dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków, lecz cele które chce osiągnąć Emitent i jego grupa kapitałowa. Więcej informacji dot. przewidywanego rozwoju grupy zwiera pkt 23 niniejszego sprawozdania. 9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa RADPOL S.A. jest na nie narażona Podstawowe zagrożenia i ryzyka na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa RADPOL: 1) Spowolnienie wzrostu prac remontowo-budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczych, sieci energetycznych kablowych i napowietrznych, a także gazowniczych i wodno-kanalizacyjnych. 2) Funkcjonowanie na rynku, na którym główni konkurenci są międzynarodowymi koncernami o globalnej skali działalności. 3) Ryzyko zahamowania tempa rozwoju eksportu, związane ze spowolnieniem gospodarczym pojawiającym się w państwach europejskich, które są głównym rynkiem zagranicznej sprzedaży dla Grupy RADPOL. 4) Brak w bezpośrednim otoczeniu wysokokwalifikowanej i specjalistycznej kadry (powoduje utrudnienia w uzupełnieniu kadry, osoby kończące uczelnie techniczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 za okres 01.01.2013-31.12.2013r. CZŁUCHÓW, 18.03.2014 r. Spis treści 1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat Prezes Zarządu..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 23 marca 2015 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS EMITENTA... 3 II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... 7 III. POZOSTAŁE INFORMACJE... 10

I. OPIS EMITENTA... 3 II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... 7 III. POZOSTAŁE INFORMACJE... 10 I. OPIS EMITENTA... 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 5 5. SYTUACJA KADROWA I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU Katowice, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne... 5 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego... 6 3. Opis działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2008 roku Sprawozdanie z działalności Spółki za I półrocze 2008 roku [Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki] RADPOL S.A. w Człuchowie za okres 01.01.2008-30.06.2008r. Spis treści I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 1 Spis treści 1. CHARAKTERYSKA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 5 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo