JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU."

Transkrypt

1 JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI ORAZ OPRACOWAĆ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: e- mail:

2 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS jest pozarządową organizacją non- profit od 1994 roku aktywnie działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej i ochrony klimatu promuje poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski od 2009 roku pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów

3 POMOC MIASTOM I GMINOM SYGNATARIUSZOM W WYPEŁNIANIU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODPISANIA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW w formalnościach związanych z przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów w przygotowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) we wdrażaniu Planów Działań (SEAP) i okresowym raportowaniu postępów w organizacji Dni Energii i Lokalnych Forów w organizacji wydarzeń mających na celu zachęcenie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

4 Wytyczne metodyczne Porozumienia oraz narzędzia ułatwiające sporządzenie BEI i opracowanie SEAP Poradnik Jak opracować SEAP w j. polskim N2O Współfinansowanie Szablon SEAP i instrukcja jego wypełniania w 23 językach UE

5 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM www. pnec.org.pl z organizowanie około 50 wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, podróże studyjne, Dni Energii, Lokalne Fora itp.) zorganizowanych dla ponad przedstawicieli z miast i gmin w całej Polsce

6 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU UTRZYMYWANIE KONTAKTU Z SYGNATARIUSZAMI POROZUMIENIA ORAZ UŁATWIENIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY MIASTAMI I GMINAMI SYGNATARIUSZAMI I KANDYDATAMI regularne kontakty z miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami poprzez organizację konferencji, seminariów, warsztatów, podróży studyjnych, Dni Energii, Lokalnych Forów oraz codzienny kontakt utworzenie Polskiej Pladormy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów skupiającej polskich sygnatariuszy Porozumienia oraz organizacje, które mogą wesprzeć je w realizacji celów Porozumienia zaangażowanie miast i gmin sygnatariuszy w projekty realizowane przez Stowarzyszenie

7 ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA Przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno- energetycznej: ograniczenie emisji CO 2 o 20% do 2020 roku Przygotowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP Sustainable Energy Ac6on Plan) Wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i okresowe raportowanie postępów Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy (Dni Energii, Lokalne Forum) Zachęcenie innych miast do przystąpienia do tej inicjatywy

8 Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii? Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) jest dokumentem, który wyznacza cele w zakresie redukcji emisji CO 2 i definiuje konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Realizacja SEAP ma umożliwić wywiązanie się ze zobowiązań podjętych poprzez podpisanie Porozumienia Burmistrzów. Zgodnie z treścią Porozumienia SEAP należy przedstawić w ciągu roku od dnia przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Przedłożono już SEAP- ów, w tym 31 z Polski!

9 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz przewidywać działania w różnych sektorach (w tym: budynki komunalne, oświetlenie publiczne, transport, gospodarstwa domowe)

10 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU Bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) Punkt wyjścia do opracowania SEAP stanowi Bazowa inwentaryzacja emisji. pozwala zidentyfikować główne źródła emisji CO 2 oraz określić potencjał redukcji emisji w różnych sektorach stanowi punkt wyjścia do określenia celu redukcyjnego w Mg CO 2 umożliwia zmierzenie efektów działań przewidzianych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii

11 Bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) Bazowa inwentaryzacja emisji polega na wyliczeniu ilości dwutlenku węgla wyemitowanego z obszaru gminy w danym roku ( rok bazowy) wybór roku bazowego ( 1990) wybór gazów cieplarnianych objętych inwentaryzacją wybór wskaźników emisji - metoda IPCC (standardowe wskaźniki emisji) - metoda LCA (wskaźniki emisji LCA) zebranie danych na temat zużycia energii i wielkości emisji w kluczowych sektorach (zarówno w sektorze komunalnym jak i prywatnym) Źródło:

12 Bazowa inwentaryzacja emisji wybór wartości, w których zostanie wyrażony cel redukcyjny Cel redukcyjny może zostać wyrażony: w wartościach absolutnych ( t CO 2 ) w wartościach per capita ( t CO 2 per capita) bezwzględne per capita N2O Wybór należy do miasta, choć w przypadku silnego wzrostu/spadku populacji zaleca się wyznaczenie celu redukcyjnego per capita Uwaga: W obu przypadkach BEI musi być sporządzona w wartościach absolutnych (t CO 2 ) Źródło:

13 Bazowa inwentaryzacja emisji sektory Sporządzając BEI należy zebrać dane na temat zużycia energii i wielkości emisji w kluczowych sektorach (komunalny i prywatny!) końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach/instalacjach oraz przemyśle końcowe zużycie energii w transporcie produkcja energii (energia elektryczna, ciepło, chłód) inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii, np. rolnictwo, gospodarka odpadami ) główny obszar zainteresowania Porozumienia W SEAP/PGN nie należy ujmować zakładów objętych EU ETS (Europejski Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji CO 2 ), (SEAP - chyba że zostały one uwzględnione w planach uprzednio sporządzonych przez władze lokalne)

14 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU Sektory które należy uwzględnić w BEI 3 opcje /pl/publikacje/ poradniki N2O

15 Wyliczenie emisji z obszaru gminy I krok zebranie danych na temat zużycia energii finalnej w roku bazowym: dane należy zebrać dla wszystkich nośników energii (energia elektryczna, energia cieplna, paliwa kopalne, OZE) oraz dla wszystkich sektorów objętych inwentaryzacją II krok przyjęcie wskaźników emisji wskaźniki emisji mówią, ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii (np. 0,202 t CO 2 /MWh gazu ziemnego) N2O inwentaryzacją III krok wyliczenie wielkości emisji z obszaru gminy przy wykorzystaniu wzoru: E CO2 = C x EF gdzie: E CO2 wielkość emisji CO 2 [MgCO 2 ]; C wielkość zużycia energii [MWh]; EF wskaźnik emisji CO 2 [MgCO 2 /MWh]

16 Gromadzenie danych kluczowe kweste dane muszą dokładnie opisywać sytuację miasta/gminy ( szacunki dokonane w oparciu o średnie krajowe czy regionalne nie wystarczą!) metodologia gromadzenia danych musi być spójna na przestrzeni lat dane należy zgromadzić przynajmniej dla tych sektorów, w których miasto/gmina planuje podjąć działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji CO 2 wykorzystane źródła danych powinny być dostępne także w przyszłości dane powinny być możliwe jak najdokładniejsze metodologia gromadzenia danych oraz wykorzystane źródła danych powinny zostać dokładnie udokumentowane i udostępnione opinii publicznej

17 Wyliczenie emisji z obszaru gminy Całkowitą emisję CO 2 z obszaru gminy w roku bazowym otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO 2 wyliczonej dla poszczególnych nośników energii oraz poszczególnych sektorów. Wielkość ta stanowi podstawę do wyliczenia celu redukcyjnego w tonach CO 2, który stanowi punkt wyjścia do opracowania Planu działań rzecz zrównoważonej energii (SEAP). N2O

18 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 1. Formalne przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii przez Radę Miasta lub Gminy 2. Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO 2 o co najmniej 20% do roku 2020 Jeżeli w planie przyjęto długoterminowy cel redukcyjny (na przykład dla N2O 2030 roku) => ustal cel pośredni dla 2020 roku 3. Sporządzenie Bazowej inwentaryzacji emisji CO 2 (BEI)

19 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 4. Kompleksowe środki obejmujące kluczowe sektory: budynki i obiekty komunalne sektor mieszkalny sektor usług transport publiczny i prywatny przemysł (opcjonalnie) itd. N2O Przed rozpoczęciem planowania działań i środków należy ustalić długo- terminową wizję z jasno określonymi celami.

20 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 5. Strategie i działania do roku 2020: Długoterminowa strategia i cele do roku 2020 uwzględniające konkretne zobowiązania w obszarach takich jak: planowanie przestrzenne, transport i mobilność, zamówienia publiczne, standardy dla nowych/remontowanych budynków itd. Szczegółowe informacje dla najbliższych 3-5 lat opis oraz odpowiedzialny wydział lub osoba, ramy czasowe (początek- koniec, główne kamienie milowe), szacunkowe koszty i źródła finansowania, szacunkowe oszczędności energii / wzrost produkcji OZE towarzysząca szacunkowa redukcja emisji CO 2. N2O

21 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 6. Przystosowanie struktur miejskich Władze lokalne powinny zapewnić zasoby kadrowe niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie. Konieczne jest wyznaczenie osoby/wydziału odpowiedzialnego za opracowanie oraz wdrażanie Planu o szerokim zakresie kompetencji: - zarządzanie projektami, zarządzania danymi, zarządzania finansami, - techniczne (m.in. dotyczących efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywnego transportu...) - przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz promocji i komunikacji - itp N2O

22 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 7. Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego W prace nad Planem oraz w jego wdrażanie powinna w jak najszerszym stopniu zostać zaangażowana społeczność lokalna mieszkańcy oraz lokalni interesariusze www. pnec.org.pl organizacja Lokalnych Forów organizacja Dni Energii

23 8. Finansowanie 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP Władze lokalne powinny zapewnić zasoby finansowe (budżet miasta/gminy; zasoby zewnętrzne) niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie 9. Monitoring i raportowanie SEAP powinien zawierać krótki opis tego, w jaki sposób władze lokalne zamierzają śledzić postępy w realizacji SEAP i monitorować jego rezultaty. N2O

24 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 10. Przedłożenie SEAP i wypełnienie szablonu na stronie Porozumienia Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przedłożenia SEAP w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia. Aby przedłożyć SEAP sygnatariusz musi: Przesłać SEAP do Biura Porozumienia Burmistrzów ( Plan wysyła się w języku narodowym) Wypełnić szablon SEAP dostępny on- line na stronie Porozumienia ( Szablon wypełnia się w języku angielskim) N2O

25 Wspólne Plany działań na rzecz zrównoważonej energii jak połączyć wysiłki Sąsiadujące ze sobą małe i średnie samorządy lokalne, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, mają możliwość opracowania i przedłożenia wspólnego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Rozwiązanie to ma sprzyjać współpracy na rzecz ochrony klimatu pomiędzy samorządami lokalnymi funkcjonującymi na tym samym obszarze.

26 Wspólne Plany działań na rzecz zrównoważonej energii jak połączyć wysiłki Samorządy lokalne mają dwie opcje do wyboru opcja 1 indywidualne zobowiązanie do redukcji emisji CO 2 - każdy sygnatariusz Porozumienia wchodzący w skład grupy indywidualnie zobowiązuje się ograniczenia emisji CO 2 o co najmniej 20% do 2020 roku, w związku z czym jest zobowiązany do wypełnienia własnego szablonu SEAP, którego główne elementy zostaną opublikowane na jego indywidualnym profilu, jedynie sam dokument SEAP jest wspólny dla całej grupy opcja 2 wspólne zobowiązanie do redukcji emisji CO 2 - grupa sygnatariuszy Porozumienia zbiorowo zobowiązuje się do ograniczenia emisji CO 2 o co najmniej 20% do 2020 roku. W tym przypadku cała grupa wypełnia tylko jeden wspólny szablon SEAP, którego główne element zostaną opublikowane na wspólnym profilu na stronie internetowej Porozumienia. Opcja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla mniejszych gmin, których możliwości wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Porozumienia Burmistrzów są ograniczone.

27 MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU Jakie działania uwzględnić w SEAP? działania powinny obejmować wszystkie kluczowe sektory dla każdego z działań przewidzianych do realizacji w Planie należy wyliczyć szacunkowy efekt redukcji emisji CO 2 w tonach po zsumowaniu efekty te powinny dać wartość przekraczającą wyznaczony cel redukcyjny

28 Jakie działania uwzględnić w SEAP? SEAP zawiera działania, których realizacja ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu redukcyjnego. Rodzaje działań MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU działania, których efektem jest poprawa efektywności energetycznej działania, których efektem jest zmiana lokalnej struktury energetycznej działania o charakterze inwestycyjnym działania miękkie działania, które redukują emisje bezpośrednio działania, które redukują emisje pośrednio N2O

29 PRZYKŁADOWE DZIAŁNIA PRZEWIDZIANE W SEAPach PODEJMOWANE PRZEZ MIASTA SYGNATARIUSZY W POLSCE Działania o charakterze inwestycyjnym poprawa efektywności energetycznej Termomodernizacja obiektów komunalnych Modernizacja instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych Modernizacja instalacji oświetleniowych budynków komunalnych i oświetlenia ulicznego Montaż reduktorów napięcia zasilającego obwody oświetleniowe w lampach ulicznych Instalacje zielonych dachów N2O

30 PRZYKŁADOWE DZIAŁNIA PRZEWIDZIANE W SEAPach PODEJMOWANE PRZEZ MIASTA SYGNATARIUSZY W POLSCE Działania o charakterze inwestycyjnym poprawa efektywności energetycznej Monitoring zużycia energii Wymiana liczników energii w obiektach komunalnych i oświetleniu ulicznym Wymiana kotłów grzewczych Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej Modernizacja elektrociepłowni N2O

31 PRZYKŁADOWE DZIAŁNIA PRZEWIDZIANE W SEAPach PODEJMOWANE PRZEZ MIASTA SYGNATARIUSZY W POLSCE Działania o charakterze inwestycyjnym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych Budowa kotłowni na biomasę Budowa biogazowni rolniczej Wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych Budowa turbin wiatrowych Budowa małych elektrowni wodnych

32 PRZYKŁADOWE DZIAŁNIA PRZEWIDZIANE W SEAPach PODEJMOWANE PRZEZ MIASTA SYGNATARIUSZY W POLSCE Działania o charakterze inwestycyjnym - transport Budowa ścieżek rowerowych Budowa parkingów rowerowych Ustanowienie stref wyłącznie dla pieszych Promocja i wsparcie transportu publicznego Wymiana taboru autobusów komunikacji miejskiej na energooszczędne i o niskiej emisji spalin Program Autobusy na CNG Program Trolejbusy rekuperacja energii N2O

33 PRZYKŁADOWE DZIAŁNIA PRZEWIDZIANE W SEAPach PODEJMOWANE PRZEZ MIASTA SYGNATARIUSZY W POLSCE Działania nieinwestycyjne akcje skierowane do mieszkańców i lokalnych interesariuszy zachęcające do oszczędzania energii i wykorzystania OZE: regularna organizacja Dni Energii edukacja energetyczna w szkołach stały dział poświęcony energii na stronie internetowej gminy spotkania i punkty instruktażowo- konsultacyjne dla mieszkańców informacje dla mieszkańców na temat programów dopłat do projektów termomodernizacyjnych i zakładających wykorzystanie OZE w inwestycjach realizowanych przez osoby prywatne N2O

34 POLSKIE PLANY DZIAŁAŃ W LICZBACH 31 SEAPów 19 zaakceptowanych 12 złożonych do JRC Plany działań na rzecz zrównoważonej energii zaakceptowane Plany działań na rzecz zrównoważonej energii złożone do JRC Źródło:

35 Gdzie szukać pomysłów na działania, które warto uwzględnić w SEAP? Pomysły odnośnie działań i środków, które można wprowadzić na szczeblu lokalnym można znaleźć w następujących dokumentach: Poradnik Jak opracować Plan na rzecz zrównoważonej energii w j. polskim dostępny m.in. na stronie Plany Działań na rzecz zrównoważonej energii opracowane przez inne miasta i gminy Wzorce doskonałości (Benchmarks of Excellence) opisy najciekawszych projektów i inicjatyw realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia i ich Organizacje Wspierające N2O

36 Źródło: złożonych SEAPów > 160 millionów ton CO 2 potencjalnie niewyemitowanych > 40 miliardów inwestycji zaplanowanych w SEAPach > miejsc pracy /rok utworzonych / utrzymanych do 2020

37 Monitoring i raportowanie wdrażania SEAP Zgodnie z wytycznymi Porozumienia Sygnatariusze powinni: prowadzić regularny monitoring wdrażania Planu i co najmniej raz na dwa lata sporządzać sprawozdania z wdrażania SEAP służące ocenie, monitorowaniu i weryfikacji celów. co najmniej raz na cztery lata sporządzać tzw. inwentaryzacje monitoringowe i dołączać je do raportu z wdrażania SEAP. Inwentaryzacje monitoringowe pozwalają ocenić dotychczasowe efekty realizowanych działań i stanowią podstawę do aktualizacji SEAP. Inwentaryzacje monitoringowe muszą być sporządzane na identycznych zasadach jak Bazowa inwentaryzacja emisji!

38 WSPIERANIE SAMORZĄDÓW W OPRACOWANIU LOKALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I ICH INTEGRACJI Z SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG NORMY ISO Koordynator: SOGESCA (Włochy) Dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa (IEE) Budżet: 1,62 mln euro Czas trwania: 36 miesięcy Partnerzy: 13 partnerów z 9 krajów UE & Bułgaria & Francja & Grecja & Hiszpania & Litwa & Niemcy (ICLEI) & Polska & Rumunia & Włochy

39 CEL & opracowanie, realizacja oraz monitorowanie wdrażania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001

40 Oferujemy pomoc ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU POLSKIE MIASTA I GMINY pomoc w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) zintegrowanych z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO we wdrażaniu i monitorowaniu realizacji inwestycji zawartych w Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów)

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) TEMAT 2 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Treść prezentacji Rola Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Co to jest SEAP? 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP Przykłady Rola Wspólnego Centrum

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Idea Planu działań na rzecz

Idea Planu działań na rzecz Idea Planu działań na rzecz zrównowaŝonej energii Patrycja Hernik Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie

Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie Bydgoszcz 30 marca 2017 r Tomasz Bońdos URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY tel.: (52)

Bardziej szczegółowo

Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001

Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001 Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités biuro@pnec.org.pl @500001SEAPs PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 50000&1 SEAPs

Bardziej szczegółowo

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Monika Jarzemska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE

JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW POROZUMIENIE BURMISTRZÓW CELE, DOKUMENTY, STRUKTURA ORGANIZACYJNA Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001

Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001 Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001 PIERWSZA KONFERENCJA BILATERALNA W RAMACH PROJEKTU POLSKO-NORWESKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY DLA POSZANOWANIA ENERGII I KLIMATU Kraków, 22

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Porozumienie między burmistrzami to popularna inicjatywa UE (oddolny ruch europejski) skupiająca władze lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia obywateli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MIEŚCIE Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki związane z realizacją PGN

Dobre praktyki związane z realizacją PGN Dobre praktyki związane z realizacją PGN mgr inż. Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych 56 62 12 360 sebastian.gorka@wfosigw.torun.pl Uchwała Rady Gminy a zmiany w PGN 1. Upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Międzynarodowe inicjatywy mające na celu promowanie rozwoju uwzględniającego aspekty ochrony klimatu Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2020 ZAŁĄCZNIK II Ogólny Cel Redukcji CO2 20% do 2020 roku Rok bazowy 2005 emisji w roku bazowym (2005) 2 639

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

FORUM ENERGIA EFEKT ŚRODOWISKO

FORUM ENERGIA EFEKT ŚRODOWISKO BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu

Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora

Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W REALIZACJI POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W ŚWIETLE PORADNIKA SEAP Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP. Warszawa listopad 2013 r.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP. Warszawa listopad 2013 r. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow. 20 km² liczba ludności: 34 852 tys. członkowstwo w PNEC od 1996 r. Wizja Dzierżoniowa:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Foto: Piotr Michalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Polskie doświadczenia we wdrażaniu SEAP Warszawa 28.05.2014 Stanisław Nowacki Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU

KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU NASZ CEL- OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Co osiągniemy dzięki zmniejszeniu emisji? Pakiet yczno - Energetyczny 2020, tzw. 3 x 20%,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/1190/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010 r. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów Spis

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Renata Stępień Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER, IEE

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi 1 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI

INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI JAK PROJEKTY SOLARNE WPISUJĄ SIĘ W STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ KRAKÓW 09.06.2016

Bardziej szczegółowo

Projekty m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a założenia do Planu działań na rzecz odnawialnych źródeł dla Warszawy

Projekty m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a założenia do Planu działań na rzecz odnawialnych źródeł dla Warszawy Warszawa, 9 maja 2013 roku Projekty m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a założenia do Planu działań na rzecz odnawialnych źródeł dla Warszawy Marcin Wróblewski Biuro Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Łukasz Polakowski Warszawa, 29.10.2012 Inwentaryzacja emisji Dlaczego? Bilans energetyczny gminy Określenie stanu istniejącego oraz punktu odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nykiel Asystent projektów

Agnieszka Nykiel Asystent projektów Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX - nowe materiały, możliwość promocji działań szkół uczestniczących w projekcie Agnieszka Nykiel Asystent projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Dobrich

Doświadczenia Dobrich Urzeczywistnienie SEAP: Doświadczenia Dobrich Szkolenie dot. opracowywania i wdrażania SEAP Warszawa, 6 Maja 2011 Inż. Elena Anastasova, Główny Specjalista ds. Energetyki i Efektywności Energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów Harmonogram realizacji działań miasto Ciechanów Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo