Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

2 RPO WŁ na lata Konstrukcja RPO WŁ : LP. WOJEWÓDZTWO Σ ALOKACJA (mln ) osi jednofunduszowych celów tematycznych priorytety inwestycyjne 1 ŚLĄSKIE 3 476,9 2 MAŁOPOLSKIE 2 878,2 3 WIELKOPOLSKIE 2 450,2 4 ŁÓDZKIE 2 256,0 5 DOLNOŚLĄSKIE 2 252,5 6 LUBELSKIE 2 231,0 7 PODKARPACKIE 2 114,2 8 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 903,5 9 POMORSKIE 1 864,8 10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 728,3 11 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 601,2 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 364,5 13 PODLASKIE 1 213,6 14 OPOLSKIE 944,9 15 LUBUSKIE 906,9 RAZEM ,1 16 MAZOWIECKIE 2 089,8 RAZEM ,9 2 RPO WŁ na lata

3 Oś I 201,62 mln (EFRR) I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Wsparcie infrastruktury badawczej Zwiększenie wykorzystania B+R w przedsiębiorstwach Rozwój specjalizacji regionalnych wskazanych w RSI LORIS 2020 Działalność badawczorozwojowa Innowacje w przedsiębiorstwach 3 RPO WŁ na lata Oś I

4 Oś II 274,84 mln (EFRR) II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Poprawa konkurencyjności MŚP Zwiększenie aktywności inwestycyjnej i zatrudnienia Wdrażanie nowych modeli biznesowych Wprowadzanie na rynek nowych i ulepszonych produktów i usług 4 RPO WŁ na lata Oś II

5 Oś III 395,66 mln (EFRR) III. Transport Rozwój infrastruktury drogowej Inteligentne systemy transportowe Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego Efektywny system transportu kolejowego 5 RPO WŁ na lata Oś III

6 Oś IV 224,95 mln (EFRR) IV. Gospodarka niskoemisyjna Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych Modernizacja energetyczna budynków Inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego Inwestycje w ramach modernizacji źródeł ciepła 6 RPO WŁ na lata Oś IV

7 Oś V 117,50 mln (EFRR) V. Ochrona środowiska Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków Budowa, przebudowa, modernizacja kanalizacji ściekowej Poprawa gospodarki odpadami Wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratowniczy 7 RPO WŁ na lata Oś V

8 Oś VI 279,13 mln (EFRR) VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy zabytkach Zakup wyposażenia do obiektów instytucji kultury Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia Renowacja, adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni 8 RPO WŁ na lata Oś VI

9 Oś VII 127,74 mln (EFRR) VII. Infrastruktura dla usług społecznych Inwestycje z zakresu e-administracji, e-bezpieczeństwa, e-zdrowia Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Wzrost wykorzystania e-usług publicznych Poprawa jakości i dostępności usług medycznych, społecznych 9 RPO WŁ na lata Oś VII

10 Oś VIII 159,87 mln (EFS) VIII. Zatrudnienie Programy aktywizacji zawodowej Szkolenia, staże praktyki Bezzwrotne dotacje i pożyczki na działalność gospodarczą Pośrednictwo pracy, doradztwo 10 RPO WŁ na lata Oś VIII

11 Oś IX 162 mln (EFS) IX. Włączenie społeczne Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Rozwój przedsiębiorczości społecznej 11 RPO WŁ na lata Oś IX

12 Oś X 115 mln (EFS) X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Zwiększenie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników Zmniejszenie poziomu bezrobocia Przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Wsparcie outplacement owe 12 RPO WŁ na lata Oś X

13 Oś XI 130 mln (EFS) XI. Edukacja, kwalifikacje, umiejętności Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Programy rozwoju szkół i placówek Wzrost poziomu nauczania na każdym etapie kształcenia Doposażenia bazy dydaktyczno-naukowej 13 RPO WŁ na lata Oś XI

14 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne III. TRANSPORT IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 32,85 193,15 V. OCHRONA ŚRODOWISKA VI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU VII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH 226 mln VIII. ZATRUDNIENIE IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 14 RPO WŁ na lata ZIT

15 System realizacji RPO WŁ na lata Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Finansów Instytucja Zarządzająca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ZIT Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny Instytucje Pośredniczące Departament Polityki Regionalnej Wydział Certyfikacji Instytucja Certyfikująca 15 System realizacji RPO WŁ na lata

16 Stan prac nad RPO WŁ na lata Wstępny projekt SzOOP RPO WŁ z r. planowane zatwierdzenie po opinii IK UP do końca II kw r. Prace nad wytycznymi programowymi do końca II kw r. Wybór ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania informacja na Harmonogram naboru projektów na 2015 r. zatwierdzony r. 16 Stan prac nad RPO WŁ na lata

17 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. Działanie / Poddziałanie Termin Planowana kwota na dofinansowanie projektów Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw IV kw. 6 mln Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne II/III kw. 12 mln Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu III kw. 3 mln Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP IV kw. 12 mln Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski IV kw. 66,88 mln Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie II/III kw. 68 mln Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne III kw. 22,56 mln Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków IV kw. 27,77 mln Poddziałanie V.1.2 Rozwój krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego III kw. 1,56 mln Działanie V.4 Ochrona przyrody IV kw. 11,49 mln 17 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r.

18 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. Działanie / Poddziałanie Termin Planowana kwota na dofinansowanie projektów Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IV kw. 11,40 mln IV kw. do uzgodnienia III kw. 6 mln III kw. 7,55 mln IV kw. do uzgodnienia III kw. 3,40 mln 18 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r.

19 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. Działanie / Poddziałanie Termin Planowana kwota na dofinansowanie projektów Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne III kw. 5,75 mln Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ZIT Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 IV kw. do uzgodnienia III kw. 3,70 mln IV kw. 6 mln Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne IV kw. 8,13 mln Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe IV kw. 18,44 mln 19 Harmonogram naboru wniosków na 2015 r.

20 Infrastruktura i kapitał ludzki w Łódzkiem rośnie w siłę Komplementarność EFS i EFRR w nowej perspektywie

21 Komplementarność funduszy kluczem do sukcesu Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnienie prowadzące do realizacji określonego celu. Kluczowa zasada realizacji polityki wspólnotowej. Jej rezultatem jest wzmocnienie podejmowanych działań i bardziej racjonalne wydatkowanie środków, a także możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji projektu. + EFS EFRR Działania miękkie K O M P L E M E N T A R N O Ś Ć Działania twarde 21 Komplementarność funduszy kluczem do sukcesu

22 Komplementarność w RPO WŁ na lata KULTURA Działania z zakresu dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury renowacja budynku (EFRR) wraz z wykorzystaniem obiektu na realizację działań miękkich, np. zajęcia z dziećmi, wykłady historyczne, szkolenia, konferencje itp. (EFS). 22 Przykłady komplementarności Priorytet inwestycyjny 6c

23 Komplementarność w RPO WŁ na lata TURYSTYKA Dofinansowanie rozwoju działalności turystycznej przedsiębiorcy (EFRR) wraz z dofinansowaniem działań miękkich (EFS) nowe miejsca pracy, skorzystanie z usług doradczych, odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw (w szczególności w odniesieniu do sezonowości oferty turystycznej). 23 Przykłady komplementarności Priorytet inwestycyjny 8b

24 Komplementarność w RPO WŁ na lata INNOWACJE I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości, w tym działającym w środowisku akademickim (tzw. start-up y) (EFRR) komplementarne do interwencji na rzecz rozpoczynania działalności gospodarczej (EFS). 24 Przykłady komplementarności Oś priorytetowa II, VIII i X

25 Komplementarność w RPO WŁ na lata WSPARCIE NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW Działania z zakresu tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS) uzupełniane przez tworzenie i rozwój infrastruktury żłobków przyzakładowych, klubów dziecięcych itp. (EFRR). 25 Przykłady komplementarności Oś priorytetowa VII i X

26 Komplementarność w RPO WŁ na lata RPO WŁ EDUKACJA Działania z zakresu wysokiej jakości edukacji, w tym przedszkolnej, wsparcie szkół i placówek kształcenia ogólnego oraz zawodowego (EFS) uzupełniane przez działania infrastrukturalne (EFRR). 26 Przykłady komplementarności Oś priorytetowa VII i XI

27 Komplementarność korzyści Korzyści z realizacji projektów komplementarnych: oszczędność środków i czasu; maksymalizacja efektów; ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia; dodatkowe/lepsze/trwalsze produkty i rezultaty; wyższa użyteczność usług; skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów, odpowiedź na wyzwania rozwojowe); kompleksowa realizacja celów rozwojowych województwa. EFS EFRR 27 Komplementarność korzyści

28 Dziękuję za uwagę Dominik Patora Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 Tel.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 I 13% - Wykorzystanie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020.

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Poznań, dn. 30.01.2015 DO: Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Szanowni Państwo! Informujemy, iż do końca grudnia 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Transport 367,2 mln euro Gospodarka niskoemisyjna 324,3 mln euro Badania

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo