ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr z r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia: Drukowanie w 2009 roku materiałów na potrzeby OKE wraz z dostawą 2. Nazwa i adres zamawiającego tel.(0-58) , fax (0-58) Regon , NIP Adres internetowy: 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z późn.zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje drukowanie w 2009 roku materiałów na potrzeby OKE wraz z dostawą, tzn.: odbiór materiałów do druku z OKE, przygotowanie do druku, przetworzenie materiałów przygotowanych w programie MS Office (Word i Excel) do formatu PDF, sprawdzenie wydruku z dostarczonym wzorcem, druk, dostawę wydrukowanych materiałów na III piętro do siedziby OKE. Drukowanie materiałów na potrzeby OKE a. Instrukcje i sprawozdania 200 egzemplarzy po: 180, 200 stron kaŝdy 250 egzemplarzy po: 322, 340 stron kaŝdy 350 egzemplarzy po: 84, 2 x 120, 2 x 136 stron kaŝdy 370 egzemplarzy po: 68, 72 stron kaŝdy 500 egzemplarzy po: 96 stron kaŝdy 550 egzemplarzy po: 110, 2x120,136 stron kaŝdy 800 egzemplarzy po: 72, 84 stron kaŝdy 820 egzemplarzy po: 72 i 110 stron kaŝdy 900 egzemplarzy po: 60 i 120 stron kaŝdy Papier środek offset 80g, 1/1 Okładka kreda 300g, 1/1, folia błysk jednostronna Oprawa zeszytowa lub broszurowa klejona b. Sprawozdania egzemplarzy po: 2x300 stron kaŝdy egzemplarzy po 2x300 stron kaŝdy Papier 96 pierwszych stron ( 6 pełnych arkuszy) offset 80g,4/4 pozostałe offset 80g, 1/1 Okładka kreda 300g, 4/4, folia błysk jednostronna Oprawa broszurowa klejona

2 c. Papier firmowy 2 x szt., A4, 2/0, offset 120g d. poddruki z logo OKE z panoramą Gdańska w tle 2 x 2000 szt. Papier offset 170g Kolorystyka 4/0 e. Druki kolorowe 150 róŝnych kartek A4, 4/1, offset 80g, kaŝda kartka w nakładzie 1500 szt. 150 róŝnych kartek A4, 1/1, offset 80g, kaŝda kartka w nakładzie 1500 szt. x 2 2 f. Teczki z gumką z nadrukiem logo OKE i panoramą Gdańska w tle z grzbietem 10 mm szt. x 2, kolor 4/0 Karton 300g o podwyŝszonej sztywności g. Teczki z nadrukiem logo OKE i panoramą Gdańska w tle z grzbietem 3mm szt. x 2, kolor 4/0 Karton 300go podwyŝszonej sztywności h. Teczki z nadrukiem logo OKE i kolorową panoramą Gdańska z kieszenią na dokumenty z grzbietem 3mm szt. x 2, kolor 4/0 kreda 300g, folia błysk i. Materiały szkoleniowe 300 egzemplarzy po: 40, 48 stron kaŝdy 400 egzemplarzy po: 2x 56 stron kaŝdy 500 egzemplarzy po: 16, 48, 56 stron kaŝdy 670 egzemplarzy po: 40 stron kaŝdy egzemplarzy po: 16, 32, 40, 52 stron kaŝdy egzemplarzy po: 16, 32 stron kaŝdy Format A3/A4 Papier środek offset 80g Okładka bez okładki Oprawa zeszytowa j. Materiały szkoleniowe drukowane z dnia na dzień 100 egzemplarzy po: 100 stron kaŝdy 150 egzemplarzy po: 80 stron kaŝdy 160 egzemplarzy po: 24 stron kaŝdy 660 egzemplarzy po: 16 stron kaŝdy 720 egzemplarzy po: 24, 44 strony kaŝdy 960 egzemplarzy po: 2x 40 stron kaŝdy egzemplarzy po: 32 stron kaŝdy Format A3/A4 Papier środek offset 80g Okładka bez okładki Oprawa zeszytowa k. Ankiety szt. Format A3/A4 Papier offset 80g l. Papier z nadrukiem kolorowym szt. Papier offset 150g Kolorystyka 4/0

3 m. Ankiety szt. Papier offset 80g 3 n. Ankiety szt. /A5 Papier offset 80g 5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złoŝą wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz udokumentują spełnienie poniŝszych warunków udziału w postępowaniu, tj.: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi złoŝyć: a. aktualny (wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b. dokumenty stwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, c. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert d. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert. e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert f. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, Ŝe: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: a. polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: a. wykaz wykonywanych w ciągu ostatniego roku prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe wykonanie usług przynajmniej 3 (trzech) usług odpowiadającej swoim charakterem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających naleŝyte wykonanie usługi przez zamawiającego dla którego prace zostały wykonane. b. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) prac, przetworzenia materiałów przygotowanych w programie MS Office (Word i Excel) do formatu PDF, potwierdzony przez Zamawiających, Ŝe prace zostały wykonane z naleŝytą starannością

4 4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe wykonanie 2 usług o min 120 stronach w nakładzie 900 sztuk wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających przez Zamawiających naleŝyte wykonanie usługi tzn. Ŝe wykonawca sprawdził wydruk z dostarczonym wzorcem. c. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w punkcie 4 w ciągu 5 dni roboczych z sobotą włącznie. d. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne prace określone w punkcie 4j z dnia na dzień z sobotą włącznie. e. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca w czasie wykonywania usługi nie będzie korzystał z podwykonawców. Dotyczy to równieŝ dostawy usługi do OKE. f. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dostarczy wydrukowane materiały na III piętro siedziby Zamawiającego (budynek bez windy). 6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV Oferty wariantowe i częściowe Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych 8. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia dodatkowego zapotrzebowania na druk materiałów wykraczających poza zakres objęty postępowaniem a związanego z potrzebami OKE w Gdańsku. 9. Termin wykonania zamówienia Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2010r. (na podstawie pojedynczych zamówień) Termin wykonania druku konkretnej, pojedynczej pracy określonej punkcie 4 wraz z odbiorem i dostawą do OKE 5 dni roboczych (w tym soboty) od dnia złoŝenia zamówienia. Termin wykonania druku konkretnej, pojedynczej pracy określonych w p.4j wraz z odbiorem i dostawą do OKE z dnia na dzień (w tym soboty) od dnia złoŝenia zamówienia. 10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osoby upowaŝnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Sankowska adres w zakresie postępowania przetargowego i opisu przedmiotu zamówienia. 11. Wadium Zamawiający przewiduje wniesienie wadium przez Wykonawców w wysokości 8 000zł (ośmiu tysięcy złotych)na etapie składania ofert. 12. Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców spełniających warunki określone przez Zamawiającego. Na podstawie złoŝonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŝy składać z w zamkniętej kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu ich otwarcia (10 marca 2009r. godz. 9:45) Koperta powinna być opatrzona pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz powinna posiadać następujące oznaczenia : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku Gdańsk Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na drukowanie w 2009 roku materiałów na potrzeby OKE wraz z dostawą

5 5 Dokumenty naleŝy przedłoŝyć lub przesłać do Zamawiającego na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Gdańsk, ul. Na Stoku 49 Sekretariat II piętro W terminie do 10 marca 2009r. do godziny 9:45 Kryteria udzielania zamówienia 100% cena Zamawiający na etapie składania ofert wymagać będzie prac potwierdzających zastosowanie wyceny materiałów zgodnie z punktem 4 Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości przesłania dokumentów faksem i drogą elektroniczną. Język, w którym moŝna sporządzić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PL Przewidziane umowy ramowe - NIE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz z późn.zm.

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 03.12.2008r. 32/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 158 Beneficjentów projektów: DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI, FOCUS -Twoje miejsce w Ŝyciu, Twoje miejsce na rynku

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo