Jak korzystać z PTEnet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak korzystać z PTEnet"

Transkrypt

1 Jak korzystać z PTEnet publikacja: 12 wrzesień 2014 r. Lista tematów pomocy: 1. Kto i w jaki sposób może korzystać z PTEnet? 2. Funkcjonalności udostępnione w PTEnet 3. Aktywacja platformy internetowej PTEnet 4. Logowanie 5. Zasady dotyczące budowy Hasła dostępu 6. Logowanie do PTEnet z wykorzystaniem adresu 7. Zmiana Hasła dostępu 8. Zmiana danych teleadresowych 9. Formularz kontaktowy 10. Definicje 11. Najczęstsze przyczyny błędu i zalecany sposób postępowania 1. Kto i w jaki sposób może korzystać z PTEnet 1. Usługa jest bezpłatna. 2. Z PTEnet może korzystać każdy Klient MetLife PTE S.A., który aktywuje usługę, zgodnie z 2 Pomocy. 3. Aby zalogować się do PTEnet, należy podać numer swojego rachunku, odpowiednio: OFE, IKZE lub IKE oraz Hasło. 4. Po trzykrotnym podaniu błędnego hasła podczas logowania dostęp do PTEnet zostanie zablokowany. 2. Funkcjonalności udostępnione w PTEnet 1. Dostęp do informacji o bieżącym stanie środków na rachunkach Klienta, odpowiednio: OFE, IKZE lub IKE, 2. Umożliwienie Klientowi PTE dostępu do zestawienia operacji: a. od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek w MetLife OFE i/lub b. od dnia wpływu pierwszej wpłaty na Rachunek IKZE oraz c. od dnia wpływu pierwszej wpłaty na Rachunek IKE w MetLife DFE, 3. Formularz kontaktowy, za pomocą którego klient może wysłać pytanie lub zgłosić skargę do MetLife PTE, 4. Formularz aktualizacji danych umożliwiający: a. Zgłoszenie zmiany danych teleadresowych: adresu do korespondencji, adresu oraz numerów telefonu stacjonarnego i komórkowego, 1

2 b. zgłoszenie zgody lub sprzeciwu na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez MetLife PTE S.A., c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A. dla celów marketingowych tych spółek, d. wyrażenie zgody na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A. MetLife PTE zastrzega sobie prawo do: przerw technicznych w dostępie do PTEnet, czasowego lub stałego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu funkcjonalności PTEnet, zablokowania platformy PTEnet w przypadku, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przesyłania/zamieszczania treści bezprawnych. 3. Aktywacja usługi PTEnet 1. Aby aktywować dostęp do platformy internetowej PTEnet, Klient MetLife PTE powinien zapoznać się z Regulaminem na stronie i wybrać opcję Uaktywnij dostęp do PTEnet. Następnie należy postępować zgodnie z podanymi na stronie wskazaniami. 2. Na adres podany w trakcie aktywacji usługi, MetLife PTE prześle Klientowi informację zawierającą adres elektroniczny link do strony, na której Klient będzie mógł aktywować dostęp do PTEnet. 3. Klient PTE, korzystając z otrzymanego adresu elektronicznego (linku), aktywuje swoje konto w PTEnet, a następnie ustanawia swoje Hasło. Od tego momentu korzystając z PTEnet należy wpisywać ustanowione Hasło. 4. Po trwającej kilka minut konfiguracji konta usługa jest dostępna. 5. Hasło do PTEnet należy zapamiętać i chronić przed dostępem osób niepowołanych. Od tego momentu korzystając z PTEnet należy wpisywać ustanowione Hasło. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących platformy internetowej PTEnet, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta przez zakładkę Formularz kontaktowy zamieszczony w PTEnet oraz na stronie internetowej lub pod numerem telefonu Logowanie 1. Aby zalogować się do PTEnet, należy podać numer swojego rachunku, odpowiednio: OFE, IKZE lub IKE oraz Hasło. 2. Logowanie adresem podawanym zamiast numeru rachunku jest możliwe dopiero po aktywacji dostępu do PTEnet i wskazaniu tego adresu w usłudze PTEnet jako adresu do kontaktów drogą elektroniczną. 3. Po trzykrotnym podaniu błędnego hasła podczas logowania dostęp do PTEnet zostanie zablokowany. 5. Zasady dotyczące budowy Hasła: powinno zawierać od 8 do 10 znaków, musi zawierać litery (z wyłączeniem polskich znaków), powinno zawierać małe i duże litery, musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub jeden ze znaków # $ % ^ & * nie może zaczynać się i kończyć cyfrą. W trakcie logowania i po zalogowaniu bezpieczeństwo danych Członka MetLife OFE i/lub Członka MetLife DFE zapewnia szyfrowanie z użyciem protokołu SSL v3 z kluczem 128-bitowym. 2

3 6. Logowanie do PTEnet z wykorzystaniem adresu Chcąc wykorzystać możliwość logowania się do PTEnet za pomocą adresu , należy: 1. zalogować się do PTEnet wpisując numer rachunku OFE i/lub numer rachunku IKE i/lub IKZE oraz Hasło, 2. w zakładce ZMIANA ADRESU podać adres i potwierdzić go przyciskiem ZMIEŃ. 4. od tej pory adres został ustanowiony jako opcjonalny login do PTEnet, którego można zamiennie z numerem rachunku używać przy logowaniu; Logując się do PTEnet można podawać adres i Hasło lub numer rachunku i Hasło. 7. Zmiana Hasła dostępu 1. Aby dokonać zmiany hasła, należy zalogować się do PTEnet i wpisać swoje nowe Hasło w zakładce Zmiana Hasła, potwierdzając je w kolejnej pozycji. 2. Hasło musi spełniać wymogi podane w Nowe Hasło należy zapamiętać. Od tego momentu korzystając z PTEnet należy wpisywać nowe, zmienione Hasło. 8. Zmiana danych teleadresowych Na platformie PTEnet w zakładce Nowa zmiana danych jest udostępniony Formularz zmiany danych, który umożliwia Klientowi: 1. zgłoszenie zmiany danych teleadresowych: a. adresu do korespondencji, b. adresu , c. numerów telefonu: stacjonarnego i komórkowego, 2. zgłoszenie zgody lub sprzeciwu na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez MetLife PTE S.A., 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A. dla celów marketingowych tych spółek, 4. wyrażenie zgody na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A. Po wysłaniu zmian do MetLife PTE S.A., Klient ma możliwość uzyskiwania bieżącej informacji o etapie procesowania swojego zgłoszenia w usłudze Historia zmiany danych oraz posiada dostęp do wysłanego dokumentu, zapisanego w postaci pliku PDF. Wysłane zgłoszenie, które wpłynęło do MetLife PTE S.A. i oczekuje na wykonanie aktualizacji danych jest opisane w Historii zmiany danych ze statusem Oczekujące. Po wprowadzeniu zmian do rejestru członków funduszu Status zgłoszenia zostaje zmieniony na Wykonane. W kolumnie Data realizacji zgłoszenia widnieje data wprowadzenia zgłoszonych przez Klienta zmian do rejestru członków funduszu. Od tego dnia dane zgłoszone przez Klienta widnieją w rejestrze członków jako aktualne dane. 9. Formularz kontaktowy 1. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi zadanie pytania lub wyrażenie opinii oraz zgłoszenie skargi do MetLife PTE S.A. w szybki i wygodny sposób, 2. Po wysłaniu zgłoszenia za pomocą formularza, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie owe o wpłynięciu zgłoszenia do MetLife PTE S.A. na wskazany przez niego adres mailowy wraz z informacją o numerze sprawy założonej w rejestrze zgłoszeń, 3. Odpowiedź na pytanie, opinię lub skargę jest wysyłana niezwłocznie po otrzymaniu maila przez pracownika merytorycznego. 3

4 10. Definicje 1. MetLife PTE MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych, wpłacony w całości, zarządzająca MetLife OFE i MetLife DFE, 2. MetLife OFE MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE, 3. MetLife DFE MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE, 4. Członek OFE osoba fizyczna, na której nazwisko został otwarty i jest prowadzony rachunek w MetLife OFE, 5. Członek DFE osoba fizyczna, na której nazwisko został otwarty i jest prowadzony Rachunek IKZE lub IKE, 6. Klient PTE Członek OFE i/lub MetLife DFE, 7. Użytkownik Klient PTE lub każda osoba fizyczna korzystająca z Usług, 8. Umowa - pisemna umowa zawarta przez osobę przystępującą do funduszu MetLife OFE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.) i/lub pisemna umowa zawarta przez oszczędzającego z MetLife DFE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.). 9. Login indywidualna nazwa Użytkownika korzystającego z Usług wymagających Uwierzytelnienia. Login mogą stanowić: dowolny numer posiadanego przez Użytkownika rachunku w MetLife OFE albo w MetLife DFE lub adres Użytkownika. 10. Hasło dostępu indywidualne hasło Użytkownika pozwalające na dostęp do korzystania z Usług wymagających Uwierzytelnienia, 11. Uwierzytelnienie potwierdzenie swojej tożsamości przy użyciu Loginu i Hasła dostępu, 12. Strona internetowa witryna internetowa pod adresem elektronicznym: 13. Usługa dostępne dla Użytkowników na Stronie internetowej Usługi określone w 4 Regulaminu, 14. PTEnet platforma internetowa umożliwiająca korzystanie z Usług wymagających uwierzytelnienia, 15. Wirtualna teczka - platforma internetowa umożliwiająca korzystanie z Usług wymagających uwierzytelnienia, 16. Rachunek w MetLife OFE indywidualny rachunek członkowski prowadzony na podstawie podpisanej z MetLife OFE umowy o członkostwo, 17. Rachunek w MetLife DFE indywidualny rachunek członkowski prowadzony na podstawie podpisanej z MetLife DFE umowy o członkostwo, 18. Okres składkowy okres, za jaki została zapłacona składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca) pojęcie to dotyczy wyłącznie OFE, 19. Kwota opłaty potrąconej od środków przekazanych przez ZUS prowizja dla MetLife PTE S.A. od składki przekazanej do funduszu pojęcie to dotyczy wyłącznie OFE, 20. Kwota opłaty potrąconej od wpłaconych środków prowizja dla MetLife PTE S.A. od środków pieniężnych wpłaconych przez klienta pojęcie to dotyczy wyłącznie MetLife DFE, 4

5 21. Kwota inwestowanych środków kwota zapisywana na rachunku członka w MetLife OFE lub kwota zapisywana na rachunku członka MetLife DFE (środki, które wpłynęły na rachunek są pomniejszona o prowizję dla MetLife PTE S.A. zarządzające OFE i DFE), 22. Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych kwota inwestowanych środków podzielona przez wartość jednostki rozrachunkowej, 23. IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest prowadzone dla osoby fizycznej, która podpisała umowę o członkostwo w MetLife DFE, 24. IKE Indywidualne Konto Emerytalne jest prowadzone dla osoby fizycznej, która podpisała umowę o członkostwo w MetLife DFE, 25. Wpłata środki pieniężne wpłacone na Rachunek IKZE i/lub Rachunek IKE, 26. Jednostki rozrachunkowe prawo majątkowe odzwierciedlające udział Klienta MetLife PTE w majątku funduszu, odpowiednio OFE, IKZE, IKE. Chcąc wycenić wartość swojej inwestycji, Klient powinien pomnożyć posiadaną liczbę jednostek rozrachunkowych przez aktualną wartość jednostki rozrachunkowej dla funduszu, którego jest członkiem (wyceny jednostek prezentowane są na stronie internetowej lub w prasie). 27. Wypłata transferowa przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego z IKZE i/lub IKE prowadzonej przez inną instytucję finansową na IKZE i/lub IKE w nowej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych z IKZE/IKE zmarłego do IKZE/IKE osoby uprawnionej. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej, 28. Kalkulator wpłat kalkulator umożliwiający wyliczenie kwoty, jaka pozostała do wpłaty w danym roku na rachunek IKZE i/lub IKE, 29. Odliczenie od podatku wpłat dokonanych na IKZE wpłaty podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE oszczędzający gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE, z zastrzeżeniem, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 % kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skałek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych na rok poprzedni, 30. Zwolnienie wpłat na IKE z podatku od zysków kapitałowych, czyli z tzw. podatku Belki wpłaty na IKE dają możliwość uniknięcia podatku Belki, 11. Najczęstsze przyczyny błędu i zalecany sposób postępowania Błąd logowania Przy kolejnym logowaniu wpisano błędne Hasło dostępu - należy nacisnąć opcję "Ponów" i wpisać Hasło. Nie pamiętam Hasła dostępu Na stronie usługa PTEnet należy skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła lub zablokowałeś konto? W przypadku wystąpienia innego błędu lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta mailem przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu

6 Usługa zablokowana W celu ponownej aktywacji dostępu do PTEnet należy na stronie usługa PTEnet skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła lub zablokowałeś konto? lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta mailem przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu Nowe Hasło - błąd zmiany hasła Hasło należy zbudować zgodnie z zasadami budowy Hasła, określonymi w pkt 5. Naciśnij "Ponów", aby spróbować jeszcze raz i podaj nowe hasło. Nowe hasło należy zapamiętać. Od tego momentu korzystając z PTEnet należy wpisywać nowe, zmienione hasło. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Obsługi Klienta przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia Usługi epioneer

Warunki świadczenia Usługi epioneer Warunki świadczenia Usługi epioneer I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki określają zasady świadczenia Usługi epioneer dla uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PZU Życie SA; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PZU Życie SA; Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną PZU życie SA Załącznik do uchwały nr UZ/160/2012 Zarządu PZU Życie SA z dnia 2 lipca 2012 r. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć International Business Center Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć 1 International Business Center I. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo