PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO"

Transkrypt

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Foto: Piotr Michalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 Plan prezentacji 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? 2. Etapy przygotowania Planu. 3. Etapy realizacji Planu. 4. Bazowa inwentaryzacja emisji CO Zidentyfikowane obszary problemowe. 6. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Mieście i Gminie Piaseczno. 7. Wdrażanie i finansowanie PGN.

3 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? dokument przygotowany w ramach projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , IX oś priorytetowa Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

4 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Pakiet klimatyczno-energetyczny: redukcja emisji CO 2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z 8,5 do 20% w 2020 r. (dla Polski: z 7% do 15%), zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%, Strategia Europa 2020, Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, nowa perspektywa finansowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? To dokument strategiczny, w którym opisane są działania inwestycyjne i nieinwestycyjne zaplanowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Piaseczno do 2020 roku przyczyniające się do: zmniejszenia zużycia energii i paliw, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, utrzymania wysokiej jakości powietrza poprzez minimalizację niskiej emisji, podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i akceptacji społecznej dla prowadzonych działań ochronnych.

6 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Rola Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: inicjowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie inicjowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

7 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej muszą prowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza poprawie ulegnie nie tylko stan środowiska, ale przede wszystkim jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno

8 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Korzyści z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu brak PGN ogranicza możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych w perspektywie finansowej , jest szansą na udoskonalenie już prowadzonej gospodarki energetycznej, pozwala określić gdzie i ile zużywa się energii, a przez to zmniejszyć koszty związane np. z utrzymaniem budynków i infrastruktury.

9 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Podstawowe wymagania 1. zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe fakultatywnie), dystrybucja ciepła, 2. zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor miejski, transport prywatny i komercyjny), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, 3. gospodarka odpadami fakultatywnie, 4. produkcja energii zakłady i instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

10 Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? nie może być traktowany jako dokument skończony, wymaga analizowania prowadzonych działań i rozwoju gminy, musi być monitorowany, musi być aktualizowany.

11 Etapy przygotowania Planu 1 Określenie obszarów zakres działań na szczeblu Miasta i Gminy Piaseczno objęcie całości obszaru geograficznego Miasta i Gminy Piaseczno 2 Wskazanie podmiotów uwzględnienie uczestnictwa jak najszerszej grupy podmiotów (jednostki publiczne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa) 3 Wskazanie działań skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w perspektywie do roku 2020, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na okres 3-4 lat i wpisanie zadań Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej spójność z innymi planami, programami, dokumentami oraz strategiami

12 Etapy realizacji Planu Decyzja o opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Inwentaryzacja emisji Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Konsultacje społeczne Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uchwałą Rady Miasta Możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

13 Miasto i Gmina Piaseczno ma wykonany Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonywany jako aktualizacja SEAP i stanowi inwentaryzację kontrolną za rok W ramach PGN wykonano inwentaryzację kontrolną źródeł ciepła na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2014 wraz z inwentaryzacją gazów cieplarnianych ze zidentyfikowanych źródeł.

14 Inwentaryzację i bilans przeprowadzono dla poszczególnych obszarów wykorzystania i związanych z nimi grup odbiorców energii: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE PUBLICZNE I PRZEMYSŁ: budynki wyposażenie/urządzenia komunalne, budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), budynki mieszkalne, komunalne oświetlenie publiczne, przemysł; TRANSPORT: tabor gminny, transport publiczny, transport prywatny i komercyjny.

15 Zakres zbieranych danych 1. Zużycie energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej z OZE, 2. Zużycie paliw opałowych (węgiel kamienny/brunatny, olej opałowy, gaz ziemny/ciekły, inne paliwa kopalne), 3. Zużycie ciepła sieciowego, 4. Zużycie energii ze źródeł odnawialnych oraz biomasy, 5. Zużycie paliw transportowych (benzyna, olej napędowy, gaz LPG).

16 Źródła danych 1. Producenci, dystrybutorzy oraz sprzedawcy energii, właściciele lokalnych kotłowni, 2. Badanie ankietowe budynki użyteczności publicznej, mieszkalnictwo, przemysł i usługi, transport pasażerski, 3. Pomiary ruchu, 4. Dane statystyczne, 5. Dokumenty strategiczne i planistyczne.

17 Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano wskaźniki podane w SEAP Odnośne współczynniki emisji CO 2 [t/mwh] 1. Energia elektryczna 0, Ciepło/chłód 0, Gaz ziemny 0, Gaz ciekły 0, Olej opałowy 0, Olej napędowy 0, Benzyna 0, Węgiel kamienny 0, Inne paliwa kopalne 0,381

18 Wskaźniki przyjęte do obliczeń w bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych W przypadku braku uzyskania danych, przyjęto następujące wskaźniki i założenia: zapotrzebowanie na ciepło dla budynku jednorodzinnego: około 0,6 GJ/m 2 /rok, zapotrzebowanie na ciepło dla budynku niemieszkalnego (w tym użyteczności publicznej): około 0,9 GJ/m 2 /rok, zużycie oleju: 11,4 kg/m 2 /rok, zużycie gazu: 16 m 3 /m 2 /rok, zużycie węgla: 0,04 Mg/m 2 /rok, zużycie drewna opałowego: 0,05 m 3 /m 2 /rok, zapotrzebowanie na energię elektryczną: ok. 45 kwh/m 2 /rok, kolektor c.w.u.: 2,3 GJ/m 2 powierzchni kolektora, fotowoltaika, energia elektryczna: kwh/budynek/rok, pompa ciepła: kwh/rok.

19 Rok bazowy (BEI SEAP): Rok analizowany (MEI SEAP): Rok analizowany (MEI PGN): 2014 Rok prognozy 2020 BEI - bazowa inwentaryzacja emisji MEI - kontrolna inwentaryzacja emisji

20 Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne Zużycie energii [MWh] Energia elektryczna 1 993, , , ,95 Ciepło/chłód , , , ,02 Gaz ziemny , , , ,73 Gaz ciekły ,61 70,85 Węgiel kamienny 2 975, , , ,81 Słoneczna cieplna ,00 792,00 RAZEM , , , ,36

21 Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne słoneczna cieplna węgiel kamienny 2 050, , , ,00 gaz ciekły 70,85 67, gaz ziemny 8 003, , , ,00 ciepło/chłód 2 747, , , ,00 energia elektryczna 2 990, , , ,01 0, , , , , ,

22 Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Energia elektryczna 1 618, , , ,65 Ciepło/chłód 5 450, ,46 604,38 634,56 Gaz ziemny 3 743, , , ,75 Gaz ciekły ,35 16,08 Węgiel kamienny 1 014,48 922,25 838,41 699,33 Słoneczna cieplna RAZEM , , , ,37

23 Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne Energia elektryczna 1 813, , , ,92 Ciepło/chłód 634,56 604, , ,21 Gaz ziemny 1 608, , , ,82 Gaz ciekły 16,08 15, Węgiel kamienny 699,33 838,41 922, ,48 0, , , , , , ,

24 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) Zużycie energii [MWh] Energia elektryczna , , , ,52 Ciepło/chłód , , , ,86 Gaz ziemny , , , ,14 Olej opałowy 3 745, , , ,28 Węgiel kamienny 8 863, , , ,25 Słoneczna cieplna ,00 RAZEM , , , ,05

25 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) Energia elektryczna , , , ,00 Ciepło/chłód , , , ,00 Gaz ziemny , , , ,00 Olej opałowy Węgiel kamienny 4 681, , , , , , ,00 863,00 Słoneczna cieplna

26 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Energia elektryczna , , , ,42 Ciepło/chłód 3 981, , , ,62 Gaz ziemny 8 285, , , ,86 Olej opałowy 1 033, , , ,03 Węgiel kamienny 3 022, , , ,12 Słoneczna cieplna RAZEM , , , ,05

27 Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) Energia elektryczna , , , ,39 Ciepło/chłód Gaz ziemny Olej opałowy Węgiel kamienny 3 496, , , , , , , , , , , , , , , ,28 0, , , , , , , , ,

28 Budynki mieszkalne Zużycie energii [MWh] Energia elektryczna , , , ,11 Ciepło/chłód , , , ,03 Gaz ziemny , , , ,66 Gaz ciekły 1 050, , , ,37 Olej opałowy 3 007, , , ,00 Węgiel kamienny , , , ,96 RAZEM , , , ,13

29 Budynki mieszkalne , , , , , , , ,00 Energia elektryczna , , , ,00 Ciepło/chłód Gaz ziemny 1 229, , , , , , , ,00 Gaz ciekły , , , ,32 0, , , , , , , , , ,

30 Budynki mieszkalne Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Energia elektryczna , , , ,55 Ciepło/chłód , , , ,06 Gaz ziemny , , , ,43 Gaz ciekły 238,35 238,35 253,70 279,07 Olej opałowy 829,93 829,93 690,00 759,00 Węgiel kamienny , , , ,57 RAZEM , , , ,68

31 Energia elektryczna Ciepło/chłód Gaz ziemny Budynki mieszkalne , , , , , , , , , , , ,32 Gaz ciekły Olej opałowy 279,07 253,7 238,35 238, ,93 829,93 Węgiel kamienny , , , ,72 0, , , , , , , , , ,

32 Komunalne oświetlenie publiczne Zużycie energii [MWh] Energia elektryczna 3 413, , , , ,91 energia elektryczna 3814, , ,

33 Komunalne oświetlenie publiczne Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Energia elektryczna 2 771, , , , ,14 energia elektryczna 3 097, , ,76 0,00 500, , , , , , , , , ,

34 Przemysł Zużycie energii [MWh] Energia elektryczna , , , ,94 Ciepło/chłód , ,60 Gaz ziemny , , , ,07 Olej opałowy , , , ,48 Biopaliwo , ,32 RAZEM , , , ,41

35 Przemysł energia elektryczna 97312, , ciepło/chłód ,6 2747,07 gaz ziemny , ,16 olej opałowy 50307, , biopaliwo 1802, ,

36 Przemysł Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Energia elektryczna , , , ,11 Ciepło/chłód ,57 628,23 Gaz ziemny , , , ,72 Olej opałowy , , , ,86 Biopaliwo RAZEM , , , ,92

37 Przemysł Energia elektryczna , , , ,10 Ciepło/chłód 628,23 634, Gaz ziemny , , , ,64 Olej opałowy , , , ,61 0, , , , , , , , , , ,

38 Transport Zużycie energii [MWh] Gaz ciekły , , , ,03 Olej napędowy , , , ,24 Benzyna , , , ,07 RAZEM , , , ,34

39 Transport gaz ciekły 70529, , olej napędowy , , benzyna , ,

40 Transport Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Gaz ciekły , , , ,09 Olej napędowy , , , ,02 Benzyna , , , ,03 RAZEM , , , ,14

41 Transport Gaz ciekły , , , ,33 Olej napędowy , , , ,01 Benzyna , , , ,28 0, , , , , , , ,

42 Struktura zużycia energii w podziale na sektory ( ) 2008 [kwh] 2011 [kwh] 2014 [kwh] 2020 [kwh] BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/ URZĄDZENIA, , , , ,90 OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ TRANSPORT , , , ,30 RAZEM , , , ,20

43 Struktura zużycia energii w podziale na sektory ( ) BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ , , , ,84 TRANSPORT , , , ,00 0, , , , , , , ,

44 Struktura emisji CO 2 w podziale na sektory ( ) 2008 [Mg CO 2 ] 2011 [Mg CO 2 ] 2014 [Mg CO 2 ] 2020 [Mg CO 2 ] BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/ URZĄDZENIA, , , , ,20 OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ TRANSPORT , , , ,10 RAZEM , , , ,30

45 Struktura emisji CO 2 w podziale na sektory ( ) BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ , , , , ,10 TRANSPORT , , ,62 0, , , , , , ,

46 Zestawienie redukcji zapotrzebowania na energię końcową oraz emisji CO 2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ 2008 [t CO 2 /a] emisja CO 2 redukcja emisji CO [t CO 2 /a] PROGNOZA 2020 [t CO 2 /a] OBECNA 2014 do 2008 [%] PLANOWANA 2020 do 2008 [%] ,16% 2,90% TRANSPORT ,39% 14,74% RAZEM ,65% 5,13%

47 Zestawienie redukcji zapotrzebowania na energię końcową oraz emisji CO 2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego zapotrzebowanie na energię redukcja zapotrzebowania na energię 2008 [MWh] 2014 [MWh] PROGNOZA 2020 MWh] 2014 do 2008 [%] 2020 do 2008 [%] BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE I PRZEMYSŁ ,31% 4,91% TRANSPORT ,45% 14,82% RAZEM ,37% 7,63%

48 PODSUMOWANIE W Mieście i Gminie Piaseczno w wyniku realizacji gospodarki niskoemisyjnej w latach 2008 do 2020 planuje się: REDUKCJĘ EMISJI CO 2 o 21,74% per capita REDUKCJĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ o 19,88% per capita UDZIAŁ OZE W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY w 2020 roku na poziomie 0,15%

49 Zidentyfikowane obszary problemowe 1. NIEDOSTATECZNE WYKORZYSTANIE OZE W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY 2. NISKA EMISJA 3. ZBYT WYSOKIE STĘŻENIE SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W POWIETRZU W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 ORAZ BENZO(A)PIRENU 4. ZŁY STAN LINII ENERGETYCZNYCH NN I SN 5. EMISJA LINIOWA/ TRANSPORTOWA 6. BRAK SPÓJNEJ POLITYKI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

50 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 1. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 2. DZIAŁANIA EDUKACYJNE 3. DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE

51 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 1. Ograniczanie niskiej emisji 2. Ograniczenie emisji punktowej 3. Efektywność energetyczna 4. Termomodernizacja budynków 5. Rozwój gazyfikacji gminy 6. System zarządzania energią w budynkach komunalnych 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 8. Zrównoważony transport

52 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 8. Odnawialne źródła energii 9. Instalacje prosumenckie wykorzystujące odnawialne źródła do produkcji energii elektrycznej i ciepła 10. Zielone zamówienia publiczne 11. Zalesianie terenów 12. Grupowe zakupy energii 13. Kampanie edukacyjno-informacyjne 14. Działania administracyjne 15. Planowanie przestrzenne 16. Realizacja projektu URBAN ENERGY: Efektywny energetycznie zintegrowany rozwój urbanistyczny

53 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej BUDYNKI Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, Budowa nowych i modernizacja budynków publicznych z uwzględnieniem koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian, Wprowadzenie monitoringu energetycznego budynków, Wymiana w biurach sprzętu biurowego (ITC) i urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AHD), Inteligentne oświetlenie wewnątrz budynków (fotokomórki, czujniki natężenia światła), Zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w zakresie ogrzewania, DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno", Aktualizacja inwentaryzacji źródeł emisji CO 2 oraz aktualizacja bazy danych, Stosowanie zielonych zamówień publicznych, Kontynuacja programu ograniczania niskiej emisji,

54 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej EDUKACJA Akcje informacyjne i promocyjne, Zachęty do podwózek sąsiedzkich tzw. CARPOOLING i promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie ECODRIVING OŚWIETLENIE Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na bardziej efektywne energetycznie LED, zastosowanie automatyki sterowania oświetleniem, wykorzystanie OZE do oświetlania pojedynczych latarni lub znaków drogowych,

55 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej PRODUKCJA ENERGII Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków publicznych, Modernizacja sieci i węzłów cieplnych, TRANSPORT PUBLICZNY I PRYWATNY Projekt ciągu pieszo-rowerowego, Projekt i budowa miejsc postojowych, Projekt i budowa ścieżek rowerowych, Rozwój sieci transportu publicznego, nowe linie komunikacji, budowa P+R,

56 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej zredukujemy emisję CO 2 o ,53 Mg zwiększymy produkcję energii z OZE o 441,88 MWh zaoszczędzimy ,16 MWh energii Realizacja działań opisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej potrwa do 2020 roku.

57 Źródła finansowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ) Regionalny Programu Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata (RPO WM ) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

58 Źródła finansowania Bank Ochrony Środowiska Fundusz Termomodernizacji i Remontów Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

59 Wdrażanie i monitoring PGN Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny (wymaga ustalenia częstotliwości zbierania i weryfikacji danych) Dane te powinny być zbierane w równych odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku (z uwagi na czasochłonność inwestycji prowadzonych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej) i nie rzadziej niż raz w okresie wdrożenia Planu Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsięwzięć, zawsze w tym samym okresie czasu Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności.

60 Więcej informacji Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki Piaseczno Tel. (22) Fax (22)

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Styczeń 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Realizowany w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZIELONA GÓRA, 18 LUTEGO 2016 1 CZYM JEST PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? To dokument

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZIELONA GÓRA, 9-10 WRZEŚNIA 2015 1 CZYM JEST PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? To dokument

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA 06.05.2015 KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Ważne fakty 3. O Planie gospodarki niskoemisyjnej 4. Inwentaryzacja emisji

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Lata 2013-2015 Piaseczno, listopad 2015 r. Strona2 Strona3 Autorzy opracowania: Consus Carbon Engineering

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Zespół Doradców Energetycznych

Zespół Doradców Energetycznych Plany gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce (podsumowanie działań doradców energetycznych związanych z realizacją PGN w Wielkopolsce, zmiany i aktualizacja planów) Ogólnopolski system wsparcia doradczego

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla całego

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r.

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r. I Kongres Ekologii Powietrza Kielce, 28.02.2019r. Podejmowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 2. Montaż instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GminyMiejskiej Turek

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GminyMiejskiej Turek Projekt Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2020 ZAŁĄCZNIK II Ogólny Cel Redukcji CO2 20% do 2020 roku Rok bazowy 2005 emisji w roku bazowym (2005) 2 639

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Natalia Remszel PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

Natalia Remszel PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Natalia Remszel PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE PROGRAM SZKOLENIA Rozpoczęcie szkolenia Plan gospodarki niskoemisyjnej informacje ogólne Metodyka inwentaryzacji emisji CO2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa realizowanego przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów Harmonogram realizacji działań miasto Ciechanów Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy - założenia i doświadczenia gmina: Pniewy, powiat: szamotulski, województwo: wielkopolskie Gmina Pniewy gmina miejsko-wiejska w powiecie szamotulskim, ok.

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA RAPORT ZA LATA

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA RAPORT ZA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/710/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016 r. RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1326/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012 2020

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kaczory. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Kaczory. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Kaczory Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan prezentacji Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Definicja Cel Zakres Struktura Wymagania

Bardziej szczegółowo

KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU

KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU KLIMAT DLA IŁAWY MYŚL E(CO2)LOGICZNIE DOBRE PRZYKŁADY OCHRONY KLIMATU NASZ CEL- OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Co osiągniemy dzięki zmniejszeniu emisji? Pakiet yczno - Energetyczny 2020, tzw. 3 x 20%,

Bardziej szczegółowo

KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej

KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej Gmina Górno KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej Kielce, luty 2019 1 / 22 Gmina Górno położona jest u podnóża Gór Świętokrzyskich, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty STW Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz Modelowe rozwiązania niskoemisyjne dla gminy Milicz 1. Gmina partnerska podstawowe dane, profil i rys statystyczny; Typ gminy: miejsko-wiejska Liczba mieszkańców: 24380 Dochody ogółem budżetu na jednego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r. identyfikator XLV/454/2017/3 UCHWAŁA NR XLV/454/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej narzędzie do walki ze smogiem

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej narzędzie do walki ze smogiem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej narzędzie do walki ze smogiem Wasz partner w ochronie środowiska www.ekolog.pl Po co PGN? Posiadanie planu będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: 1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Milejów na lata 2015-2032. Projektu założeń do planu zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Wolny Daniel Urząd Miasta Katowice Urych Beata, Śliwińska Anna Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt rozpoczęcie zakończenie

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża (PODSUMOWANIE) GMINA BIAŁOWIEŻA ul. Sportowa 1 17 230 Białowieża Białowieża, lipiec 2015 r. 1. WPROWADZENIE I PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA Polska jako

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK

WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Świdnik nr XX/187/2016 z dnia 31 marca 2016r. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącym

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - tabela główna PGN

Załącznik 4 - tabela główna PGN Załącznik 4 tabela główna PGN L.p. Identyfikato r 1 KTW001 2 KTW002 3 KTW003 4 KTW004 5 KTW005 6 KTW006 7 KTW007 8 KTW008 9 KTW009 Sektor Nazwa działania Nakłady ogólne Nakłady miasta Zakup i wdrożenie

Bardziej szczegółowo