ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DOA MM Częstochowa, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości Szanowni Państwo, zapraszam do składania ofert cenowych na przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym dla Uczestników projektu systemowego pn. Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Częstochowa tel. cent fax NIP: , REGON: ZAMAWIAJĄCY: I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym dla maksymalnie 8 osób dorosłych Uczestników projektu pn. Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Trening zostanie przeprowadzony w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 8 godzin każdy). 3. Program treningu musi obejmowaćnastępujące zagadnienia: 1) Podstawy finansów domowych i cele finansowe: a) podstawowe zagadnienia ekonomiczne, b) definiowanie posiadanych zasobów, str. 1/7

2 c) źródła dochodów i obszary wydatków. 2) Jak stworzyć budżet: a) stawianie celów, b) planowe i celowe zarządzanie budżetem, c) kontrola przepływów i zmienność w czasie. 3) Oszczędzanie bez wyrzeczeń: a) definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów, b) klasyfikacja i funkcje wydatków, c) negocjacje w codziennych sprawach i zakupach. 4) Planowanie i kontrolowanie wydatków: a) przykładowy budżet domowy, b) indywidualne budżety domowe, techniki zarządzania nimi, c) zakupy codzienne i okazyjne. 5) Zasady zarządzania finansami w budżecie domowym: a) przykładowy budżet domowy, b) indywidualne budżety domowe, techniki zarządzania, c) omówienie przykładowych budżetów, sugerowane zmiany. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania programu zajęć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Program musi uzyskać akceptację koordynatora projektu Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa. 5. Miejscem wykonania zamówienia jest teren Miasta Częstochowy. 6. Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia powinien być przestronny i przewiewny, posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie realizacji treningu wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien być wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany do prowadzenia programu zajęć, objętych przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca zapewnia Uczestnikom treningu w trakcie realizacji zajęć dostęp do serwisu kawowego (tj. kawy, herbaty, zimnych napojów, drożdżówek lub ciastek) oraz obiadu w postaci jednego gorącego posiłku, tj. drugiego dania pokrywającego 1/3 dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej min. 900 kcal. Wartość zestawu wszystkich produktów żywnościowych nie może być mniejsza niż 16,00 zł na jednego uczestnika szkolenia. Podczas kursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również do estetycznego podawania poczęstunku. Do przygotowywania kawy oraz herbaty uczestnicy muszą mieć zapewnione łyżeczki oraz filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących. 8. Posiłki, o których mowa powyżej winny być urozmaicone (w każdym dniu szkolenia inne menu), przyrządzone w dniu wydania oraz podawane w miejscu realizacji zajęć. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, oznakowanej logotypami zgodnie z obecnymi przepisami PO KL. str. 2/7

3 II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca musi dysponować trenerem posiadającym wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wykazać należyte przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 200 godzin szkoleń/kursów/treningów z zakresu gospodarowania budżetem domowym. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: LP. WYMAGANY DOKUMENT 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 2. działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2) Dyplom ukończenia studiów trenera uwzględnionego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wykaz przeprowadzonych treningów gospodarowania budżetem domowym przez trenera uwzględnionego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 (załącznik nr 3). Referencje potwierdzające należyte przeprowadzenie treningów uwzględnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3. Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godz. 12:00. str. 3/7

4 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone. Zamawiający informuje, iż nie będzie odsyłał ofert, które wypłynęły po terminie do Wykonawców z uwagi na tryb i ekonomikę prowadzonego postępowania. 4. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentem są: 1) Michał Zieliński 2) Marcin Michoń VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, wymienione w rozdziale IV niniejszego zaproszenia. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu. 5. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy: 1) jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, 2) jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim. 9. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę. 10. Ofertę umieszcza się w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z opisem: str. 4/7

5 pełna nazwa Wykonawcy adres numer telefonu, faksu NIP, REGON OFERTA TRENING GOSPODAROWANIA BUDŻETEM DOMOWYM Projekt - Zainwestuj w siebie 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 12. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, według takich samych zasad jak składana oferta, dodatkowo oznaczonym napisem Zmiana. 13. Wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w opakowaniu, według takich samych zasad jak składana oferta, dodatkowo oznaczonym napisem Wycofanie. 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Cenę oferty należy określić jako cenę całkowitą za wykonanie pełnego cyklu treningów zarządzania i właściwego gospodarowania budżetem domowym. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: cena 100 % Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór: P 1 = ( C n x 100) C b str. 5/7

6 gdzie: P 1 liczba punktów C n cena najtańszej oferty cena badanej oferty C b Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 2. Płatność za zakończone warsztaty nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury rozliczeniowej/rachunku, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury/rachunku. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty; 2) wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed zawarciem umowy; 3) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. str. 6/7

7 Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1; Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 2; Wykaz przeprowadzonych usług załącznik nr 3; Wzór umowy załącznik nr 4. str. 7/7

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOA.3411/0-97/14/MM Częstochowa, dn. 16.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Kraków, dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 193 000 euro. Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo