ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 Ostrzeszów, dnia ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki MULTiSERWIS z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych. Oddział plettac Rusztowania ul. Jana Pawła II Ostrzeszów Polska Telefon: Fax: Multiserwis Sp. z o.o. ul. Prudnicka Krapkowice Polska Telefon: Fax: Zarząd: Marian Siwon, Prezes Kornelia Tomala Paweł Zieliński Piotr Kraszkiewicz Konto bankowe: BRE Bank S.A Kapitał: ,00 PLN KRS REGON NIP PL Oferty prosimy składać do dnia na adres podany w pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2 Ostrzeszów, dnia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw płynnych na potrzeby spółki MULTiSERWIS oraz jej oddziałów Strona 2 z 7

3 1. ZAMAWIAJĄCY: MULTiSERWIS Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, Krapkowice NIP , Tel. (62) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju napędowego ON do 5 dystrybutorów spółki Multiserwis. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie wyboru spośród złożonych ofert. 4. OPIS I PARAMETRY ZAMÓWIENIA: 4.1 Rodzaj dostarczanego paliwa: olej napędowy ON spełniający wymagania normy PN-EN 590 (liczba cetanowa PN EN ISO 5165). 4.2 Ilość dostarczanego paliwa w okresie rocznym : litrów Powyższa ilość jest ilością szacunkową wynikającą z faktycznego zużycia paliwa w całej spółce (wszystkie dystrybutory) przez okres ostatnich 12 miesięcy. Ilość ta nie jest wiążąca dla Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 5.1 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki i wymagania art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późń. zm) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 5.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w pkt.7 SIWZ. Strona 3 z 7

4 6. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 6.1 Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ. 6.2 Oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ. 6.3 Oświadczenie wykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ. 6.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru sadowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6.5 Aktualną koncesję/licencję na obrót paliwami ciekłymi. 6.6 Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Wymagania dotyczące składania dokumentów i oświadczeń dotyczą każdego z Wykonawców z osobna. Oferta i załączniki winny być podpisane przez osobę(y) umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez inne osoby należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wtedy gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienia postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów. 7. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE 7.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 4 z 7

5 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 8.1 Pisemne oferty należy składać w sekretariacie siedziby Oddziału Zamawiającego mieszczącego się w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła II 23 do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz Zamknięte koperty należy zaadresować: Multiserwis sp. z o.o Ostrzeszów, ul. Jana Pawła II 23 p. Krzysztof Niżnik Przetarg na dostawę paliw płynnych 8.2 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert są przez spółkę Multiserwis odrzucane. 8.3 Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik Działu Logistyki Krzysztof Niżnik tel , (62) WARUNKI OGÓLNE 9.1 Wymagany czas dostarczenia paliw 24 godziny od złożenia zamówienia. 9.2 Wszystkie dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy. 9.3 Zamawiane paliwo będzie dostarczane do siedziby spółki Multiserwis oraz do jej oddziałów w niżej wymienionych lokalizacjach: Krapkowice, ul. Prudnicka 40 - zbiornik litrów Ostrzeszów, ul. Jana Pawła II 23 - zbiornik litrów Dabrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 - zbiornik litrów Szczecin, ul. Andrzeja Struga 65 - zbiornik litrów Żabia Wola, ul. Słoneczna 1 - zbiornik litrów Uwaga!!! Zrzut paliwa do w/w zbiorników odbywa się za pomocą pompy. 9.4 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa zaplombowaną autocysterną. Strona 5 z 7

6 9.5 Każdorazowa dostawa paliwa musi być poświadczona przez Wykonawcę następującymi dokumentami: - wydrukiem z komputera autocysterny z ilością zatankowanego paliwa do dystrybutora - odpisem ze świadectwa jakości dla dowodu wydania paliwa 9.6 Wykonawca będzie związany złożoną ofertą cenową przez okres obowiązywania umowy. 9.7 Wykonawca wystawi fakturę za dostarczone paliwo po każdej dostawie z adnotacją do jakiej lokalizacji paliwo zostało dostarczone. 9.8 Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji 10.4 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Proponuje się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, w tym mogą zostać zmodyfikowane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia W przypadku gdy zmiana oferty powoduje konieczność modyfikacji oferty Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert Zamawiający może z ważnych przyczyn odstąpić od wymagania spełnienia wszystkich warunków formalnoprawnych lub wszystkich parametrów techniczno-użytkowych określonych w SIWZ i przyjąć do negocjacji i rozpatrzenia oferty niespełniające tych warunków Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.) Strona 6 z 7

7 11. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. 12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 12.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 12.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. b/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 12.4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej spółki Multiserwis do dnia r. pod adresem: plettac.pl w zakładce przetargi Przyjmuje się, że zapisy uwzględniające istotne postanowienia umowy wynikające z treści niniejszego SIWZ nie zakwestionowane przed złożeniem ofert zostaną przez Wykonawcę przyjęte bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 13. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 13.1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia oferty Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy zał. nr 1 2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 zał. nr 2 3. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 zał. nr 3 Strona 7 z 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ostrzeszów, dnia 02.01.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki BIS plettac, członek Bilfinger Services Group, z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła II 23 oraz Zarząd Spółki MULTiSERWIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo