Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2013-30.06.2013 r."

Transkrypt

1 Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2013

2 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu Zastawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Oświadczenia Zarządu RADPOL S.A

3 Informacje zawarte w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. obejmują okres sprawozdawczy od r. do r. i zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak i przepisami rachunkowości z dnia r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wszelkie informacje dotyczące jednostkowego sprawozdania zarządu zostały zawarte w poniższym Sprawozdaniu Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. jest RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ( RADPOL, Emitent ) wpisana dnia r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba wyemitowanych akcji RADPOL S.A. to akcji serii A, C i D, których wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 0,03 zł (wartość nominalna wszystkich akcji ,56 zł): akcje serii A akcji zwykłych na okaziciela, akcje serii B Uchwała nr 3 NWZA z dnia 19 lutego 2010 r. - zmiana numeracji akcji (asymilacja akcji serii A i B w serię A) akcje serii C akcji zwykłych na okaziciela, akcje serii D akcji zwykłych na okaziciela. RADPOL S.A. zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych, produkcją zaawansowanych systemów rurowych z polietylenu i polipropylenu, produkcją osprzętu kablowego oraz przewodów i linek elektroenergetycznych. Jednocześnie specjalizuje się w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory średniego i niskiego napięcia. Spółka oferuje również osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. W asortymencie produkcyjnym znajdują się także inne wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów. RADPOL S.A. specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Jednostką zależną w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. jest: 1. WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ( WIRBET ) Spółka ta zajmuje się produkcją strunobetonowych i częściowo sprężynowych żerdzi wirowych. WIRBET dostarcza produkty głównie dla energetyki zawodowej. Do głównych grup produktów należą żerdzie i słupy energetyczne oraz słupy trakcyjne. Ponadto WIRBET produkuje słupy reklamowe i elementy konstrukcyjne. 2. FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( FINPOL ) zajmuje się produkcją kompletnych systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów o temperaturze niższej niż 135 C. 3

4 Ponadto produkuje rury preizolowane do przesyłu pary o temperaturze do 230 C z dwuwarstwową izolacją o odpowiednio dobranych grubościach warstw. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. RADPOL S.A. 100% WIRBET S.A. 100% FINPOL ROHR SP. Z O.O. 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. Dnia 27 czerwca 2013 r. RADPOL S.A. nabył za 10 mln zł udziałów FINPOL ROHR Sp. z o.o. (co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników FINPOL) o wartości nominalnej 1.425,00 zł za jeden udział. Źródłem finansowania nabycia udziałów FINPOL był udzielony przez BRE Bank S.A. ( BRE Bank ) kredyt terminowy w wysokości 15 mln zł na sfinansowanie nabycia udziałów (opisany raportem bieżącym nr 63/2012 i raportem bieżącym nr 20/2013). 3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. RADPOL S.A. nie publikował prognoz wyników na 2013 r. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu. RADPOL S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. sporządzoną zgodnie z najlepszą wiedzą RADPOL S.A. na podstawie otrzymanych informacji, w tym informacji o liczbie akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Akcjonariuszy w dniu 23 lipca 2013 r. (dzień przyznania prawa do dywidendy) uzyskanych od: Bank Millennium S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. 4

5 Struktura Akcjonariatu RADPOL S.A. stan na dzień podpisania sprawozdania: Akcjonariat RADPOL S.A. Rodzaj akcji liczba akcji Udział w kapitale zakładow y m (%) liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) w artość nominalna akcji (0,03 zł) THC Fund Management Ltd (dawniej GJB Assets Management Ltd) na okaziciela , , ,70 Marcin Wysocki na okaziciela , , ,16 ING OFE na okaziciela ** 6, , ,39 * BZ WBK Asset Management S.A. na okaziciela ** 8, , ,45 - w tym zarządzany przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty na okaziciela ** 6, , ,67 * Aviva Investors Poland S.A. na okaziciela ** 8, , ,04 - w tym zarządzany przez Aviva Investors Poland S.A.: Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny na okaziciela , , ,74 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK na okaziciela , , ,89 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa na okaziciela ** 7, , ,19 Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na okaziciela , , ,95 pozostali akcjonariusze na okaziciela , , ,79 RAZEM: , , ,56 * Akcjonariusz posiadający pośrednio akcje RADPOL S.A ## , ** wskazano zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania raportu okresowego za I kwartał 2013 rok Wszystkie wyemitowane przez RADPOL S.A. akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5. Zastawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. W pierwszym półroczu 2013 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące. Skład Rady Nadzorczej RADPOL S.A.: 1) Pan Grzegorz Bielowicki Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) Pan Zbigniew Janas Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, 3) Pan Tomasz Firczyk Sekretarz Rady Nadzorczej, 4) Pan Leszek Iwaniec Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, 5) Pan Krzysztof Kurowski Członek Rady Nadzorczej, 6) Pan Jerzy Markiewicz Członek Rady Nadzorczej, 7) Pan Jacek Tomasik Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu. Skład Zarządu RADPOL S.A.: 1) Pan Andrzej Sielski Prezes Zarządu, 2) Pan Andrzej Dombrowski Wiceprezes Zarządu, 3) Pan Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu, 4) Pan Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu. Stan posiadania akcji RADPOL S.A. na dzień r.: Imię i nazwisko liczba akcji Wartość nominalna (0,03 zł na 1 akcję) Udział w kapitale zakładowym (%) liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) Rada Nadzorcza: Tomasz Firczyk ,00 0, ,00 Zarząd: Andrzej Sielski ,31 1, ,74 Andrzej Pożarowszczyk ,17 3, ,38 5

6 6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Nie ma spraw przekraczających 10% kapitału własnego Spółki. 7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości. Nie dotyczy. 8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz Spółki od niego zależne (obecnie RADPOL S.A posiada 100% akcji WIRBET S.A. oraz 100% udziałów FINPOL ROHR Sp. z o.o.) przystąpiły do długu każdej pozostałych spółek z Grupy RADPOL z tytułu kredytu zaciągniętego na mocy umowy kredytów zawartej w dniu 4 września 2012 roku z BRE Bankiem S.A. opisanej w raporcie bieżącym nr 63/2013 z jego późniejszymi korektami i obowiązywać ma do czasu spełnienia wszystkich zobowiązań wobec BRE Banku S.A. wynikających z umowy kredytów. Ponadto umowa kredytów przewiduje, że do długu z tytułu udzielonych kredytów przystąpi każda spółka, która stanie się spółką zależną od RADPOL S.A. RADPOL, WIRBET i FINPOL ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania pozostałych kredytobiorców. Łączna wysokość kredytów przewidzianych na mocy umowy kredytu z dnia 4 września 2012 r. zawartej z BRE Bank S.A. wynosi zł. 9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W pierwszym półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa RADPOL odnotowała sprzedaż na poziomie 63,9 mln zł, co oznacza spadek o 10,6% w porównaniu do analogicznych danych z 2012 r. Niższe przychody w pierwszym półroczu były spowodowane z jednej strony gorszą koniunkturą na wielu europejskich rynkach, w tym także w Polsce, z drugiej strony na spadku zaważyły bardzo niekorzystne warunki pogodowe w I kwartale 2013 r. Anomalie przełożyły się na istotne zmniejszenie liczby realizowanych inwestycji w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku oraz miały wpływ na opóźnienie projektów w II kwartale. Na zmniejszenie przychodów istotny wpływ miała także mniejsza sprzedaż w segmencie systemów rurowych, co było spowodowane m.in. utrudnieniami w procesie produkcyjnym spowodowanymi rozbudową fabryki RURGAZ. Skonsolidowana EBITDA w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosła 13,7 mln zł i wzrosła o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Grupa wypracowała 6,7 mln zł zysku netto, który utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. Na rezultaty RADPOL wpływ miał dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mln zł, wynikający z okazyjnego nabycia udziałów przejętej w czerwcu 2013 r. przez RADPOL spółki FINPOL. 6

7 Transakcja przeprowadzona została na atrakcyjnych wskaźnikach, a sama akwizycja stanowi kamień milowy w realizacji strategii Grupy w segmencie ciepłowniczym. Grupa RADPOL w pierwszej połowie 2013 r. odnotowała spadek sprzedaży zagranicznej o 3,3 mln zł. O istotnym obniżeniu eksportu zadecydowała w dużej mierze mniejsza sprzedaż z zakładu RURGAZ. Ze względu na trwającą rozbudowę fabryki oraz procesy związane z wdrażaniem nowej linii technologicznej produkcja w zakładzie w II kwartale 2013 r. była utrudniona. Finalizacja inwestycji w Lublinie pozwoli natomiast w przyszłości na podwojenie mocy produkcyjnych w istniejącej technologii oraz wdrożenie do oferty Grupy RADPOL nowych innowacyjnych rozwiązań. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przyczyni się również do dynamicznego rozwoju eksportu. Sprzedaż krajowa zmniejszyła się o 4,2 mln zł, czyli o 7,0% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Spadek przychodów w Polsce spowodowany jest w dużej mierze bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które utrzymywały się w I kwartale roku i przełożyły się na pogorszenie rezultatów w całej branży oraz opóźnienie realizacji inwestycji w II kwartale. W I półroczu 2013 r. RADPOL kontynuował realizację inwestycji w zakładzie RURGAZ. Grupa rozpoczyna obecnie produkcję kompletnych systemów preizolowanych z barierą antydyfyzyjną w pełnym zakresie średnic. Finalizacja projektu przyczyni się do istotnego umocnienia pozycji Grupy w segmencie ciepłowniczym. Wprowadzenie do oferty innowacyjnych rozwiązań pozwoli na osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy kompleksowych systemów do przesyłu ciepła w Polsce i liczącego się europejskiego producenta. W czerwcu 2013 r. RADPOL S.A nabył od Dalkii Warszawa 100% udziałów spółki FINPOL, która jest znaczącym producentem systemów preizolowanych dla sieci ciepłowniczych. Transakcja o wartości 10 mln zł została zrealizowana przy atrakcyjnej wycenie. Jej elementem jest także czteroletni kontrakt handlowy z Grupą Dalkia w Polsce, który zagwarantuje ok. 20% obłożenie mocy produkcyjnych RADPOL w ciepłownictwie. Przejęcie FINPOL jest elementem realizacji strategii Grupy w tym sektorze. Dzięki akwizycji Grupa skokowo powiększy swój udział w krajowym rynku a certyfikaty i dopuszczenia przejętej spółki pozwolą na znacznie szybsze uruchomienie sprzedaży innowacyjnych systemów z nowego zakładu RURGAZ, który będzie specjalizował się w produkcji systemów preizolowanych z barierą antydyfuzyjną. Grupa chce wykorzystać silne marki RADPOL, FINPOL oraz RURGAZ do dalszego dynamicznego rozwoju oferty produktowej, zarówno w oparciu o standardowe systemy o jeszcze lepszych parametrach technicznych jak i nowe, innowacyjne rozwiązania. RADPOL S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której głównym założeniem jest osiągnięcie pozycji kompleksowego dostawcy pełnych systemów infrastrukturalnych do różnych gałęzi przemysłu. Realizacja tego celu możliwa będzie w oparciu o asortyment poszczególnych zakładów wchodzących w skład Grupy oraz efektywne wykorzystanie tworzących się między nimi synergii produktowych i rynkowych. 7

8 10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki mogące mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej RADPOL na przestrzeni kolejnych kwartałów to: - Ogólna koniunktura gospodarcza w kraju oraz na rynkach eksportowych. Działalność Grupy jest w dużej mierze zależna od prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż głównymi odbiorcami produktów spółek z Grupy Kapitałowej RADPOL są firmy sektora energetyki zawodowej i ciepłownictwa. - Intensyfikacja sprzedaży eksportowej i certyfikacja kolejnych produktów na rynkach Europy zachodniej pozwoli Grupie na rozbudowę bazy odbiorców wysokomarżowych produktów termokurczliwych, a także innowacyjnych systemów dla ciepłownictwa. - Finalizacja inwestycji w zakładzie RURGAZ w opinii Zarządu w krótkim czasie przełoży się na dynamiczny wzrost sprzedaży w oparciu o zwiększone moce produkcyjne w istniejącej technologii jak również wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów. - Dopełnienie oferty produktów do budowy sieci ciepłowniczych - rozwój systemów dla sieci preizolowanych m.in. w oparciu o rury z płaszczem antydyfuzyjnym pozwoli na skokowy wzrost eksportu wyrobów dla branży ciepłowniczej, a dzięki wysokiej rentowności osiąganej ze sprzedaży zagranicznej poprawie ulegną także osiągane wyniki finansowe. - Wykorzystanie przez Spółkę RADPOL S.A. wolnych mocy produkcyjnych, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży wyrobów termokurczliwych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. - Rozwój sprzedaży sieciowanych radiacyjnie wyrobów w nowych segmentach Spółka planuje wejście m.in. na rynek automotive. - Tempo rozwoju sieci ciepłowniczych, przy budowie/remontach których wykorzystywane są produkty wykonane w technologii sieciowania radiacyjnego znajdujące się w asortymencie RADPOL S.A. - Koncentracja produkcji WIRBET w Ostrowie Wielkopolskim pozwala na optymalizację kosztową i przekłada się na poprawę efektywności operacyjnej w segmencie wyrobów do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej. - Rozwój pełnej oferty dla kolejnych branż, m.in. dla kolejnictwa w oparciu o produkty Spółek z Grupy. - Wykorzystanie synergii rynkowych oraz produktowych jakie tworzone są między zakładami Grupy Kapitałowej RADPOL. - Relacje z kluczowymi odbiorcami produktów wszystkich zakładów RADPOL oraz wzrost efektywności w pozyskiwaniu nowych klientów, także na rynkach eksportowych. - Ze względu na istotny udział sprzedaży zagranicznej w skonsolidowanych przychodach, wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki mogą mieć kursy walut. W celu zminimalizowania wpływu fluktuacji kursów walut Grupa stosuje tzw. naturalny hedging. Zarząd RADPOL S.A. koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w nowe technologie, co ma na celu rozwój wysokomarżowego asortymentu i wzrost konkurencyjności rozwiązań oferowanych przez wszystkie zakłady Grupy na rynku polskim i zagranicznym. Zarząd aktywnie rozwija ofertę produktową i rozszerza obszary działalności Grupy. Dzięki podejmowanym działaniom RADPOL stale umacnia swoją 8

9 pozycję na rynku, a konsekwentna realizacja strategii sprawia, że Grupa staje się kompleksowym dostawcą pełnych systemów dla różnych gałęzi przemysłu. 11. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. Podstawowe zagrożenia i ryzyka na jakie narażone są Spółki Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.: 1) Spowolnienie w branży remontowo-budowlanej w segmencie budowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznych kablowych i napowietrznych. 2) Pogorszenie koniunktury gospodarczej na głównych rynkach eksportowych Grupy. 3) Funkcjonowanie na rynku, na którym główni konkurenci to międzynarodowe koncerny o globalnej skali działalności. 4) Mało korzystna lokalizacja (znaczna odległość od klientów, mało aktywny biznesowo region). 5) Brak w bezpośrednim otoczeniu wysokokwalifikowanej i specjalistycznej kadry (powoduje to utrudnienia w uzupełnieniu kadry; osoby kończące uczelnie techniczne unikają powrotu/osiedlania się w tak małych ośrodkach mieszkalnych, w jakich znajdują się zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej Spółki RADPOL S.A.). 6) Brak umów wieloletnich z odbiorcami. 7) Zaostrzająca się konkurencja wśród dużych branżowych producentów (ceny, upusty, terminy płatności i kompleksowość dostaw, szybki wzrost zdolności produkcyjnych, intensywna promocja produktów). 8) Konkurencja ze strony państw azjatyckich - nadmiar mocy produkcyjnych, niższe koszty pracy. 9) Brak wdrożonego oprogramowania wspomagającego planowanie produkcji klasy ERP. 10) Ryzyko kursowe w związku z występowaniem należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ograniczane częściowo przez stosowanie naturalnego hedgingu. 11) Ryzyko zmian cen surowców wzrosty cen na rynkach polietylenu i polipropylenu mogą się przyczynić do obniżki marż. 12) Zagrożenie związane ze zmianą przepisów prawa lub różną jego interpretacją, 13) Ryzyko związane z wejściem na nowe rynki (ekspansja może okazać się droższa, a korzyści mniejsze niż wcześniej zakładano). 14) Grupa RADPOL koncentruje się na innowacjach oraz zaawansowanych rozwiązaniach. Ze względu na fakt, że w wielu obszarach jest pionierem na rynku istnieje ryzyko związane z procesem wdrażania unikalnych produktów. 15) Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Ze względu na specyfikę swojej produkcji opartą na unikalnych w skali kraju technologiach i wysoce wyspecjalizowanym procesie produkcji Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. skutecznie broni się przed skutkami pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Ponadto, głównymi odbiorcami produktów oferowanych przez zakłady z Człuchowa, Ciechowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Kolonii Prawiednik k. Lublina, a także włączonej w czerwcu w skład Grupy RADPOL spółki FINPOL są branże powszechnie uznawane za defensywne energetyka, ciepłownictwo oraz gazownictwo. Grupa podejmuje również szereg działań mających na celu zacieśnianie współpracy z kluczowymi kontrahentami oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu, które przyczyniają się do wzmocnienia jej przewag nad konkurentami. 9

10 12. Oświadczenia Zarządu RADPOL S.A. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd RADPOL S.A. reprezentowany przez: 1. Andrzeja Sielskiego Prezesa Zarządu, 2. Adama Dombrowskiego Wiceprezesa Zarządu, 3. Andrzeja Pożarowszczyka Wiceprezesa Zarządu, 4. Marcina Rusieckiego Wiceprezesa Zarządu niniejszym oświadcza, że: - wedle najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od r do r i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. oraz jej wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od r do r, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Marcin Rusiecki Andrzej Pożarowszczyk Adam Dombrowski Andrzej Sielski Człuchów, dnia 05 sierpnia 2013 r. 10

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r. Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2012-30.06.2012 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2012 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres r. Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2011-30.06.2011r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2011 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za okres r.

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za okres r. Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za okres 01.01.2016-30.06.2016 r. CZŁUCHÓW, 3 SIERPIEŃ 2016 Spis treści 1. Opis RADPOL S.A.... 3 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za H1, 2014

Wyniki finansowe za H1, 2014 Wyniki finansowe za H1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE H1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W H1 2014 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI H1 2014 SYTUACJA RYNKOWA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities 21 sierpnia 2012 r. RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o.

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. AGENDA WYSOKIE KOMPETENCJE RADPOL W ZAKRESIE AKWIZYCJI NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA FINPOL FINPOL PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKI FINPOL 2012 R. PARAMETRY AKWIZYCJI FINPOL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe H1, 2013

Wyniki finansowe H1, 2013 Wyniki finansowe H1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok AGENDA PODSUMOWANIE 2013 KLUCZOWE ZDARZENIA W 2013 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI 2013 PLANY ROZWOJU GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku Ścinawa, dn. 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 30.06.2012r. Łódź, sierpień 2012 rok Sprawozdanie sporządzono zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 3) oraz 87 ust.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1, 2013

Wyniki finansowe Q1, 2013 Wyniki finansowe Q1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W Q1, 2013 O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI TRUDNA SYTUACJA NA POCZĄTKU ROKU PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2014

Wyniki finansowe za Q1, 2014 Wyniki finansowe za Q1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SEZONOWOŚD SEZONOWOŚD UJĘCIE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. PEMUG

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Nowy Prezes Zarządu RADPOL S.A. Z dniem 1 października 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu RADPOL S.A. objął Krzysztof Pióro. Krzysztof Pióro posiada 20-letnie doświadczenie na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Radpol S.A.

Grupa Kapitałowa Radpol S.A. Grupa Kapitałowa Radpol S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres do roku

Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres do roku Jednostkowy raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2012...

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Pozostałe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku Grupa Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2013. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2013. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2013 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY INNO-GENE S.A. IV KWARTAŁ 2012 Poznań, dnia 14 luty 2013 roku 1 Spis treści: Strona I. Wybrane dane finansowe (w złotych) 3 1. Jednostkowe dane finansowe 3 2. Skonsolidowane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 28.04.2017 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2016 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo