IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM"

Transkrypt

1 QA/IKEDFE/1/2012 IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Nie płacisz podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych (warunki zwolnienia z podatku Belki są opisane poniżej). Poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot możesz zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. Przy regularnych wpłatach otrzymasz bonus za lojalność zapłacisz mniej za zarządzanie Twoimi pieniędzmi przez ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (ING DFE). W naszym wspólnym interesie jest osiąganie jak najwyższego zysku. Dzielisz się nim z nami dopiero po przekroczeniu 8% zysku w skali roku, z czego Ty otrzymasz 85% z kwoty przekraczającej 8%, a my 15% (szczegółowe informacje o opłatach znajdziesz poniżej). To Ty decydujesz, jaka będzie wysokość i częstotliwość dokonywanych wpłat. W każdej chwili możesz zmniejszyć lub zwiększyć wysokość wpłat a nawet zaprzestać ich opłacania. Pamiętaj tylko, że minimalna kwota jaką możesz wpłacać to 50 zł (z wyjątkiem pierwszej wpłaty 150 zł). W przypadku Twojej śmierci środki zgromadzone na IKE nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Środki te zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom. Gdy nie wskażesz takich osób, środki zgromadzone na IKE wejdą do spadku (informacje dotyczące opodatkowania wypłat znajdziesz poniżej). Powierzasz pieniądze profesjonalistom. Jesteśmy ekspertami w planowaniu finansowej przyszłości Klientów oraz zarządzaniu ich pieniędzmi. Informacje podstawowe CO TO JEST ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY (ING DFE)? W marcu 2012 r. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE) rozpoczęło zarządzanie ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego Klienci mogą oszczędzać na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Zarówno IKE jak i IKZE dają możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a tym samym zabezpieczenia emerytalnej przyszłości. Największy fundusz emerytalny ING OFE jest właśnie zarządzany przez ING PTE. Zajmuje czołowe miejsce na rynku polskim zarówno pod względem pomnażania środków Klientów, jak i osiąganych zysków. ING OFE najlepiej ze wszystkich funduszy pomnożył powierzone mu przez Klientów środki od początku działalności funduszy (na podstawie danych KNF za okres r r.). 1

2 Ci sami, osiągający najlepsze wyniki na rynku polskim eksperci, którzy zarządzają środkami Klientów w ramach ING OFE, będą inwestować Twoje pieniądze w ramach IKZE i IKE. KTO MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ IKE? Umowa o prowadzenie IKE (umowa IKE) z ING DFE może zostać zawarta, jeżeli ukończyłeś 18 lat i nie ukończyłeś 60 roku życia. W JAKI SPOSÓB ZAWIERANA JEST UMOWA IKE? 1. Żeby zawrzeć umowę IKE wystarczy wejść na stronę i wypełnić formularz. 2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas na wskazany przez Ciebie adres link aktywujący dostęp do portala oraz wgląd w treść przyszłej Umowy o prowadzenie IKE (w formacie PDF), z numerem Rachunku, na który powinieneś dokonywać wpłat. Dostęp do portala umożliwi Ci sprawdzanie stanu Rachunku czy historii wpłat. 3. Jednocześnie wyślemy do Ciebie kuriera z dwoma egzemplarzami Umowy przez nas już podpisanymi. 4. Wystarczy, że podpiszesz oba egzemplarze Umów. Zachowaj jeden egzemplarz dokumentów, a drugi oddaj kurierowi. 5. Podpisując Umowę o prowadzenie IKE stajesz się członkiem ING DFE. 6. Nie zapomnij dokonać pierwszej wpłaty w wysokości min. 150 zł. Inwestowanie środków realizowane będzie najwcześniej po otrzymaniu przez nas podpisanej przez Ciebie umowy. 7. Po otrzymaniu jednego egzemplarza Umowy - podpisanej przez Ciebie i przez nas - wyślemy Ci Potwierdzenie zawarcia umowy (w formacie PDF) na wskazany przez Ciebie adres . W potwierdzeniu powtórzymy informację o numerze Rachunku, na który powinieneś dokonywać wpłat. 8. Twój rachunek IKE może być zasilony tzw. Wypłatą transferową, czyli środkami, które zostaną przeniesione do nas z: innego rachunku IKE, jaki posiadasz w innej instytucji finansowej, Twojego Pracowniczego Programu Emerytalnego, IKE lub Pracowniczego Programu Emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli jesteś osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych przez tę osobę środków. 9. Pamiętaj, że powinieneś niezwłocznie zawiadomić nas jeśli zmienią się jakiekolwiek dane, które podawałeś w Umowie np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres , czy numer dokumentu tożsamości. JAK DZIAŁA IKE? Podstawowym celem IKE jest długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Dzięki wpłatom na IKE oszczędzasz na emeryturę, ponadto zgromadzone na rachunku pieniądze będą zwolnione (po spełnieniu określonych w przepisach warunków, m.in. osiągnięciu wieku emerytalnego) z 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). ILE PIENIĘDZY MOGĘ WPŁACIĆ NA RACHUNEK IKE W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM? Suma wpłat na IKE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty trzykrotnego prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat na następny rok kalendarzowy jest ogłaszany w Monitorze Polskim przed końcem każdego roku kalendarzowego, na stronie KNF i na stronie Ministerstwa Finansów. Limit wpłat na 2012 rok wynosi zł. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 150 zł, każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 50 zł. Jeśli wpłacisz kwotę w niższej wysokości otrzymasz komunikat em z prośbą o uzupełnienie wpłaty. Brak odpowiedzi z Twojej strony w terminie do 14 dni oznacza zwrot kwoty na Twój rachunek bankowy. JAK DŁUGO TRWA IKE? Umowę IKE zawierasz na czas nieokreślony. Prawo do wypłaty z IKE zyskujesz: po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat) lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu jednego z warunków określonych w ustawie (dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Ciebie wniosku o dokonanie wypłaty). 2

3 O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ: Możesz posiadać tylko jedno IKE. ING DFE w ramach którego można oszczędzać na IKE, został skonstruowany z myślą o długofalowym oszczędzaniu. Podstawowymi inwestycjami funduszu będą akcje i obligacje. Akcje charakteryzują się dużą zmiennością cen, ale powinny w długim okresie przynosić wysokie zyski. Obligacje zapewniają mniejsze zyski, ale chronią gromadzony kapitał. Dlatego z szerokiej oferty instrumentów finansowych, śledząc bieżące analizy ekonomiczne i wyniki finansowe eksperci ING PTE wybierają akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach, żeby maksymalizować zysk a minimalizować ryzyko niekorzystnej zmiany wartości całego portfela. Nie gwarantujemy realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego zysku ale zapewniamy, że ten doświadczony zespół ekspertów będzie w pełni zaangażowany w celu pomnażania powierzonych im pieniędzy w ramach ING DFE. Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych i po wypłacie jednorazowej albo wypłacie pierwszej raty z Rachunku IKE, nie możesz ponownie zawrzeć umowy IKE. Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych i po wypłacie pierwszej raty z Rachunku IKE, nie możesz dokonywać wpłat na Rachunek IKE. JAKIE OPŁATY POBIERANE SĄ Z TYTUŁU UMOWY IKE? Z tytułu umowy IKE pobieramy opłatę od pierwszej wpłaty w wysokości 80 zł. Pobieramy również opłatę za zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Opłata ta składa się z dwóch części: 1. części stałej naliczanej miesięcznie w wysokości 2% wartości aktywów ING DFE; Gdy zgromadzone przez nas pieniądze od wszystkich Klientów przekroczą wartość 1 mld złotych, będziemy pobierać niższą opłatę 1,5% od nadwyżki ponad 1 mld złotych. 2. części zmiennej czyli tzw. opłaty za wynik naliczanej rocznie, dzielimy się z naszymi Klientami zyskiem przekraczającym 8% w skali roku. W takiej sytuacji Ty otrzymasz 85% z kwoty przekraczającej 8%, a my 15%. Dodatkowo, jeśli w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy IKE zdecydujesz się wypłacić środki lub przenieść je do innej instytucji finansowej, pobieramy opłatę w wysokości 50% wypłacanych, transferowanych lub zwracanych pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKE. CO OZNACZA BONUS ZA LOJALNOŚĆ? Jeśli będziesz regularnie przez 5 kolejnych lat wpłacał na IKE przynajmniej 600 zł rocznie, obniżymy pobieraną od Ciebie opłatę za zarządzanie o 0,15 %. I tak postępując przez kolejne trzy 5-letnie okresy uzyskasz obniżoną wartość opłaty za zarządzanie aż o 0,6% (maksymalna wartość bonusa za lojalność to właśnie 0,6%). Opłaty za zarządzanie pomniejszają zyski, zdecydowanie warto więc zwracać uwagę na ich wysokość i korzystać z możliwości ich obniżenia. KIEDY ING DFE POBIERA OPŁATY ZA WYNIK? Opłatę za wynik pobieramy dopiero, gdy roczny zysk przekroczy 8% ta opłata to tylko 15% z kwoty przekraczającej 8%, u Ciebie zostaje reszta czyli 85%. Jeśli wynik roczny jest niższy niż 8% nie pobieramy tej opłaty. W naszym wspólnym interesie jest więc osiąganie jak najlepszych wyników inwestycyjnych. CZY WYPŁATA Z RACHUNKU JEST OPODATKOWANA? Środki wypłacane przez Ciebie będą zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, czyli podatku Belki jeśli: ukończyłeś 60 lat albo nabyłeś uprawnienia emerytalne i ukończyłeś 55 lat oraz dokonywałeś wpłat na IKE w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo nie później niż na pięć lat przed terminem złożenia wniosku o wypłatę dokonałeś ponad połowy wpłat na IKE. Dla osób urodzonych przed r. minimalny okres oszczędzania na IKE może być krótszy. Podatek nie jest pobierany także w przypadku, gdy chcesz kontynuować oszczędzanie na IKE i dokonujesz wypłaty transferowej do innej instytucji prowadzącej IKE. 3

4 przenosisz pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym na rachunek IKE (jest to traktowane jak wypłata transferowa). Wypłata transferowa nie jest wliczana do rocznego limitu wpłat na IKE. Wolna od podatku jest także wypłata środków osobom uprawnionym po Twojej śmierci. Szczegółowe warunki powyższych zwolnień zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z IKE? Tak, masz prawo do zwrotu wszystkich pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKE. Konsekwencją tego działania jest rozwiązanie umowy IKE. W przypadku zwrotu wszystkich środków z Rachunku IKE osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podatek zostanie pobrany przez płatnika (ING DFE). Wpłaty na IKE czy MOGĘ DOKONYWAĆ WPŁAT W RÓŻNEJ WYSOKOŚCI? Tak, zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE masz możliwość wpłacania dowolnych kwot w dowolnym czasie. Pamiętaj tylko, że: oszczędzając regularnie przynajmniej 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat, co 5 lat otrzymasz bonus za lojalność, czyli zapłacisz mniej za zarządzanie Twoimi pieniędzmi przez ING DFE. Masz szansę otrzymać taki bonus czterokrotnie w trakcie oszczędzania na IKE, poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot na IKE możesz zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. CO SIĘ STANIE, GDY PRZEKROCZĘ LIMIT WPŁAT NA IKE? Wpłaty dokonane na IKE, w części przekraczającej limit wpłat na IKE (czyli kwotę zł w 2012 r.), będą automatycznie podlegały zwrotowi. Zwrócimy Ci nadpłaconą kwotę na Twój rachunek bankowy. Z tytułu zwrotu nadpłaty, pobieramy z nadpłaconej kwoty opłatę w wysokości 1,00 zł. CO SIĘ STANIE, GDY PRZESTANĘ DOKONYWAĆ WPŁAT NA IKE? Zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE masz możliwość zaprzestania wpłat na IKE. Pamiętaj tylko, że poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot na IKE, możesz zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. Pamiętaj też o warunkach zwolnienia z podatku Belki. Wypłaty z IKE KTO OTRZYMA PIENIĄDZE Z UMOWY IKE W RAZIE MOJEJ ŚMIERCI? W razie Twojej śmierci, pieniądze z IKE zostaną wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie lub osobom, które nazywamy osobami Uprawnionymi - np. żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom. W każdym momencie możesz wyznaczyć inne osoby uprawnione, które otrzymają całość lub część pieniędzy gromadzonych na IKE. W przypadku Twojej śmierci, gdy nie wskażesz osób Uprawnionych, środki zgromadzone na IKE wejdą do spadku. 4

5 JAKA KWOTA BĘDZIE WYPŁACONA W PRZYPADKU MOJEJ ŚMIERCI? W przypadku Twojej śmierci, wypłacimy osobom Uprawnionym kwotę równą wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na IKE. Kwota wypłaty jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Szczegółowe warunki tego zwolnienia zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. CZY MOŻNA CZĘŚCIOWO WYPŁACIĆ PIENIĄDZE W TRAKCIE TRWANIA UMOWY I JAKIE SĄ TEGO KONSEKWENCJE? Tak, masz prawo do zwrotu części pieniędzy zgromadzonych na IKE. Zwrot części pieniędzy zgromadzonych na IKE następuje na Twój wniosek złożony w dowolnym momencie trwania umowy IKE. Zwrot części pieniędzy może dotyczyć tylko tych środków, które pochodzą ze składek na IKE. Zwrot nie może dotyczyć pieniędzy stanowiących Wypłatę transferową z Pracowniczego Programu Emerytalnego. Konsekwencją zwrotu części środków z IKE jest zapłata 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), jeśli został osiągnięty dochód. Podatek zostanie pobrany przez płatnika (ING DFE). CZY ING DFE GWARANTUJE WYPŁATĘ Z RACHUNKU IKE PIENIĘDZY RÓWNYCH SUMIE WPŁAT? Nie gwarantujemy wypłaty pieniędzy równych sumie wpłat. Podstawowymi inwestycjami funduszu będą akcje i obligacje. Akcje charakteryzują się dużą zmiennością cen, ale powinny w długim okresie przynosić wysokie zyski. Obligacje zapewniają mniejsze zyski, ale chronią gromadzony kapitał. Dlatego z szerokiej oferty instrumentów finansowych eksperci ING PTE wybierają akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach, żeby maksymalizować zysk, a minimalizować ryzyko niekorzystnej zmiany wartości całego portfela. Bazując na bieżących analizach ekonomicznych i wynikach finansowych zarządzający wybierają te instrumenty, które ich zdaniem mają najatrakcyjniejsze perspektywy. Zespół zarządzający środkami wszystkich Klientów zgromadzonych na IKE to grono tych samych osób, które zarządzają ING OFE - największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce. Ich wieloletnie doświadczenie niejednokrotnie przekładało się na bardzo dobre rezultaty inwestycyjne ING OFE w ciągu ostatnich 12 lat. ING OFE najlepiej ze wszystkich funduszy pomnożył powierzone mu przez Klientów środki od początku ich działalności. Z każdego zainwestowanego 10 zł osiągnął zysk 21,37 zł (czyli wartość jednostki rozrachunkowej, która wynosiła 10 zł wynosi obecnie 31,37 zł; obliczenia na podst. danych KNF za okres r r.). Choć zawsze istnieje ryzyko i nie gwarantujemy realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego zysku zapewniamy, że ten doświadczony zespół ekspertów będzie w pełni zaangażowany w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów inwestycyjnych również w ramach IKE w ING DFE. JAKA KWOTA BĘDZIE WYPŁACONA Z IKE Z TYTUŁU NABYCIA PRAWA DO WYPŁATY? W przypadku uzyskania prawa do wypłaty z IKE, wypłacimy wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rachunku IKE. Wypłata będzie zwolniona z 19% podatku od dochodów kapitałowych czyli podatku Belki. Szczegółowe warunki tego zwolnienia zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. JAKA KWOTA ZOSTANIE WYPŁACONA W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY IKE? W przypadku rozwiązania umowy IKE przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wypłaty pieniędzy z IKE dokonamy zwrotu całości pieniędzy zgromadzonych na IKE. Osiągnięty dochód będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podatek zostanie pobrany przez płatnika (ING DFE). Pamiętaj także, że pobieramy opłatę w wysokości 50% wypłacanych lub transferowanych pieniędzy zgromadzonych na rachunku IKE, jeśli do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu całości pieniędzy dojdzie na Twój wniosek w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE. JAKIE WYPŁATY Z IKE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU? W przypadku zwrotu części lub całości środków z Rachunku IKE osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podatek zostanie pobrany przez płatnika (ING DFE). 5

6 Informacje Praktyczne Z KIM MAM SIĘ KONTAKTOWAĆ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ? W pierwszej kolejności zajrzyj na naszą stronę i sprawdź, czy na stronie nie ma odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. Możesz również zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (telefon dostępny jest na stronie JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE ŻEBY OTRZYMAĆ PIENIĄDZE Z IKE? Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat) lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu jednego z warunków określonych w ustawie: dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Ciebie wniosku o dokonanie wypłaty, podstawą do wypłaty z IKE jest Twój wniosek złożony w ING DFE. A jeśli nie ukończyłeś 60 lat wniosek powinien być uzupełniony o dokument poświadczający nabycie uprawnień emerytalnych. W przypadku Twojej śmierci podstawą do wypłaty z IKE jest wniosek Uprawnionego o wypłatę złożony w ING DFE wraz z następującymi dokumentami: a) aktem zgonu i b) dokumentem stwierdzającym tożsamość Uprawnionego. Środki zgromadzone na IKE i wypłacone po Twojej śmierci osobom uprawnionym albo spadkobiercom nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku Twojej śmierci, gdy nie wskażesz osób Uprawnionych, środki zgromadzone na IKE wejdą do spadku. JAKĄ KORESPONDENCJĘ BĘDĘ OTRZYMYWAĆ OD ING DFE? Pierwszym dokumentem, jaki otrzymasz w związku z zawarciem Umowy IKE będzie umowa IKE przesłana w postaci pliku PDF na Twój adres owy. Sprawdź dokładnie wszystkie zawarte w niej informacje. W przeciągu kilku dni kurier przywiezie Ci podpisaną już przez nas Umowę. Wystarczy, że ją podpiszesz i od tego momentu stajesz się członkiem ING DFE. W każdą rocznicę rozpoczęcia Umowy IKE otrzymasz list rocznicowy - w postaci pliku PDF wysłanego na Twój adres owy - zawierający aktualne informacje o stanie Rachunku IKE. DLACZEGO POTRZEBNY JEST NUMER MOJEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO I ADRES ? Prosimy o podanie i aktualizowanie tych danych w czasie trwania umowy. To ważne, bo dzięki adresowi możesz zalogować się do serwisu on-line i sprawdzić stan Rachunku IKE, historię wpłat itp. Możemy również szybko skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje dotyczące umowy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo w każdą rocznicę rozpoczęcia Umowy IKE otrzymasz list rocznicowy - w postaci pliku PDF wysłanego na Twój adres owy - zawierający aktualne informacje o stanie Rachunku IKE. Niniejszy dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o IKE i nie reguluje praw i obowiązków Oszczędzającego w ramach umowy o prowadzenie IKE. Treść zobowiązania ING DFE względem Oszczędzającego została określona w przekazanej Oszczędzającemu: - umowie o prowadzenie IKE i - potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie IKE - oraz w udostępnionym na stronie Prospekcie Informacyjnym ING DFE. Korespondencję związaną z wykonywaniem umowy prosimy kierować na adres Agenta Transferowego ING DFE: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., ul. Puławska 436, Warszawa ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny, ul. Topiel 12, Warszawa, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, RFe 34

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKZEDFE/1/2012 IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Informacje podstawowe Zyskujesz odczuwalną korzyść podatkową: wpłaty dokonywane na Rachunek Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 2 indywidualne konto emerytalne w skrócie Dlaczego warto mieć rachunek ike Inwestujemy 100% każdej Twojej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK03/1/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE: Dlaczego warto mieć rachunek IKE Zmiany w umowie Wypłaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki umowy Spis treści Dlaczego warto mieć Indywidualne Konto Emerytalne...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia OWU/IK04/1/2015 Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR OWU/IZ03/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE: Dlaczego warto mieć rachunek IKZE Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak.

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak. IKE Pytania/odpowiedzi dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego 1. Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ULGA PODATKOWA ZA INWESTOWANIE PKO Indywidualne

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Indywidualne Konto Emerytalne... 3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKOIKZE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia OWU/IKE1/1/2012 2 ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA indywidualne konto emerytalne (IKE) w skrócie Dlaczego warto mieć indywidualne konto emerytalne?

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

No10 wrzesień kurier emerytalny. newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych. Szanowni Państwo,

No10 wrzesień kurier emerytalny. newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych. Szanowni Państwo, No10 wrzesień 2017 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce dziesiąty numer Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z PTEnet

Jak korzystać z PTEnet Jak korzystać z PTEnet publikacja: 12 wrzesień 2014 r. Lista tematów pomocy: 1. Kto i w jaki sposób może korzystać z PTEnet? 2. Funkcjonalności udostępnione w PTEnet 3. Aktywacja platformy internetowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Umowa dodatkowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE... 3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE OGŁOSZENIE Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem działając zgodnie z 34. ust 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 22 podjętą w dniu 28 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z PTEnet

Jak korzystać z PTEnet Jak korzystać z PTEnet Podręcznik użytkownika portalu PTEnet dla Klientów MetLife OFE i MetLife DFE publikacja: 25 września 2015 r. Lista tematów pomocy: 1. Kto i w jaki sposób może korzystać z PTEnet?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin )

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE 1. Kto może przystąpić do PPE w Azotach Tarnów? Do PPE może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który zatrudniony jest w Azotach

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

BPS TFI zajęło 5 miejsce wśród Najlepszych TFI w 2016 roku! Źródło: Puls Biznesu, Analizy Online S.A. Lipiec 2017

BPS TFI zajęło 5 miejsce wśród Najlepszych TFI w 2016 roku! Źródło: Puls Biznesu, Analizy Online S.A. Lipiec 2017 BPS TFI zajęło 5 miejsce wśród Najlepszych TFI w 2016 roku! Źródło: Puls Biznesu, Analizy Online S.A. Lipiec 2017 2 Źródło: Bankier.pl; PulsBiznesu.pl; money.pl 3 Źródło: Onet Biznes 4 OSTATNI DZWONEK

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo