Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kont dla urzędu starostwa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta Środki trwałe Pozostałe środki trwałe WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Konta zespołu 0 Majątek trwały Prowadzona według poszczegçlnych grup rodzajowych środkçw trwałych Prowadzona według poszczegçlnych rodzajçw wyposażenia i lokalizacji w jednostce Zbiory biblioteczne Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbioréw bibliotecznych Mienie zlikwidowanych Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń jednostek wartości mienia przejętego przez organ założycielski po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym Wartości niematerialne i Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw prawne wartości niematerialnych i prawnych Długoterminowe aktywa Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw finansowe wartości składnikçw finansowego majątku trwałego Umorzenie środkçw Prowadzona według zasad określonych dla trwałych oraz wartości konta 011 i 020 niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych Umorzenie w 100 % w dacie zakupu środkçw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorçw bibliotecznych Odpisy aktualizujące Służy do ewidencji odpiséw aktualizujących długoterminowe aktywa długoterminowe aktywa finansowe finansowe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Uwagi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno Prawnym; nieruchomości gruntowe uwzględnione w Powiatowym Zasobie Nieruchomości prowadzonym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa mi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 1

2 Numer konta Nazwa konta WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Uwagi 101 Konta zespołu 1 Kasa Środki pieniężne i rachunki bankowe Ewidencja krajowych środkéw pieniężnych znajdujących się w kasie Rachunek bieżący jednostki1. Środki na finansowanie jednostki. 2.Wydatki na podstawie wyciągu bankowego według klasyfikacji budżetowej Rachunek środkéw funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe KrÉtkoterminowe aktywa finansowe Prowadzona odrębnie dla każdego wyodrębnionego funduszu Prowadzona według rachunkéw bankowych Prowadzona w sposéb zapewniający ustalenie poszczegélnych składnikéw krétkoterminowych aktywéw finansowych oraz wartości krétkoterminowych aktywéw finansowych powierzonych poszczegélnym osobom za nie odpowiedzialnym Środki pieniężne w drodze Ewidencja środkçw pieniężnych w drodze między kasą i bankiem oraz między kontami w rçżnych bankach Ewidencja prowadzona na bieżąco, nie tylko na przełomie okresu sprawozdawczego Konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Prowadzona według poszczegélnych kontrahentéw 221 Należności z tytułu dochodçw budżetowych Prowadzona według rozrachunkçw z poszczegçlnymi dłużnikami, zgodnie z klasyfikacją budżetową 222 Rozliczenie dochodéw budżetowych Prowadzona ewidencja powinna umożliwić rozliczenie zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodéw budżetowych. 223 Rozliczenie wydatkéw budżetowych Prowadzona według obowiązującej klasyfikacji budżetowej Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkéw europejskich Rozrachunki z budżetami Prowadzona ewidencja winna umożliwić ustalenie wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji 1. Prowadzone konta analityczne według każdego z tytułçw rozrachunkçw z budżetem 2. Wyodrębnienie według każdej jednostki Podatek VAT i podatek od osçb fizycznych 226 Długoterminowe należności budżetowe Prowadzona na kontach należności budżetowych według poszczegçlnych należności i według dłużnikçw 2

3 Numer konta 229 Nazwa konta Pozostałe rozrachunki publicznoprawne WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Prowadzona w sposçb umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułçw rozrachunkçw oraz instytucji, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia Uwagi 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Prowadzona do rozliczenia wynagrodzeń pracownikçw i innych osçb z tytułu wypłat pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń (um.zlecenia, o dzieło) Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Odpisy aktualizujące należności Konta zespołu 3 Ewidencja analityczna prowadzona imiennie dla poszczegçlnych pracownikçw, ze wskazaniem tytułçw rozrachunkçw Prowadzona w sposçb zapewniający ustalenie rozrachunkçw, roszczeń i rozliczeń z poszczegçlnych tytułçw i kont bankowych Prowadzona według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat Prowadzona według: -poszczegçlnych tytułçw, -poszczegçlnych kontrahentçw. Materiały i towary Rozliczenie zakupu Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie wykazu stanu dostaw w drodze i dostaw nie fakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego Materiały Prowadzona według ewidencji ilościowo wartościowej, w ktçrej dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz według osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałéw i towaréw mienie Prowadzona według - materiałéw - towaréw Zaliczki wypłacane w walutach obcych można ujmować w rçwnowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki do czasu ich rozliczenia 400 Konta zespołu 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenia Amortyzacja Ewidencja kosztéw amortyzacji środkéw trwałych, od ktérych odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych 3

4 Numer konta Nazwa konta Zużycie materiałçw i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja kosztçw zużycia materiałçw i wyposażenia oraz energii ponoszonych w podstawowej działalności operacyjnej Ewidencja kosztçw usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej Ewidencja podatkçw i opłat o charakterze kosztowym, w szczegçlności: - podatek od nieruchomości, - opłaty notarialne Ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych Ewidencja: - ubezpieczeń społecznych pracownikçw, - kosztçw innych świadczeń wypłacanych pracownikom niezaliczanym do wynagrodzeń, - szkoleń, - składki na Fundusz Pracy, - wpłaty na PEFRON, - wydatki związane z bhp Pozostałe koszty rodzajowe Konto służy do ewidencjonowania kosztçw: - ryczałtçw za używanie samochodçw prywatnych do celçw służbowych, - podrçży służbowych, - ubezpieczeń majątkowych - z tytułu opłat sądowych, - innych Rozliczenie kosztéw Rozliczenia międzyokresowe kosztéw Konto służy do ewidencjonowania kosztéw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw Konta zespołu 6 Produkty Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw rozliczeń. Konta zespołu 7 Przychody i koszty ich uzyskania Przychody z tytułu dochodçw budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Ewidencja przychodçw z tytułu dochodçw jednostek budżetowych Ewidencja analityczna umożliwiająca wyodrębnienie przychodéw z tytułu dochodéw budżetowych oraz kosztéw finansowych Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw kosztéw operacji finansowych. Ewidencja winna umożliwić wyodrębnienie kosztéw z tytułu zarachowanych odsetek od kredytéw i pożyczek i zwłoki w zapłacie zobowiązań Przychody ze sprzedaży materiałçw, środkçw trwałych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania kary i grzywny Wartość ewidencyjna sprzedanych materiałçw, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągnięte należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego Uwagi Cena zakupu materiałçw energii powiększona o VAT Koszt nabytej usługi powiększony o wartość VAT 4

5 Numer konta Nazwa konta Zyski nadzwyczajne 770 Straty nadzwyczajne 771 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja dodatnich skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Ewidencja ujemnych skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Uwagi Konta zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkçw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodéw Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Wynik finansowy Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatkéw budżetowych Prowadzona według: - zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki - aktywéw trwałych i obrotowych Prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej, zadań inwestycyjnych i zadań, na ktçre przekazano dotacje Prowadzona według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń, - rozliczeń międzyokresowych przychodéw z poszczegélnych tytułéw oraz przyczyn i zwiększeń i zmniejszeń Prowadzona według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie réwnowartości mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych lub innych jednostek Prowadzona według tytułéw powstałych strat i zyskéw nadzwyczajnych oraz do określenia prawidłowego wyniku finansowego na podstawie zestawień wykonanych dochodéw w Organie Konta pozabilansowe Ewidencja wydatkéw strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe Ewidencja prowadzona dla każdego przedmiotu wyłączeń: przychodéw i kosztéw oraz należności i zobowiązań Ewidencja planu finansowego wydatkéw budżetowych dysponenta środkéw budżetowych, prowadzona w szczegéłowości planu finansowego wydatkéw. Plan finansowy Ewidencja planu finansowego niewygasających niewygasających wydatkéw wydatkéw prowadzona w szczegéłowości planu finansowego niewygasających wydatkéw budżetowych. Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych roku budżetowych, ujętych w planie finansowym bieżącego jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej 5

6 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Numer konta Nazwa konta Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych przyszłych lat budżetowych przyszłych lat. Ewidencja 999 szczegçłowa prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej Uwagi Zasady funkcjonowania kont dla urzędu Starostwa w Środzie Wlkp. Część opisowa do Zakładowego planu kont dla Starostwa w Środzie Wlkp. 1) Konto 011 Środki trwałe Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencja szczegçłowa do konta 011 jest prowadzona w poniższych urządzeniach księgowych: - księgach inwentarzowych środkçw trwałych - szczegçłowych indywidualnych kartach obiektçw inwentarzowych - tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwentarzowych pozostałych środkçw trwałych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 6

7 3) Konto 014 Zbiory biblioteczne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra 4) Konto 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję szczegçłową do konta 015 stanowią bilanse wraz z załącznikami zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. 5) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 020 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. Dodatkowo Wydział Organizacyjno Prawny ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne, co pozwala na ustalenie osçb lub komçrek organizacyjnych ktçrym powierzono wartości niematerialne i prawne. 6) Konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencję szczegçłową do konta 030 prowadzi się według tytułçw długoterminowych aktywçw finansowych. 7

8 7) Konto 071 Umorzenie trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 071 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. 8) Konto 072 Umorzenie pozostałych środkäw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbioräw bibliotecznych 9) Konto 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Ewidencję szczegçłową do konta 073 prowadzi się według tytułçw odpisçw długoterminowych aktywçw finansowych. 10) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Na koncie 080 księguje się: - koszty dotyczące środkçw trwałych w budowie, - ulepszenia środkçw trwałych, - zakupy środkçw trwałych wymagających montażu Ewidencja do konta 080 jest prowadzona dla poszczegçlnych zadań inwestycyjnych według: - źrçdeł finansowania, - kosztçw nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczegçlne rodzaje efektçw inwestycyjnych, 8

9 - oraz w sposéb zapewniający skalkulowanie ceny nabycia lub kosztéw wytworzenia poszczegélnych obiektéw środkéw trwałych. ZespÖł 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 11) Konto 101 Kasa 12) Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 130 stanowią subkonta: - dochodçw budżetowych Starostwa - dochodçw geodezyjnych - dochodçw Skarbu Państwa - wydatkçw budżetowych - innych wg potrzeb Ewidencja analityczna dochodçw i wydatkçw budżetowych jest prowadzona według podziałek klasyfikacji dochodçw i wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 13) Konto 135 Rachunek środkäw funduszy specjalnego przeznaczenia Ewidencja szczegçłowa prowadzona jest według poszczegçlnych funduszy. 14) Konto 139 Inne rachunki bankowe 9

10 Ewidencja do konta 139 jest prowadzona według rodzajçw środkçw wydzielonych. 15) Konto 140 KrÄtkoterminowe aktywa finansowe. Ewidencja szczegçłowa do konta 140 jest prowadzona według: - rodzajçw poszczegçlnych składnikçw krçtkoterminowych aktywçw finansowych, - waluty polskiej i walut obcych - wartości krçtkoterminowych aktywçw finansowych powierzonych poszczegçlnym osobom za nie odpowiedzialnym. 16) Konto 141 Środki pieniężne w drodze ZespÖł 2 Rozrachunki i roszczenia 17) Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencję szczegçłową do konta 201 prowadzi się według kontrahentçw, a w przypadku kontrahentçw zagranicznych oprçcz waluty polskiej w walutach obcych. Nie ujmuje się należności jednostek budżetowych z tytułu dochodçw budżetowych. 18) Konto 221 Należności z tytułu dochodäw budżetowych 10

11 Ewidencję szczegçłową do konta 221 prowadzi się według dłużnikçw ze wskazaniem podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz podział należności wg budżetçw. Na koncie tym księguje się także memoriałowo przychody z tytułu dotacji i subwencji, stanowiące dochody budżetu. Ujęcie w księgach tych przychodçw dokonywane jest kwartalnie na podstawie zestawienia dochodçw wykonanych w organie (dowçd księgowy rozliczeniowy). Przychody z tytułu dotacji i subwencji zaewidencjonowane w urzędzie winny być zgodne z dochodami zaksięgowanymi w organie jednostki samorządu terytorialnego. 19) Konto 222 Rozliczenie dochodäw budżetowych Na koncie ujmowane są także dochody związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środkçw pochodzących ze środkçw europejskich, przy czym ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 20) Konto 223 Rozliczenie wydatkäw budżetowych Na koncie ujmowane są także wydatki finansowane ze środkçw europejskich, przy czy ewidencję szczegçłową prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 21) Konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkäw europejskich 11

12 budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencja szczegéłowa prowadzona jest w sposéb umożliwiający ustalenie wartości dotacji przekazanej, według jednostek, ktérym przekazano dotację oraz według przeznaczenia dotacji. Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, ktére organ dotujący zalicza do dochodéw budżetowych, są ujmowane na koncie ) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Ewidencja szczegçłowa do konta 225 jest prowadzona według : - tytułçw należności i zobowiązań dla poszczegçlnych budżetçw, - poszczegçlnych budżetçw (urzędçw skarbowych, urzędçw celnych, urzędçw samorządu terytorialnego itp.). 23) Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe Ewidencję szczegçłową do konta 226 prowadzi się według jednostek i osçb fizycznych, ktçrych należności te dotyczą. 24) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Ewidencję szczegçłową do konta 229 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - podmiotçw, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia. 12

13 25) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 ze zm.) Ewidencję szczegçłową do konta 231 prowadzi się wg poszczegçlnych tytułçw. Imienna ewidencja wynagrodzeń poszczegçlnych pracownikçw oraz innych osçb fizycznych otrzymujących wynagrodzenia z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz przepisçw ZUS i przepisçw podatkowych prowadzona jest w programie płacowym Qwark. 26) Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję do konta 234 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych pracownikçw. 27) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegçłową do konta 240 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw. 28) Konto Wpływy do wyjaśnienia Ewidencję szczegçłową do konta 245 prowadzi się według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat. 13

14 29) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 35 b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2009r. Nr 152 poz ze zm.). Ewidencję szczegçłową do konta 290 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych kontrahentçw. ZespÖł 3 Materiały i towary 30) Konto Rozliczenie zakupu Konto 300 Rozliczenie zakupu jest wykorzystywane do wykazania zakupu materiałçw, towarçw dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. 31) Konto 310 Materiały Ewidencja szczegçłowej do konta 310 prowadzona jest wg ewidencji ilościowo wartościowej oraz wg osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 32) Konto 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałäw i towaräw. 14

15 ZespÖł 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenie 33) Konto 400 Amortyzacja 34) Konto 401 Zużycie materiałäw i energii Ewidencję szczegçłową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 35) Konto 402 Usługi obce Ewidencję szczegçłową do konta 402 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 36) Konto 403 Podatki i opłaty Ewidencję szczegçłową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 15

16 37) Konto 404 Wynagrodzenia FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję szczegéłową do konta 404 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 38) Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Ewidencję szczegçłową do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 39) Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Ewidencję szczegçłową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 40) Konto 490 Rozliczenie kosztäw 16

17 Konto służy tylko do ewidencjonowania kosztçw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw. ZespÖł 6 Produkty 41) Konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztöw Ewidencję szczegçłowa do konta 640 prowadzi się według tytułçw rozliczeń międzyokresowych z podziałem na rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. ZespÖł 7 Przychody, dochody i koszty uzyskania 42) Konto 720 Przychody z tytułu dochodöw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 720 prowadzi się według podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 43) Konto 750 Przychody finansowe Ewidencję do konta 750 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - rejestrçw sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarçw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 17

18 44) Konto 751 Koszty finansowe Ewidencję do konta 751 prowadzi się według: - tytułçw kosztçw operacji finansowych z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 45) Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne 46) Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne 47) Konto 770 Zyski nadzwyczajne Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencję szczegçłową do konta 770 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. 48) Konto 771 Straty nadzwyczajne 18

19 Ewidencję szczegçłową do konta 771 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. ZespÖł 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 49) Konto 800 Fundusz jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 800 prowadzi się według: - tytułçw zwiększeń i zmniejszeń funduszu, - aktywçw trwałych, - aktywçw obrotowych. 50) Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkäw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję do konta 810 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - według jednostek, ktérym dotacje przekazano, ze wskazaniem przeznaczenie dotacji, - według zadań inwestycyjnych. 51) Konto 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodäw 19

20 Ewidencję szczegçłową do konta 840 prowadzi się według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń - rozliczeń międzyokresowych przychodçw z poszczegçlnych tytułçw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 52) Konto 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ewidencję szczegçłową do konta 851 prowadzi się według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej. 53) Konto 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Ewidencję szczegçłową do konta 855 prowadzi się według zlikwidowanych organizacyjnych. jednostek 54) Konto 860 Wynik finansowy Ewidencję szczegçłową do konta 860 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw strat i zyskçw nadzwyczajnych. Konta pozabilansowe 1) Konto 975 Wydatki strukturalne Ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według klasyfikacji wydatkçw strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji wydatkçw strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) 20

21 2) Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami Ewidencję szczegçłową do konta 976 prowadzi się według: - przychodçw i kosztçw - należności i zobowiązań wzajemnych 3) Konto 980 Plan finansowy wydatkäw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 980 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 4) Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatkäw Ewidencję szczegçłową do konta 981 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) w szczegçłowości planu finansowego niewygasających wydatkçw budżetowych. 5) Konto 998 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych roku bieżącego FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych 21

22 Ewidencję szczegçłową do konta 998 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) z wyodrębnieniem zaangażowania dotyczącego planu niewygasających wydatkçw z poprzedniego roku. Na koncie 998 ewidencjonuje się także zaangażowanie wydatkçw finansowanych z udziałem środkçw europejskich. 6) Konto 999 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych przyszłych lat Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatkçw. 22

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo