,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany"

Transkrypt

1 ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany

2 WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów szkoleń warsztatowych jak i konferencji biznesowych. SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie warsztatowe, w czasie którego zostaną omówione założenia dotyczące nowej perspektywy programowo- finansowej na lata Nasze szkolenie ma na celu wdrożenie Państwa w nowe przepisy oraz zdobycie praktycznej wiedzy z: Zasad realizacji polityki spójności w nowym okresie programowania cele polityki spójności, Aktów prawych regulujących wdrażanie Funduszy Strukturalnych (EFS, EFRR) oraz Funduszu Spójności w nowym okresie programowania Polityk horyzontalnych Unii Europejskiej Założeń umowy partnerstwa kierunki i zasady wdrażania funduszy unijnych na lata w Polsce, linia demarkacyjna działań na poziomie regionalnym i krajowym, komplementarność programów Głównych założeń instrumentów realizacji polityki spójności, kierunki działań, przykładowe typy projektów, priorytety : o Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nowych rozwiązań systemu wdrażania Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, projekty realizowane w ramach obszarów funkcjonalnych, funkcjonowanie i realizacja przedsięwzięć angażujących środki EFRR i EFS, projekty partnerskie i deinstytucjonalizacja usług publicznych, koncentracja na wybranych priorytetach polityki spójności, typy projektów konkursowe i pozakonkursowe specyfika i rozwiązania szczegółowe Rozwiązań finansowych ring-fencing i cross-financing, zapewnienie współfinansowania i przedsięwzięcia komplementarne EFS / EFRR Harmonogramem negocjacji programów operacyjnych oraz harmonogram wdrażania projektów finansowanych ze środków UE Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na dołączonym formularzu, bądź kserokopii dowodu wpłaty. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny, pod nr Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej: Bartłomiej Gębarowski Właściciel Firmy B- Consulting

3 PARAMETRY SZKOLENIA WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ Tytuł szkolenia Czas trwania zajęć Cel szkolenia Adresaci szkolenia Miejsce szkolenia Termin szkolenia Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany 2 dni (9:00 15:00) Zdobycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z dotyczącej przedsięwzięć projektowych finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej polityki regionalnej i polityki spójności UE w latach Kadra zarządzająca i pracownicy zajmujący się przygotowaniem projektów, planowaniem rozwoju jednostki oraz zagadnieniami rozwoju lokalnego i rozwoju społecznego w instytucjach i podmiotach o zróżnicowanym statusie i zakresie działania (JST i ich jednostki organizacyjne, NGO, przedsiębiorstwa). Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które są zaznajomione z tematyką Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w kończącej się obecnie perspektywie finansowej, jak i osób, które z tematyką wsparcia z UE do tej pory nie spotykały się od strony merytorycznej, organizacyjnej i prawnej. Sala szkoleniowa znajdująca się w hotelu Ostoia w Klimkówce Termin szkolenia: ( środa- czwartek) Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił: Korzyści po szkoleniu Przedstawić zasady wdrażania polityki spójności i polityki regionalnej w nowej perspektywie finansowej oraz zasady horyzontalne Zidentyfikować cele tematyczne i priorytety inwestycyjne funduszy unijnych związane z działaniami organizacji / instytucji, którą reprezentuje Wskazać źródło finansowania projektów, które są w obszarze zainteresowania uczestnika / czki oraz podmiotu, który reprezentuje Wyszukać typy operacji w ramach poszczególnych obszarów wsparcia oraz cele poszczególnych osi priorytetowych i oczekiwane efekty Określić typy beneficjentów oraz grupy docelowe w ramach poszczególnych osi priorytetowych Przedstawić podstawy koncentracji tematycznej i terytorialnej funduszy w ramach danego programu operacyjnego Zaprezentować zasady realizacji w oparciu o obszary strategicznej interwencji zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego w ramach podejścia terytorialnego Wskazać zasady realizacji projektów dotyczących RLKS Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Wskazać różnice w zakresie wsparcia pomiędzy programami krajowymi a programem regionalnym Zidentyfikować instytucje zaangażowane we wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych oraz źródła wiedzy o stanie prac nad programami

4 Cena całościowa za szkolenie: 670 netto + 23% podatku VAT (VAT zwolniony w przypadku złożenia oświadczenia dot. finansowania szkolenia z środków publicznych) Warunki Finansowe Termin zgłoszeń Cena szkolenia zawiera: - wysłuchanie wykładu opartego o prezentację rzeczywistych przykładów, - ćwiczenia - skrypt szkoleniowy, - akcesoria piśmiennicze, - pełne wyżywienie, - poczęstunek kawowy, - zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, - obsługę organizatora przed, w trakcie i po szkoleniu - miesięczne konsultacje z trenerami po szkoleniu - nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia: r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 780 zł netto+ 23% podatku VAT (VAT zw. w przypadku złożenia oświadczenia dot. finansowania szkolenia z środków publicznych) PROGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA 1. Obszary i kierunki wsparcia polityki spójności na lata Zmiany w organizacji wsparcia unijnego w porównaniu z bieżącym okresem programowania. 3. Zagadnienia strategiczne i umowa partnerstwa jako podstawowy dokument ukierunkowujący wydatkowanie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata Główne założenia merytoryczne i organizacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 5. Cele, osie priorytetowe, kierunki działania, typy operacji i beneficjenci w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Alokacje finansowe i sposób wdrażania projektów w ramach RPO Systemy naboru projektów, kwalifikowalność wydatków i wymogi stawiane beneficjentom w ramach RPO 8. Finansowanie przedsięwzięć projektowych zagadnienia komplementarności projektów i programów 9. Pytania ze strony uczestników. UWAGA!!! Dla grup zamkniętych istnieje możliwość sprofilowania tematyki szkolenia pod kątem specyficznej wiedzy np. z zakresu OZE, zapobiegania wykluczenia społecznego, rynku pracy, wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, wsparcia w sektorze B+R, działania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, wsparcie na rzecz kultury i turystyki, projekty edukacyjne.

5 WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ WYKŁADOWCA MARCIN DYGOŃ- absolwent historii i socjologii w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów Project Management w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w opracowaniu i realizacji pilotażowego Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich, w latach członek Mutual Information System About Employment Policy przy Komisji Europejskiej, a następnie w latach European Network on Regional Labour Market Observatories. Ekspert w projektach OECD - LEED oraz IDELE. W latach zajmował się zarządzaniem Europejskim Funduszem Społecznym w ramach zadań Instytucji Wdrażającej ZPORR i SPO RZL, a następnie Instytucji Pośredniczącej POKL. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu tych programów i negocjacjach PO KL z Komisją Europejską w ramach grupy roboczej Konwentu Marszałków. Posiada bogate doświadczenie trenerskie, certyfikat IPMA Level D oraz praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami pracując na stanowisku menedżera 5 projektów finansowanych ze źródeł unijnych. Wykonuje również badania społeczne, w tym badania rynku pracy oraz uczestniczy w zespołach badawczych przeprowadzających ewaluację ex-ante programów regionalnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Ekspert i doradca z zakresu zarządzania projektami, członek Stowarzyszenia Menedżerów Projektów BARTŁOMIEJ GĘBAROWSKI- właściciel firmy szkoleniowo doradczej B -Consulting realizującej liczne usługi projektowe, szkoleniowe i doradcze w ramach projektów EFS (ponad 1500 zrealizowanych usług), trener zarządzania projektowego, zagadnień prawnych i zakresu zarządzania. Akredytowany trener ROEFS, posiada liczne certyfikaty ukończenia szkoleń (KoEFS, MRR, UKIE i IPMAs/SPMP lev.d.) Od 2007 r. koordynator zespołu trenerskiego w ramach szkoleń dla OPS i PCPR w projektach systemowych realizowanych przez ROPS w Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Krakowie, Olsztynie, Lublinie, Poznaniu współautor materiałów szkoleniowych. Od 2000 trener zagadnień projektowych i funduszy strukturalnych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz w ramach szkoleń realizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, studiów podyplomowych oraz warsztatów europejskich (kilkanaście edycji) z zakresu myślenia projektowego, zarządzania projektem, tworzenia projektów miękkich oraz zagadnień prawnych w projektach. Ekspert zarządzania strategicznego i zarządzania projektami certyfikat IPMA. Autor i współautor dokumentów strategicznych, raportów i analiz, autor programów studiów dla kierunku Administracja oraz Europeistyka, autor i współautor ponad 100 projektów adresowanych do funduszy europejskich i krajowych, koordynator 25 projektów, w tym 2 o wartości powyżej miliona złotych.

6 KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOLENIE NR I/VIII/2104 Imię i Nazwisko: Nowa perspektywa programowo-finansowa UE najważniejsze zmiany Stanowisko: Adres do korespondencji: TELEFON KONTAKTOWY: PROSZĘ O WYSTAWIENIE FV na poniższe dane: IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY: ADRES: NIP: KOSZT UCZESTNICTWA Cena szkolenia 2- dniowego wynosi.. netto (+23% VAT) ( wpisać koszt jednej osoby, w przypadku zgłoszenia większej ilości osób, każda osoba musi mieć osobną kartę zgłoszenia) PODPIS i PIECZĄTKA: ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ORGANIZATOREM I WSPÓLNEGO USTALENIA CEN: 17/ , Płatność za szkolenie prosimy realizować przelewem na konto firmy: B - Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11/ Rzeszów ING Rzeszów Nr: Na przelewie proszę podać numer szkolenia: Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest wyłącznie w formule pisemnej na formularzu zgłoszeniowym firmy B- Consulting do dnia 18 sierpnia koszt uczestnictwa wynosi 670 netto (+23%Vat) Kartę zgłoszenia oraz kserokopię dowodu wpłaty prosimy przysyłać:» na numer faksu: lub na adres mailowy: UCZESTNICTWO w szkoleniu obejmuje każdorazowo: - wysłuchanie wykładu opartego o prezentację rzeczywistych przykładów, - ćwiczenia - podstawowy skrypt szkoleniowy, - akcesoria piśmiennicze, - pełne wyżywienie - poczęstunek kawowy, - zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, - obsługę organizatora przed, w trakcie i po szkoleniu - miesięczne konsultacje z trenerami po szkoleniu - nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%. Pełna dokumentacja szkolenia dostępna jest na stronie internetowej: Formularz zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu od 14 do 7dni przed rozpoczęciem szkolenia uprawnia do zwrotu połowy wpłaconej kwoty. Odwołanie uczestnictwa w terminie 7 dni lub krótszym nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty lub niewystawienia faktury obciążającej. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. A w sytuacji losowej zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej.

7 OŚWIADCZENIE W związku z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu,,., uprzejmie proszę o zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. Oświadczamy, że nabyta usługa szkoleniowa: - ma charakter usługi kształcenia zawodowego dla naszego pracownika/naszych pracowników, - jest finansowana ze środków publicznych w 100 % lub w przynajmniej 70 % *, - przyczyni się do podniesienia kwalifikacji na dotychczasowo zajmowanym stanowisku. Tym samym spełniamy warunki określone w art. 43. Ust 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). *właściwe zakreślić

8 Szanowni Państwo, jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która charakteryzuje się kompleksowym, innowacyjnym podejściem w organizowaniu konferencji biznesowych, sympozjów, jak i szkoleń doradczych. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, uwzględniając oczekiwania i sugestie Klienta. Dodatkowo nasz profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie gwarantują pełen sukces każdego zlecenia. W celu uzyskania informacji na temat szkolenia zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Zaproszenia i karty zgłoszeniowe zostaną również przesłane Państwu na adresy mailowe.

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo