FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO"

Transkrypt

1 FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO I. Nazwa i adres Zamawiającego: MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA UL. KORDYLEWSKIEGO KRAKÓW W imieniu MARR SA rozeznanie prowadzi: Agnieszka Niedźwiadek tel kod CPV : II. Nazwa przedmiotu rozeznania cenowego: Przedmiotem niniejszego rozeznania jest realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: a) Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Jeziora RoŜnowskiego (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) b) Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba c) Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego d) Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka e) Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej Opis przedmiotu rozeznania cenowego: Zamawiający informuje, iŝ przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na przedmiotowe koncepcje na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (Dz. U poz. 907 j.t. z póź. zm.) niezbędnej do ogłoszenia postępowania, o którym mowa w pkt II. Zakres usługi obejmuje: 1. Opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym w zakresie formułowania warunków udziału w postępowaniu wraz z rekomendacją trybu udzielenia zamówienia publicznego; 2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem jego zgodności z wszelkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 1

2 3. Opracowanie wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 4. Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu; 5. Opracowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazywanego do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenia o zamówieniu publikowanego na stronie internetowej zamawiającego a takŝe ogłoszeń o zmianach; 6. Analiza zgłoszonych zapytań i formułowanie propozycji pisemnych odpowiedzi na zapytania wykonawców do części formalnoprawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7. Opiniowanie zasadności odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 8. Udział i doradztwo w innych czynnościach w zakresie skutecznego przeprowadzenia postępowania. W celu przedstawienia zakresu przewidywanych do zrealizowania dokumentacji koncepcyjnych, co do obsługi prawnej których prowadzone jest niniejsze rozeznanie, w załączniku przedstawiono orientacyjne zakresy poszczególnych koncepcji -załącznik nr 2. III. Sposób złoŝenia odpowiedzi na rozeznanie cenowe, dodatkowe informacje Odpowiedź na rozeznanie cenowe naleŝy: a) przesłać elektronicznie na adres wypełniając w szczególności punkt IV i V niniejszego formularza oraz załącznik nr 1 i przekazując odpowiedź wyłącznie drogą mailową do dnia 24 stycznia 2014 roku do godziny 12.00; b) prosimy o wpisanie w temacie a : Rozeznanie cenowe na obsługę prawną ; c) odpowiedź na rozeznanie cenowe musi obejmować realizację usługi w zakresie wszystkich koncepcji. Zamawiający nie dopuszcza składania odpowiedzi częściowych; d) prawdopodobny termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi nastąpi w lutym 2014 roku; e) ze względu na konieczność realizacji dokumentacji min. na podstawie i zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach MRPO na lata Zamawiający informuje, Ŝe w późniejszym postępowaniu na obsługę prawną zostanie wyznaczony termin na realizację usługi; f) informujemy, iŝ podmioty, które udzielą odpowiedzi na niniejsze rozeznanie cenowe zostaną bezpośrednio poinformowane o wszczęciu postępowania na obsługę prawną; g) ponadto informujemy, Ŝe odpowiedzi na rozeznanie cenowe mogą udzielać podmioty, które: - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania odpowiedzi na rozeznanie cenowe (a jeŝeli okres 2

3 prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi rozeznania o wartości minimum zł w ramach jednej umowy/ kontraktu w celu potwierdzenia realizacji naleŝy wypełnić tabelę zawartą w załączniku nr 1; h) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania odpowiedzi na rozeznanie cenowe (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonują lub wykonywali co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi polegającej na obsłudze prawnej projektu współfinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej w celu potwierdzenia realizacji naleŝy wypełnić tabelę stanowiącą załącznik nr 1; i) rozeznanie zostało opublikowane na stronie j) przedmiotowe rozeznanie nie stanowi zaproszenia do złoŝenia oferty. 3

4 IV. Nazwa i adres firmy V. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie usługi opisanej w punkcie II W odpowiedzi na rozeznanie cenowe pn.: 1. Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Jeziora RoŜnowskiego (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) 2. Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba

5 3. Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego 4. Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka 5. Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu obsługi prawnej w zakresie opracowania Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej

6 Oświadczam, Ŝe akceptuję wszystkie postanowienia oraz warunki określone w formularzu rozeznania cenowego, zapoznałem się z opisem przedmiotu rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego zastrzeŝeń. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część rozeznania cenowego są: 1. Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego; 2. Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego; miejsce i data... podpisy i pieczęcie osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań

ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań Radom, dnia 20.01.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE Mając na uwadze rozeznanie rynku, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Ogłoszeniodawca: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym ogłoszenie postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWM/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo