Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kont dla urzędu starostwa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta Środki trwałe Pozostałe środki trwałe WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Konta zespołu 0 Majątek trwały Prowadzona według poszczegçlnych grup rodzajowych środkçw trwałych Prowadzona według poszczegçlnych rodzajçw wyposażenia i lokalizacji w jednostce Zbiory biblioteczne Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbioréw bibliotecznych Mienie zlikwidowanych Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń jednostek wartości mienia przejętego przez organ założycielski po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym Wartości niematerialne i Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw prawne wartości niematerialnych i prawnych Długoterminowe aktywa Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw finansowe wartości składnikçw finansowego majątku trwałego Umorzenie środkçw Prowadzona według zasad określonych dla trwałych oraz wartości konta 011 i 020 niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych Umorzenie w 100 % w dacie zakupu środkçw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorçw bibliotecznych Odpisy aktualizujące Służy do ewidencji odpiséw aktualizujących długoterminowe aktywa długoterminowe aktywa finansowe finansowe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Uwagi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno Prawnym; nieruchomości gruntowe uwzględnione w Powiatowym Zasobie Nieruchomości prowadzonym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa mi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 1

2 Numer konta Nazwa konta WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Uwagi 101 Konta zespołu 1 Kasa Środki pieniężne i rachunki bankowe Ewidencja krajowych środkéw pieniężnych znajdujących się w kasie Rachunek bieżący jednostki1. Środki na finansowanie jednostki. 2.Wydatki na podstawie wyciągu bankowego według klasyfikacji budżetowej Rachunek środkéw funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe KrÉtkoterminowe aktywa finansowe Prowadzona odrębnie dla każdego wyodrębnionego funduszu Prowadzona według rachunkéw bankowych Prowadzona w sposéb zapewniający ustalenie poszczegélnych składnikéw krétkoterminowych aktywéw finansowych oraz wartości krétkoterminowych aktywéw finansowych powierzonych poszczegélnym osobom za nie odpowiedzialnym Środki pieniężne w drodze Ewidencja środkçw pieniężnych w drodze między kasą i bankiem oraz między kontami w rçżnych bankach Ewidencja prowadzona na bieżąco, nie tylko na przełomie okresu sprawozdawczego Konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Prowadzona według poszczegélnych kontrahentéw 221 Należności z tytułu dochodçw budżetowych Prowadzona według rozrachunkçw z poszczegçlnymi dłużnikami, zgodnie z klasyfikacją budżetową 222 Rozliczenie dochodéw budżetowych Prowadzona ewidencja powinna umożliwić rozliczenie zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodéw budżetowych. 223 Rozliczenie wydatkéw budżetowych Prowadzona według obowiązującej klasyfikacji budżetowej Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkéw europejskich Rozrachunki z budżetami Prowadzona ewidencja winna umożliwić ustalenie wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji 1. Prowadzone konta analityczne według każdego z tytułçw rozrachunkçw z budżetem 2. Wyodrębnienie według każdej jednostki Podatek VAT i podatek od osçb fizycznych 226 Długoterminowe należności budżetowe Prowadzona na kontach należności budżetowych według poszczegçlnych należności i według dłużnikçw 2

3 Numer konta 229 Nazwa konta Pozostałe rozrachunki publicznoprawne WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Prowadzona w sposçb umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułçw rozrachunkçw oraz instytucji, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia Uwagi 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Prowadzona do rozliczenia wynagrodzeń pracownikçw i innych osçb z tytułu wypłat pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń (um.zlecenia, o dzieło) Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Odpisy aktualizujące należności Konta zespołu 3 Ewidencja analityczna prowadzona imiennie dla poszczegçlnych pracownikçw, ze wskazaniem tytułçw rozrachunkçw Prowadzona w sposçb zapewniający ustalenie rozrachunkçw, roszczeń i rozliczeń z poszczegçlnych tytułçw i kont bankowych Prowadzona według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat Prowadzona według: -poszczegçlnych tytułçw, -poszczegçlnych kontrahentçw. Materiały i towary Rozliczenie zakupu Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie wykazu stanu dostaw w drodze i dostaw nie fakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego Materiały Prowadzona według ewidencji ilościowo wartościowej, w ktçrej dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz według osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałéw i towaréw mienie Prowadzona według - materiałéw - towaréw Zaliczki wypłacane w walutach obcych można ujmować w rçwnowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki do czasu ich rozliczenia 400 Konta zespołu 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenia Amortyzacja Ewidencja kosztéw amortyzacji środkéw trwałych, od ktérych odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych 3

4 Numer konta Nazwa konta Zużycie materiałçw i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja kosztçw zużycia materiałçw i wyposażenia oraz energii ponoszonych w podstawowej działalności operacyjnej Ewidencja kosztçw usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej Ewidencja podatkçw i opłat o charakterze kosztowym, w szczegçlności: - podatek od nieruchomości, - opłaty notarialne Ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych Ewidencja: - ubezpieczeń społecznych pracownikçw, - kosztçw innych świadczeń wypłacanych pracownikom niezaliczanym do wynagrodzeń, - szkoleń, - składki na Fundusz Pracy, - wpłaty na PEFRON, - wydatki związane z bhp Pozostałe koszty rodzajowe Konto służy do ewidencjonowania kosztçw: - ryczałtçw za używanie samochodçw prywatnych do celçw służbowych, - podrçży służbowych, - ubezpieczeń majątkowych - z tytułu opłat sądowych, - innych Rozliczenie kosztéw Rozliczenia międzyokresowe kosztéw Konto służy do ewidencjonowania kosztéw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw Konta zespołu 6 Produkty Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw rozliczeń. Konta zespołu 7 Przychody i koszty ich uzyskania Przychody z tytułu dochodçw budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Ewidencja przychodçw z tytułu dochodçw jednostek budżetowych Ewidencja analityczna umożliwiająca wyodrębnienie przychodéw z tytułu dochodéw budżetowych oraz kosztéw finansowych Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw kosztéw operacji finansowych. Ewidencja winna umożliwić wyodrębnienie kosztéw z tytułu zarachowanych odsetek od kredytéw i pożyczek i zwłoki w zapłacie zobowiązań Przychody ze sprzedaży materiałçw, środkçw trwałych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania kary i grzywny Wartość ewidencyjna sprzedanych materiałçw, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągnięte należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego Uwagi Cena zakupu materiałçw energii powiększona o VAT Koszt nabytej usługi powiększony o wartość VAT 4

5 Numer konta Nazwa konta Zyski nadzwyczajne 770 Straty nadzwyczajne 771 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja dodatnich skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Ewidencja ujemnych skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Uwagi Konta zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkçw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodéw Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Wynik finansowy Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatkéw budżetowych Prowadzona według: - zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki - aktywéw trwałych i obrotowych Prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej, zadań inwestycyjnych i zadań, na ktçre przekazano dotacje Prowadzona według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń, - rozliczeń międzyokresowych przychodéw z poszczegélnych tytułéw oraz przyczyn i zwiększeń i zmniejszeń Prowadzona według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie réwnowartości mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych lub innych jednostek Prowadzona według tytułéw powstałych strat i zyskéw nadzwyczajnych oraz do określenia prawidłowego wyniku finansowego na podstawie zestawień wykonanych dochodéw w Organie Konta pozabilansowe Ewidencja wydatkéw strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe Ewidencja prowadzona dla każdego przedmiotu wyłączeń: przychodéw i kosztéw oraz należności i zobowiązań Ewidencja planu finansowego wydatkéw budżetowych dysponenta środkéw budżetowych, prowadzona w szczegéłowości planu finansowego wydatkéw. Plan finansowy Ewidencja planu finansowego niewygasających niewygasających wydatkéw wydatkéw prowadzona w szczegéłowości planu finansowego niewygasających wydatkéw budżetowych. Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych roku budżetowych, ujętych w planie finansowym bieżącego jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej 5

6 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Numer konta Nazwa konta Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych przyszłych lat budżetowych przyszłych lat. Ewidencja 999 szczegçłowa prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej Uwagi Zasady funkcjonowania kont dla urzędu Starostwa w Środzie Wlkp. Część opisowa do Zakładowego planu kont dla Starostwa w Środzie Wlkp. 1) Konto 011 Środki trwałe Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencja szczegçłowa do konta 011 jest prowadzona w poniższych urządzeniach księgowych: - księgach inwentarzowych środkçw trwałych - szczegçłowych indywidualnych kartach obiektçw inwentarzowych - tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwentarzowych pozostałych środkçw trwałych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 6

7 3) Konto 014 Zbiory biblioteczne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra 4) Konto 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję szczegçłową do konta 015 stanowią bilanse wraz z załącznikami zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. 5) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 020 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. Dodatkowo Wydział Organizacyjno Prawny ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne, co pozwala na ustalenie osçb lub komçrek organizacyjnych ktçrym powierzono wartości niematerialne i prawne. 6) Konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencję szczegçłową do konta 030 prowadzi się według tytułçw długoterminowych aktywçw finansowych. 7

8 7) Konto 071 Umorzenie trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 071 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. 8) Konto 072 Umorzenie pozostałych środkäw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbioräw bibliotecznych 9) Konto 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Ewidencję szczegçłową do konta 073 prowadzi się według tytułçw odpisçw długoterminowych aktywçw finansowych. 10) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Na koncie 080 księguje się: - koszty dotyczące środkçw trwałych w budowie, - ulepszenia środkçw trwałych, - zakupy środkçw trwałych wymagających montażu Ewidencja do konta 080 jest prowadzona dla poszczegçlnych zadań inwestycyjnych według: - źrçdeł finansowania, - kosztçw nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczegçlne rodzaje efektçw inwestycyjnych, 8

9 - oraz w sposéb zapewniający skalkulowanie ceny nabycia lub kosztéw wytworzenia poszczegélnych obiektéw środkéw trwałych. ZespÖł 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 11) Konto 101 Kasa 12) Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 130 stanowią subkonta: - dochodçw budżetowych Starostwa - dochodçw geodezyjnych - dochodçw Skarbu Państwa - wydatkçw budżetowych - innych wg potrzeb Ewidencja analityczna dochodçw i wydatkçw budżetowych jest prowadzona według podziałek klasyfikacji dochodçw i wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 13) Konto 135 Rachunek środkäw funduszy specjalnego przeznaczenia Ewidencja szczegçłowa prowadzona jest według poszczegçlnych funduszy. 14) Konto 139 Inne rachunki bankowe 9

10 Ewidencja do konta 139 jest prowadzona według rodzajçw środkçw wydzielonych. 15) Konto 140 KrÄtkoterminowe aktywa finansowe. Ewidencja szczegçłowa do konta 140 jest prowadzona według: - rodzajçw poszczegçlnych składnikçw krçtkoterminowych aktywçw finansowych, - waluty polskiej i walut obcych - wartości krçtkoterminowych aktywçw finansowych powierzonych poszczegçlnym osobom za nie odpowiedzialnym. 16) Konto 141 Środki pieniężne w drodze ZespÖł 2 Rozrachunki i roszczenia 17) Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencję szczegçłową do konta 201 prowadzi się według kontrahentçw, a w przypadku kontrahentçw zagranicznych oprçcz waluty polskiej w walutach obcych. Nie ujmuje się należności jednostek budżetowych z tytułu dochodçw budżetowych. 18) Konto 221 Należności z tytułu dochodäw budżetowych 10

11 Ewidencję szczegçłową do konta 221 prowadzi się według dłużnikçw ze wskazaniem podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz podział należności wg budżetçw. Na koncie tym księguje się także memoriałowo przychody z tytułu dotacji i subwencji, stanowiące dochody budżetu. Ujęcie w księgach tych przychodçw dokonywane jest kwartalnie na podstawie zestawienia dochodçw wykonanych w organie (dowçd księgowy rozliczeniowy). Przychody z tytułu dotacji i subwencji zaewidencjonowane w urzędzie winny być zgodne z dochodami zaksięgowanymi w organie jednostki samorządu terytorialnego. 19) Konto 222 Rozliczenie dochodäw budżetowych Na koncie ujmowane są także dochody związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środkçw pochodzących ze środkçw europejskich, przy czym ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 20) Konto 223 Rozliczenie wydatkäw budżetowych Na koncie ujmowane są także wydatki finansowane ze środkçw europejskich, przy czy ewidencję szczegçłową prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 21) Konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkäw europejskich 11

12 budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencja szczegéłowa prowadzona jest w sposéb umożliwiający ustalenie wartości dotacji przekazanej, według jednostek, ktérym przekazano dotację oraz według przeznaczenia dotacji. Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, ktére organ dotujący zalicza do dochodéw budżetowych, są ujmowane na koncie ) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Ewidencja szczegçłowa do konta 225 jest prowadzona według : - tytułçw należności i zobowiązań dla poszczegçlnych budżetçw, - poszczegçlnych budżetçw (urzędçw skarbowych, urzędçw celnych, urzędçw samorządu terytorialnego itp.). 23) Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe Ewidencję szczegçłową do konta 226 prowadzi się według jednostek i osçb fizycznych, ktçrych należności te dotyczą. 24) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Ewidencję szczegçłową do konta 229 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - podmiotçw, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia. 12

13 25) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 ze zm.) Ewidencję szczegçłową do konta 231 prowadzi się wg poszczegçlnych tytułçw. Imienna ewidencja wynagrodzeń poszczegçlnych pracownikçw oraz innych osçb fizycznych otrzymujących wynagrodzenia z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz przepisçw ZUS i przepisçw podatkowych prowadzona jest w programie płacowym Qwark. 26) Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję do konta 234 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych pracownikçw. 27) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegçłową do konta 240 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw. 28) Konto Wpływy do wyjaśnienia Ewidencję szczegçłową do konta 245 prowadzi się według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat. 13

14 29) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 35 b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2009r. Nr 152 poz ze zm.). Ewidencję szczegçłową do konta 290 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych kontrahentçw. ZespÖł 3 Materiały i towary 30) Konto Rozliczenie zakupu Konto 300 Rozliczenie zakupu jest wykorzystywane do wykazania zakupu materiałçw, towarçw dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. 31) Konto 310 Materiały Ewidencja szczegçłowej do konta 310 prowadzona jest wg ewidencji ilościowo wartościowej oraz wg osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 32) Konto 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałäw i towaräw. 14

15 ZespÖł 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenie 33) Konto 400 Amortyzacja 34) Konto 401 Zużycie materiałäw i energii Ewidencję szczegçłową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 35) Konto 402 Usługi obce Ewidencję szczegçłową do konta 402 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 36) Konto 403 Podatki i opłaty Ewidencję szczegçłową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 15

16 37) Konto 404 Wynagrodzenia FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję szczegéłową do konta 404 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 38) Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Ewidencję szczegçłową do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 39) Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Ewidencję szczegçłową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 40) Konto 490 Rozliczenie kosztäw 16

17 Konto służy tylko do ewidencjonowania kosztçw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw. ZespÖł 6 Produkty 41) Konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztöw Ewidencję szczegçłowa do konta 640 prowadzi się według tytułçw rozliczeń międzyokresowych z podziałem na rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. ZespÖł 7 Przychody, dochody i koszty uzyskania 42) Konto 720 Przychody z tytułu dochodöw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 720 prowadzi się według podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 43) Konto 750 Przychody finansowe Ewidencję do konta 750 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - rejestrçw sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarçw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 17

18 44) Konto 751 Koszty finansowe Ewidencję do konta 751 prowadzi się według: - tytułçw kosztçw operacji finansowych z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 45) Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne 46) Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne 47) Konto 770 Zyski nadzwyczajne Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencję szczegçłową do konta 770 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. 48) Konto 771 Straty nadzwyczajne 18

19 Ewidencję szczegçłową do konta 771 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. ZespÖł 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 49) Konto 800 Fundusz jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 800 prowadzi się według: - tytułçw zwiększeń i zmniejszeń funduszu, - aktywçw trwałych, - aktywçw obrotowych. 50) Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkäw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję do konta 810 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - według jednostek, ktérym dotacje przekazano, ze wskazaniem przeznaczenie dotacji, - według zadań inwestycyjnych. 51) Konto 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodäw 19

20 Ewidencję szczegçłową do konta 840 prowadzi się według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń - rozliczeń międzyokresowych przychodçw z poszczegçlnych tytułçw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 52) Konto 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ewidencję szczegçłową do konta 851 prowadzi się według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej. 53) Konto 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Ewidencję szczegçłową do konta 855 prowadzi się według zlikwidowanych organizacyjnych. jednostek 54) Konto 860 Wynik finansowy Ewidencję szczegçłową do konta 860 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw strat i zyskçw nadzwyczajnych. Konta pozabilansowe 1) Konto 975 Wydatki strukturalne Ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według klasyfikacji wydatkçw strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji wydatkçw strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) 20

21 2) Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami Ewidencję szczegçłową do konta 976 prowadzi się według: - przychodçw i kosztçw - należności i zobowiązań wzajemnych 3) Konto 980 Plan finansowy wydatkäw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 980 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 4) Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatkäw Ewidencję szczegçłową do konta 981 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) w szczegçłowości planu finansowego niewygasających wydatkçw budżetowych. 5) Konto 998 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych roku bieżącego FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych 21

22 Ewidencję szczegçłową do konta 998 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) z wyodrębnieniem zaangażowania dotyczącego planu niewygasających wydatkçw z poprzedniego roku. Na koncie 998 ewidencjonuje się także zaangażowanie wydatkçw finansowanych z udziałem środkçw europejskich. 6) Konto 999 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych przyszłych lat Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatkçw. 22

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 roku Konto Syntetyczne 3 miejsca Nazwa Konta KONTA BILANSOWE

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Numer konta Załącznik nr 3a Do Zarządzenia nr 0151/126/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 08 sierpnia 2008 roku Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN)

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN) Załącznik do zarządzenia nr 24/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE I BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO (ORGAN) Rozdział 1 Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni.

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Strona1 Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych Załącznik nr 1 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych CZĘŚĆ I dotyczy Działu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla jednostki budżetowej gminy Kościerzyna

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla jednostki budżetowej gminy Kościerzyna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla jednostki budżetowej gminy Kościerzyna 1. Wykaz kont: Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY Załącznik Nr 3 DO ZARZĄDZENIA NR 314 /12 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA Z dnia 27.12.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY 1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.38.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykazu kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo