Fundusze unijne Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej."

Transkrypt

1 Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Przygotowanie uczestników szkolenia do planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - środków krajowych, międzynarodowych i prywatnych - poprzez przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach i zasadach dofinansowania projektów. - Dla osób pracujących, współpracujących oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych (NGO), w tym tych chcących rozpocząć działalność gospodarczą; - Dla przedsiębiorców i pracowników/współpracowników przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP); - Dla pracowników sektora samorządowego; - Dla innych osób zainteresowanych tematyką planowania projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz związanych z działalnością gospodarczą i pozyskiwania na nie dofinansowań. >> Poznasz krajowe i europejskie programy dotacyjne kierowane do NGOs, instytucji i MMŚP: rodzaje dofinansowywanych działań, uprawnione podmioty, ramowe zasady przyznawania dofinansowania; >> Poznasz ofertę fundacji prywatnych wspierających działania NGOs; >> Dowiesz się, jak sprawdzić kwalifikowalność NGO/instytucji/MMŚP do udziału w konkursie grantowym; >> Poznasz zasady prawidłowego planowania i pisania projektu w odpowiedzi na konkurs grantowy; >> Poznasz zasady prawidłowego wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu; >> Poznasz sposoby poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich. Każda z organizacji/ instytucji/mmśp, biorących udział w szkoleniu otrzyma zestawienie potencjalnych źródeł dofinansowania konkretnego pomysłu na projekt. Warunkiem jest przesłanie koncepcji planowanego projektu do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia (formularz koncepcji projektu zostanie przekazany w trakcie szkolenia). 16 godzin, 2 dni Otwarte, stacjonarne DZIEŃ 1. Krajowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej Rejestracja uczestników szkolenia; wprowadzenie do tematyki

2 szkolenia. Moduł Zasady ogólne funkcjonowania programów operacyjnych w okresie na podstawie aktów prawa krajowego. Wspierane cele tematyczne i zasady horyzontalne Przerwa kawowa Moduł * Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój główny instrument rozwoju kompetencji (podstawowe informacje o programie; system instytucjonalny; priorytetowe kierunki wspieranych działań; zasady działania Rejestru Usług Rozwojowych); * Program Operacyjny Inteligentny Rozwój główny element rozwoju innowacyjności (podstawowe informacje o programie; system instytucjonalny; wspierane kierunki działań) Przerwa obiadowa Moduł * Podstawowe zasady realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kierunkowe rozwiązania dla wsparcia podmiotów działających na terenach wiejskich (podstawowe informacje o programie; system instytucjonalny; kierunki oddziaływania ze szczególnym uwzględnieniem Działania LEADER); * Regionalny Program Operacyjny wsparcie rozwoju firm, instytucji, organizacji w obrębie województw (podstawowe informacje; kierunki rozwoju strategicznego województwa; system instytucjonalny; priorytetowe obszary wsparcia) Przerwa kawowa Moduł * Wsparcie działań środowiskowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko; działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; * Programy na rzecz rozwoju społecznego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych; * Wybrane programy grantowe polskich organizacji prywatnych; inne granty specjalistyczne. DZIEŃ 2. Międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej Rejestracja uczestników szkolenia; wprowadzenie do tematyki

3 szkolenia. Moduł * Omówienie podstaw prawnych funkcjonowania wsparcia Unii Europejskiej z poziomu europejskiego; * Omówienie możliwości i zasad podjęcia współpracy międzynarodowej w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Europa Środkowa, Polska Słowacja, Polska Czechy, Program Bałtyk, Interreg Europa) Przerwa kawowa Moduł * Program Kreatywna Europa podstawowy instrument wsparcia rozwoju kultury europejskiej (komponent Kultura i komponent Media); *Program Europa dla Obywateli program wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej; *Program Horyzont 2020 możliwości rozwoju w zakresie badań i innowacyjności Przerwa obiadowa Moduł 3: * Program Erasmus Plus - wsparcie dla firm, instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu; * Wybrane programy grantowe innych instytucji międzynarodowych (m.in. European Cultural Foundation, International Fund for the Promotion of Culture, FWPN, RITA, Europejska Fundacja Młodzieży, Fundacja) Przerwa kawowa Moduł Krótka charakterystyka: Europejskie instrumenty finansowe, m.in. Instrument COSME, Program Wsparcia finansowego dla Horyzontu 2020; Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ; Instrument dla Kreatywnej Europy. Moduł Metodyka planowania projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych. Zasady analizy dokumentacji konkursowej i sprawdzenia kwalifikowalności wnioskodawcy do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura i techniki wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. Metody poszukiwania i wyboru partnerów do projektu. Terminy i miejsce szkolenia 1. Bielsko-Biała, marca 2015 r. (ul. Ukryta 14) 2. Kraków, marca 2015 r. (ul. Stradomska 1)

4 Pełne szkolenie jest 2 dniowe. Możliwy jest też udział w tylko jednym, wybranym dniu szkoleniowym. Forma przyjmowania zgłoszeń Termin nadsyłania zgłoszeń Cena szkolenia i warunki płatności Wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać em na adres lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, Bielsko-Biała. Możliwe jest również wstępne zgłoszenie telefoniczne. Formularz można pobrać tutaj: Do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty za udział w szkoleniu). - Cena pełnego, 2 dniowego szkolenia wynosi 500,00 zł brutto; w przypadku zgłoszenia więcej niż 1 osoby z organizacji/ instytucji/mmśp, cena dla drugiej i kolejnej osoby wynosi 350,00 zł brutto. - Możliwy jest udział w 1, wybranym dniu szkoleniowym. Cena 1 dniowego szkolenia wynosi 350,00 zł brutto. - Forma płatności: wpłata lub przelew na konto: BGŻ S.A., nr konta: tytułem Opłaty za udział w szkoleniu w w terminie.. W cenie szkolenia Maksymalna i minimalna liczba osób w grupie szkoleniowej Organizator szkolenia/kontakt Kwalifikacje osób prowadzących szkolenie Prosimy o przesłanie kopii dowodu wpłaty lub przyniesienie potwierdzenia wpłaty na szkolenie. - Komplet materiałów szkoleniowych; - Poczęstunek; - Imienny certyfikat udziału w szkoleniu; - Zestawienie potencjalnych źródeł dofinansowania konkretnego pomysłu na projekt; - Oszczędność kilkudziesięciu godzin i wielu dni koniecznych do poświęcenia na analizę dokumentów programowych poszczególnych programów grantowych; Maksymalnie 15 osób; minimalnie 6 osób. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty za szkolenie. Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, Bielsko-Biała; tel ; Rafał Dadak, doradca ds. funduszy europejskich, trener: 7 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Program Kultura, NMF-EOG, RPO WSL, PROW, PO FIO, ASOS, Europa dla Obywateli). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjnych i prawnych oraz dofinansowań. Pracował w Wydziale EFS Urzędu

5 Marszałkowskiego w Katowicach; członek Komisji Oceny Projektów. Mgr administracji. Studia podyplomowe - Zarządzanie Projektem Europejskim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Szkolenia z Prawa autorskiego i zastosowania licencji Creative Commons (CC). Jerzy Kraus, doradca ds. funduszy eurpejskich, trener: 7 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Programy MKiDN, RPO WSL, PROW, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjno-prawnych i dofinansowań. Mgr administracji. Szkolenia z zakresu: aspektów prawno-finansowych działalności NGO; Prawa autorskiego; zastosowania licencji CC; obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2006 w III sektorze. Agnieszka Dadak, menadżer projektów, trener - 8 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (w ramach PIW EQUAL, LdV - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Europa dla Obywateli, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. Członek Zarządu Baltic Network for Adult Learning. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional. Ponad 200 godzin zrealizowanych szkoleń z zakresu planowania i zarządzania projektami. Od 2002 w III sektorze. Studia podyplomowe - Zarządzanie Projektem Europejskim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień.

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Szkolenie: DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6/8 dni koszt inwestycji ~ od 2 150,00 PLN brutto/os Termin:26-27.11,3-4,10-11,17-18.12.2010r. WROCŁAW lub szkolenie

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Terminy: 20-21 marca 2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4 ZAPRASZAMY NA AUTORSKIE

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo