JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA I MOŻLIWOŚCI Anna Jaskuła Zastępca dyrektora www. pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

2 UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. NOWE PROJEKTY WSPIERAJĄCE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 1. Burmistrzowie w działaniu marzec 2014 luty 2017 www. pnec.org.pl 2. Wspieranie samorządów lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO marzec 2014 luty 2017

3 BURMISTRZOWIE W DZIAŁANIU EMPOWERING SUPPORTING STRUCTURES OF THE COVENANT OF MAYORS TO ASSIST LOCAL AUTHORITIES IN IMPLEMENTING AND MONITORING THEIR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLANS Koordynator: Dofinansowanie: Budżet: Prowincja Genua (Włochy) Inteligentna Energia Europa (IEE) 1,45 mln euro Czas trwania: 36 miesięcy Partnerzy: 9 partnerów z 7 krajów UE Belgia Chorwacja Grecja Hiszpania Niemcy Polska Włochy

4 PARTNERZY PROJEKTU Prowincja Genua (IT) - KOORDYNATOR Prowincja Barcelona (ES) Region Veneto (IT) Sogesca s.r.l (IT) Miasto Zagrzeb (HR) Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités (PL) Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii (EL) INTERLEUVEN Intergemeentelijke Vereniging (BE) ICLEI Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Sekretariat (DE)

5 CEL wsparcie wdrażania i monitorowania istniejących Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) w samorządach lokalnych oraz wzmocnienie w tym zakresie roli Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Przedłożono już SEAP- ów, w tym 28 z Polski!

6 CELE SZCZEGÓŁOWE Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego: wzajemną ocenę i wsparcie instruktor- praktykant twinning szkolenia skierowane do gmin oraz Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk współpracę sieciową

7 BENEFICJENCI PROJEKTU Samorządy lokalne, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów i mają opracowany i przyjęty Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów, tj. organy administracji krajowej i regionalnej, którym oficjalnie przyznano status Koordynatorów Porozumienia Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów, tj. europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia samorządów lokalnych, którym oficjalnie przyznano status Organizacji Wspierających

8 PLANOWANE DZIAŁANIA zebranie istniejących narzędzi i schematów finansowania w celu wsparcia realizacji działań zaplanowanych w SEAPach opracowanie podręcznika zawierającego przykłady najbardziej typowych działań przewidzianych w SEAPach organizacja cyklu szkoleń dla samorządów lokalnych oraz Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie poświęconych tematyce wdrażania i monitorowania SEAPów wzajemna pomoc i współpraca mistrz- uczeń pomiędzy doświadczonymi i uczącymi się Koordynatorami Porozumienia i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie

9 PLANOWANE DZIAŁANIA utworzenie w każdym z krajów uczestniczących w projekcie grupy szkoleniowej, złożonej z przedstawicieli min. 5 samorządów lokalnych, którzy uzyskają bezpośrednie wsparcie w realizacji i monitorowaniu działań przewidzianych w ich SEAPach wybór 3 działań przewidzianych w SEAPie, które każda z gmin uczestniczących w projekcie zrealizuje w czasie jego trwania (uwaga: działania te nie będą finansowane z budżetu projektu Mayors in Acjon) wybór źródeł/narzędzi finansowania, które zostaną wykorzystane do sfinansowania realizacji wybranych działań

10 PLANOWANE DZIAŁANIA realizacja wybranych działań przy wykorzystaniu wybranych źródeł i narzędzi finansowania i przy wsparciu krajowego koordynatora projektu monitoring i ocena realizacji wybranych działań z SEAPów gmin uczestniczących w projekcie, zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów oraz z wykorzystaniem wybranych wskaźników monitoringowych rozpowszechnienie zastosowanej metodologii monitoringu i ewaluacji działań oraz najlepszych praktyk w zakresie jej zastosowania organizacja Dni Energii w miastach i gminach zaangażowanych w realizację projektu

11 PLANOWANE REZULTATY podręcznik zawierający pakiet wdrożeniowy SEAP (w 5 językach krajów partnerskich) zbiór istniejących narzędzi i schematów finansowania przeszkolenie przedstawicieli 40 samorządów w zakresie wdrażania i monitorowania realizacji SEAPów przeszkolenie 24 Koordynatorów Porozumienia/ Organizacji Wspierających w zakresie wdrażania i monitoringu SEAP zrealizowanie co najmniej 120 działań przewidzianych w SEAPach wykorzystanie istniejących środków i metod finansowania do realizacji wybranych działań z SEAPów

12 PLANOWANE REZULTATY wykorzystanie metodologii monitoringu i ewaluacji, opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze KE, do monitorowania wdrażania SEAPów w miastach i gminach uczestniczących w projekcie wydanych na inwestycje podejmowane przez europejskich interesariuszy w zakresie zrównoważonej energii wzrost produkcji energii z OZE o toe/rocznie ograniczenie zużycia energii pierwotnej o toe/rocznie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o t CO 2 e/rocznie

13 PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW 25 marca 2014 r., Genua, Włochy omówienie wdrażania projektu PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE marca 2014 r., Genua, Włochy przegląd europejskich narzędzi i schematów wsparcia realizacji działań zaplanowanych w SEAPach

14 WSPIERANIE SAMORZĄDÓW W OPRACOWANIU LOKALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I ICH INTEGRACJI Z SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG NORMY ISO Koordynator: SOGESCA (Włochy) Dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa (IEE) Budżet: 1,62 mln euro Czas trwania: 36 miesięcy Partnerzy: 13 partnerów z 9 krajów UE & Bułgaria & Francja & Grecja & Hiszpania & Litwa & Niemcy (ICLEI) & Polska & Rumunia & Włochy

15 PARTNERZY PROJEKTU SOGESCA (IT) Koordynator Europejskie Centrum Jakości (BG) Stowarzyszenie Gmin Rodopskich (BG) EKODOMA Ltd. (LV) AMORCE (FR) & MT Partners Engineering (FR) Prowincja Ourense (ES) & Albea Transenergy ltd. (ES) Stowarzyszenie Zarządzania Energią Okręgu Timis (RO) & Denkstaq Romania ltd. (RO) Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités (PL) Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii (EL) ICLEI Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Sekretariat (DE)

16 CEL & opracowanie, realizacja oraz monitorowanie wdrażania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001

17 CELE SZCZEGÓŁOWE & pomoc 40 samorządom lokalnym w 8 różnych krajach w opracowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu realizacji SEAPów zintegrowanych z gminnymi Systemami Zarządzania Energią (wg normy ISO 50001) & przeszkolenie Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów oraz Organizacji Wspierających Porozumienie w ww. zakresie, aby mogły lepiej pomagać miastom i gminom, z którymi współpracują & przeszkolenie samorządów lokalnych w celu przedstawienia im korzyści wynikających z opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii wraz z Systemem Zarządzania Energią

18 PLANOWANE DZIAŁANIA & zebranie i udostępnienie istniejących materiałów i narzędzi dotyczących planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym, wdrażania systemów zarządzania energią itp. & organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie poświęconych wyżej wymienionej tematyce & aktualizacja poradnika Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO oraz broszury Dlaczego warto zintegrować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001

19 PLANOWANE DZIAŁANIA & wybór gmin, które w ramach projektu opracują SEAP zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO i pomoc w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów & wspieranie wybranych miast i gmin w sporządzeniu bazowych inwentaryzacji emisji oraz w opracowaniu SEAPów zintegrowanych z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO & aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w proces opracowania i wdrażania SEAPów (organizacja lokalnych forów energetycznych) & formalne przyjęcie opracowanych SEAPów i certyfikacja wdrożonych Systemów Zarządzania Energią

20 PLANOWANE DZIAŁANIA & wybór 3 działań zaplanowanych w SEAPie, które każda z gmin uczestniczących w projekcie zrealizuje w jego ramach (uwaga: działania te nie będą finansowane z budżetu projektu 50000&1 SEAPs) & wybór źródeł/narzędzi finansowania, które zostaną wykorzystane do realizacji wybranych działań & realizacja wybranych działań przy wykorzystaniu wybranych źródeł i narzędzi finansowania i przy wsparciu krajowego koordynatora projektu; & wdrażanie w miastach i gminach Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001

21 PLANOWANE DZIAŁANIA & monitorowanie wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii opracowanych w ramach projektu & monitorowanie wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO & analiza korzyści wynikających z integracji obu podejść & opracowanie rekomendacji dla decydentów krajowych i europejskich na postawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu

22 PLANOWANE REZULTATY & opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) zintegrowanych z Systemami Zarządzania Energią zgodnymi z normą ISO w 40 gminach z 8 krajów & certyfikowanie 40 Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001, wdrożonych w ramach projektu & opracowanie 1 systemu szkoleniowego dla samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie dotyczącego integracji SEAPów z Systemami Zarządzania Energią zgodnymi z normą ISO 50001

23 PLANOWANE REZULTATY & uzupełnienie istniejącego zestawu narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (Toolboxu) opracowanego w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS o materiały i dokumenty poświęcone integracji SEAPów z Systemami Zarządzania Energią zgodnymi z normą ISO & organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie dotyczących opracowania, wdrażania i monitorowania realizacji SEAPów, wdrażania Systemami Zarządzania Energią oraz integracji obu podejść & opracowanie planów inwestycyjnych we wszystkich obszarach objętych projektem

24 PLANOWANE REZULTATY & realizacja co najmniej 3 działań przewidzianych w każdym z SEAPów opracowanych w ramach projektu w okresie roku od ich przyjęcia & realizacja inwestycji proenergetycznych o łącznej wartości 5 mln & aktualizacja poradnika Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO & aktualizacja broszury Dlaczego warto zintegrować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO & opracowanie dokumentu programowego skierowanego do decydentów politycznych na szczeblu UE

25 PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW 1 kwietnia 2014 r., Padwa, Włochy & omówienie wdrażania projektu PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE 2-3 kwietnia 2014 r., Padwa, Włochy & szkolenie dotyczące integracji opracowania, wdrażania i monitorowania realizacji SEAPów zintegrowanego z Systemami Zarządzania Energią zgodnymi z normą ISO 50001

26 UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. Oferujemy pomoc ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU POLSKIE MIASTA I GMINY www. pnec.org.pl we wdrażaniu i monitorowaniu realizacji inwestycji zawartych w Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) pomoc w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) zintegrowanych z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001

27 UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Anna Jaskuła Zastępca dyrektora www. pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora

Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W REALIZACJI POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W ŚWIETLE PORADNIKA SEAP Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities

Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities Marcin Wróblewski Główny Specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy Wprowadzenie Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy Gabrowo należy do bułgarskich gmin mających największe doświadczenie, jeżeli chodzi o inteligentne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Gminy Inteligentnej Energetycznie

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Gminy Inteligentnej Energetycznie Wprowadzenie Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Gminy Inteligentnej Energetycznie Gabrowo należy do bułgarskich gmin mających największe doświadczenie, jeżeli chodzi o inteligentne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki

w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki Newsletter 1 Newsletter nr 1 W bieżącym wydaniu: Łącząc turystykę i technologię ICT 1 Rozpoczęcie projektu 2 Najlepsze praktyki z Grecji 3 Partner: Prowincja Turyn 4 NP: Projekt Arcipelago Campano 4 Partnerzy:

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo