Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r."

Transkrypt

1 Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014

2 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Oświadczenia Zarządu RADPOL S.A

3 Informacje zawarte w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej RADPOL S.A. obejmują okres sprawozdawczy od r. do r. i zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak i przepisami rachunkowości z dnia r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wszelkie informacje dotyczące jednostkowego sprawozdania zarządu zostały zawarte w poniższym sprawozdaniu grupy kapitałowej RADPOL S.A. 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Jednostką dominującą w grupie kapitałowej RADPOL S.A. jest RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ( RADPOL, Emitent ) wpisana dnia r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba wyemitowanych akcji RADPOL S.A. to akcji serii A, C i D, których wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 0,03 zł (wartość nominalna wszystkich akcji ,56 zł): akcje serii A akcji zwykłych na okaziciela, akcje serii B Uchwała nr 3 NWZ z dnia 19 lutego 2010 r. - zmiana numeracji akcji (asymilacja akcji serii A i B w serię A) akcje serii C akcji zwykłych na okaziciela, akcje serii D akcji zwykłych na okaziciela. RADPOL S.A. zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych, produkcją zaawansowanych systemów rurowych z polietylenu i polipropylenu, produkcją osprzętu kablowego oraz przewodów i linek elektroenergetycznych. Jednocześnie specjalizuje się w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory średniego i niskiego napięcia. Spółka oferuje również osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. W asortymencie produkcyjnym znajdują się także inne wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów. RADPOL S.A. specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Jednostką zależną w grupie kapitałowej RADPOL S.A. jest: 1. WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ( WIRBET ) spółka ta zajmuje się produkcją strunobetonowych i częściowo sprężynowych żerdzi wirowych. WIRBET dostarcza produkty głównie dla energetyki zawodowej. Do głównych grup produktów należą żerdzie i słupy energetyczne oraz słupy trakcyjne. Ponadto WIRBET produkuje słupy reklamowe i elementy konstrukcyjne. 3

4 2. FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( FINPOL ) zajmuje się produkcją kompletnych systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów o temperaturze niższej niż 135 C. Ponadto produkuje rury preizolowane do przesyłu pary o temperaturze do 230 C z dwuwarstwową izolacją o odpowiednio dobranych grubościach warstw. Schemat organizacyjny grupy kapitałowej RADPOL S.A. RADPOL S.A. 100% WIRBET S.A. 100% FINPOL ROHR SP. Z O.O. 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. Nie dotyczy. 3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. RADPOL S.A. nie publikował prognoz wyników na 2014 r. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu. RADPOL S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. sporządzoną zgodnie z najlepszą wiedzą RADPOL S.A. na podstawie otrzymanych informacji, w tym informacji o liczbie akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2014 r. (dzień przyznania prawa do dywidendy) uzyskanych od: Bank Millennium S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Bank PEKAO S.A., Deutsche Bank Polska S.A., mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Biuro Maklerskie ALIOR Bank S.A. i Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. 4

5 Struktura akcjonariatu RADPOL S.A. stan na dzień podpisania sprawozdania: Udział w Udział w ogólnej w artość kapitale liczba głosów Akcjonariat RADPOL S.A. Rodzaj akcji liczba akcji liczbie nominalna akcji zakładow y na WZ głosów na (0,03 zł) m (%) WZ (%) THC Fund Management Ltd (dawniej GJB Assets Management Ltd) na okaziciela , , ,70 Marcin Wysocki na okaziciela , , ,16 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK na okaziciela , , ,89 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa na okaziciela ** 8, , ,75 * BZ WBK Asset Management S.A. na okaziciela ** 7, , ,98 - w tym zarządzany przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty na okaziciela ** 5, , ,27 ING OFE na okaziciela , , ,39 Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na okaziciela , , ,95 PPL Consulting Expert Limited na okaziciela , , ,98 * Aviva Investors Poland S.A. na okaziciela ** 6, , ,96 pozostali akcjonariusze na okaziciela , , ,80 RAZEM: , , ,56 * Akcjonariusz posiadający pośrednio akcje RADPOL S.A. - ## 100 0, ** w skazano zmiany w strukturze w łasności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania raportu okresow ego za I kw artał 2014 rok Wszystkie wyemitowane przez RADPOL S.A. akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta. Skład Rady Nadzorczej RADPOL S.A.: 1) Pan Grzegorz Bielowicki Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) Pan Marcin Wysocki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, 3) Pan Tomasz Firczyk Sekretarz Rady Nadzorczej, 4) Pan Leszek Iwaniec Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, 5) Pan Krzysztof Kurowski Członek Rady Nadzorczej, 6) Pan Jerzy Markiewicz Członek Rady Nadzorczej, 7) Pan Jacek Tomasik Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu. W pierwszym półroczu 2014 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby nadzorujące. Skład Zarządu RADPOL S.A.: 1) Pan Krzysztof Pióro Prezes Zarządu, 2) Pan Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu do dnia 11 czerwca 2014 roku, 3) Pan Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu. 4) Pan Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu. Dnia 14 kwietnia 2014 roku Pan Andrzej Pożarowszczyk w drodze darowizny zbył wszystkie posiadane akcje RADPOL S.A, tj akcji o wartości nominalnej ,17 zł (o udziale w kapitale zakładowym 3,38%), dających głosów na walnym zgromadzeniu (udział w ogólnej liczbie głosów 3,38%). Informacja o zbyciu akcji przez Pana Andrzeja Pożarowszczyka została przekazana przez RADPOL raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku. 5

6 Stan posiadania akcji RADPOL S.A. na dzień r.: Imię i nazwisko liczba akcji Wartość nominalna (0,03 zł na 1 akcję) Udział w kapitale zakładowym (%) liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) Rada Nadzorcza: Marcin Wysocki ,16 11, ,79 Tomasz Firczyk ,00 0, ,00 Zarząd: Andrzej Sielski ,31 1, ,74 6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Nie ma spraw przekraczających 10% kapitału własnego spółki. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości. Nie dotyczy. 8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz spółki od niego zależne (obecnie RADPOL S.A posiada 100% akcji WIRBET S.A. oraz 100% udziałów FINPOL ROHR Sp. z o.o.) przystąpiły do długu każdej z pozostałych spółek z grupy RADPOL z tytułu kredytu zaciągniętego na mocy umowy kredytu zawartej w dniu 4 września 2012 roku z mbank S.A. (opisanej w raporcie bieżącym nr 63/2012 z jego późniejszymi korektami) i która ma obowiązywać do czasu spełnienia wszystkich zobowiązań wobec mbank S.A. wynikających z umowy kredytu. Ponadto umowa kredytu przewiduje, że do długu z tytułu udzielonych kredytów przystąpi każda spółka, która stanie się spółką zależną od RADPOL S.A. RADPOL, WIRBET i FINPOL ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania pozostałych kredytobiorców. Łączna wysokość kredytów przewidzianych na mocy umowy kredytu z dnia 4 września 2012 r. zawartej z mbank S.A. wynosi zł. 6

7 9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W pierwszym półroczu 2014 r. grupa kapitałowa RADPOL odnotowała sprzedaż na poziomie 96,9 mln zł, co oznacza wzrost o 51,7% w porównaniu do analogicznych danych z 2013 r. Skonsolidowana EBITDA w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 13,8 mln zł i wzrosła o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. W minionym półroczu Grupa wypracowała 5,6 mln zł zysku netto, który spadł w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r. o 16,6% ponieważ w 2013 roku grupa osiągnęła zysk z tytułu okazjonalnego nabycia udziałów FINPOL w wysokości 4,1 mln zł. Po wyłączeniu z 2013 roku zysku z tytułu okazjonalnego nabycia udziałów FINPOL, zysk netto w 2014 roku wzrósłby o 117,1%. Grupa RADPOL w pierwszej połowie 2014 r. odnotowała wzrost sprzedaży zagranicznej o 3,5 mln zł (45,2%). Sprzedaż krajowa wzrosła o 29,5 mln zł, czyli o 52,6% w stosunku do analogicznego okresu z 2013 r. RADPOL S.A. W pierwszym półroczu 2014 r. RADPOL odnotował sprzedaż na poziomie 65,7 mln zł, co oznacza wzrost o 23,0% w porównaniu do analogicznego okresu z 2013 r. EBITDA w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 11,2 mln zł i wzrosła o 48,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. RADPOL wypracował 4,6 mln zł zysku netto, który wzrósł w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r. o 80,8%. RADPOL w pierwszej połowie 2014 r. odnotował wzrost sprzedaży zagranicznej o 3,4 mln zł, tj. 45,1% w stosunku do analogicznego okresu z 2013 r. Sprzedaż krajowa wzrosła o 8,8 mln zł, czyli o 19,3% w stosunku do analogicznego okresu z 2013 r. Grupa kapitałowa jak i RADPOL konsekwentnie realizują założenia przyjętego planu rozwoju grupy kapitałowej, której głównym celem jest zapewnienie wzrostu wartości spółki RADPOL oraz grupy kapitałowej na lata poprzez wejście do grona czołowych europejskich dostawców pełnych systemów do przesyłu mediów, dzięki budowie kompletnej oferty zaawansowanych technologicznie rozwiązań infrastrukturalnych (informacja o planie rozwoju została przekazana raportem bieżącym nr 8/2013). 10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki mogące mieć wpływ na działalność grupy kapitałowej RADPOL na przestrzeni kolejnych kwartałów to: - Ogólna koniunktura gospodarcza w kraju oraz na rynkach eksportowych. Działalność Grupy jest w dużej mierze zależna od prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż głównymi odbiorcami produktów spółek z grupy kapitałowej RADPOL są firmy sektora energetyki zawodowej i ciepłownictwa. - Intensyfikacja sprzedaży eksportowej i certyfikacja kolejnych produktów na rynkach Europy Zachodniej pozwoli grupie na rozbudowę bazy odbiorców 7

8 wysokomarżowych produktów termokurczliwych, a także innowacyjnych systemów dla ciepłownictwa. - Wykorzystanie przez RADPOL wolnych mocy produkcyjnych, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży wyrobów termokurczliwych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. - Rozwój sprzedaży sieciowanych radiacyjnie wyrobów w nowych segmentach spółka planuje wejście m.in. na rynek automotive. - Tempo rozwoju sieci ciepłowniczych, przy budowie/remontach których wykorzystywane są produkty wykonane w technologii sieciowania radiacyjnego znajdujące się w asortymencie RADPOL. - Rozwój pełnej oferty dla kolejnych branż, m.in. dla kolejnictwa w oparciu o produkty spółek z grupy. - Wykorzystanie synergii rynkowych oraz produktowych, jakie tworzone są między zakładami grupy kapitałowej RADPOL. - Relacje z kluczowymi odbiorcami produktów wszystkich zakładów RADPOL oraz wzrost efektywności w pozyskiwaniu nowych klientów, także na rynkach eksportowych. - Ze względu na istotny udział sprzedaży zagranicznej w skonsolidowanych przychodach, wpływ na osiągane przez spółkę wyniki mogą mieć kursy walut. W celu zminimalizowania wpływu fluktuacji kursów walut grupa stosuje tzw. naturalny hedging. Zarząd RADPOL koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w nowe technologie, mające na celu rozwój wysokomarżowego asortymentu i wzrost konkurencyjności rozwiązań oferowanych przez wszystkie zakłady grupy na rynku polskim i zagranicznym. Zarząd aktywnie rozwija ofertę produktową i rozszerza obszary działalności grupy. Dzięki podejmowanym działaniom RADPOL stale umacnia swoją pozycję na rynku w różnych branżach. 11. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. Podstawowe zagrożenia i ryzyka na jakie narażone są spółki grupy kapitałowej RADPOL: 1) Możliwość spowolnienia w branży remontowo-budowlanej w segmencie budowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznych kablowych i napowietrznych. 2) Ewentualne pogorszenie koniunktury gospodarczej na głównych rynkach eksportowych grupy. 3) Funkcjonowanie na rynku, na którym główni konkurenci to międzynarodowe koncerny o globalnej skali działalności. 4) Mało korzystna lokalizacja większości fabryk (znaczna odległość od klientów, mało aktywne biznesowo regiony). 5) Brak w bezpośrednim otoczeniu wysokokwalifikowanej i specjalistycznej kadry (powoduje to utrudnienia w uzupełnieniu kadry; osoby kończące uczelnie techniczne unikają powrotu/osiedlania się w tak małych ośrodkach mieszkalnych, w jakich znajdują się zakłady produkcyjne grupy kapitałowej RADPOL). 6) Brak umów wieloletnich z odbiorcami. 7) Zaostrzająca się konkurencja wśród dużych branżowych producentów (ceny, upusty, terminy płatności i kompleksowość dostaw, szybki wzrost zdolności produkcyjnych, intensywna promocja produktów). 8

9 8) Konkurencja ze strony państw azjatyckich - nadmiar mocy produkcyjnych, niższe koszty pracy. 9) Ryzyko kursowe w związku z występowaniem należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ograniczane częściowo przez stosowanie naturalnego hedgingu. 10) Ryzyko zmian cen surowców wzrosty cen na rynkach polietylenu i polipropylenu mogą się przyczynić do obniżki marż. 11) Zagrożenie związane ze zmianą przepisów prawa lub różną jego interpretacją. 12) Ryzyko związane z wejściem na nowe rynki (ekspansja może okazać się droższa, a korzyści mniejsze niż wcześniej zakładano). 13) Grupa RADPOL koncentruje się na innowacjach oraz zaawansowanych rozwiązaniach. Ze względu na fakt, że w wielu obszarach jest pionierem na rynku istnieje ryzyko związane z procesem wdrażania unikalnych produktów. 14) Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. RADPOL prowadzi konsekwentne działania mające na celu budowanie przewag konkurencyjnych nie tylko na rynku krajowym, ale także za granicą, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla kluczowych dla spółki sektorów przemysłu, takich jak energetyka, ciepłownictwo czy gazownictwo. RADPOL zakłada, że umożliwi to umocnienie pozycji na rynku krajowym i rozwijanie wysokomarżowej sprzedaży eksportowej oraz pozwoli ograniczać wpływ wahań koniunktury i nasilającej się konkurencji w Polsce i na innych rynkach na wyniki spółki. RADPOL podejmuje również szereg działań mających na celu zacieśnianie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskiwanie nowych odbiorców nie tylko w krajach działania spółki, ale także poprzez wchodzenie na nowe rynki i oferowanie na nich innowacyjnych produktów. Spółka rozpoczęła wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP, który obejmie wszystkie podstawowe obszary działalności spółki: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz moduł Business Intelligence. Implementacja ma zostać przeprowadzona do końca 2014 roku. 12. Oświadczenia Zarządu RADPOL S.A. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd RADPOL S.A. reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Pióro Prezesa Zarządu, 2. Marcina Rusieckiego Wiceprezesa Zarządu 3. Andrzeja Sielskiego Wiceprezesa Zarządu. niniejszym oświadcza, że: - wedle najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od r do r i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej RADPOL S.A. oraz jej wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. zawiera 9

10 prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od r do r, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Andrzej Sielski Marcin Rusiecki Krzysztof Pióro Człuchów, dnia 05 sierpnia 2014 r. 10

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU 6 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 3. SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo