REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Obowiązuje od r.

2 REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE Spis treści: Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich umów o kredyt Oddział 1. Postanowienia ogólne Oddział 2. Zobowiązania Kredytobiorcy Oddział 3. Korespondencja, Miesięczny wyciąg Oddział 4. Postanowienia końcowe Rozdział II. Umowa o Kartę Oddział 1. Postanowienia wstępne Oddział 2. Karty Oddział 3. Transakcje Rozdział III. Umowa kredytu ratalnego Rozdział IV. Umowa kredytu gotówkowego Uwaga: do umów o kartę kredytową stosują się rozdziały I, II i IV. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UMÓW O KREDYT ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umowy zawartej przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (Bank), która: a. stanowi, że Bank udziela lub zobowiązuje się udzielić kredytu lub pożyczki osobie fizycznej (Kredytobiorca), oraz b. nie stanowi, że zostaje zawarta w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Kredytobiorcy. 2. Powyższa umowa jest zwana dalej umową o kredyt. 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o kredyt. Jeżeli niniejszy Regulamin albo inne postanowienia umowy o kredyt odwołują się do umowy o kredyt, oznacza to odwołanie zarówno do niniejszego Regulaminu, jak i warunków ubezpieczeń obejmujących Kredytobiorcę zgodnie z umową o kredyt oraz do innych postanowień tej umowy. 4. Niniejszy rozdział stosuje się do wszystkich umów o kredyt. Jednakże jego postanowienia dotyczące Transakcji i Miesięcznych wyciągów stosuje się tylko do umów o kredyt, które przewidują, odpowiednio, możliwość dokonywania Transakcji i Miesięczne wyciągi. Postanowienia dotyczące bankowości internetowej SygmaOnLine znajdują zastosowanie do umowy o kartę. Art. 2. DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie lub umowie o kredyt terminy oznaczają: a. bankowość internetowa oznacza udostępniany przez Bank za pośrednictwem Internetu system udostępniania informacji i dokonywania operacji zgodnie z umową o kartę; b. Dzień roboczy dzień, który nie jest sobotą ani dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy; c. umowa o Kartę oznacza umowę o kredyt, na mocy której Bank jest zobowiązany do wydania kredytowej karty płatniczej oraz rozliczania Transakcji dokonanych przy jej użyciu; d. umowa kredytu ratalnego oznacza umowę o kredyt, która przewiduje kredyt przeznaczony na nabycie oznaczonego towaru lub usługi i nie jest umową o Kartę; e. umowa kredytu gotówkowego oznacza umowę o kredyt, która nie jest umową o Kartę, ani umową kredytu ratalnego; f. wniosek kredytowy oznacza wniosek o zawarcie umowy o kredyt; g. kredyt oznacza także pożyczkę. 2. Pojęcie zdefiniowane w umowie o kredyt należy rozumieć tak samo, jeżeli jest ono użyte w niniejszym Regulaminie. Art. 3. WALUTA Walutą kredytu i płatności przewidzianych umową o kredyt jest złoty polski, chyba że ta umowa stanowi inaczej. ODDZIAŁ 2. ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Art. 4. ODSETKI 1. Odsetki umowne są naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu od dnia obciążenia wykorzystaną kwotą kredytu rachunku Karty, do dnia jej spłaty, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu jej spłaty. 2. Odsetki umowne są naliczane od kredytowanej prowizji od dnia, w którym powstał obowiązek jej zapłaty, do dnia jej spłaty, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu jej spłaty. To samo dotyczy odsetek umownych od kredytowanej opłaty. 2

3 3. Dwóch ustępów poprzedzających nie stosuje się do umowy kredytu ratalnego ani umowy kredytu gotówkowego. 4. Odsetki umowne są naliczane od kwoty kredytu przewidzianego w umowie kredytu ratalnego od dnia skorzystania z kwoty kredytu przez Kredytobiorcę do dnia spłaty kwoty kredytu, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu jej spłaty. Odsetki umowne są naliczane od kwoty kredytu przewidzianego w umowie kredytu gotówkowego od dnia obciążenia rachunku Banku kwotą środków wypłacanych Kredytobiorcy do dnia spłaty kwoty kredytu, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu jej spłaty. 5. Zasady określone w ustępie poprzedzającym stosuje się odpowiednio do odsetek umownych od kredytowanej prowizji lub opłaty przewidzianej w, odpowiednio, umowie kredytu ratalnego albo umowie kredytu gotówkowego. 6. Bankowi należą się, za każdy dzień opóźnienia, odsetki za opóźnienie od wymagalnych i niespłaconych zobowiązań pieniężnych Kredytobiorcy wynikających z umowy o kredyt. Jednakże odsetki za opóźnienie należą się od zaległych odsetek tylko w przypadkach przewidzianych prawem. 7. Suma odsetek umownych naliczonych za dany dzień jest zaokrąglana na zasadach ogólnych do drugiego miejsca po przecinku. To samo dotyczy sumy odsetek za opóźnienie za dany dzień. Art. 5. RACHUNEK DO SPŁATY 1. Zapłaty zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy o kredyt można dokonać gotówką w punktach kasowych Banku, wskazanych na stronie internetowej Banku, przekazem pocztowym albo przelewem bankowym. W przypadku dokonania spłaty przelewem bankowym spłata jest dokonana z momentem uznania rachunku Banku kwotą spłaty. Zapłata zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy o Kartę MasterCard lub MasterCard PayPass może zostać dokonana także w formie spłaty z rachunku takiej karty wydanej przez innego niż Bank wydawcę karty. 2. Numer rachunku do spłaty jest podany w umowie o kredyt, a jeżeli nie jest on tam podany zostanie wskazany Kredytobiorcy przez Bank. Bank może wskazać Kredytobiorcy nowy numer rachunku do spłaty. 3. W przypadku powstania nadpłaty na rachunku wskazanym Kredytobiorcy przez Bank do spłaty zobowiązań wynikających z umowy o kredyt Bank zwraca nadpłatę przelewem, o ile Kredytobiorca wskazał Bankowi numer prowadzonego w Polsce rachunku bankowego w tym celu. W razie braku dyspozycji Kredytobiorcy co do rachunku bankowego, na który Bank ma zwrócić nadpłatę, Bank prześle kwotę nadpłaty przekazem pocztowym na ostatni adres do korespondencji Kredytobiorcy; przekazywaną kwotę nadpłaty Bank pomniejsza o koszt odpowiednio dokonania zwrotu przelewem albo przekazem pocztowym, chyba że nadpłata powstała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Bank; Bank nie zwraca nadpłaty, której wysokość nie przekracza odpowiednio kosztów przelewu albo przekazu pocztowego, chyba, że nadpłata powstała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Bank. ODDZIAŁ 3. KORESPONDENCJA, MIESIĘCZNY WYCIĄG Art. 6. KORESPONDENCJA DO BANKU, BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. Jeżeli umowa o kredyt nie stanowi inaczej, Kredytobiorca może składać dyspozycje, wnioski, zawiadomienia i inne oświadczenia dotyczące umowy o kredyt: a. telefonicznie b. w serwisie Sygma OnLine w ramach bankowości internetowej, lub c. na piśmie pod adresem do korespondencji Banku lub w Placówce Banku, lub d. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem oraz pod innymi adresami mailowymi wskazanymi na stronie internetowej pod adresem 2. Użytkownik może składać oświadczenia dotyczące umowy o Kartę, jeżeli umowa o Kartę uprawnia go do tego. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu o składaniu oświadczeń przez Kredytobiorcę. 3. Oświadczenie złożone Bankowi przez pełnomocnika Kredytobiorcy jest skuteczne, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, zaś do chwili złożenia oświadczenia Bank otrzymał oryginał albo poświadczony urzędowo odpis dokumentu pełnomocnictwa. Nie dotyczy to oświadczenia składanego telefonicznie, w ramach bankowości internetowej, pocztą, ani oświadczenia złożonego przez Użytkownika. 4. Składając oświadczenie telefonicznie, w celu weryfikacji Kredytobiorca podaje imię i nazwisko, numer Karty albo umowy o kredyt oraz, na żądanie Banku, inne dane dotyczące umowy o kredyt lub wniosku kredytowego; jednakże zamiast takiego numeru Kredytobiorca może podać swoją datę urodzenia albo numer PESEL. Zdanie poprzedzające nie dotyczy takiego oświadczenia składanego w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku. 5. Bank umożliwia składanie i odbieranie przez Kredytobiorcę, zgodnie z niniejszym oddziałem, oświadczeń w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku. Składając oświadczenie telefonicznie w tym systemie, Kredytobiorca podaje swój numer klienta albo jego część, swój aktualny kod dostępu do tego systemu oraz, na żądanie Banku, inne dane dotyczące umowy o kredyt lub wniosku kredytowego, a także postępuje zgodnie z instrukcjami podawanymi przez ten system. 3

4 6. W celu korzystania z automatycznej obsługi telefonicznej Bank nada Kredytobiorcy numer klienta, zawiadamiając go o tym. Numer klienta może być nadany dla danej umowy o kredyt lub dla danego Kredytobiorcy. Przy pierwszym korzystaniu z systemu automatycznej obsługi telefonicznej Banku Kredytobiorca uzyska z tego systemu swój kod dostępu. Kredytobiorca może zmienić swój kod dostępu przez oświadczenie złożone w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku. 7. Kredytobiorca: a. nie może udostępnić swego kodu dostępu osobie innej niż Bank, b. powinien chronić swój kod dostępu przed ujawnieniem z zachowaniem należytej staranności oraz c. nie powinien przechowywać swego kodu dostępu wraz ze swoim numerem klienta ani numerem umowy o kredyt. 8. W razie ujawnienia albo podejrzenia ujawnienia swego kodu dostępu osobie nieupoważnionej, Kredytobiorca powinien niezwłocznie zmienić ten kod dostępu. 9. Przyjmując oświadczenie złożone telefonicznie, lub w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku, Bank może zażądać pisemnego potwierdzenia oświadczenia złożonego telefonicznie, z wyjątkiem zastrzeżenia Karty oraz dyspozycji wypłaty gotówki. Oświadczenie uważa się wówczas za złożone z chwilą złożenia go telefonicznie, jeżeli potwierdzenie zostanie doręczone Bankowi w terminie 21 dni od tej chwili, albo z chwilą doręczenia potwierdzenia Bankowi, jeżeli potwierdzenie zostanie doręczone Bankowi po upływie tego terminu. 10. Kredytobiorca nie może złożyć telefonicznie oświadczenia o zmianie umowy o kredyt, chyba że umowa o kredyt stanowi inaczej. Kredytobiorca może przyjąć ofertę objęcia go ubezpieczeniem także telefonicznie. 11. W razie niebezpieczeństwa złożenia oświadczenia telefonicznie przez osobę nieupoważnioną, Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bank (zastrzeżenie dyspozycji telefonicznych). Kredytobiorca może odwołać to zastrzeżenie za pomocą listu przesłanego do Banku albo pisemnego oświadczenia doręczonego Bankowi. Pomiędzy dokonaniem a odwołaniem zastrzeżenia dyspozycji telefonicznych, nie można składać Bankowi telefonicznie oświadczeń dotyczących umowy o kredyt. 12. Adresem Banku do korespondencji jest adres Oddziału Banku w Polsce wskazany na pierwszej stronie umowy o kredyt. Bank niezwłocznie zawiadomi Kredytobiorcę o zmianie swego adresu do korespondencji. 13. Kredytobiorca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko takie oświadczenie, które mogłoby zostać złożone także telefonicznie. Jednakże Kredytobiorca nie może w ten sposób złożyć do Banku dyspozycji wypłaty gotówki ani zawiadomić Banku o zmianie Opcji spłaty. 14. Składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kredytobiorca podaje imię i nazwisko, numer Karty albo umowy o kredyt oraz, na żądanie Banku, inne dane dotyczące umowy o kredyt lub wniosku kredytowego; jednakże zamiast takiego numeru Kredytobiorca może podać swoją datę urodzenia albo numer PESEL. Do takiego oświadczenia stosuje się odpowiednio powyższe postanowienia niniejszego artykułu o prawie Banku do żądania pisemnego potwierdzenia oświadczenia złożonego telefonicznie. 15. W razie niebezpieczeństwa złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osobę nieupoważnioną, Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bank; do skutków oraz odwołania tego zawiadomienia stosuje się odpowiednio powyższe postanowienia niniejszego artykułu o zastrzeżeniu dyspozycji telefonicznych. Nadto, nie można złożyć oświadczenia w ten sposób pomiędzy dokonaniem a odwołaniem zastrzeżenia dyspozycji telefonicznych. 16. Bank udostępnia Kredytobiorcy korzystającemu z umowy o kartę bankowość internetową pod adresem internetowym https://online.sygmabank.pl, za pośrednictwem serwisu Sygma OnLine. Dostęp Kredytobiorcy do tego serwisu wymaga za każdym razem elektronicznej weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy (logowanie). Podczas pierwszego logowania Kredytobiorca ustanawia swoje hasło użytkownika, które wykorzystywane jest do jego identyfikacji podczas logowania (hasło użytkownika). Hasło użytkownika ustanawiane jest przez Kredytobiorcę po udanym zalogowaniu do serwisu Sygma On- Line z wykorzystaniem hasła jednorazowego oraz po zablokowaniu dostępu do bankowości internetowej. Przez dokonanie pierwszego logowania Kredytobiorca aktywuje bankowość internetową. Hasło jednorazowe może zostać wykorzystane tylko do jednego logowania. 17. Logowanie następuje przez łączne użycie: a. unikalnego numeru nadawanego Kredytobiorcy przez Bank dla celów bankowości internetowej (identyfikator) oraz b. hasła jednorazowego albo hasła użytkownika. 18. Kredytobiorca po zawarciu umowy o kartę kontaktuje się z Bankiem w celu uzyskania identyfikatora oraz ustanowienie hasła jednorazowego. Na wniosek Kredytobiorcy Bank prześle listem ustanowione hasło jednorazowe. 19. W ramach bankowości internetowej Kredytobiorca uzyskuje dostęp do: a. informacji o wszystkich udzielanych mu przez Bank kredytach, które obsługiwane są za pośrednictwem bankowości internetowej, b. przygotowanych przez Bank standardowych wzorów dokumentów oraz możliwości ich zapisania i wydrukowania, c. informacji o Transakcjach dokonanych w ostatnim Okresie rozliczeniowym, d. informacji o bieżących saldach zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku wynikających z umowy o kredyt oraz kwocie i dacie płatności raty miesięcznej albo Kwoty do zapłaty za Okres rozliczeniowy, która jest wymagalna w najbliższym terminie, e. Miesięcznych wyciągów w postaci elektronicznego pliku PDF (wyciąg internetowy), 4

5 f. danych teleadresowych oraz oznaczenia dowodu osobistego Kredytobiorcy przetwarzanych przez Bank jako aktualne dane, g. sprawdzenia wysokości Dostępnego Limitu kredytowego lub Limitu gotówkowego. 20. W ramach bankowości internetowej Kredytobiorca może dokonać następujących operacji: a. zawiadomić Bank o zmianie oznaczenia dowodu osobistego, imienia, nazwiska lub adresu zameldowania Kredytobiorcy, przy czym zawiadomienie takie wymaga ponadto doręczenia go na adres Banku do korespondencji albo do placówki Banku wraz z kopią dokumentu tożsamości Kredytobiorcy zawierającego zmienione dane, b. zawiadomić Bank o zmianie swojego adresu do korespondencji, przy czym: i. takie zawiadomienie jest uważane za dokonane dopiero po jego potwierdzeniu przez Kredytobiorcę telefonicznie w czasie kontaktu telefonicznego odbywającego się z numeru telefonu Kredytobiorcy, pod którym zgodnie z kolejnym artykułem, Bank może złożyć oświadczenie, ii. takie potwierdzenie jest zwane dalej w niniejszym ustępie potwierdzeniem telefonicznym, iii. takie zawiadomienie jest skuteczne po upływie 48 godzin od jego dokonania, c. wskazać lub zmienić numer swego telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego w celach korespondencyjnych albo odwołać wskazanie takiego numeru w takich celach, przy czym takie wskazanie, zmiana albo odwołanie jest uważane za dokonane dopiero po jego potwierdzeniu telefonicznym i jest skuteczne po upływie 48 godzin od jego dokonania, d. ustalić albo zmienić dane swojego rachunku bankowego, na które Kredytobiorca będzie się następnie powoływać przy składaniu do Banku dyspozycji wypłaty gotówki, przy czym takie ustalenie albo zmiana jest uważana za dokonaną dopiero po jej potwierdzeniu telefonicznym i jest skuteczna po upływie 48 godzin od jej dokonania, e. wskazać lub zmienić adres poczty elektronicznej do korespondencji, przy czym takie wskazanie albo zmiana jest skuteczna po upływie 24 godzin od jej dokonania; f. złożyć wniosek o podwyższenie Limitu kredytowego, przy czym taki wniosek jest uważany za złożony dopiero po jego potwierdzeniu telefonicznym, g. zwrócić się do Banku o aktywację Karty, przy czym: i. takie oświadczenie Kredytobiorcy jest uważane za złożone dopiero po jego potwierdzeniu przez Kredytobiorcę przez wprowadzenie do serwisu Sygma On- Line jednorazowego kodu, który generowany jest dla konkretnej operacji zarejestrowanej w tym serwisie i który Bank prześle Kredytobiorcy, wraz z opisem operacji, za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) zgodnie z kolejnym artykułem, na numer telefonu komórkowego Kredytobiorcy wskazany Bankowi w celach korespondencyjnych, ii. kod przesłany w ramach takiego potwierdzenia pozostaje ważny jedynie przez 5 minut od jego wygenerowania i może być użyty tylko do potwierdzenia operacji, na potrzeby której został wygenerowany, iii. takie potwierdzenie jest zwane dalej w niniejszym ustępie potwierdzeniem SMS, h. zastrzec Kartę, przy czym takie zastrzeżenie jest uważane za dokonane dopiero po jego potwierdzeniu SMS, i. złożyć Bankowi dyspozycję wypłaty gotówki przelewem, przy czym taka dyspozycja jest uważana za złożoną dopiero po jej potwierdzeniu SMS, j. złożyć wniosek o udostępnianie mu Miesięcznego wyciągu także w formie papierowej, k. zmienić hasło użytkownika, l. zablokować dostęp do bankowości internetowej, m. złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu o reklamacjach. 21. Ilekroć ustęp poprzedzający: a. przewiduje potwierdzenie telefoniczne: i. dokonanie w ramach bankowości internetowej operacji, która wymaga takiego potwierdzenia, jest możliwe, o ile zgodnie z kolejnym artykułem jest możliwe złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia w czasie kontaktu telefonicznego odbywającego się pod numerem telefonu Kredytobiorcy, ii. jeżeli spełniony jest wymóg opisany w podpunkcie poprzedzającym, Bank powinien podjąć próbę takiego kontaktu z Kredytobiorcą w najbliższym dniu roboczym po wprowadzeniu do serwisu Sygma OnLine danych koniecznych dla dokonania danej operacji, b. przewiduje potwierdzenie SMS: i. dokonanie w ramach bankowości internetowej operacji, która wymaga takiego potwierdzenia, jest możliwe, o ile zgodnie z kolejnym artykułem jest możliwe złożenie Kredytobiorcy oświadczenia wiedzy za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), ii. jeżeli spełniony jest wymóg opisany w podpunkcie poprzedzającym, Bank powinien przesłać SMS zawierający kod konieczny dla takiego potwierdzenia niezwłocznie po wprowadzeniu do serwisu Sygma OnLine pozostałych danych koniecznych dla dokonania danej operacji. 22. Bank może, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokonywać zapisu faktu logowania oraz czynności wykonywanych przez Kredytobiorcę w ramach bankowości internetowej. 23. Bank może udostępnić inne niż wskazane powyżej sposoby identyfikacji Kredytobiorcy w ramach bankowości internetowej. 5

6 24. Ponoszone przez Kredytobiorcę koszty wyposażenia technicznego i połączenia internetowego, potrzebnych do dostępu do bankowości internetowej oraz korzystania z niej, nie są zwracane przez Bank. 25. Kredytobiorca: a. nie może ujawniać danych służących jego identyfikacji w ramach bankowości internetowej osobie innej niż Bank lub Kredytobiorca będący stroną tej samej umowy o kredyt, b. powinien chronić dane służące jego identyfikacji w ramach bankowości internetowej przed ich ujawnieniem osobom trzecim z zachowaniem należytej staranności oraz c. nie powinien przechowywać hasła użytkownika ani hasła jednorazowego wraz z identyfikatorem. 26. W razie podejrzenia, iż osoba nieupoważniona weszła w posiadanie hasła użytkownika lub hasła jednorazowego, Kredytobiorca zobowiązany jest do jego niezwłocznej zmiany za pośrednictwem serwisu telefonicznego lub bankowości internetowej. 27. Kredytobiorca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia wyposażenia technicznego i oprogramowania, za pośrednictwem którego korzysta z bankowości internetowej. W szczególności wyposażenie takie powinno mieć zainstalowane: program antywirusowy, który będzie regularnie aktualizowany, tzw. zaporę ogniową (firewall), czyli program, który zabezpiecza przed włamaniem do zasobów komputera z zewnątrz oraz przesyłaniem niepożądanych informacji przez program szpiegujący do podmiotów zewnętrznych, narzędzia ostrzegające przed wejściem na strony internetowe stworzone w celu wyłudzenia poufnych danych (filtr antyphishingowy), a w przypadku korzystania przez Kredytobiorcę z routera lub domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) Kredytobiorca ustanowi własne hasło zabezpieczające do nich dostęp. 28. Kredytobiorca nie ma prawa zmieniać zawartości serwisu Sygma OnLine; Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z bankowości internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, tj.: a. nie wykonywać niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku, b. powstrzymać się od działań mających na celu uzyskanie identyfikatorów lub haseł innych klientów Banku, c. powstrzymać się od kopiowania jakiejkolwiek części serwisu Sygma OnLine i spowodowania nadmiernego obciążenia lub awarii infrastruktury Banku. 29. Kredytobiorca nie może dostarczać Bankowi, przy okazji dostępu do bankowości internetowej, treści o charakterze bezprawnym. 30. Dostęp do bankowości internetowej wymaga posiadania komputera z podłączeniem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, zainstalowanymi aplikacjami Shockwave Flash w wersji 10 i Adobe Acrobat Reader w wersji 7 oraz odpowiednią konfiguracją przeglądarki pozwalającą na uruchamianie z jej poziomu skryptów języka JavaScript, aplikacji Flash oraz akceptację plików cookie. Zalecane systemy operacyjne to Windows XP lub nowszy oraz dowolny Linux. Zalecane przeglądarki to Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej albo Mozilla w wersji 3.5 lub nowszej. 31. Serwis Sygma OnLine automatycznie wyloguje Kredytobiorcę po okresie bezczynności trwającym powyżej 10 minut. 32. Bank może zablokować możliwość składania przez Kredytobiorcę oświadczeń i dyspozycji za pośrednictwem bankowości internetowej w przypadku: i. wniosku Kredytobiorcy złożonego w ramach bankowości internetowej albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego lub przesłanego listem na adres Banku do korespondencji, ii. naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień pkt 25 lit a), 26, 28 lub 29 niniejszego oddziału. Powyższe nie uchybia obowiązkowi Banku udostępniania za pośrednictwem bankowości internetowej wyciągów miesięcznych. 33. Po zablokowaniu możliwości składania przez Kredytobiorcę oświadczeń i dyspozycji za pośrednictwem bankowości internetowej, Kredytobiorca może ponownie uzyskać taką możliwość na swój wniosek złożony do Banku za pośrednictwem serwisu telefonicznego. Bank może jednak odmówić Kredytobiorcy udostępnienia takiej mozliwości, jeżeli powodem zablokowania było naruszenie przez Kredytobiorcę postanowień pkt 25 lit a), 26, 28 lub 29 niniejszego oddziału. 34. Dostęp do bankowości internetowej może zostać automatycznie zawieszony na 5 minut w przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia hasła jednorazowego lub hasła użytkownika. W przypadku trzykrotnego automatycznego zawieszenia dostępu do bankowości internetowej, wznowienie takiego dostępu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego. 35. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, konieczność zapewnienia konserwacji systemu Banku lub konieczność zaradzenia okolicznościom, które mogłyby narazić Bank lub Kredytobiorcę na szkodę, Bank ma prawo zawiesić dostęp do bankowości internetowej. Łączny czas zawieszenia dostępu do bankowości internetowej, zgodnie z niniejszym ustępem, w ciągu danego miesiąca kalendarzowego nie może przekroczyć 8 godzin. Art. 7. KORESPONDENCJA DO KREDYTOBIORCY 1. Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Bank o zmianie swojego adresu do korespondencji. Kredytobiorca może wskazać adres do korespondencji wyłącznie na terenie Polski. 6

7 2. Bank może złożyć Kredytobiorcy oświadczenie w formie pisemnej dotyczące umowy o kredyt także przez doręczenie go listem. Dokument dotyczący umowy o kredyt może zostać doręczony Kredytobiorcy także wraz z dokumentem doręczanym mu przez Bank na podstawie innej umowy zawartej między Kredytobiorcą a Bankiem. 3. Jeżeli umowa o kredyt nie stanowi inaczej, Bank może także złożyć Kredytobiorcy oświadczenie dotyczące umowy o kredyt telefonicznie: a. w czasie kontaktu telefonicznego odbywającego się zgodnie z artykułem poprzedzającym pod numerem telefonu wskazanym przez Bank, przy czym: i. dotyczy to w szczególności złożenia oświadczenia w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku, ii. Bank nie może jednak złożyć oświadczenia zgodnie z niniejszą literą pomiędzy dokonaniem a odwołaniem zastrzeżenia dyspozycji telefonicznych zgodnie z artykułem poprzedzającym, albo b. pod numerem telefonu Kredytobiorcy wskazanym, w celach korespondencyjnych, przez Kredytobiorcę Bankowi, przy czym Kredytobiorca może, zawiadamiając o tym Bank: i. wskazać swój nowy numer telefonu w takich celach albo ii. odwołać wskazanie w takich celach jednego albo więcej numerów telefonu Kredytobiorcy. 4. Dotyczące umowy o kredyt oświadczenie Banku może zostać złożone Kredytobiorcy także za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Kredytobiorca wskazał Bankowi adres poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych. Kredytobiorca może wskazać Bankowi swój nowy adres poczty elektronicznej do korespondencji. ą. 5. Wiadomość elektroniczna Banku, która zawiera oświadczenie wywołujące skutki prawne, powinna być opatrzona numerem umowy o kredyt albo innym kodem wskazanym Kredytobiorcy przez Bank. 6. Kredytobiorca może oświadczyć Bankowi, że rezygnuje z odbierania oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej.. 7. Powyższe postanowienia niniejszego artykułu o składaniu oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio do składania Kredytobiorcy oświadczeń za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) przesłanej pod numer telefonu komórkowego Kredytobiorcy do korespondencji. Taka wiadomość powinna zostać wysłana z numeru telefonu Banku wskazanego Kredytobiorcy przez Bank za pomocą listu. 8. Oświadczenie Banku dotyczące umowy o kredyt może zostać złożone Kredytobiorcy także przez zamieszczenie treści tego oświadczenia wśród informacji udostępnianych Kredytobiorcy jako wyciąg internetowy zgodnie z kolejnym artykułem. 9. Telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą SMS ani w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym nie można: a. złożyć Kredytobiorcy oświadczenia o wskazaniu numeru rachunku do spłaty ani innego, dodatkowego sposobu spłaty, oświadczenia przewidzianego w postanowieniach umowy o kredyt o jej rozwiązaniu, oświadczenia o wskazaniu adresu do korespondencji ani numeru telefonu Banku, ani oświadczenia, dla którego umowa o kredyt wymaga formy pisemnej, sporządzenia na papierze lub przesłania listem, b. doręczyć Kredytobiorcy dokumentu, dla którego umowa o kredyt wymaga formy pisemnej, sporządzenia na papierze lub przesłania listem, ani c. złożyć Kredytobiorcy oświadczenia, dla którego przepisy prawa wymagają formy trwałego nośnika, ani doręczyć Kredytobiorcy dokumentu, dla którego przepisy prawa wymagają takiej formy; ograniczenie to nie dotyczy jednak oświadczenia złożonego ani dokumentu doręczonego za pomocą poczty elektronicznej lub SMS. ODDZIAŁ 4. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Art Na wniosek Kredytobiorcy, Bank dostarczy mu przed wykonaniem zainicjowanej przez niego Transakcji, dokładne informacje na temat maksymalnego terminu jej wykonania oraz należnych od Kredytobiorcy opłat, w tym wyszczególnienie kwot wszelkich opłat. Dostarczenie informacji nastąpi w drodze kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną. 2. Miesięczny wyciąg jest udostępniany Kredytobiorcy przez Bank w ramach bankowości internetowej jako wyciąg internetowy w pliku PDF, a na wniosek Kredytobiorcy dodatkowo także w wersji papierowej przez przesłanie go listem. Wniosek o udostępnienie Wyciągu miesięcznego dodatkowo także w wersji papierowej jest skuteczny począwszy od Miesięcznego wyciągu za Okres rozliczeniowy następujący po Okresie rozliczeniowym, w którym wniosek został złożony. 3. Miesięczny wyciąg pozostanie dostępny w systemie bankowości internetowej przez co najmniej 4 miesiące od dnia jego udostępnienia. Art W terminie 11 dni od zakończenia danego Okresu rozliczeniowego, Bank udostępni Kredytobiorcy Miesięczny wyciąg za ten Okres rozliczeniowy. Miesięczny wyciąg zawiera co najmniej następujące informacje: a. czas trwania Okresu rozliczeniowego, którego dotyczy dany Miesięczny wyciąg, b. dane umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji, którymi obciążono rachunek Kredytobiorcy w Okresie rozliczeniowym, w tym kwoty Transakcji w złotych polskich oraz w walucie dokonania Transakcji, jeżeli jest inna niż złoty polski, kwoty wszystkich opłat w tym należnych odsetek z tytułu dokonanych Transakcji, informacje o zastosowanym kursie walutowym jeśli Transakcja wiązała się z przeliczeniem waluty, 7

8 dacie waluty zastosowanej przy obciążaniu rachunku Karty lub rachunku umowy kredytu odnawialnego oraz c. Kwotę do zapłaty za ten Okres rozliczeniowy i termin jej spłaty. 2. Jednakże Bank może nie udostępnić Kredytobiorcy Miesięcznego wyciągu za Okres rozliczeniowy, jeżeli w tym Okresie rozliczeniowym rachunek Kredytobiorcy nie został obciążony żadną kwotą kredytu ani jakąkolwiek opłatą lub prowizją. 3. Jeżeli Bank jest zobowiązany do udostępnienia Miesięcznego wyciągu, lecz nie został on udostępniony Kredytobiorcy w terminie, Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bank. W razie takiego zawiadomienia, Bank niezwłocznie udzieli Kredytobiorcy, na każde jego żądanie, informacje wskazane w ust Kredytobiorca powinien zawiadomić Bank o zastrzeżeniach do Miesięcznego wyciągu niezwłocznie po jego udostępnieniu. Zgłoszenie takich zastrzeżeń nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku spłaty zobowiązań w terminie. ODDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art. 10. SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY O KREDYT 1. Z wyjątkiem przypadku opisanego w kolejnym ustępie, w razie rozwiązania umowy o kredyt: a. dotąd niewymagalne zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z umowy o kredyt stają się wymagalne następnego dnia po jej rozwiązaniu, jeżeli powstały do dnia jej rozwiązania, b. zobowiązania Kredytobiorcy powstałe po dniu rozwiązania umowy o kredyt są niezwłocznie wymagalne, c. odsetki za opóźnienie są obliczane wedle ich stopy obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o kredyt. 2. Jeżeli umowa o kredyt inna niż umowa kredytu ratalnego lub umowa kredytu gotówkowego ulegnie rozwiązaniu wskutek sprzeciwienia się przez Bank przedłużeniu terminu jej obowiązywania lub sprzeciwienia się przez Kredytobiorcę zamierzonej przez Bank zmianie Umowy: a. Kredytobiorca spłaca swe zobowiązania wynikające z umowy o kredyt na zasadach obowiązujących w dniu jej rozwiązania, z uwzględnieniem poniższych postanowień, b. Bank nie jest zobowiązany do udostępniania Miesięcznych wyciągów, c. nie może powstać obowiązek zapłaty opłaty ani prowizji, chyba że kolejny ustęp stanowi inaczej albo opłata należy się za zapewnienie ubezpieczenia w okresie, który rozpoczął się przed rozwiązaniem umowy o kredyt, d. nadal stosuje się postanowienia umowy o kredyt o Kwocie do zapłaty za Okres rozliczeniowy, terminie spłaty, kolejności spłaty zadłużenia, odsetkach i zmianie kosztu kredytu, e. Dzień rozliczenia wypada co miesiąc licząc od ostatniego przed rozwiązaniem umowy o kredyt Dnia rozliczenia, f. jeżeli zachodzi okoliczność, która uprawniałaby Bank do wypowiedzenia umowy o kredyt, Bank może zażądać od Kredytobiorcy niezwłocznej spłaty jego zobowiązań wynikających z tej umowy; w razie zgłoszenia tego żądania: i. przestają obowiązywać postanowienia dwóch liter poprzedzających, ii. stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający, przy czym za dzień rozwiązania umowy o kredyt uważa się dzień doręczenia Kredytobiorcy tego żądania. 3. W razie rozwiązania umowy o kredyt Bank nie ma obowiązku sporządzić dokumentu, za sporządzenie którego Tabela przewiduje opłatę. Jeżeli jednak Bank sporządzi i skieruje do wysyłki taki dokument na wniosek Kredytobiorcy, Bankowi należy się od Kredytobiorcy odpowiednia opłata przewidziana w Tabeli. 4. W razie rozwiązania umowy o kredyt nie można dokonywać Transakcji. 5. W razie rozwiązania umowy o Kartę Kredytobiorca powinien niezwłocznie zniszczyć Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie. Art. 11. REKLAMACJE, ZGŁASZANIE TRANSAKCJI NIEAUTORYZOWANYCH 1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 9 ust 4 Kredytobiorca ma prawo do wniesienia skierowanego do Banku wystąpienia, odnoszącego się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub jego działalności (reklamacja) w terminie 14 dni od dowiedzenia się o przyczynie zastrzeżeń, przy czym w przypadku reklamacji stanowiących zgłoszenie Transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych roszczenia Kredytobiorcy względem Banku z tytułu takich Transakcji wygasają jeśli nie zostaną zgłoszone w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku lub od dnia w którym Transakcja miała być wykonana. 2. Reklamacja powinna zostać złożona w sposób umożliwiający identyfikację Kredytobiorcy za pośrednictwem dogodnego dla Kredytobiorcy kanału komunikacji. 3. Bank może, niezwłocznie po doręczeniu reklamacji, zażądać jej uzupełnienia o określone informacje niezbędne do udzielenia na nią odpowiedzi. Nadto, jeżeli reklamacja dotyczy Transakcji dokonanej przy użyciu Karty MasterCard lub MasterCard PayPass w punkcie sprzedaży Akceptanta, Bank może, niezwłocznie po doręczeniu reklamacji, zażądać uzupełnienia reklamacji o kopię dowodu dokonania takiej Transakcji. 8

9 4. Bank rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na prawidłową reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej doręczenia. Jednakże, w przypadku reklamacji dotyczącej Transakcji, która została dokonana poza granicami Polski lub polegała na zapłacie przy użyciu Karty na rzecz Partnera lub Akceptanta w ramach jego działalności prowadzonej poza granicami Polski, 14 dniowy termin, o którym mowa zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony, gdyby z tego powodu rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie było możliwe, nie dłużej jednak niż do 90 dni. Bank zawiadomi Kredytobiorcę o przedłużeniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w jeden ze sposobów określonych w art. 7. W razie zgłoszenia przez Bank żądania uzupełnienia reklamacji zgodnie z ustępem poprzedzającym, termin do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację biegnie dopiero od jej uzupełnienia. 5. Odpowiedź na reklamację powinna wskazywać, czy zastrzeżenia Kredytobiorcy zostały uwzględnione, oraz w razie ich nieuwzględnienia zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji wypłaty gotówki na dyspozycję Kredytobiorcy złożoną telefonicznie lub za pośrednictwem Sygma OnLine lub w Placówce Banku, Bank na wniosek Kredytobiorcy zgłoszony w trybie reklamacji podejmie działania w celu prześledzenia takiej Transakcji i powiadomi Kredytobiorcę o ich wyniku. Art. 12. ODMOWA WYKONANIA TRANSAKCJI PRZEZ BANK, ZASADY BLOKOWANIA TRANSAKCJI 1. Bank może odmówić wykonania autoryzowanej Transakcji, gdy: a) Kredytobiorca jest opóźniony ze spłatą Salda zadłużenia w terminie, b) Kwota Transakcji przekracza dostępny Limit kredytowy, c) kwota Transakcji wypłaty gotówki przekracza dostępny Limit gotówkowy; d) w przypadku Transakcji wypłaty gotówki do dnia jej dokonania : i. nie dokonano zapłaty przy użyciu Karty lub ii. spłacono mniej niż 2 pełne Kwoty do zapłaty za Okres rozliczeniowy; e) kwota Transakcji zapłaty przy użyciu Karty na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty przekracza dostępny Limit internetowy; f) ilość Transakcji dokonanych w danym dniu przekracza dzienny limit dla danego rodzaju Transakcji g) możliwość wykonania Transakcji została zablokowana zgodnie z ustępem 2 poniżej. 2. Bank może zablokować możliwość dokonywania Transakcji w całości lub w zakresie Transakcji wypłaty gotówki: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji lub 3) z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej wymaganej dla Karty, przy czym jedną z przesłanek jest brak terminowej spłaty Limitu kredytowego lub innego kredytu zaciągniętego w Banku, 3. W przypadku zablokowania możliwości wykonania Transakcji z powodu stwierdzenia przez Bank ryzyka utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej w związku z brakiem terminowej spłaty Limitu kredytowego lub innego kredytu zaciągniętego w Banku, Bank zakończy blokowanie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. Spłata przez Kredytobiorcę zaległego Limitu kredytowego lub innego kredytu zaciągniętego w Banku oznaczać będzie ustanie podstaw do utrzymywania blokady, z zastrzeżeniem, że nie wystąpią pod stronie Kredytobiorcy inne przesłanki zastosowania blokady. 4. W przypadku zablokowania możliwości wykonania Transakcji z powodu stwierdzenia przez Bank ryzyka utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, na innej podstawie niż wskazana w ust. 3, Bank zakończy blokowanie po przedstawieniu Bankowi dokumentów potwierdzających aktualną sytuację finansową Kredytobiorcy, świadczących o zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 5. W przypadku zablokowania możliwości wykonania Transakcji w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Bank zakończy zablokowanie Transakcji niezwłocznie po wykazaniu, że nie istnieje zagrożenie dokonania Transakcji przez osobę nieupoważnioną : 6. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o przyczynie zablokowania Transakcji, w miarę możliwości, do chwili dokonania tego zablokowania i nie później niż niezwłocznie po tej chwili. Art. 13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Jeżeli stronami umowy o kredyt jest co najmniej dwóch Kredytobiorców: a. są oni dłużnikami solidarnymi co do ich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt oraz wierzycielami solidarnymi co do zobowiązań Banku wynikających z umowy o kredyt, b. jeżeli umowa o kredyt nie stanowi inaczej, każdy z nich może samodzielnie wykonywać uprawnienia Kredytobiorcy dotyczące umowy o kredyt, z wyjątkiem jej zmiany, c. kredyt i pozostałe zobowiązania Kredytobiorców wynikające z umowy o kredyt są obliczane łącznie dla wszystkich Kredytobiorców, 2. Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Bank o zmianie swoich danych do kontaktu. 3. Jeżeli Tabela przewiduje opłatę za sporządzenie dokumentu, Bank sporządza i kieruje do wysyłki ten dokument w terminie 14 dni od złożenia Bankowi odpowiedniego wniosku Kredytobiorcy. 4. Umowa o kredyt, a także stosunki stron dotyczące jej zawarcia, podlegają prawu polskiemu. 9

10 5. Językiem stosowanym w stosunkach między stronami, w tym językiem zawarcia umowy oraz porozumiewania się przez strony w okresie obowiązywania umowy, jest język polski. 10 ROZDZIAŁ II. UMOWA O KARTĘ ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Art. 14. POSTANOWIENIE WSTĘPNE Niniejszy rozdział stosuje się do umów o Kartę. Art. 15. DEFINICJE W rozumieniu umowy o Kartę, następujące określenia mają znaczenie zdefiniowane poniżej: 1. Akceptant przedsiębiorca, który jest uprawniony do przyjmowania zapłaty przy użyciu Kart MasterCard lub MasterCard PayPass w punktach oznaczonych nazwą i logo MasterCard; 2. Autoryzacja zgoda Kredytobiorcy na dokonanie Transakcji, 3. Dostępny Limit kredytowy Limit kredytowy pomniejszony o aktualne Saldo zadłużenia; 4. Dostępny Limit gotówkowy Limit gotówkowy pomniejszony o aktualne Saldo zadłużenia wynikające z Transakcji wypłaty gotówki; 5. Dostępny Limit internetowy Limit internetowy pomniejszony o aktualne Saldo dłużenia wynikające z Transakcji zapłaty przy użyciu Karty dokonanej na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty; 6. Dzień rozliczenia wypadający raz w miesiącu kalendarzowym dzień wskazany w Tabeli, będący ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego; 7. Karta kredytowa karta płatnicza wydana Kredytobiorcy na podstawie umowy o Kartę; 8. Karta dodatkowa Karta wydana Kredytobiorcy na jego wniosek dla Użytkownika; 9. Karta główna Karta wydana dla Kredytobiorcy Głównego; 10. Karta MasterCard Karta oznaczona nazwą i logo MasterCard niewyposażona w Moduł zbliżeniowy; 11. Karta MasterCard PayPass Karta oznaczona nazwą i logo MasterCard oraz PayPass wyposażona w Moduł zbliżeniowy; 12. Karta prywatna Karta wydawana do umów zawartych wyłącznie za pośrednictwem Partnera i akceptowana wyłącznie w sieci tego Partnera; 13. Kwota do zapłaty za Okres rozliczeniowy suma wymagalnych wierzytelności Banku w stosunku do Kredytobiorcy należnych Bankowi za dany Okres rozliczeniowy z tytułu umowy o Kartę, w szczególności kwota wykorzystanego przez Kredytobiorcę Limitu kredytowego, odsetek za opóźnienie, odsetek umownych, prowizji i opłat. 14. Limit kredytowy kwota przyznanego Kredytobiorcy odnawialnego kredytu na podstawie umowy o Kartę; 15. Limit gotówkowy część Limitu kredytowego, która może być wykorzystana przez Kredytobiorcę również do wykonania Transakcji wypłaty gotówki; 16. Limit internetowy część Limitu kredytowego która może być wykorzystana przez Kredytobiorcę również do wykonania Transakcji zapłaty przy użyciu Karty dokonanej na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty; 17. MasterCard MasterCard International Incorporated, międzynarodowa organizacja płatnicza, której członkami są w szczególności instytucje finansowe, tworząca system autoryzacji i rozliczeń operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oznaczonych nazwą i logo MasterCard; 18. Miesięczny wyciąg sporządzone przez Bank zestawienie dokonanych przez Kredytobiorcę Transakcji oraz naliczonych przez Bank prowizji i opłat w danym Okres rozliczeniowym; 19. Okres rozliczeniowy powtarzalny okres, w którym rozlicza się Transakcje dokonane na podstawie umowy o Kartę, przy czym pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu przyznania Limitu kredytowego i kończy się w najbliższym Dniu rozliczenia, zaś każdy kolejny Okres rozliczeniowy rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego i kończy się w najbliższym Dniu rozliczenia; 20. Moduł zbliżeniowy elektroniczne urządzenie wbudowane w Kartę, umożliwiające dokonywanie Transakcji zbliżeniowych; 21. Opcja spłaty sposób rozłożenia, na raty kredytowe albo kapitałowo-odsetkowe, spłaty Limitu kredytowego; 22. Partner przedsiębiorca, który na podstawie umowy łączącej go z Bankiem przyjmuje zapłatę przy użyciu Karty lub wypłaca gotówkę w punktach sprzedaży; 23. Pierwszy zakup zapłata za towary lub usługi z wykorzystaniem Limitu kredytowego dokonana bez użycia Karty; 24. Saldo zadłużenia łączna kwota istniejących w danej chwili zobowiązań Kredytobiorcy, które wynikają z umowy o Kartę; 25. Tabela Tabela Opłat i Prowizji zawarta w jednym z paragrafów umowy o Kartę; 26. Terminal bezstykowy elektroniczny terminal płatniczy wyposażony w urządzenie umożliwiające odczytanie danych Karty MasterCard PayPass z Modułu zbliżeniowego; 27. Transakcja przewidziana w umowie o Kartę operacja gotówkowa albo bezgotówkowa, przez dokonanie której Kredytobiorca może dysponować środkami pieniężnymi udostępnionymi mu przez Bank w ramach Limitu kredytowego; 28. Transakcja zbliżeniowa Transakcja zapłaty przy użyciu Karty MasterCard PayPass dokonywana poprzez zbliżenie do czytnika w terminalu bezstykowym w oznaczonych logo MasterCard PayPass punktach Akceptantów udostępniających możliwość dokonywania tego rodzaju Transakcji; 29. Użytkownik wskazana przez Kredytobiorcę osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca stroną Umowy o kartę, dla której została wydana Karta dodatkowa;

11 Art. 16. UMOWA O PRZYSZŁY LIMIT KREDYTOWY 1. Niniejszy artykuł stosuje się, jeżeli umowa o Kartę stanowi, że Bank zobowiązuje się przyznać Kredytobiorcy Limit kredytowy, zawiadamiając o tym Kredytobiorcę w określonym terminie po zawarciu umowy o Kartę. Niniejszy artykuł przeważa nad innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu w razie rozbieżności. 2. Pierwsza Karta jest wydawana i wysyłana Kredytobiorcy łącznie z zawiadomieniem o przyznaniu Limitu kredytowego w terminie wskazanym w umowie o Kartę. Nie obowiązuje przewidziany w art. 20 ust. 1 lit. a) Regulaminu termin do wydania i wysłania Karty biegnący od daty zawarcia umowy o Kartę. 3. Kredytobiorca nie ma obowiązku zwrócenia się do Banku o aktywację pierwszej Karty. Do czasu tej aktywacji Kredytobiorca nie może wnioskować o wydanie Karty dodatkowej, sporządzenie dokumentu, za którego sporządzenie Tabela przewiduje opłatę, ani zmianę Limitu kredytowego ani gotówkowego. Art. 17. SKUTKI ODSTĄPIENIA Jeżeli Kredytobiorca odstępuje od umowy o Kartę, ma obowiązek zapłacić, najpóźniej w chwili odstąpienia od umowy o Kartę, koszty związane z wydaniem danej karty kredytowej w wysokości opłaty za wydanie tej karty, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. ODDZIAŁ 2. KARTY Art. 18. RODZAJE KART 1. Bank wydaje następujące rodzaje kart kredytowych: a) Karta Prywatna, b) Karta MasterCard, c) Karta MasterCard PayPass, przy czym Karta Prywatna może być wydana wyłącznie do Umów o kartę zawartych za pośrednictwem: Selgros S.A., Praktiker Sp. z o.o., natomiast w przypadku wszystkich innych Umów o kartę Bank wydaje jako pierwszą Kartę MasterCard PayPass. 2. Karty MasterCard i MasterCard PayPass mogą być używane do dokonywania zapłaty w punktach sprzedaży Partnerów i Akceptantów. 3. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank może, po wydaniu Karty Prywatnej, wydać w jej miejsce Kartę MasterCard PayPass. Przyjęcie tego wniosku przez Bank może nastąpić w terminie 21 dni od jego złożenia, poprzez wysłanie wnioskowanej karty. O odmowie Bank zawiadomi Kredytobiorcę zgodnie z Regulaminem. Poprzednia Karta zostaje unieważniona z chwilą aktywacji wnioskowanej nowej Karty. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank po wydaniu Karty MasterCard PayPass wyda bezpłatnie w jej miejsce Kartę MasterCard. Przyjęcie tego wniosku przez Bank nastąpi w terminie 21 dni od jego złożenia, poprzez wysłanie wnioskowanej Karty MasterCard. Poprzednia Karta zostanie unieważniona z chwilą aktywacji wnioskowanej nowej Karty. Kredytobiorca może złożyć wniosek o zmianę wydanej w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym Karty MasterCard na Kartę MasterCard PayPass. Przyjęcie tego wniosku przez Bank nastąpi w terminie 21 dni od jego złożenia, poprzez wysłanie wnioskowanej Karty za opłatą przewidzianą w Tabeli. 4. Kredytobiorca może złożyć wniosek o zmianę wydanej w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym Karty MasterCard na Kartę MasterCard PayPass. Przyjęcie tego wniosku przez Bank nastąpi w terminie 21 dni od jego złożenia, poprzez wysłanie wnioskowanej Karty za opłatą przewidzianą w Tabeli. Za kolejne wnioski Bank pobiera opłatę przewidzianą w Tabeli. 5. Jeżeli Bank wydaje i wysyła Kartę w miejsce poprzedniej Karty nowa Karta powinna być tego samego rodzaju co poprzednia Karta. Jednakże Bank może wydać i wysłać Kartę MasterCard PayPass w miejsce Karty Prywatnej w trybie zmiany umowy o kartę. Art. 19. WYDAWANIE KART 1. Karta główna jest wydawana dla Kredytobiorcy Głównego. 2. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank może wydać Kartę dodatkową. dla Współkredytobiorcy albo dla Użytkownika. 3. Wniosek o wydanie Karty dodatkowej powinien zawierać: a. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania osoby, dla której ta Karta ma zostać wydana, oraz b. jeżeli Karta dodatkowa ma zostać wydana dla Użytkownika wzór jego podpisu oraz jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonaniem umowy o Kartę. 4. Wniosek o wydanie Karty dodatkowej może zostać złożony przy zawieraniu umowy o Kartę albo w późniejszym terminie. Wysłanie Kredytobiorcy wnioskowanej Karty dodatkowej oznacza przyjęcie tego wniosku przez Bank. Przyjęcie tego wniosku przez Bank może nastąpić w terminie 21 dni od jego złożenia. Wniosku o wydanie Karty dodatkowej dla Użytkownika nie można złożyć telefonicznie. 5. Kredytobiorca, wnioskując o wydanie Karty dodatkowej dla Użytkownika, upoważnia Użytkownika do dokonywania w imieniu Kredytobiorcy czynności, które zgodnie z umową o Kartę mogą być dokonywane przez Użytkownika. Umocowanie to wygasa w razie śmierci Użytkownika, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, rozwiązania umowy o Kartę albo rezygnacji z Karty dodatkowej. 6. W zakresie dotyczącym Karty dodatkowej dla Użytkownika, Kredytobiorca odpowiada za zachowanie Użytkownika jak za swoje własne zachowanie. 11

12 Art. 20. DORĘCZENIE KARTY I AKTYWACJA 1. Karta jest wydawana i wysyłana Kredytobiorcy: a. w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy o Kartę, b. najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej Karty albo c. w terminie 21 dni od daty zastrzeżenia, zatrzymania lub zwrotu do Banku poprzedniej Karty. 2. Bank może nie wydać i nie wysłać Karty w miejsce poprzedniej Karty (zaniechanie wznowienia Karty), jeżeli Kredytobiorca pozostaje w opóźnieniu z terminową spłatą zadłużenia z tytułu poprzednich Transakcji dokonanych na podstawie tej samej umowy o kredyt, albo Bank powziął podejrzenie zagrożenia terminowej spłaty, przy czym jedną z przesłanek jest brak terminowej spłaty innego kredytu zaciągniętego w Banku, albo wedle informacji posiadanych przez Bank, Kredytobiorca utracił zdolność kredytową. W takim przypadku Bank wyda i wyśle Kartę Kredytobiorcy w terminie 21 dni od, odpowiednio, dokonania spłaty zaległości przez Kredytobiorcę albo wykazania przez Kredytobiorcę, że posiada on zdolność kredytową. 3. Bank może zaniechać wznowienia Karty także, jeżeli poprzednia Karta nie została aktywowana. W takim przypadku Bank wyda i wyśle Kartę Kredytobiorcy w terminie 21 dni od złożenia do Banku wniosku Kredytobiorcy o jej wznowienie. 4. Kredytobiorca powinien podpisać wydaną dla niego Kartę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis złożony przez Kredytobiorcę na Karcie powinien być zgodny z jego podpisem na umowie o Kartę. Podpis Kredytobiorcy złożony na umowie o Kartę jest wzorem jego podpisu. 5. Użytkownik podpisuje wydaną dla niego Kartę dodatkową niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Kredytobiorcę. Podpis złożony przez Użytkownika na Karcie dodatkowej powinien być zgodny ze wzorem podpisu Użytkownika zawartym we wniosku o wydanie tej Karty. 6. Wysłana Karta jest nieaktywna. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Kredytobiorca powinien zwrócić się do Banku o jej aktywację. Bank aktywuje Kartę niezwłocznie po zwróceniu się do Banku o jej aktywację. Transakcje przy użyciu Karty mogą być dokonywane po jej aktywacji. 7. Jeżeli Kredytobiorca nie otrzyma Karty przed upływem 14 dni od końca terminu do jej wydania i wysłania, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bank. Art. 21. POSTĘPOWANIE Z KARTAMI 1. Karta jest własnością Banku. 2. Karty może używać tylko osoba, dla której ta Karta została wydana. 3. Użytkownik może uzyskiwać informacje na temat Karty dodatkowej, która została dla niego wydana, i Transakcji dokonanych przy jej użyciu. 4. Kredytobiorca: a. powinien chronić Kartę przed utratą i uszkodzeniem z zachowaniem należytej staranności oraz b. zobowiązany jest do przechowywania Karty z zachowanie należytej staranności, w szczególności nie może udostępnić Karty ani jej numeru osobie innej niż Bank, z wyjątkiem Kredytobiorcy albo Użytkownika, dla którego ta Karta została wydana; nie uchybia to postanowieniom niniejszego rozdziału o dokonywaniu Transakcji. 5. Ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio do Użytkownika. Art. 22. NUMER PIN KARTY 1. Bank przydziela numer PIN do Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard. Informacja o numerze PIN jest wysyłana Kredytobiorcy osobnym listem nie wcześniej niż 4 Dni robocze i nie później niż 7 Dni roboczych od wysłania Karty. 2. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank przydzieli i wygeneruje numer PIN do Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard i prześle Kredytobiorcy przesyłką pocztową, za którą pobierze opłatę określona w Tabeli. 3. Kredytobiorca może zmienić numer PIN przypisany do Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard przy użyciu bankomatu posiadającego logo MasterCard. 4. Kredytobiorca/Użytkownik: a. nie może udostępnić numeru PIN Karty osobie innej niż osoba, dla której ta Karta została wydana, b. powinien chronić numer PIN przed ujawnieniem z zachowaniem należytej staranności oraz c. nie powinien przechowywać numeru PIN wraz z Kartą. 5. Trzykrotne błędne wprowadzenie numeru PIN do terminala płatniczego albo bankomatu może spowodować zablokowanie Karty. W celu odblokowania Karty zablokowanej w terminalu płatniczym Kredytobiorca powinien użyć karty w bankomacie. Karta będzie odblokowana poprzez poprawne dokonanie w bankomacie jednej z następujących operacji i transakcji: odblokowanie PINu w bankomacie, wypłaty gotówki lub sprawdzenie dostępnego Limitu kredytowego. W celu odblokowania Karty zablokowanej w bankomacie Kredytobiorca powinien zwrócić się do Banku. Powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkownika. 12

13 Art. 23. ZASTRZEŻENIE KARTY 1. W razie stwierdzenia utraty Karty, w tym jej kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego dostępu do Karty, nieuprawnionego użycia, ujawnienia się wady Karty lub ujawnienia albo podejrzenia ujawnienia numeru PIN Karty osobie nieupoważnionej, Kredytobiorca powinien niezwłocznie dokonać zastrzeżenia Karty. Zastrzeżenia Karty dodatkowej wydanej dla Użytkownika może dokonać tylko Kredytobiorca. 2. Zastrzeżenia Karty można dokonać telefonicznie, w ramach bankowości internetowej lub przez złożenie dyspozycji w Placówce Banku. Jeśli powyższe jest utrudnione lub niemożliwe za pomocą listu przesłanego do Banku. Bank potwierdzi Kredytobiorcy przyjęcie zastrzeżenia Karty. 3. Kredytobiorca nie odpowiada za Transakcję przy użyciu Karty dokonaną po zastrzeżeniu Karty, ani w sytuacji braku udostępnienia przez Bank możliwości zastrzeżenia, chyba że Kredytobiorca lub Użytkownik umyślnie dopuścił do dokonania Transakcji przy użyciu Karty. 4. Jeżeli Kredytobiorca lub Użytkownik odzyska Kartę po jej zastrzeżeniu albo posiada ją w chwili jej zastrzeżenia, Kredytobiorca powinien ją niezwłocznie przeciąć w poprzek paska magnetycznego i /lub chipa. 5. Kredytobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży Karty. Art. 24. REZYGNACJA Z KARTY DODATKOWEJ 1. Kredytobiorca może zrezygnować z Karty dodatkowej, zawiadamiając o tym Bank. Zawiadomienia tego nie można dokonać telefonicznie. 2. Kredytobiorca powinien niezwłocznie zrezygnować z Karty dodatkowej w razie śmierci Użytkownika lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. 3. Po rezygnacji z Karty dodatkowej: a. Karty dodatkowej nie można używać, b. Kredytobiorca powinien niezwłocznie przeciąć tę Kartę na dwie części, c. wydanie nowej Karty dodatkowej może nastąpić tylko na nowy wniosek Kredytobiorcy. Art. 25. ZAKOŃCZENIE UŻYWANIA KARTY 1. Termin ważności Karty upływa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym minęły 3 lata od jej wydania w przypadku Karty prywatnej oraz z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym minęły 4 lata od jej wydania w przypadku Karty MasterCard / MasterCard PayPass. 2. Z powodu wad fizycznych lub technologicznych, uniemożliwiających prawidłowe posługiwanie się Kartą, Bank unieważni Kartę, zawiadamiając o tym Kredytobiorcę na co najmniej 7 dni naprzód i doręczając mu nową Kartę wydaną w miejsce Karty unieważnionej. Karta zostaje unieważniona także w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. c-f.. 3. Niezwłocznie po unieważnieniu Karty, Kredytobiorca zniszczy ją w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie. Unieważnienie Karty nie wpływa na obowiązywanie umowy o Kartę. 4. Bank, Partner, Akceptant albo przedsiębiorca obsługujący bankomat może zatrzymać Kartę, jeżeli: a. upłynął termin jej ważności lub została ona unieważniona, b. została ona zastrzeżona, c. jest ona dotknięta wadą polegającą na zmianie jej kształtu, uszkodzeniu jej paska magnetycznego, uszkodzeniu chipa lub naruszeniu umieszczonych na niej danych lub oznaczeń, d. podpis złożony na dowodzie dokonania Transakcji nie jest zgodny ze wzorem podpisu lub podpisem widniejącym na Karcie, e. posługuje się nią osoba nieuprawniona, f. osoba, która dokonuje Transakcji z wykorzystaniem bankomatu, obsługuje bankomat niezgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze bankomatu. 5. Nie można używać Karty: a. po upływie terminu jej ważności lub jej unieważnieniu, b. gdy jest ona zablokowana, c. po jej zastrzeżeniu, d. jeżeli jest ona dotknięta wadą fizyczną lub technologiczną, e. po jej zatrzymaniu, ani f. po jej zwrocie do Banku. 13

14 ODDZIAŁ 3. TRANSAKCJE Art. 26. ZASADY WSPÓLNE 1. Rodzaje Transakcji dla posiadacza Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard a) Transakcja bezgotówkowa: i. Pierwszy zakup, ii. zapłata przy użyciu Karty w punkcie sprzedaży Partnera, iii. zapłata przy użyciu Karty w punkcie sprzedaży Akceptanta, iv. zapłata przy użyciu Karty na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty, v. skorzystanie z innej usługi w ciężar limitu kredytowego w bankomacie oznaczonym logo MasterCard przy użyciu Karty; b) Transakcja gotówkowa: i. wypłata gotówki na dyspozycję Kredytobiorcy złożoną do Banku telefonicznie, poprzez Sygma On Line lub w Placówce Banku, ii. wypłata gotówki z bankomatu oznaczonego logo MasterCard przy użyciu Karty. 2. Rodzaje Transakcji dla posiadacza Karty Prywatnej: a. Pierwszy zakup, b. zapłata przy użyciu Karty w punkcie sprzedaży Partnera, c. wypłata gotówki na dyspozycję Kredytobiorcy złożoną do Banku telefonicznie, poprzez Sygma On Line lub w Placówce Banku. 3. Transakcja przy użyciu Karty prywatnej może zostać dokonana tylko w Polsce. Transakcja przy użyciu Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard może zostać dokonana na całym świecie. 4. Tabela może określać minimalną kwotę Transakcji danego rodzaju. 5. W przypadku Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard Bank udostępnia za opłatą przewidzianą w Tabeli, funkcję sprawdzenia w bankomacie Dostępnego Limitu kredytowego. Do korzystania z tej funkcji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Transakcji wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu Karty. Art. 27. TRANSAKCJE DEWIZOWE 1. Transakcja przy użyciu Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard, która jest dokonywana poza granicami Polski, powinna zostać dokonana w walucie, która jest prawnym środkiem płatniczym w miejscu dokonania tej Transakcji. 2. Kwota Transakcji dewizowej jest przeliczana: a. z waluty dokonania Transakcji na walutę stosowaną w stosunkach między Bankiem a MasterCard do rozliczania Transakcji międzynarodowych wedle kursu MasterCard z dnia przetworzenia takiej Transakcji przez MasterCard, a następnie b. z waluty rozliczeniowej MasterCard na złote polskie wedle kursu sprzedaży waluty rozliczeniowej MasterCard stosowanego przez Bank w dniu zaksięgowania takiej Transakcji przez Bank. 3. Przetworzenie Transakcji dewizowej przez MasterCard i jej zaksięgowanie przez Bank powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z konieczności dokonywania rozliczeń międzynarodowych. 4. W chwili zawarcia Umowy o kartę walutą rozliczeniową MasterCard jest dolar amerykański. Bank niezwłocznie zawiadomi Kredytobiorcę o zmianie tej waluty. Informacje o kursach waluty rozliczeniowej MasterCard stosowanych przez MasterCard i Bank są dostępne na Wyciągu miesięcznym, na którym znajduje się Transakcja dokonywana poza granicami Polski oraz oficjalnej stronie MasterCard https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html. 5. Zmiany kursów waluty rozliczeniowej MasterCard, wskazanych w ust. 2, w tym również zmiany, które nastąpiły po dokonaniu Transakcji, powodują zmianę kursów walut stosowanych do rozliczania Transakcji dokonywanych przy użyciu Karty MasterCard PayPass/ Karty MasterCard w walucie innej niż złoty polski. Art. 28. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI 1. Dokonując Transakcji, Kredytobiorca lub Użytkownik deklaruje wybraną Opcję spłaty, chyba że taki wybór jest niedopuszczalny. 2. Dokonanie Transakcji wymaga jej autoryzowania przez Kredytobiorcę lub Użytkownika. Podczas dokonywania Transakcji w punkcie sprzedaży Partnera lub Akceptanta Partner lub Akceptant może żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Kredytobiorcy lub Użytkownika. 3. Dokonanie Transakcji wymaga jej uwierzytelnienia przez Bank. Jednakże dokonanie Transakcji wymaga jej uwierzytelnienia przez Bank tylko na żądanie Akceptanta, jeżeli Transakcja jest dokonywana: w punkcie sprzedaży Akceptanta, który nie jest wyposażony w elektroniczny terminal płatniczy, albo w formie Transakcji zbliżeniowej przeprowadzanej poniżej limitu kwotowego dla Transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych bez użycia numeru PIN. 4. Momentem otrzymania Transakcji jest moment ich autoryzacji przez Kredytobiorcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku Transakcji wypłaty gotówki złożonych poprzez SygmaOnLine po godzinie 22.00, momentem otrzymania Transakcji jest następny dzień roboczy po złożeniu Transakcji. Kredytobiorca nie może odwołać Transakcji ani wycofać zgody na jej dokonanie po jej otrzymaniu przez Bank, z wyłączeniem Transakcji wypłaty gotówki na dyspozycję telefoniczną, która może zostać odwołana nie później niż do godziny 21 dnia jej otrzymania przez Bank, a jeśli nie jest to dzień roboczy, nie później niż do godziny 21 następnego dnia roboczego po dniu jej otrzymania przez Bank. 5. Z zastrzeżeniem art. 9 ust 4 oraz ustępów 6 7 poniżej, Kredytobiorcy nie obciążają nieautoryzowane Transakcje. 14

15 6. Kredytobiorcę obciążają wykonane do czasu zastrzeżenia Karty nieautoryzowane Transakcje do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, przy czym limit ten dla nieautoryzowanych Transakcji zbliżeniowych wynosi równowartość w złotych 50 euro wedle średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: i. posłużenia się Kartą utraconą albo skradzioną lub ii. przywłaszczenia Karty lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia obowiązków wymienionych w art. 21 ust 4 lub 5 lub art. 22 ust Ograniczenie odpowiedzialności do równowartości 150 euro nie dotyczy Transakcji, do których Kredytobiorca lub Użytkownik doprowadził umyślnie albo wskutek umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa Kredytobiorcy lub Użytkownika, naruszenia obowiązków wskazanych w art. 23 ust. 1. Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie Transakcji zbliżeniowych powołane w ust. 6 powyżej nie dotyczy Transakcji do których Kredytobiorca lub Użytkownik doprowadził umyślnie. 8. W przypadku Transakcji wypłaty gotówki na dyspozycję Kredytobiorcy złożoną telefonicznie lub Transakcji wykonywanych za pośrednictwem SygmaOnLine niewykonanej lub nienależycie wykonanej, albo w przypadku Transakcji nieautoryzowanej, albo w przypadku innych Transakcji, w zakresie w jakim odpowiedzialność za nie ponosi Bank, Bank niezwłocznie przywróci rachunek Kredytobiorcy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. Przywrócenie rachunku Kredytobiorcy do stanu, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje również zwrot naliczonych odsetek i pobranych opłat należnych z tytułu danej Transakcji. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji, w przypadku gdy: a) zgłoszenie przez Kredytobiorcę lub Użytkownika Transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych, nastąpiło po terminie wskazanym w art. 11 ust. 1 Regulaminu, b) jeżeli Kredytobiorca podał nieprawidłowy numer rachunku bankowego na który miały zostać przekazane środki objęte daną Transakcją. W tym przypadku, Bank podejmie jednak działania w celu odzyskania kwoty objętej daną Transakcją, lub c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji nastąpiło wskutek siły wyższej lub wynika z innych przepisów prawa. Art. 29. ZASADY WSPÓLNE DLA ZAPŁATY PRZY UŻYCIU KARTY I PIERWSZEGO ZAKUPU 1. Przez zapłatę przy użyciu Karty lub Pierwszy zakup Kredytobiorca poleca Bankowi zapłacić Partnerowi lub Akceptantowi kwotę Transakcji w imieniu Kredytobiorcy i upoważnia Bank do takiej zapłaty. 2. Na wypadek, gdyby Partner lub Akceptant stał się zobowiązany do zwrotu Kredytobiorcy lub Użytkownikowi części albo całości ceny lub wynagrodzenia, które zostało zapłacone Partnerowi lub Akceptantowi przy użyciu Karty lub w ramach Pierwszego zakupu, Kredytobiorca zobowiązuje się, że on lub Użytkownik poleci Partnerowi lub Akceptantowi, aby wypłacił Bankowi kwotę takiego zwrotu. Kwota wypłacana Bankowi nie może przewyższać kwoty danej Transakcji. Kwota wypłacona Bankowi jest zaliczana na poczet zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy o Kartę. Art. 30. ZAPŁATA PRZY UŻYCIU KARTY 1. Kredytobiorca może uzyskać informację na temat punktów sprzedaży Partnerów, w których przyjmowana jest zapłata przy użyciu Karty, telefonicznie w Banku. 2. Dokonując zapłaty przy użyciu Karty w punkcie sprzedaży Partnera lub Akceptanta, Kredytobiorca albo Użytkownik autoryzuje Transakcję przez: a. wprowadzenie do elektronicznego terminala płatniczego numeru PIN, albo b. złożenie podpisu na dowodzie dokonania zapłaty, albo c. zbliżenie Karty MasterCard PayPass do czytnika w terminalu bezstykowym w punkcie sprzedaży Akceptanta w przypadku Transakcji zbliżeniowej na kwotę nie przekraczającą wysokości limitu kwotowego dla Transakcji przeprowadzanych bez numeru PIN, albo d. zbliżenie Karty MasterCard PayPass do czytnika w terminalu bezstykowym w punkcie sprzedaży Akceptanta oraz wprowadzenie do tego terminala numeru PIN w przypadku Transakcji zbliżeniowej na kwotę wyższą od limitu kwotowego dla Transakcji przeprowadzanych bez numeru PIN oraz na żądanie Banku. 3. Nie jest możliwe autoryzowanie Transakcji bez określenia dokładnej kwoty Transakcji. 4. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski bez konieczności użycia numeru PIN wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji. Wysokości limitów kwotowych dla Transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski bez użycia numeru PIN są ustalane przez MasterCard. Dokonując Transakcji zbliżeniowych Kredytobiorca i Użytkownik powinni dołożyć należytej staranności aby nie przekraczać Dostępnego Limitu kredytowego. 5. Zapłata przy użyciu Karty może zostać dokonana na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty (zapłata na odległość), w przypadku Karty MasterCard PayPass i Karty MasterCard, jeżeli Partner lub Akceptant przyjmuje taką zapłatę; 6. Dokonując zapłaty na odległość, Kredytobiorca albo Użytkownik autoryzuje Transakcję przez podanie Partnerowi lub Akceptantowi numeru, terminu ważności Karty oraz trzycyfrowego kodu CVC2 umieszczonego na odwrocie Karty. 7. O odmowie wykonania Transakcji Bank powiadomi za pośrednictwem Partnera lub Akceptanta przyjmującego zapłatę. Art. 31. PIERWSZY ZAKUP 1. Do chwili otrzymania przez Kredytobiorcę pierwszej Karty, Bank może zaoferować Kredytobiorcy skorzystanie z kredytu przez dokonanie Pierwszego zakupu w punkcie sprzedaży Partnera. 2. Dokonując Pierwszego zakupu, Kredytobiorca przedstawia Partnerowi dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument Pierwszego zakupu wydany Kredytobiorcy, a także autoryzuje Transakcję przez złożenie podpisu na dowodzie dokonania Pierwszego zakupu. 15

16 Art. 32. WYPŁATA GOTÓWKI 1. Wypłata gotówki na dyspozycję Kredytobiorcy złożoną do Banku następuje przelewem na rachunek bankowy Kredytobiorcy prowadzony w Polsce, wskazany Bankowi. 2. Dyspozycja Kredytobiorcy wypłaty gotówki złożona do Banku powinna wskazywać kwotę gotówki do wypłaty, imię i nazwisko Kredytobiorcy, PESEL Kredytobiorcy, numer umowy o kartę, numer Karty. 3. Wypłata gotówki zostanie dokonana na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany Bankowi przy zawieraniu umowy o Kartę lub w toku jej obowiązywania na podstawie odrębnej dyspozycji. 4. Kredytobiorca może dokonać Transakcji wypłaty gotówki składając dyspozycję telefonicznie, w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku, w Placówce Banku albo w systemie bankowości internetowej Sygma OnLine. Autoryzacja Transakcji wypłaty gotówki w systemie bankowości internetowej następuje w sposób opisany w art. 6 ust 20. Autoryzacja Transakcji wypłaty gotówki telefonicznie oraz w systemie automatycznej obsługi telefonicznej Banku następuje po identyfikacji Klienta przez Bank poprzez potwierdzenie głosowe Transakcji wypłaty. O odmowie wykonania Transakcji Bank informuje Kredytobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu autoryzowanej dyspozycji, a jeśli jest to możliwe, również o przyczynach odmowy oraz procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę. 5. Dokonując wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu Karty MasterCard/ Karty MasterCard PayPass, Kredytobiorca albo Użytkownik umieszcza Kartę w bankomacie i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze bankomatu. Autoryzacja Transakcji następuje poprzez wprowadzenie do bankomatu kodu PIN. Art. 33. PROMOCJE 1. Bank może złożyć Kredytobiorcy ofertę promocyjną, która może zawierać szczególne zasady dotyczące: a. wysokości, terminu lub sposobu spłaty zadłużenia Kredytobiorcy, w szczególności wysokości stopy odsetek umownych opłat lub prowizji należnych Bankowi, a także obliczania Kwoty do zapłaty za Okres rozliczeniowy (promocyjna Opcja spłaty), lub b. skorzystania z oferty promocyjnej lub dokonywania Transakcji lub c. wyboru lub zmiany Opcji spłaty. 2. Oferta promocyjna może być uzależniona od warunku lub terminu. 3. Bank może złożyć Kredytobiorcy ofertę zmiany wysokości Limitu gotówkowego bez zmiany wysokości Limitu kredytowego. Do oferty tej stosują się odpowiednio zasady dotyczące oferty promocyjnej. ROZDZIAŁ III. UMOWA KREDYTU RATALNEGO Art. 37. POSTANOWIENIE WSTĘPNE Niniejszy rozdział stosuje się do umów kredytu ratalnego. Art. 38. TOWARU LUB USŁUGI Kredytobiorca wyraża zgodę na odbiór towaru lub usługi, na nabycie których kredyt został udzielony, w uzgodnionym ze sprzedawcą terminie i przyjmuje do wiadomości, że nieodebranie tego towaru lub usługi nie zwalnia go z obowiązku terminowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu ratalnego. Art. 39. SKUTKI ZMIANY STOPY ODSETEK MAKSYMALNYCH 1. Jeżeli, zgodnie z umową kredytu ratalnego, stopa odsetek umownych ulegnie zmniejszeniu wskutek zmiany stopy odsetek maksymalnych: a. odpowiednio wzrośnie kwota kredytu płatna w ramach każdej raty miesięcznej wymagalnej nie wcześniej niż w dniu zmniejszenia stopy odsetek umownych i odpowiednio zmaleje kwota odsetek płatna w ramach każdej takiej raty tak, aby kwota raty miesięcznej pozostała co do zasady niezmieniona, b. odpowiednio zmaleje kwota najpóźniej wymagalnej raty miesięcznej, a jeżeli kwota tej raty nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia kwoty należnych odsetek także kwota kolejnej najpóźniej wymagalnej raty miesięcznej, c. jeżeli Kredytobiorca nadpłaci odsetki umowne, Bank niezwłocznie zwróci mu nadwyżkę, d. jeżeli odsetki umowne naliczone za okres, za który odsetki umowne należą się wedle zmniejszonej stopy, zostały zapłacone przed dniem zmniejszenia, stosuje się tylko powyższe postanowienia niniejszego ustępu o nadpłacie. 2. Jeżeli, zgodnie z umową kredytu ratalnego, stopa odsetek umownych ulegnie zwiększeniu wskutek zmiany stopy odsetek maksymalnych: a. odpowiednio wzrośnie kwota odsetek umownych płatna w ramach każdej raty miesięcznej wymagalnej nie wcześniej niż w dniu zwiększenia stopy odsetek umownych i odpowiednio zmaleje kwota kredytu płatna w ramach każdej takiej raty tak, aby kwota raty miesięcznej pozostała co do zasady niezmieniona, b. odpowiednio wzrośnie kwota najpóźniej wymagalnej raty miesięcznej, a jeżeli kwota tej raty miałaby wzrosnąć ponad swą wysokość określoną w umowie kredytu ratalnego nadwyżka będzie stanowiła kolejną ratę miesięczną. 3. Wskutek zastosowania powyższych postanowień niniejszego artykułu nie ulegnie zmianie łączna kwota kredytu. 16

17 Art. 40. PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE 1. Niniejszy artykuł stosuje się, jeżeli umowa kredytu ratalnego stanowi, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenie wskazanego w tej umowie przedmiotu zabezpieczenia (Przedmiot zabezpieczenia). 2. Kredytobiorca nie ma prawa zbyć ani udostępniać innym osobom Przedmiotu zabezpieczenia do czasu powrotnego przejścia jego własności na Kredytobiorcę. Zbycie przez Kredytobiorcę Przedmiotu zabezpieczenia przed powrotnym przejściem jego własności na Kredytobiorcę może pociągać za sobą odpowiedzialność karną zgodnie z art. 284 kodeksu karnego. 3. Do czasu powrotnego przejścia własności Przedmiotu zabezpieczenia na Kredytobiorcę albo jego wydania Bankowi, Kredytobiorca powinien używać go w sposób prawidłowy i zgodny z jego przeznaczeniem oraz ponosić koszty związane z jego posiadaniem. 4. Bank może zaspokoić swoje wierzytelności przez sprzedaż lub zachowanie Przedmiotu zabezpieczenia. 5. Jeżeli Bank wypowiedział umowę kredytu ratalnego lub jest uprawniony do jej wypowiedzenia: a. Bank może zawiadomić Kredytobiorcę o cenie, za jaką zamierza zbyć Przedmiot zabezpieczenia, b. Kredytobiorca powinien, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu tego zawiadomienia: i. nabyć Przedmiot zabezpieczenia za cenę określoną w tym zawiadomieniu albo ii. wydać ten przedmiot Bankowi, c. jeżeli Kredytobiorca nie nabędzie Przedmiotu zabezpieczenia, Bank zbędzie Przedmiot zabezpieczenia w komisie albo w inny publiczny sposób za cenę nie niższą niż jego wartość rynkowa z dnia takiego zbycia, d. jeżeli w terminie 2 miesięcy od wydania mu Przedmiotu zabezpieczenia Bank nie zbędzie Przedmiotu zabezpieczenia, Bank może oświadczyć Kredytobiorcy, że Bank zachowa Przedmiot zabezpieczenia w miejsce spłaty zobowiązań Kredytobiorcy w kwocie wskazanej w tym oświadczeniu, przy czym: i. ta kwota nie może być niższa od wartości rynkowej Przedmiotu zabezpieczenia w dniu wysłania tego oświadczenia, ii. własność tego przedmiotu nie przechodzi wówczas z powrotem na Kredytobiorcę, e. kwota uzyskana ze zbycia Przedmiotu zabezpieczenia albo wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w literze poprzedzającej, jest zaliczana na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy na zasadach przewidzianych dla wpłat Kredytobiorcy; Bank zwraca Kredytobiorcy ewentualną nadwyżkę, pomniejszoną o koszty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego oraz koszty wysłania do Kredytobiorcy wymienionego oświadczenia, w terminie 14 dni od otrzymania ceny albo doręczenia Kredytobiorcy tego oświadczenia, f. kosztami związanymi z dochodzeniem należności są także koszty przechowywania i zbycia Przedmiotu zabezpieczenia. Art. 41. ZWROT TOWARU 1. Na wypadek, gdyby Kredytobiorca, nie odstępując od umowy kredytu ratalnego, zwrócił towar, poleca on sprzedawcy wypłacić Bankowi różnicę między łączną ceną towarów lub usług a wpłatą własną. Na wypadek, gdyby Kredytobiorca, nie odstępując od umowy kredytu ratalnego, zwrócił część towaru, poleca on sprzedawcy wypłacić Bankowi część ceny podlegającą zwrotowi, jednak nie więcej niż różnicę między łączną ceną towarów lub usług a wpłatą własną. 1. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym: a. kwota wypłacona Bankowi jest zaliczana na poczet zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytu ratalnego, przy czym w pierwszej kolejności zalicza się ją na poczet kwoty kredytu, b. Kredytobiorca jest zobowiązany do uzyskania informacji o wysokości swego zadłużenia po zwrocie towaru albo części towaru pod numerem telefonu wskazanym w umowie kredytu ratalnego, przy czym: i. Bank może wskazać nowy numer, ii. informacja ta nie może być rozumiana jako zwolnienie z długu. 2. W rozumieniu niniejszego artykułu: a. zwrot towaru oznacza odstąpienie od umowy, na podstawie której Kredytobiorca nabył kredytowany towar lub usługę, albo rozwiązanie tej umowy, b. zwrot części towaru oznacza częściowe rozwiązanie lub odstąpienie od wymienionej umowy albo skuteczne żądanie obniżenia przewidzianej w niej ceny. 17

18 ROZDZIAŁ IV. UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO Art. 42. POSTANOWIENIE WSTĘPNE Niniejszy rozdział stosuje się do umów kredytu gotówkowego. Art. 43. SKUTKI ZMIANY STOPY ODSETEK MAKSYMALNYCH Postanowienia rozdziału poprzedzającego o skutkach zmiany stopy odsetek maksymalnych wobec odsetek umownych stosuje się odpowiednio do umowy kredytu gotówkowego. 18

19 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców, oznaczone indeksem SYGMA/05/2011 mają zastosowanie do Umow Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców na Życie o indeksie Sygma/05 zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. a Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Umowy Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców o indeksie Sygma/06 zawartej pomiędzy Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce a Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz stanowią ich integralną część. ART 1. DEFINICJE W Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców oznaczonych indeksem SYG- MA/05/2011 (dalej: Warunki) oraz w pozostałych dokumentach dotyczących Umowy ubezpieczenia, poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia: 1. Aktywacja karty zmiana statusu karty z nieaktywnej na aktywną, dokonana przez Ubezpieczającego na wniosek Kredytobiorcy, umożliwiająca Ubezpieczonemu dokonywanie transakcji z użyciem karty; 2. Choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju; 3. Deklaracja zgody oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia, złożone Ubezpieczającemu w formie pisemnej albo w trakcie rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela na warunkach określonych w niniejszych SWU; 4. Dzień przystąpienia do ubezpieczenia a) w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej dzień złożenia Ubezpieczającemu wypełnionej i podpisanej przez Kredytobiorcę Deklaracji zgody. b) w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie oświadczenia złożonego w trakcie rozmowy telefonicznej Kredytobiorcy z Ubezpieczającym lub jego przedstawicielem dzień, w którym Kredytobiorca wyraził zgodę podczas rozmowy telefonicznej na przystąpienie do ubezpieczenia. W przypadku wielokrotnego przystąpienia do ubezpieczenia przez Kredytobiorcę, Ochrona ubezpieczeniowa w ramach danej Umowy o kartę kredytową, jest udzielana tylko na podstawie pierwszego przystąpienia do ubezpieczenia. Powyższe nie stoi w sprzeczności z możliwością zmiany Pakietu przez Ubezpieczonego; 5. Dzień zajścia zdarzenia : a) w przypadku śmierci dzień zgonu, wskazany w akcie zgonu; b) w przypadku trwałego i częściowego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku dzień wystąpienia trwałego i częściowego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku w rozumieniu niniejszych Warunków, wskazany w dokumentacji medycznej; c) w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy dzień wskazany w orzeczeniu, lub w przypadku braku wskazania dnia w orzeczeniu, za dzień wystąpienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy uznaje się dzień wydania orzeczenia; d) w przypadku pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku; e) w przypadku poważnego zachorowania, w zależności od zdarzenia lub choroby: w odniesieniu do nowotworu złośliwego (rak), zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek dzień wydania diagnozy przez lekarza, potwierdzającej zgodność danej choroby z opisem choroby wskazanej w niniejszych Warunkach; w odniesieniu do operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass) dzień przeprowadzenia zabiegu; w odniesieniu do przeszczepu narządów dzień wykonania zabiegu lub gdy zakwalifikowano Ubezpieczonego na listę biorców, dzień zakwalifikowania Ubezpieczonego na listę biorców oczekujących na przeszczep; f) w przypadku utraty pracy: dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony dzień rozwiązania stosunku pracy, z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, w tym także dzień rozwiązania stosunku służbowego, wskazany w pisemnym dokumencie orzekającym o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego; dla osób prowadzących działalność gospodarczą dzień wyrejestrowania działalności z ewidencji działalności gospodarczej przez właściwy organ administracji samorządowej; 6. Karta karta płatnicza z Kredytem, wydana Posiadaczowi karty w oparciu o Umowę o kartę kredytową zawartą z Kredytodawcą; 7. Kredyt limit odnawialny udzielony Posiadaczowi karty przez Kredytodawcę na podstawie Umowy o kartę kredytową, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Kredytodawcy i walucie krajowej (zł), oferowany na okres 12 miesięcy, z możliwością jego automatycznego przedłużenia na kolejny 12-miesięczny okres, oraz w tym samym trybie na kolejne 12-miesięczne okresy; 8. Kredytobiorca osoba fizyczna albo rolnik indywidualny albo osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, będąca rezydentem lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Posiadaczem karty, która zawarła z Kredytodawcą Umowę o kartę kredytową oraz korzysta z kredytu jako Kredytobiorca główny (kredytobiorca 1); 19

20 9. Kredytodawca Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce udzielający Kredytu w ramach Karty w oparciu o wewnętrzne regulacje oraz zawierający z Kredytobiorcą Umowę o kartę kredytową; 10. Lekarz osoba wykonująca zawód lekarza medycyny, w rozumieniu przepisów prawa polskiego; 11. Miesięczne świadczenie ubezpieczeniowe rodzaj świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego z tytułu utraty pracy, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, którego wysokość jest równa minimalnej kwocie spłaty zadłużenia zgodnie z Tabelą opcji minimalnych spłat określonej w Umowie o kartę kredytową, stanowiącej nie więcej niż 5 % średniej wielkości Salda zadłużenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli zgodnie z Tabelą opcji minimalnych spłat określonej w Umowie o kartę kredytową wymagana jest spłata salda w całości, Ubezpieczyciel spłaca całość pod warunkiem, że nie przekracza ono 30 zł; 12. Miesięczny wyciąg sporządzone przez Kredytodawcę zestawienie transakcji lub operacji dokonanych w Okresie rozliczeniowym za pomocą Karty, w danym Okresie rozliczeniowym Karty, skutkujących zmianą Salda zadłużenia. Wyciąg uwzględnia wszystkie opłaty, prowizje oraz odsetki pobrane przez Ubezpieczającego; 13. Nieszczęśliwy wypadek nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 14. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie ubezpieczeniowe przy udziale pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym będące bezpośrednią przyczyną obrażeń ciała Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny uznaje się również wypadek, w którym Ubezpieczony poruszał się jako pieszy i został uderzony przez jakikolwiek pojazd będący w ruchu; 15. Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela danemu Ubezpieczonemu z tytułu Umowy ubezpieczenia i na zasadach określonych w niniejszych Warunkach (ubezpieczenie); 16. Okres rozliczeniowy okres, który zgodnie z Umową o kartę kredytową jest podstawą naliczania przez Ubezpieczającego Salda zadłużenia w comiesięcznym wyciągu z tytułu zadłużenia Karty; 17. Okres ubezpieczenia czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia, rozpoczynający się od dnia wskazanego w art. 4 ust.1 oraz trwającej przez miesięczny Okres rozliczeniowy. Okres ubezpieczenia jest automatycznie wznawiany na kolejny jednomiesięczny Okres rozliczeniowy oraz w tym samym trybie na kolejne miesięczne Okresy rozliczeniowe; 18. Opłata ubezpieczeniowa miesięczna opłata pobierana przez Ubezpieczającego od Ubezpieczonego w poczet Kredytu na podstawie Umowy o Kartę kredytową; 19. Orzeczenie prawomocne orzeczenie lekarskie, wydane zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego, orzekające o całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy na okres dłuższy niż 5 lat (orzeczenia na okresy krótsze niż 5 lat nie podlegają sumowaniu) wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS, komisję lekarską, wyrok sądu; 20. Pakiet podstawowy jeden z 3 Pakietów podstawowych ubezpieczenia charakteryzujący się określonym zakresem ubezpieczenia oraz limitem wiekowym Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach danego Pakietu; 21. Przyznany kredyt maksymalny kredyt, przyznany Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kartę kredytową zawartej z Kredytodawcą, na jaki Posiadacz karty może się zadłużyć oraz który może wykorzystywać wielokrotnie. W przypadku zmiany wysokości przyznanego limitu kredytu pod uwagę brany jest nowy przyznany limit w zmienionej wysokości, przy czym maksymalna wysokość przyznanego limitu nie może wynieść więcej niż zł; 22. Posiadacz karty Kredytobiorca korzystający z Kredytu udzielanego w ramach Umowy o kartę kredytową; 23. Pojazd pojazd samochodowy, pojazd szynowy, ciągnik rolniczy, motorower, motocykl, rower, dopuszczony do ruchu lądowego oraz pojazd mechaniczny dopuszczony do ruchu wodnego lub powietrznego, na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego; 24. Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku potwierdzony odpowiednią dokumentacją medyczną, stały i nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, służący zachowaniu, przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku wyraża się w dniach oraz oblicza się jako różnica między datą wypisu ze szpitala a datą przyjęcia do szpitala. Za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku uznaje się okres: a. w przypadku pierwszego pobytu w szpitalu oraz każdego kolejnego pobytu w szpitalu, gdy od ostatniego pobytu w szpitalu upłynęło co najmniej 30 dni: okres kolejnych 3 pierwszych dni, a gdy po upływie 3 dni Ubezpieczony nadal przebywa w szpitalu, okres każdych kolejnych 30 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. b. w przypadku kolejnego pobytu w szpitalu, gdy od ostatniego pobytu w szpitalu nie upłynęło co najmniej 30 dni: wskutek tej samej przyczyny okres każdych kolejnych 30 dni przebywania Ubezpieczonego w szpitalu, wskutek innego nieszczęśliwego wypadku zgodnie z postanowieniami z lit.a; 25. Poważne zachorowanie jedno z następujących zdarzeń lub chorób: 20

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W KANALE INTERNETOWYM OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W KANALE INTERNETOWYM OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE W KANALE INTERNETOWYM OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Obowiązuje od 31.03.2014 r. REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE

Bardziej szczegółowo

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce WARunki UBEZPieczenia OŚwiadczenie O odstąpieniu OD umowy ɶɶ Regulamin umów O KRedyt konsumencki sygma Banque S.A. oddział W Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce Regulamin umów o kredyt konsumencki Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ɶɶ REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 04.08.2015 r.

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 04.08.2015 r. REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 04.08.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 05.07.2015 r.

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 05.07.2015 r. REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 05.07.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od r.

REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od r. REGULAMIN UMOWY O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ ORAZ SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA ONLINE Obowiązuje od 1.06.2016 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 10x0% - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker» (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Obowiązuje od 14 sierpnia 2012 2 Spis treści: 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sygma Bank Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sygma Bank Polska S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sygma Bank Polska S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady i zakres Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji kredyt odroczony 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji kredyt odroczony (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD 01.10-31.12.2015 (dalej zwany Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Zadzwoń po gotówkę bez prowizji 01.07-31.08.2015

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo