dochodów budŝetowych n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych n rozliczenie wydatków budŝetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych"

Transkrypt

1 ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia Symbola Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej rachunek budŝetu - dochody 133 Rachunek budŝetu Ewidencja operacji pienięŝnych dokonanych rachunek budŝetu - wydatki na bankowych rachunkach budŝetu gminy rachunek budŝetu - lokaty rachunek budŝetu - kwoty do wyjaśnienia rachunek budŝetu - przychody (kredyty i poŝyczki) rachunek budŝetu - rozchody ( kredyty i poŝyczki) rachunek budŝetu - wpływy z Urzędów Skarbowych rachunek budŝetu - środki z uchwały niewygasającej rachunek budŝetu - bilans otwarcia rachunek budŝetu - EURO/PLN 133-nnn 134 Kredyty bankowe Ewidencja kredytów bankowych zaciągniętych kredyty bankowe - kredyt 22 ml na finansowanie budŝetu kredyty bankowe - róŝnice kursowe zaciągniętego kredytu w CHF kredyty bankowe /2/11/04/04 kredyt zacięgnięty w PKO kredyty bankowe /13/11/04 kredyt zacięgnięty w PKO n kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy Ewidencja środków pienięŝnych otrzymanych rachunki środkow funduszy pomocowych pomocowych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, SOCRATES Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie których umowa lub przepis określają rachunki środkow funduszy pomocowych konieczność wydzielenia środków pomocowych na SOCRATES Szkoły Podstawowej Nr 5 odrębnym rachunku bankowym rachunki środkow funduszy pomocowych SAPARD n rachunki środkow funduszy pomocowych 138 Rachunki środków na prefinansowanie Ewidencja operacji pienięŝnych dokonywanych n rachunki środków na prewinansowanie na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych Strona 1

2 dotyczących prefinansowania w ramach poŝyczek zaciągniętych z budŝetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Ewidencja według rachunków bankowych oraz sposobu wykorzystania środków. 139 Inne rachunki bankowe Ewidencja operacji dotyczących wydzielonych n inne rachunki bankowe zgodnie z odrębnymi przepisami środków pienięŝnych innych niŝ środki budŝetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych z podziałem na środków na rodzaje. 140 Inne środki pienięŝne Ewidencja środków pienięŝnych w drodze inne środki pienięŝne - lokata ze środków Gminy n inne środki pienięŝne 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi rozliczenie dochodów budŝetowych przez z tytułu zrealizowanych przez te jednostki do jednostki budŝetowe dochodów budŝetowych n rozliczenie dochodow budŝetowych 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi rozliczenie wydatkow budŝetowych przez z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków do jednostki budŝetowe budŝetowych n rozliczenie wydatków budŝetowych 224 Rozrachunki budŝetu Ewidencja rozrachunków z innymi budŝetami rozrachunki budŝetu do rozrachunki budŝetu - zadania zlecone do rozrachunki budŝetu - subwencja rozrachunki budŝetu - podatek dochodowy od osób fizycznych rozrachunki budŝetu - rachunek depozytowy rozrachunki budŝetu - dochody odprowadzane do do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (opłata ewidencyjna, opłata komunikacyjna) rozrachunki budŝetu - dochody odprowadzane do do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (opłata za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych) środki Euroregionu Urzędy Skarbowe do nnn rozrachunki budŝetu Strona 2

3 225 Rozliczenia niewygasających wydatków Ewidencja rozliczeń z jednostkami budŝetowymi 225-nnn z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków 227 Rozliczenie dochodów ze środków Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu rozliczenie dochodow ze środków funduszy funduszy pomocowych zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy do 227-nnn pomocowych pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków Ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu rozliczeniewydatków ze środków funduszy funduszy pomocowych dokonanych przez te jednostki wydatków ze środków do 228-nnn pomocowych funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencja z innymi rozrachunkami związanymi pozoztałe rozrachunki z realizacją budŝetu. Ewidencja szczegółowa według do 240-nnn poszczególnych tytułów oraz kontrahentów 250 NaleŜności finansowe Ewidencja naleŝności zaliczanych do naleŝności naleŝności finansowe z poszczególnymi kontrahentami według tytułów do n naleŝności. 257 NaleŜności z tytułu prefinansowania Ewidencja naleŝności z tytułu poŝyczek udzielonych naleŝności z tytułu prefinansowania z budŝetu państwa w ramach prefinansowania na do n finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z podziałem na kontrahentów i tytuły naleŝności. 260 Zobowiązania finansowe Ewidencja zobowiązań zaliczanych do zobowiązań zobowiązania finansowe (poŝyczki) finansowych, szczególnie z tytułu zaciągniętych do 260-nnn poŝyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Ewidencja zobowiązania z tytułu udzielonych poŝyczek zobowiązania z tytułu prefinansowania z budŝetu państwa w ramach prefinansowania na do 268-nnn finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej według kontrahentów i tytułów zobowiązań. Strona 3

4 901 Dochody budŝetu Ewidencja osiągniętych dochodów budŝetu dochody budŝetu według podziałek klasyfikacji budŝetowej. do 901-nnn 902 Wydatki budŝetu Ewidencja osiągniętych wydatków budŝetu wydatki budŝetu według podziałek klasyfikacji budŝetowej. do 902-nnn 903 Niewykonane wydatki Ewidencja niewykonanych wydatków zatwierdzonych niewykonane wydatki do realizacji w latach następnych do 903-nnn 904 Niewygasające wydatki Ewidencja niewygasających wydatków niewygasające wydatki do 904-nnn 907 Dochody z funduszy pomocowych Ewidencja osiągniętych dochodów z tytułu realizacji dochody z funduszy pomocowych funduszy pomocowych według ich rodzajów. do 907-nnn 908 Wydatki z funduszy pomocowych Ewidencja dokonanych wydatków w cięŝar środków wydatki z funduszy pomocowych funduszy pomocowych. do 908-nnn 909 Rozliczenia międzyokresowe Ewidencja rozliczeń międzyokresowych rozliczenia międzyokresowe według tytułów. do 909-nnn 960 Skumulowana nadwyŝka lub Ewidencja stanu skumulowanych niedoborów skumulowana nadwyŝka lub niedobór niedobór na zasobach budŝetu lub nadwyŝek budŝetowych z lat ubiegłych do 960-nnn na zasobach gminy 961 Niedobór lub nadwyŝka budŝetu Ewidencja wyniku wykonania budŝetu, czyli niedobór lub nadwyŝka budŝetu deficytu lub nadwyŝki z wyodrębnieniem Ŝródeł do 961-nnn zwiększeń i rodzajów zmniejszeń. 962 Wynik na pozostałych operacjach Ewidencja pozostałych operacji niekasowych wynik na pozostałych operacjach niekasowych wpływających na wynik wykonania budŝetu do 962-nnn 967 Fundusze pomocowe Ewidencja stanu funduszy pomocowych fudnusze pomocowe dla poszczególnych funduszy wg zasad określonych do 967-nnn w przepisach dotyczących kaŝdego funduszu. Strona 4

5 968 Prywatyzacja Ewidencja przychodów i rozchodow dotyczących prywatyzacja prywatyzacji według podziałek klasyfikacji i tytułów do 968-nnn Konta pozabilansowe 291 NaleŜności warunkowe Ewidencja poręczeń wekslowych naleŝności warunkowe według tytułu poręczenia. do 291-nnn 292 Zobowiązania warunkowe Ewidencja zabezpieczenia kredytu/poŝyczki zobowiązania warunkowe zaciągniętego przez j.s.t. wekslem, złoŝenie do 292-nnn zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy środkami z Unii Europejskiej wedłud tytułu zabezpieczenia 991 Planowane dochody budŝetu Ewidencja planu dochodów budŝetu oraz jego zmian planowane dochody budŝetu według klasyfikacji budŝetowej do 991-nnn 992 Planowane wydatki budŝetu Ewidencja planu wydatków budŝetu oraz jego zmian planowane wydatki budŝetu według klasyfikacji budŝetowej do 992-nnn 993 Rozliczenia z innymi budŝetami Ewidencja rozliczeń z innymi budŝetami w ciągu roku rozliczenia z innymi budŝetami do 993-nnn JEDNOSTKA 011 Środki trwałe Księga inwentarzowa prowadzona Środki trwałe które podlegają do poszczególnych grup rodzajowych inwentaryzacji metodą spisu środków trwałych w porządku chronologicznym z natury z ustaleniem komórek organizacyjnych lub osób gdzie znajdują się środki trwałe. 013 Pozostałe środki trwałe Księga inwentarzowa prowadzona Środki trwałe zakupione wg obiektów i dla kaŝdego rodzaju przedmiotów z rachunku wydatków osobno ( np.;biurka,krzesłaitp...),środki Środki trwałe zakupione o jednakowych cechach mogą być ujęte z wydatków inwestycyjnych grupowo wg zakupów. Strona 5

6 014 Zbiory biblioteczne Ewidencja księgozbioru zbiory biblioteczne 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Ewidencja stanu mienia przejętego po zlikwidowanym 015-nnn przedsiębiorstwie państwowym lub innej jednostce 016 Dobra kultury Ewidencja wartości dóbr kultury 016-nnn 020 Wartości niematerialne i prawne Ewidencja ilościowo-wartościowa w księdze Wartości zakupione z wydatków inwentarzowej wg tytułów i osób odpowiedzialnych inwestycyjnych podlegające za ich stan. stopniowemu umarzaniu wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Wartości zakupione z rachunku wydatków podlegające umorzeniu w 100%. 030 Długoterminowe aktywa finansowe Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Tytuł składnika tytułów poszczególnych składników n Następny tytuł długoterminowych aktywów finansowych 071 Umorzenia środków trwałych oraz Tabela umorzeniowa, amortyzacyjna oraz Umorzenie środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych szczegółowa ewidencja środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych prowadzona na kartach środków trwałych i prawnych 072 Umorzenia pozostałych środków Ewidencję szczegółową prowadzi się Umorzenia pozostałych środków trwałych trwałych oraz wartości niematerialnych wg dysponentów - budŝet podstawowy i prawnych Umorzenia pozostałych środków trwałych - inwestycje 073 Odpisy aktualizujące długotrwałe Ewidencja odpisów aktualizujących długotrwałe n odpis aktualizujący długotrwałe aktywa aktywa finansowe aktywa finansowe finansowe w podziale na udziały w poszczególnych podmiotach gospodarczych 080 Inwestycje - środki trwałe w budowie Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Koszty finansowane z budŝetu poszczególnych planów budŝetowych oraz podstawowego pozabudŝetowych a takŝe wg klasyfikacji Koszty finansowane z GFOŚiGW budŝetowej dla kosztów budŝetowych z dalszym Koszty finansowane w latach ubiegłych Strona 6

7 podziałem na poszczególne obiekty ( zadania ) do inwestycyjne 101 Kasa Ewidencję analityczną prowadzi się w raportach Raporty kasowe z rachunku wydatków kasowych wg poszczególnych rachunków Raporty kasowe z rachunku GFOŚiGW bankowych Raporty kasowe z rachunku ZFŚS Raporty kasowe z rachunku depozytowego Raporty kasowe dotyczące inwestrycji budŝetu podstawowego Raporty kasowe dotyczące inwestrycji GFOŚiGW Raporty kasowe - dochody własne gminy Raporty kasowe z rachunku dochodów 101Z-010 Raporty kasowe za opłaty za znaki skarbowe 101-nnn 130 Rachunki bieŝące jednostek Ewidencja analityczna wg klasyfikacji budŝetowej Wydatki bieŝące budŝetowych wraz z podziałem na róŝne tytuły Zasilenie wydatków Rachunek bieŝący-odsetki od rachunku Wydatki inwestycyjne Dochody budŝetowe 130-nnn 130-1nn Środki z EUROREGIONU NYSA 130-2nn Środki z EU 130-3nn zwroty zaliczek alimentacyjnych 132 Rachunki dochodów własnych jednostek Ewidencja analityczna wg tytułów Rachunek dochody własne gminy - rozchody budŝetowych nnn 135 Rachunku środków funduszy Ewidencja analityczna wg klasyfikacji Rachunek GFOŚiGW- przychody specjalnego przeznaczenia budŝetowej wraz z podziałem na róŝne tytuły i wydatki oraz z podziałem na rachunki bankowe Rachunek GFOŚiGW - bony skarbowe i lokaty Rachunek GFOŚiGW -środki na inwestycje Rachunek GFOŚiGW - kwoty do wyjaśnienia Rachunek ZFŚS Strona 7

8 137 Rachunki środków funduszy Ewidencja analityczna wg rachunków bankowych 137-nnn pomocowych oraz sposobu ich wykorzystania 138 Rachunki środków na prefinansowanie Ewidencja analityczna wg rachunków bankowych 138-nnn oraz sposobu ich wykorzystania 139 Inne rachunki bankowe Ewidencję analityczną prowadzi się z podziałem Rachunek depozytowy, wadia, kaucje na tytuły, uwzględniając róŝne rachunki do i inne bankowe Rachunek depozytowy Lokaty BZ:1,3,6,12,24 i 36 miesięczne do Rachunek GFOŚiGW-lokaty krótkoterminowe BIG, PKO i inne 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe Ewidencję szczegółową naleŝy prowadzić Kasa-rachunek wydatków i inne środki pienięŝne z podziałem na poszczególne rachunki bankowe Kasa-rachunek GFOŚiGW Kasa-rachunek depozytowy Kasa-rachunek ZFŚS Kasa-inwestycje Kasa-dochody własne Kasa-dochody Kasa- opłata skarbowa Kasa- znaki skarbowe 140-nnn 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ewidencję analityczną prowadzi się wg Kontrahenci - rachunek wydatków poszczególnych kontrahentów oraz wg planów do budŝetowych Kontrahenci - rachunek GFOŚIGW do Kontrahenci -inwestycje do Kontrahenci - dochody własne do Kontrahenci - ZFŚS do Strona 8

9 221 NaleŜności z tytułu dochodów Ewidencję analityczną prowadzi się wg NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych budŝetowych klasyfikacji budŝetowej oraz wg dłuŝników NaleŜnosci z tytułu vat NaleŜności z tytułu mandatów NaleŜności z tytułu odsetek 221-nnn 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Ewidencję analityczną prowadzi się wg tytułów Dochody wg tytułów poszczególnych dochodów Dochody - rachunek dochodów jednostek 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych Ewidencję analityczną prowadzi się wg tytułów Wydatki wg tytułów poszczególnych wydatków do nnn 224 Rozliczenie udzielonych dotacji Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem 224-nnn budŝetowych na tytuły dotacji oraz podmioty 225 Rozrachunki z budŝetami Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Podatki - rachunek wydatków poszczególnych rodzajów podatków oraz do z podziałem na odrębne rachunki bankowe Podatek dochodowy- rachunek GFOŚIGW Podatek dochodowy-rachunek depozytowy Podatek dochodowy-rachunek ZFŚS Podatek dochodowy-inwestycje Podatek VAT-inwestycje 226 Długoterminowe naleŝności budŝetowe Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem NaleŜności-rachunek dochodów na odrębne rachunki bankowe 226-nnn 227 Rozliczenie dochodów ze środków Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób 227-nnn funduszy pomocowych umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów 228 Rozliczenie wydatków ze środków Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób 228-nnn funduszy pomocowych umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń wydatków dokonanych ze środkow poszczególnych funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonywane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych Strona 9

10 229 Pozostałe rachunki publicznoprawne Ewidencję szczegółową prowadzi się z podziałem Rozrachunki-rachunek wydatków na tytuły potrąceń, podmioty, wg rachunków do bankowych oraz klasyfikacji budŝetowej Rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-rachunek ZFŚS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek dochodów Rozrachunki-rachunek dochodów własnych 229-nnn 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Ewidencję szczegółową prowadzi się dla Rozrachunki z pracownikami-rachunek kaŝdego pracownika odrębnie na kartach wydatków wynagrodzeń oraz wg klasyfikacji budŝetowej 231-nnn 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rozrachunki-rachunek wydatków pracowników i wg rachunków bankowych do Rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek ZFŚS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek depozytowy 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rozrachunki-rachunek wydatków poszczególnych tytułów rozrachunków i roszczeń do oraz wg rachunków bankowych rozrachunki-rachunek GFOŚIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-iwestycje do Rozrachunki-rachunek dochodów własnych do Rachunek dochodów Urzędu do nnn Strona 10

11 257 NaleŜności z tytułu prefinansowania Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 257-nnn stanu naleŝności z poszczególnymi kontrahentami oraz tytułów naleŝności 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 268-nnn stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami z podziałem na tytuły zobowiązań 290 Odpisy aktualizujące naleŝności Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Odpisy aktualizujące naleŝności (dochody) kontrahentów oraz wg klasyfikacji budŝetowej 290-nnn 300 Rozliczenie zakupu Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Materiały-rachunek wydatków poszczególnych rodzajów materiałów do do rozliczenia oraz wg rachunków bankowych Materiały-rachunek GFOŚIGW 400 Koszty według rodzajów Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Koszty-wydatki klasyfikacji budŝetowej na kartach kosztów i wydatków Koszty-dochody własne Koszty wynagrodzeń ( 4010,4040, 4100, 4170) Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracownika ( 3020, 4110, 4120, 4140, 4280, 4440) Koszty podatków i opłat ( 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530) Koszty zakupu materiałów i wyposaŝenia bez pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie zakupu (część 4210 bez kosztów określonych j.w.) Koszty pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia oraz wartości niematerialnych i prawnych mających powiązanie z kontem 013, 014, 020 (część 4210 mającego powiązania z kontem 013, 014, 020 ) Koszty zuŝycia materiałów i energii ( 4220, 4230, 4240, 4260, 4740, 4750 ) Strona 11

12 Koszty usług obcych ( 4300) Koszty usług obcych ( 4270, 4330, 4350, 4360,4370, 4380, 4390, 4400, 4700) Pozostałe koszty rodzajowe ( 4410, 4420, 4430, 2850, 2900 ) Koszty innych świadczeń finansowanych z budŝetu ( 3110, 3240, 3250, 3260 ) Koszty pozostałych obciąŝeń ( 2930, 3000, 3030, 6170 ) do Koszty poszczególnych projektów ze środków UE 400-nnn 401 Amortyzacja Tabela amortyzacyjna ze stawkami określonymi Amortyzacja środków trwałych w ustawie o podatku dochodowym od osób Amortyzacja wartości niematerialnych prawnych i prawnych 490 Rozliczenie kosztów Ewidencję analityczną prowadzi się wg Rozliczenie kosztów działalności klasyfikacji budŝetowej podstawowej 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów Ewidencję analityczną prowadzi się wg Rozliczenie międzyokresowe kosztów klasyfikacji budŝetowej 750 Przychody i koszty finansowe Ewidencję analityczną prowadzi się wg Wydatki klasyfikacji budŝetowej Dochody zmniejszenie wartości aportów Odsetki od nieterminowych zapłat- pracowników 750-nnn 760 Pozostałe przychody i koszty Ewidencję szczegółową prowadzi się Rachunek dochodów własnych wg rachunków bankowych oraz klasyfikacji Rachunek wydatków budŝetowej Inwestycje 760-nnn 761 Pokrycie amortyzacji Ewidencji szczegółowej nie prowadzi się Koszty amortyzacji Strona 12

13 800 Fundusz jednostki Ewidencję szczegółową prowadzi się w podziale Fundusz wydatków na inwestycje wg rodzaju funduszy Fundusz środkow trwałych Aktualizacja środków trwałych Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji Wynik za rok ubiegły wydatków inwestycyjnych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz-rachunek dochodów Wynik za rok ubiegły -dochody Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz-dochody własne Wynik za rok ubiegły -dochody własne Zrealizowane wydatki na koncie dochodów własnych Zrealizowane dochody na koncie dochodów własnych Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Fundusz jednostki-wydatki Wynik za rok ubiegły -wydatki Zrealizowane wydatki Inne zwiększenia Inne zmniejszenia do Fundusz środków UE 800-nnn 810 Dotacje budŝetowe oraz środki Ewidencji szczegółową prowadzi się wg Środki na inwestycje z budŝetu na inwestycje udzielonych dotacji dla poszczególnych Środki dla jednostek budŝetowych jednostek do i dotacje dla zakładów budŝetowych Strona 13

14 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Rachunek dochodów Urzędu przychodów rachunków bankowych oraz wg tytułów rezerw Rachunek wydatków 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Ewidencja szczegółowa prowadzona do ZFŚS Socjalnych przychodów i kosztów działalności funduszu do świadczeń socjalnych 853 Fundusze pozabudŝetowe Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg GFOŚIGW klasyfikacji budŝetowej oraz wg poszczególnych do rodzajów kosztów GFOŚIGW 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz Ewidencję szczegółową prowadzi się wg Wynik finansowy-rachunek wydatków wynik finansowy rachunków bankowych Wynik finansowy-inwestycje Wynik finansowy-rachunek dochodów Urzędu Wynik finasowy- rachunek dochodów własnych do 860-nnn Wynik finansowy rachunku środkow UE Konta pozabilansowe 291 NaleŜności warunkowe Ewidencja zabezpieczeń zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do 291-nnn z podziałem na poszczególne hipoteki. Ewidencja zabezpieczenia wykonawcy robót w postaci zabezpieczenia według kontrahentów gwarancji bezgotówkowych (wystawione przez firmy do 291-nnn ubezpieczające lub banki weksle własne lub zastaw skarbowy). Zabezpieczenia według kontrahentów. 980 Plan finasowy wydatków budŝetowych Ewidencję prowadzi się w szczegółowości planu zadania własne po zmianach finansowego wydatków budŝetowych zadania zlecone po zmianach Strona 14

15 981 Plan finansowy niewygasających Ewidencję prowadzi się w szczegółowości planu 981-nnn wydatków finansowego niewygasających wydatków budŝetowych 996 ZaangaŜowanie dochodów własnych Ewidencję zaangaŝowania prowadzi się wg klasyfikacji 996-nnn ZaangaŜowanie dochodów własnych jednostek budŝetowych z podziałem na lata finanowania 997 ZaangaŜowanie środków funduszy Ewidencję szczegółową prowadzi się wg 997-nnn pomocowych zaangaŝowania śroków kaŝdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego 998 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych Ewidencję szczegółową prowadzi się wg ZaangaŜowanie - inwestycje roku bieŝącego klasyfikacji budŝetowej do ZaangaŜowanie -wydatki do 998-n 999 ZaangaŜowanie wydatków budŝetowych Ewidencję szczegółową prowadzi się wg ZaangaŜowanie - inwestycje przyszłych lat klasyfikacji budŝetowej ZaangaŜowanie - wydatki do 999-n Sporządziała:Jadwiga Borzucka Strona 15

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik nr 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 1. Zakładowy plan kont W jednostce budŝetowej Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie: załącznika

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09 2005 r. Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia 1 Ustala się plan kont dla budżetu Gminy wg którego Urząd

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE

A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0161/6/08 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach z dnia 7 marca 2008 roku A. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 1. KONTA SYNTETYCZNE Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Numer konta Załącznik nr 3a Do Zarządzenia nr 0151/126/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 08 sierpnia 2008 roku Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Zespół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan kont. Wydział Księgowości

Plan kont. Wydział Księgowości Załącznik nr 9 Plan kont Wydział Księgowości Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 011 Środki trwałe 011-00 środek własny 011-00-0 grupa 0 KŚT 011-00-1 grupa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ Załącznik Nr 3 PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDśETOWEJ Konta syntetyczne określone zostały w niniejszym ZPK, natomiast konta analityczne będą tworzone na bieŝąco w miarę potrzeb do kaŝdego konta syntetycznego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE Nr 1 /Fn/2016 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, POWIATOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/1999

Zarządzenie Nr 19/1999 Zarządzenie Nr 19/1999 W sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. ZARZĄDZENIE NR 19/IX/99 STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 01.09.1999 r. w sprawie : ustalenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ZAKŁADOWY PLAN KONT - Osiek 2009 - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY Załącznik Nr 3 DO ZARZĄDZENIA NR 314 /12 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA Z dnia 27.12.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA i URZĘDU MIASTA W ŁOMŻY 1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 23/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 7 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta ChełmŜy. Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo