,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany"

Transkrypt

1 ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany

2 WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów szkoleń warsztatowych jak i konferencji biznesowych. SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie warsztatowe, w czasie którego zostaną omówione założenia dotyczące nowej perspektywy programowo- finansowej na lata Nasze szkolenie ma na celu wdrożenie Państwa w nowe przepisy oraz zdobycie praktycznej wiedzy z: Zasad realizacji polityki spójności w nowym okresie programowania cele polityki spójności, Aktów prawych regulujących wdrażanie Funduszy Strukturalnych (EFS, EFRR) oraz Funduszu Spójności w nowym okresie programowania Polityk horyzontalnych Unii Europejskiej Założeń umowy partnerstwa kierunki i zasady wdrażania funduszy unijnych na lata w Polsce, linia demarkacyjna działań na poziomie regionalnym i krajowym, komplementarność programów Głównych założeń instrumentów realizacji polityki spójności, kierunki działań, przykładowe typy projektów, priorytety : o Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Nowych rozwiązań systemu wdrażania Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, projekty realizowane w ramach obszarów funkcjonalnych, funkcjonowanie i realizacja przedsięwzięć angażujących środki EFRR i EFS, projekty partnerskie i deinstytucjonalizacja usług publicznych, koncentracja na wybranych priorytetach polityki spójności, typy projektów konkursowe i pozakonkursowe specyfika i rozwiązania szczegółowe Rozwiązań finansowych ring-fencing i cross-financing, zapewnienie współfinansowania i przedsięwzięcia komplementarne EFS / EFRR Harmonogramem negocjacji programów operacyjnych oraz harmonogram wdrażania projektów finansowanych ze środków UE Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na dołączonym formularzu, bądź kserokopii dowodu wpłaty. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny, pod nr Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej: Bartłomiej Gębarowski Właściciel Firmy B- Consulting

3 PARAMETRY SZKOLENIA WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ Tytuł szkolenia Czas trwania zajęć Cel szkolenia Adresaci szkolenia Miejsce szkolenia Termin szkolenia Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany 2 dni (9:00 15:00) Zdobycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z dotyczącej przedsięwzięć projektowych finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej polityki regionalnej i polityki spójności UE w latach Kadra zarządzająca i pracownicy zajmujący się przygotowaniem projektów, planowaniem rozwoju jednostki oraz zagadnieniami rozwoju lokalnego i rozwoju społecznego w instytucjach i podmiotach o zróżnicowanym statusie i zakresie działania (JST i ich jednostki organizacyjne, NGO, przedsiębiorstwa). Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które są zaznajomione z tematyką Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w kończącej się obecnie perspektywie finansowej, jak i osób, które z tematyką wsparcia z UE do tej pory nie spotykały się od strony merytorycznej, organizacyjnej i prawnej. Sala szkoleniowa znajdująca się w Hotelu BATORY Centrum Konferencyjno-Bankietowe Tłuszcz, ul. Stefana Batorego 9 Termin szkolenia: ( środa- czwartek) Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił: Korzyści po szkoleniu Przedstawić zasady wdrażania polityki spójności i polityki regionalnej w nowej perspektywie finansowej oraz zasady horyzontalne Zidentyfikować cele tematyczne i priorytety inwestycyjne funduszy unijnych związane z działaniami organizacji / instytucji, którą reprezentuje Wskazać źródło finansowania projektów, które są w obszarze zainteresowania uczestnika / czki oraz podmiotu, który reprezentuje Wyszukać typy operacji w ramach poszczególnych obszarów wsparcia oraz cele poszczególnych osi priorytetowych i oczekiwane efekty Określić typy beneficjentów oraz grupy docelowe w ramach poszczególnych osi priorytetowych Przedstawić podstawy koncentracji tematycznej i terytorialnej funduszy w ramach danego programu operacyjnego Zaprezentować zasady realizacji w oparciu o obszary strategicznej interwencji zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego w ramach podejścia terytorialnego Wskazać zasady realizacji projektów dotyczących RLKS Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Wskazać różnice w zakresie wsparcia pomiędzy programami krajowymi a programem regionalnym Zidentyfikować instytucje zaangażowane we wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych oraz źródła wiedzy o stanie prac nad programami

4 Cena całościowa za szkolenie: 770 netto + 23% podatku VAT (VAT zwolniony w przypadku złożenia oświadczenia dot. finansowania szkolenia z środków publicznych) Warunki Finansowe Termin zgłoszeń Cena szkolenia zawiera: - wysłuchanie wykładu opartego o prezentację rzeczywistych przykładów, - ćwiczenia - skrypt szkoleniowy, - akcesoria piśmiennicze, - pełne wyżywienie, - poczęstunek kawowy, - zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, - obsługę organizatora przed, w trakcie i po szkoleniu - miesięczne konsultacje z trenerami po szkoleniu - nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia: r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 900 zł netto+ 23% podatku VAT (VAT zw. w przypadku złożenia oświadczenia dot. finansowania szkolenia z środków publicznych) PROGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA 1. Obszary i kierunki wsparcia polityki spójności na lata Zmiany w organizacji wsparcia unijnego w porównaniu z bieżącym okresem programowania. 3. Zagadnienia strategiczne i umowa partnerstwa jako podstawowy dokument ukierunkowujący wydatkowanie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata Główne założenia merytoryczne i organizacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 5. Cele, osie priorytetowe, kierunki działania, typy operacji i beneficjenci w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata Alokacje finansowe i sposób wdrażania projektów w ramach RPO Systemy naboru projektów, kwalifikowalność wydatków i wymogi stawiane beneficjentom w ramach RPO 8. Finansowanie przedsięwzięć projektowych zagadnienia komplementarności projektów i programów 9. Pytania ze strony uczestników. UWAGA!!! Dla grup zamkniętych istnieje możliwość sprofilowania tematyki szkolenia pod kątem specyficznej wiedzy np. z zakresu OZE, zapobiegania wykluczenia społecznego, rynku pracy, wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, wsparcia w sektorze B+R, działania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, wsparcie na rzecz kultury i turystyki, projekty edukacyjne.

5 WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ WYKŁADOWCA ANDRZEJ BURNAT- członek Komisji Oceny Projektów, ekspert wpisany na krajową listę ekspertów prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Certified Project Management Associate poziom D, Stowarzyszenie Project Management Polska. Od października 2013 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego gdzie odpowiada za przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w zakresie osi finansowanych z EFS. W latach 2003 do 2013 zajmował się przygotowaniem do wdrażania i wdrażaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. W latach Kierownik Wydziału w WUP w Rzeszowie zajmował się przygotowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata koordynowaniem prac wydziału odpowiedzialnego za: nabór i ocenę formalną oraz merytoryczną wniosków EFS, udział i koordynowanie prac Komisji Oceny Projektów, nadzorowanie realizacji wniosków, które uzyskały dofinansowanie, dokonywania oceny projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, nadzorowanie kampanii informacyjnych realizowanych przez WUP oraz nadzorowanie prac związanych z planowaniem i rozliczaniem dotacji rozwojowej oraz udział w grupach roboczych ds. finansowych organizowanych przez MRR.

6 KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOLENIE NR I/VIII/2104 Imię i Nazwisko: Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany Stanowisko: Adres do korespondencji: TELEFON KONTAKTOWY: PROSZĘ O WYSTAWIENIE FV na poniższe dane: IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: ADRES: NIP: KOSZT UCZESTNICTWA Cena szkolenia 2- dniowego wynosi.. netto (+23% VAT) ( wpisać koszt jednej osoby, w przypadku zgłoszenia większej ilości osób, każda osoba musi mieć osobną kartę zgłoszenia) PODPIS i PIECZĄTKA: ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ORGANIZATOREM I WSPÓLNEGO USTALENIA CEN: 17/ , Płatność za szkolenie prosimy realizować przelewem na konto firmy: B - Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11/ Rzeszów ING Rzeszów Nr: Na przelewie proszę podać numer szkolenia: Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest wyłącznie w formule pisemnej na formularzu zgłoszeniowym firmy B- Consulting do dnia koszt uczestnictwa wynosi 770 netto (+23%Vat) Kartę zgłoszenia oraz kserokopię dowodu wpłaty prosimy przysyłać:» na numer faksu: lub na adres mailowy: UCZESTNICTWO w szkoleniu obejmuje każdorazowo: - wysłuchanie wykładu opartego o prezentację rzeczywistych przykładów, - ćwiczenia - skrypt szkoleniowy, - akcesoria piśmiennicze, - pełne wyżywienie - poczęstunek kawowy, - zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, - obsługę organizatora przed, w trakcie i po szkoleniu - miesięczne konsultacje z trenerami po szkoleniu - nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%. Pełna dokumentacja szkolenia dostępna jest na stronie internetowej: Formularz zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu od 14 do 7dni przed rozpoczęciem szkolenia uprawnia do zwrotu połowy wpłaconej kwoty. Odwołanie uczestnictwa w terminie 7 dni lub krótszym nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty lub niewystawienia faktury obciążającej. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. A w sytuacji losowej zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej.

7 OŚWIADCZENIE W związku z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu,,., uprzejmie proszę o zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. Oświadczamy, że nabyta usługa szkoleniowa: - ma charakter usługi kształcenia zawodowego dla naszego pracownika/naszych pracowników, - jest finansowana ze środków publicznych w 100 % lub w przynajmniej 70 % *, - przyczyni się do podniesienia kwalifikacji na dotychczasowo zajmowanym stanowisku. Tym samym spełniamy warunki określone w art. 43. Ust 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). *właściwe zakreślić

8 Szanowni Państwo, jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która charakteryzuje się kompleksowym, innowacyjnym podejściem w organizowaniu konferencji biznesowych, sympozjów, jak i szkoleń doradczych. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, uwzględniając oczekiwania i sugestie Klienta. Dodatkowo nasz profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie gwarantują pełen sukces każdego zlecenia. W celu uzyskania informacji na temat szkolenia zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Zaproszenia i karty zgłoszeniowe zostaną również przesłane Państwu na adresy mailowe.

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Terminy: 20-21 marca 2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4 ZAPRASZAMY NA AUTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach POKL kompleksowe warsztaty szkoleniowe

Realizacja projektów w ramach POKL kompleksowe warsztaty szkoleniowe INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO Zaproszenie na warsztaty pn. Realizacja projektów w ramach POKL kompleksowe warsztaty szkoleniowe Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące tematyki realizacji

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo