e-serwis Podręcznik dla Klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-serwis Podręcznik dla Klienta"

Transkrypt

1 e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z

2 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie 3 2 e-serwis Aktywacja usługi Pierwsze logowanie Następne logowanie Strona główna Dyspozycje Dyspozycja zmiany alokacji składki Dyspozycja przeniesienia środków Zmiana danych osobowych Lista dyspozycji Anulowanie dyspozycji Transakcje funduszowe Należności i wypłaty Zmiana hasła / telepinu Wydruk zawartości ekranu 9 2

3 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie e-serwis jest portalem informacyjno-transakcyjnym udostępnianym Klientom Allianz poprzez Internet, umożliwiającym składanie dyspozycji oraz uzyskanie informacji o stanie polis/certyfikatów. Niniejszy dokument zawiera opis dostępnych funkcjonalności oraz ich możliwej interakcji. e-serwis uruchamiany jest w oknie przeglądarki internetowej. 2 e-serwis Platforma, która umożliwia Klientowi samodzielną obsługę polis/certyfikatów poprzez Internet. Aby móc z niej korzystać Klient musi posiadać: polisę/certyfikat (być Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym), w ramach której Allianz udostępnia mu usługę, dostęp do sieci internet oraz przeglądarki stron, telefon komórkowy. 2.1 Aktywacja usługi Dostęp do platformy wymaga od Klienta znajomości numeru polisy/certyfikatu i swojego numeru PESEL. Po wejściu na stronę platformy należy kliknąć na przycisk Aktywacja usługi. W formatce Aktywacja usługi należy wprowadzić: numer PESEL, numer polisy/certfikatu, cztery dowolne cyfry (cyfry te będą początkiem hasła inicjalnego i telepinu), które należy zapamiętać, kod z obrazka. Następnie należy zaznaczyć znacznik zgody z postanowieniami regulaminu i zatwierdzić dane przyciskiem Aktywuj. Jeśli dane są poprawne, pojawi się komunikat potwierdzenia aktywacji usługi z identyfikatorem Klienta. Klient otrzyma dwa komunikaty SMS: drugą cześć hasła inicjalnego, drugą część telepinu. 3

4 Jeśli po podaniu danych platforma nie może aktywować usługi, pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli Klient nie popełnił błędu przy wpisywaniu danych, a nadal nie można aktywować usługi, należy skontaktować się z Infolinią. Po zatwierdzeniu pokazuje się komunikat potwierdzenia zmiany hasła oraz pojawia się menu boczne umożliwiające korzystanie z platformy. 2.2 Pierwsze logowanie Po prawidłowo wykonanej aktywacji Klient zna swój identyfikator i tymczasowe hasło inicjalne (4 cyfry podane przez Klienta oraz 5 cyfr wygenerowanych przez platformę wysłanych jako komunikat SMS na telefon komórkowy Klienta). Na ekranie z potwierdzeniem wykonania aktywacji usługi należy kliknąć na przycisk Logowanie (lub wejść od nowa na stronę platformy). Następnie należy wprowadzić dane identyfikacyjne: Identyfikator Klienta, Hasło tymczasowe (inicjalne). 2.3 Następne logowanie Po wejściu na stronę platformy należy wprowadzić dane identyfikacyjne: Identyfikator Klienta, Hasło, i zatwierdzić je przyciskiem Zaloguj. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się strona główna z menu bocznym umożliwiającym korzystanie z platformy. 2.4 Strona główna Po prawidłowym wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu przyciskiem Zaloguj pojawi się ekran zmiany tymczasowego hasła inicjalnego. Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie. Musi się ono składać z minimum 9 znaków i zawierać przynajmniej jedną: małą literę, dużą literę, cyfrę, i opcjonalnie znak specjalny Nadanie nowego hasła należy zatwierdzić przyciskiem Dalej. Na tej stronie platforma prezentuje wszystkie polisy/certyfikaty Klienta, w ramach których Allianz udostępnia usługę. Klient ma dostęp do zbiorczej informacji o polisach/ certyfikatach, jak również do menu po lewej stronie zawierającego pozycje: Moje polisy/certyfikaty (strona główna), Moje dane, Dyspozycje, Transakcje funduszowe, Należności i wpłaty, Zmiana hasła. W celu przejrzenia szczegółowych informacji o polisie/ certyfikacie należy kliknąć na jej numer. Ostatnim etapem jest komunikat SMS z kodem autoryzacji wysyłany do Klienta, który należy wprowadzić na następnym ekranie i zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. 4

5 Ekran prezentujący szczegółowe informacje o danej polisie/ certyfikacie daje również możliwość składania dyspozycji. 2.5 Dyspozycje Platforma umożliwia Klientowi wprowadzanie dyspozycji zmian na polisach/certyfikatach lub zmian danych osobowych, które później zostają przetworzone i zaktualizowane. Uwaga! Aktywny dostęp do polis/certyfikatów czyli możliwość składania dyspozycji posiada: Klient będący Ubezpieczającym w ramach ubezpieczeń indywidualnych, Klient będący Ubezpieczonym, jeśli posiada ubezpieczenie w ramach ubezpieczeń grupowych. Po kliknięciu na przycisk Zmiana alokacji składki pojawi się ekran Zmiana alokacji krok Dyspozycja zmiany alokacji składki Platforma umożliwia wprowadzenie dyspozycji zmiany alokacji składki. Klient ma możliwość wprowadzenia procentowego podziału składki pomiędzy poszczególne fundusze. Uwaga! Dyspozycja zmiany alokacji składki jest dostępna tylko dla aktywnych polis/certyfikatów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Platforma nie pozwoli złożyć nowej dyspozycji zmiany alokacji składki, jeśli dla danej polisy/certyfikatu są złożone i jeszcze nieprzetworzone dyspozycje zmiany alokacji składki lub wykupu całkowitego / odstąpienia (status: oczekująca / w realizacji ). Dyspozycja zmiany alokacji składki składana jest odrębnie dla każdego rachunku. Po zmodyfikowaniu alokacji składki pomiędzy fundusze dostępne dla produktu należy zatwierdzić dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Chcąc wprowadzić dyspozycję należy przejść na ekran szczegółów polisy/certyfikatu. 5

6 Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji) Dyspozycja przeniesienia środków Platforma umożliwia wprowadzenie dyspozycji przeniesienia środków z jednego funduszu źródłowego na wiele funduszy docelowych. Istnieje możliwość wprowadzenia dyspozycji umorzenia jednostek z funduszu źródłowego (krok 1 dyspozycji przeniesienia środków) poprzez podanie jednej z wartości: kwoty, procentu stanu, liczby jednostek. Uwaga! Dyspozycja przeniesienia środków jest dostępna tylko dla aktywnych polis/certyfikatów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Platforma nie pozwoli złożyć dyspozycji przeniesienia środków, jeśli dla danej polisy/certyfikatu złożona jest dyspozycja wykupu całkowitego / odstąpienia (status: oczekująca / w realizacji ). Po wybraniu funduszu źródłowego i określeniu wartości przeniesienia poprzez podanie jednej z wartości: kwoty, procentu stanu lub liczby jednostek należy określić, w jakim podziale i na jakie fundusze będą przeniesione środki a następnie zatwierdzić dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Chcąc wprowadzić dyspozycję należy przejść na ekran szczegółów polisy/certyfikatu. Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). 2.6 Zmiana danych osobowych Po kliknięciu na przycisk Przeniesienie środków pojawia się ekran Przeniesienie środków krok 1. Platforma umożliwia Klientowi zmianę jego podstawowych danych osobowych. W celu zmiany danych osobowych należy wybrać zakładkę Moje dane z lewego menu na stronie głównej. 6

7 Po modyfikacji danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Na ekranie, który się pojawi należy kliknąć na przycisk Zmień dane. Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). 2.7 Lista dyspozycji Pojawi się formatka Zmiana danych krok 1. Lista dyspozycji to ekran, gdzie można obejrzeć wszystkie dyspozycje Klienta dowiadując się o ich statusie (etapie realizacji) i dacie realizacji. Lista dyspozycji jest dostępna po wybraniu opcji Dyspozycje z lewego menu. Po wejściu na ekran Lista dyspozycji należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Typ dyspozycji, Status, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. 7

8 Możliwe akcje na ekranie Lista dyspozycji: W celu przejrzenia informacji szczegółowych dotyczących dyspozycji należy kliknąć na datę złożenia danej dyspozycji. W celu wydrukowania potwierdzenia złożenia dyspozycji należy kliknąć na link Wydruk dyspozycji (link jest dostępny dla statusów: oczekująca, w realizacji, zrealizowana). Pojawi się komunikat potwierdzenia złożenia dyspozycji z możliwością wydruku potwierdzenia dla Klienta (przycisk Wydruk dyspozycji). Uwaga! Dla statusów: anulowana i odrzucona operacje anulowania i wydruku dyspozycji są niedostępne. 2.8 Anulowanie dyspozycji Platforma umożliwia anulowanie dyspozycji, ale tylko dyspozycji o statusie oczekująca. W momencie, gdy dyspozycja zmieni status nie będzie już możliwości jej anulowania. Chcąc anulować dyspozycję należy przejść do ekranu z listą dyspozycji, wyszukać daną dyspozycję o statusie: oczekująca a następnie kliknąć na link Anuluj w kolumnie Operacje. Będąc na ekranie szczegółów danej dyspozycji także można ją anulować używając przycisku Anuluj. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. 2.9 Transakcje funduszowe Platforma umożliwia przeglądanie historii transakcji funduszowych na wybranym rachunku w ramach polisy/certyfikatu. Aby móc to zrobić, należy wybrać z lewego menu Transakcje funduszowe. Inną możliwością uzyskania dostępu do tego ekranu jest skorzystanie z przycisku Historia transakcji znajdującego się na ekranie prezentującym szczegóły polisy/certyfikatu z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Po wejściu na ekran Historia transakcji funduszowych należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Rachunek, Status, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. 8

9 2.10 Należności i wypłaty Platforma umożliwia przeglądanie informacji o wpłatach i należnościach. Aby móc to zrobić, należy wybrać z lewego menu Należności i wpłaty. Inną możliwością uzyskania dostępu do tego ekranu jest skorzystanie z przycisku Historia wpłat i należności znajdującego się na ekranie prezentującym szczegóły polisy/certyfikatu. Po wejściu na ekran Historia należności i wpłat należy określić kryteria wyszukiwania: Numer polisy/certyfikatu, Okres. Następnie należy zatwierdzić dane przyciskiem Szukaj. Pojawi się komunikat potwierdzenia zmiany hasła Wydruk zawartości ekranu Platforma umożliwia wydrukowanie zawartości każdego ekranu za pomocą ikonki drukarki, która jest dostępna w prawym górnym narożniku. Ikonka jest dostępna dla zalogowanego Klienta na każdym ekranie Zmiana hasła / telepinu Platforma umożliwia w dowolnym momencie zmianę hasła / telepinu. Aby to zrobić, należy wybrać z lewego menu zakładkę Zmiana hasła. Platforma prezentuje ekran Zmiana hasła krok 1. Następnie należy wprowadzić stare hasło i dwa razy nowe hasło zatwierdzając dane przyciskiem Dalej. Platforma wygeneruje i wyśle do Klienta kod autoryzacji w komunikacie SMS. Otrzymany kod należy wprowadzić w formatce autoryzacji operacji, która pojawi się na ekranie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź. 9

10 MESA-PK01 05/14

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny AXA

Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Plan Inwestycyjny AXA Zasady korzystania z serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 1 SPIS TREŚCI I. Aktywacja serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 2 1.1. AXAKOD 2 1.2. HASŁO1 2 1.3. HASŁO2 2 1.4. Aktywacja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

http://www.bs.slupca.pl

http://www.bs.slupca.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Słupcy Przewodnik dla Klienta Indywidualnego (Internetowa Obsługa Rachunku Klienta Indywidualnego) Wersja 014 http://www.bs.slupca.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo