dochodów budŝetowych n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych n rozliczenie wydatków budŝetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych"

Transkrypt

1 ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia Symbola Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej rachunek budŝetu - dochody 133 Rachunek budŝetu Ewidencja operacji pienięŝnych dokonanych rachunek budŝetu - wydatki na bankowych rachunkach budŝetu gminy rachunek budŝetu - lokaty rachunek budŝetu - kwoty do wyjaśnienia rachunek budŝetu - przychody (kredyty i poŝyczki) rachunek budŝetu - rozchody ( kredyty i poŝyczki) rachunek budŝetu - wpływy z Urzędów Skarbowych rachunek budŝetu - środki z uchwały niewygasającej rachunek budŝetu - bilans otwarcia rachunek budŝetu - EURO/PLN 133-nnn 134 Kredyty bankowe Ewidencja kredytów bankowych zaciągniętych kredyty bankowe - kredyt 22 ml na finansowanie budŝetu kredyty bankowe - róŝnice kursowe zaciągniętego kredytu w CHF kredyty bankowe /2/11/04/04 kredyt zacięgnięty w PKO kredyty bankowe /13/11/04 kredyt zacięgnięty w PKO n kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy Ewidencja środków pienięŝnych otrzymanych rachunki środkow funduszy pomocowych pomocowych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, SOCRATES Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie których umowa lub przepis określają rachunki środkow funduszy pomocowych konieczność wydzielenia środków pomocowych na SOCRATES Szkoły Podstawowej Nr 5 odrębnym rachunku bankowym rachunki środkow funduszy pomocowych SAPARD n rachunki środkow funduszy pomocowych 138 Rachunki środków na prefinansowanie Ewidencja operacji pienięŝnych dokonywanych n rachunki środków na prewinansowanie na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych Strona 1

2 dotyczących prefinansowania w ramach poŝyczek zaciągniętych z budŝetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Ewidencja według rachunków bankowych oraz sposobu wykorzystania środków. 139 Inne rachunki bankowe Ewidencja operacji dotyczących wydzielonych n inne rachunki bankowe zgodnie z odrębnymi przepisami środków pienięŝnych innych niŝ środki budŝetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych z podziałem na środków na rodzaje. 140 Inne środki pienięŝne Ewidencja środków pienięŝnych w drodze inne środki pienięŝne - lokata ze środków Gminy n inne środki pienięŝne 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi rozliczenie dochodów budŝetowych przez z tytułu zrealizowanych przez te jednostki do jednostki budŝetowe dochodów budŝetowych n rozliczenie dochodow budŝetowych 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi rozliczenie wydatkow budŝetowych przez z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków do jednostki budŝetowe budŝetowych n rozliczenie wydatków budŝetowych 224 Rozrachunki budŝetu Ewidencja rozrachunków z innymi budŝetami rozrachunki budŝetu do rozrachunki budŝetu - zadania zlecone do rozrachunki budŝetu - subwencja rozrachunki budŝetu - podatek dochodowy od osób fizycznych rozrachunki budŝetu - rachunek depozytowy rozrachunki budŝetu - dochody odprowadzane do do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (opłata ewidencyjna, opłata komunikacyjna) rozrachunki budŝetu - dochody odprowadzane do do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (opłata za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych) środki Euroregionu Urzędy Skarbowe do nnn rozrachunki budŝetu Strona 2

3 225 Rozliczenia niewygasających wydatków Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi 225-nnn z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków 227 Rozliczenie dochodów ze środków Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu rozliczenie dochodow ze środków funduszy funduszy pomocowych zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy do 227-nnn pomocowych pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu rozliczeniewydatków ze środków funduszy funduszy pomocowych dokonanych przez te jednostki wydatków ze środków do 228-nnn pomocowych funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencja z innymi rozrachunkami związanymi pozoztałe rozrachunki z realizacją budŝetu. Ewidencja szczegółowa według do 240-nnn poszczególnych tytułów oraz kontrahentów 250 NaleŜności finansowe Ewidencja naleŝności zaliczanych do naleŝności naleŝności finansowe z poszczególnymi kontrahentami według tytułów do n naleŝności. 257 NaleŜności z tytułu prefinansowania Ewidencja naleŝności z tytułu poŝyczek udzielonych naleŝności z tytułu prefinansowania z budŝetu państwa w ramach prefinansowania na do n finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z podziałem na kontrahentów i tytuły naleŝności. 260 Zobowiązania finansowe Ewidencja zobowiązań zaliczanych do zobowiązań zobowiązania finansowe (poŝyczki) finansowych, szczególnie z tytułu zaciągniętych do 260-nnn poŝyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Ewidencja zobowiązania z tytułu udzielonych poŝyczek zobowiązania z tytułu prefinansowania z budŝetu państwa w ramach prefinansowania na do 268-nnn finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej według kontrahentów i tytułów zobowiązań. Strona 3

4 901 Dochody budŝetu Ewidencja osiągniętych dochodów budŝetu dochody budŝetu według podziałek klasyfikacji budŝetowej. do 901-nnn 902 Wydatki budŝetu Ewidencja osiągniętych wydatków budŝetu wydatki budŝetu według podziałek klasyfikacji budŝetowej. do 902-nnn 903 Niewykonane wydatki Ewidencja niewykonanych wydatków zatwierdzonych niewykonane wydatki do realizacji w latach następnych do 903-nnn 904 Niewygasające wydatki Ewidencja niewygasających wydatków niewygasające wydatki do 904-nnn 907 Dochody z funduszy pomocowych Ewidencja osiągniętych dochodów z tytułu realizacji dochody z funduszy pomocowych funduszy pomocowych według ich rodzajów. do 907-nnn 908 Wydatki z funduszy pomocowych Ewidencja dokonanych wydatków w cięŝar środków wydatki z funduszy pomocowych funduszy pomocowych. do 908-nnn 909 Rozliczenia międzyokresowe Ewidencja rozliczeń międzyokresowych rozliczenia międzyokresowe według tytułów. do 909-nnn 960 Skumulowana nadwyŝka lub Ewidencja stanu skumulowanych niedoborów skumulowana nadwyŝka lub niedobór niedobór na zasobach budŝetu lub nadwyŝek budŝetowych z lat ubiegłych do 960-nnn na zasobach gminy 961 Niedobór lub nadwyŝka budŝetu Ewidencja wyniku wykonania budŝetu, czyli niedobór lub nadwyŝka budŝetu deficytu lub nadwyŝki z wyodrębnieniem Ŝródeł do 961-nnn zwiększeń i rodzajów zmniejszeń. 962 Wynik na pozostałych operacjach Ewidencja pozostałych operacji niekasowych wynik na pozostałych operacjach niekasowych wpływających na wynik wykonania budŝetu do 962-nnn 967 Fundusze pomocowe Ewidencja stanu funduszy pomocowych fudnusze pomocowe dla poszczególnych funduszy wg zasad określonych do 967-nnn w przepisach dotyczących kaŝdego funduszu. Strona 4

5 968 Prywatyzacja Ewidencja przychodów i rozchodow dotyczących prywatyzacja prywatyzacji według podziałek klasyfikacji i tytułów do 968-nnn Konta pozabilansowe 291 NaleŜności warunkowe Ewidencja poręczeń wekslowych naleŝności warunkowe według tytułu poręczenia. do 291-nnn 292 Zobowiązania warunkowe Ewidencja zabezpieczenia kredytu/poŝyczki zobowiązania warunkowe zaciągniętego przez j.s.t. wekslem, złoŝenie do 292-nnn zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy środkami z Unii Europejskiej wedłud tytułu zabezpieczenia 991 Planowane dochody budŝetu Ewidencja planu dochodów budŝetu oraz jego zmian planowane dochody budŝetu według klasyfikacji budŝetowej do 991-nnn 992 Planowane wydatki budŝetu Ewidencja planu wydatków budŝetu oraz jego zmian planowane wydatki budŝetu według klasyfikacji budŝetowej do 992-nnn 993 Rozliczenia z innymi budŝetami Ewidencja rozliczeń z innymi budŝetami w ciągu roku rozliczenia z innymi budŝetami do 993-nnn JEDNOSTKA 011 Środki trwałe Księga inwentarzowa prowadzona Środki trwałe które podlegają do poszczególnych grup rodzajowych inwentaryzacji metodą spisu środków trwałych w porządku chronologicznym z natury z ustaleniem komórek organizacyjnych lub osób gdzie znajdują się środki trwałe. 013 Pozostałe środki trwałe Księga inwentarzowa prowadzona Środki trwałe zakupione wg obiektów i dla kaŝdego rodzaju przedmiotów z rachunku wydatków osobno ( np.;biurka,krzesłaitp...),środki Środki trwałe zakupione o jednakowych cechach mogą być ujęte z wydatków inwestycyjnych grupowo wg zakupów. Strona 5

6 014 Zbiory biblioteczne Ewidencja księgozbioru zbiory biblioteczne 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Ewidencja stanu mienia przejętego po zlikwidowanym 015-nnn przedsiębiorstwie państwowym lub innej jednostce 016 Dobra kultury Ewidencja wartości dóbr kultury 016-nnn 020 Wartości niematerialne i prawne Ewidencja ilościowo-wartościowa w księdze Wartości zakupione z wydatków inwentarzowej wg tytułów i osób odpowiedzialnych inwestycyjnych podlegające za ich stan. stopniowemu umarzaniu wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Wartości zakupione z rachunku wydatków podlegające umorzeniu w 100%. 030 Długoterminowe aktywa finansowe Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Tytuł składnika tytułów poszczególnych składników n Następny tytuł długoterminowych aktywów finansowych 071 Umorzenia środków trwałych oraz Tabela umorzeniowa, amortyzacyjna oraz Umorzenie środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych szczegółowa ewidencja środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych prowadzona na kartach środków trwałych i prawnych 072 Umorzenia pozostałych środków Ewidencję szczegółową prowadzi się Umorzenia pozostałych środków trwałych trwałych oraz wartości niematerialnych wg dysponentów - budŝet podstawowy i prawnych Umorzenia pozostałych środków trwałych - inwestycje 073 Odpisy aktualizujące długotrwałe Ewidencja odpisów aktualizujących długotrwałe n odpis aktualizujący długotrwałe aktywa aktywa finansowe aktywa finansowe finansowe w podziale na udziały w poszczególnych podmiotach gospodarczych 080 Inwestycje - środki trwałe w budowie Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Koszty finansowane z budŝetu poszczególnych planów budŝetowych oraz podstawowego pozabudŝetowych a takŝe wg klasyfikacji Koszty finansowane z GFOŚiGW budŝetowej dla kosztów budŝetowych z dalszym Koszty finansowane w latach ubiegłych Strona 6

7 podziałem na poszczególne obiekty ( zadania ) do inwestycyjne 101 Kasa Ewidencję analityczną prowadzi się w raportach Raporty kasowe z rachunku wydatków kasowych wg poszczególnych rachunków Raporty kasowe z rachunku GFOŚiGW bankowych Raporty kasowe z rachunku ZFŚS Raporty kasowe z rachunku depozytowego Raporty kasowe dotyczące inwestrycji budŝetu podstawowego Raporty kasowe dotyczące inwestrycji GFOŚiGW Raporty kasowe - dochody własne gminy Raporty kasowe z rachunku dochodów 101Z-010 Raporty kasowe za opłaty za znaki skarbowe 101-nnn 130 Rachunki bieŝące jednostek Ewidencja analityczna wg klasyfikacji budŝetowej Wydatki bieŝące budŝetowych wraz z podziałem na róŝne tytuły Zasilenie wydatków Rachunek bieŝący-odsetki od rachunku Wydatki inwestycyjne Dochody budŝetowe 130-nnn 130-1nn Środki z EUROREGIONU NYSA 130-2nn Środki z EU 130-3nn zwroty zaliczek alimentacyjnych 132 Rachunki dochodów własnych jednostek Ewidencja analityczna wg tytułów Rachunek dochody własne gminy - rozchody budŝetowych nnn 135 Rachunku środków funduszy Ewidencja analityczna wg klasyfikacji Rachunek GFOŚiGW- przychody specjalnego przeznaczenia budŝetowej wraz z podziałem na róŝne tytuły i wydatki oraz z podziałem na rachunki bankowe Rachunek GFOŚiGW - bony skarbowe i lokaty Rachunek GFOŚiGW -środki na inwestycje Rachunek GFOŚiGW - kwoty do wyjaśnienia Rachunek ZFŚS Strona 7

8 137 Rachunki środków funduszy Ewidencja analityczna wg rachunków bankowych 137-nnn pomocowych oraz sposobu ich wykorzystania 138 Rachunki środków na prefinansowanie Ewidencja analityczna wg rachunków bankowych 138-nnn oraz sposobu ich wykorzystania 139 Inne rachunki bankowe Ewidencję analityczną prowadzi się z podziałem Rachunek depozytowy, wadia, kaucje na tytuły, uwzględniając róŝne rachunki do i inne bankowe Rachunek depozytowy Lokaty BZ:1,3,6,12,24 i 36 miesięczne do Rachunek GFOŚiGW-lokaty krótkoterminowe BIG, PKO i inne 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe Ewidencję szczegółową naleŝy prowadzić Kasa-rachunek wydatków i inne środki pienięŝne z podziałem na poszczególne rachunki bankowe Kasa-rachunek GFOŚiGW Kasa-rachunek depozytowy Kasa-rachunek ZFŚS Kasa-inwestycje Kasa-dochody własne Kasa-dochody Kasa- opłata skarbowa Kasa- znaki skarbowe 140-nnn 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ewidencję analityczną prowadzi się wg Kontrahenci - rachunek wydatków poszczególnych kontrahentów oraz wg planów do budŝetowych Kontrahenci - rachunek GFOŚIGW do Kontrahenci -inwestycje do Kontrahenci - dochody własne do Kontrahenci - ZFŚS do Strona 8

9 221 NaleŜności z tytułu dochodów Ewidencję analityczną prowadzi się wg NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych budŝetowych klasyfikacji budŝetowej oraz wg dłuŝników NaleŜnosci z tytułu vat NaleŜności z tytułu mandatów NaleŜności z tytułu odsetek 221-nnn 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Ewidencję analityczną prowadzi się wg tytułów Dochody wg tytułów poszczególnych dochodów Dochody - rachunek dochodów jednostek 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych Ewidencję analityczną prowadzi się wg tytułów Wydatki wg tytułów poszczególnych wydatków do nnn 224 Rozliczenie udzielonych dotacji Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem 224-nnn budŝetowych na tytuły dotacji oraz podmioty 225 Rozrachunki z budŝetami Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Podatki - rachunek wydatków poszczególnych rodzajów podatków oraz do z podziałem na odrębne rachunki bankowe Podatek dochodowy- rachunek GFOŚIGW Podatek dochodowy-rachunek depozytowy Podatek dochodowy-rachunek ZFŚS Podatek dochodowy-inwestycje Podatek VAT-inwestycje 226 Długoterminowe naleŝności budŝetowe Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem NaleŜności-rachunek dochodów na odrębne rachunki bankowe 226-nnn 227 Rozliczenie dochodów ze środków Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób 227-nnn funduszy pomocowych umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów 228 Rozliczenie wydatków ze środków Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób 228-nnn funduszy pomocowych umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń wydatków dokonanych ze środkow poszczególnych funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonywane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych Strona 9

10 229 Pozostałe rachunki publicznoprawne Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem Rozrachunki-rachunek wydatków na tytuły potrąceń, podmioty, wg rachunków do bankowych oraz klasyfikacji budŝetowej Rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-rachunek ZFŚS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek dochodów Rozrachunki-rachunek dochodów własnych 229-nnn 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Ewidencję szczegółową prowadzi się dla Rozrachunki z pracownikami-rachunek kaŝdego pracownika odrębnie na kartach wydatków wynagrodzeń oraz wg klasyfikacji budŝetowej 231-nnn 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rozrachunki-rachunek wydatków pracowników i wg rachunków bankowych do Rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek ZFŚS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek depozytowy 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rozrachunki-rachunek wydatków poszczególnych tytułów rozrachunków i roszczeń do oraz wg rachunków bankowych rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-iwestycje do Rozrachunki-rachunek dochodów własnych do Rachunek dochodów Urzędu do nnn Strona 10

11 257 NaleŜności z tytułu prefinansowania Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 257-nnn stanu naleŝności z poszczególnymi kontrahentami oraz tytułów naleŝności 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 268-nnn stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami z podziałem na tytuły zobowiązań 290 Odpisy aktualizujące naleŝności Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Odpisy aktualizujące naleŝności (dochody) kontrahentów oraz wg klasyfikacji budŝetowej 290-nnn 300 Rozliczenie zakupu Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Materiały-rachunek wydatków poszczególnych rodzajów materiałów do do rozliczenia oraz wg rachunków bankowych Materiały-rachunek GFOŚIGW 400 Koszty według rodzajów Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Koszty-wydatki klasyfikacji budŝetowej na kartach kosztów i wydatków Koszty-dochody własne Koszty wynagrodzeń ( 4010,4040, 4100, 4170) Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracownika ( 3020, 4110, 4120, 4140, 4280, 4440) Koszty podatków i opłat ( 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530) Koszty zakupu materiałów i wyposaŝenia bez pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie zakupu (część 4210 bez kosztów określonych j.w.) Koszty pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia oraz wartości niematerialnych i prawnych mających powiązanie z kontem 013, 014, 020 (część 4210 mającego powiązania z kontem 013, 014, 020 ) Koszty zuŝycia materiałów i energii ( 4220, 4230, 4240, 4260, 4740, 4750 ) Strona 11

12 Koszty usług obcych ( 4300) Koszty usług obcych ( 4270, 4330, 4350, 4360,4370, 4380, 4390, 4400, 4700) Pozostałe koszty rodzajowe ( 4410, 4420, 4430, 2850, 2900 ) Koszty innych świadczeń finansowanych z budŝetu ( 3110, 3240, 3250, 3260 ) Koszty pozostałych obciąŝeń ( 2930, 3000, 3030, 6170 ) do Koszty poszczególnych projektów ze środków UE 400-nnn 401 Amortyzacja Tabela amortyzacyjna ze stawkami określonymi Amortyzacja środków trwałych w ustawie o podatku dochodowym od osób Amortyzacja wartości niematerialnych prawnych i prawnych 490 Rozliczenie kosztów Ewidencję analityczną prowadzi się wg Rozliczenie kosztów działalności klasyfikacji budŝetowej podstawowej 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów Ewidencję analityczną prowadzi się wg Rozliczenie międzyokresowe kosztów klasyfikacji budŝetowej 750 Przychody i koszty finansowe Ewidencję analityczną prowadzi się wg Wydatki klasyfikacji budŝetowej Dochody zmniejszenie wartości aportów Odsetki od nieterminowych zapłat- pracowników 750-nnn 760 Pozostałe przychody i koszty Ewidencję szczegółową prowadzi się Rachunek dochodów własnych wg rachunków bankowych oraz klasyfikacji Rachunek wydatków budŝetowej Inwestycje 760-nnn 761 Pokrycie amortyzacji Ewidencji szczegółowej nie prowadzi się Koszty amortyzacji Strona 12

13 800 Fundusz jednostki Ewidencję szczegółową prowadzi się w podziale Fundusz wydatków na inwestycje wg rodzaju funduszy Fundusz środkow trwałych Aktualizacja środków trwałych Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji Wynik za rok ubiegły wydatków inwestycyjnych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz-rachunek dochodów Wynik za rok ubiegły -dochody Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz-dochody własne Wynik za rok ubiegły -dochody własne Zrealizowane wydatki na koncie dochodów własnych Zrealizowane dochody na koncie dochodów własnych Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz jednostki-wydatki Wynik za rok ubiegły -wydatki Zrealizowane wydatki Inne zwiększenia Inne zmniejszenia do Fundusz środków UE 800-nnn 810 Dotacje budŝetowe oraz środki Ewidencji szczegółową prowadzi się wg Środki na inwestycje z budŝetu na inwestycje udzielonych dotacji dla poszczególnych Środki dla jednostek budŝetowych jednostek do i dotacje dla zakładów budŝetowych Strona 13

14 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rachunek dochodów Urzędu przychodów rachunków bankowych oraz wg tytułów rezerw Rachunek wydatków 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Ewidencja szczegółowa prowadzona do ZFŚS Socjalnych przychodów i kosztów działalności funduszu do świadczeń socjalnych 853 Fundusze pozabudŝetowe Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg GFOŚIGW klasyfikacji budŝetowej oraz wg poszczególnych do rodzajów kosztów GFOŚIGW 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Wynik finansowy-rachunek wydatków wynik finansowy rachunków bankowych Wynik finansowy-inwestycje Wynik finansowy-rachunek dochodów Urzędu Wynik finasowy- rachunek dochodów własnych do 860-nnn Wynik finansowy rachunku środkow UE Konta pozabilansowe 291 NaleŜności warunkowe Ewidencja zabezpieczeń zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do 291-nnn z podziałem na poszczególne hipoteki. Ewidencja zabezpieczenia wykonawcy robót w postaci zabezpieczenia według kontrahentów gwarancji bezgotówkowych (wystawione przez firmy do 291-nnn ubezpieczające lub banki weksle własne lub zastaw skarbowy). Zabezpieczenia według kontrahentów. 980 Plan finasowy wydatków budŝetowych Ewidencję prowadzi się w szczegółowości planu zadania własne po zmianach finansowego wydatków budŝetowych zadania zlecone po zmianach Strona 14

15 981 Plan finansowy niewygasających Ewidencję prowadzi się w szczegółowości planu 981-nnn wydatków finansowego niewygasających wydatków budŝetowych 996 ZaangaŜowanie dochodów własnych Ewidencję zaangaŝowania prowadzi się wg klasyfikacji 996-nnn ZaangaŜowanie dochodów własnych jednostek budŝetowych z podziałem na lata finanowania 997 ZaangaŜowanie środków funduszy Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 997-nnn pomocowych zaangaŝowania śroków kaŝdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego 998 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych Ewidencję szczegółową prowadzi się wg ZaangaŜowanie - inwestycje roku bieŝącego klasyfikacji budŝetowej do ZaangaŜowanie -wydatki do 998-n 999 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych Ewidencję szczegółową prowadzi się wg ZaangaŜowanie - inwestycje przyszłych lat klasyfikacji budŝetowej ZaangaŜowanie - wydatki do 999-n Sporządziała:Jadwiga Borzucka Strona 15

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji Inwentaryzacja w drodze weryfikacji Weryfikacja jest uproszczoną metodą inwentaryzacji aktywów i pasywów, zwłaszcza tych, których nie można z uwagi na ich właściwości zinwentaryzować metodą spisu z natury

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo